Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1"

Transcriptie

1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied Vigerend beleid Nieuwe situatie Beeldkwaliteit Milieuaspecten Haalbaarheid. 15 Bijlage I Overzicht creatief producerende bedrijven per sector.. 16 Bijlage II Situatietekening nieuwe parkeersituatie. 18 Bijlage III Situatietekening bestaand groen KPN terrein. 19 Bijlage IV Situatietekening nieuw groen KPN terrein. 20 Bijlage V Situatietekening nieuw groen langs de Ommering. 21 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

3 1. Inleiding Het KPN- gebouw, Koelmalaan 350, staat al langere tijd voor een groot deel leeg. Uit onderzoek van de initiatiefnemer is gebleken dat de gedateerde uitstraling van het bestaande pand met de huidige bedrijfsbestemming niet meer kan worden benut voor voortzetting van het huidige gebruik. Bekeken is welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn om het bestaande pand geschikt te maken voor een nieuwe invulling, gericht op multifunctioneel gebruik. Het KPN- gebouw vormt een centraal punt in de digitale snelweg door het aanwezige glasvezelnetwerk en biedt hierdoor interessante mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw. Voor het KPN gebouw wordt gedacht aan een heel diverse invulling waarbij onderwijs en creatieve industrie centraal staan. Binnen dit concept kunnen het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar versterken. Daarnaast ontmoeten ondernemers elkaar onderling low profile. Dit nieuwe concept sluit hiermee goed aan bij het project Alkmaar Kennisstad. In december 2009 is door Titania Vastgoed B.V. het KPN- gebouw aan de Koelmalaan 350 te Alkmaar verworven. De initiatiefnemer kan het bestaande pand geschikt maken voor dit multifunctioneel gebruik. Het vigerende bestemmingsplan voorziet hier niet in. Om het concept voor multifunctioneel gebruik mogelijk te maken is het noodzakelijk een gemengde bestemming te maken die breder is dan alleen de huidige bedrijfsbestemming. Een verruiming van het gebruik voor dit gebouw past binnen het beleid zoals geformuleerd in het Structuurvisie Locatiebeleid en de wens van de gemeenteraad om meer flexibiliteit te creëren. Door het opstellen van nieuwe ruime bestemmingsplanregels kan vorm en inhoud worden gegeven aan het concept voor dit bijzondere gebouw. In deze nota wordt het concept voor het KPN- gebouw geschetst en aangegeven in welk ruimtelijk kader het pand geplaatst kan worden. Wanneer de gemeenteraad instemt met de uitgangspunten wordt voor het KPN- gebouw een postzegelbestemmingsplan opgesteld. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

4 Plangebied Het plangebied is bebouwd met gedateerde opstallen uit de jaren 70 die nog deels ten dienste staan van de communicatieactiviteiten van KPN. De kantooractiviteiten zijn voor het merendeel beëindigd en het gebouw staat hierdoor grotendeels leeg. De onderhavige locatie is gelegen aan de Koelmalaan op het Bedrijventerrein Overdie. Aan de Koelmalaan zijn diverse bedrijven en kantoren gevestigd. Aan de oostkant van het gebouw staan een aantal woningen. Ook loopt het Noordhollands Kanaal langs de oostkant van het gebouw. Aan de zuidzijde bevindt zich de oostelijke ringweg N242 die richting het zuiden aansluit op de A9. De huidige situatie en begrenzing van het plangebied in zijn omgeving is op onderstaande satellietopname (afbeelding 1), kadastrale kaart (afbeelding 2) en foto s (afbeelding 3) weergegeven. Afbeelding 1, satellietopname plangebied (Bron: Google Earth) Afbeelding 2, kadastrale plangebied (Bron: Kadaster Online) Afbeelding 3, huidige opstallen plangebied Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

5 3. Vigerend beleid 3.1 Het rijk De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. In de Nota Ruimte wordt ingezet op verdichting van stedelijke gebieden om zoveel mogelijk verdere uitleg van stedelijke gebieden te voorkomen. Het onderhavige plan past binnen dit rijksbeleid. Het plan heeft immers betrekking op het vernieuwen van een bestaand gebouw op het bedrijventerrein Overdie. Conform rijksbeleid wordt ruimte geboden aan reeds ter plaatse gevestigde bedrijvigheid, zonder dat dit ten koste gaat van een waardevol onbebouwd gebied. 3.2 Provinciaal beleid In oktober 2004 hebben Provinciale Staten het Streekplan Noord-Holland Noord vastgesteld. Het streekplan is in lijn gebracht met de Nota Ruimte. In het Streekplan wordt voor het onderdeel Werken afgesproken dat indien mogelijk er zoveel mogelijk binnenstedelijk opgelost moet worden. De onderhavige locatie maakt onderdeel uit van een bestaand binnenstedelijk gebied en daarom is het vernieuwen van de bestaande opstallen passend binnen het provinciaal beleid. Verder is er een nieuwe structuurvisie van de provincie Noord-Holland vastgesteld: Structuurvisie Noord-Holland In dit beleidsstuk streeft de provincie Noord-Holland naar verdere stedelijke verdichting en helpt het gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand bebouwd gebied. Vooral daar waar het gaat om bedrijventerreinen. Daarbij wordt ook ingezet op duurzame gebouwen. Het planvoornemen voor het KPN -gebouw is gelegen in bestaand stedelijk gebied. In het plan voor het KPN gebouw wordt nadruk gelegd op duurzaam bouwen in twee opzichten: Energiezuinigheid: Het gebouw zal worden voorzien van een herziende installatie welke voldoet aan de eisen van deze tijd. Duurzaamheid gebouw: De levenscyclus van een gebouw is gezond als er sprake is van kwalitatieve materiaaltoepassing en een structuur die levensloopbestendig is door zonering en flexibiliteit. Door het behoud van het bestaande gebouw met grote overspanningen en vrij indeelbare hoge ruimtes in combinatie met de toepassing van de juiste materialen, wordt er bijgedragen aan het herontwikkelen van een duurzaam gebouw dat nog minimaal 50 tot nog 100 jaar kan blijven staan. 3.3 Gemeentelijk beleid Bestemmingsplan Bedrijventerrein Overdie Het vigerende bestemmingsplan is Bedrijventerrein Overdie. De gronden hebben de bestemming Bedrijfsdoeleinden Klasse II, met de mogelijkheid voor bedrijfsruimten met kantoorruimten in een verhouding 70% - 30%. Het nieuwe concept vraagt om een bredere bestemming dan bedrijfsdoeleinden. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

6 Afbeelding 4: bestemmingsplankaart Industrieterrein Overdie Oost De Structuurvisie Locatiebeleid Op 26 april 2005 is het provinciaal locatiebeleid vastgesteld. Dit moet worden gezien als het beleidskader waarbinnen de gemeente zelf verdere uitwerking aan het locatiebeleid kan geven. De structuurvisie locatiebeleid, vastgesteld door de raad op 17 juni 2008, beschrijft welke functies waar in Alkmaar zijn toegestaan. Enerzijds is er hierbij op gelet of alle nu denkbare functies gefaciliteerd kunnen worden. Anderzijds is bekeken wat dan de meest logische locatie voor deze functies is. Voor bedrijventerreinen die relaties hebben met het bestaand stedelijk gebied bestaat er ook vanuit economisch oogpunt geen bezwaar tegen een mogelijke verdienstelijking van de bedrijventerreinen. Het gemeentelijk beleid is erop gericht zijn kleinschalige kantoren tot 750m2 mogelijk te maken aan de randen van bedrijventerrein Overdie als overgang tussen bedrijventerrein en ringweg. Bij deze keuze weegt mee dat een dergelijke ontwikkeling een impuls kan geven aan de herstructurering en aan opwaardering van gebouwen op zichtlocaties zoals ook in het geval van het KPN- gebouw. De raad heeft de wens uitgesproken om meer flexibiliteit in bestemmingsplannen te creëren. De Structuurvisie Locatiebeleid heeft een eerste aanzet hiertoe gedaan. Bij het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen wordt hier verder vorm aan gegeven, waarbij naar meer mogelijkheden gezocht wordt voor de randen van het bedrijventerrein Overdie. Aangezien het om een groot gebouw gaat is er veel flexibiliteit nodig om het concept van multifunctioneel gebouw mogelijk te maken. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

7 4. Nieuwe situatie 4.1 Het concept Door de initiatiefnemer is onderzocht wat de mogelijkheden voor invulling zijn voor het huidige gebouw met de huidige bestemming. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat op basis van de geldende voorschriften zoals het bestemmingsplan het gedateerde gebouw niet benut kan worden voor exploitabel gebruik. Derhalve is onderzocht welke mogelijkheden/ kansen er wel liggen om nog langere leegstand te voorkomen. Hierbij is aansluiting vinden bij de veranderende maatschappij en werkmethodiek van belang en kan het pand tevens voor Alkmaar als kennisstad een toegevoegde (economische) waarde hebben. Voor het gebouw is gezocht naar een multifunctionele invulling onder andere gericht op creatieve industrie en onderwijs, waarbij het concept gericht is op de volgende faciliteiten: Flexibel verhuurbare ruimtes met een flexibele bestemming; Datacenter; Kenniscentrum; Expositieruimte; Incubator faciliteiten; Vergaderruimtes; Onderwijs (educatie)- en symposiumruimte Ontmoetingsfunctie; Kinderdagverblijf. Dit concept sluit aan op de veranderende maatschappij en werkmethode van Het Nieuwe Werken = Het Nieuwe Denken. Er ontstaat een broedplaats voor kleine ondernemers, waar creativiteit, innovatie, kennis en wetenschap bij elkaar komt op allerlei terreinen, waaronder ICT, voeding, gezondheidszorg, kunst en cultuur Flexibiliteit De kracht van het concept is het herontwikkelen van het bestaande karakteristieke gebouw naar een flexibel en innovatief multifunctioneel gebouw met de volgende verschillende functies, waarbij creatieve industrie, educatie en cultuur een belangrijke rol spelen. Flexibiliteit; zowel flexibiliteit in de bestemming als de flexibiliteit in het aanbieden in de grootte van een verhuurbare ruimte is een belangrijk uitgangspunt. Dit komt de levendigheid van het gebouw en zijn omgeving ten goede. De gebruiker bepaalt hoe de ruimte wordt ingedeeld en wordt vrijgelaten in het gebruik van de ruimte. Door dit concept ontstaat er een broedplaats waar werken, bedrijvigheid en creativiteit in allerlei vormen en combinaties resulteert in een levendige werkomgeving. Waarin een mengeling van grote en kleine bedrijven, starters, studenten en meer gevestigde ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, versterken en van elkaar kunnen leren. Het gebouw biedt op deze wijze plaats aan nieuwe Social Communities. De sectoren binnen dit concept zijn: - Architectuur en Stedebouw; - Wetenschap; - Design en communicatie; - Agritrade; - Fotografie en Video; - Voeding; - ICT en Internet; - Dans; - Creatieve industrie; - Kunst; - Medisch; - Mode; - Muziek; - Gaming. Om deze sectoren te ondersteunen zijn ook beperkt faciliterende bedrijven mogelijk. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

8 In bijlage I is een overzicht toegevoegd van activiteiten, die ook van toepassing zijn voor deze sectoren. Het gaat hierbij niet om een limitatieve lijst, maar om weergave van het concept. Functies die het concept versterken kunnen ook een plek krijgen in het pand. Daarbij is ook van belang dat het concept niet alleen om het gebouw gaat, maar tevens betekenis kan hebben voor de binnenstad van Alkmaar en zelfs de functie van Alkmaar als hoofdstad van Noord-Holland Noord kan versterken Dataopslag Ter ondersteuning van de bovengenoemde gebruikers zal er in het gebouw een datacenter worden geplaatst. Een datacenter zal voor veel ondernemers van belang zijn voor hun verdere ontwikkeling in de wetenschap dat hun data veilig is gehuisvest met de mogelijkheid dat ze de eigen data dicht bij huis hebben. Tevens is het pand voorzien van glasvezelkabels, wat zorgt voor zeer snelle internetverbindingen Ontmoetingsfunctie Door het realiseren van een centrale hal wordt een ontmoetingsfunctie voor de gebruikers van het gebouw gecreëerd waar men kennis met elkaar kan delen en men kan ontspannen. De ontmoetingsruimte zal ook dienst doen als kantineruimte/grandcafé, congresruimte, tentoonstellingsruimte. Deze ontmoetingsfunctie staat niet alleen ten dienste van de gebruikers van het gebouw maar biedt ook ruimte als ontmoetingsplaats voor bezoekers. Gelet op het multifunctionele karakter van het gebouw kan deze ruimte ook in weekenden gebruikt worden voor bijvoorbeeld kunstmanifestaties, tentoonstellingen en gamewedstrijden. 4.2 Bouwkundige aanpassingen Het gebouw is zowel in- als exterieur gedateerd en voldoet niet meer aan deze tijd. Om het gebouw een eigentijdse uitstraling te geven en een Landmark van Alkmaar te laten worden zullen er een aantal interne en externe bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd. Op een aantal posities zullen op- en aanbouwen worden bijgebouwd. Deze aanpassingen zijn nodig om het totale karakter van het gebouw, met respect voor de karakteristieke elementen uit de P.T.T.- tijd, de uitstraling te geven die passend is, voor niet alleen deze tijd, maar ook voor de toekomst. Daarnaast wordt voorzien dat het concept zichzelf versterkt en dat er meer ruimte nodig zal zijn dan de capaciteit waarin het huidige gebouw voorziet. De op- en aanbouwen zijn nodig om aan deze verwachte vraag te kunnen voldoen. Het bestaande gebouw heeft m2 BVO. Met de dakopbouwen wordt dit uitgebreid naar m2 BVO. Na het uitvoeren van de bouwkundige aanpassingen kan het gebouw gezien worden als een Landmark van Alkmaar. Het vormt een opwaardering voor zowel het Industrieterrein Overdie als de zone langs de randweg. 4.3 Verkeer en parkeren Het pand wordt voor verkeer aan de zuidzijde (Koelmalaan) ontsloten. De Koelmalaan staat in directe verbinding met de oostelijke ringweg (N242), welke weer aansluit op de A9 richting Amsterdam, Schiphol, Haarlem en Zaanstreek. Het pand is ook via het openbaar vervoer te bereiken. De dichtstbijzijnde bushalte is aan de Bestevaertstraat. De parkeerbehoefte voor de diverse functies wordt grotendeels op eigen terrein opgelost. Op eigen terrein worden zo n 282 parkeerplaatsen aangelegd. Langs de openbare weg zijn nog eens 46 parkeerplaatsen aanwezig. In totaal resulteert dit in 328 parkeerplaatsen waarmee op basis van het huidige plan wordt voldaan aan gestelde parkeereisen voor een multifunctioneel gebouw. In bijlage II is een situatietekening van het parkeerterrein bijgevoegd. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

9 4.4 Groen De gemeente heeft geen grondpositie (meer) maar wel een groenbestemming langs de Ommering. De groenstructuur langs de Ommering is vrijwel alleen nog op de KPN kavel aanwezig in de vorm van een dichte volgroeide boombeplanting met onderbegroeiing van volwassen bosplantsoen. In verband met de zichtbaarheid van het pand, de bruikbaarheid van het terrein en de lichtinval in het gebouw is het gewenst de huidige bomen en onderbegroeiing te verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een bomenrij langs de Ommering vanaf de Bestevaerstraat tot de brug over het kanaal (figuur 5). De gemeentelijk ambitie is een boombegroeiing langs de gehele N242. De herplant ter hoogte van het bedrijventerrein Overdie draagt hieraan bij. In het boomstructuurplan is aangegeven dat deze boombegroeiing dient te bestaan uit populier, vanwege de ligging ten opzichte van de Schermer. Echter, dat dient genuanceerd te worden: de stedelijke invloed is ter plaatse van de Ommering zo groot dat bij de reconstructie van het gedeelte richting het Kooimeerplein is gekozen voor iep, in plaats van populier. De ambitie voor de hele Ommering is daarom een boombeplanting van iep, bijvoorbeeld de Ulmus Clusius (figuur 6). Daarbij gaat het om iepen van een soort die resistent is tegen de bekende iep-ziekte. Het precieze soort en de stamomvang wordt in overleg met onder andere de provincie bepaald. KPN gebouw Figuur 5: nieuwe bomenrij langs de Ommering Het groenplan voor de KPN-kavel is er op gericht de bestaande beplanting van de provincie en op de eigen kavel te kappen en ter compensatie een nieuwe groenstructuur aan te brengen in de vorm van een bomenrij langs het fietspad van de Ommering, tussen de brug over het kanaal en de kruising met de Bestevaerstraat. Deze grond is in eigendom bij de provincie Noord-Holland en is hiermee akkoord. Over de mogelijkheden van het planten van onderbegroeiing is nader overleg met de provincie nodig in verband met het beheer. Figuur 6: Ulmus Clusius Door de nieuwe boom/groenstructuur is het mogelijk zo n 90 parkeerplaatsen op het terrein toe te voegen. Door het toevoegen van deze parkeerplaatsen krijgt het gebouw meer gebruiksmogelijkheden. Het gaat om het kappen van 30 bomen die momenteel direct langs de KPN kavel staan. Deze zijn door de afdeling Wijkbeheer beoordeeld. Hiervan hebben er 6 een goede, 19 een redelijke en 5 een matige toekomstverwachting. De bomen staan dicht bij elkaar en voor een deel tegen het gebouw aan. In de nieuwe situatie komen circa 25 bomen als bomenrij langs de Ommering terug. Aanvullend worden op het parkeerterrein ten minste 5 nieuwe bomen geplant. Voor de 30 bomen die gekapt worden komen daarmee tenminste 30 bomen terug. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

10 De bomen langs de Ommering worden over een lengte van 500 meter met een onderlinge afstand van circa 20 meter geplant, zodat een regelmatige rij ontstaat. Per saldo geeft deze bomenrij een groener karakter aan het gebied dan de bestaande bomen over een lengte van 200 meter langs het KPN gebouw. Met deze nieuwe groenstructuur wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie boombegroeiing langs de N242 te realiseren. Direct langs de erfgrens van het KPN-gebouw komt een strook met struiken, zoals botanische rozen. De beplanting van Italiaanse populieren op of nabij de kavelgrenzen aan de Koelmalaan en de westzijde van de kavel blijven behouden. De volgroeide lindebomen die midden op de kavel staan, kunnen verplant worden op het eigen terrein. Verder wordt het parkeerterrein ingericht met hagen en kleine bomen die een hoogte krijgen van ongeveer 10 meter. De locaties van deze bomen worden bij het definitieve inrichtingsplan bepaald en staan nog niet op de bijgevoegde situatieschets. Daarnaast wordt bij de uitwerking van het plan bekeken in hoeverre open bestrating, zoals grastegels, bij kan dragen aan een groenere uitstraling van het terrein. In bijlage III, IV en V is de bestaande en nieuwe groensituatie opgenomen. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

11 5. Beeldkwaliteit Om het concept een sterke uitstraling te geven is beeldkwaliteit van groot belang. Een zorgvuldige behandeling van het karakteristieke gebouw is essentieel voor de juiste uitstraling en sfeer. Uitgangspunt voor het interieur is dat het onaffe en industriële karakter uit de P.T.T.-tijd wordt gecombineerd met een strakke afwerking en afwijkende meubelstukken. Hieronder zijn een aantal referentieafbeeldingen (afbeelding 7) weergegeven van de beeldkwaliteit van het interieur. Afbeelding 7: beeldkwaliteit interieur (bron: Daarnaast is de uitstraling aan de buitenzijde belangrijk. Als Landmark moet het gebouw een passende en moderne vormgeving hebben. Hierbij wordt het bestaande gebouw in zijn karakter in tact gelaten en wordt de nieuwe uitstraling gezocht in de dakopbouwen. Hiermee ontstaat een opener beeld. Ook geeft de vormgeving van de dakopbouwen de dynamiek weer van de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Voor een betrekkelijk klein deel van het gebouw zal de bouwhoogte circa 28 meter worden. Dit is 8 meter hoger dan de bestaande hoogte. Ruimtelijk kan deze hoogte op deze locatie goed, mede gelet op de aanwezigheid van de Leeghwaterbrug. Het gebouw staat in een lager maaiveld ten opzichte van de brug. Ook naar het Noordhollands Kanaal is de hoogte ruimtelijk geen bezwaar en markeert het juist deze hoek bij de Leeghwaterbrug. Hieronder is een impressie van het voorlopig ontwerp voor de dakopbouwen weergegeven (afbeelding 8). Afbeelding 8: ontwerp dakopbouwen uit haalbaarheidsstucie BFW architecten 1 februari 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

12 6. Milieuaspecten Niet alleen moet het plan voldoen aan stedenbouwkundige/ ruimtelijke eisen. Ook moet in beeld worden gebracht of er zich belemmeringen in relatie tot de omgeving, de zogenaamde milieuaspecten voor doen. Hieronder wordt per aspect aangegeven wat de invloed van het aspect op het plan is of de invloed van het plan op het aspect. 6.1 Externe veiligheid Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met het aspect externe veiligheid. Daartoe moeten de risico s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten (bestaand en nieuw), in beeld worden gebracht. Volgens het huidige beleid gebeurt dat door de effecten van bepaalde mogelijke ongevallen te berekenen en uit te drukken in de kans op (aantallen) doden. Op de risicokaart (afbeelding 9) van de provincie Noord-Holland wordt aangegeven dat de locatie is gelegen aan een weg waar transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het plangebied valt buiten het plaatsgebonden risico. Aangezien het plan voorziet in een (beperkte) toename van het aantal m2 vloeroppervlak kan het gebouw meer mensen huisvesten dan in de huidige situatie. Wanneer er sprake is van een toename van het aantal mensen binnen een zone van 200 meter van de gevaarlijke stoffen route dient het groepsrisico te worden bepaald. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt bepaald of er sprake is van een toename van het groepsrisico en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De uitkomst van dit onderzoek wordt voor advies voorgelegd aan de veiligheidsregio (regionale brandweer). Het advies en de verantwoording worden in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Het plangebied grenst aan het Noordhollands Kanaal. Hierover worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Volgens het concept Basisnet Water is het Noordhollands Kanaal aangewezen als een groene route. Dit betekent dat deze route geen beperking oplevert voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ten zuiden van de locatie is Taqa gevestigd. De onderhavige locatie is volgens de risicokaart op een dermate grote afstand gelegen en valt derhalve niet binnen deze risicocontour. Zorg dat dit op een pagina komt Afbeelding 9 : risicokaart gedeelte Alkmaar (bron: Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

13 6.2 Bodemkwaliteit In het verleden is het gebouw in gebruik geweest door de P.T.T. en zijn er geen activiteiten uitgevoerd die enige vorm van bodemverontreiniging met zich meebrengen. 6.3 Luchtkwaliteit Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. De Wet Luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze niet in betekende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3 voor zowel fijn stof als stikstofdioxide. Aangezien op de projectlocatie in zeer beperkte mate volume wordt toegevoegd, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip niet in betekende mate valt en de luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht in het kader van de Wet Luchtkwaliteit. 6.4 Water Het verharde oppervlak neemt in de nieuwe situatie in vergelijking met de huidige situatie beperkt toe, door het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen. Bij de uitwerking van het plan wordt gezocht naar mogelijkheden om de extra parkeerruimte te realiseren met open bestrating waarin het regenwater kan infiltreren in de bodem zonder extra druk op de riolering. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt met het hoogheemraadschap bekeken of, en zo ja welke, maatregelen noodzakelijk zijn. 6.5 Flora en Fauna Langs de Ommering zijn bomen aanwezig waar zich vleermuizen kunnen bevinden en waar vogels een vaste verblijfplaats kunnen hebben. Ook zou het gebouw een plek kunnen zijn waar vleermuizen verblijven. Om zeker te zijn van de ecologische situatie van het gebied is nader onderzoek gewenst. Dit zal als onderdeel van het bestemmingsplan plaatsvinden. Wanneer er bijzondere natuurwaarden in het gebied aanwezig zijn die in de zin van de Flora en Faunawet bescherming behoeven, wordt bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn. 6.6 Geluid Volgens de Wet geluidhinder geldt voor de N242 een zone van 250 meter aan weerszijden van de weg. Het merendeel van de nieuwe functies vallen niet onder de geluidgevoelige objecten zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor deze functies levert de N242 geen belemmering op. Educatieve en onderwijs functies vallen onder andere geluidgevoelige gebouwen, waarbij geluidgevoelige onderwijsactiviteiten beschermd worden. Bij de invulling en inrichting van het gebouw is dit van belang. Bij de uitwerking van het plan in een bestemmingsplan zal hier rekening mee gehouden worden. 6.7 Cultuurhistorie Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de Cultuur Historische Waardekaart Noord-Holland worden geraadpleegd. Blijkens deze beleidskaart heeft de projectlocatie geen cultuurhistorische verwachtingswaarde. Uit de Archeologische verwachtingenkaart van Alkmaar zelf blijkt dat er ook geen archeologische verwachtingen zijn. Gezien de beleidskaarten van provincie en gemeente is er geen bescherming nodig voor cultuurhistorische waarden. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

14 6.8 Duurzaamheid Bij nieuwe ontwikkelingen is aandacht voor duurzaamheid gewenst. Het hergebruiken van een bestaand pand is op zichzelf al duurzaam en kan straks weer 50 tot 100 jaar mee. Verder worden in het pand alle installaties vernieuwd, zodat ze voldoen aan de huidige technische en milieueisen. De schuine dakopbouwen lenen zich goed voor PV-panelen (zonnepanelen). Dit geldt voor de schuine zijden gericht naar het zuiden. Verder wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden zijn voor aansluiting van het gebouw op het warmte net van de HVC. Op voorhand lijken hier goede mogelijkheden te zijn. De gemeente en initiatiefnemer treden hierover met elkaar in gesprek en stellen een Programma van Mogelijkheden op. Aangezien het initiatief leidt tot hergebruik van bestaand stedelijk gebied kan bekeken worden of de ontwikkeling in aanmerking komt voor subsidiemogelijkheden in het kader van stedelijke verdichting. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

15 7. Haalbaarheid 7.1 Maatschappelijke haalbaarheid Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de nieuwe invulling van het KPNgebouw wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp wordt gebruikt voor participatie. Gelet op de beperkte bouwkundige ingreep en dat de nieuwe invulling beperkt effect zal hebben op de omgeving lijkt het voldoende om voor de participatie het niveau Raadplegen toe te passen. Hiermee kan iedereen die daar belang bij heeft tijdens een participatietermijn van vier weken het voorontwerp bestemmingsplan bekijken en er een schriftelijke reactie op geven. Deze reacties worden voorzien van een antwoord en kunnen leiden tot aanpassing in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. Na beoordeling van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 7.2 Financiële haalbaarheid De nieuwe invulling van het KPN- gebouw betreft een particuliere ontwikkeling. De kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling worden gedragen door de initiatiefnemer en hebben geen consequenties voor de gemeente. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

16 BIJLAGE I Overzicht creatief producerende bedrijven per sector! " #$ % " & " " #!!#' ( $ # # # ) * $ # " $ % ' % +, " ) -, )!!.!!. / * Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

17 0 ) * ) ( 1!2 3 $ /!!! +. " / -! " 0 -! - " $ $ $ 789 :! Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

18 BIJLAGE II Situatietekening nieuwe parkeersituatie Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

19 BIJLAGE III Situatietekening bestaand groen KPN terrein Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

20 BIJLAGE IV Situatietekening nieuw groen KPN terrein Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

21 BIJLAGE V Situatietekening nieuw groen langs de Ommering Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 350 Gemeente Alkmaar

Voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 350 Gemeente Alkmaar Voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 350 Gemeente Alkmaar Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo 072 20 10 220 info@devastgoedadviseur.nl www.devastgoedadviseur.nl Status uitgave : voorontwerp bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 - 2 - Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Inhoud blz. Inleiding. 3 De Historie en

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"

Toelichting. Bestemmingsplan. Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Toelichting Bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" Gemeente Sliedrecht Fase: vaststelling Mei 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven Ruimtelijke motivering Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven September 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De initiatiefnemer de heer Bomans is voornemens

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg:

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg: gemeente Hardinxveld-Giessendam FORMULIER PRINCIPEVERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING OF RUIMTELIJK INITIATIEF Aan: Gemeente Hardinxveld-Giessendam T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling Registratie/zaaknummer:

Nadere informatie

Lab32 architecten. Nieuwbouw woonhuis fam. Kanters Merseloseweg CE Venray

Lab32 architecten. Nieuwbouw woonhuis fam. Kanters Merseloseweg CE Venray Nieuwbouw woonhuis fam. Kanters Merseloseweg 144 5801 CE Venray dossier : 2015.458 datum : 29 juni 2015, gewijzigd 20.07.2015 Ruimtelijke onderbouwing Procedure: Omgevingsvergunning voor activiteit afwijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen Nota van beantwoording overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. p. 3 2. Beantwoording overlegreacties..... p. 4 5. Conclusie.. p. 5 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH)

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH) Projectinformatie Kruisweg 459 Rozenburg (NH) VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, perceelgrond met verharding gelegen aan de Kruisweg 459 te Rozenburg. Locatie Rozenburg is een dorp in de gemeente

Nadere informatie

Kleindorp 33 te Merselo

Kleindorp 33 te Merselo RAPPORT LUCHTKWALITEIT Kleindorp 33 te Merselo Rapport luchtkwaliteit Onderzoekslocatie: : Den Tiel 6 Adres : Kleindorp 33 Postcode en Woonplaats : 5815 CL Merselo Opdrachtgever: Naam en Voorletters :

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20 Ruimtelijke Onderbouwing Paal 19,5 en 20 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Op het strand bij paal 19,5 en bij paal 20 staan een tweetal verhuurgebouwtjes. De initiatiefnemer wil deze verhuurgebouwtjes

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest

Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest Nota beantwoording overlegreacties zaaknummer: datum: Z 16 15850 9 januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Overlegreacties 5 2.1. Provincie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning speelterrein Jacob Ruysdaellaan O N T W E R P Inhoud Ruimtelijke

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie