Inleiding De school: wie, wat, waar? Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6"

Transcriptie

1 S C H O O L G I D S

2 Inhoud Inleiding De school: wie, wat, waar? Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Verschillende richtingen Absentiebeleid Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Cultuuronderwijs Thuis verder! Leerlingvolgsysteem Toetskalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Onderwijsteam Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Resultaten van het onderwijs Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden Praktische zaken Schooltijden Aanmelding en inschrijving Huisregels Schoolverzekering Vertrek naar een andere school... 26

3 10.7 Informatie op onze website Externe contacten Schoolgids pagina 3 / 28

4 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar van de Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur, Steunpunt Wenen (NTC Wenen) voor het basis- en voortgezet onderwijs. De schoolgids is samengesteld door de directeur, het bestuur en de leerkrachten. Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze Nederlandse school een prima keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Kwaliteit staat bij ons voorop, we werken graag samen met u aan de kwaliteit van het onderwijs op het NTC Wenen. Deze schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie en sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U kunt het schoolplan downloaden op Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen! Wij wensen u en uw kinderen een plezierige en waardevolle tijd bij het NTC Wenen toe. Bestuur, directeur en leerkrachten Wenen, september 2014 NTC Wenen (secretariaat) Dettenbrunngasse 10 A-3412 Klosterneuburg Oostenrijk Schoolgids pagina 4 / 28

5 1. De school: wie, wat, waar? 1.1 Contactgegevens co-directeurs Evelien Schulenburg Tel: & Nick van den Broeck Tel: Secretariaat NTC Wenen Dettenbrunngasse 10 A-3412 Klosterneuburg Oostenrijk Locatie 1 - NTC Wenen (maandag en cultuurzaterdagen) American International School Salmannsdorfer Straße 47 INGANG NTC: Keylwerthgasse 1190 Wien Oostenrijk Locatie 2 - NTC Wenen (donderdag) Vienna International School Strasse der Menschenrechten Wien Oostenrijk 1.2 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Co-directeurs & Leerkrachten Werknemers Vertrouwenspersoon Hans Vestjens Schoolgids pagina 5 / 28

6 Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei/juni verantwoording af over het gevoerde beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar. Tevens vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. 1.3 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Functie Naam Aanspreekpunt voor Bestuur Voorzitter Nielske Martens Bestuurlijke zaken Secretaris Jessie de Haan Leerling administratie, contact ouders, nieuwsbrieven, KvK, e.a. Penningmeester Agniet Sibbald Financiële zaken Onderwijsteam basisonderwijs Directeurs Evelien Schulenburg & Nick van den Broeck Onderwijskundige zaken Groep 1 Marlène Rutten Groep 1 locatie VIS Groep 2 Nick van den Broeck Annemieke Michielse Groep 2 Locatie VIS Groep 3/4 Rosa Braber Groep 3 locatie AIS Groep 3/4 locatie VIS Groep 5/6 Evelien Groep 5/6 locatie AIS Schulenburg Groep 5/6 locatie VIS Groep 7/8/VO Harry van der Groep 7/8/ VO locatie Zee* VIS en locatie AIS *vanaf januari 2015 Marijke Slijkhuis Harry van der Zee Groep 7/8 locatie VIS VO locatie VIS Groep 7/8/ VO locatie AIS Andere zaken AIS contact Janine Wassink AIS contact VIS contact Susanne VIS contact Lempers Website beheer Jessie de Haan Website NTC Schoolgids pagina 6 / 28

7 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie Het NTC Wenen biedt Nederlands primair en voortgezet onderwijs aan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het aangeboden onderwijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.2 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Onderdelen als coöperatief leren, zelfstandig werken en directe instructie wisselen elkaar af en worden, waar nodig en gepast, ingezet. Daarnaast is er aandacht voor cultuuronderwijs in de vorm van topografie, het vieren van feesten als Sinterklaas en Koningsdag, het aandacht hebben voor onderwerpen als de Kinderboekenweek en het Voorleesontbijt en het regelmatig leggen van links naar de Nederland en/of België. De school is een lerende organisatie, altijd in ontwikkeling. In het schoolplan, een meerjarenbeleidsdocument, staan de doelen en plannen voor vier jaar omschreven. Voor het schooljaar zijn de belangrijkste doelen: Ouders zijn actief betrokken bij: woordenschatonderwijs, spelling- en grammaticaonderwijs en lezen. Ontwikkelen van een leerlijn spelling voor het gehele basisonderwijs met aansluiting op VO Protocol:leespromotie Concept ontwerpen alternatieve klas Inwerken/coachen (nieuwe) leerkrachten NTC Wenen op de kaart zetten 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 55 leerlingen, 5 leerkrachten op twee lcaties. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8 en Voortgezet onderwijs. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. In oktober 2012 heeft de inspectie onze school bezocht. De conclusie: school voldoet aan de eisen, heeft daarmee een basisarrangement ontvangen. Volgende bezoek staat gepland voor Locatie en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor alle lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op maandagmiddag op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e district en op de donderdagmiddagen op de Vienna International School in het 22 e district. De zeven cultuurzaterdagochtenden worden voor alle kinderen op de AIS gegeven. Op beide leslocaties tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Schoolgids pagina 7 / 28

8 2.4 Verschillende richtingen NTC onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen NTC Richting 1, 2, en 3 kinderen. Basisonderwijs NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klasen lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Doel 2 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Mogelijkheid tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs. De volgende toelatingseisen gelden voor het NTC Wenen: De leerling moet voldoen aan de kenmerken van Richting 1 of Richting 2; Richting 3 leerlingen nemen wij niet aan. Tenminste één van de ouders of verzorgers spreekt thuis altijd Nederlands met het kind. Voor deelname aan het basisonderwijs dient de leerling tenminste vier jaar oud te zijn. De leerling dient in het bezit te zijn van een paspoort van een lidstaat van de EU. De school probeert ook om aan kinderen met zorgbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met leeren/of gedragsproblemen, onderwijs te bieden. Helaas zijn we beperkt in onze mogelijkheden Schoolgids pagina 8 / 28

9 (beperkte tijd, geen extra begeleiding). In overleg met ouders, leerkracht en directeur wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden er afspraken hierover gemaakt. Te allen tijde beoordeelt de leerkracht, in overleg met de ouders, de geschiktheid van het kind voor deelname aan de lessen en/of cultuurdagen. Verwachting van school: Van de ouders verwachten wij motivatie en inzet om hun kind te helpen en ondersteunen bij het huiswerk. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij alle lesdagen en de cultuurdagen. Alleen met een gegronde reden kan een leerling verstek laten gaan. Intakegesprek Na het aanmelden van uw kind vindt er een intakegesprek plaats. Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek van u en uw kind met de leerkracht en eventueel een van beide codirecteurs. Tijdens het intakegesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en worden vastgelegd. Het intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De kosten van het intakegesprek zijn 30,00 en deze worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Deze 30,00 is tevens het inschrijfgeld voor het NTC. Indien een leerkracht bij het intakegesprek het nodig acht de kennis van de Nederlandse taal van uw kind te toetsen of als er geen CITO gegevens zijn van uw kind, kunnen de Cito-toetsen worden afgenomen. Dit om vast te kunnen stellen in welke groep uw kind geplaatst moet worden. De kosten van deze entreetoets bedragen 40,00 en worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage. Instapmomenten: Voor leerlingen van groep 1 zijn er twee instapmogelijkheden per jaar mogelijk: september januari In overleg met ouders en leerkracht wordt bepaald wanneer een 4-jarige kan instromen. Bij de overige groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in overleg met een van beide co-directeurs en de leerkracht op ieder moment instromen. 2.5 Absentiebeleid Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen hanteert onze school een strikt absentiebeleid. Uitgangspunt is dat de leerling gedurende alle lesuren tijdig in de les aanwezig is. Het is de leerling niet toegestaan de les voortijdig te verlaten. Leerlingen dienen bijtijds afgemeld te worden met opgave van reden. Indien een leerling niet in de les verschijnt zonder dat afmelding heeft plaatsgevonden zal de leerkracht niet later dan een kwartier na aanvang van de les met de ouders contact op nemen. Indien de leerling wegens een geoorloofde reden niet in de les aanwezig kan zijn, zal dit tijdig, dat wil zeggen vooraf, worden gemeld bij de betreffende leerkracht.. Gegronde redenen voor afwezigheid kunnen zijn: ziekte, bijwonen van een huwelijk of begrafenis van een direct familielid, doktersbezoek dat noodzakelijkerwijs alleen tijdens de lesuren kan plaatsvinden en overig verzuim waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Het absentiebeleid geldt ook voor de culturele activiteiten. Ondanks het feit dat de culturele activiteiten buiten reguliere schooltijden worden georganiseerd vallen deze activiteiten wel onder het officiële lesprogramma en het officieel vastgestelde aantal uren. Gegronde redenen om af te Schoolgids pagina 9 / 28

10 zeggen zijn derhalve dezelfde als genoemd in relatie met de lessen op maandag- en donderdagmiddag. De leerkrachten houden een registratie bij van de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij de lessen en culturele activiteiten. Elk verzuim wordt door de leerkracht op het rapport vermeld en opgenomen in het leerlingendossier. 3. Onderwijs 3.1 NTC-onderwijs NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Men moet zich realiseren dat het niveau van de kinderen, die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen, niet vergelijkbaar is met dat van hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling en onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. 3.2 Organisatie van het onderwijs Voor het schooljaar zijn in totaal 33 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt 3,5 uur les per week gegeven waarvan 1 uur thuis plaatsvindt in de vorm van huiswerk dat door de ouders wordt begeleid. Daarnaast worden er dit jaar 7 verplichte cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. Voor de groepen 7 t/m VO4 zal er aan het begin van het schooljaar een startweekend georganiseerd worden. Dit weekend compenseert drie cultuurzaterdagen (startzaterdag, Kinderboekenweek en Sinterklaas). Aanwezigheid van de leerlingen bij het startweekend is een vereiste. Leerlingen die niet aanwezig zijn moeten ter compensatie vervangende opdrachten maken. De leerlingen van groep 7 t/m VO4 zijn tevens verplicht om aan de overige cultuurzaterdagen zijnde beide toetszaterdagen, de cultuurzaterdag in maart en Koningsdag deel te nemen. De Nederlandse les wordt gehouden op de AIS op maandagmiddag van 15:30 18:00 uur en op de VIS op donderdagmiddag eveneens van De cultuurzaterdagen worden voor alle kinderen op de AIS gehouden. Daar het NTC gebruik maakt van de leslokalen van de AIS en de VIS is het NTC genoodzaakt het vakantierooster van de AIS en de VIS te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind vakantie heeft, maar toch op maandag- of donderdagmiddag naar zijn/haar Nederlandse les toe moet en/of omgekeerd. Schoolgids pagina 10 / 28

11 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Onze school streeft naar een groepsgrootte van tenminste 4 en maximaal 15 leerlingen. Het wekelijks lesgeven op twee locaties heeft voor een splitsing van de groepen gezorgd en in sommige gevallen vervolgens tot het vormen van combinatieklassen geleid. Bij groepen van 10 kinderen of meer wordt gestreefd naar klassenassistentie. De methode waarmee wordt gewerkt biedt ruimschoots de mogelijkheid om met eventuele niveauverschillen in de klas om te gaan. Kinderen met een achterstand of een voorsprong krijgen extra materiaal aangeboden dat op hun situatie is afgestemd. Het aantal leerlingen voor het schooljaar is 54. Daarvan volgen 46 leerlingen het primair onderwijs en 8 leerlingen het voortgezet onderwijs. 3.4 Onderwijsaanbod en methoden In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: De Leessleutel groep 1 en 2, Wat zeg je? en Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Diverse uitgewerkte thema s. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Beginnende geletterdheid Verbreding en verdieping van de woordenschat Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis, functies van geschreven taal, alfabetisch principe, schriftoriëntatie. Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 3 Methode: Veilig leren lezen aangevuld met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat. Dit gaat in hoger tempo dan eerste twee leerjaren. Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen. Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden. Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers, lettergrepen. Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen. Schoolgids pagina 11 / 28

12 Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groepen 4 t/m 8 Methode: Staal (groep 4 6) Taal actief/nieuwsbegrip (groep 7-8) Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat. Technisch en Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden begrijpend lezen en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk. Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd. Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten. Voortgezet onderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 1 en 2 Leerlijn Luisterkijkvaardigheid en Spreek- en gespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik. Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, informatie geven/vragen. Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen. Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren. Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven. Voortgezet onderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 3 en 4 Leerlijn Luisterkijkvaardigheid en Spreek- en gespreksvaardigheid Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Leesvaardigheid Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, Schoolgids pagina 12 / 28

13 middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Schrijfvaardigheid Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Een van de doelen van het NTC-onderwijs is het de leerlingen mogelijk te maken zonder al te veel problemen hun opleiding in Nederland voort te zetten. Met het oog op instromen in het Nederlands onderwijs of het voortzetten van een studie, oriënteert het NTC zich vooral op lesstof zoals deze ook wordt aangeboden in Nederland. Dit principe geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. 3.5 Cultuuronderwijs Cultuurdagen/toetsdagen Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze culturele activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden 7 cultuurzaterdagen georganiseerd Op deze zaterdagen hebben de kinderen les van tot Op cultuurzaterdagen wordt onder andere stilgestaan bij typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koningsdag maar ook gebeurtenissen als de Kinderboekenweek en het Voorleesontbijt komen aan bod. Culturele thema s worden in overleg met de leerkrachten samengesteld. Een aantal voorbeelden zijn: Nederlandse en Vlaamse kunst, Nederland in beweging, Spreekwoorden en gezegden, Nederland waterland, Nederland en Belgie culinair.. De zaterdagen in januari en mei/juni zijn toetszaterdagen (CITO). Alleen bij groep 1 en 2 bestaat dan naast het toetsen nog ruimte voor een cultureel thema. Aangezien het startweekend voor de groepen 7/8 en VO drie cultuurzaterdagen compenseert, zijn leerlingen uit deze groepen verplicht om tenminste 1 cultuurzaterdag mee te helpen bij de organisatie te weten bij ; Koningsdag of Sinterklaas. Cultuuronderwijs op maandag- en donderdagmiddag Ook tijdens de lessen op maandag- en donderdagmiddag zal regelmatig een link worden gelegd naar Nederland en/of België. Bijvoorbeeld door het werken met Nieuwsbegrip in de hogere groepen maar ook door het schrijven van kerstkaarten naar oma s en opa s en verdere familie in Nederland. Voor het schema cultuurzaterdagen schooljaar : zie tabel 9.1 van deze schoolgids. 3.6 Thuis verder! Huiswerk De lessen op school horen deel uit te maken van een groter project: Het aanleren en verder ontwikkelen van de Nederlandse taal van het kind. Voor het overgrote deel gebeurt dit thuis. De Nederlandse lessen proberen het kind te stimuleren en te motiveren maar datgene wat in de lessen wordt behandeld kan niet hechten zonder dat er thuis ook nog mee wordt geoefend. Huiswerk wordt gegeven: Schoolgids pagina 13 / 28

14 ter verdieping van datgene dat werd behandeld als aanvulling op datgene dat werd behandeld als een mogelijkheid voor ouders om inzicht te krijgen in het leerproces en lesprogramma van het kind Hoe samen te werken met het kind, hoe het huiswerk goed te verdelen, hoe zo optimaal mogelijk het kind op de volgende les voor te bereiden is erg belangrijk. De school geeft hier richtlijnen over in de vorm van een informatiebrief aan het begin van het schooljaar en in de vorm van het aanbieden van een informatieavond (woensdag 1 oktober 2014 om 20.00) De resultaten die het kind boekt gedurende een schooljaar kunnen direct gerelateerd worden aan hetgeen thuis aan ondersteuning en motivatie heeft plaatsgevonden! 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor de situatie van het NTC zeer beperkte lestijd! -, het meten van die vorming moeilijk is. De leerkracht van het kind zal dus, afgezien van de Nederlandse taalontwikkeling zeer beperkte mogelijkheden hebben om over andere ontwikkelingen van het kind een heel duidelijk beeld te laten ontstaan. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed methode-onafhankelijk toetssysteem te hebben dat de de mogelijkheid biedt een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland dus voldoende informatie over het niveau van hun kind geeft. Het NTC werkt met de CITO toets als methode-onafhankelijke toets. De CITO-toets is genormeerd en heeft een sterk signalerende functie. Daarnaast ontwerpen leerkrachten zelf toetsmateriaal en levert ook de spellingmethode STAAL en de taalmethode STAAL toetsmogelijkheden. Behalve de toetszaterdagen waarbij het accent echt op de CITO ligt, heeft het toetsen door de leerkrachten bijvoorbeeld aan het eind van een bepaald spelling- of taalblok een wat onopvallend karakter. Deze toetsen worden door de kinderen niet als belastend ervaren. Het CITO verdeelt de toets-resultaten in A t/m E scores. Dit zijn percentielscores. De A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, de B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en de E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen in januari en mei/juni afgenomen. Deelname aan de toets is voor elke leerling verplicht. Wanneer een leerling niet kan deelnemen, zal een nieuwe datum bepaald worden waarop de toets kan worden afgenomen. De kosten voor de aanwezige leerkracht worden betaald door de betreffende ouders. Het betreft hier een bedrag van 25 Euro per uur met een maximum van 50 Euro. Mochten er meerdere leerlingen niet kunnen deelnemen dan kunnen de kosten worden gedeeld. Schoolgids pagina 14 / 28

15 De CITO-toetsen worden in principe in alle groepen afgenomen. In Nederland is de CITO in groep 1 en 2 geen verplichting meer. Op het NTC Wenen wordt waarde aan het afnemen van de CITO gehecht. In groep 1 wordt per kind gekeken of het afnemen van de CITO een toegevoegde waarde heeft. In groep 2 wordt in principe de CITO afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. De groepsleerkracht neemt na ieder rapport contact op met de ouders om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijdsgesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van de kant van de ouder(s), is dit mogelijk. Leerkrachten en/of ouders nemen mailcontact met elkaar op waaruit een afspraak voor een gesprek kan ontstaan. 4.2 Toetskalender We onderscheiden methodegebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Methodegebonden toetsing: het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem/haar bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Methodeonafhankelijke toetsing: hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties met name ten opzichte van leerprestaties in Nederland. Er wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode bereikt zijn. Tabel NTC-BO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 (januari )(en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 januari en juni Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 januari AVI 3-8 januari en juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 4-8 juni 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof, zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. Soms kan het zo zijn, dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand groot is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Schoolgids pagina 15 / 28

16 5. Onderwijsteam 5.1 Leerkrachten stellen zich voor Het onderwijskundige NTC team bestaat uit 6 leerkrachten en 2 klassenassistenten. Hieronder stellen de leerkrachten zich aan u voor. Foto Naam Functie: Opleiding Ervaring Marlène Rutten Leerkracht groep 1 2 e Graads Lerarenopleiding TeHa 15 jr Voortgezet Onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) Kunstacademie Diverse nascholingscursussen 2 jr Vakleerkracht BO (Alle groepen) Nick Van den Broeck Leerkracht Groep 2 Lerarenopleiding (PABO) Bachelor sociaal werk Human resource management 3 Jaar NTC Wenen gr. 2/3 en gr. 3/4. Early years teacher bij Danube International School (huidig) Groepsleerkracht groep 2, groep 3 en groep 4 Eindstage als leerkracht groep 1-3 Internationale school in Roemenië. Annemiek Michielse Klasassistent groep 2 PABO,1ejaar. Kinder Yoga Docent. Zomer/ski reisbegeleids ter voor gezinnen met kinderen. Kinderyoga opleiding Dolfijnwellness te Amsterdam voorjaar 2014 Reisbegeleidster 25 reizen in de afgelopen 4 jaar. Begeleiding skireizen in Oostenrijk. Rosa Braber Leerkracht Groep 3/4 Toneelacademie Maastricht, Bachelor of Arts Bijscholing Zo leer je kinderen lezen en spellen 2 jaar schrijf- en theaterworkshops voor kinderen en volwassenen, in Rotterdam, Amsterdam en Wenen. 4 maanden assistent bij Nick in groep 2/3 Evelien Schulenburg Leerkracht Groep 5/6 Via NOB studie: Bekwaamheidstraject Primair Onderwijs Afgestudeerd aan de Pabo in mei jaar Nederlands Universiteit Leiden Schoevers Europees Secretaresse 1 jaar NTC groep 4/5 1 jaar NTC groep 2 3 jaar NTC groep 1 2 jaar assistente in Pre K (American International School) Schoolgids pagina 16 / 28

17 Marijke Slijkhuis Leerkracht Groep 7/8 Nederlands aan de Universiteit Wenen Docent bij het Mother Tongue Program (Vienna International School) Private language teacher Nederlands (Danube International School Vertaler Nederlands/Engels bij een vertaalbureau. Harry van der Zee Leerkracht Groep 7/8- VO PA en lerarenopleiding Ubbo Emmius 10 jaar lesgeven in het VO (MAVO-HAVO) 9 jaar NTC Wenen Pascal Blikman Klassenassis tent / invaller voor alle groepen Operatie-Assistent en Opleiding Industrieel Product Ontwerpen Operatie-Assistent (5 jaar) Project Manager en Account Manager (4 jaar) Vrijwilligerswerk op basisschool Guatemala (2009) 5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid Bij afwezigheid van de vaste leerkracht zal gezorgd worden voor vervanging. Wanneer de vaste leerkracht onverwachts niet kan lesgeven (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) en geen vervanging gevonden kan worden, zal de betreffende groep éénmalig toegevoegd worden aan een andere groep. 5.3 Personeelsbeleid Om de flexibiliteit van de school te waarborgen is het mogelijk dat als gevolg van wijzigingen in de leerlingenaantallen c.q. het leerkrachtenteam of op andere gronden, de groepsindeling gedurende het schooljaar wordt aangepast. Wijzigingen zullen met de betrokken ouders worden besproken. 5.4 Scholing van leraren Net als in vele andere beroepen is het ook voor de leerkrachten en leden van het bestuur van belang dat zij de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en aandacht schenken aan de vergroting van hun deskundigheid. Tevens is het van belang dat met name leerkrachten mogelijkheden geboden krijgen om zich verder te scholen opdat nieuwe onderwijsontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld het vertrouwd raken met nieuwe lesmethodes opgepikt en eigengemaakt kunnen worden. De jaarlijkse, driedaagse bijscholing, in Veldhoven die speciaal voor NTC onderwijs is georganiseerd, wordt regelmatig door leerkrachten van het NTC Wenen bijgewoond. Daarnaast delen leerkrachten en bestuursleden regelmatig kennis en ervaringen met elkaar over met name onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Schoolgids pagina 17 / 28

18 6. Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Het NTC Wenen probeert een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Begrip en respect voor elkaar is het uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het belangrijk dat de ouders en de school dezelfde doelen nastreven ten aanzien van het te bereiken niveau van de Nederlandse taalbeheersing. Dit heeft alleen kans van slagen als ouders zich betrokken voelen bij en interesse tonen in het onderwijs. De thuissituatie is in grote mate bepalend voor het succes in de schoolsituatie. Het NTC Wenen wil graag het belang benadrukken van een constante stimulering van de Nederlandse taal voor alle leerlingen en in het bijzonder voor degenen, bij wie Nederlands niet de eerste taal is. Het maken van huiswerk is onlosmakelijk verbonden met de les en behoort tot de verplichte leerstof. Het NTC Wenen verzoekt u om uw kind te ondersteunen in het zorgvuldig maken van de opgegeven taken. Daarnaast is het zeer belangrijk dat uw kind wordt gestimuleerd tot het lezen van Nederlandse teksten en boeken. Ook het kijken naar de Nederlandse televisie helpt bij het bevorderen van de Nederlandse taalontwikkeling. 6.2 Ouderactiviteiten Bibliotheek Om de leesontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden heeft het NTC Wenen een eigen bibliotheek op de AIS. Het NTC Wenen beschikt over ongeveer 800 boeken, DVD/CD s. De bibliotheek bevindt zich op de Amerikaanse School en wordt gedraaid door de ouders. De bibliotheek is open op iedere NTC-lesdag (op maandag op de AIS en tijdens cultuurzaterdagen) In de regel bezoekt de leerkracht met de eigen groep de bibliotheek gedurende de les. In een schema of in het wekelijks verslag aan de ouders kondigt de leerkracht de bibliotheekbezoeken aan. Ook ouders zijn welkom boeken te lenen voor hun kinderen. Kinderen op de VIS hebben de mogelijkheid tijdens de cultuurzaterdagen boeken te lenen. De boeken in de bibliotheek van het NTC Wenen zijn afkomstig van boeken van verschillende NTC-families. Deze boeken zijn voorzien van een sticker in de kaft waarop de naam van de familie komt te staan. Mocht u een boek willen schenken, neemt u dan contact op met Lisanne Noorman. Lenen van boeken Voor het uitlenen wordt geen vergoeding gevraagd. De uitleenperiode bedraagt maximaal een maand en elke leerling kan maximaal 2 boeken en/of een Dvd s meenemen. Bij het verlies van een boek worden de kosten doorberekend aan de ouders. Iedere maandag of op de cultuurzaterdag kan uw kind onze bibliotheek bezoeken ( met de klas). Contactpersonen bibilotheek: Lisanne Noorman hoofd bibliotheek Maaike de Loor bibliothecaresse Schoolgids pagina 18 / 28

19 Culturele evenmenten Voor het Sinterklaasfeest en het Koningsdagfeest worden aparte commissies gevormd die bestaan uit ouders. Aan nieuwe ouders zal tijdens het intakegesprek gevraagd worden of er interesse bestaat deel uit te maken van deze commissies. Voor het doen slagen van bovengenoemde culturele evenementen is deelname aan en betrokkenheid bij de voorbereidingen van ouders noodzakelijk.. Met ouders die via het intake-gesprek aangeven een rol te willen spelen in een van de commissies, wordt via de commissie of het bestuur contact opgenomen. 6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Algemene ledenvergadering (ALV) Het NTC vindt het belangrijk om de ouders zoveel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Zo wordt aan het begin van het schooljaar een ouderbijeenkomst (de Algemene Leden Vergadering) gehouden waarbij een van beide co-directeurs en de leden van het bestuur aanwezig zijn Het doel van de ALV is het bespreken van het gevoerde en het te voeren beleid. Het bestuur en de co -directeur doen algemeen, financieel en onderwijsinhoudelijk verslag van zaken. Aan het eind van het schooljaar vindt een tweede ALV plaats. Contact met de leerkracht Met betrekking tot de leermethode, het huiswerk en het functioneren van uw kind in de klas, bestaat de informatie uit: - een informatiebrief van de leerkracht aan het begin van het schooljaar - een wekelijks verslag van de leerkracht over een plaatsgevonden les - een informatie -avond in de eerste fase van het schooljaar - een ouder/leerkrachtgesprek op een willekeurig moment wanneer of de leerkracht of de ouder meent dat hier aanleiding voor is. Een afspraak voor een gesprek wordt van te voren gemaakt. Bij sommige gesprekken kan de aanwezigheid van een van beide co -directeuren noodzakelijk zijn. Ook kan het gewenst zijn dat bepaalde gesprekken schriftelijk vastgelegd worden. - twee keer per jaar een rapport - twee keer per jaar een oudergesprek naar aanleiding van het rapport. Dit gesprek is niet dwingend en hoeft dus, wanneer ook de leerkracht het hiermee eens is, niet plaats te vinden. De leerkracht is wel verplicht alle ouders via een gesprek aan te bieden. Vlak voor aanvang van de lessen is het, in verband met de voorbereiding van de leerkracht, niet mogelijk een gesprek te hebben. Eventueel kan een gesprek wel na afloop van de les plaatsvinden. Overige informatie Via de website van het NTC en de Facebook-pagina van het NTC vindt u aanvullende informatie over de school en het schoolbeleid. Daarnaast wordt u via een aantal nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en naderende evenementen. In een jaar dat de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht, geven wij u inzicht in de conclusies van de inspectie. Conclusies van eerdere bezoeken kunt u downloaden vanaf de site van de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) Schoolgids pagina 19 / 28

20 7. Klachtenregeling 7.1 Klachtenregeling Bij een klacht, een probleem met of vragen over uw kind(eren) verzoeken wij u de juiste gedragslijn te volgen om te voorkomen dat dergelijke kwesties tot een eventueel conflict escaleren. Uitgangspunt hierbij is dat een klacht, probleem en/of vraag aangekaart wordt bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. De volgende lijn bij klachten/problemen/vragen van ouders, dient gevolgd te worden: Stap 1 Stap 2 Stap 3 De ouders nemen direct contact op met de leerkracht en bespreken daarmee de klacht, het probleem en/of de vraag met betrekking tot het (de) kind(eren) Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt een van beide co- directeuren ingeschakeld. Deze kan overigens ook al bij stap 1 bij de kwestie worden betrokken, maar dan moet er wel instemming zijn van beide partijen. Indien na overleg met een van beide co -directeuren de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Klachten over een van beide co -directeuren kunnen direct bij het bestuur ingediend worden. Ook kan worden besloten de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door bemiddeling de klacht voor alle partijen voldoende kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon van onze school is: de heer Hans Vestjens De heer Vestjens heeft geen relatie met het NTC Wenen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Mocht de aard van de klacht of de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Deze klachtenregeling is bij het secretariaat van het NTC Wenen op te vragen of is te vinden op de internetsite van het NOB: Schoolgids pagina 20 / 28

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie