Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst DEEL 1. COMMENTAAR 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen 1. Openbaarheid van bestuur: situering in het recht, in een bestuurskundige en in de politieke context Openbaarheid: lange tijd een afwezige in het bestuur Vormen van openbaarheid Openbaarheid van bestuur als juridisch verschijnsel De introductie van een algemene openbaarheidswetgeving in het Belgische recht De openbaarheid van bestuur als onderdeel van een ruimer communicatierecht? Een bestuurskundige situering De grondwettelijke verankering van een recht van publieke toegang tot bestuursdocumenten/informatie Artikel 32 G.W Artikel 23, 4 G.W.: indirecte grondslag voor een recht van toegang tot milieu-informatie Gemeenschappelijke kenmerken van de Belgische openbaarheidswetgeving Inhoud van het recht verbonden aan de passieve openbaarheid van bestuur: recht op inzage, recht op uitleg, recht op kopie Toepassingsgebied ratione materiae: bestuursdocument milieu-informatie Toepassingsgebied ratione personae Een uitbreiding met actieve openbaarheid, een correctierecht en de verplichting tot het vermelden van de beroepsmogelijkheden Een recht verbonden aan procedureregels Openbaarheid van bestuur Afl. 29, november 2009

2 2 Inhoudsopgave 3.6 Een catalogus van uitzonderingen Een principieel recht op de openbaarmaking van de gedeelten van een bestuursdocument die niet onder een uitzonderingsgrond vallen Het verbod op commerciële verspreiding van bestuursdocumenten Beroepsmogelijkheden in de openbaarheidswetgeving Verschillende modellen van administratief beroep De jurisdictionele beroepsprocedure De rol van de ombudsmannen op het vlak van de openbaarheidswetgeving De federale openbaarheidswetgeving 1. Situering Het toepassingsgebied van de federale openbaarheidswetten Het toepassingsgebied ratione personae Het materiële toepassingsgebied Een speciale soort van bestuursdocumenten Bepaalde bestuursdocumenten in het bezit van een provinciale en gemeentelijke administratieve overheid moeten op basis van een andere procedure worden behandeld De passieve openbaarheid in de federale openbaarheidswetgeving Wat moet worden verstaan onder passieve openbaarheid van bestuur in de zin van de federale openbaarheidswetgeving? De begunstigde van het recht Is elke aanvraag een aanvraag in de zin van de federale openbaarheidswetten? De aanvraagprocedure De behandeling van de aanvraag door een federale, gemeentelijke of provinciale administratieve overheid of milieu-instantie De beroepsprocedure in het kader van de federale openbaarheidswetgeving Specifieke commissies in het kader van de openbaarheidswetgeving Beroepsmogelijkheden van derden tegen de openbaarmaking van bestuursdocumenten of van milieu-informatie Afl. 29, november 2009 Openbaarheid van bestuur

3 Inhoudsopgave Het gebruik en de verspreiding van bestuursdocumenten verkregen op grond van de beide federale openbaarheidswetten of milieu-informatie De relatie met andere openbaarheidsregels Het recht op verbetering of aanvulling van bestuursdocumenten of van milieu-informatie De actieve openbaarheid in de federale openbaarheidswetten Actieve openbaarheidsverplichtingen in de algemene federale Openbaarheidswetten Actieve openbaarheidsverplichtingen in de Wet van 5 augustus Specifieke verplichtingen die gelden ten aanzien van milieu-informatie Een kwaliteitsnorm Rapporteringsverplichtingen Openbaarheidsregelgeving op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 1. Inleiding Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Gemeenschapscommissies De toepasselijkheid van andere openbaarheidsregelgevingen De regelgeving specifiek voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. het recht van toegang tot milieu-informatie Situering Een doelstelling De passieve toegang tot milieu-informatie Het verzamelen en verspreiden van milieu-informatie De algemene openbaarheidsregelgeving specifiek voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Het toepassingsgebied ratione personae van de beide ordonnanties en het decreet De passieve openbaarheid van bestuur Een recht op verbetering van gegevens die op de aanvrager zelf betrekking hebben De actieve openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur Afl. 29, november 2009

4 4 Inhoudsopgave 4. De relatie tussen de openbaarheidsregelingen specifiek voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Regels aanwezig in de algemene openbaarheidsregelgeving Regels aanwezig in de ordonnantie inzake het recht van toegang tot milieu-informatie Het Vlaamse decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 1. Situering Doelstellingen en draagwijdte De doelstellingen van het decreet De draagwijdte van het decreet De passieve openbaarheid van bestuur Een aanzienlijk ruim personeel toepassingsgebied Een ruim materieel toepassingsgebied De inhoud van de toegekende rechten De begunstigde van het recht van toegang Een recht van publieke toegang Een recht waarvan de uitoefening is onderworpen aan een procedure Een administratieve beroepsmogelijkheid De jurisdictionele beroepsmogelijkheden Het gebruik en de verspreiding van de verkregen bestuursdocumenten De actieve openbaarheid van bestuur De verplichting tot het uitwerken van een voorlichtingsbeleid De uitbouw van een wegwijsbestand De communicatieambtenaar Het communicatiejaarrapport De verplichting tot het vermelden van de behandelende ambtenaar De coördinatie van het communicatiebeleid Een kaderbepaling voor de inzameling en de verspreiding van milieu-informatie De verplichting tot het vermelden van de beroepsmogelijkheden Afl. 29, november 2009 Openbaarheid van bestuur

5 Inhoudsopgave 5 5. Openbaarheidsregelgeving van de Franse Gemeenschap* 6. Openbaarheidsregelgeving van het Waalse Gewest* 7. Openbaarheidsregelgeving van de Duitstalige Gemeenschap* 8. Openbaarheidsregelgeving van de Europese Unie 1. De evolutie van de openbaarheid van bestuursdocumenten in de Europese Unie Van beginselverklaring naar Gedragscode en naar interne regels van de instellingen Een verdragsrechtelijke erkenning van het recht van toegang tot documenten van de instellingen met het Verdrag van Amsterdam Een poging tot constitutionalisering van het recht van toegang tot documenten van de instellingen van de Unie als grondrecht Openbaarheid van documenten van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement: Verordening 1049/ De structuur van Verordening 1049/ De algemene principes die aan de Verordening ten grondslag liggen bis De relatie van de verordening met andere openbaarheidsregels De werkingsfeer van de verordening De begunstigden van het recht van toegang tot documenten De procedure voor de toegang tot documenten van de instellingen op grond van Verordening 1049/2001 EG De uitzonderingsgronden De beroepsmogelijkheden De speciale rol van de registers Omgaan met documenten van de instellingen in de lidstaten Overeenstemming van specifieke regels van toegang ten aanzien van het algemene systeem van de verordening Publicatie in het Publicatieblad Het gebruik, de reproductie en de exploitatie van documenten Interinstitutionele samenwerking Openbaarheid van bestuur Afl. 19, oktober 2007

6 6 Inhoudsopgave 2.14 Besluit Naar een herziening van verordening 1049/ Openbaarheid van documenten van andere instellingen en organen De toegang tot milieu-informatie in het bezit van de Europese instellingen en organen: Verordening 1367/ Internationale openbaarheidsregelgeving 1. Het recht op toegang tot informatie op grond van artikel 19 BUPO Inleiding De vrijheid van nieuwsgaring aanwezig in artikel 19 BUPO De voorwaarden waaronder het mensenrecht in artikel 19 BUPO kan worden beperkt Openbaarheid van bestuur op het niveau van de Raad van Europa Toegang tot informatie/documenten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Naar de erkenning van de openbaarheid van bestuur als een zelfstandig recht Persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens en openbaarheid van bestuur 0. Inleiding De problematiek Een belangrijk uitgangspunt De bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarheidswetgeving De vereiste van het aantonen van een belang als ontvankelijkheidsgrond voor documenten van persoonlijke aard De uitzonderingsgrond die geldt wanneer afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer plaatsvindt door de openbaarmaking De uitzonderingsgrond die geldt omwille van een in een andere rechtsregel aanwezige geheimhoudingsbepaling Afl. 19, oktober 2007 Openbaarheid van bestuur

7 Inhoudsopgave De uitzonderingsgrond die geldt voor de identiteit van wie een strafbaar of strafbaar geacht feit aan de overheid heeft meegedeeld De uitzonderingsgrond die feiten, meningen of opinies beschermd die vrijwillig en vertrouwelijk zijn toevertrouwd aan de overheid Een vaststelling: niet alle persoonsgegevens vallen onder de excepties Het absolute karakter van de uitzonderingsgronden van artikel 6, 2, 1 en Alle uitzonderingsgronden vergen een onderzoek in concreto De verhouding tussen de WVP en de openbaarheidswetgeving De ontstaansgeschiedenis van beide wetgevingen Voorwaarden voor het bestaan van samenloop De voorrangsleer Naar een afbraak van de voorrangsleer? Het recht van toegang tot bestuursdocumenten in de verschillende openbaarheidsregelgevingen getoetst aan de WVP Inleiding De toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens Eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens Afsluitende beschouwingen over de relatie tussen de algemene openbaarheidsregelgevingen en de WVP Samenvattende beschouwingen Enkele observaties specifiek voor de adviespraktijk over de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Naar een coördinatie van de bestaande procedures tot het verkrijgen van toegang? Openbaarheid van bestuur Afl. 25, maart 2009

8 8 Inhoudsopgave DEEL 2. WETGEVING A. Federale wetgeving Thema 1. Formele motiveringsplicht Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen... 1 Thema 2. Handvesten van de gebruikers van de openbare diensten Omzendbrief nr. 360 van 28 april Een grotere doorzichtigheid en toegankelijkheid van de administratie... 1 Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de Openbare Diensten... 5 Omzendbrief nr. 370 van 12 januari 1993 Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten Omzendbrief nr. 404 van 8 december 1994 Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten Charter voor een klantvriendelijke overheid Thema 3. Openbaarheid van bestuursdocumenten Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur... 1 Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur... 7 Koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten... 9 Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Koninklijk besluit van 30 augustus 1996 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument Afl. 25, maart 2009 Openbaarheid van bestuur

9 Inhoudsopgave 9 Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (19 december 1994) Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 houdende de benoemingen bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten Koninklijk Besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie Ministerieel besluit van 1 oktober 2006 tot delegatie van de bevoegdheid een verzoek tot inzage of een afschrift van een bestuursdocument dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder zich heeft, af te wijzen Commissie voor de toegang tot en het gebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur. Huishoudelijk reglement Thema 4. Toegang tot milieu-informatie Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie... 1 Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Huishoudelijk reglement van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Koninklijk besluit van 28 september 2007 betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport Openbaarheid van bestuur Afl. 26, juni 2009

10 10 Inhoudsopgave Thema 5. Archiefwetgeving Archiefwet van 24 juni Koninklijk besluit van 12 december 1957 betreffende de uitvoering van de archiefwet van 24 juni B. Vlaamse wetgeving Thema 1. Handvesten Vlaams dienstverleningscharter... 1 Thema 2. Openbaarheid van bestuursdocumenten Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur... 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Omzendbrief VR/2006/26 van 1 december 2006 Openbaarheid van bestuur Rondzendbrief PEBE/DVO/2007/18 van 6 juli 2007 betreffende verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid Thema 3. Toegang tot milieu-informatie Besluit van 28 oktober 2005 van de Vlaamse Regering betreffende de verspreiding van milieu-informatie... 1 C. Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest Thema 1. Openbaarheid van bestuursdocumenten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur... 1 Afl. 26, juni 2009 Openbaarheid van bestuur

11 Inhoudsopgave 11 Besluit van 26 september 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten... 8 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Huishoudelijk Reglement van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen Besluit van 6 maart 2008 tot uitvoering van de artikelen 4, 1 tot 3, en 8 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen Omzendbrief van 23 maart 2006 over de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Toepassing in de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Thema 2. Openbaarheid van bestuursdocumenten Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur... 1 Besluit van het Verenigd College van 6 juli 2000 tot regeling van de samenstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur... 8 Openbaarheid van bestuur Afl. 26, juni 2009

12 12 Inhoudsopgave Thema 4. Het recht van toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest... 1 Thema 5. Archiefwetgeving Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest... 1 D. Waalse regelgeving Thema 3. Toegang tot milieu-informatie Decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek... 1 Besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 betreffende Boek I van het Milieuwetboek... 6 Thema 5. Archiefwetgeving Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven... 1 G. Europese Wetgeving Thema 1. De Europese Instellingen Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 1 Besluit van de Raad van 29 november 2001 tot wijziging van het reglement van orde van de Raad (2001/840/EG) Besluit van de Commissie van 5 december 2001 tot wijziging van haar Reglement van orde Artikel 37 en 97 en bijlagen XV en XVI van het Reglement van het Europees Parlement zoals vastgelegd in juli Besluit van het Bureau van 28 november 2001, betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europese Parlement Afl. 26, juni 2009 Openbaarheid van bestuur

13 Inhoudsopgave 13 Besluit van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juli 2003 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2003/603/EG) Besluit nr. 64/2003 van het Comité van de Regio s van 11 februari 2003 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Comité van de Regio's Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, zoals gewijzigd door Verordening (EG, Euratom) nr. 1700/2003 van de Raad van 22 september Europese investeringsbank: regels inzake historische archieven op 7 oktober 2005 aangenomen door de directie van de bank. (2005/C 289/07) Besluit 2004/258/EG van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/3) Gedragscode van de Europese Centrale Bank overeenkomstig artikel 11.3 van het Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank (2001/C 76/11) Besluit 2004/508/EG van de Raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk van 4 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie Besluit nr van 10 maart 2005 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Rekenkamer (2005/C 96/01) Besluit van de Raad van Beheer van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden van 26 maart 2004 tot vaststelling van regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten (2004/321/EG) Besluit 2004/605/EG van het vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie van 13 april 2004 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten Openbaarheid van bestuur Afl. 26, juni 2009

14 14 Inhoudsopgave Verordening (EG) nr. 1654/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk Thema 2. Toegang tot milieu-informatie Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieuinformatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad... 1 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen H. Internationale wetgeving Thema 1: Toegang tot officiële documenten Aanbeveling 2002 (2) van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten... 1 Thema 2. Toegang tot milieu-informatie Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus)... 1 I. Bilaterale wetgeving Thema 1. Gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied Verdrag van 21 december 2005 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied... 1 Regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart van 18 september 2008 inzake openbaarheid ter uitvoering van artikel 9 van het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied... 3 Afl. 26, juni 2009 Openbaarheid van bestuur

15 Inhoudsopgave 15 DEEL 3: RECHTSPRAAK A. De Raad van State 1. Arrest Matagne (nr , 18 juni 1997) Arrest SPRL BA-WA (nr , 2 oktober 1997) Arrest Delwart (nr , 2 oktober 1997) Arrest Duez (nr , 16 januari 1998) Arrest nv. Brussels Airport Terminal Company (nr , 9 februari 1998) Arrest in de zaak NIRAS/Federale Beroepscommissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (nr , 14 april 2009) B. Arresten Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1. EHRM, arrest zaak Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 24 april EHRM, arrest zaak Leander t. Zweden, 26 maart EHRM, arrest zaak Gaskin t. Verenigd Koninkrijk, 7 juli EHRM, arrest zaak Guerra e.a. t. Italië, 19 februari EHRM, arrest zaak Sîrbu e.a. t. Moldavië, 15 juni EHRM, arrest zaak Roche t. Zwitserland, 19 oktober EHRM, arrest zaak Sdružení Jihoieské Matky t. Tsjechië, 10 juli EHRM, arrest zaak Damman t. Zwitserland, 25 juli EHRM, arrest zaak Társaság a Szabadságjogokért t. Hongarije, 17 april C. Arresten van het Interamerikaans Gerechtshof voor de Rechten van de Mens 1. Interamerikaans Gerechtshof voor de Rechten van de Mens, arrest zaak Claude Reyes e.a. t. Chili, 19 september Openbaarheid van bestuur Afl. 28, september 2009

16 16 Inhoudsopgave DEEL 4: ADVIEZEN A. ADVIEZEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE TOEGANG TOT BESTUURSDOCUMENTEN OF VAN DE COMMISSIE VOOR DE TOEGANG TOT EN HET HERGEBRUIK VAN BESTUURS- DOCUMENTEN, AFDELING OPENBAARHEID VAN BESTUUR 1. Adviezen van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten ( ) CADA/94/06 Zitting van 26 september CTB/94/7 Vergadering van 26 september CADA/94/12 Zitting van 21 november Adviezen van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over de weigering om toegang te geven tot een nota door de administrateur-generaal van het Instituut voor Veteranen & Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (9 maart 2009)... 8 ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, over de weigering om toegang te geven tot interventieverslagen van de brandweer (9 maart 2009) AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, concernant le refus d accorder l accès à des documents relatifs à l exploitation des sources d eau par la S.A. SPA (16 maart 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over een vraag tot het systematisch afleveren van individuele beslissingen aan de Orde van Architecten (16 maart 2009) Afl. 28, september 2009 Openbaarheid van bestuur

17 Inhoudsopgave 17 ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over een vraag om toegang tot stukken uit het fiscaal dossier van de echtgenote van wie de aanvrager feitelijk gescheiden leeft (16 maart 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur. Advies uit eigen beweging over het recht van toegang tot tests in het kader van vergelijkende selecties en in het kader van gecertificeerde opleidingen, en andere tests binnen het openbaar ambt (16 maart 2009) AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, concernant le refus d'accorder l accès à l organigramme de l Office des Etrangers mentionnant les différents numéros de téléphone et de fax des services (20 april 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over een vraag om toegang tot de stukken uit een selectiedossier (20 april 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over een vraag om lijsten te ontvangen m.b.t. aanvragen en registratiegegevens van apotheken en apothekers (20 april 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over een vraag een afschrift te ontvangen van een selectiedossier (20 april 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over het systematisch afleveren van individuele beslissingen aan een beroepsorganisatie (20 april 2009) AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, concernant le refus d'accorder l accès à des informations concernant les enquêtes préliminaires exécutées par l administration (20 april 2009) Openbaarheid van bestuur Afl. 28, september 2009

18 18 Inhoudsopgave AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, concernant l interprétation du domaine d application et des motifs d exception de la loi du 11 avril 1994 (20 april 2009) ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over de toegang tot een grondige juridische analyse (11 mei 2009) AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, concernant le refus de donner accès à une plainte (11 mei 2009).. 54 ADVIES van de Commissie voor de toegang tot en het bestuur, over de weigering van toegang tot een klacht ingediend bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (15 juni 2009) AVIS n de la Commission d accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l administration, sur le refus d autoriser l accès aux documents relatifs à une fondation étrangère (15 juni 2009) B. ADVIEZEN VAN DE FEDERALE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE AVIS n de la Commission fédérale de recours pour l accès aux informations environnementales, sur l obligation de donner des explications sur des informations environnementales (16 februari 2009)... 1 Afl. 28, september 2009 Openbaarheid van bestuur

19 Inhoudsopgave 19 DEEL 5: ADMINISTRATIEVE BESLUITEN A. BESLISSINGEN VAN DE FEDERALE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE DECISION n de la Commission fédérale de recours pour l accès aux informations environnementales, sur un refus de donner accès aux informations environnementales (16 februari 2009)... 1 BESLISSING nr van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over een weigering om toegang tot milieu-informatie te verlenen (9 maart 2009)... 4 DECISION n de la Commission fédérale de recours pour l accès aux informations environnementales, sur un refus de donner accès aux informations environnementales (9 maart 2009) BESLISSING nr van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over een gedeeltelijke weigering om inzage te verlenen in een GIS-contract (11 mei 2009) BESLISSING nr van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over de weigering tot openbaarmaking van rapporten m.b.t. ziekenhuisinfecties (15 oktober 2009) B. BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE BEROEPSINSTANTIE OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE, AFDELING OPENBAARHEID VAN BESTUUR* C. BESLISSINGEN VAN DE COMMISSION DE RECOURS POUR L ACCÈS À L INFORMATION ENVIRONNEMENTALE* De onderdelen aangeduid met * maken deel uit van de aanvullingen op deze publicatie. Openbaarheid van bestuur Afl. 29, november 2009

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Raad Vreemdelingenbetwistingen

Raad Vreemdelingenbetwistingen jaarverslag 2 7 jaarverslag 2 7 Inhoudstafel Voorwoord van de eerste zitter 7 Synopsis 8 Deel 1 Voorstelling van de 1 Hoofdstuk 1 De als administratief rechtscollege 1 1 Ontstaansgeschiedenis 11 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Het recht op bescherming van persoonsgegevens

Het recht op bescherming van persoonsgegevens Hoofdstuk 7. Het recht op bescherming van persoonsgegevens Friederike van der Jagt 1. Inleiding Het recht op bescherming van persoonsgegevens maakt deel uit van het recht op privéleven, ofwel het recht

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/14 Advies nr 24/2015 van 17 juni 2015 Betreft: Hoofdstuk II van het Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, betreffende de verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributiebeheerders (CO-A-2015-028)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Inleiding: Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondr&v 1 Definiëring van het begrip R&V, mensenrechten of grondrechten

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie