Toelichting op de agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de agenda"

Transcriptie

1 Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om uur in Muziekgebouw aan t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam. Agendapunt 2 Presentatie door de heer H.C.A. Goddijn, Chief Executive Officer De heer H.C.A. Goddijn, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven van de zienswijze van de Raad van Bestuur ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2011 en het eerste kwartaal van Agendapunt 3 Jaarverslag 2011 De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid het jaarverslag over het boekjaar 2011 te bespreken. Agendapunt 4 Vaststelling van de Jaarrekening 2011 Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar Agendapunt 5 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2011 zittende leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011 en/of op basis van de aan de Algemene Vergadering verstrekte informatie. Agendapunt 6 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2011 zittende leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011 en/of op basis van de aan de Algemene Vergadering verstrekte informatie. Agendapunt 7 Reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap Krachtens de statuten van de Vennootschap vindt de reservering van winst plaats naar inzicht van de Raad van Bestuur. Bij het nemen van dat besluit worden verschillende factoren in overweging genomen, waaronder onze bedrijfsvooruitzichten, kasbehoeften, bedrijfsresultaten, ontwikkeling van nieuwe producten en plannen voor internationale uitbreiding. De Vennootschap boekt grote vooruitgang in het verlagen van haar schuldenlast en wil er zeker van zijn dat zij in de positie blijft om aan haar verplichtingen jegens kredietverstrekkers te voldoen. De Vennootschap plaatst uitkering van dividend op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering zodra zij een netto kaspositie heeft behaald. De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid dit beleid van de Vennootschap te bespreken. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

2 Agendapunt 8a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen Dit agendapunt bestaat uit de volgende drie stempunten: (i) (ii) (iii) Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen tot tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte, welke 10% aangewend kan worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen voor een extra tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte, welke 10% uitsluitend kan worden aangewend in verband met dan wel in relatie tot fusies dan wel overnames; en Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om preferente aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van preferente aandelen te verlenen waarvan het aantal gelijk is aan vijftig procent (50%) van de totale nominale waarde van de uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte. Agendapunt 8a (i) en 8a (ii) De huidige bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen vervalt dit jaar op 29 oktober De Raad van Bestuur acht het in het belang van de Vennootschap om tijdig te kunnen reageren op het moment dat zich bepaalde kansen voordoen die nopen tot de uitgifte van gewone aandelen. Derhalve wenst de Raad van Bestuur bevoegd te zijn tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zonder daarvoor de voorafgaande toestemming van de aandeelhouders te hoeven verkrijgen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de bijeenroeping kostbare tijd zou vergen en hetgeen tot verstorende marktspeculatie zou kunnen leiden. Dat is de reden dat er onder agendapunt 8a (i) en 8a (ii) voorgesteld wordt de beperkte bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen te verlengen tot 26 oktober Deze bevoegdheid staat los van de bevoegdheid die verzocht wordt onder agendapunt 10. Agendapunt 8a (iii) Onder agendapunt 8a (iii) wordt voorgesteld de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen te verlengen tot 26 oktober Op dit moment heeft een onafhankelijke stichting, Stichting Continuïteit TomTom (de Stichting ), het recht tot het verkrijgen van preferente aandelen gelijk aan 50% van de totale nominale waarde van de uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte (de Calloptie ) (zie pagina 25 van het Jaarverslag 2011 voor een uitgebreidere beschrijving van deze constructie). Naast de Calloptie wenst de Raad van Bestuur de bevoegdheid tot de uitgifte van preferente aandelen te behouden. De Raad van Bestuur TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

3 is van mening dat er zich een situatie voor zou kunnen doen waarin de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen vindt dat de uitgifte van extra preferente aandelen in het belang van de Vennootschap en haar belanghebbenden vereist zou kunnen zijn. Het aantal preferente aandelen dat de Stichting kan verkrijgen is wellicht niet voldoende. Bovendien kan de situatie zich voordoen waarin de Stichting haar Calloptie uitoefent en de preferente aandelen nadien vervallen. Daarom doet de Raad van Bestuur een voorstel tot deze aanwijzing door en goedkeuring van de Algemene Vergadering. Evenals de constructie met de Stichting zijn eventuele uitgiften van preferente aandelen tijdelijk van aard en zijn daarop de statuten van de Vennootschap en de wetgeving ten aanzien van overnames van toepassing. Agendapunt 8b Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten: (i) (ii) Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om als bevoegd orgaan, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van gewone aandelen, welke kunnen worden uitgegeven of toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 8a (i) en 8a (ii) hiervoor; Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om als bevoegd orgaan, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van preferente aandelen, welke kunnen worden uitgegeven of toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 8a (iii) hiervoor. Agendapunt 9 Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap Conform artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag de Vennootschap onder bepaalde voorwaarden tegen vergoeding volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgen, behoudens goedkeuring van de Algemene Vergadering. Er wordt aan de Algemene Vergadering een voorstel gedaan tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de beurs tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en tegen een koers van ongeveer de beurskoers, met een marge van 10% van de beurskoers. Beurskoers betekent: het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel TomTom volgens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam op de vijf opeenvolgende handelsdagen die onmiddellijk voorafgaan aan de dag van aankoop. De bevoegdheid wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, dus tot 26 oktober Agendapunt 10 Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen onder het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009, zoals gewijzigd in 2011 en - voor zover vereist - het uitsluiten van voorkeursrechten Deze bevoegdheid staat los van de bevoegdheid die verzocht wordt onder agendapunt 8 en wordt verzocht, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, ten behoeve van de toepassing en uitvoering van het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009 (beide zoals van tijd tot tijd gewijzigd) gedurende TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

4 Het totale aantal gewone aandelen of rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen dat/die onder bovengenoemde aandelenoptieregelingen toegekend kan/kunnen worden aan in aanmerking komende werknemers en aan leden van de Raad van Bestuur is Er wordt een voorstel gedaan tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot maximaal ten behoeve van de uitvoering van het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009 (beide als van tijd tot tijd gewijzigd), voor een periode die begint vanaf de op 26 april 2012 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering en doorloopt tot de in 2013 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering en, voor zover vereist, het uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot de rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen. Agendapunt 11 Samenstelling van de Raad van Bestuur Dit agendapunt bestaat uit de herbenoeming van de heer A.A. De Taeye als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De heer A.A. De Taeye is op 19 september 2008 voor een periode van vier jaar benoemd en derhalve zal zijn benoemingstermijn op 18 september 2012 eindigen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een bindende voordracht te doen, waarbij de eerstgenoemde persoon ter herbenoeming voorgedragen zal worden. Bij unaniem besluit van de Raad van Commissarissen deed de Raad van Commissarissen een bindende voordracht voor de herbenoeming. De bindende voordracht voor de positie in de Raad van Bestuur die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer A.A. De Taeye is als volgt: 1. dhr. A.A. De Taeye en 2. dhr. T.J.F. Titulaer. Hierbij wordt voorgesteld de heer A.A. De Taeye te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, eindigend op 25 april Biografische gegevens met betrekking tot de heer A.A. De Taeye en de heer T.J.F. Titulaer zijn te vinden in Bijlage 1 bij de Toelichting. De belangrijkste componenten van het arbeidscontract van de heer A.A. De Taeye, die in het Jaarverslag van 2010 bekend gemaakt zijn, blijven ongewijzigd. Agendapunt 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten: a. herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap b. herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap a. Herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap Zoals uiteengezet in het huidige rooster van aftreden, dat te vinden is op de website van de Vennootschap, staat dit jaar de herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck op de agenda en dat leidt tot een vacature in de Raad van Commissarissen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

5 bindende voordracht te doen voor het vervullen van deze vacature, bestaande uit twee personen. Bij unaniem besluit heeft de Raad van Commissarissen de volgende bindende voordracht gedaan voor de positie in de Raad van Commissarissen die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer G.J.M. Demuynck: 1. dhr. G.J.M. Demuynck en 2. dhr. E.E.U. Vroom. Biografische gegevens met betrekking tot de heer G.J.M. Demuynck en de heer E.E.U. Vroom zijn te vinden in Bijlage 2 bij de Toelichting. De Raad van Commissarissen doet hierbij een voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen per 26 april 2012, voor een periode van vier jaar en met inachtneming van het rooster van aftreden. b. Herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap Zoals uiteengezet in het huidige rooster van aftreden, dat te vinden is op de website van de Vennootschap, staat dit jaar de herbenoeming van de heer B. van der Veer op de agenda en dat leidt tot een vacature in de Raad van Commissarissen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een bindende voordracht te doen voor het vervullen van deze vacature, bestaande uit twee personen. Bij unaniem besluit heeft de Raad van Commissarissen de volgende bindende voordracht gedaan voor de positie in de Raad van Commissarissen die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer B. van der Veer: 1. dhr. B. van der Veer en 2. dhr. B.E. Damstra. Biografische gegevens met betrekking tot de heer B. van der Veer en de heer B.E. Damstra zijn te vinden in Bijlage 2 bij de Toelichting. De Raad van Commissarissen doet hierbij een voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen per 26 april 2012, voor een periode van vier jaar en met inachtneming van het rooster van aftreden. Agendapunt 13 Herbenoeming van Deloitte Accountants BV als accountant van de Vennootschap Gedurende het jaar hebben wij de werkzaamheden van External Audit in de afgelopen vier jaar uitgebreid geëvalueerd conform de Nederlands Corporate Governance Code. De evaluatie besloeg alle controlediensten die door Deloitte geleverd zijn. Onder de deelnemers aan de evaluatie bevonden zich de CFO en de Auditcommissie, evenals de financiële sleutelfiguren uit de business. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie stelt de Vennootschap voor Deloitte Accountants BV te herbenoemen als accountant. De Algemene Vergadering wordt verzocht Deloitte Accountants BV te herbenoemen als accountant voor de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

6 Bijlage 1 Biografische gegevens van de personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur Informatie betreffende het lid van de Raad van Bestuur dat ter herbenoeming is voorgedragen. Het lid van de Raad van Bestuur dat ter herbenoeming voorgedragen wordt is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Voordrachten agendapunt De heer A.A. De Taeye 1957 Huidige functies Lid van de Raad van Bestuur van TomTom NV. Voormalige functies Verschillende managementfuncties binnen Tele Atlas ( ), waaronder Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van Tele Atlas NV ( ), docent aan de School of Economics in Antwerpen ( ), oprichter en directeur van Informatics & Management Consultants ( ). Aandelen: Nationaliteit Belgische Reden De heer A.A. De Taeye is sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van TomTom NV. Gezien zijn managementervaring, zijn uitgebreide kennis van de sector voor digitale cartografie en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Bestuur vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer A.A. De Taeye te herbenoemen. 2. De heer T.J.F. Titulaer 1971 Huidige functies Senior Vice President Corporate Development & Treasury. Voormalige functies Director Corporate Relations en CEO Office van TomTom NV ( ), Head Investors Relations van TomTom NV ( ), verschillende functies binnen KPN NV. Aandelen: 0 TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

7 Nationaliteit Nederlandse Reden Met zijn uitgebreide kennis van de navigatiesector is de heer T.J.F. Titulaer een aanwinst voor de Vennootschap. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

8 Bijlage 2 Biografische gegevens van de personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen Informatie in de zin van artikel 2:124, lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende alle personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer G.J.M. Demuynck en de heer B. van der Veer zijn beiden onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Voordrachten agendapunt 12.a 1. De heer G.J.M. Demuynck 1951 Huidige functies De heer G.J.M. Demuynck is momenteel non-executive director in de Raad van Bestuur van Belgacom NV en lid van de Raad van Commissarissen van Apollo Vredestein BV. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Xsens Holding BV, een bedrijf dat actief is in de sensorindustrie, en Teleplan International NV, een wereldwijde aanbieder van high-tech aftermarket computerdiensten. Daarnaast is de heer G.J.M. Demuynck onlangs benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Divitel BV, een bedrijf dat actief is in digitale streamingtechnologie. Voormalige functies De heer G.J.M. Demuynck begon zijn carrière bij Koninklijke Philips Electronics NV, waar hij 26 jaar in verschillende commerciële en marketing-gerelateerde functies gewerkt heeft in Europa, de VS en Oost-Azië, met als hoogtepunt zijn benoeming tot Chief Executive Officer van de divisie Philips Consumer Electronics in In deze functie maakte hij tot december 2002 ook deel uit van de Philips Group Management Committee. De heer G.J.M. Demuynck is voormalig lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN NV, met verantwoordelijkheid voor de divisie mobiele telefonie van KPN, en is tevens lid geweest van de Raad van Commissarissen van E-Plus Mobilfunk Geschäftsführungs GmbH. Van 2006 tot augustus 2008 was de heer G.J.M. Demuynck Chief Executive Officer van Kroymans Corporation BV, een bedrijf dat actief was in de automobielindustrie. In 2009 en 2010 was de heer G.J.M. Demuynck Chief Executive Officer van Liquavista BV, een bedrijf dat actief is in de sector consumentenelektronica. 0 Nationaliteit Belgische Reden De heer G.J.M. Demuynck is lid van de Raad van Commissarissen sinds Gezien zijn uitgebreide managementervaring in technologiebedrijven en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer G.J.M. Demuynck opnieuw te benoemen. 2. De heer E.E.U. Vroom 1970 TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

9 Huidige functies De heer E.E.U. Vroom is momenteel partner bij Stibbe NV, waar hij sinds 1996 als advocaat werkzaam is. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en corporate litigation. De heer E.E.U. Vroom heeft zijn rechtentitel behaald aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 1995) en een masters degree (LL.M., 1996) aan de New York University (New York, VS). Hij is toegelaten tot zowel de Nederlandse Orde van Advocaten als de New York State bar. De heer E.E.U. Vroom is lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. 0 Nationaliteit Nederlandse Reden Met zijn expertise en ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, en dan met name op het gebied van corporate governance, zou de heer E.E.U. Vroom een aanwinst zijn voor de Vennootschap. Voordrachten agendapunt 12.b 1. De heer B. van der Veer 1951 Huidige functies De heer B. van der Veer is momenteel non-executive director van Reed Elsevier Group plc en Reed Elsevier PLC en lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van AEGON NV, Siemens Nederland NV, Koninklijke Friesland Campina NV en Stichting Amsterdams Historisch Museum. Voormalige functies De heer B. van der Veer werd in 1980 registeraccountant, terwijl hij in dienst was van KPMG in Nederland. In 1987 is hij benoemd tot partner van KPMG en vanaf 1989 was hij voorzitter van de vestiging Amsterdam. De heer B. van der Veer trad in 1997 toe tot de Raad van Bestuur en werd in 1999 gekozen als voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze hoedanigheid trad hij toe tot het internationaal bestuur van het KPMG-netwerk. De heer B. van der Veer is in 2005 gekozen als voorzitter van het bestuur van EMEA; de EMEA-regio is een van de drie internationale regio s van KPMG. In deze leidinggevende functie werd hij tevens lid van het International Management Committee van het netwerk KPMG International. In september 2008 beëindigde de heer B. van der Veer zijn loopbaan bij KPMG. 0 Nationaliteit Nederlandse TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

10 Reden De heer B. van der Veer is lid van de Raad van Commissarissen sinds Gezien zijn uitgebreide ervaring als internationaal directeur en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer B. van der Veer te herbenoemen. 2. De heer B.E. Damstra 1958 Huidige functies De heer B.E. Damstra is momenteel Regional Director China bij TMF Group en lid van TMF Apac excom. Voormalige functies Regional Director van TMF Latin America, COO van TMF Group, CEO van KLegal/KPMG en partner bij KPMG Slowakije, Rusland en Frankrijk. 0 Nationaliteit Nederlandse Reden De heer B.E. Damstra brengt uitgebreide internationale ervaring en managementervaring in voor de Vennootschap. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op dinsdag 23 april 2013 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan t IJ, Piet Heinkade

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur Agenda Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ziggo N.V. ("Ziggo"), te houden op donderdag 18 april 2013 om 10:00 uur in de Passenger Terminal, Piet Heinkade 27, 1019 HR,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Agenda. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V.

Agenda. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 29 maart 2007, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 14 mei 2009 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 7. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2012 *

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 7. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2012 * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op dinsdag 15 mei 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009

Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009 Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009 Océ N.V. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Donderdag 23 april 2009 Agenda Agenda

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 18 mei 2006 om 15.00 uur in het RAI Congrescentrum, Zaal L, Europaplein 14 te Amsterdam.

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de Raad van Commissarissen). Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 26 april 2017 1. Opening en

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

AVA 2014 - Toelichting op de agenda

AVA 2014 - Toelichting op de agenda Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V. te houden op woensdag 7 mei 2014 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 18 MAART 2015 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,

Nadere informatie

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. Agenda AVA 2012 Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening 2014 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking)

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening 2014 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) van BE Semiconductor Industries N.V. ( Besi of de Vennootschap ) te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

1 Opening 2 Verslag van de directie over het boekjaar 2008 (ter bespreking) 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008 (ter stemming)

1 Opening 2 Verslag van de directie over het boekjaar 2008 (ter bespreking) 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008 (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op dinsdag 12 mei 2009 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries N.V.,

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie