Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015

2 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2015 om 14:00 uur aan Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam in het kantoor van ABN AMRO Foto Omslag: Burj Khalifa, een super-hoge wolkenkrabber (828 meter) staat in het zakendistrict van Dubai en is het middelpunt van de meest prestigieuze stedelijke ontwikkeling in deze stad. Het is het hoogste gebouw ter wereld. Hyder Consulting, sinds 2014 deel uitmakend van ARCADIS, verrichtte de onafhankelijke inspectie van het constructiesysteem van de toren en was de architect en Engineer of Record voor het project.

3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Agenda 3 Agenda 1. Opening en mededelingen a. Opening b. Mededelingen 2. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014 (ter bespreking) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (ter bespreking) 4. Jaarrekening 2014 en dividend a. Implementatie van het beloningsbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van de jaarrekening 2014 c. Dividend over het boekjaar Decharge a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen 6. Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van Beloningsbeleid Raad van Bestuur Herziening van de datum voor wijziging 11. Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen in ARCADIS N.V. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in ARCADIS N.V. b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen in ARCADIS N.V. als dividend c. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten 12. Machtiging tot inkoop van aandelen ARCADIS N.V. 13. Rondvraag 14. Sluiting Amsterdam, 1 april 2015 Raad van Bestuur ARCADIS N.V. Gustav Mahlerplein MS Amsterdam 8. Samenstelling van de Raad van Bestuur Herbenoeming van de heer N.C. McArthur 9. Vergoeding Raad van Commissarissen 10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Benoeming van de heer M.P. Lap b. Mededeling over de vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan (ter informatie)

4 4 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. (de Vennootschap ), te houden op woensdag 13 mei 2015 Agendapunt 2: Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014 De Raad van Commissarissen doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 3: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 De Raad van Bestuur doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 4.a: Implementatie van het belonings beleid (ter bespreking) Voor een specificatie van de beloning in de zin van artikel 2:283c t/m artikel 2:283e van het Burgerlijk Wetboek wordt verwezen naar pagina s 84 t/m 88 van het jaarverslag Agendapunt 4.b: Vaststelling van de jaarrekening 2014 Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW geschiedt de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering. Voorgesteld wordt de jaarrekening 2014 vast te stellen. Agendapunt 4.c: Uitkering van dividend over het boekjaar 2014 Voorgesteld wordt aan de houders van gewone aandelen in ARCADIS N.V. een dividend over het boekjaar 2014 uit te keren van 0,60 per gewoon aandeel, uit te keren aan de houders van gewone aandelen in ARCADIS N.V., in de vorm van contanten of aandelen in ARCADIS N.V., naar de keuze van de aandeelhouder. In totaal komt deze uitkering neer op 40% van de netto operationele winst. Deze dividenduitkering is in overeenstemming met de van toepassing zijnde statutaire bepalingen en het dividendbeleid (zoals dat in de jaarlijkse Algemene Vergadering in mei 2005 is behandeld en verantwoord). Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Met ingang van 15 mei 2015 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. De keuzeperiode waarin aandeelhouders hun bank of hun effectenmakelaar kunnen instrueren om te kiezen voor een dividend in contanten of een dividend in aandelen loopt van 19 mei 2015 tot en met 1 juni 2015 om 15:00 uur (CET). Als er geen keuze is gemaakt dan wordt het dividend in contanten uit gekeerd. Over een uitkering in contanten moet 15% dividend belasting worden betaald. Het aantal gewone aandelen dat wordt uitgegeven als stockdividend aan de houders van dividendgerechtigde aandelen zal zo zijn dat de dividenduitkering in aandelen (vrijwel) gelijk is aan de dividenduitkering in contanten ( Verwisselverhouding ). De Verwisselverhouding wordt gebaseerd op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van gewone aandelen in ARCADIS N.V. verhandeld op Euronext Amsterdam in de periode van 26 mei tot en met 1 juni De Verwisselverhouding wordt op 1 juni 2015, na sluiting handel, gepubliceerd. Het dividend wordt uitgekeerd (en aandelen worden toegekend) vanaf 3 juni Met betrekking tot het dividend zullen artikelen 5:3 lid 2 sub d en artikel 5:4 sub e van de Wet op het Financieel Toezicht worden toegepast. Agendapunt 5.a: Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur van de Vennootschap en haar activiteiten gedurende het boekjaar 2014, voor zover blijkt uit publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 BW. Agendapunt 5.b: Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2014, voor zover blijkt uit publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 en 2:149 BW. Agendapunt 6: Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van 2016 De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. Tijdens de jaarlijkse vergadering op 16 mei 2014 heeft de Algemene Vergadering, op aanbeveling van de ARCADIS Audit Commissie en de Raad van Commissarissen, besloten om van accountant te wijzigen en om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2015 te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De ARCADIS Audit Commissie en de Raad van Commissarissen

5 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Toelichting op de agenda 5 stellen voor om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2016 te verlenen aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Agendapunt 7: Beloningsbeleid Raad van Bestuur; herziening van de datum voor wijziging Inleiding Op grond van artikel 2:135 BW en artikel 13 van de Statuten is de Algemene Vergadering bevoegd om, op voorstel van de Raad van Commissarissen, het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast te stellen. Het huidige beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is in mei 2005 vastgesteld door de Algemene Vergadering en is voor het laatst gewijzigd in mei Herziening van de datum voor wijziging beloningsbeleid Tot nu toe was het gebruikelijk dat de ARCADIS Remuneratie Commissie iedere drie jaar op verzoek van de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid her-evalueert. De wijzingen die de Algemene Vergadering in mei 2014 heeft goedgekeurd waren gebaseerd op marktdata die beschikbaar waren in 2013 en die betrekking hadden op data uit -deels en Binnen het bestaande beleid worden de elementen van het beloningsbeleid vastgelegd voor een periode van 3 jaar. De lange intervallen tussen de aanpassingen van het beloningsbeleid maken het echter moeilijk om onze beleidsdoelstelling te realiseren. Dit geldt met name wanneer de complexiteit en de omvang van het bedrijf significant wijzigen in deze periode (concreet kan hierbij bijvoorbeeld gewezen worden op de 30% toename in aantal medewerkers sinds mei 2014). De Raad van Commissarissen is van mening dat het frequenter aanpassen van het beloningsbeleid noodzakelijk is om hoog kaliber internationale bestuurders te kunnen blijven aantrekken, motiveren en behouden, hetgeen essentieel is voor het realiseren van onze ambitieuze bedrijfsstrategie. Op die manier kunnen noodzakelijke aanpassingen gemaakt worden wanneer dat nodig of wenselijk is. Op basis van het voorstel van de ARCADIS Remuneratie Commissie, stelt de Raad van Commissarissen daarom voor om de frequentie voor het wijzigen van het beloningsbeleid aan te passen van iedere drie jaar naar iedere twee jaar. De eerstvolgende herziening zal daarmee plaatsvinden in mei Agendapunt 8: Samenstelling van de Raad van Bestuur; herbenoeming van de heer N.C. McArthur De heer N.C. (Neil) McArthur (1961) is in 2011 benoemd als lid van de Raad van Bestuur en in januari 2012 is de heer McArthur aangekondigd als de nieuwe CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur (per de jaarlijkse Algemene Vergadering van mei 2012). Zijn eerste termijn van vier jaar zal aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 mei De heer McArthur komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen doet een voordracht voor de herbenoeming van de heer McArthur als lid van de Raad van Bestuur. Indien hij wordt herbenoemd zal hij aanblijven als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar vanaf het moment van sluiting van deze Algemene Vergadering tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2019 en iedere eventuele schorsing daarvan. In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van de heer McArthur bindend. Van een bindende voordracht kan alleen het bindende karakter worden ontnomen bij een besluit genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De heer McArthur is opgeleid als civiel en werktuigbouwkundig ingenieur. Hij is geboren in Schotland, maar woont al meer dan 25 jaar in Nederland en spreekt vloeiend Nederlands. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Glasgow (Civiele Techniek, BSc. Honors, 1e klasse) en is ook een gecertificeerd Werktuigbouwkundig Ingenieur (M.I.Mech.Eng.). De heer McArthur is zijn carrière begonnen als Project Manager bij Shell International Petroleum E&P. In 1990 heeft de heer McArthur zijn MBA (met onderscheiding) gehaald aan INSEAD, Business School in Fontainebleau (Frankrijk) en is hij bij Booz Allen Hamilton (nu Strategy&) gaan werken, een internationale strategie consultancy onderneming. Daar was hij als lid van de Global Executive Committee en als Algemeen Directeur Europa verantwoordelijk voor de activiteiten in 15 Europese landen. Ook heeft de heer McArthur in de rol van Senior Vice President diensten verleend aan Fortune 500 klanten in de energie-, chemie- en utiliteitssector. De heer McArthur combineert een technische achtergrond en brede strategische en operationele ervaring met wereldwijde ervaring in het zakenleven. Lees verder op volgende pagina

6 6 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Toelichting op de agenda Gedurende de afgelopen vier jaren als lid van de Raad van Bestuur, en na de Algemene Vergadering in mei 2012 als CEO, heeft de heer McArthur bewezen een sterke leider van de onderneming te zijn. Hij heeft de strategie ontwikkeld, die gericht is op duurzame groei, prestaties en samenwerking. Ook implementeerde hij een nieuw operationeel raamwerk dat de ARCADIS waardepropositie wereldwijd kan inzetten en kan bouwen op de kracht van wereldwijde samenwerking. Hij heeft de integratie van zowel EC Harris als Langdon & Seah succesvol geleid, waardoor deze bedrijven een integraal onderdeel van ARCADIS zijn geworden. Vervolgens heeft hij de organisatie naar twee grote acquisities geleid: Callison, een toonaangevend ontwerp- en architectenbureau met medewerkers, en Hyder, een internationaal adviesen ingenieursbureau met ongeveer medewerkers. Zijn kennis van de dienstverlenende industrie, zijn strategische ervaring, alsmede zijn vaardigheid om professionals te inspireren en te leiden zijn van grote waarde gebleken. De managementvergoeding en voorwaarden voor de aanstelling van de heer McArthur zullen in overeenstemming zijn met het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de heer McArthur recht op een jaarlijkse korte-termijn variabele vergoeding van 50% van de vaste vergoeding (als streefdoel) en een lange-termijn variabele vergoeding in de vorm van aandelen, zoals van toepassing op ieder lid van de Raad van Bestuur. Dit jaar zal de heer McArthur voorwaardelijke aandelen ontvangen onder het ARCADIS N.V. Long-Term Incentive Plan. De toegekende aandelen zullen na drie jaar onvoorwaardelijk worden en zijn daarna nog twee jaar geblokkeerd. In lijn met het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is het onvoorwaardelijke worden van de aandelen afhankelijk van het behalen van vooraf vastgestelde prestatiecriteria. Voor de verdere voorwaarden behorende bij de aanstelling wordt verwezen naar het Remuneration Report in het Jaarverslag Agendapunt 9: Vergoeding Raad van Commissarissen Om volledig aan te sluiten bij Principe III.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code, is de ARCADIS Selectie en Remuneratie Commissie per 1 januari 2015 gesplitst in twee aparte commissies: de ARCADIS Selectie- en Benoemingscommissie (ASC) en de ARCADIS Remuneratie Commissie (ARC). De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is tevens Voorzitter van de ASC. De ARC wordt voorgezeten door een ander lid van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de twee commissies is verder hetzelfde. Op grond van artikel 15:11 van de Statuten stelt de Algemene Vergadering de vaste vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen vast. Dit gebeurde voor het laatst in 2014 nadat, op verzoek van de ARCADIS Selectie en Remuneratie Commissie, een vergelijkend marktonderzoek had plaatsgevonden. In het licht van de splitsing van de Commissie wordt voorgesteld om, per 1 januari 2015, de jaarlijkse vaste vergoeding voor beide Voorzitters vast te stellen op Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse vaste vergoeding die de Voorzitter van de (gecombineerde) ARCADIS Selectie en Remuneratie Commissie tot en met 31 december 2014 ontving. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de (andere) leden van de twee commissies blijft onveranderd op per jaar. Niet-Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen ontvangen op dit moment een aanwezigheidsvergoeding voor elke fysieke bijeenkomst. Voor Europese, niet-nederlandse leden is dit per vergadering, en $ per vergadering voor leden uit de Verenigde Staten. Aangezien niet alle bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen in Nederland plaatsvinden, wordt voorgesteld dat alle leden van de Raad van Commissarissen, ook de Nederlandse leden, een aanwezigheidsvergoeding krijgen van voor het in persoon bijwonen van een vergadering die niet plaatsvindt in het land waarin de Commissaris woonachtig is. Agendapunt 10.a: Benoeming van de heer M.P. Lap De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht voor de benoeming van de heer M.P. (Michiel) Lap (1962) als lid van de Raad van Commissarissen per de sluiting van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Zijn benoeming zou ertoe leiden dat de Raad van Commissarissen weer uit zeven leden bestaat. De benoeming is voor een periode van vier jaar en zal doorlopen tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2019 en iedere eventuele schorsing daarvan. De heer Lap voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal commissariaten zoals uiteengezet in de Wet Bestuur en Toezicht, alsmede aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in de Corporate Governance Code en het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel. De Raad van Commissarissen heeft zich ten doel gesteld om de vacature te vervullen met een kandidaat met een gedegen financiële achtergrond en internationale management ervaring. Ten aanzien van diversiteit is het een belangrijke doelstelling voor

7 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Toelichting op de agenda 7 de Raad van Commissarissen om variatie in leeftijd, geslacht, expertise, ervaring, sociale achtergrond en nationaliteit te hebben. Deze aspecten zijn allemaal in overweging genomen in de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Tegelijkertijd blijven kwaliteit, expertise en ervaring de belangrijkste aspecten in de afweging van kandidaten voor de vacature. De heer Lap is in augustus 2014 met pensioen gegaan als Managing Director en Partner, en Hoofd van de Noord- Europese Investment Banking activiteiten van Goldman Sachs Inc. In die functie leidde hij cross-product en multi-jurisdictionele teams die een aantal van de grootste bedrijven, financiële instellingen en overheden adviseerden op het gebied van fusies en overnames, transacties op de kapitaalmarkten, risicobeheer en relaties met aandeelhouders. Voor 2004 was de heer Lap van 2001 tot 2003 Executive Vice President en lid van de Executive Board van telecom organisatie Orange S.A., van 1988 tot 2001 was hij Managing Director van de Investment Banking divisie van Morgan Stanley & Co in Londen en van 1984 tot 1988 was hij Assistant Vice President Corporate Banking bij J.P. Morgan in zowel Londen als New York. De heer Lap heeft een bachelor diploma in Economie van Harvard University. Zijn uitgebreide internationale ervaring en zijn kennis over de financiële wereld zijn belangrijk voor onze, zich uitbreidende vennootschap. De Raad van Commissarissen draagt de heer Lap voor als lid van de Raad van Commissarissen per sluiting van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien de heer Lap benoemd wordt, dan zal hij ook lid worden van de Audit Commissie. Gegevens van de voorgestelde kandidaat conform artikel 2:142 lid 3 BW: Naam: Michiel P. Lap Huidige functies: Industrieel Adviseur bij EQT Partners, een Noord-Europese private equity firm. Daarnaast treedt hij op als freelance bedrijfsadviseur Commissariaten/niet-uitvoerend bestuursfuncties Niet-uitvoerend directeur van de Royal Brompton & Harefield Hospitals Charity in Londen Vorige functies: Managing Director en Partner van Goldman Sachs Inc. ( ), Executive Vice President Orange S.A. ( ), Managing Director Morgan Stanley and Co., Londen ( ), Assistant Vice President JP Morgan ( ) Nationaliteit: Nederlandse ARCADIS N.V. aandelen/opties: Geen Agendapunt 10.b: Mededeling over de vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan (ter informatie) Volgens het rooster van aftreden zoals door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, zal per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2016 de tweede termijn van de heer J.C.M. Schönfeld aflopen. De heer Schönfeld is statutair herbenoembaar. Agendapunt 11.a: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit ARCADIS N.V. (de houder van de prioriteitsaandelen in ARCADIS N.V.), over te gaan tot de uitgifte van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in ARCADIS N.V. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande op 1 juli Bij aanname van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2014 te vervallen per 1 juli De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen en cumulatief financieringspreferente aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen en/of financieringspreferente aandelen. De eerder genoemde 10% kan worden verhoogd tot 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname. Met het voorstel wordt beoogd dat slagvaardig kan worden ingespeeld op mogelijkheden tot uitbreiding van ARCADIS door middel van acquisities. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze acquisities kan het gewenst zijn aandelen uit te geven. De effecten op de verwachte winst per aandeel vormen een belangrijk onderdeel van de besluitvorming. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van optieplannen. Gezien de Lees verder op volgende pagina

8 8 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Toelichting op de agenda financieringsstructuur van de Vennootschap wordt de emissiebevoegdheid gesteld op ten hoogste 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal, met dien verstande dat deze bevoegdheid wordt uitgebreid naar 20% in geval van uitgifte in het kader van een fusie of overname. Agendapunt 11.b: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen ARCADIS N.V. als dividend Met betrekking tot de uitkering van dividend in gewone aandelen in ARCADIS N.V. (zie agendapunt 4.c) en in aanvulling op bevoegdheden die onder agendapunt 11.a zijn toegekend, wordt voorgesteld de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om gewone aandelen in ARCADIS N.V. uit te geven tot het aantal aandelen waartoe aandeelhouders die gekozen hebben voor dividend in aandelen over het boekjaar 2014 gerechtigd zijn (zie agendapunt 4.c). Agendapunt 11.c: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van de haar toegekende bevoegdheden. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2014 te vervallen per 1 juli Geen voorkeursrechten bestaan met betrekking tot gewone aandelen die worden uitgegeven tegen een betaling anders dan in geld. In het geval van uitgifte van nieuwe gewone aandelen tegen betaling in contanten hebben houders van gewone aandelen een voorkeursrecht zich in te schrijven voor deze nieuwe aandelen gedurende een periode van ten minste veertien dagen, zoals zal worden bekend gemaakt in de Staatscourant. De bevoegdheid zoals gevraagd onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur in staat stellen om voorkeursrechten met betrekking tot optieplannen te beperken of uit te sluiten. Daarnaast kunnen voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten met betrekking tot maximaal 20% van het totale geplaatste kapitaal op het moment van de beslissing (rechten op) aandelen uit te geven of toe te kennen indien het wenselijk is een acquisitie (gedeeltelijk) te financieren door middel van aandelen ARCADIS N.V. De Raad van Bestuur zal haar bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde beperkingen en uitsluitend voor de in deze toelichting omschreven doeleinden. Agendapunt 12: Machtiging tot inkoop van aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 7.1 van de Statuten, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen door de Vennootschap van gewone en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de machtiging van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van 16 mei 2014 te vervallen per 1 juli De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal. Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze, of anderszins, tegen een prijs welke gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. Voor dit doel geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop, zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van Euronext N.V. te Amsterdam. De cumulatief financieringspreferente aandelen kunnen worden verkregen tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de financieringspreferente aandelen en ten hoogste het bedrag dat op die financieringspreferente aandelen is gestort, inclusief de nominale waarde en agio, verhoogd met een bedrag aan uitkering dat volgens artikel 8 van de statuten moet worden uitgekeerd indien die aandelen zouden worden ingetrokken.

9 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Steminstructies 9 Steminstructies Voor deze Algemene Vergadering gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 15 april 2015 (de Registratiedatum ) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers. Aan alle geregistreerde houders van aandelen op naam wordt een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering gezonden. Houders van aandelen aan toonder die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen vanaf donderdag 16 april 2015 bij de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via een registratiebewijs aanvragen dat als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering dient. Aandeelhouders kunnen deze aanvraag tot uiterlijk woensdag 6 mei 2015 indienen. Aandeelhouders kunnen zich op de Vergadering door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen. Daartoe kunnen zij indien zij houder zijn van aandelen aan toonder na registratie bij de intermediair een volmacht met steminstructie geven aan Intertrust Management B.V. te Amsterdam. De volmacht kan worden verkregen via de website van de Vennootschap en moet uiterlijk 6 mei 2015 om uur zijn ontvangen door Intertrust Management B.V., t.a.v. de heer R. Rosenboom, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam. Aan de geregistreerde houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk 6 mei 2015 om uur door Intertrust Management B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd adres. Indien aandeelhouders volmacht willen afgeven aan een ander dan Intertrust Management B.V., dan kunnen zij eveneens gebruik maken van de volmacht die de Vennootschap beschikbaar stelt op haar website. Om toegang te verkrijgen tot de Algemene Vergadering moet een derde die een volmacht heeft verkregen deze volmacht, en indien van toepassing het registratiebewijs, meenemen naar de Algemene Vergadering. Aandeelhouders die niet in persoon of bij gevolmachtigde de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via de daarvoor bestemde website van ABN AMRO hun stem uitbrengen voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Zij kunnen daarbij Intertrust Management B.V. als onafhankelijke derde verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken in de Algemene Vergadering. Voor het stemmen via de website kan de aandeelhouder tot en met 6 mei 2015 terecht op Intermediairs dienen uiterlijk op 7 mei 2015 aan ABN AMRO een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Algemene Vergadering wordt aangemeld. Voor de aanvang van de Algemene Vergadering kan bij de inschrijfbalie aan aandeelhouders en gevolmachtigden gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.

10 R 10 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Routebeschrijving Routebeschrijving Openbaar vervoer Het ABN AMRO kantoor is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Het kantoor bevindt zich op twee minuten loopafstand van station Amsterdam Zuid, waar treinen, trams, metro en bussen stoppen. Metro and tram Vanaf station Amsterdam Sloterdijk: metro 50 richting Gein. Vanaf station Duivendrecht of station Bijlmer Arena: metro 50 richting Isolatorweg. Vanaf Amsterdam Centraal station of station Amstel: metro 51 richting Westwijk. Vanaf Amsterdam Centraal station: tram 5 richting Amstelveen Binnenhof. Zie verder hieronder. Trein Neem de trein naar station Amsterdam Zuid. Volg de borden uitgang Zuid. U komt uit op het Gustav Mahlerplein. De ingang van ABN AMRO bevindt zich aan de linkerzijde van het plein. Auto Vanaf A10 ringweg zuid afslag S109 Amsterdam RAI. Vanuit richting Utrecht/Amersfoort Einde van de afslag linksaf (volg de borden WTC). Eerste weg meteen weer rechtsaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Zie verder hieronder. Vanuit de richting Den Haag/Haarlem Einde van de afslag rechtdoor (volg de borden WTC). Eerste weg meteen weer linksaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in. Bij het eerste stoplicht (ABN AMRO gebouw) linksaf de Gustav Mahlerlaan in. Aan de linkerzijde ziet u de ingang van Q-park, waar u uw auto kunt parkeren (let wel: dit is niet de parkeergarage onder het ABN AMRO gebouw). Na het parkeren van uw auto dient u de weg over te steken naar het ABN AMRO gebouw. De inschrijfbalie voor de Algemene Vergadering van ARCADIS bevindt zich op de begane grond aan de rechterzijde in de ontvangsthal.

11 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Foto s achterzijde omslag 11 Foto s achterzijde omslag 1. Hyder Consulting will celebrate 230 years in consulting engineering in Some of its early work included Tower Bridge in London. 2. In New York City, a team including ARCADIS is a winner of the Housing and Urban Development (HUD)-sponsored Rebuild by Design competition. ARCADIS was responsible for the engineering behind the concept, and also the cost estimating for a design concept dubbed the Big U - a series of protective measures stretching around the south tip of Manhattan from West 57th St to East 42nd St. in a U-shape. 3. Qatar General Electricity & Water Corporation (KAHRAMAA) has appointed Hyder Consulting to undertake the engineering and environmental consultancy services for the Water Security Mega Reservoirs project in Doha, Qatar. The project entails construction of five mega-reservoir sites and some 200km of large diameter ring mains. Each reservoir site will ultimately comprise up to ten reservoir modules, each of which may be the largest of their type in the world. 4. Since 1975, Callison s collaborative relationship with Nordstrom has delivered distinct shopping experiences in more than 155 new and remodeled stores. 5. The Port of Nacala in northern Mozambique is the deepest port in Southern Africa. It is also a terminal for coal from the Moatize mine located in the province of Tete, which is connected to the harbor by a 912 km long railway track, enabling the export of 18 Mtpa of coal to supply big markets like Asia, Europe, India and the Americas. On behalf of Vale and Caminhos de Ferro de Moçambique ARCADIS provided construction strategy and coordination, planning, cost and quality control, engineering support, facilities management and management in the areas of safety, health and environment. 6. The new Louis Vuitton Building near Hongqiao in Shanghai is currently undergoing trial operations. Its formal name is L Avenue, residents have dubbed it the boot building. It will house LVMH s China headquarters, a luxury mall and office space. Langdon & Seah provided full pre and post contract quantity surveying services. 7. The Hong Kong Jockey Club worked with EC Harris on a very diverse portfolio of construction projects including the racecourse and training facilities, golf courses, retail branches and other corporate, residential and community facilities. 8. Rotterdam, the Netherlands, features a new central station for which ARCADIS provided all the engineering and technical solutions during the ten-year period of construction

12

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers Eye care, We care more Belangrijke informatie Deze brochure ( dit document ) bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie