Toelichting op de agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de agenda"

Transcriptie

1 Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om uur in Muziekgebouw aan t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam. Agendapunt 2 Presentatie door de heer H.C.A. Goddijn, Chief Executive Officer De heer H.C.A. Goddijn, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven van de zienswijze van de Raad van Bestuur ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2011 en het eerste kwartaal van Agendapunt 3 Jaarverslag 2011 De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid het jaarverslag over het boekjaar 2011 te bespreken. Agendapunt 4 Vaststelling van de Jaarrekening 2011 Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar Agendapunt 5 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2011 zittende leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011 en/of op basis van de aan de Algemene Vergadering verstrekte informatie. Agendapunt 6 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2011 zittende leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011 en/of op basis van de aan de Algemene Vergadering verstrekte informatie. Agendapunt 7 Reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap Krachtens de statuten van de Vennootschap vindt de reservering van winst plaats naar inzicht van de Raad van Bestuur. Bij het nemen van dat besluit worden verschillende factoren in overweging genomen, waaronder onze bedrijfsvooruitzichten, kasbehoeften, bedrijfsresultaten, ontwikkeling van nieuwe producten en plannen voor internationale uitbreiding. De Vennootschap boekt grote vooruitgang in het verlagen van haar schuldenlast en wil er zeker van zijn dat zij in de positie blijft om aan haar verplichtingen jegens kredietverstrekkers te voldoen. De Vennootschap plaatst uitkering van dividend op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering zodra zij een netto kaspositie heeft behaald. De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid dit beleid van de Vennootschap te bespreken. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

2 Agendapunt 8a Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen Dit agendapunt bestaat uit de volgende drie stempunten: (i) (ii) (iii) Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen tot tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte, welke 10% aangewend kan worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen voor een extra tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte, welke 10% uitsluitend kan worden aangewend in verband met dan wel in relatie tot fusies dan wel overnames; en Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om preferente aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van preferente aandelen te verlenen waarvan het aantal gelijk is aan vijftig procent (50%) van de totale nominale waarde van de uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte. Agendapunt 8a (i) en 8a (ii) De huidige bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen vervalt dit jaar op 29 oktober De Raad van Bestuur acht het in het belang van de Vennootschap om tijdig te kunnen reageren op het moment dat zich bepaalde kansen voordoen die nopen tot de uitgifte van gewone aandelen. Derhalve wenst de Raad van Bestuur bevoegd te zijn tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zonder daarvoor de voorafgaande toestemming van de aandeelhouders te hoeven verkrijgen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de bijeenroeping kostbare tijd zou vergen en hetgeen tot verstorende marktspeculatie zou kunnen leiden. Dat is de reden dat er onder agendapunt 8a (i) en 8a (ii) voorgesteld wordt de beperkte bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen te verlengen tot 26 oktober Deze bevoegdheid staat los van de bevoegdheid die verzocht wordt onder agendapunt 10. Agendapunt 8a (iii) Onder agendapunt 8a (iii) wordt voorgesteld de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen te verlengen tot 26 oktober Op dit moment heeft een onafhankelijke stichting, Stichting Continuïteit TomTom (de Stichting ), het recht tot het verkrijgen van preferente aandelen gelijk aan 50% van de totale nominale waarde van de uitstaande gewone aandelen op het moment van uitgifte (de Calloptie ) (zie pagina 25 van het Jaarverslag 2011 voor een uitgebreidere beschrijving van deze constructie). Naast de Calloptie wenst de Raad van Bestuur de bevoegdheid tot de uitgifte van preferente aandelen te behouden. De Raad van Bestuur TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

