DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS"

Transcriptie

1 DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus DG Utrecht

2 2

3 Voorwoord Het aantal allochtonen in Nederland neemt toe. In het kader van de budgetvoorlichting rijst dan de vraag of deze huishoudens een afwijkend bestedingspatroon hebben of dat ze hun geld anders beheren. Zo ja, dan zou de voorlichting aan allochtone huishoudens daarop afgestemd moeten worden. In 1995/1996 heeft het NIBUD een eerste onderzoek gehouden om de inkomsten en uitgaven van allochtone huishoudens in kaart te brengen (NIBUD, Bestedingspatronen van allochtonen huishoudens in de vier grote steden, Utrecht 1997). In aansluiting daarop heeft SWOKA in opdracht van het NIBUD in 1998 een kwalitatief onderzoek gedaan naar de achtergronden van de bestedingspatronen van allochtonen: hoe denken de verschillende groepen over sparen, lenen, zakgeld en dergelijke. Omdat het kwantitatieve onderzoek dateert van 1995/1996 leek een hernieuwd onderzoek gerechtvaardigd. In eerste instantie is getracht aansluiting te zoeken bij het SPVA onderzoek. Dit grootschalig onderzoek loopt al meerdere jaren en is gericht op de sociale positie en voorzieningengebruik onder allochtonen. Een onderdeel bestedingen ontbreek in dit onderzoek. Omdat de organisatie van het eerstvolgende SPVA onderzoek al vergevorderd was, bleek een directe aansluiting helaas niet meer mogelijk. Daarom is besloten een zelfstandig onderzoek te houden waarin de inkomsten en uitgaven van allochtone huishoudens centraal staat. De resultaten daarvan vindt u in dit rapport. Dit onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder externe financiering. Het VSB-fonds financierde de kosten van het veldwerk ten behoeve van de enquêtering van de huishoudens, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid Welzijn en Sport de kosten van het NIBUD. Utrecht, januari

4 4

5 INHOUD 1 Inleiding Achtergrond Dataverzameling Leeswijzer Achtergrondgegevens van de huishoudens Samenstelling van de huishoudens Positie op de arbeidsmarkt Het opleidingsniveau Inkomsten van de huishoudens Waardering inkomen Uitgaven Vaste lasten Huur/hypotheek Energie Telefoon Gemeentelijke heffingen Verzekeringen School en studiekosten Contributies en abonnementen Vervoer Financiële steun aan familie in het moederland Reserveringsuitgaven Kleding, schoeisel en sportartikelen Inventaris Onderhoud huis en tuin Extra ziektekosten Recreatie Vakantie Huishoudelijke uitgaven Dagelijkse boodschappen Persoonlijke verzorging Bijdrage kerk of moskee Zakgeld Het totale budget Financieel beheer Bankrekeningen

6 4.2 De beslissingen in het huishouden Sparen Schulden, leningen en afbetalingen Informatie zoeken Bezitsgraden Plaats dagelijkse boodschappen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Inkomsten en uitgaven Inkomsten Vaste lasten Reserveringsuitgaven Huishoudelijke uitgaven Financieel beheer Aanbevelingen Voorlichtingsmateriaal en adviezen Aanbevelingen voor nader onderzoek...48 Bijlage A: statistische betrouwbaarheid...49 Bijlage B: Referentiebudgetten...51 Bijlage C: Vergelijking met CBS data...57 Bijlage D: Significante verschillen in de uitgavenposten

7 7

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Een allochtoon is gedefinieerd als een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Een allochtoon die zelf in het buitenland is geboren wordt tot de eerste generatie gerekend, en allochtonen die in Nederland zijn geboren tot de tweede generatie allochtonen. In 2003 bestaat 10% van de Nederlandse bevolking uit niet-westerse allochtonen. In 1990 was dat nog 8,2% en voor 2020 wordt geraamd dat ongeveer 14% van de bevolking uit niet-westerse allochtonen zal bestaan 1. Waren de allochtonen eerst vooral afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen, de laatste jaren zijn ook andere groepen steeds belangrijker geworden in de Nederlandse samenleving. De volgende tabel geeft een indruk van het aantal allochtonen in Nederland in Tabel 1: Aandeel van allochtonen in de Nederlandse bevolking (per ). Aantallen (* 1000) Procentueel (van 1) Procentueel (van 2) Procentueel (van 3) Totale bevolking Nederland (1) ,0 Totaal aantal allochtonen (2) ,4 100,0 Waarvan westers ,7 47,5 Waarvan niet westers (3) ,7 52,5 100 Waarvan Surinamer 315 2,0 10,6 20,2 Waarvan Antilliaanse en Arubanen 125 0,8 4,2 8,0 Waarvan Turken 331 2,1 11,2 21,2 Waarvan Marokkanen 284 1,8 9,6 18,2 Waarvan Overig niet westers 503 3,1 17,0 32,3 Bron: CBS, Statistisch jaarboek 2003, Voorburg/Heerlen 2003, tabel 9. Om goede voorlichting te kunnen geven moet men de doelgroep goed kennen. Dit geldt uiteraard ook voor de budgetvoorlichting. Het goed omgaan met geld heeft verstrekkende gevolgen voor de persoon of het huishouden in kwestie én de maatschappij als geheel. Denk aan de individuele en maatschappelijke gevolgen van huurachterstanden of problematische schulden. Maar ook zaken als zak- en kleedgeld in het kader van de financiële opvoeding of de bekendheid met diverse regelingen en het zoeken naar informatie is voor betrokkenen belangrijk. Daarom leek het NIBUD gerechtvaardigd om het onderzoek onder allochtone huishoudens uit 1995/1996 te herhalen. Als allochtone groepen zijn onderscheiden: Turken, Marokkanen en Surinamers plus Antillianen. Dit zijn de drie grootste groepen allochtonen in Nederland. Nummer vier en vijf zijn respectievelijk Irakezen (41.000) en Chinezen (36.000). In grote lijnen is de opzet van het nieuwe onderzoek hetzelfde. De vraagstelling is zodanig dat een directe vergelijking met de eerdere resultaten mogelijk is. Een belangrijk verschil is dat in tegenstelling tot het eerdere onderzoek nu een 1 SCP, Rapportage minderheden 2003, Den Haag 2003, pag

9 referentiegroep Nederlandse huishoudens is meegenomen. Dit maakt de vergelijking tussen allochtone en autochtone huishoudens eenvoudiger. De doelstellingen van het onderzoek zijn te formuleren als het verkrijgen van inzicht in: - de bestedingspatronen, - het spaar- en leengedrag, - de informatiebehoefte, en - het financieel beheer van de drie onderscheiden doelgroepen. Om te bezien of verschillen zijn met autochtonen is tevens een referentiegroep Nederlandse huishoudens geënquêteerd. In de volgende tabel staan onderwerpen die in het onderzoek aan de orde komen. Tabel 2: Overzicht van de vragen. blok Omschrijving van de vragen A Gegevens huishouden: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling B Onderwijsniveau: behaalde diploma s in buitenland en Nederland C Arbeid: soort werk en werkduur D Inkomen: loon, uitkering, subsidies, belastingteruggaaf E Woning: uitgaven aan huur, hypotheek, energie en heffingen F Telefoon: uitgaven aan vaste en mobiele telefoon G Vervoer: uitgaven aan auto en openbaar vervoer H Vakantie: vakantie naar land van herkomst en andere vakanties I Ziektekostenverzekering: type, premies, eigen risico, niet vergoede kosten J Financieel beheer: beslissingen, sparen en lenen, zak- en kleedgeld, achterstanden K Verzekeringen: waarvoor is men verzekerd tegen welke kosten L Onderwijs: lesgeld, eigen bijdrage, overige kosten M Kinderopvang: uitgaven kinderopvang N Overige uitgaven: huishoudgeld, kleding schoeisel, e.d. O Informatiebehoefte: welke informatiebehoefte heeft men, waar zoekt men? P Bezit apparatuur: bezitsgraden Alle respondenten hebben alle vragen ter beantwoording gekregen. Alleen de Nederlandse groep hoefde niet de vragen aangaande de overboekingen en de vakanties naar het moederland in blok H te beantwoorden. De enquête is afgenomen bij drie groepen allochtone huishoudens: Turken, Marokkanen en Surinamers/Antillianen. Om een vergelijking met autochtone huishoudens te kunnen maken is ook een groep autochtone huishoudens meegenomen in het onderzoek. De Turken, Marokkanen en Surinamers/Antillianen zijn gekozen omdat dit de grootste etnische groepen in Nederland zijn. Zie tabel 1. 9

10 Voor de allochtonen geldt dat het gaat om mannelijke of vrouwelijke gezinshoofden die zelf in het betreffende land zijn geboren, óf van wie één of beide ouders in het betreffende land zijn geboren. Bij de referentiegroep dienden zowel de respondent als de ouders in Nederland geboren te zijn. 1.2 Dataverzameling De dataverzameling is door Bureau Veldkamp gedaan. De concept vragenlijst is opgesteld door het NIBUD, waarna Veldkamp de vragenlijst van een hanteerbare lay-out heeft voorzien, De vragenlijst is voor het onderzoek vertaald door een professioneel vertaalbureau in het Turks en het Marokkaans- Arabisch. Het doel was van elke doelgroep 250 huishoudens te enquêteren, totaal dus 1000 huishoudens. Het onderzoek is uitgevoerd in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en in Eindhoven en Enschede waar ook een relatief grote groep allochtonen woonachtig is. De steekproeftrekking is tot stand gekomen op basis van de geografische spreiding van allochtonen in Nederland. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is rekening gehouden met de verdeling van leeftijd en opleiding van de groepen. Deze gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van de zoekopdracht aan de enquêteurs. De enquêteurs/trices zijn vooraf geïnstrueerd. Daarbij is uitleg gegeven over de doelstelling van het onderzoek, de uitvoering en het materiaal. De vragenlijst is uitvoerig besproken met de enquêteurs/trices, die daarnaast nog een schriftelijke instructie hebben ontvangen. De respondenten zijn gezocht volgens de zogenoemde zelfzoekprocedure. De enquêteurs/trices krijgen daarbij de opdracht zelf de opgegeven aantal respondenten in hun eigen gemeente te zoeken die aan specifieke criteria voor leeftijd en opleiding voldoen. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode februari tot en met juni Het veldwerk is in eerste instantie door Veldkamp gecontroleerd op betrouwbaarheid en kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten. Het door Veldkamp aangeleverde databestand is daarna door het NIBUD geschoond. Uiteindelijk zijn 1030 bruikbare records overgebleven. (zie tabel 3). Tabel 3: Verdeling huishoudens over de etnische groepen Etnische groep Aantal huishoudens in de steekproef Surinamers / Antillianen 226 Turken 267 Marokkanen 277 Referentiegroep 260 Totaal 1030 Om binnen de etnische groepen een juiste afspiegeling van de huishoudtypes (alleenstaand, eenouder etcetera) en naar grootte van het huishouden is de steekproef per etnische groep herwogen. De analyse in de volgende hoofdstukken in gebaseerd op de herwogen steekproef. 10

11 De weging heeft plaatsgevonden per allochtone groep naar type huishouden: alleenstaanden, eenoudergezinnen, paren zonder kinderen, paren met kinderen en andere huishoudens. De verdeling in de steekproef is aangepast op deze variabelen door de verhouding gelijk te maken aan die in de totale Nederlandse bevolking op basis van gegevens van het CBS. 1.3 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrondgegevens van de respondenten: de samenstelling van de huishoudens, het opleidingsniveau en het inkomen. In hoofdstuk 3 worden alle uitgavenposten één voor één besproken. Paragraaf 3.4 bevat de kern van dit onderzoek: de referentiebudgetten voor de vier afzonderlijke groepen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het financieel beheer van de huishoudens. Aan de orde komen zaken als sparen en lenen, beslissingen over financiële zaken en informatie zoeken over financiële onderwerpen. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting en de conclusies. 11

12 2 Achtergrondgegevens van de huishoudens 2.1 Samenstelling van de huishoudens Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de inkomsten en de manier waarop de verschillende groepen allochtone huishoudens besteden, wordt eerst gekeken naar de samenstelling van de verschillende groepen huishoudens. In tabel 4 is de samenstelling van de huishoudens voor het gehele bestand (na herweging) weergegeven. Hieruit blijkt dat de huishoudens per bevolkingsgroep verschillen vertonen. Zo komen er bijvoorbeeld bij Surinamers / Antillianen relatief veel eenoudergezinnen voor en bij de referentiegroep en Surinamers / Antillianen weinig paren met meer dan twee kinderen. Een logisch gevolg daarvan is dat ook de grootte van de huishoudens per bevolkingsgroep sterk van elkaar verschilt. Dit is te zien in tabel 5. Tabel 4: Samenstelling van het huishouden per bevolkingsgroep Alleenstaande Eenouder Echtpaar zonder Echtpaar 1 of 2 Echtpaar meer dan 2 kinderen Totaal kinderen kinderen % % % % % % Surinamers/Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep Totaal Bij Marokkanen komen relatief veel 'grote' gezinnen voor, bij de referentiegroep weinig. Bij de groep Turken zijn weinig eenpersoonshuishoudens en meer huishoudens met vier en vijf personen. Tabel 5: Gemiddelde grootte van het huishouden per bevolkingsgroep Aantal personen >= 6 Totaal % % % % % % % Surinamers/Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep Totaal Positie op de arbeidsmarkt De hoogte van het totaal besteedbaar inkomen is sterk afhankelijk van de positie op de arbeidsmarkt. Immers het inkomen uit (vroegere) arbeid of de uitkering of pensioen vormen het grootste deel van het besteedbaar inkomen. In tabel 6 is per etnische groep de positie op de arbeidsmarkt gegeven van het hoofd (dat is de meestverdiener van respondent en partner) van het huishouden. 12

13 Tabel 6: Positie arbeidsmarkt hoofd huishouden Surinamers / Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep % % % % In loondienst 71,6 57,3 65,5 59,8 Zelfstandige 4,2 3,7 2,3 4,5 Free lancer 0,5 0,0 0,8 0,8 Werkloos 7,4 15,4 8,4 6,6 Huisman/vrouw 3,7 4,5 6,5 7,0 Arbeidsongeschikt 4,2 11,4 11,9 10,7 Gepensioneerd 3,3 4,5 2,7 9,4 Scholier, student 4,2 2,8 1,9 0,8 Anders 0,9 0,4 0,0 0,4 Totaal De meeste hoofden van huishoudens in de steekproef zijn in loondienst: zo'n 70% van de Surinamers / Antillianen en 60% van de overige groepen. Onder Turken komt relatief veel werkloosheid voor; onder Surinamers / Antillianen weinig arbeidsongeschiktheid. De arbeidsmarktpositie van de partners staat in tabel 7. De partners uit de referentiegroep en uit de groep Surinamers / Antillianen zijn vaak ook in loondienst. De Turkse en Marokkaanse partners zijn vaker huisvrouw. Tabel 7: Positie arbeidsmarkt partner van hoofd huishouden Surinamers / Turken Marokkanen Referentiegroep Antillianen % % % % Geen partner 63,6 36,6 42,2 41,2 In loondienst 22,6 17,5 16,7 28,0 Zelfstandige 0,9 0,8 0,8 2,1 Free lancer 0,0 0,0 0,0 2,1 Werkloos 3,7 8,5 6,2 2,9 Huisman/vrouw 4,6 26,0 26,5 9,5 Arbeidsongeschikt 0,9 6,5 3,5 8,6 Gepensioneerd 2,3 1,6 1,2 2,9 Scholier, student 0,9 1,6 2,3 2,1 Anders 0,5 0,8 0,4 0,8 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 2.3 Het opleidingsniveau De inkomensverschillen die in paragraaf 2.2 zijn geconstateerd, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het opleidingsniveau van de respondenten. De respondenten die hun hoogste diploma in het buitenland hebben behaald, is gevraagd om welk type diploma het ging. Het niveau van het diploma is vervolgens ingedeeld in één van de categorieën laag, midden en hoog, zodat het vergeleken kan worden met Nederlandse diploma's. Zie tabel 8 voor de resultaten voor het hoofd (is dus de meestverdiener) en de partner (voorzover aanwezig). In dit onderzoek is een laag opgeleide iemand met een opleiding lager dan vmbo / mavo, en een hoger opgeleide iemand met een afgeronde opleiding hbo of universitair. De overige opleidingen zijn ondergebracht in de middengroep. Dat zijn dus de (afgeronde) opleidingen op vmbo-, mavo-, havo-, 13

14 vwo- of mbo-niveau. Het doet er niet toe of het diploma behaald is in Nederland of in het land van herkomst. Tabel 8: Opleidingsniveau laag midden hoog % % % Hoofd huishouden Surinamers / Antillianen 17,4 61,5 21,0 Turken 45,9 43,4 10,7 Marokkanen 22,6 58,2 19,2 Referentiegroep 22,1 46,3 31,6 Partner Surinamers / Antillianen 26,0 50,7 23,3 Turken 69,0 27,5 3,5 Marokkanen 60,9 29,7 9,4 Referentiegroep 24,0 48,8 27,1 Uit landelijke gegevens over het opleidingsniveau van allochtonen in Nederland blijkt dat ongeveer de helft van de Turken en Marokkanen laag opgeleid is, tegen bijna een vijfde van de Surinamers / Antillianen en 10% van de autochtonen. Een kleine 10% van de Turken en Marokkanen is hoog opgeleid tegen ongeveer 20 tot 25% van de Surinamers / Antillianen en de referentiegroep 2. In grote lijnen doet dezelfde trend zich voor in dit onderzoek: Turken en Marokkanen zijn relatief lager opgeleid dan de referentiegroep en de Surinamers / Antillianen. Een uitzondering geldt voor de Marokkaanse hoofden van huishoudens: die zijn in dit onderzoek relatief hoog opgeleid ten opzichte van de aangehaalde cijfers van het SCP. De partners zijn over het algemeen lager opgeleid dan de hoofden van de huishoudens. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de meestverdiener als hoofd is gedefinieerd. 2.4 Inkomsten van de huishoudens In het rapport wordt uitgegaan van het totaal besteedbaar inkomen van de onderzochte huishoudens. Hieronder wordt verstaan de som van de netto salarissen, uitkeringen, subsidies, gratificaties, vakantiegeld, kinderbijslag, tegemoetkoming schoolkosten, huursubsidie, alimentatie etc. van alle leden van het huishouden. Ook de belastingteruggave of -naheffing is hierin verwerkt. De gegevens van de verschillende groepen allochtonen worden gepresenteerd voor een standaardhuishouden dat bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen. In tabel 9 zijn de gemiddelde inkomens per groep allochtonen weergegeven. Met inkomen uit arbeid wordt loon bedoeld, of het inkomen van een zelfstandige of freelancer. De overige inkomsten zijn alle niet genoemde inkomsten: rente, tegemoetkoming schoolkosten en dergelijke. De cijfers geven gemiddelde bedragen weer van alle huishoudens. Voor inkomsten als huursubsidie en kinderbijslag zijn dus ook de huishoudens meegenomen die die inkomens niet ontvangen. 2 SCP, Rapportage minderheden 2003, Den Haag 2003, pag

15 Tabel 9: Gemiddeld besteedbaar inkomen per standaardhuishouden (incl. nullen) Inkomen Uitkering, Huursubsidie Kinderbijslag Overig Totaal uit arbeid Aow, pensioen inkomen per maand per maand per maand per maand per maand per maand Surinamers/Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep Surinamers / Antillianen hebben van de allochtone groepen gemiddeld de hoogste inkomens. Het gemiddelde inkomen uit arbeid van de Turken en Marokkanen ligt lager dan dat van de andere groepen. Turken en de referentiegroep hebben de hoogste inkomens uit uitkering. De huursubsidie ligt voor de allochtone groepen gemiddeld iets hoger dan voor de referentiegroep. Zie voor de gemiddelde bedragen van de huishoudens die daadwerkelijk huursubsidie ontvangen tabel 13. Omdat in tabel 9 gemiddelden van huishoudens met en zonder huursubsidie zijn meegenomen, wijken de bedragen af van de bedragen in tabel 13. Turken en Marokkanen hebben gemiddeld de hoogste kinderbijslag. De overige inkomsten van de referentiegroep en van de Marokkanen zijn lager dan die van de andere groepen. Deze cijfers komen overeen met bevindingen van het CBS 3. Niet-westerse allochtone huishoudens hebben een beduidend lagere koopkracht dan autochtonen. Binnen de allochtone groep hebben Marokkanen de laagste koopkracht, Surinamers de hoogste. 2.5 Waardering inkomen Aan de respondenten is gevraagd hoe zij hun inkomen waarderen: 'Hoe moeilijk of makkelijk kunt u maandelijks rondkomen met het totale netto huishoudinkomen?' Tabel 10: Waardering inkomen, in percentages Surinamers / Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep % % % % Zeer moeilijk 16,1 35,3 21,7 7,5 Moeilijk 14,2 31,6 26,4 7,8 Eerder moeilijk 33,0 14,5 23,4 22,6 Eerder gemakkelijk 13,2 9,9 16,6 17,3 Gemakkelijk 19,9 7,9 11,0 34,2 Zeer gemakkelijk 3,5 0,8 0,9 10,6 Er is een duidelijk onderscheid tussen de referentiegroep en de drie andere groepen: de referentiegroep komt makkelijker rond van het inkomen. Turken waarderen hun inkomen het laagst, gevolgd door de Marokkanen. De groep Surinamers / Antillianen neemt een tussenpositie in. 3 P. Ament en H. Lautenbach, Kwart minder koopkracht in niet-westerse huishoudens, pag. 73. In: CBS, Allochtonen in Nederland 2002, Voorburg/Heerlen

16 Vergelijken we deze cijfers met data van het CBS, dan kunnen de huishoudens in dit onderzoek moeilijker rondkomen dan gemiddeld in Nederland in Volgens het CBS (Statline) konden van alle huishoudens in Nederland in 2001: - 8% moeilijk / zeer moeilijk, - 38% eerder moeilijk / eerder gemakkelijk en - 54% gemakkelijk / zeer gemakkelijk rondkomen. Met name de twee uiterste categorieën wijken sterk af van de cijfers in dit onderzoek. Er is gevraagd welk bedrag per maand men minimaal nodig zou hebben om van rond te komen (zie tabel 11). Turken noemen een beduidend hoger minimumbedrag dan de andere groepen; zij zeggen ongeveer 300 per maand meer nodig te hebben dan de andere groepen. Bovendien heeft ruim driekwart van de Turken een besteedbaar inkomen onder dit genoemde minimum. Ook hierbij zijn de Turkse huishoudens in de meerderheid. Van de referentiegroep bijvoorbeeld, heeft ongeveer een kwart een besteedbaar inkomen onder het genoemde minimaal benodigde bedrag. Tabel 11: Minimumbedrag om te kunnen rondkomen % met lager inkomen dan per maand genoemd minimum Surinamers / Antillianen ,7 Turken ,9 Marokkanen ,2 Referentiegroep ,3 Cijfers van geheel Nederland van CBS-Statline geven een totaal ander beeld. In 2001 is het minimaal inkomen gemiddeld 1416,- en 12% van de bevolking zit onder het eigen minimum. De grote afwijking met onze cijfers kan worden veroorzaakt door twee factoren: het lage inkomen in onze steekproef vergeleken met dat van de gehele bevolking van Nederland en / of door verschillen in de doelgroepen. 16

17 3 Uitgaven Het NIBUD maakt een onderscheid tussen de vaste lasten, de reserveringsuitgaven en de huishoudelijke uitgaven: Vaste lasten zijn de uitgaven die met een zekere regelmaat terugkeren en waar meestal een contractuele verplichting aan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld huur, energie, verzekeringen). Reserveringsuitgaven zijn de uitgaven die niet met een vaste regelmaat voorkomen, en waarvan de hoogte niet altijd op voorhand is vast te stellen (bijvoorbeeld kleding, inventaris, vakantie). Doorgaans moet er een bedrag voor opzij gelegd worden. Huishoudelijke uitgaven zijn alle dagelijkse en wekelijkse uitgaven voor voeding, reiniging, persoonlijke verzorging etc. Zakgeld wordt gerekend tot de huishoudelijke uitgaven. Het is het vrij besteedbare bedrag voor kleine persoonlijke uitgaven. In dit hoofdstuk worden de uitgaven van de verschillende groepen allochtonen onderling met elkaar vergeleken. Om deze vergelijking overzichtelijk te houden, is uitgegaan van een standaardhuishouden dat bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen, en een besteedbaar inkomen van per maand. Dit inkomen is ongeveer het gemiddelde inkomen van een dergelijk huishouden in de steekproef. Alle inkomensbestanddelen zijn meegenomen: het inkomen van beide partners, huursubsidie, kinderbijslag en dergelijke. Alle uitgavenposten worden voor dit type huishouden geschat met behulp van regressies. Effecten van de grootte van het huishouden en hoogte van het inkomen worden op deze manier geëlimineerd en worden de verschillen tussen de groepen zelf duidelijk weergegeven. Voor een nadere toelichting hierop zie bijlage B. In deze bijlage worden ook referentiebudgetten naar type huishouden gepresenteerd: alleenstaanden, alleenstaande ouders, en paren met en zonder kinderen. In de analyses hierna zal ook naar deze referentiebudgetten worden verwezen. Door het schatten van de uitgaven met behulp van regressievergelijkingen kan de invloed van verschillende variabelen worden geschat per uitgavenpost. De regressie wordt uitgevoerd op de data van de Nederlandse huishoudens, en vervolgens worden dummy-variabelen meegenomen voor de etniciteit, het inkomen per groep of het aantal kinderen per groep. Dan kan worden bezien welke variabelen wel of geen significante rol spelen bij het schatten van de hoogte van die uitgavenpost. In de analyses hierna zal hierop per post worden ingegaan. Voor het bepalen of een variabele wel of niet significant is, is een t-waarde gehanteerd van plus en min 2,5. Dit wil zeggen dat de significantie voor 99% betrouwbaar is. 17

18 3.1 Vaste lasten Tot de vaste lasten worden de volgende uitgavenposten gerekend: huur/hypotheek energie telefoon onroerende-zaakbelasting verzekeringen school-studiekosten contributies/abonnementen vervoer vakantie De volgende paragrafen gaan in op de bestedingen van de verschillende groepen allochtone huishoudens aan deze posten Huur/hypotheek Ten opzichte van alle huishoudens is het woningbezit onder allochtone huishoudens klein (zie tabel 12). Ongeveer 40% van de referentiegroep heeft een eigen woning, tegen ongeveer 15% van de Turken en van de Surinamers / Antillianen. Van de Marokkanen woont minder dan 10% in een eigen woning. Vrijwel alle eigenwoningbezitters hebben een hypotheek. Landelijk gezien is ongeveer 48% van de woningen een huurwoning 4. Het aandeel huurders is in dit onderzoek dus sterk oververtegenwoordigd, vooral bij de allochtone groepen. Tabel 12: Huur- of koopwoning Huurwoning Koopwoning Hypotheek op koopwoning % % % Surinamers / Antillianen 83,5 16,5 94,7 Turken 85,1 14,9 100,0 Marokkanen 91,5 8,5 100,0 Referentiegroep 60,2 39,8 97,6 Ruim een derde van de allochtone huishoudens ontvangt individuele huursubsidie. Van de referentiegroep is dat ongeveer een kwart. Zie tabel 13 voor de gemiddelde huursubsidiebedragen. Turken ontvangen iets minder huursubsidie dan de andere groepen. De genoemde bedragen zijn gemiddelden voor huishoudens die wél gebruik maken van de regeling. Het bedrag van de huursubsidie is opgeteld bij het totaal besteedbare inkomen. Zie paragraaf 2.4 voor het gemiddelde inclusief de huishoudens die geen huursubsidie ontvangen. 4 CBS, Statistisch Zakboek 2002, Voorburg/ Heerlen 2002, p

19 Tabel 13: Individuele huursubsidie % met IHS per maand Surinamers / Antillianen 36,1 144 Turken 37,7 122 Marokkanen 37,4 145 Referentiegroep 28,4 147 In tabel 14 staan de bruto huur en de huurquote. De bruto huur het bedrag dat aan de bewoner in rekening wordt gebracht (inclusief servicekosten). De huurquote is het gedeelte van het inkomen dat aan huur wordt besteed. Voor het inkomen is zoals eerder gezegd uitgegaan van 2.250,- per maand. Turken en Marokkanen blijken het goedkoopst te wonen. De huurquote ligt voor de allochtone groepen op ongeveer 17%, voor de referentiegroep op ruim 20%. Uit het Doorlopend Budgetonderzoek 2000 van het CBS blijkt dat de huurquote voor huurders met een besteedbaar maandinkomen van 2.250,- ook op ongeveer 17% ligt 5. Tabel 14: Bruto huur (incl. servicekosten) en huurquote Bruto huur Huurquote % Surinamers / Antillianen ,2 Turken ,4 Marokkanen ,5 Referentiegroep ,5 Het inkomen en het aantal inwonende kinderen zijn de belangrijkste variabelen die de hoogte van de bruto huurlasten bepalen. Turkse en Marokkaanse huishoudens met kinderen gaan echter niet meer verwonen Energie De kosten voor gas en andere brandstoffen, elektriciteit, water, kabel en de heffing van het waterschap zijn samengebracht onder de noemer 'energie'. Dit omdat in veel gevallen deze kosten (deels) samen worden betaald. In tabel 15 staat het totaalbedrag dat de huishoudens per maand uitgeven aan deze post. Tabel 15: Energie e.d. per maand Surinamers / Antillianen 177 Turken 177 Marokkanen 169 Referentiegroep Zie: NIBUD, Budgethandboek 2003, Utrecht 2003, tabel

20 De energierekening van Marokkanen is significant iets lager dan die van de andere groepen allochtonen. Het inkomen is de belangrijkste variabele die de uitgaven aan energie bepaalt Telefoon In tabel 16 staan de gemiddelde bestedingen aan de telefoon en internet. De telefoonkosten zijn opgesplitst in die voor de vaste en voor de mobiele telefoon. Alle telefoons in het huishouden zijn meegeteld, dus ook die van de inwonende kinderen. Tabel 16: Gemiddelde telefoon- en internetkosten Vaste telefoon Mobiele telefoon Kosten internet Totaal per maand per maand per maand per maand Surinamers / Antillianen Turken Marokkanen Referentiegroep De allochtone groepen geven meer uit aan de mobiele telefoon dan de referentiegroep. De totale kosten aan deze post lopen niet erg uiteen, hoewel de Marokkanen minder uitgeven dan de andere groepen. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen eerste en tweede generatie allochtonen in de uitgaven aan de vaste telefoon. Het bezit van een mobiele telefoon binnen een huishouden laat weinig variatie per etnische groep zien. Gemiddeld heeft 87% van de huishoudens een mobiele telefoon: van de referentiegroep heeft 82% er één, van de Turken, Marokkanen en Surinamers / Antillianen zo'n 88%. Uit vorige onderzoeken bleek dat allochtonen meer uitgaven aan de telefoon dan Nederlanders, wellicht omdat allochtonen vaker naar het buitenland bellen dan autochtonen. Nu is dat beeld veranderd. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat het bellen naar het buitenland goedkoper is geworden en dat de telefoonkosten door te internetten zijn toegenomen. Wellicht dat er nu meer contact wordt gelegd via internet dan via de telefoon Gemeentelijke heffingen Onroerende-zaakbelasting (OZB) is de heffing die de gemeente jaarlijks int over alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen, zoals woningen, winkels en garages. OZB bestaat uit twee delen: een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Huurders betalen alleen het gebruikersdeel, eigenaarbewoners beide. OZB wordt geheven naar de economische waarde van de woning. Naast de OZB zijn er nog andere gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht, waterzuiveringsheffing en waterschapsomslag. Voor sommige heffingen zijn aparte tarieven voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. 20

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL Carlo van Praag (redactie) nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no. 67 Den Haag, 2006 MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL De reeks NIDI rapporten

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap

Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap Naam: Astrid van Ee Studentnummer: 295335 Adres: Achterharingvliet 37 3011 TD Rotterdam Datum: 16 november 2007 Begeleider: M. Foets Meelezer: A. Choté

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie