FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D"

Transcriptie

1 DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD

2 Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by: GEBR. VELLINGA B.V. E terein-wommels Ek foar alle TR,ANSPORTEN yn binnen- en boten"n Bestel en afhaal adres: Tj. Jorna Hegedyk 29 ~."II 9089 BM WYTGAARD ~ '~ tel: HET RESULTAAT MAG GEZIEN WORDEN VOEDERS B.V.

3 Uw financieel kompas De Friesland Bank, de grootste regionale bank in Noord-Nederland, kent de wensen en de vraagstukken van de particulieren en de ondernemers als geen ander. De Friesland Bank, een bank die garant staat voor uitgebreide persoonlijke aandacht voor elke cliënt. Het financieel kompas bij uitstek voor al uw bankzaken en verzekeringen. Friesland Bank Kantoor Wirdum, Legedyk 5 Telefoon (058)

4 1 Dorpsblad "It Havenpypke" 28e jaargang, no.163. febr.jmrt. '98. Verschijnt 6 keer per jaar. Redactie-adres: Meekeshof 77, 9089 BD Wytgaard, tel.: l067. Redactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Siemonsma G.Jaspers-Mollet A.Hofstra H.Boomsma Administratie: (Ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen). A.Hofstra,, Meekeshof 77,9089 BD Wytgaard, tel. : Abonnementen: F20,- per jaar. Overige abonn. F25,- per jaar. Buitenland:F32,50 per jaar en losse nrs.:voor leden F2,- en voor niet leden F4,-. Betaling:via jaarlijkse toe gezonden acceptgirokaarten. 3 Van de redactie 4 Burgerlijke Stand 8 Dorpsbelang 13 Harm Tekstra 16 Lezers schrijven 20 De spoorbrug 25 Us biologyske klok 28 Schoolnieuws 31 Grutte Rein 35 Minskenrag 36 Schoolfoto's 39 In mole 41 J.e.w jaar D.S.W. 49 Lezers schrijven 53 Kerkrenovatie 54 Woon- Dienstcentrum 56 Klaver Aas 58 Lotenactie 61 Oude Kronieken 71 Agenda 72 Weekenddiensten De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de red. bekend te zijn. INZENDEN KOPIJ VOLGENDE NUMMER Vóór 30 maart

5 2 Verbeek Zonwering Bredijk BW Wirdum Voor al uw buitenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Kni karmschermen Screens Uitvalschermen Rolluiken Markiezen Garagedeuren Ook binnenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Lamellen Horren Ro Igordij nen Jaloezieën Voor info: Tel: Fax: Gevestigd in Wytgaard \'raktijk voor \\)u.rgeneesk"q ~'b- ~ q% Reflexologie massage, Voedings- en kruidenadvies, Shiatsu Dienstencentrum "it Kleaster" Wytgaard Informatie/afspraak Margot Tubben tel.:

6 VAN DE REDAKTIE. 3 ZE STAAN ER WEER! U heeft ze al gezien die grote aanplakborden, en dat wijst op komende verkiezingen. De verschillende politieke partijen kunnen hier hun verkiezingspamfletten op aanbrengen. De gemeente heeft ze geplaatst om het "wild" plakken te voorkomen; dat is trouwens ook strafbaar. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 4 maart en WlJ kunnen het als een democratisch voorrecht beschouwen onze stem te mogen uitbrengen; maak dus gebruik van dat stemrecht. Want volgt u de hedendaagse ontwikkelingen kritisch en wil t u daarover meepraten dan heeft u ook recht van spreken! En er staat nogal wat op het spel, ook in onze gemeente, zowel voor de stad als voor de dorpen. In de afgelopen tijd zijn we met verschillende voorvallen geconfronteerd. Noem maar de veiligheid. Bedenk dat voor het gemeentebeleid de politiek het laatste woord heeft. Dat maakt de gang naar het stemlokaal zeker de moeite waard! Iets wat ook de moeite waard is, is het lezen van It Havenpypke. In dit nwnmer wordt o.a. geschreven over de samenwerking van It Havenpypke met D.S.W. welke 'al 25 jaar voortduurt. Verder wordt teruggeblikt in het verleden en terloops de toekomst aangekaart. De komende maanden is er weer van alles te beleven in en om Wytgaard. Vermaak en plezier hoeft men niet ver te zoeken. Dus niemand hoeft zich vandaag de dag nog te vervelen. J.R.jA.D.H.

7 4 Geboren: 6 Januari: Melissa, dochter van Johan Veenema en Liesbeth Kempe, Heechein 20, Akkrum. 24 Januari: Wietse Jan, zoon van Bram en Hanny van Wijngaarden, Buorren Januari: Aaron Jacob, zoon van Henk de Jong en Christien Starkenburg, broertje van Levi, A. Cathstrjitte Februari: Redmer Simme, zoon van Annie Andringa en Wybren Wolters, broertje' van Djurre en Branda, A. Cathstrj. 9, Wytgaard~, Van harte gefeli~iteerd. Overleden: 29 November: Bernardus Douma, 74 jaar, te Voorschoten. 22 December: Pieter Tekstra, 89 jaar, te Etten-Leur. 10 Januari: Jeltsje Ram-de Leeuw, 83 jaar, te Joure. (Zij woonde enige jaren op It Kleaster 14.) 21 januari: Anna Schaafsma-van der Werff, 94 jaar, te Assen 30 Januari: Willem Douma, 78 jaar, te Beverwijk. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

8 Verhuisd: Wim Schuurman van Meekeshof 37 naar Meekeshof Rudi en Tina Hoekstra-Pijper van Meekeshof 51 naar A.Cathstrjitte 13. Nieuwe bewoners: Fam. Penning, de Finne 11. Arjen en Wendy Koene, Meekeshof 5. Van harte welkom. Nieuw abonnee: Arjen en Wendy Koene. Bij deze willen Wl] iedereen heel hartelijk danken voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. Lodewijk en Marie.

9 6.I;)UITER DEA_ voor erf en tuin Overijsselsestr.weg TS REDUZUM Tel Autotel ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND - WOUDG~OND - RODE UI~NSTEEN - BESTRATINGEN - BIELZEN - TUINHOUT - NATUURSTEEN VOOR TUINDECORATIE Bij volle vracht franco thuis bezorgd --- Geopend: dinsdag t/m vrijdag: / uur zaterdag: uur U BENT VAN HARTE WELKOM - DE KOFFIE IS KLAAR!

10 7 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstriitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop Eigen weiderij Eigen slachterij en verwerking 's Maandags de gehele dag open VVV<! ypma Buorren BH Wytgaard Tel.: Voor aankoop van: - Radio en TV - Schotel voor satelliet-ontvangst - Wasmachines en andere elektrische huishoudelijke artikelen naar de man dip. het zelf ook repareren kan... Schotel-demonstratie mogelijk!

11 8 Startersjoun werkgroepen Doarpsbelang Op 10 februari heeft Doarpsbelang een" startersjoun" gehad met de werkgroepen. Deze werkgroepen zijn naar aanleiding van de Takomst-visie in het leven geroepen om een aantal zaken verder uit te werken. De bijeenkomst had tot doel de nieuwe werkgroepleden, die zich hebben opgegeven of zijn gevraagd, bij te praten over hun activiteiten en wat hun positie ten opzichte van het bestuur en de vereniging is. Doarpsbelang heeft nu de volgende werkgroepen compleet: Riolering & milieu Faarwetter Dienstbaarheid Feest 2000 Fiets & wandelpaden Met elkaar gaan nu tenminste 20 mensen actief met de invulling van de toekomst van ons dorp aan de slag. Dit is voor Wytgaard zeker geen kleinigheid. Wij hopen dat hun werk tot goede resultaten mag leiden. En willen hun nu al dank zeggen voor hun inzet. Jantje Beton Sinds een paar jaar loopt Doarpsbelang met de collectebus van Jantje Beton. Soms, zoals vorig jaar, hebben we het uitbesteed aan het Pjutteplak vanwege de nieuwbouw. Begin maart zullen we bij u langs komen voor een bijdrage welke de jeugdvoorzieningen in t1et dorp ten goede komt. Inbraakpreventie In de gemeente Leeuwarden is een inbraakpreventieteam actief. De mensen die hierbij werken komen alle huurwoningen van Woonservice in Wytgaard beoordelen. Ze controleren dan het hang- en sluitwerk. De woningbouwcorporatie stelt een bedrag beschikbaar en de huurder hoeft maximaal f 75,-- te betalen. Sloten worden vervangen, vensters beter afgesloten, deuvels in scharnieren geplaatst etc. Dit team komt in week 12 & 13 naar Wytgaard. Dus

12 9 doe er uw voordeel mee. Jiertergadering De Jieriergadering fan de Feriening fan Doarpsbelang Wytgaard zal op 6 maart plaatsvinden. De agenda wordt u tijdig toegestuurd, waarschijnlijk met het Havenpypke. Activiteitenprogramma per buurtjwijkjdorp 1998 In het Activiteitenprogramma per buurtjwijkjdorp 1998 van de Gemeente Leeuwarden zijn statistische gegevens uit de wijkenjdorpen opgenomen. Over Wytgaard staat het volqende vermeld: 34.1 Kerncijfers I januari 1997 Algemeen (nwoners Werkzoekenden (18-64 jr) Uitkeringsgerechtigen (18-64 jr) Woningvoorraad Leegstand Huursubsidie I Woninginbraken' Huuropzeggingen' Woningvoorraad samenstelling Rijtjeswoning 2/1 kap Vrijstaand Onderlboven Flarwoning Wooneenheden Bejaarden huisvesting Anders Totaal % 7% 216 2% 20% 7% 32% 14% Jl% 0% -1% 0% 9% IJ% \00% Bevolkingsopbouw % %! 8-2J 8~/o 24-)4 18% / % % Totaal 100% Ekvolkingssa menstelling autochtoon 97% alleenstaand 210/0 Economische waarde en ejgendomssîtu3tle woningen % woningen 5 f % 0/0 woningen van bewoner/eigenaar 59% 34.2 Aandachtspunten voor de langere termijn Het dorp Wytgaard is de laatste jaren in een gunstig vaarwater gekomen. Jarenlang waren de grote grieven de overlast van hee doorgaande verkeer en de stilstand in de groei van het dorp. De laatste jaren is de Buorren dankzij de '1erkeersafvloei,ng via Rijksweg J2 weer een redelijk rustige dorpsrraat. Door de nieuwbouw. die sinds 1996 goed op gang is gekomen. wordt bijgedragen aan versterking van het dorp. Het besruur van Dorpsbelang zet de ingeslagen weg voort mee het opstellen van een perspectief voor Wytgaard in het jaar 2008 In 1997 is een toekomstplan ontwikkeld en in,je ledenvergadering besoroken. Inmiddels zijn de srukken aan het gemeentebesruur toegesruurd. Bij het bezoek van het college aan Wijtgaard zal het toekomstplan een belangrijk onderwerp van gesprek Zijn.

13 10 Wilt u hier iets ophangen? Lever het in op Buorren 17 of op De Finne 1. Wij zorgen er dan voor. Dorpsbelang Wytgaard.

14 11 WERKGROEP Hier alvast een klein stukje van feestcommissie F.C. 2000, wat is dat nou weer? Nou, dat is het groepje enthousiastelingen die een feestje voor en van Wytgaard gaan organiseren. "0, ja?" zult u denken "dat groepje is nu al bezig voor het jaar 2000" die zijn er vroeg bij, en waar was het ook al weer voor. Nou, dan bestaat het Dorpsbelang 75 jaar. Reden om dit heuglij ke feit te vieren en omdat dit toevallig in het jaar 2000 valt, lijkt het ons leuk om een reünie te organiseren. Ook al omdat er in heel Friesland in dat jaar heel wat te beleven valt in het kader van SIMMER Wat gaan we doen, met wie en wanneer gaan we het doen. Ten eerste gaan we een reünie organiseren, dat vergt natuurlij k een hoop tij d, want je moet de gasten natuurlijk ook wat voorschotelen. Achter adressen zien te komen van oud Wytgaarders, dan moet je ook nog een heel leuk programma in elkaar zien te draaien. Wanneer gaan we het doen in het jaar 2000, tja wat heb je nodig om pak hem beet 700 gasten te ontvangen, die kunnen niet allemaal in de Twirre. Wij naar de merkecommissie om te vragen of we het feest met hun tijdens het dorpsfeest kunnen organiseren, bleek de gehele commissie dol enthousiast te zijn, dus die datum staat al vast. Week 33 in het jaar 2000, noteer het alvast "FEEST IN DE SUPER GROTE FEESTTENT"!! Wat gaan we zoal doen, dit is nog niet helemaal bekend. Wat wel bekend is, is dat we een revue gaan opvoeren door mensen uit Wytgaard voor Wytgaarders en oud-wytgaarders natuurlijk. Hiervoor hebben we een werkgroepje opgericht te weten; Gretha Hofstra, Jet Terpstra, Robbie Galama, Bennie Schuurman en Piet Roorda. Di t groepj e zal informatie verzamelen over gebeurtenissen uit Wytgaard van de laatste 75 jaar. Uit deze informatie zal een revue geschreven worden door nie

15 12 mand minder dan de bekende revueschrijver Piet de Vries uit Drachten. De muziek hiervoor zal geschreven worden door de welbekende Sietse Koopmans uit Wyt gaard. Heeft u leuke verhalen of leuke suggesties neem dan contact op met Gretha Hofstra, ook al denkt u dit is "niks", toch doen, wie weet is het toch bruikbaar materiaal. Dan hebben we natuurlijk ook geld nodig om zo'n gewel dig groots opgezet evenement op te voeren. Voor even tuele giften hebben we een rekeningnwrnner geopend bij de Friesland bank, te weten; Weet u misschien nog adressen van oud-wytgaarders uit binnen- en buitenland, geef deze dan even door aan Menno Deelstra, Meekeshof 43, Wytgaard, tel.: Die zet het dan even in zijn computer. U zult begrijpen dat we voor dit feest veel vrijwilli gers nodig hebben, zeg niet gelij k nee als we bij u aan mochten kloppen. Laten we er met z' n allen een onvergetelijke feest van maken zodat we er in het jaar 2025 nog over praten. Namens de F.C. 2000, Durk.

16 13 HARM TEKSTRA WAS WEER EVEN THUIS. Dat "thuis" was dan bij zijn nicht Akke Jorna, die op Tjissema 15 woont. De oud-wytgaarder, die ook al 81 jaar is, komt zo nu en dan van de andere kant van de wereld even over naar zijn jeugddorp waar veel herinneringen liggen. Ook mede door het feit dat hij in Beilen een dochter heeft wonen. Harm emigreerde in december 1949, samen met zijn broer Tjibbe, naar Australië. Ze kwamen begin 1950 in Sydney aan, want de reis ging per schip. Tjibbe had een varkenshouderij met daarnaast weiderij. Hij zat hier vroeger ook in de veehandel. Hij is vorig jaar op 84-jarige leeftijd overleden. Harm werkte hier in het bakkersvak en na zijn emigratie had hij een melkwij k. Hij ventte I s nachts en 's morgens vroeg, vanwege de hoge dagtemperaturen. Hij trouwde met een Vlaamse vrouw die ook naar Sydney was vertrokken. Hij trof haar tijdens de Hollandstalige kerkdiensten. Harmen heeft nog goede moed om in het jaar 2000 weer naar Friesland te komen. Samen met hen, die eens 'I i t Heiteli1n" vaa.rwel zegden.

17 14 J VERTAALBUREAU Frysk Dûtsk, IT LJOCHT Fransk (Beëdige) oersettings en tolketsjinsten fanut en nei hast alle talen. Sybren Valkemastrjitte BD Wurdum Till. (058) Faks (058) Lid NGV Ingelsk Poalsk Deensk Russysk Spaansk Sweedsk Italjaansk Tsjechysk Slowaaksk Nederlansk en oare talen *NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW* HONDENTRIMSALON WENDA Voor de behandeling van: Verder: - knip- en scheervachten - vlooienbehandeling - pluk- en effileervachten - wassen - kam- en borstelvachten - nagelverzorging - tandverzorging - oorreiniging Alle rassen in origineel model Wenda" Zwiers Meekeshof BE Wytgaard (Behandeling op afspraak)

18 15 HET BESTE IIDRES 1I00R IlJUC1(UNDIG ONDERHOUD, JUlNLEG Of UITBREJDJNI; IIJ1NP. oelektra osanitair o Waterleiding Voor TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ Roordahuizum Tel /Telex 46272

19 16 LEZERS SCHRIJVEN... VANDALISME EN CRIMINALITEIT: EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE? Vandaag de dag ben je een uitzondering wanneerj e nog nooi t in aanraking bent gekomen met enige vorm van criminaliteit. Volgens de statistieken van enige jaren geleden heeft men een kans van 1 op 4 om slachtoffer te worden van één of andere vorm van crimineel gedrag. Hedentendage zal die kans nog wel groter zijn. Toen ik een paar weken geleden vernam dat in Wirdurn de kledingcontainer van het Leger des Heils in de brand was gestoken, dacht ik bij mezelf: "dat zal vast anderen op ideeën brengen." En inderdaad: zaterdagavond 18 januari j 1. was de kledingcontainer in Wytgaard aan de beurt, niet bijster origineel dus. Op 8 januari jl. was de zogeheten vandalisme-bus in Wytgaard aanwezig om voorlichting te geven aan de schoolgaande jeugd. Het lijkt erop dat de informatie welke bij deze gelegenheid gegeven werd eerder een averechts effect heeft. Ik wil beslist niet beweren dat één van de schoolkinderen n.a.v. het vandalismeproject onmiddellijk naar de lucifers heeft gegrepen maar wellicht gaat het om een oudere broer (of zus?) die zich niet langer kon beheersen. De vraag vanuit de school om kleding te bewaren voor een komende kledingactie stimuleert mij niet bepaald om mijn best hiervoor te doen. Omdat ik op de bewuste zaterdag 's middags nog een zak vol goede kleding e.d. in de container heb gedeponeerd om deze 's avonds in vlammen te zien opgaan. Wie zegt mij dat de kledingcontainer van de school niet hetzelfde lot beschoren is? Mensen als onze minister-president en ook de koningin maken zich zorgen over vervagende normen, het besef van "mijn en dijn" en een verharde mentaliteit in het algemeen. Er gaan steeds meer stemmen op dat de rol van de opvoeding van kinderen hierin ook een grote rol speelt.

20 17 Als ik om me heen kij k vrees ik voor de toekomst nog grotere problemen. Ouders (zowel vaders als moeders) die de zorg van hun kind uitbesteden aan anderen, vanwege de kennelijk zo noodzakelijke baan, hebben vaak de neiging de tijd die ze met het kind doorbrengen zo aangenaam mogelijk te maken. Soms komt dit voort uit een soort schuldgevoel en zullen de kinderen overladen worden met (dure) cadeautjes en serieuze pogingen van vriendelij kheid, onderwij 1 misschien wel het bloed onder de nagels van de ouders vandaan treiterend. Ook zie ik vaak dat kinderen zich totaal respectloos tegen anderen gedragen en de meest brutale dingen zeggen (en soms zelfs doen). De enige reactie die dit bij de ouders teweegbrengt is vaak een soort van bewonderende blik voor de branie van het kind of het overdreven grappig vinden en lacherig reageren op het afkeurenswaardige gedrag. Geen wonder dat kinderen daardoor verkeerde signalen krijgen over goed en fout gedrag. Het lijkt wel of de grens tussen het zo sterk gepropageerde assertieve gedrag is doorgeslagen naar een ronduit agressieve opstelling. Men mag tegenwoordig kinderen niet zomaar meer straffen of anders staan er vele instanties op de stoep om het allemaal tot op de bodem uit te spitten. Kinderen zijn zich dan ook al vroeg bewust van een bepaalde macht die ze hebben. Eén verkeerd woord en ze bellen de kinderbescherming! Ze zijn nergens meer van onder de indruk en ook niet gauw ergens bang voor. (Hierin is de televisie ook wel voor een groot deel verantwoordelijk.) Vooral niet als ze zich in groepen bewegen. Een voorbeeld hiervan is de kwestie in Groningen waarbij het inderdaad zover komt dat de politie niet meer durft op te treden. Het kwaad wat aldus geschiedt, is veel groter dan de daadwerkelijke schade van de gebeurtenis op dat moment.

21 18 Zoals ik al zei, ik vrees dat ons in de toekomst nog meer geweld te wachten staat: kinderen die ouders mishandelen, samenscholing en opstand tegen de gevestigde orde e.d. Tenzij er rigoureus iets aan gedaan wordt. Maar om in deze maatschappij van wetten, regelgeving, bureaucratie en vergadercultuur iets drastisch te veranderen vergt doorgaans een periode van tientallen jaren. Ondertussen kan het geen kwaad dat iedereen in zijn eigen omgeving kleine dingen gaat aanpakken en verbeteren om zo de wereld leefbaar te houden. Een verontruste burger. (Advertentie) --_._--_._ Duurzaam Open Radicaal Politiek l2j!1qbjll;_n-[înksl lijst 5 Voor meer informatie: PAL/Groenlinks Eewal56 Postbus 1828, 8901 CC leeuwarden tel Internet:

22 I 19 Loonbedrijf A.J. Bourna Voor: Kuilsnijden, veescheren, stalreinigen. I Voor: Asbestverwijdering en vervanging van uw dakplaten i.s,m. Agri service. Bel voor gratis offerte of informatie! Tel Marwertsterdijk CA Wirdum DE BOE KE TERI~,(..\. <:;6'1>'1-. j!j ~" DE BüEKETTERIE TULIPA?>...Î>?><'>J.".~"" Schrans 137 \)ry ND LEEUWARDEN "+!,...,:\..ni-1'

23 20 DE SPOORBRUG. Het was in het jaar 1866 toen begonnen werd met de aanleg van de spoorbaan Zwolle-Leeuwarden. Een spoorlijn is een rechte baan en obstakels zoals vaarwaters of watergangen moesten overbrugd worden. Wegen, toentertijd noch zelden verhard, werden omgelegd om met een S-bocht de spoorbaan te kruisen en een overweg te vormen, zoals bij Barrahûs gebeurde. Dan leek in bepaalde gebieden de ondergrond bodemloos te zijn, zoals in het laagveen-gebied tussen Heerenveen en Grou. Ook werden waters verlegd en zo kwam de spoorsloot evenwijdig met de spoorbaan te liggen om vervolgens af te buigen richting Reduzum. De aanvoer van materiaal zoals zand en klei, maar ook bielzen en rails ging allemaal over het water. Dat waterverkeer was toentertijd van groot belang en moest dus niets in de weg worden gelegd. Zo kreeg dus ook de Wytgaardster vaart haar spoorbrug. De eerste brug die in 1966/67 werd gebouwd was een Z.g. kraan, en heel moeilijk te bedienen. Er waren minstens 20 minuten nodig voor het laten passeren van een schip! Voor de brugwachter werd een spoorweg-brugwachters woning gebouwd. Dat was hier dan een dubbele woning met het pad naar het Wirdumer station. De brugwachter moest dag en nacht klaar staan, zeven dagen in de week. Want: "Skippers skoftsje net, as se sile kinne!" Bij de verdubbeling van de spoorlijn in 1919 werd een moderne wipbrug gebouwd, met twee hoge zuilen. De ouderen zullen dit nog weten. De kronkelende vaart door het aldlan, met aan het einde de als bakens omhoog rijzende zuilen van de spoorbrug, inspireerde lang geleden ook onze kunstschi lder Jaring Wal ta. Hij klom in de toren en legde het vast; zoals ook de thuishaven die daarbij hoorde en alles compleet maakte. Een uitgebeelde geschiedenis van de bedrijvigheid van die jaren! De spoorweg-wipbrug werd zeer solide gebouwd zoals dat

24 21 bij de spoorwegen hoort en moet kapitalen hebben gekost. Maar het waterverkeer, hoewel toen al afnemend, was na de eerste wereldoorlog toch nog van economisch belang. Zo was er de beurtschipper Floris Abes Jorna die om de andere dag passeerde en hoe moest anders Pieter Ronderna en Hendrik de Vries hun turven in de Wytgaarder haven krij gen? Eens in het j aar passeerde het draaimolenschip als het "merke" was en in de herfst het zandskûtsje met wit zand voor de gladheidsbestrijding op de wegen en in de veestallen. Ook bouwmaterialen zullen per praam of schip zijn gepasseerd, maar geen modderskûtsjes meer, want de terp in Wytgaard was al afgegraven. De laatste officiêle "brêgewipper" was Meint Alberts. Het gezin kwam van Nij ehaske en woonde 16 j aar in de ene helft van de woning, van 1907 tot Ter wille van de terpmodderschippers, de Tj aarderterp moet in die jaren zijn afgegraven, waren er ook enige kruidenierswaren te verkrijgen. Die werden, vanaf de grossier in Leeuwarden, afgeleverd door Abe Jorna, de oudste zoon van de beurtschipper. Na 1923 werd de brug ook wel bediend vanaf het station, afstand: ongeveer 1 km., of door de bewoners van het huis. Het plaatselij ke waterverkeer nam af. Het schip van Pieter en Tsjitske Ronderna bleef in de haven liggen en zoon Michiel was op de grote vaart gegaan. Het was in het begin van de dertiger jaren en hoelang zou de beurtdienst per motorboot nog varen? Ik herinner me nog uit die tijd dat Age Floris Jorna vertelde dat ze in onderhandeling waren met de Nederlandse Spoorwegen over een schaderegeling als de beurtdienst zou worden opgeheven; in dat geval zou de spoorbrug komen te vervallen. Of de betrokkenen ook tot een overeenkomst zijn gekomen? In ieder geval is de beweegbare brug gesloopt en vervangen door een vaste brug. Maar in welk jaar? Herinneringen van degenen die het zouden kunnen weten, liepen uiteen van in de dertiger jaren tot vlak na de oorlog. Daarom geïnformeerd bij het spoorwegmuseum te

25 22 Utrecht. Tot mij n verwondering was het daar niet bekend en ook railinfrabeheer te Zwolle kon omtrent het slopen van de beweegbare brug geen klaarheid brengen. Daarom geïnformeerd bij Kobus vd. Zee uit Raard. Hij was de oudste zoon van de fam. vd. Zee, de laatste bewoners van de ene helft van de wachtpost locatienummer 123. De andere helft werd toen al niet meer bewoond. Hij was zeven jaar toen het gezin in 1932 de woning betrok. Omstreeks 1938 verhuisde de familie naar een der spoorwegwoningen aan de Lege Dyk (Stationswei) te Wirdum. Kobus vd. Zee vertelde dat zijn vader naast het andere werk ook de brug onderhield, zoals smeren. Slechts enkele keren per j aar moest de brug toen nog gewipt worden. Dat het Wytgaarder beurtschip nog in de vaart was kan hij zich niet herinneren. Dus voor de oorlog was de brug nog intact en kunnen we dus aannemen dat de sloop enkele jaren daarna (l952?) heeft plaatsgevonden. De leegstaande woning zal dan ook gelijktijdig zijn afgebroken. De beweegbare brug werd toen vervangen door een vaste brug en er was toch nog laagvervoer over water mogelijk zoals met praam, schouwen roeiboot. Ook voor de schaatsers, maar er moest wel gebukt worden. Er lag wel eens bloed, als waarschuwing op het ijs! Deze vaste brug is in 1988 opgeruimd en vervangen door een vierkante duiker voor waterdoorlaat. Zo is toen definitief een einde gekomen aan het watervervoer door de Wytgaardster en is deze ook voor de "reedrider" afgesloten. Wat ook verdwenen is; het station. In het begin van de zeventiger jaren is het markante gebouw gesloopt. Dit station werd tegelijk met het baanvak Heerenveen-Leeuwarden in 1868 geopend, maar in 1938 voor personenvervoer gesloten. Door oorlogsomstandigheden weer geopend van 1941 tot mei Zo zien we vele malen daags de trein voorbij schieten over de electrische spoorbaan. Wat zal de eerstkomende verandering zijn? Misschien een modern station op de

26 23 Werpsterhoek? Zo zien wij: de geschiedenis gaat door. J.Roorda Verschillende gegevens en de geplaatste foto( s) zijn welwillend door het Wurdumer Doarpsarchief beschikbaar gesteld. Het materiaal is indertijd verzameld door Jaap Dijkstra. Deze foto werd in 1919 gemaakt bij de aanleg van de nieuwe wipbrug. Links op de achtergrond de oude kraanbrug van 1866.

27 24 Fam. Jacob vd. Zee als laatste bewoners van locatie 127. De foto is gemaakt ~ Shantykoor Wytgaard de Middelseesjongers Aanvang repetitie plaats Dienstencentrum it Kleaster elke Maandag in de maanden Oktober Urn Maart

28 25 Us bioloqyske klok It wie al fan it alderearste begjin, Foar de minsken hie 't fêst wol sin. Dus samar net fan hjoed en juster, Dat it altyd wie: ljocht en tsjuster. Elk krige sa in "biologysk" klokje yn. Dat wurke dan op de sinneskyn. Sakke it grutte ljocht yn it nêst, Dan kaam fansels de minske ta rêst. It "nije ljocht" utfqn; it wie in wûnder! Wier wy kin' der al net mear sqnder. Wy bin' it paad oars sa mar bjuster, Kinne us net mear rêde yn it tsjuster. It ljocht giet no al net mear ut. Wy kin' no dan ek dei en nacht foarut. Fjouwer en tweintich oeren yn 't spier, De nacht is dei, no is 't al sa fier. Stiet dus heech oan 'e 10ft de sinne, Wa sil dan echt wier ris goed sliepe kinne. It jeien en fleanen jin net loslitte, En ander it wurk mei de brokken sitte. De ekonomy is no hast al sa besegele. Mar sa rekket it klokje soms slim Qntregele. Foar mannichien sit hjiryn dan in les, Der komt dalje op en sit no mei stress! J.R.

29 26 Brédijk BV Wijtgaard ---- Tel Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden

30 27 VAKGARAGE HOFSTRA lnduktrieweg l-d 9011 WH Irnsum ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ Telefoon Fax '16 Aulolel STERKE PUNTEN VAN DE VAKGARAGE o Persoonlijk kontakt met de baas Vakmonteurs. thuis in alle merken. lij Exacte prijsopgave vooraf. t) Landelijke service voor vaste klanten. ~ Officieel lid van de Bovag. Q Super Vakgarage garantie. o Dag & nacht bereikbaar. o Uitsluiten kwaliteitsonderdelen. lid Vaste klanten pas voor extra voordeel WIRDUMER AUTORIJSCHOOL 't Is niet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur. WIJ VERZORGEN: Volledige rijopleiding Theorielessen voor iedereen Uw adres voor inlichtingen is: Sjoerd van der Woude Swichumerdyk AR Wirdum Tet.:

31 28 SCHOOLNIEUWS. Hallo beste Havenpypkelezers. Wij stellen u weer op de hoogte van het schoolnieuws.ga er daarom maar lekker voor zitten en lees maar dit leuke nieuws. 0 j a nog allemaal een gelukkig en een gezond World Cup. Wij zijn op zaterdag 6 december met de ijsclub Pier Thomas naar het Thialf ijsstadion geweest. Nu zult u zich wel afvragen dat doen ze toch niet zomaar.nee dat deden ze ook niet zomaar, maar dat deden ze omdat de ijsclub al 125 jaar bestaat. En dat is natuurlijk FEEST. Om 11:00 moesten we allemaal op het parkeer plein zijn. En om ongeveer 11:45 waren we in Heerenveen. Hoe zijn die kinderen daar dan gekomen zult u nu wel vragen.niet op de fiets maar in de auto. Sipke van de meer, Anton Jorna,Rein Jonker en Ide Santema hebben gereden. We hebben Ids Postma en Rintje Ritsma ook nog gezien en sommigen kregen zelfs een handtekening van Ids Postma. Dat was voor ons een hele eer en ook vonden wij dat heel leuk.we kregen ook nog patat en toen kon onze dag helemaal niet meer stuk. Het was echt een hele leuke en geslaagde dag. Wij willen daarom de ijsclub heel erg bedanken voor deze leuke dag. Kerstbazar. Vrijdag 12 december hadden we een kerstbazar.het was heel leuk en de opbrengst was zeer hoog. Dit bedrag was maar liefst F 1365,60 gulden. Elke klas krij gt nog honderd gulden voor al het werk wat ze er voor gedaan hebben. We hadden met zljn allen afgesproken naar wat voor doelen dit geld zou gaan.de meesten vonden dat dit geld naar het Foster Parents Plan en naar het Wereld natuurfonds moest gaan. Nu krij gen deze doelen allebei F 532,80 gulden. Wij willen u allemaal bedanken omdat u zoveel gekocht heeft en we daarom zoveel geld aan deze doelen kunnen geven. Nogmaals bedankt.

32 29 Kerstbomenactie. Ook dit jaar hadden we weer een kerstbomenactie op 7jan. Zo'n kerstbomenactie gaat als volgt. Wij halen kerstbomen bij u op en brengen ze dan naar het parkeerplein waar Jan Haringsma ook wel Jan de Tuinman genoemd,ze ontvangt en op een bult gooit. Voor 1 kerstboom krijgen wij een sinasappel en een 100tje.Met dat lootje kunnen wij weer een prijs winnen. Helaas hadden we ook dit jaar niets gewonnen. Maar volgend jaar doen we weer mee. We hadden 83 kerstbomen. De vandalisme bus. Op 8 jan kregen we 's middags de vandalisme bus op school, niet omdat we wat vernield hadden, maar om over vandalisme te praten. Vandalisme is iets vernielen wat niet van jouw is of iets vernielen zonder doel.dit was heel interessant omdat in Wytgaard ook veel vernield wordt. Wij hebben ook geleerd om nooit bij een verkeerde groep te horen en wat de consequenties zijn als je wat vernield. Deze middag was heel erg interessant. Vervoer. Sinds 12 jan. hebben wij een projekt en dat heet vervoer. Zo'n projekt is heel interessant omdat we alles te weten krijgen over vervoer. We moeten ook heel veel vervoersmiddelen maken. Theo van de Werff is in 3/4/5 geweest om te vertellen over vrachtauto's en over Van de Werff transportbedrijf. Dit projekt is heel leuk. Voorjaarsvakantie. Iedereen opgelet van 21 feb. t/m 1 maart hebben we voorjaarsvakantie. Schrijf dit allemaal in jullie agenda.

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Heeft u hier belangstelling voor dan graag een telefoontje of mailtje naar juf Rita, r.vbavel@bakenpurmerend.nl of een telefoontje naar school.

Heeft u hier belangstelling voor dan graag een telefoontje of mailtje naar juf Rita, r.vbavel@bakenpurmerend.nl of een telefoontje naar school. Nieuwsbrief 11 febrauri 2016 Overblijven We zijn op dit moment druk bezig om het voor elkaar te krijgen dat na de voorjaarsvakantie het overblijven digitaal kan worden georganiseerd. Het aanmelden en betalen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij!

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuws van de PV Tijdens de laatste PV vergadering hebben wij afscheid genomen van Joke als bestuurslid. Joke wist het niet meer precies, maar ze is ruim 10

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016. Geachte ouders, Projectweken. Een oude traditie lijkt in ere hersteld:

Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016. Geachte ouders, Projectweken. Een oude traditie lijkt in ere hersteld: Dr. G.A. Wumkesskoalle Sluisdijk 25 8501 BZ Joure Postbus 68 8500 AB Joure tel/: 0513 414244 e-mail: wumkesskoalle@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016 Geachte ouders, Een oude traditie lijkt in

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Dankwoord (Acknowledgements)

Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) 245 Het heeft even geduurd maar daar ligt hij dan eindelijk, de gedrukte versie van mijn proefschrift! Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren

Nadere informatie

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt,

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, 191007 Hekendorp Nieuwsbrief 3 Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, Door wat gestoei met virussen, is deze nieuwsbrief wat later, des te meer kunnen we vertellen... Het lijkt

Nadere informatie

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke:

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke: Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Om 8.30 uur

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Sintkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Sinterklaas 2016 Dit is de feestkrant van 2016. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 4 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 december 2015 In dit nummer: 1 Respect 2 Nieuws van de school (Sinterklaas, Kerst workshops en Beweegwijs) 3 Piep, zei de muis 3 Koffieochtend

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Boerhaavenieuws Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Agenda: Donderdag 16 april: groep 7 theoretisch verkeersexamen. 21, 22, 23 april: eindcito groep 8 Donderdag 23 april: sponsorloop

Nadere informatie

Een spannende ontsnapping

Een spannende ontsnapping Botel Bibalo Vivian den Hollander Een spannende ontsnapping Met illustraties van Juliette de Wit Van Holkema & Warendorf ISBN 978 90 00 33762 0 NUR 282 2014 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Info- en bewaarboekje. Zaterdag 19 maart van uur. U komt toch ook?

Info- en bewaarboekje. Zaterdag 19 maart van uur. U komt toch ook? Info- en bewaarboekje Rommelmarkt 2016 Zaterdag 19 maart van 9.00-13.00 uur U komt toch ook? Het wordt weer een onvergetelijke dag! Zet de datum alvast in uw agenda en geef voor 4 maart op waarmee u kunt

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus Seksueel misbruik Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus isbn: 978-90-484-1685-1 nur: 248 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer Groep Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Groetjes Amber. BROK caravan verhuur. Info: Natasja Brok. Tel. 06-29586295. Camping De Moraine Moraineweg 20 9417 TB Spier

Groetjes Amber. BROK caravan verhuur. Info: Natasja Brok. Tel. 06-29586295. Camping De Moraine Moraineweg 20 9417 TB Spier Beste Moraine gasten! De zomer van 2015 komt er weer aan! Deze zomer kom ik, Amber Faber, van de opleiding Leisure & Hospitality (recreatie en toerisme) van het Noorderport college uit Groningen stage

Nadere informatie