3 is van mening dat er zich een situatie voor zou kunnen doen waarin de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen vindt dat de uitgifte van extra preferente aandelen in het belang van de Vennootschap en haar belanghebbenden vereist zou kunnen zijn. Het aantal preferente aandelen dat de Stichting kan verkrijgen is wellicht niet voldoende. Bovendien kan de situatie zich voordoen waarin de Stichting haar Calloptie uitoefent en de preferente aandelen nadien vervallen. Daarom doet de Raad van Bestuur een voorstel tot deze aanwijzing door en goedkeuring van de Algemene Vergadering. Evenals de constructie met de Stichting zijn eventuele uitgiften van preferente aandelen tijdelijk van aard en zijn daarop de statuten van de Vennootschap en de wetgeving ten aanzien van overnames van toepassing. Agendapunt 8b Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten: (i) (ii) Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om als bevoegd orgaan, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van gewone aandelen, welke kunnen worden uitgegeven of toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 8a (i) en 8a (ii) hiervoor; Voorstel tot verlenging tot 26 oktober 2013 van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om als bevoegd orgaan, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van preferente aandelen, welke kunnen worden uitgegeven of toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 8a (iii) hiervoor. Agendapunt 9 Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap Conform artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag de Vennootschap onder bepaalde voorwaarden tegen vergoeding volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgen, behoudens goedkeuring van de Algemene Vergadering. Er wordt aan de Algemene Vergadering een voorstel gedaan tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de beurs tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en tegen een koers van ongeveer de beurskoers, met een marge van 10% van de beurskoers. Beurskoers betekent: het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel TomTom volgens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam op de vijf opeenvolgende handelsdagen die onmiddellijk voorafgaan aan de dag van aankoop. De bevoegdheid wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, dus tot 26 oktober Agendapunt 10 Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen onder het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009, zoals gewijzigd in 2011 en - voor zover vereist - het uitsluiten van voorkeursrechten Deze bevoegdheid staat los van de bevoegdheid die verzocht wordt onder agendapunt 8 en wordt verzocht, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, ten behoeve van de toepassing en uitvoering van het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009 (beide zoals van tijd tot tijd gewijzigd) gedurende TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

4 Het totale aantal gewone aandelen of rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen dat/die onder bovengenoemde aandelenoptieregelingen toegekend kan/kunnen worden aan in aanmerking komende werknemers en aan leden van de Raad van Bestuur is Er wordt een voorstel gedaan tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot maximaal ten behoeve van de uitvoering van het TomTom NV Employee Stock Option Plan 2009 en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan 2009 (beide als van tijd tot tijd gewijzigd), voor een periode die begint vanaf de op 26 april 2012 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering en doorloopt tot de in 2013 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering en, voor zover vereist, het uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot de rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen. Agendapunt 11 Samenstelling van de Raad van Bestuur Dit agendapunt bestaat uit de herbenoeming van de heer A.A. De Taeye als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De heer A.A. De Taeye is op 19 september 2008 voor een periode van vier jaar benoemd en derhalve zal zijn benoemingstermijn op 18 september 2012 eindigen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een bindende voordracht te doen, waarbij de eerstgenoemde persoon ter herbenoeming voorgedragen zal worden. Bij unaniem besluit van de Raad van Commissarissen deed de Raad van Commissarissen een bindende voordracht voor de herbenoeming. De bindende voordracht voor de positie in de Raad van Bestuur die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer A.A. De Taeye is als volgt: 1. dhr. A.A. De Taeye en 2. dhr. T.J.F. Titulaer. Hierbij wordt voorgesteld de heer A.A. De Taeye te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, eindigend op 25 april Biografische gegevens met betrekking tot de heer A.A. De Taeye en de heer T.J.F. Titulaer zijn te vinden in Bijlage 1 bij de Toelichting. De belangrijkste componenten van het arbeidscontract van de heer A.A. De Taeye, die in het Jaarverslag van 2010 bekend gemaakt zijn, blijven ongewijzigd. Agendapunt 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten: a. herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap b. herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap a. Herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap Zoals uiteengezet in het huidige rooster van aftreden, dat te vinden is op de website van de Vennootschap, staat dit jaar de herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck op de agenda en dat leidt tot een vacature in de Raad van Commissarissen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

5 bindende voordracht te doen voor het vervullen van deze vacature, bestaande uit twee personen. Bij unaniem besluit heeft de Raad van Commissarissen de volgende bindende voordracht gedaan voor de positie in de Raad van Commissarissen die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer G.J.M. Demuynck: 1. dhr. G.J.M. Demuynck en 2. dhr. E.E.U. Vroom. Biografische gegevens met betrekking tot de heer G.J.M. Demuynck en de heer E.E.U. Vroom zijn te vinden in Bijlage 2 bij de Toelichting. De Raad van Commissarissen doet hierbij een voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer G.J.M. Demuynck als lid van de Raad van Commissarissen per 26 april 2012, voor een periode van vier jaar en met inachtneming van het rooster van aftreden. b. Herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap Zoals uiteengezet in het huidige rooster van aftreden, dat te vinden is op de website van de Vennootschap, staat dit jaar de herbenoeming van de heer B. van der Veer op de agenda en dat leidt tot een vacature in de Raad van Commissarissen. Met inachtneming van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen verzocht een bindende voordracht te doen voor het vervullen van deze vacature, bestaande uit twee personen. Bij unaniem besluit heeft de Raad van Commissarissen de volgende bindende voordracht gedaan voor de positie in de Raad van Commissarissen die vrijkomt na afloop van de benoemingstermijn van de heer B. van der Veer: 1. dhr. B. van der Veer en 2. dhr. B.E. Damstra. Biografische gegevens met betrekking tot de heer B. van der Veer en de heer B.E. Damstra zijn te vinden in Bijlage 2 bij de Toelichting. De Raad van Commissarissen doet hierbij een voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen per 26 april 2012, voor een periode van vier jaar en met inachtneming van het rooster van aftreden. Agendapunt 13 Herbenoeming van Deloitte Accountants BV als accountant van de Vennootschap Gedurende het jaar hebben wij de werkzaamheden van External Audit in de afgelopen vier jaar uitgebreid geëvalueerd conform de Nederlands Corporate Governance Code. De evaluatie besloeg alle controlediensten die door Deloitte geleverd zijn. Onder de deelnemers aan de evaluatie bevonden zich de CFO en de Auditcommissie, evenals de financiële sleutelfiguren uit de business. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie stelt de Vennootschap voor Deloitte Accountants BV te herbenoemen als accountant. De Algemene Vergadering wordt verzocht Deloitte Accountants BV te herbenoemen als accountant voor de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

6 Bijlage 1 Biografische gegevens van de personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur Informatie betreffende het lid van de Raad van Bestuur dat ter herbenoeming is voorgedragen. Het lid van de Raad van Bestuur dat ter herbenoeming voorgedragen wordt is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Voordrachten agendapunt De heer A.A. De Taeye 1957 Huidige functies Lid van de Raad van Bestuur van TomTom NV. Voormalige functies Verschillende managementfuncties binnen Tele Atlas ( ), waaronder Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van Tele Atlas NV ( ), docent aan de School of Economics in Antwerpen ( ), oprichter en directeur van Informatics & Management Consultants ( ). Aandelen: Nationaliteit Belgische Reden De heer A.A. De Taeye is sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van TomTom NV. Gezien zijn managementervaring, zijn uitgebreide kennis van de sector voor digitale cartografie en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Bestuur vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer A.A. De Taeye te herbenoemen. 2. De heer T.J.F. Titulaer 1971 Huidige functies Senior Vice President Corporate Development & Treasury. Voormalige functies Director Corporate Relations en CEO Office van TomTom NV ( ), Head Investors Relations van TomTom NV ( ), verschillende functies binnen KPN NV. Aandelen: 0 TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

7 Nationaliteit Nederlandse Reden Met zijn uitgebreide kennis van de navigatiesector is de heer T.J.F. Titulaer een aanwinst voor de Vennootschap. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

8 Bijlage 2 Biografische gegevens van de personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen Informatie in de zin van artikel 2:124, lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende alle personen die ter herbenoeming zijn voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer G.J.M. Demuynck en de heer B. van der Veer zijn beiden onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Voordrachten agendapunt 12.a 1. De heer G.J.M. Demuynck 1951 Huidige functies De heer G.J.M. Demuynck is momenteel non-executive director in de Raad van Bestuur van Belgacom NV en lid van de Raad van Commissarissen van Apollo Vredestein BV. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Xsens Holding BV, een bedrijf dat actief is in de sensorindustrie, en Teleplan International NV, een wereldwijde aanbieder van high-tech aftermarket computerdiensten. Daarnaast is de heer G.J.M. Demuynck onlangs benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Divitel BV, een bedrijf dat actief is in digitale streamingtechnologie. Voormalige functies De heer G.J.M. Demuynck begon zijn carrière bij Koninklijke Philips Electronics NV, waar hij 26 jaar in verschillende commerciële en marketing-gerelateerde functies gewerkt heeft in Europa, de VS en Oost-Azië, met als hoogtepunt zijn benoeming tot Chief Executive Officer van de divisie Philips Consumer Electronics in In deze functie maakte hij tot december 2002 ook deel uit van de Philips Group Management Committee. De heer G.J.M. Demuynck is voormalig lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN NV, met verantwoordelijkheid voor de divisie mobiele telefonie van KPN, en is tevens lid geweest van de Raad van Commissarissen van E-Plus Mobilfunk Geschäftsführungs GmbH. Van 2006 tot augustus 2008 was de heer G.J.M. Demuynck Chief Executive Officer van Kroymans Corporation BV, een bedrijf dat actief was in de automobielindustrie. In 2009 en 2010 was de heer G.J.M. Demuynck Chief Executive Officer van Liquavista BV, een bedrijf dat actief is in de sector consumentenelektronica. 0 Nationaliteit Belgische Reden De heer G.J.M. Demuynck is lid van de Raad van Commissarissen sinds Gezien zijn uitgebreide managementervaring in technologiebedrijven en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer G.J.M. Demuynck opnieuw te benoemen. 2. De heer E.E.U. Vroom 1970 TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

9 Huidige functies De heer E.E.U. Vroom is momenteel partner bij Stibbe NV, waar hij sinds 1996 als advocaat werkzaam is. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en corporate litigation. De heer E.E.U. Vroom heeft zijn rechtentitel behaald aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 1995) en een masters degree (LL.M., 1996) aan de New York University (New York, VS). Hij is toegelaten tot zowel de Nederlandse Orde van Advocaten als de New York State bar. De heer E.E.U. Vroom is lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. 0 Nationaliteit Nederlandse Reden Met zijn expertise en ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, en dan met name op het gebied van corporate governance, zou de heer E.E.U. Vroom een aanwinst zijn voor de Vennootschap. Voordrachten agendapunt 12.b 1. De heer B. van der Veer 1951 Huidige functies De heer B. van der Veer is momenteel non-executive director van Reed Elsevier Group plc en Reed Elsevier PLC en lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van AEGON NV, Siemens Nederland NV, Koninklijke Friesland Campina NV en Stichting Amsterdams Historisch Museum. Voormalige functies De heer B. van der Veer werd in 1980 registeraccountant, terwijl hij in dienst was van KPMG in Nederland. In 1987 is hij benoemd tot partner van KPMG en vanaf 1989 was hij voorzitter van de vestiging Amsterdam. De heer B. van der Veer trad in 1997 toe tot de Raad van Bestuur en werd in 1999 gekozen als voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze hoedanigheid trad hij toe tot het internationaal bestuur van het KPMG-netwerk. De heer B. van der Veer is in 2005 gekozen als voorzitter van het bestuur van EMEA; de EMEA-regio is een van de drie internationale regio s van KPMG. In deze leidinggevende functie werd hij tevens lid van het International Management Committee van het netwerk KPMG International. In september 2008 beëindigde de heer B. van der Veer zijn loopbaan bij KPMG. 0 Nationaliteit Nederlandse TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

10 Reden De heer B. van der Veer is lid van de Raad van Commissarissen sinds Gezien zijn uitgebreide ervaring als internationaal directeur en de manier waarop hij zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen vervult, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer B. van der Veer te herbenoemen. 2. De heer B.E. Damstra 1958 Huidige functies De heer B.E. Damstra is momenteel Regional Director China bij TMF Group en lid van TMF Apac excom. Voormalige functies Regional Director van TMF Latin America, COO van TMF Group, CEO van KLegal/KPMG en partner bij KPMG Slowakije, Rusland en Frankrijk. 0 Nationaliteit Nederlandse Reden De heer B.E. Damstra brengt uitgebreide internationale ervaring en managementervaring in voor de Vennootschap. TomTom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV april

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers Eye care, We care more Belangrijke informatie Deze brochure ( dit document ) bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie