IMPACT JAARVERSLAG 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2005"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG 2005

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Vergaderingen Bestuursinformatie Activiteiten individuele leden Samenstelling Directie Raad van Advies Samenstelling Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Structurele inbedding Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Projecten Basisprogramma Toelichting Projecten Projecten Ministerie van VWS Toelichting Projecten Projecten Ministerie van BZK Toelichting Projecten Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Projecten Interdepartementaal project

5 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit Digitale kennisbank Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Communicatie Projecten Ministerie van VWS Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen Oprichting Informatie en Verwijscentrum voor de Nederlandse getroffenen van de Tsunami over] [leven, over het jaar van de Tsunami Projecten Ministerie van BZK Europees project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear Implementatie van het levensbeschouwelijk element bij rampen Internationale kennisbank Projecten Ministerie van Defensie Ontwerp van een nieuwe visie op de militaire GGZ UNIFIL gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen Interdepartementaal project Werkconferentie Nieuwe Netwerken Overige activiteiten Congressen, symposia & werkconferenties Presentaties Waarnemingen Publicaties Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Staafdiagrammen Kennisbank Bijlage V Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VI Impact in de media Bijlage VII Deelnemers en deelnemende organisaties Rampenspirit Bijlage VIII Congressen, symposia & werkconferenties Bijlage IX Presentaties Bijlage X Publicaties Bijlage XI Gebruikte afkortingen

6 Woord vooraf In 2005 vindt Impact na een opbouwfase van drie jaar definitief haar bestaansrecht in de wereld van de rampenhulpverlening. Niet alleen andere partijen uit ons netwerk erkennen onze meerwaarde maar ook onze financiers, de Ministeries van VWS, BZK en Defensie. We zijn daarmee een nieuwe fase ingegaan. Dit was voor ons aanleiding om ons logo en onze website aan te passen: het landelijk kenniscentrum werd landelijk kennis & adviescentrum! Er ligt intussen een basispakket aan producten en dienstverlening dat permanent beschikbaar is voor professionals, beleidsmakers en bestuurders. De digitale kennisbank blijkt een belangrijke bron van informatie. De digitale nieuwsbrief informeert en onderhoudt het netwerk en door middel van publicaties en presentaties toont Impact zich een actieve makelaar tussen kennis en praktijk is ook het jaar van Europa: het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear gaat op 1 juni van start. Het project verheugt zich in een grote belangstelling niet alleen bij de verschillende ministeries maar ook in het internationale netwerk. We verwachten tijdens de conferentie in november 2006 de eerste resultaten te presenteren. De betrokken landen bundelen met enthousiasme hun krachten en profiteren van deze unieke samenwerking op het gebied van voorbereiding van burgers op de dreiging van terroristische aanslagen. Naast het basispakket aan producten en dienstverlening zet Impact in 2005 onder andere het Informatie- en Verwijscentrum voor de getroffenen van de Tsunami op, start, in samenwerking met het Trimbos-instituut, de ontwikkeling van de richtlijn vroegtijdige interventies, ontwikkelt nieuwe netwerken die een functie vervullen bij grootschalige uitbraken van dierziekten, vervaardigt een handreiking voor de geestelijke verzorging bij rampen en publiceert de bevindingen uit het project Lessons learned & Good Practices over cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg. In 2005 adviseert Impact onder andere in het kader van een nieuwe visie op de militaire GGZ. Daarnaast is Impact mederapporteur van het Unifil gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen. Ik zie de toekomst van Impact zonnig tegemoet. In 2005 maakte Impact een krachtige groei door. We werken nu met negen medewerkers hard aan de verdere ontwikkeling van de voorbereiding op psychosociale zorg na rampen. In 2006 zullen we onze inhoud opnieuw laten blijken. Magda Rooze Directeur Impact

7 1 Impact Impact is het landelijk kennis en advies centrum psychosociale zorg na rampen. Impact adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden. Impact biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp, hiermee wordt de gehele veiligheidsketen bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Impact heeft 3 hoofdportefeuilles: zorg, onderzoek en ontwikkeling en cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg bij rampen. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd, en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 6

8 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness'te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

9 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Overige activiteiten Basisprogramma Congressen, symposia & werkconferenties Projecten Ministerie van VWS Presentaties Projecten Ministerie van BZK Waarnemingen Projecten Ministerie van Defensie Publicaties Interdepartementale projecten 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming Vergaderingen De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden (één vacature) en komt in 2005 viermaal in vergadering bijeen. In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: naamswijziging van Impact; 8

10 financiële structuur van Impact; basisfinanciering en projectfinanciering; organisatie financiële en administratieve dienst; Europese samenwerking waaronder het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear, strategische overwegingen; activiteiten van Impact naar aanleiding van de Tsunami-ramp; jaarrekening 2004; organisatorische consequenties van de groei van Impact; samenwerking CGOR en Impact; governance code; evaluatie CGOR/Impact; positionering van Impact; werkprogramma 2006; begroting Bestuursinformatie De RvT krijgt in 2005 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten: begroting 2005; werkprogramma ; proces strategische verkenningen Impact ; perspectievennota ; notitie organisatorische consequenties van de groei van Impact (mei 2005); afstemmingsnotitie CGOR Impact (mei 2005); correspondentie en notitie van gesprek met de directeur-generaal Volksgezondheid en het hoofd crisisbeheersing en volksgezondheid van het Ministerie van VWS naar aanleiding van de onduidelijkheid rondom de financiering en daarmee de continuïteit van Impact (april 2005); evaluatienotitie CGOR & Impact (mei 2005); jaarverslag 2004 (april 2005); jaarrekening 2004 (april 2005) Activiteiten individuele leden De voorzitter van de RvT spreekt (op 12 april 2005) samen met de directeur van Impact met de directeur-generaal Volksgezondheid en het hoofd crisisbeheersing en volksgezondheid van het Ministerie van VWS. De aanleiding voor het gesprek is de onduidelijkheid rondom de financiering en daarmee de continuïteit van Impact. Een van de leden van de RvT zit de conferentie De Essenburgh 'Maatvoering in de psychosociale zorg na rampen'(13 april 2005) voor. 9

11 Tijdens het openingssymposium van het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie op 28 april 2005 maakt de voorzitter van de RvT deel uit van het forum. De voorzitter van de RvT is aanwezig bij de aanbieding van het boekje Rampenspirit aan de vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS en LNV op 5 oktober De voorzitter van de RvT spreekt (op 6 december 2005) met de directeur sector Milieurisico s en Externe Veiligheid van het RIVM over het mogelijk onderbrengen van de financieel-administratieve zaken van Impact bij het RIVM Samenstelling Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren beleid. De RvA bestaat in 2005 uit minimaal acht en maximaal twaalf leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA komt in 2005 viermaal bijeen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. Met ingang van de vergadering van 28 juni 2005 werkt de RvA met koppeling van de leden van de RvA aan specifieke projecten en activiteiten waarbij gekeken is naar een goede match. Hiermee verbindt een RvA lid zich voor advies en deskundige inbreng aan een specifiek project, eventueel ook buiten de vergaderingen om Samenstelling 10

12 Voor de samenstelling van de Raad van Advies zie bijlage II. In deze bijlage vindt u ook per lid van de RvA de specifieke aandachtsgebieden. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de RvT en de RvA. Deze vergadering is bedoeld om de RvA en de RvT de gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. De voor 2005 geplande gemeenschappelijke vergadering is doorgeschoven naar begin Structurele inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. De samenwerking CGOR Impact, is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. In 2005 is een evaluatie voorbereid, die begin 2006 zal plaatsvinden. Het doel van de evaluatie is de formulering van aanbevelingen voor samenwerking, afstemming en afbakening tussen de centra voor de toekomst, gebaseerd op een analyse van de verwachtingen over CGOR en Impact uit het brede werkveld dat ze bedienen. De Raad van RGF en ziet Impact als adviseur psychosociale zorg na rampen. De samenwerking wordt verder vastgesteld, in samenhang met andere gesprekspartners. De samenwerking AMC topzorgprogramma psychotrauma Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Het Ministerie van VWS ziet Impact als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen en dè partij om instrumenten te leveren die regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PSHOR. Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat een belangrijke rol speelt in de uitwerking van het beleid nazorg na rampen. Structurele inbedding Nederland (vervolg) 11

13 Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Terrorisme, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM (World Association for Disaster and Emergency Medicine), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt op de een of andere wijze deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. 12

14 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2005 zijn negen medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83 en 60%), twee beleidsmedewerkers (beiden 66%), een projectmedewerker (88,89%), een managementassistent (44%) en twee secretaresses (67 en 44%). Acht van deze medewerkers werken in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 23 tot 55 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl; twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website; een extern accountant; een freelance communicatieadviseur; een freelance tekstschrijver. Daarnaast worden de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact was 4,5% (een medewerker had langdurig ziekteverlof). 13

15 4 Projecten 4.1 Basisprogramma Toelichting De projecten die onderdeel zijn van het basisprogramma worden gefinancierd uit de basissubsidie. Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen drie jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact Projecten Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit; Digitale kennisbank; Samenwerking Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen; Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen; Communicatie. Over de projecten in het basisprogramma leest u meer onder Projecten Ministerie van VWS Toelichting Het Ministerie van VWS ziet Impact als hèt landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen en de partij om instrumenten te leveren die regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Het Ministerie van VWS subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen; Oprichting Informatie en Verwijscentrum voor de Nederlandse getroffenen van de Tsunami; over] [leven, over het jaar van de Tsunami. U leest meer over deze projecten onder

16 4.3 Projecten Ministerie van BZK Toelichting Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat een belangrijke rol speelt in de uitwerking van het beleid nazorg na rampen. Het Ministerie van BZK subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Europees project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear; Implementatie van het levensbeschouwelijke element bij rampen; Internationale kennisbank. U leest meer over deze projecten onder Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie. Het Ministerie van Defensie subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Ontwerp van een nieuwe visie op de militaire GGZ; Unifil onderzoek gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen. U leest meer over deze projecten onder Interdepartementaal project. Werkconferentie nieuwe netwerken. De Ministeries van VWS & LNV subsidiëren dit project. 15

17 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit Impact beschouwt het als een kerntaak om beschikbaar te zijn voor advisering op het gebied van inhoud en organisatie van psychosociale zorg na rampen, zowel in de acute fase van een ramp als op langere termijn. Impact speelt in op de actualiteit en adviseert in onder andere de navolgende situaties Tsunami (26 december 2004) Op tweede kerstdag 2004 treft een afschuwelijke ramp Zuidoost Azië: een Tsunami van ongekende omvang. Gevolg: heel veel slachtoffers, onder wie ook Nederlanders. Na de Tsunami ramp speelt Impact een actieve rol: in de acute fase draagt Impact bij door het activeren van haar netwerk en het beschikbaar stellen van informatie en voorlichtingsmateriaal; in de overgangsfase adviseert Impact ten aanzien van de Bijeenkomst Getroffenen Zeebeving en de landelijke herdenking waarbij ook de minister-president en het Koninklijk Huis aanwezig zijn; voor de middellange termijn richt Impact een Informatie en Verwijs Centrum (IVC) op (zie bladzijde 26); daarnaast doet Impact een literatuursearch over de problematiek van familie van vermisten en zet Impact deze literatuurbevindingen samengevat op de website waarmee ze beschikbaar zijn voor hulpverleners. Aanslagen in Engeland en Egypte, juli 2005 In juli 2005 vinden in Londen en Sharm el-sheikh terroristische aanslagen plaats. Deze opeenvolgende aanslagen tasten bij mensen het basisveiligheidsgevoel sterk aan. De dreiging wordt persoonlijk: het kan iedereen treffen. Over de psychosociale gevolgen van dit soort gebeurtenissen bestaat in toenemende mate kennis. Impact brengt wetenschappelijke inzichten, praktische adviezen en ervaringen op het gebied van psychosociale zorg samen in een reeks factsheets met de naam: Terrorisme en dan verder. Impact zet deze factsheets op haar website en maakt ze daarmee toegankelijk voor bevolking en professionals (bijvoorbeeld werkzaam in de gezondheidszorg, de juridische dienstverlening of in de journalistiek). 16

18 Katrina (augustus 2005) Eind augustus 2005 berichten de media dagelijks over New Orleans na de orkaan Katrina. New Orleans kampt met de gevolgen van een van de zwaarste orkanen die de stad ooit heeft getroffen. De psychosociale gevolgen worden in de loop van de komende weken, maanden en jaren duidelijk. Op Internet is veel informatie over de orkaan Katrina te vinden. Impact zet de links van een selectie betreffende de psychosociale gevolgen op haar website. Ook door middel van een interview met Max de Ruiter, lid van de Raad van Advies van Impact, operationeel RGF in Zeeland en directeur van adviesburo Crisisbeheersing & Rampenbestrijding besteedt Impact aandacht aan de aanpak bij Katrina en wat Nederland kan leren van Katrina. Brand in cellencomplex Schiphol (oktober 2005) Eind oktober 2005 kost een brand in een cellencomplex op Schiphol aan elf mensen het leven. Ook nu weer deelt Impact de haar beschikbare kennis door middel van haar website. Overige adviezen Naast het feit dat Impact inspeelt op de actualiteit, geeft Impact ook incidenteel advies als reactie op bijvoorbeeld een telefonische vraag of via de stel een vraag functie in de website. Via de stel een vraag mogelijkheid van de website komt een grote diversiteit aan vragen binnen die de beleidsmedewerkers van Impact binnen een aantal dagen beantwoorden. Andere adviezen, met een meer uitgebreid karakter worden in een traject met de adviesvrager besproken, resulterend in een schriftelijk advies. Een overzicht van de adviezen die Impact in 2005 uitbrengt, vindt u in bijlage III Digitale kennisbank Doel Wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen via de kennisbank on-line beschikbaar maken. De kennisbank kent acht categorieën Documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen; expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen; protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen; 17

19 Categorieën (vervolg) draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten; wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten; voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen; overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen; opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Voor een overzicht van het aantal ingevoerde documenten in de kennisbank in 2005 zie bijlage IV. In bijlage IV vindt u tevens eens overzicht van het aantal zoekacties in de kennisbank en in de expertisedatabank in Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Inleiding In de afgelopen decennia is Nederland getroffen door meerdere rampen. In de nasleep van deze rampen is het besef gegroeid dat de gevolgen hiervan vaak van een grote omvang zijn. De zorg voor de getroffenen kan dan ook soms jarenlang nodig zijn. De ontwikkeling van een integraal nazorg beleid vanuit VWS heeft de laatste jaren duidelijk gestalte gekregen. De nazorg berust op drie beleidslijnen: opzet van een informatie- en adviescentrum (IAC); aanbod van integrale psychosociale zorg; opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek. Ondersteuning bij het aanbod van integrale psychosociale zorg is een kerntaak van Impact, ondersteuning bij de opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek is een kerntaak van het Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen (CGOR). Voor de functie van het informatie- en adviescentrum is naar model van de Handreiking IAC Enschede een landelijk model voor een handreiking gemaakt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten beheert dit model en zorgt voor beschikbaarheid en implementatie voor de gemeenten. De opzet van een informatie- en adviescentrum is een gemeentelijk proces, en is als zodanig opgenomen in het gemeentelijk rampenplan. De integrale psychosociale zorg dient gericht te zijn op controleherstel voor de getroffenen en op het hen bijstaan in de opbouw van nieuwe steunende netwerken en activiteiten. 18

20 De diensten van Impact bestaan uit het aanbieden van kennis en inzichten en het geven van adviezen aan alle instellingen en instituten die bij en na een ramp ingezet moeten worden. Enige tijd na de ramp blijkt er discussie te kunnen ontstaan over de relatie tussen waargenomen gezondheidsklachten en (blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens) de ramp. De tijdige start van een gezondheidsonderzoek legt gegevens vast die anders verloren gaan en kan mede een bijdrage leveren aan een adequate reactie op een dergelijke vraag en zo bijdragen aan de beperking van onzekerheid. Het CGOR is opgericht om te faciliteren dat de juiste kennis, informatie, afspraken en hulpmiddelen voor de start van een gezondheidsonderzoek tijdig beschikbaar zijn. Samenwerking Impact / CGOR Doelstelling: het werk- en beleidsprogramma van beide instituten verder op elkaar afstemmen; voor het Ministerie van VWS optreden als nauw samenwerkende uitvoerders voor versterking, afstemming en invulling van het nazorgbeleid. Kern van de samenwerking tussen Impact en CGOR bestaat uit: het opzetten van de psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek; het adviseren en op maat beschikbaar maken van resultaten van gezondheidsonderzoek voor verdere ontwikkeling van de integrale psychosociale nazorg; zorgen voor aansluiting van psychosociale zorg en gezondheidsonderzoek op de IAC functie van gemeenten. Hiermee worden de functies van beide kenniscentra in samenhang ingezet voor de drie speerpunten van nazorgbeleid. Werkzaamheden 2005 In 2005 zijn de volgende concrete samenwerkingsactiviteiten in gang gezet: Het borgen van kennis en ervaring uit nazorgtrajecten In 2005 lopen de grote nazorgtrajecten rond de Bijlmerramp, de vuurwerkramp Enschede en de cafébrand Volendam (gedeeltelijk) af. Impact en CGOR benaderen gezamenlijk de uitvoeringsorganisaties om de kennis en ervaring opgedaan in deze programma s te verwerken in de eigen richtlijnen en protocollen. De werkwijze om de borging effectief en efficiënt uit te voeren wordt gaandeweg opgezet. Dit leidt tot een generieke strategie waarmee de borging van kennis en ervaring uit toekomstige rampen infrastructureel wordt belegd in beide instituten. 19

21 Werkzaamheden 2005 (vervolg) Evaluatie Impact en CGOR Impact en CGOR worden op verzoek van VWS begin 2006 door een extern bureau geëvalueerd. Impact en CGOR stellen in 2005 samen een plan op voor de evaluatie, en doen een voorstel voor een extern bureau en de terms of reference voor de evaluatie. Operationaliseren vragenlijsten psychische en algemene gezondheid Een standaard onderdeel van gezondheidsonderzoek na rampen is het in kaart brengen van de algemene en psychische gezondheid van getroffenen. Na een eerdere inventarisatie van beschikbare instrumenten, wordt in een samenwerkingsproject met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en Instituut voor Psychotrauma (IvP) de informatiebehoefte op dit gebied in kaart gebracht en de meest bruikbare vragenlijstinstrumenten geïdentificeerd en operationeel gemaakt. De tweede fase van dit project startte eind 2004 en is in 2005 afgerond. Werkzaamheden na 2005 Naast de al in gang gezette concrete activiteiten voor 2005 (zie boven), bestaat een aantal mogelijke onderwerpen waar verdere samenwerking de functie en efficiency van beide centra kan versterken: regeling van samenwerking tijdens en direct na rampen; ontsluiten van kennis; netwerken; versterken IAC functie; monitoring aanbevelingen nazorgprogramma s Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Etnische en culturele minderheden behoren tot de risicogroepen als het gaat om de lichamelijke en geestelijke gezondheid na rampen. Eerdere ervaringen in Nederland maakten duidelijk dat psychosociale zorg aan getroffenen uit deze minderheidsgroepen hiaten vertoonden. De zorg kwam soms te laat of werd niet als passend ervaren. Impact startte daarom een project Lessons Learned & Good Practices: Psychosociale zorg aan getroffenen uit etnische groepen bij de Bijlmer vliegramp en de Enschede vuurwerkramp. Met dit project is zicht gekregen op aandachtspunten bij het aanbieden van psychosociale nazorg en lessons learned en good practices die in het verleden zijn ontwikkeld. De bevindingen van dit project zijn nu beschikbaar. In de publicatie staan de gehanteerde methoden van informatieverzameling, de verworven informatie over de psychosociale zorg na rampen en welke activiteiten ter implementatie zullen plaats vinden om deze kennis in het professionele veld te borgen. 20

22 Tevens zijn beleids- en zorgtaken geformuleerd. Deze zijn bestemd voor beleidsmakers, ambtenaren, hulpverleners, preventiewerkers, zorginstellingen en overlegorganen die zich bezig houden met psychosociale zorg na rampen. Deze lessons learned en good practices kunnen een verdere aanzet geven tot een betere afstemming op de zorgbehoeften tijdens de psychosociale nazorgfasen aan etnische groepen bij toekomstige rampen in Nederland Communicatie Doelgroepen De communicatiedoelgroepen van Impact zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: besluitvormers, leveranciers van kennis en afnemers van kennis. Deze hoofdgroepen laten zich verder specificeren in: professionele hulpverlener (politie, brandweer, ambulance, etc.); professionele zorgverlener (huisarts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, etc.); vrijwillige hulp- of zorgverlener; geestelijk verzorger; onderzoeker (medewerker van een wetenschappelijk instituut, universiteit, HBO e.d.); bestuurder/manager/beleidsmaker, actief in de voorbereiding van of opvang na ernstige calamiteiten; getroffene; publiek. Strategische keuzes Voor de wijze van communiceren van en door Impact gelden onderstaande uitgangspunten. Communicatie vindt plaats van binnen naar buiten; dat wil zeggen dat bij iedere boodschap eerst de direct betrokkenen worden geïnformeerd alvorens naar buiten te treden. Interne communicatie gaat dus voor externe communicatie; Impact gebruikt voor de communicatie zoveel mogelijk geldende communicatielijnen (overlegorganen, besluitvormingstrajecten); basis voor de communicatie vormt de communicatiestructuur. Dit houdt in dat naast officiële communicatiekanalen de communicatieverantwoordelijkheid richting bepaalde doelgroepen is verdeeld over de medewerkers van Impact. Vormen van communicatie Impact maakt zowel gebruik van interne als van externe communicatie. 21

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie