De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk"

Transcriptie

1 De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk Ten vervolge op het artikel over de buitenplaats Rooswijk, verschenen in het Ledenbulletin nummer 8, van december 1981, tret men hier een bijdrage aan over Westerwijk. Dit is een vrijwel onbekende hostede, zoals de buitenplaatsen in de 17e en 18e eeuw genoemd werden. Men heet zels wel gemeend dat er nooit een buitenverblij Westerwijk heet bestaan, dit op grond van enkele vermeende aanwijzingen. G. Voet, die in 1943 over enkele voormalige buitenverbl ijven enkele artikelen schree, verwarde Westerwijk met Zuiderwijck, dat aan de Velserweg te Beverwijk heet gelegen. Er is dus de nodige verwarring rond Westerwijk ontstaan, geheel ten onrechte, zoals uit het navolgende moge bi ijken. Omdat Westerwijk niet alleen veel banden heet gehad met Rooswijk. maar ook met Westerhout, za! een derde artikel over laatstgenoemde hostede gaan, waarbij veel tot nu toe nimmer gepubliceerde gegevens vermeld kunnen worden. Westerwi jk Ter plaatse van het latere herenhuis Westerwijk ziet men reeds op de kaart die Johannes van Swieten, "geswooren landtmeeter" in 1661 vervaardigde van de duinstreek tussen Heemskerk en Velsen een huis getekend. Van Swieten ga op zijn interessante kaart niet de namen van de huizen aan, maar wel die van de eigenaars. Bij de eenvoudige boerenwoningen vermeldde hij de namen zonder meer, maar voor de namen van de eigenaars van de buitenplaatsen zette hij "mijnheer". Zo staat er bij Rooswijk "mijnheer Guldewagen" genoteerd, en bij het noordel ijk daarvan gelegen Westerwijk slechts "Arijs Franse". Daar de landmeter dit onderscheid konsekwent heet volgehouden, weten wij welke behuizingen in 1661 geen deel uitmaakten van een hostede, en weten wij wie er toen woonden. Ook Dou geet op zijn kaart ter plaatse van Westerwijk een huis in 1680, maar bij hem ontbreken alle namen. Op de kaart van 1661 ziet men direct ten noorden van de woning van Arijs Franse een waterloop, de Scheibeek, en ten noorden daarvan staan de namen van Gerrit Jeroens en Lauwerens Wouterse. Laatstgenoemde zullen wij nog ontmoeten in het artikel over Westerhout. Dan, weer gescheiden door een beek, ziet men op de kaart de "plantagie van mijnheer Coymans", dus Westerhout. Bestudeert men de ligging van het huis van Arijs Franse, dan ziet men dat de later gegraven vijver en het speelhuis van Westerwijk, waarvan de aanwezigheid door bodemonderzoek is vastgesteld, ten oosten van de plaats waar Arijs woonde, moet worden gesitueerd. Dit verklaart waarom de pogingen, in 1961 gedaan door de Archeologische werkgroep Hoogovens, om de resten van een huis Westerwijk te vinden, vruchteloos bleven. Men groe namelijk ten oosten van de voormalige vijver daarnaar. Dit negatie resultaat, gevoegd bij het eit dat De Leth in "Zegepralent KennemerIant" wel de raaie vijverpartij met het speelhuisje, maar geen herenhuis abeeldde, deed de mening postvatten dat er nooit een herenhuis Westerwijk heet bestaan. Wel werden naast restanten van de vijverbeschoeiing en het speelhuisje aan de westzijde daarvan veel puinglas- en aardewerkvondsten gedaan, maar men nam aan dat dit avalputten van de bewoners van Rooswijk betroen. Men beschouwde, en dit ten onrechte, zoals in het verhaal over Rooswijk is aangetoond, Pieter Pels als de bouwer van een nieuw huis op Rooswijk, zoals ook mr. H.J.J. Scholtens dit vermeldde in zijn "Uit het verleden van Midden Kennemerland". En, meende men, Pels had als stichter van dit huis Rooswijk vanzelsprekend geen behoete aan de bouw van een herenhuis op Westerwijk, omdat dit in de onmiddellijke omgeving zou zijn gelegen. In deze opvatting gesteund door de omstandigheid dat het bodemonderzoek geen herenhuis op Westerwijk had aangetoond, schree H.J. Calkoen in het ebruarinummer 1962 van het tijdschrit Noordholland o.m.: "Het is dus zeer twijel-

2 - 3 - Voorkant van de duinen zuidelijk van het Heemskerkerduin Johannes van Swieten, 1661; ragment. Let op noordpijl. Algemeen Rijksarchie Den Haag.

3 - 4 - (~{.::,,0/ mi d~.w ~ /Id~'/'?i-d'!"l' 1".''('1'' IA',,-U';''l? '7!~I(./r..!/ Y;tè 1(;,.5-t?'Jl' all (;'IP.:.-MI" ;.. ij17l1lj.(jj{;,,"siil d,.{.,. 'I' rr. (hn' At'//! rl,,:r IN'! "/'rt'//hhs,. I i..::..,r,lf//i<"/:. '. J. Westerwijk "Gezicht uit den Hartenkamp over de grote Waterkom naar het Speelhuis". Uit het Zegepralend Kennemerland. Kaart van Velsen, Openbare Werken; bijgewerkt tot september A = Rooswijk; B = vijver en speelhuis van Westerwijk; C = ongeveer de plaats waar Westerwijk heet gestaan.

4 - 5 - achtig o er ooit een huis Westerwijk heet bestaan, al vinden wij het op meer dan één kaart duidelijk getekend. Onderzoek in archieven heet tot nu toe geen nieuw I icht hierop kunnen werpen". Hoewel tegen dit alles weinig in te brengen scheen, was ik niet bereid dit alles zonder meer te accepteren. Het bestaan van koetshuis en stallen op het terrein Westerwijk naast die op Rooswijk was voor mij een aanwijzing voor het toch weil icht hebben bestaan van een herenhuis Westerwijk. Dit ga mij aanleiding zel ook eens op deze zaak in te gaan, en niet tevergees. Zo kon de naam van de werkelijke stichter van een nieuw huis Rooswijk worden gevonden, terwijl ook het bewijs van het bestaan van een huis Westerwijk ondubbelzinnig kon worden aangetoond, en het jaar waarin het verdween. In 1708 kocht Pieter Pels ( ) de hostede Westerwijk. Deze schatrijke en ongehuwd gebleven man bezat nog meer huizen in Velsen en Beverwijk, onder meer het hierna vermelde Blauwselhuis, ten zuiden van Schei beek in de banne Velsen gelegen. Het bewijs van het bestaan van een huis Westerwijk werd gevonden in het vorige artikel reeds aangehaalde belastingregister, de "Legger der eygenaers der vaste goederen onder Velsen". Op ol io 11 vindt men de "Duynkant" vermeld, en onder de naam Pieter Pels, in 1740 vervangen door de naam van Louis Michel, leest men: 11 een bouhuys 2. O. 12 een heerehuys, stalling, koets & thuynmanshuys op Westerwijk 10. O. 13 (met t jaer 1736 gebragt op Reynier Bouwens) een huys genaemt t blaauselhuys) (1740 gebragt op o.199) (vana 1736) a voor o O. Het onder 11 vermelde boerenhuis zal Velsereynd betreen, dit kwam na 1708 net ten noorden van de toen verlegde Rooswijkerlaan, later ook Bleekerslaan te liggen. Onder 12 wordt dus het herenhuis Westerwijk ondubbelzinnig genoemd. Dit moet gezocht worden ten noorden van de oudste oprijlaan van Rooswijk, die op oude kaarten nog zichtbaar is, en ten westen van de vijver, en zuidelijk van het koetshuis. In 1722 kocht Pels Velsereynd van Leonard HerzeeIe, alsmede 8 morgen 205 roeden tuin-, wei- en geestland, gelegen aan het duin onder Velsen. Uiteindelijk zou dit huis deel gaan uitmaken van het uitgestrekte grondbezit van Westerhout. Deze woning mag niet verward worden met een gelijknamige hostede op de zuidgrens van de ban ne Velsen ende Santpoort, bij.het kasteel Brederode gelegen. In 1723 kocht Pels nog 2~ morgen weiland van Joachim van Rendorp. Voor zijn onbebouwd grondbezit in de banne Velsen, eveneens geboekt in de hiervoor vermelde legger, moest hij het volgende betalen, de oppervlakte is aangegeven in morgen, hond en roe: M.H. R. c c d c c bosschen, plantagie en landerijen, streckende van tot de kleyne houtweg tusschen de banscheijding en weg legt

5 - 6 - Toen na de dood van Pels op 1 ebruari 1740 zijn neven en nichten als erge~ namen in het voorjaar zijn omvangrijke bezittingen verkopen, wisselt Westerwijk op één en dezelde dag enkele malen van eigenaar. Op 16 april 1740 verkopen alle overige ergenamen hun aandeel, totaal het 16/17e deel, in de hostede Westerwijk en de boerenwoning Velsereynde aan mr. Jonas Witsen, gehuwd met Albarta Maria Pels. Door deze koop was Westerwijk dus weer in één hand gekomen. Maar Witsen verkocht het landgoed direct door aan Abraham van Kalker, schout en doodgraver van Velsen. V~n Kalker speculeerde wel meer in onroerend goed. Hij verkocht Westerwijk nog op dezelde dag aan Louis Michei. De hostede omvat dan een herenhuis, de stallen, de koetshuizen, de tuinmanswoning en ander woningen, het speelhuis en kabinetten, groot circa 24 morgen, de boerenwoning Velsereynde met bijgebouwen, groot circa 12 morgen, verder vier stukken land in de Wijkerbroek, genaamd de Breven en de Westerven, benevens de naarden (d.w.z. akkers) van Pieter Blad, Klaas Klaasz. Stegerman en Knier Jansz. Ook Michel verkocht Westerwijk nog in hetzelde jaar aan mr. Gerard Nicolaas Hasselaar, waarmee een eind kwam aan de snelle wisseling van eigenaars. Hasselaar ( ) was de zoon van mr. Nicolaas Cornelis Hasselaar en Anna Divera Sint Pancras. Hij huwde in 1752 met zijn nicht Susanna Elisabeth Hasselaar ( ). Het is niet uitgesloten dat hij Westerwijk de naam Huis Hasselaar heet gegeven, maar deze naam is dan weer spoedig in het vergeetboek geraakt, omdat Hasselaar begin 1866 bijna de gehele hostede Westerwijk, op 2 morgen 550 roeden na, namelijk 16 morgen, zonder de woning Velsereynd, voor i verkocht aan mr. Daniel Jan Bouwens, die reeds eigenaar was van het aangrenzende Rooswijk. Ook het herenhuis Westerwijk was niet bij de koop inbegrepen, want Hasselaar had het in hetzelde jaar 1766 laten slopen. Sinds 1755 bezat hij ook de prachtige hostede Westerhout, en daarom zal hij geen belangstelling voor het huis Westerwijk meer hebben gehad. Ook Bouwens had dit niet, omdat hij het herenhuis Rooswijk bezat. In 1767 werd dan ook in een ac te gesproken over de "gewesen hostede Westerwijk". De meergemelde legger maakt als volgt melding van de sloop onder 12: "sijnde in den Jaare 1766 des en vermindert voor het geamoveerde Heeren- en thuynmanshuysing met i5.-". In 1786 werd de toenmalige bezitter van Rooswijk, Jan Frederik Taunay, ook eigenaar van het koetshuis en de stallen van het voormalige Westerwijk, een stukje land blee nog bezit van de eigenaar van Westerhout. De naam Westerwijk was nu geheel verdwenen en zou ook worden vergeten. Met het slopen van de twee woonhuizen, omstreeks 1912 ten noordoosten van het voormalige koetshuis gebouwd, en agebroken in 1961, verdween de laatste bouw op het voormalig grondgebied van Westerwijk, tenminste de niet-industriële bouw. Ter plaatse van het herenhuis loopt nu de Breedbandweg over het Hoogoventerrein, de Centrale Werkplaats werd er vlak bij gebouwd. Niets is van Westerwijk meer bewaard gebleven, zels niet werd de naam aan een straat o nieuw gebouw gegeven, om de herinnering eraan levend te houden. Wordt vervolgd met Westerhout. J. van der Linden Laan van Blois 85 Beverwijk

- 1 - Openingstijden Kennemer Oudheidkamer, Scheybeek, Velserweg 2,

- 1 - Openingstijden Kennemer Oudheidkamer, Scheybeek, Velserweg 2, - 1 - Redactie-adres: Waa Is t raa t 104 1946 RH Beverwijk Ledenbulletin nummer 10 juni 1983 Aan de leden. In dit ledenbulletin zet de heer J. van der Linden de serie over Rooswijk, Westerwijk en Westerhout

Nadere informatie

( ), en Joan met Sophia ( ). in 1630 gevolgd door 45 roeden duingrond, de Abtsakker, de Gerrit

( ), en Joan met Sophia ( ). in 1630 gevolgd door 45 roeden duingrond, de Abtsakker, de Gerrit - 2-1. De voormal ige buitenplaats Westerhout Tot besluit van de korte reeks artikelen over enige buitenplaatsen volgt hier dat over Westerhout, eens het mooiste van de drie dicht bijeen gelegen "1ustp1aetsen"

Nadere informatie

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS Van pachthoeve tot lusthof Na de samenvoeging van verschillende kleine omkadingen tot de Oud Dubbeldamse polder in 1603, investeren de inpolderaars ook

Nadere informatie

Wandeling over Van Vredenburchweg en Julialaantje

Wandeling over Van Vredenburchweg en Julialaantje Wandeling over Van Vredenburchweg en Julialaantje De meeste Rijswijkse buitenplaatsen liggen op de overgang van de hogere strandwal naar de aangrenzende lager gelegen polders. De Van Vredenburchweg loopt

Nadere informatie

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Nummer Toegang: D04a Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 This finding aid is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

3. De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk

3. De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk - 6-3. De voormalige buitenplaatsen Rooswijk en Westerwijk De geschiedenis van Rooswijk en Westerwijk is zo nauw met elkaar verweven, dat zij bijna niet van elkaar te scheiden zijn. De ouderen hebben aan

Nadere informatie

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper Koop horecaruimte op 795000 kosten koper Aanbiedende partij: Thoma Postjr Bedrijfsmakelaars Email: deventerbog@thomapost.nl Telefoon: 0570614607 Website: www.thomapost.nl Omschrijving OPEN HUIS OP AFSPRAAK!

Nadere informatie

HKE- 3. Eemlust Opnieuw een stukje van het raadsel onthuld!

HKE- 3. Eemlust Opnieuw een stukje van het raadsel onthuld! Eemlust Opnieuw een stukje van het raadsel onthuld! Veel Eemnessers weten, dat halverwege de Wakkerendijk (no. 132) een klein huisje staat met de weidse naam "Eemlust". Het is natuurlijk een lust om in

Nadere informatie

1) Ook genoemd bij notaris Adriaen van Aller, deel 7, no. 2, 1 Oct en bij notaris Leonard van Zijl, deel 13, no. 534, 24 Mei 1659.

1) Ook genoemd bij notaris Adriaen van Aller, deel 7, no. 2, 1 Oct en bij notaris Leonard van Zijl, deel 13, no. 534, 24 Mei 1659. KRALINGSCHE BUITENPLAATSEN DOOR DR. E. WIERSUM. HL Den 25sten Februari 1664 verkochten Claes Maertensz. van der Duyn, inwoner te Kralingen, voor de eene helft, en juffrouw Catharina van der Duyn, bejaarde

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Ommetje Groot-Leyduin

Ommetje Groot-Leyduin Ommetje Groot-Leyduin Route van Landschap Noord-Holland pagina 1 / 6 Omschrijving Leyduin is gelegen in de binnenduinrand op de grens van strandwal en weilanden. Het landgoed is lange tijd in handen geweest

Nadere informatie

De hiernavolgende ansichtkaarten zijn een schenking aan de HKV

De hiernavolgende ansichtkaarten zijn een schenking aan de HKV De hiernavolgende ansichtkaarten zijn een schenking aan de HKV Sommige zijn van slechte kwaliteit (kopieën) Van andere zijn stukken weggeknipt (gebruikt voor illustratie) Alle tot nu toe gebruikte kaarten

Nadere informatie

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Straat en huisnummer : Brederodelaan 57-77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Postcode en plaats : 2061 KH, 2061 KL, 2061 LA Kadastrale

Nadere informatie

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg !"!" de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg de Wittendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle oostwaarts

Nadere informatie

De Relle en het Boerenlaantje Een speurtocht door oud Aerdenhout. Arnold Pieterse

De Relle en het Boerenlaantje Een speurtocht door oud Aerdenhout. Arnold Pieterse De Relle en het Boerenlaantje Een speurtocht door oud Aerdenhout Arnold Pieterse Met de nieuwe wijk Haringbuys verandert er weer veel in Aerdenhout. Maar hoe zag het er hier vroeger uit? De Relle en het

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Hoge Boekelweg 71 Losser

Hoge Boekelweg 71 Losser Hengelosestraat 86 88 Postbus 752 7500 AT Enschede Tel: 053-488 58 00 Fax: 053 488 58 01 Burg. de Beaufortplein 5 Postbus 32 7475 ZG Markelo Tel: 0547 36 32 36 Fax: 0547 36 30 45 Hoge Boekelweg 71 Losser

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Beleidsplan 2015 en volgende jaren Beleidsplan 2015 en volgende jaren A. Inleiding De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is medio 2012 opgericht. Doelstelling van de stichting is het bij een groter publiek onder de aandacht brengen

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN September 2018 Stichting Beelaerts van Blokland Hagen

ACTUEEL BELEIDSPLAN September 2018 Stichting Beelaerts van Blokland Hagen ACTUEEL BELEIDSPLAN September 2018 Stichting Beelaerts van Blokland Hagen Beleidsplan Stichting Beelaerts van Blokland Hagen 1 1. Algemeen Het Kasteel De Kelder heeft een rijke historie, die waarschijnlijk

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin De Bakker Makelaardij biedt geheel vrijblijvend te koop aan 3 landgoederen op het landgoed Buiten Pekelinge te Oostkapelle (Zeeland) met ieder een

Nadere informatie

Holland 1000 jaar geleden. Meer weten? Klik hier

Holland 1000 jaar geleden. Meer weten? Klik hier Holland 1000 jaar geleden Meer weten? Klik hier de plaat Holland 1000 jaar geleden INHOUD Waar kijken we naar? Abdij van Egmond Huldtoneel Kerkje van Velsen Ridders over de Heerenweg Haarlem Rijnsburg

Nadere informatie

DE OVERBIEST. Een wegenkaart uit eind 18 e eeuw, links in het midden zie je het gebied de OVERBIEST.

DE OVERBIEST. Een wegenkaart uit eind 18 e eeuw, links in het midden zie je het gebied de OVERBIEST. DE OVERBIEST. Een wegenkaart uit eind 18 e eeuw, links in het midden zie je het gebied de OVERBIEST. De naam is zeer oud. In een document van 1421 wordt dit gedeelte van Boxmeer reeds genoemd. Doch lang

Nadere informatie

Hoofdkenmerken en waardering van waardevolle cultuurhistorische gebouwen en objecten in de gemeente Wassenaar

Hoofdkenmerken en waardering van waardevolle cultuurhistorische gebouwen en objecten in de gemeente Wassenaar Duinrell, historische buitenplaats Naam Oorspronkelijke functie Type Aantal onderdelen op adres met cultuurhistorische waarde Benoeming onderdelen met cultuurhistorische waarde Duinrell Buitenplaats Historische

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Hij zegt hier namelijk in zijn boek allereerst het volgende over, wandelend via een breed pad naar de Koningstafel, komend van het Noorden:

Hij zegt hier namelijk in zijn boek allereerst het volgende over, wandelend via een breed pad naar de Koningstafel, komend van het Noorden: WAAR BEVINDT ZICH DE OUDE PUT BIJ DE KONINGSTAFEL? Naar aanleiding van ons artikel in het vorige nummer van Oud Rhenen, verscheen er in de Rijnpost van 21 augustus een artikel, waarin gewag werd gemaakt

Nadere informatie

ZANDVLIET (onder Schijndel)

ZANDVLIET (onder Schijndel) ZANDVLIET (onder Schijndel) Gegevens per perceel Laatste verandering: 18-11-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Een kleyn huijsken met den hoff ende aangelag,

Nadere informatie

Buitenplaatsen Les 2

Buitenplaatsen Les 2 Buitenplaatsen Les 2 Buitenplaats Goudestein Goudestein is één van de eerste buitenplaatsen langs de Vecht. Maar door de toenemende welvaart in de Republiek bouwen steeds meer rijke stedelingen een tweede

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Bijdrage voor de geschiedenis van het huis Berendrecht onder Aarlanderveen en bezitters.

Bijdrage voor de geschiedenis van het huis Berendrecht onder Aarlanderveen en bezitters. Bijdrage voor de geschiedenis van het huis Berendrecht onder Aarlanderveen en bezitters. Evenals de naam Poelgeest door onderscheidene huizen in de omstreken van Leiden is gedragen, ook verschillende huizen

Nadere informatie

Wandeling door Oud-Zuilen

Wandeling door Oud-Zuilen Speciaal voor bezoekers van Oud-Zuilen is er een wandelroute door het dorp uitgezet. Deze wandeling voert u langs de mooiste plekjes van Oud-Zuilen. In een tot anderhalf uur leert u de sfeer van dit prachtige

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: De heer M.H.N. en mevrouw A.L.J.S. te A, gemachtigde: de heer mr. S.

De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: De heer M.H.N. en mevrouw A.L.J.S. te A, gemachtigde: de heer mr. S. Onjuiste informatie over parkeerplaats. Klager is geïnteresseerd in een appartement dat beklaagde in verkoop heeft. Voor hem is essentieel dat hij over twee parkeerplaatsen beschikt. De makelaar zegt toe

Nadere informatie

De steenoven van Nicolaas Adrianus van Son op Groot Engeland te Acquoy. Door A. F. Verstegen

De steenoven van Nicolaas Adrianus van Son op Groot Engeland te Acquoy. Door A. F. Verstegen De steenoven van Nicolaas Adrianus van Son op Groot Engeland te Acquoy Door A. F. Verstegen Theodorus Adrianus van Son Anna Elisabeth Louisa van Tengnagell Kasteel te Gellicum van de fam. Van Tengnagell

Nadere informatie

TE KOOP. Unieke kans en mogelijkheden!

TE KOOP. Unieke kans en mogelijkheden! TE KOOP Plaats: Milheeze Adres: Wildeman Vraag- Op aanvraag prijs: Nog slechts 1 te koop Unieke kans en mogelijkheden! NOG SLECHTS 1 TE KOOP! Op een aantrekkelijke locatie in het buitengebied van Milheeze

Nadere informatie

PIETER CORNELIS ENGEBRECHTSZ., GENAAMD KUNST

PIETER CORNELIS ENGEBRECHTSZ., GENAAMD KUNST PIETER CORNELIS ENGEBRECHTSZ., GENAAMD KUNST door IR. A. F. DE GRAAF Een der weinig geraadpleegde registers in het Leidse Gemeentearchief is nr. I 188 van het secretariearchief vóór 1574, waarin sinds

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Gedeeltelijk onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Geen onderzoek gedaan naar bijzondere

Nadere informatie

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem.

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem. Alle huizen zonder steen. In de Middeleeuwen is het dorp Boxtel ontstaan. Het dorp was klein. Rond 1100 lag er een motteheuvel met daarnaast een paar voorraadschuren. Beiden werden door water omsloten.

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

project verborgen buitens

project verborgen buitens project verborgen buitens Gegevens verborgen buiten: Swanenburg Naam eigenaar: Fam. Cornelisse-Francke Adres: Swanenburgseweg 4 Postcode : 4356 RR Woonplaats : Oostkapelle Telefoonnummer: 071-5155502 Emailadres:

Nadere informatie

Plaatsbepaling voormalig kasteel Frisselstein te Veghel

Plaatsbepaling voormalig kasteel Frisselstein te Veghel Jan van Erp Pagina 1 26-3-2008 Plaatsbepaling voormalig kasteel Frisselstein te Veghel Auteur: Jan van Erp Veghel Datum: maart 2008 Met dank aan : Henk van der Voort, heemkundekring Vehchele Jo Verbakel

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de parochie

Korte geschiedenis van de parochie Korte geschiedenis van de parochie Het dorp Schin op Geul is zeer oud. Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd opgesteld.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Zeist, 23 januari Geachte raadsleden,

Zeist, 23 januari Geachte raadsleden, Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist. Telefoon 030-6958618; e-mail: werkgroep@natuurlijkzeist-west.nl Onderwerp Landschappelijke inpassing woonbuurt De Bunsing (Bunsinglaan 1 7) Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

KANDIDAAT INVESTEERDER UITBATER VOOR KASTEEL EN KOETSHUIZEN IN PARK HOF TER LINDEN TE EDEGEM

KANDIDAAT INVESTEERDER UITBATER VOOR KASTEEL EN KOETSHUIZEN IN PARK HOF TER LINDEN TE EDEGEM Horeca Partners bvba Desguinlei 184, 2018 Antwerpen Tel 03 260 60 90 fax 03 260 60 99 info@horecapartners.be www.horecapartners.be BTW : BE 0870.617.164 RPR Antwerpen BANK : BE45 6451 0286 4289 KANDIDAAT

Nadere informatie

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen Mallumse molenweg 3, Eibergen TE KOOP Wormgoor Makelaars Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net MALLUMSE MOLENWEG 3

Nadere informatie

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen Voorlopige conclusies bouwhistorisch onderzoek, oktober 2013 Historie De voormalige brouwerij en stijfselfabriek aan de Sint Martinusstraat

Nadere informatie

De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca tot ca het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr

De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca tot ca het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr 1. t Oude Huys De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca. 1175 tot ca. 1350 het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr. 103079. Met de naam Oude Huys werd, al vanaf 1490, een stukje

Nadere informatie

Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk,

Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk, Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk, 1711-1881 Archief Delft 745 Huis Nieuwenhoorn en steenbakkerij De 3 I N H O U D S

Nadere informatie

Arnhem Bakenbergseweg

Arnhem Bakenbergseweg Arnhem Bakenbergseweg Landgoed Laag Erf Realisatie van LANDGOEDBEBOUWING Drie wooneenheden die opgaan in de natuur Elke wooneenheid heeft een ruime, zelfstandige kavel Zelfstandige binnenplaats voor optimale

Nadere informatie

Een aantal jachtpalen staat in beschermd gezicht Aantal onderdelen behorend tot het beschermde 12 monument

Een aantal jachtpalen staat in beschermd gezicht Aantal onderdelen behorend tot het beschermde 12 monument Jachtpalen Prins Frederik Beschermd gezicht Een aantal jachtpalen staat in beschermd gezicht Aantal onderdelen behorend tot het beschermde 12 monument Oorspronkelijke functie Markering jachtgebied van

Nadere informatie

Dit is zowel voor de hobbymatige paardenliefhebber als de hippische ondernemer.

Dit is zowel voor de hobbymatige paardenliefhebber als de hippische ondernemer. V astgoedhuis Alcatraz is gespecialiseerd in vastgoed met stallingen, weides, boerderijen, hoeves, maneges of andere woningen met potentieel voor het houden van paarden in heel Vlaanderen. Dit is zowel

Nadere informatie

Jachtpaal Koning Willem I

Jachtpaal Koning Willem I Jachtpaal Koning Willem I Beschermd gezicht Nee Aantal onderdelen behorend tot het beschermde 3 monument Oorspronkelijke functie Markering jachtgebied van koning Willem I Datering/Bouwjaar Ca. 1813 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN

RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN 1. Wat is de aanleiding Werkgroep Lutten Leeft is voornemens om een zonnepark te ontwikkelen binnen Gemeente Hardenberg op grond van het bedrijf Wildkamp. Het

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,-

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,- Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier 4.700.000,- Referentienummer ERB F34561927 Prijs 4.700.000,- Gebouwd in XII Algemene staat Goed Perceel van 680000m² Woonoppervlak 1700m² Ligging

Nadere informatie

Koolpadje of Schipperswegeling te Goes

Koolpadje of Schipperswegeling te Goes Koolpadje of Schipperswegeling te Goes De Schipperswegeling is een klein modern straatje aan de oostzijde van de Goese haven. Tot het midden van de vijftiende eeuw was dit Kloetings grondgebied. De stadsgracht

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: Complexnummer: 525970 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Voormeer Aantal complexonderdelen

Nadere informatie

Slotlaan 4 Nederhorst den Berg

Slotlaan 4 Nederhorst den Berg Oppervlakte 1384 m² 170,- per m² per jaar (excl. BTW) Kenmerken Kenmerken object Hoofdbestemming Ligging Oppervlakte In units vanaf Parkeerfaciliteiten Huurprijs Kantoorruimte overig 1384 m² 30 m² niet

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met schuur nabij de Lek, gelegen aan de Lekdijk Oost 9 te 4112 PB Beusichem

Te koop Vrijstaande woning met schuur nabij de Lek, gelegen aan de Lekdijk Oost 9 te 4112 PB Beusichem Te koop Vrijstaande woning met schuur nabij de Lek, gelegen aan de Lekdijk Oost 9 te 4112 PB Beusichem Algemeen Het object is gebouwd op een schitterende en unieke locatie aan de rand van het dorp Beusichem

Nadere informatie

Rapportage vondstmelding Oostende, Wellingtonrenbaan

Rapportage vondstmelding Oostende, Wellingtonrenbaan Rapportage vondstmelding Oostende, Wellingtonrenbaan I. Verslaggevers: *Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum melding. Inge Zeebroek, erfgoedonderzoeker VIOE,

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK ARCHEOLOGISCHE KRONIEK door H. Suurmond-van Leeuwen In 1989 verscheen wegens onvoldoende aanbod aan copy geen uitgave van Bodemonderzoek in Leiden. Het ligt in het voornemen van de Directie Civiele Werken

Nadere informatie

Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek

Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek Omschrijving van het project Het voorgenomen initiatief is gelegen aan de Hofgeesterweg 8 te Velserbroek. In de huidige situatie

Nadere informatie

BIJLAGEN. Lijst van in het archief aanwezige kaarten

BIJLAGEN. Lijst van in het archief aanwezige kaarten BIJLAGEN Lijst van in het archief aanwezige kaarten De kaarten zijn doorgaans voorzien van aanduidingen met letters. Soms worden deze verduidelijkt in de legende, maar vaker in een bijgaand dokument in

Nadere informatie

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110 DE EN HAAR WINDVAAN De Koepoort, afgebroken in 1864, was niet de eerste poort van die naam doch de tweede. In gaf Hertog verlof aan de stad Leiden tot het optrekken van muren en poorten rondom de stad.

Nadere informatie

Villa Sanoer Buitenplaats bij Wageningen Stichting Vrienden Particuliere Landgoederen Buitendag, 14 december 2008 Villa Sanoer is een negentiende-eeuwse buitenplaats bij Wageningen van oorspronkelijk

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

Recente restauratie. De klassieke Italiaanse vijver aan de westzijde van de villa

Recente restauratie. De klassieke Italiaanse vijver aan de westzijde van de villa Villa Sanoer is een negentiende-eeuwse buitenplaats bij Wageningen van oorspronkelijk 9 ha waarvan thans nog 2,3 ha, het tuingedeelte, resteert. De buitenplaats is eigendom van de heer Dr Ir R. Best. Historie

Nadere informatie

Toen in 1931 toen de laatste van de familie, Gust Kenes, overleed, kwam het huis in bezit van zijn toenmalige erfgenamen, de familie Verheyden.

Toen in 1931 toen de laatste van de familie, Gust Kenes, overleed, kwam het huis in bezit van zijn toenmalige erfgenamen, de familie Verheyden. De familie Kenes 5) Het witte huis, algemene info De familie Kenes woonde in het zogenaamde Hof te Meensele. Deze optrek of plaats wordt reeds vermeld in 1440, met als de toenmalige eigenaars de heren

Nadere informatie

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 katoendrukkerij zoals Vreedenhorst te Vreeland of met een zijderederij als Zijde-balen

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1986 katoendrukkerij zoals Vreedenhorst te Vreeland of met een zijderederij als Zijde-balen Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 met opschrift "Een klein gedeelte van de Heerlijkheid van Maarseveen" de Hggingaan van maar liefst 40 buitenplaatsen met hun formele tuinaanleg.

Nadere informatie

Hendriksbosch. Het Hendriksbosch is bezit van de gemeente Nunspeet. Het dennenbos ligt op een steenworp afstand van het station.

Hendriksbosch. Het Hendriksbosch is bezit van de gemeente Nunspeet. Het dennenbos ligt op een steenworp afstand van het station. Hendriksbosch door Peter Kwant Het Hendriksbosch is bezit van de gemeente Nunspeet. Het dennenbos ligt op een steenworp afstand van het station. In het Hendriksbosch gaan natuur en recreatie samen. Het

Nadere informatie

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters 1 2 Herinneringen aan 'De Nest' De 's-gravendeelse wijk 'De Nest' in vroeger tijden Arie Pieters 3 Schrijver: Arie A. Pieters Omslagontwerp: Arie A. Pieters Foto's:

Nadere informatie

WELKOM OP SOELEN! LUSTPLAATS SOELEN ONTDEKT! WANDELING DOOR DE SCHOOLTUINEN NAAR DE SPOREN VAN SOELEN Start bij de poel van Nemoland Westerpark De bezoekers van de Schooltuinen en Nemoland hebben

Nadere informatie

Het voormalige Wilhelminaziekenhuis aan de Claes. Noorduijnstraat

Het voormalige Wilhelminaziekenhuis aan de Claes. Noorduijnstraat Geen SLOOP VAN Het voormalige Wilhelminaziekenhuis aan de Claes Noorduijnstraat Het voormalige Wilhelmina ziekenhuis aan de Claes Noorduijnstraat De huidige eigenaar, Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) wil

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 520115 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Seldensate Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

Geldermalsen, De Iepenwei 14K

Geldermalsen, De Iepenwei 14K Geldermalsen, De Iepenwei 14K OMSCHRIJVING: Op modern bedrijventerrein Hondsgemet gelegen kleinschalige bedrijfsruimte. Werkplaats van ca. 60 m² met kantine/kantoor, toilet (samen ca. 40 m²) en 97 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Fietsrondje Buitenplaatsen in de IJmond

Fietsrondje Buitenplaatsen in de IJmond Fietsrondje Buitenplaatsen in de IJmond Bezienswaardigheden Forten Forten in de omgeving Molens in de omgeving Fietsknooppunt Fietsknooppunten op deze route 1 2 3 95 98 11 10 7 8 39 40 37 36 23 35 1 pagina

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 512027 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Old Putten Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Ruim 300 jaar in de St. Janstraat?

Ruim 300 jaar in de St. Janstraat? Ruim 300 jaar in de St. Janstraat? Het pand St. Janstraat 10, tot 1995 bewoond door Bep Buijs (1951-2000) en haar gezin, mogen wij als nakomelingen van Michiel Bernardus Buijs (1866 1955) ons voorvaderlijk

Nadere informatie

Fietstocht langs de buitenplaatsen

Fietstocht langs de buitenplaatsen Fietstocht langs de buitenplaatsen Heemstede is net als de rest van Kennemerland rijk aan buitenplaatsen. De meeste daarvan zijn aangelegd in de 17de en 18de eeuw en waren een soort buitenhuizen voor kooplui

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum Fietsroute 122139 Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats velder Velder 5298 Boxtel Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt velder Velder 5298

Nadere informatie

- Koninklijke Kastelen Route -

- Koninklijke Kastelen Route - - Koninklijke Kastelen Route - Duur van de rit 1,5 uur (zonder stoppen) Aantal kilometers 67 Kilometer Welkom in de oldtimer van DeVolkswagenbus of HuurEenOldtimer.nl. Jullie hebben bij ons een oldtimer

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

LYNDENSTEIN. Kadastraal minuutplan tuin Kadastraal minuutplan overtuin

LYNDENSTEIN. Kadastraal minuutplan tuin Kadastraal minuutplan overtuin LYNDENSTEIN Naam: Lyndenstein Type: buitenplaats Ontwerpjaar: 1821/1832 Uitgevoerd: ja Nog bestaand: ja/2012 Architect/bureau: Roodbaard, L.P. 1821/1832 Bijdragen: Springer, L.A. 1915 Opdrachtgever: Frans

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 515519 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Rusthoven Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

Krabbenscheer en Groene glazenmaker in de gemeente Borger-Odoorn;

Krabbenscheer en Groene glazenmaker in de gemeente Borger-Odoorn; Krabbenscheer en Groene glazenmaker in de gemeente Borger-Odoorn; 2010-2016. Op diverse plaatsen binnen de gemeente Borger-Odoorn zijn velden Krabbenscheer aangetroffen met daarbij populaties Groene glazenmaker.

Nadere informatie

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HEEMSTEDE JAVALAAN 20 IDEALE STARTERSWONING Centraal in Heemstede gelegen benedenwoning met voor-, zij- en achtertuin met stenen schuur. De woning ligt ideaal t.o.v. het centrum, sportaccomodaties, landgoed

Nadere informatie

Archeologische inventarisaties

Archeologische inventarisaties B i j l a g e 3 : Archeologische inventarisaties Plangebied: Paktuynen Kwartier fase 2 en 3, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: 12142-locatie 1 en 5 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: 7-5-2012

Nadere informatie

G E S C H I E D E N I S V A N O D I J K. N L

G E S C H I E D E N I S V A N O D I J K. N L G E S C H I E D E N I S V A N O D I J K. N L 12.000 Odijkers en 2.000 jaar dorpsgeschiedenis B R O N P U B L I C A T I E NUMMER 01 PLAATS ARCHIEF Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht T210 Gemeente

Nadere informatie