FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D"

Transcriptie

1 DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD

2 Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by: GEBR. VELLINGA B.V. E terein-wommels Ek foar alle TR,ANSPORTEN yn binnen- en boten"n Bestel en afhaal adres: Tj. Jorna Hegedyk 29 ~."II 9089 BM WYTGAARD ~ '~ tel: HET RESULTAAT MAG GEZIEN WORDEN VOEDERS B.V.

3 Uw financieel kompas De Friesland Bank, de grootste regionale bank in Noord-Nederland, kent de wensen en de vraagstukken van de particulieren en de ondernemers als geen ander. De Friesland Bank, een bank die garant staat voor uitgebreide persoonlijke aandacht voor elke cliënt. Het financieel kompas bij uitstek voor al uw bankzaken en verzekeringen. Friesland Bank Kantoor Wirdum, Legedyk 5 Telefoon (058)

4 1 Dorpsblad "It Havenpypke" 28e jaargang, no.163. febr.jmrt. '98. Verschijnt 6 keer per jaar. Redactie-adres: Meekeshof 77, 9089 BD Wytgaard, tel.: l067. Redactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Siemonsma G.Jaspers-Mollet A.Hofstra H.Boomsma Administratie: (Ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen). A.Hofstra,, Meekeshof 77,9089 BD Wytgaard, tel. : Abonnementen: F20,- per jaar. Overige abonn. F25,- per jaar. Buitenland:F32,50 per jaar en losse nrs.:voor leden F2,- en voor niet leden F4,-. Betaling:via jaarlijkse toe gezonden acceptgirokaarten. 3 Van de redactie 4 Burgerlijke Stand 8 Dorpsbelang 13 Harm Tekstra 16 Lezers schrijven 20 De spoorbrug 25 Us biologyske klok 28 Schoolnieuws 31 Grutte Rein 35 Minskenrag 36 Schoolfoto's 39 In mole 41 J.e.w jaar D.S.W. 49 Lezers schrijven 53 Kerkrenovatie 54 Woon- Dienstcentrum 56 Klaver Aas 58 Lotenactie 61 Oude Kronieken 71 Agenda 72 Weekenddiensten De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de red. bekend te zijn. INZENDEN KOPIJ VOLGENDE NUMMER Vóór 30 maart

5 2 Verbeek Zonwering Bredijk BW Wirdum Voor al uw buitenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Kni karmschermen Screens Uitvalschermen Rolluiken Markiezen Garagedeuren Ook binnenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Lamellen Horren Ro Igordij nen Jaloezieën Voor info: Tel: Fax: Gevestigd in Wytgaard \'raktijk voor \\)u.rgeneesk"q ~'b- ~ q% Reflexologie massage, Voedings- en kruidenadvies, Shiatsu Dienstencentrum "it Kleaster" Wytgaard Informatie/afspraak Margot Tubben tel.:

6 VAN DE REDAKTIE. 3 ZE STAAN ER WEER! U heeft ze al gezien die grote aanplakborden, en dat wijst op komende verkiezingen. De verschillende politieke partijen kunnen hier hun verkiezingspamfletten op aanbrengen. De gemeente heeft ze geplaatst om het "wild" plakken te voorkomen; dat is trouwens ook strafbaar. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 4 maart en WlJ kunnen het als een democratisch voorrecht beschouwen onze stem te mogen uitbrengen; maak dus gebruik van dat stemrecht. Want volgt u de hedendaagse ontwikkelingen kritisch en wil t u daarover meepraten dan heeft u ook recht van spreken! En er staat nogal wat op het spel, ook in onze gemeente, zowel voor de stad als voor de dorpen. In de afgelopen tijd zijn we met verschillende voorvallen geconfronteerd. Noem maar de veiligheid. Bedenk dat voor het gemeentebeleid de politiek het laatste woord heeft. Dat maakt de gang naar het stemlokaal zeker de moeite waard! Iets wat ook de moeite waard is, is het lezen van It Havenpypke. In dit nwnmer wordt o.a. geschreven over de samenwerking van It Havenpypke met D.S.W. welke 'al 25 jaar voortduurt. Verder wordt teruggeblikt in het verleden en terloops de toekomst aangekaart. De komende maanden is er weer van alles te beleven in en om Wytgaard. Vermaak en plezier hoeft men niet ver te zoeken. Dus niemand hoeft zich vandaag de dag nog te vervelen. J.R.jA.D.H.

7 4 Geboren: 6 Januari: Melissa, dochter van Johan Veenema en Liesbeth Kempe, Heechein 20, Akkrum. 24 Januari: Wietse Jan, zoon van Bram en Hanny van Wijngaarden, Buorren Januari: Aaron Jacob, zoon van Henk de Jong en Christien Starkenburg, broertje van Levi, A. Cathstrjitte Februari: Redmer Simme, zoon van Annie Andringa en Wybren Wolters, broertje' van Djurre en Branda, A. Cathstrj. 9, Wytgaard~, Van harte gefeli~iteerd. Overleden: 29 November: Bernardus Douma, 74 jaar, te Voorschoten. 22 December: Pieter Tekstra, 89 jaar, te Etten-Leur. 10 Januari: Jeltsje Ram-de Leeuw, 83 jaar, te Joure. (Zij woonde enige jaren op It Kleaster 14.) 21 januari: Anna Schaafsma-van der Werff, 94 jaar, te Assen 30 Januari: Willem Douma, 78 jaar, te Beverwijk. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

8 Verhuisd: Wim Schuurman van Meekeshof 37 naar Meekeshof Rudi en Tina Hoekstra-Pijper van Meekeshof 51 naar A.Cathstrjitte 13. Nieuwe bewoners: Fam. Penning, de Finne 11. Arjen en Wendy Koene, Meekeshof 5. Van harte welkom. Nieuw abonnee: Arjen en Wendy Koene. Bij deze willen Wl] iedereen heel hartelijk danken voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. Lodewijk en Marie.

9 6.I;)UITER DEA_ voor erf en tuin Overijsselsestr.weg TS REDUZUM Tel Autotel ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND - WOUDG~OND - RODE UI~NSTEEN - BESTRATINGEN - BIELZEN - TUINHOUT - NATUURSTEEN VOOR TUINDECORATIE Bij volle vracht franco thuis bezorgd --- Geopend: dinsdag t/m vrijdag: / uur zaterdag: uur U BENT VAN HARTE WELKOM - DE KOFFIE IS KLAAR!

10 7 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstriitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop Eigen weiderij Eigen slachterij en verwerking 's Maandags de gehele dag open VVV<! ypma Buorren BH Wytgaard Tel.: Voor aankoop van: - Radio en TV - Schotel voor satelliet-ontvangst - Wasmachines en andere elektrische huishoudelijke artikelen naar de man dip. het zelf ook repareren kan... Schotel-demonstratie mogelijk!

11 8 Startersjoun werkgroepen Doarpsbelang Op 10 februari heeft Doarpsbelang een" startersjoun" gehad met de werkgroepen. Deze werkgroepen zijn naar aanleiding van de Takomst-visie in het leven geroepen om een aantal zaken verder uit te werken. De bijeenkomst had tot doel de nieuwe werkgroepleden, die zich hebben opgegeven of zijn gevraagd, bij te praten over hun activiteiten en wat hun positie ten opzichte van het bestuur en de vereniging is. Doarpsbelang heeft nu de volgende werkgroepen compleet: Riolering & milieu Faarwetter Dienstbaarheid Feest 2000 Fiets & wandelpaden Met elkaar gaan nu tenminste 20 mensen actief met de invulling van de toekomst van ons dorp aan de slag. Dit is voor Wytgaard zeker geen kleinigheid. Wij hopen dat hun werk tot goede resultaten mag leiden. En willen hun nu al dank zeggen voor hun inzet. Jantje Beton Sinds een paar jaar loopt Doarpsbelang met de collectebus van Jantje Beton. Soms, zoals vorig jaar, hebben we het uitbesteed aan het Pjutteplak vanwege de nieuwbouw. Begin maart zullen we bij u langs komen voor een bijdrage welke de jeugdvoorzieningen in t1et dorp ten goede komt. Inbraakpreventie In de gemeente Leeuwarden is een inbraakpreventieteam actief. De mensen die hierbij werken komen alle huurwoningen van Woonservice in Wytgaard beoordelen. Ze controleren dan het hang- en sluitwerk. De woningbouwcorporatie stelt een bedrag beschikbaar en de huurder hoeft maximaal f 75,-- te betalen. Sloten worden vervangen, vensters beter afgesloten, deuvels in scharnieren geplaatst etc. Dit team komt in week 12 & 13 naar Wytgaard. Dus

12 9 doe er uw voordeel mee. Jiertergadering De Jieriergadering fan de Feriening fan Doarpsbelang Wytgaard zal op 6 maart plaatsvinden. De agenda wordt u tijdig toegestuurd, waarschijnlijk met het Havenpypke. Activiteitenprogramma per buurtjwijkjdorp 1998 In het Activiteitenprogramma per buurtjwijkjdorp 1998 van de Gemeente Leeuwarden zijn statistische gegevens uit de wijkenjdorpen opgenomen. Over Wytgaard staat het volqende vermeld: 34.1 Kerncijfers I januari 1997 Algemeen (nwoners Werkzoekenden (18-64 jr) Uitkeringsgerechtigen (18-64 jr) Woningvoorraad Leegstand Huursubsidie I Woninginbraken' Huuropzeggingen' Woningvoorraad samenstelling Rijtjeswoning 2/1 kap Vrijstaand Onderlboven Flarwoning Wooneenheden Bejaarden huisvesting Anders Totaal % 7% 216 2% 20% 7% 32% 14% Jl% 0% -1% 0% 9% IJ% \00% Bevolkingsopbouw % %! 8-2J 8~/o 24-)4 18% / % % Totaal 100% Ekvolkingssa menstelling autochtoon 97% alleenstaand 210/0 Economische waarde en ejgendomssîtu3tle woningen % woningen 5 f % 0/0 woningen van bewoner/eigenaar 59% 34.2 Aandachtspunten voor de langere termijn Het dorp Wytgaard is de laatste jaren in een gunstig vaarwater gekomen. Jarenlang waren de grote grieven de overlast van hee doorgaande verkeer en de stilstand in de groei van het dorp. De laatste jaren is de Buorren dankzij de '1erkeersafvloei,ng via Rijksweg J2 weer een redelijk rustige dorpsrraat. Door de nieuwbouw. die sinds 1996 goed op gang is gekomen. wordt bijgedragen aan versterking van het dorp. Het besruur van Dorpsbelang zet de ingeslagen weg voort mee het opstellen van een perspectief voor Wytgaard in het jaar 2008 In 1997 is een toekomstplan ontwikkeld en in,je ledenvergadering besoroken. Inmiddels zijn de srukken aan het gemeentebesruur toegesruurd. Bij het bezoek van het college aan Wijtgaard zal het toekomstplan een belangrijk onderwerp van gesprek Zijn.

13 10 Wilt u hier iets ophangen? Lever het in op Buorren 17 of op De Finne 1. Wij zorgen er dan voor. Dorpsbelang Wytgaard.

14 11 WERKGROEP Hier alvast een klein stukje van feestcommissie F.C. 2000, wat is dat nou weer? Nou, dat is het groepje enthousiastelingen die een feestje voor en van Wytgaard gaan organiseren. "0, ja?" zult u denken "dat groepje is nu al bezig voor het jaar 2000" die zijn er vroeg bij, en waar was het ook al weer voor. Nou, dan bestaat het Dorpsbelang 75 jaar. Reden om dit heuglij ke feit te vieren en omdat dit toevallig in het jaar 2000 valt, lijkt het ons leuk om een reünie te organiseren. Ook al omdat er in heel Friesland in dat jaar heel wat te beleven valt in het kader van SIMMER Wat gaan we doen, met wie en wanneer gaan we het doen. Ten eerste gaan we een reünie organiseren, dat vergt natuurlij k een hoop tij d, want je moet de gasten natuurlijk ook wat voorschotelen. Achter adressen zien te komen van oud Wytgaarders, dan moet je ook nog een heel leuk programma in elkaar zien te draaien. Wanneer gaan we het doen in het jaar 2000, tja wat heb je nodig om pak hem beet 700 gasten te ontvangen, die kunnen niet allemaal in de Twirre. Wij naar de merkecommissie om te vragen of we het feest met hun tijdens het dorpsfeest kunnen organiseren, bleek de gehele commissie dol enthousiast te zijn, dus die datum staat al vast. Week 33 in het jaar 2000, noteer het alvast "FEEST IN DE SUPER GROTE FEESTTENT"!! Wat gaan we zoal doen, dit is nog niet helemaal bekend. Wat wel bekend is, is dat we een revue gaan opvoeren door mensen uit Wytgaard voor Wytgaarders en oud-wytgaarders natuurlijk. Hiervoor hebben we een werkgroepje opgericht te weten; Gretha Hofstra, Jet Terpstra, Robbie Galama, Bennie Schuurman en Piet Roorda. Di t groepj e zal informatie verzamelen over gebeurtenissen uit Wytgaard van de laatste 75 jaar. Uit deze informatie zal een revue geschreven worden door nie

15 12 mand minder dan de bekende revueschrijver Piet de Vries uit Drachten. De muziek hiervoor zal geschreven worden door de welbekende Sietse Koopmans uit Wyt gaard. Heeft u leuke verhalen of leuke suggesties neem dan contact op met Gretha Hofstra, ook al denkt u dit is "niks", toch doen, wie weet is het toch bruikbaar materiaal. Dan hebben we natuurlijk ook geld nodig om zo'n gewel dig groots opgezet evenement op te voeren. Voor even tuele giften hebben we een rekeningnwrnner geopend bij de Friesland bank, te weten; Weet u misschien nog adressen van oud-wytgaarders uit binnen- en buitenland, geef deze dan even door aan Menno Deelstra, Meekeshof 43, Wytgaard, tel.: Die zet het dan even in zijn computer. U zult begrijpen dat we voor dit feest veel vrijwilli gers nodig hebben, zeg niet gelij k nee als we bij u aan mochten kloppen. Laten we er met z' n allen een onvergetelijke feest van maken zodat we er in het jaar 2025 nog over praten. Namens de F.C. 2000, Durk.

16 13 HARM TEKSTRA WAS WEER EVEN THUIS. Dat "thuis" was dan bij zijn nicht Akke Jorna, die op Tjissema 15 woont. De oud-wytgaarder, die ook al 81 jaar is, komt zo nu en dan van de andere kant van de wereld even over naar zijn jeugddorp waar veel herinneringen liggen. Ook mede door het feit dat hij in Beilen een dochter heeft wonen. Harm emigreerde in december 1949, samen met zijn broer Tjibbe, naar Australië. Ze kwamen begin 1950 in Sydney aan, want de reis ging per schip. Tjibbe had een varkenshouderij met daarnaast weiderij. Hij zat hier vroeger ook in de veehandel. Hij is vorig jaar op 84-jarige leeftijd overleden. Harm werkte hier in het bakkersvak en na zijn emigratie had hij een melkwij k. Hij ventte I s nachts en 's morgens vroeg, vanwege de hoge dagtemperaturen. Hij trouwde met een Vlaamse vrouw die ook naar Sydney was vertrokken. Hij trof haar tijdens de Hollandstalige kerkdiensten. Harmen heeft nog goede moed om in het jaar 2000 weer naar Friesland te komen. Samen met hen, die eens 'I i t Heiteli1n" vaa.rwel zegden.

17 14 J VERTAALBUREAU Frysk Dûtsk, IT LJOCHT Fransk (Beëdige) oersettings en tolketsjinsten fanut en nei hast alle talen. Sybren Valkemastrjitte BD Wurdum Till. (058) Faks (058) Lid NGV Ingelsk Poalsk Deensk Russysk Spaansk Sweedsk Italjaansk Tsjechysk Slowaaksk Nederlansk en oare talen *NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW* HONDENTRIMSALON WENDA Voor de behandeling van: Verder: - knip- en scheervachten - vlooienbehandeling - pluk- en effileervachten - wassen - kam- en borstelvachten - nagelverzorging - tandverzorging - oorreiniging Alle rassen in origineel model Wenda" Zwiers Meekeshof BE Wytgaard (Behandeling op afspraak)

18 15 HET BESTE IIDRES 1I00R IlJUC1(UNDIG ONDERHOUD, JUlNLEG Of UITBREJDJNI; IIJ1NP. oelektra osanitair o Waterleiding Voor TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ Roordahuizum Tel /Telex 46272

19 16 LEZERS SCHRIJVEN... VANDALISME EN CRIMINALITEIT: EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE? Vandaag de dag ben je een uitzondering wanneerj e nog nooi t in aanraking bent gekomen met enige vorm van criminaliteit. Volgens de statistieken van enige jaren geleden heeft men een kans van 1 op 4 om slachtoffer te worden van één of andere vorm van crimineel gedrag. Hedentendage zal die kans nog wel groter zijn. Toen ik een paar weken geleden vernam dat in Wirdurn de kledingcontainer van het Leger des Heils in de brand was gestoken, dacht ik bij mezelf: "dat zal vast anderen op ideeën brengen." En inderdaad: zaterdagavond 18 januari j 1. was de kledingcontainer in Wytgaard aan de beurt, niet bijster origineel dus. Op 8 januari jl. was de zogeheten vandalisme-bus in Wytgaard aanwezig om voorlichting te geven aan de schoolgaande jeugd. Het lijkt erop dat de informatie welke bij deze gelegenheid gegeven werd eerder een averechts effect heeft. Ik wil beslist niet beweren dat één van de schoolkinderen n.a.v. het vandalismeproject onmiddellijk naar de lucifers heeft gegrepen maar wellicht gaat het om een oudere broer (of zus?) die zich niet langer kon beheersen. De vraag vanuit de school om kleding te bewaren voor een komende kledingactie stimuleert mij niet bepaald om mijn best hiervoor te doen. Omdat ik op de bewuste zaterdag 's middags nog een zak vol goede kleding e.d. in de container heb gedeponeerd om deze 's avonds in vlammen te zien opgaan. Wie zegt mij dat de kledingcontainer van de school niet hetzelfde lot beschoren is? Mensen als onze minister-president en ook de koningin maken zich zorgen over vervagende normen, het besef van "mijn en dijn" en een verharde mentaliteit in het algemeen. Er gaan steeds meer stemmen op dat de rol van de opvoeding van kinderen hierin ook een grote rol speelt.

20 17 Als ik om me heen kij k vrees ik voor de toekomst nog grotere problemen. Ouders (zowel vaders als moeders) die de zorg van hun kind uitbesteden aan anderen, vanwege de kennelijk zo noodzakelijke baan, hebben vaak de neiging de tijd die ze met het kind doorbrengen zo aangenaam mogelijk te maken. Soms komt dit voort uit een soort schuldgevoel en zullen de kinderen overladen worden met (dure) cadeautjes en serieuze pogingen van vriendelij kheid, onderwij 1 misschien wel het bloed onder de nagels van de ouders vandaan treiterend. Ook zie ik vaak dat kinderen zich totaal respectloos tegen anderen gedragen en de meest brutale dingen zeggen (en soms zelfs doen). De enige reactie die dit bij de ouders teweegbrengt is vaak een soort van bewonderende blik voor de branie van het kind of het overdreven grappig vinden en lacherig reageren op het afkeurenswaardige gedrag. Geen wonder dat kinderen daardoor verkeerde signalen krijgen over goed en fout gedrag. Het lijkt wel of de grens tussen het zo sterk gepropageerde assertieve gedrag is doorgeslagen naar een ronduit agressieve opstelling. Men mag tegenwoordig kinderen niet zomaar meer straffen of anders staan er vele instanties op de stoep om het allemaal tot op de bodem uit te spitten. Kinderen zijn zich dan ook al vroeg bewust van een bepaalde macht die ze hebben. Eén verkeerd woord en ze bellen de kinderbescherming! Ze zijn nergens meer van onder de indruk en ook niet gauw ergens bang voor. (Hierin is de televisie ook wel voor een groot deel verantwoordelijk.) Vooral niet als ze zich in groepen bewegen. Een voorbeeld hiervan is de kwestie in Groningen waarbij het inderdaad zover komt dat de politie niet meer durft op te treden. Het kwaad wat aldus geschiedt, is veel groter dan de daadwerkelijke schade van de gebeurtenis op dat moment.

21 18 Zoals ik al zei, ik vrees dat ons in de toekomst nog meer geweld te wachten staat: kinderen die ouders mishandelen, samenscholing en opstand tegen de gevestigde orde e.d. Tenzij er rigoureus iets aan gedaan wordt. Maar om in deze maatschappij van wetten, regelgeving, bureaucratie en vergadercultuur iets drastisch te veranderen vergt doorgaans een periode van tientallen jaren. Ondertussen kan het geen kwaad dat iedereen in zijn eigen omgeving kleine dingen gaat aanpakken en verbeteren om zo de wereld leefbaar te houden. Een verontruste burger. (Advertentie) --_._--_._ Duurzaam Open Radicaal Politiek l2j!1qbjll;_n-[înksl lijst 5 Voor meer informatie: PAL/Groenlinks Eewal56 Postbus 1828, 8901 CC leeuwarden tel Internet:

22 I 19 Loonbedrijf A.J. Bourna Voor: Kuilsnijden, veescheren, stalreinigen. I Voor: Asbestverwijdering en vervanging van uw dakplaten i.s,m. Agri service. Bel voor gratis offerte of informatie! Tel Marwertsterdijk CA Wirdum DE BOE KE TERI~,(..\. <:;6'1>'1-. j!j ~" DE BüEKETTERIE TULIPA?>...Î>?><'>J.".~"" Schrans 137 \)ry ND LEEUWARDEN "+!,...,:\..ni-1'

23 20 DE SPOORBRUG. Het was in het jaar 1866 toen begonnen werd met de aanleg van de spoorbaan Zwolle-Leeuwarden. Een spoorlijn is een rechte baan en obstakels zoals vaarwaters of watergangen moesten overbrugd worden. Wegen, toentertijd noch zelden verhard, werden omgelegd om met een S-bocht de spoorbaan te kruisen en een overweg te vormen, zoals bij Barrahûs gebeurde. Dan leek in bepaalde gebieden de ondergrond bodemloos te zijn, zoals in het laagveen-gebied tussen Heerenveen en Grou. Ook werden waters verlegd en zo kwam de spoorsloot evenwijdig met de spoorbaan te liggen om vervolgens af te buigen richting Reduzum. De aanvoer van materiaal zoals zand en klei, maar ook bielzen en rails ging allemaal over het water. Dat waterverkeer was toentertijd van groot belang en moest dus niets in de weg worden gelegd. Zo kreeg dus ook de Wytgaardster vaart haar spoorbrug. De eerste brug die in 1966/67 werd gebouwd was een Z.g. kraan, en heel moeilijk te bedienen. Er waren minstens 20 minuten nodig voor het laten passeren van een schip! Voor de brugwachter werd een spoorweg-brugwachters woning gebouwd. Dat was hier dan een dubbele woning met het pad naar het Wirdumer station. De brugwachter moest dag en nacht klaar staan, zeven dagen in de week. Want: "Skippers skoftsje net, as se sile kinne!" Bij de verdubbeling van de spoorlijn in 1919 werd een moderne wipbrug gebouwd, met twee hoge zuilen. De ouderen zullen dit nog weten. De kronkelende vaart door het aldlan, met aan het einde de als bakens omhoog rijzende zuilen van de spoorbrug, inspireerde lang geleden ook onze kunstschi lder Jaring Wal ta. Hij klom in de toren en legde het vast; zoals ook de thuishaven die daarbij hoorde en alles compleet maakte. Een uitgebeelde geschiedenis van de bedrijvigheid van die jaren! De spoorweg-wipbrug werd zeer solide gebouwd zoals dat

24 21 bij de spoorwegen hoort en moet kapitalen hebben gekost. Maar het waterverkeer, hoewel toen al afnemend, was na de eerste wereldoorlog toch nog van economisch belang. Zo was er de beurtschipper Floris Abes Jorna die om de andere dag passeerde en hoe moest anders Pieter Ronderna en Hendrik de Vries hun turven in de Wytgaarder haven krij gen? Eens in het j aar passeerde het draaimolenschip als het "merke" was en in de herfst het zandskûtsje met wit zand voor de gladheidsbestrijding op de wegen en in de veestallen. Ook bouwmaterialen zullen per praam of schip zijn gepasseerd, maar geen modderskûtsjes meer, want de terp in Wytgaard was al afgegraven. De laatste officiêle "brêgewipper" was Meint Alberts. Het gezin kwam van Nij ehaske en woonde 16 j aar in de ene helft van de woning, van 1907 tot Ter wille van de terpmodderschippers, de Tj aarderterp moet in die jaren zijn afgegraven, waren er ook enige kruidenierswaren te verkrijgen. Die werden, vanaf de grossier in Leeuwarden, afgeleverd door Abe Jorna, de oudste zoon van de beurtschipper. Na 1923 werd de brug ook wel bediend vanaf het station, afstand: ongeveer 1 km., of door de bewoners van het huis. Het plaatselij ke waterverkeer nam af. Het schip van Pieter en Tsjitske Ronderna bleef in de haven liggen en zoon Michiel was op de grote vaart gegaan. Het was in het begin van de dertiger jaren en hoelang zou de beurtdienst per motorboot nog varen? Ik herinner me nog uit die tijd dat Age Floris Jorna vertelde dat ze in onderhandeling waren met de Nederlandse Spoorwegen over een schaderegeling als de beurtdienst zou worden opgeheven; in dat geval zou de spoorbrug komen te vervallen. Of de betrokkenen ook tot een overeenkomst zijn gekomen? In ieder geval is de beweegbare brug gesloopt en vervangen door een vaste brug. Maar in welk jaar? Herinneringen van degenen die het zouden kunnen weten, liepen uiteen van in de dertiger jaren tot vlak na de oorlog. Daarom geïnformeerd bij het spoorwegmuseum te

25 22 Utrecht. Tot mij n verwondering was het daar niet bekend en ook railinfrabeheer te Zwolle kon omtrent het slopen van de beweegbare brug geen klaarheid brengen. Daarom geïnformeerd bij Kobus vd. Zee uit Raard. Hij was de oudste zoon van de fam. vd. Zee, de laatste bewoners van de ene helft van de wachtpost locatienummer 123. De andere helft werd toen al niet meer bewoond. Hij was zeven jaar toen het gezin in 1932 de woning betrok. Omstreeks 1938 verhuisde de familie naar een der spoorwegwoningen aan de Lege Dyk (Stationswei) te Wirdum. Kobus vd. Zee vertelde dat zijn vader naast het andere werk ook de brug onderhield, zoals smeren. Slechts enkele keren per j aar moest de brug toen nog gewipt worden. Dat het Wytgaarder beurtschip nog in de vaart was kan hij zich niet herinneren. Dus voor de oorlog was de brug nog intact en kunnen we dus aannemen dat de sloop enkele jaren daarna (l952?) heeft plaatsgevonden. De leegstaande woning zal dan ook gelijktijdig zijn afgebroken. De beweegbare brug werd toen vervangen door een vaste brug en er was toch nog laagvervoer over water mogelijk zoals met praam, schouwen roeiboot. Ook voor de schaatsers, maar er moest wel gebukt worden. Er lag wel eens bloed, als waarschuwing op het ijs! Deze vaste brug is in 1988 opgeruimd en vervangen door een vierkante duiker voor waterdoorlaat. Zo is toen definitief een einde gekomen aan het watervervoer door de Wytgaardster en is deze ook voor de "reedrider" afgesloten. Wat ook verdwenen is; het station. In het begin van de zeventiger jaren is het markante gebouw gesloopt. Dit station werd tegelijk met het baanvak Heerenveen-Leeuwarden in 1868 geopend, maar in 1938 voor personenvervoer gesloten. Door oorlogsomstandigheden weer geopend van 1941 tot mei Zo zien we vele malen daags de trein voorbij schieten over de electrische spoorbaan. Wat zal de eerstkomende verandering zijn? Misschien een modern station op de

26 23 Werpsterhoek? Zo zien wij: de geschiedenis gaat door. J.Roorda Verschillende gegevens en de geplaatste foto( s) zijn welwillend door het Wurdumer Doarpsarchief beschikbaar gesteld. Het materiaal is indertijd verzameld door Jaap Dijkstra. Deze foto werd in 1919 gemaakt bij de aanleg van de nieuwe wipbrug. Links op de achtergrond de oude kraanbrug van 1866.

27 24 Fam. Jacob vd. Zee als laatste bewoners van locatie 127. De foto is gemaakt ~ Shantykoor Wytgaard de Middelseesjongers Aanvang repetitie plaats Dienstencentrum it Kleaster elke Maandag in de maanden Oktober Urn Maart

28 25 Us bioloqyske klok It wie al fan it alderearste begjin, Foar de minsken hie 't fêst wol sin. Dus samar net fan hjoed en juster, Dat it altyd wie: ljocht en tsjuster. Elk krige sa in "biologysk" klokje yn. Dat wurke dan op de sinneskyn. Sakke it grutte ljocht yn it nêst, Dan kaam fansels de minske ta rêst. It "nije ljocht" utfqn; it wie in wûnder! Wier wy kin' der al net mear sqnder. Wy bin' it paad oars sa mar bjuster, Kinne us net mear rêde yn it tsjuster. It ljocht giet no al net mear ut. Wy kin' no dan ek dei en nacht foarut. Fjouwer en tweintich oeren yn 't spier, De nacht is dei, no is 't al sa fier. Stiet dus heech oan 'e 10ft de sinne, Wa sil dan echt wier ris goed sliepe kinne. It jeien en fleanen jin net loslitte, En ander it wurk mei de brokken sitte. De ekonomy is no hast al sa besegele. Mar sa rekket it klokje soms slim Qntregele. Foar mannichien sit hjiryn dan in les, Der komt dalje op en sit no mei stress! J.R.

29 26 Brédijk BV Wijtgaard ---- Tel Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden

30 27 VAKGARAGE HOFSTRA lnduktrieweg l-d 9011 WH Irnsum ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ Telefoon Fax '16 Aulolel STERKE PUNTEN VAN DE VAKGARAGE o Persoonlijk kontakt met de baas Vakmonteurs. thuis in alle merken. lij Exacte prijsopgave vooraf. t) Landelijke service voor vaste klanten. ~ Officieel lid van de Bovag. Q Super Vakgarage garantie. o Dag & nacht bereikbaar. o Uitsluiten kwaliteitsonderdelen. lid Vaste klanten pas voor extra voordeel WIRDUMER AUTORIJSCHOOL 't Is niet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur. WIJ VERZORGEN: Volledige rijopleiding Theorielessen voor iedereen Uw adres voor inlichtingen is: Sjoerd van der Woude Swichumerdyk AR Wirdum Tet.:

31 28 SCHOOLNIEUWS. Hallo beste Havenpypkelezers. Wij stellen u weer op de hoogte van het schoolnieuws.ga er daarom maar lekker voor zitten en lees maar dit leuke nieuws. 0 j a nog allemaal een gelukkig en een gezond World Cup. Wij zijn op zaterdag 6 december met de ijsclub Pier Thomas naar het Thialf ijsstadion geweest. Nu zult u zich wel afvragen dat doen ze toch niet zomaar.nee dat deden ze ook niet zomaar, maar dat deden ze omdat de ijsclub al 125 jaar bestaat. En dat is natuurlijk FEEST. Om 11:00 moesten we allemaal op het parkeer plein zijn. En om ongeveer 11:45 waren we in Heerenveen. Hoe zijn die kinderen daar dan gekomen zult u nu wel vragen.niet op de fiets maar in de auto. Sipke van de meer, Anton Jorna,Rein Jonker en Ide Santema hebben gereden. We hebben Ids Postma en Rintje Ritsma ook nog gezien en sommigen kregen zelfs een handtekening van Ids Postma. Dat was voor ons een hele eer en ook vonden wij dat heel leuk.we kregen ook nog patat en toen kon onze dag helemaal niet meer stuk. Het was echt een hele leuke en geslaagde dag. Wij willen daarom de ijsclub heel erg bedanken voor deze leuke dag. Kerstbazar. Vrijdag 12 december hadden we een kerstbazar.het was heel leuk en de opbrengst was zeer hoog. Dit bedrag was maar liefst F 1365,60 gulden. Elke klas krij gt nog honderd gulden voor al het werk wat ze er voor gedaan hebben. We hadden met zljn allen afgesproken naar wat voor doelen dit geld zou gaan.de meesten vonden dat dit geld naar het Foster Parents Plan en naar het Wereld natuurfonds moest gaan. Nu krij gen deze doelen allebei F 532,80 gulden. Wij willen u allemaal bedanken omdat u zoveel gekocht heeft en we daarom zoveel geld aan deze doelen kunnen geven. Nogmaals bedankt.

32 29 Kerstbomenactie. Ook dit jaar hadden we weer een kerstbomenactie op 7jan. Zo'n kerstbomenactie gaat als volgt. Wij halen kerstbomen bij u op en brengen ze dan naar het parkeerplein waar Jan Haringsma ook wel Jan de Tuinman genoemd,ze ontvangt en op een bult gooit. Voor 1 kerstboom krijgen wij een sinasappel en een 100tje.Met dat lootje kunnen wij weer een prijs winnen. Helaas hadden we ook dit jaar niets gewonnen. Maar volgend jaar doen we weer mee. We hadden 83 kerstbomen. De vandalisme bus. Op 8 jan kregen we 's middags de vandalisme bus op school, niet omdat we wat vernield hadden, maar om over vandalisme te praten. Vandalisme is iets vernielen wat niet van jouw is of iets vernielen zonder doel.dit was heel interessant omdat in Wytgaard ook veel vernield wordt. Wij hebben ook geleerd om nooit bij een verkeerde groep te horen en wat de consequenties zijn als je wat vernield. Deze middag was heel erg interessant. Vervoer. Sinds 12 jan. hebben wij een projekt en dat heet vervoer. Zo'n projekt is heel interessant omdat we alles te weten krijgen over vervoer. We moeten ook heel veel vervoersmiddelen maken. Theo van de Werff is in 3/4/5 geweest om te vertellen over vrachtauto's en over Van de Werff transportbedrijf. Dit projekt is heel leuk. Voorjaarsvakantie. Iedereen opgelet van 21 feb. t/m 1 maart hebben we voorjaarsvakantie. Schrijf dit allemaal in jullie agenda.

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

& met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

& met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum FOTO ROBERT MOLIJN www.heienwei.nl O.A. VOOR OUDE NUMMERS EN ARCHIEF Kensington Oh nee, niet - weer War een boek! Hoofdrolspelers in de videoclip War van Deze Kensington musical voor zijn kinderen topturners

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie