IMPACT JAARVERSLAG 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2005"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG 2005

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Vergaderingen Bestuursinformatie Activiteiten individuele leden Samenstelling Directie Raad van Advies Samenstelling Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Structurele inbedding Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Projecten Basisprogramma Toelichting Projecten Projecten Ministerie van VWS Toelichting Projecten Projecten Ministerie van BZK Toelichting Projecten Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Projecten Interdepartementaal project

5 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit Digitale kennisbank Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Communicatie Projecten Ministerie van VWS Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen Oprichting Informatie en Verwijscentrum voor de Nederlandse getroffenen van de Tsunami over] [leven, over het jaar van de Tsunami Projecten Ministerie van BZK Europees project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear Implementatie van het levensbeschouwelijk element bij rampen Internationale kennisbank Projecten Ministerie van Defensie Ontwerp van een nieuwe visie op de militaire GGZ UNIFIL gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen Interdepartementaal project Werkconferentie Nieuwe Netwerken Overige activiteiten Congressen, symposia & werkconferenties Presentaties Waarnemingen Publicaties Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Staafdiagrammen Kennisbank Bijlage V Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VI Impact in de media Bijlage VII Deelnemers en deelnemende organisaties Rampenspirit Bijlage VIII Congressen, symposia & werkconferenties Bijlage IX Presentaties Bijlage X Publicaties Bijlage XI Gebruikte afkortingen

6 Woord vooraf In 2005 vindt Impact na een opbouwfase van drie jaar definitief haar bestaansrecht in de wereld van de rampenhulpverlening. Niet alleen andere partijen uit ons netwerk erkennen onze meerwaarde maar ook onze financiers, de Ministeries van VWS, BZK en Defensie. We zijn daarmee een nieuwe fase ingegaan. Dit was voor ons aanleiding om ons logo en onze website aan te passen: het landelijk kenniscentrum werd landelijk kennis & adviescentrum! Er ligt intussen een basispakket aan producten en dienstverlening dat permanent beschikbaar is voor professionals, beleidsmakers en bestuurders. De digitale kennisbank blijkt een belangrijke bron van informatie. De digitale nieuwsbrief informeert en onderhoudt het netwerk en door middel van publicaties en presentaties toont Impact zich een actieve makelaar tussen kennis en praktijk is ook het jaar van Europa: het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear gaat op 1 juni van start. Het project verheugt zich in een grote belangstelling niet alleen bij de verschillende ministeries maar ook in het internationale netwerk. We verwachten tijdens de conferentie in november 2006 de eerste resultaten te presenteren. De betrokken landen bundelen met enthousiasme hun krachten en profiteren van deze unieke samenwerking op het gebied van voorbereiding van burgers op de dreiging van terroristische aanslagen. Naast het basispakket aan producten en dienstverlening zet Impact in 2005 onder andere het Informatie- en Verwijscentrum voor de getroffenen van de Tsunami op, start, in samenwerking met het Trimbos-instituut, de ontwikkeling van de richtlijn vroegtijdige interventies, ontwikkelt nieuwe netwerken die een functie vervullen bij grootschalige uitbraken van dierziekten, vervaardigt een handreiking voor de geestelijke verzorging bij rampen en publiceert de bevindingen uit het project Lessons learned & Good Practices over cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg. In 2005 adviseert Impact onder andere in het kader van een nieuwe visie op de militaire GGZ. Daarnaast is Impact mederapporteur van het Unifil gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen. Ik zie de toekomst van Impact zonnig tegemoet. In 2005 maakte Impact een krachtige groei door. We werken nu met negen medewerkers hard aan de verdere ontwikkeling van de voorbereiding op psychosociale zorg na rampen. In 2006 zullen we onze inhoud opnieuw laten blijken. Magda Rooze Directeur Impact

7 1 Impact Impact is het landelijk kennis en advies centrum psychosociale zorg na rampen. Impact adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden. Impact biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp, hiermee wordt de gehele veiligheidsketen bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Impact heeft 3 hoofdportefeuilles: zorg, onderzoek en ontwikkeling en cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg bij rampen. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd, en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 6

8 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness'te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

9 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Overige activiteiten Basisprogramma Congressen, symposia & werkconferenties Projecten Ministerie van VWS Presentaties Projecten Ministerie van BZK Waarnemingen Projecten Ministerie van Defensie Publicaties Interdepartementale projecten 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming Vergaderingen De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden (één vacature) en komt in 2005 viermaal in vergadering bijeen. In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: naamswijziging van Impact; 8

10 financiële structuur van Impact; basisfinanciering en projectfinanciering; organisatie financiële en administratieve dienst; Europese samenwerking waaronder het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear, strategische overwegingen; activiteiten van Impact naar aanleiding van de Tsunami-ramp; jaarrekening 2004; organisatorische consequenties van de groei van Impact; samenwerking CGOR en Impact; governance code; evaluatie CGOR/Impact; positionering van Impact; werkprogramma 2006; begroting Bestuursinformatie De RvT krijgt in 2005 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten: begroting 2005; werkprogramma ; proces strategische verkenningen Impact ; perspectievennota ; notitie organisatorische consequenties van de groei van Impact (mei 2005); afstemmingsnotitie CGOR Impact (mei 2005); correspondentie en notitie van gesprek met de directeur-generaal Volksgezondheid en het hoofd crisisbeheersing en volksgezondheid van het Ministerie van VWS naar aanleiding van de onduidelijkheid rondom de financiering en daarmee de continuïteit van Impact (april 2005); evaluatienotitie CGOR & Impact (mei 2005); jaarverslag 2004 (april 2005); jaarrekening 2004 (april 2005) Activiteiten individuele leden De voorzitter van de RvT spreekt (op 12 april 2005) samen met de directeur van Impact met de directeur-generaal Volksgezondheid en het hoofd crisisbeheersing en volksgezondheid van het Ministerie van VWS. De aanleiding voor het gesprek is de onduidelijkheid rondom de financiering en daarmee de continuïteit van Impact. Een van de leden van de RvT zit de conferentie De Essenburgh 'Maatvoering in de psychosociale zorg na rampen'(13 april 2005) voor. 9

11 Tijdens het openingssymposium van het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie op 28 april 2005 maakt de voorzitter van de RvT deel uit van het forum. De voorzitter van de RvT is aanwezig bij de aanbieding van het boekje Rampenspirit aan de vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS en LNV op 5 oktober De voorzitter van de RvT spreekt (op 6 december 2005) met de directeur sector Milieurisico s en Externe Veiligheid van het RIVM over het mogelijk onderbrengen van de financieel-administratieve zaken van Impact bij het RIVM Samenstelling Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren beleid. De RvA bestaat in 2005 uit minimaal acht en maximaal twaalf leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA komt in 2005 viermaal bijeen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. Met ingang van de vergadering van 28 juni 2005 werkt de RvA met koppeling van de leden van de RvA aan specifieke projecten en activiteiten waarbij gekeken is naar een goede match. Hiermee verbindt een RvA lid zich voor advies en deskundige inbreng aan een specifiek project, eventueel ook buiten de vergaderingen om Samenstelling 10

12 Voor de samenstelling van de Raad van Advies zie bijlage II. In deze bijlage vindt u ook per lid van de RvA de specifieke aandachtsgebieden. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de RvT en de RvA. Deze vergadering is bedoeld om de RvA en de RvT de gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. De voor 2005 geplande gemeenschappelijke vergadering is doorgeschoven naar begin Structurele inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. De samenwerking CGOR Impact, is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. In 2005 is een evaluatie voorbereid, die begin 2006 zal plaatsvinden. Het doel van de evaluatie is de formulering van aanbevelingen voor samenwerking, afstemming en afbakening tussen de centra voor de toekomst, gebaseerd op een analyse van de verwachtingen over CGOR en Impact uit het brede werkveld dat ze bedienen. De Raad van RGF en ziet Impact als adviseur psychosociale zorg na rampen. De samenwerking wordt verder vastgesteld, in samenhang met andere gesprekspartners. De samenwerking AMC topzorgprogramma psychotrauma Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Het Ministerie van VWS ziet Impact als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen en dè partij om instrumenten te leveren die regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PSHOR. Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat een belangrijke rol speelt in de uitwerking van het beleid nazorg na rampen. Structurele inbedding Nederland (vervolg) 11

13 Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Terrorisme, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM (World Association for Disaster and Emergency Medicine), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt op de een of andere wijze deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. 12

14 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2005 zijn negen medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83 en 60%), twee beleidsmedewerkers (beiden 66%), een projectmedewerker (88,89%), een managementassistent (44%) en twee secretaresses (67 en 44%). Acht van deze medewerkers werken in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 23 tot 55 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl; twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website; een extern accountant; een freelance communicatieadviseur; een freelance tekstschrijver. Daarnaast worden de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact was 4,5% (een medewerker had langdurig ziekteverlof). 13

15 4 Projecten 4.1 Basisprogramma Toelichting De projecten die onderdeel zijn van het basisprogramma worden gefinancierd uit de basissubsidie. Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen drie jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact Projecten Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit; Digitale kennisbank; Samenwerking Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen; Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen; Communicatie. Over de projecten in het basisprogramma leest u meer onder Projecten Ministerie van VWS Toelichting Het Ministerie van VWS ziet Impact als hèt landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen en de partij om instrumenten te leveren die regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Het Ministerie van VWS subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen; Oprichting Informatie en Verwijscentrum voor de Nederlandse getroffenen van de Tsunami; over] [leven, over het jaar van de Tsunami. U leest meer over deze projecten onder

16 4.3 Projecten Ministerie van BZK Toelichting Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat een belangrijke rol speelt in de uitwerking van het beleid nazorg na rampen. Het Ministerie van BZK subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Europees project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear; Implementatie van het levensbeschouwelijke element bij rampen; Internationale kennisbank. U leest meer over deze projecten onder Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie. Het Ministerie van Defensie subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten Ontwerp van een nieuwe visie op de militaire GGZ; Unifil onderzoek gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen. U leest meer over deze projecten onder Interdepartementaal project. Werkconferentie nieuwe netwerken. De Ministeries van VWS & LNV subsidiëren dit project. 15

17 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid, advisering, netwerken en actualiteit Impact beschouwt het als een kerntaak om beschikbaar te zijn voor advisering op het gebied van inhoud en organisatie van psychosociale zorg na rampen, zowel in de acute fase van een ramp als op langere termijn. Impact speelt in op de actualiteit en adviseert in onder andere de navolgende situaties Tsunami (26 december 2004) Op tweede kerstdag 2004 treft een afschuwelijke ramp Zuidoost Azië: een Tsunami van ongekende omvang. Gevolg: heel veel slachtoffers, onder wie ook Nederlanders. Na de Tsunami ramp speelt Impact een actieve rol: in de acute fase draagt Impact bij door het activeren van haar netwerk en het beschikbaar stellen van informatie en voorlichtingsmateriaal; in de overgangsfase adviseert Impact ten aanzien van de Bijeenkomst Getroffenen Zeebeving en de landelijke herdenking waarbij ook de minister-president en het Koninklijk Huis aanwezig zijn; voor de middellange termijn richt Impact een Informatie en Verwijs Centrum (IVC) op (zie bladzijde 26); daarnaast doet Impact een literatuursearch over de problematiek van familie van vermisten en zet Impact deze literatuurbevindingen samengevat op de website waarmee ze beschikbaar zijn voor hulpverleners. Aanslagen in Engeland en Egypte, juli 2005 In juli 2005 vinden in Londen en Sharm el-sheikh terroristische aanslagen plaats. Deze opeenvolgende aanslagen tasten bij mensen het basisveiligheidsgevoel sterk aan. De dreiging wordt persoonlijk: het kan iedereen treffen. Over de psychosociale gevolgen van dit soort gebeurtenissen bestaat in toenemende mate kennis. Impact brengt wetenschappelijke inzichten, praktische adviezen en ervaringen op het gebied van psychosociale zorg samen in een reeks factsheets met de naam: Terrorisme en dan verder. Impact zet deze factsheets op haar website en maakt ze daarmee toegankelijk voor bevolking en professionals (bijvoorbeeld werkzaam in de gezondheidszorg, de juridische dienstverlening of in de journalistiek). 16

18 Katrina (augustus 2005) Eind augustus 2005 berichten de media dagelijks over New Orleans na de orkaan Katrina. New Orleans kampt met de gevolgen van een van de zwaarste orkanen die de stad ooit heeft getroffen. De psychosociale gevolgen worden in de loop van de komende weken, maanden en jaren duidelijk. Op Internet is veel informatie over de orkaan Katrina te vinden. Impact zet de links van een selectie betreffende de psychosociale gevolgen op haar website. Ook door middel van een interview met Max de Ruiter, lid van de Raad van Advies van Impact, operationeel RGF in Zeeland en directeur van adviesburo Crisisbeheersing & Rampenbestrijding besteedt Impact aandacht aan de aanpak bij Katrina en wat Nederland kan leren van Katrina. Brand in cellencomplex Schiphol (oktober 2005) Eind oktober 2005 kost een brand in een cellencomplex op Schiphol aan elf mensen het leven. Ook nu weer deelt Impact de haar beschikbare kennis door middel van haar website. Overige adviezen Naast het feit dat Impact inspeelt op de actualiteit, geeft Impact ook incidenteel advies als reactie op bijvoorbeeld een telefonische vraag of via de stel een vraag functie in de website. Via de stel een vraag mogelijkheid van de website komt een grote diversiteit aan vragen binnen die de beleidsmedewerkers van Impact binnen een aantal dagen beantwoorden. Andere adviezen, met een meer uitgebreid karakter worden in een traject met de adviesvrager besproken, resulterend in een schriftelijk advies. Een overzicht van de adviezen die Impact in 2005 uitbrengt, vindt u in bijlage III Digitale kennisbank Doel Wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen via de kennisbank on-line beschikbaar maken. De kennisbank kent acht categorieën Documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen; expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen; protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen; 17

19 Categorieën (vervolg) draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten; wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten; voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen; overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen; opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Voor een overzicht van het aantal ingevoerde documenten in de kennisbank in 2005 zie bijlage IV. In bijlage IV vindt u tevens eens overzicht van het aantal zoekacties in de kennisbank en in de expertisedatabank in Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Inleiding In de afgelopen decennia is Nederland getroffen door meerdere rampen. In de nasleep van deze rampen is het besef gegroeid dat de gevolgen hiervan vaak van een grote omvang zijn. De zorg voor de getroffenen kan dan ook soms jarenlang nodig zijn. De ontwikkeling van een integraal nazorg beleid vanuit VWS heeft de laatste jaren duidelijk gestalte gekregen. De nazorg berust op drie beleidslijnen: opzet van een informatie- en adviescentrum (IAC); aanbod van integrale psychosociale zorg; opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek. Ondersteuning bij het aanbod van integrale psychosociale zorg is een kerntaak van Impact, ondersteuning bij de opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek is een kerntaak van het Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen (CGOR). Voor de functie van het informatie- en adviescentrum is naar model van de Handreiking IAC Enschede een landelijk model voor een handreiking gemaakt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten beheert dit model en zorgt voor beschikbaarheid en implementatie voor de gemeenten. De opzet van een informatie- en adviescentrum is een gemeentelijk proces, en is als zodanig opgenomen in het gemeentelijk rampenplan. De integrale psychosociale zorg dient gericht te zijn op controleherstel voor de getroffenen en op het hen bijstaan in de opbouw van nieuwe steunende netwerken en activiteiten. 18

20 De diensten van Impact bestaan uit het aanbieden van kennis en inzichten en het geven van adviezen aan alle instellingen en instituten die bij en na een ramp ingezet moeten worden. Enige tijd na de ramp blijkt er discussie te kunnen ontstaan over de relatie tussen waargenomen gezondheidsklachten en (blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens) de ramp. De tijdige start van een gezondheidsonderzoek legt gegevens vast die anders verloren gaan en kan mede een bijdrage leveren aan een adequate reactie op een dergelijke vraag en zo bijdragen aan de beperking van onzekerheid. Het CGOR is opgericht om te faciliteren dat de juiste kennis, informatie, afspraken en hulpmiddelen voor de start van een gezondheidsonderzoek tijdig beschikbaar zijn. Samenwerking Impact / CGOR Doelstelling: het werk- en beleidsprogramma van beide instituten verder op elkaar afstemmen; voor het Ministerie van VWS optreden als nauw samenwerkende uitvoerders voor versterking, afstemming en invulling van het nazorgbeleid. Kern van de samenwerking tussen Impact en CGOR bestaat uit: het opzetten van de psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek; het adviseren en op maat beschikbaar maken van resultaten van gezondheidsonderzoek voor verdere ontwikkeling van de integrale psychosociale nazorg; zorgen voor aansluiting van psychosociale zorg en gezondheidsonderzoek op de IAC functie van gemeenten. Hiermee worden de functies van beide kenniscentra in samenhang ingezet voor de drie speerpunten van nazorgbeleid. Werkzaamheden 2005 In 2005 zijn de volgende concrete samenwerkingsactiviteiten in gang gezet: Het borgen van kennis en ervaring uit nazorgtrajecten In 2005 lopen de grote nazorgtrajecten rond de Bijlmerramp, de vuurwerkramp Enschede en de cafébrand Volendam (gedeeltelijk) af. Impact en CGOR benaderen gezamenlijk de uitvoeringsorganisaties om de kennis en ervaring opgedaan in deze programma s te verwerken in de eigen richtlijnen en protocollen. De werkwijze om de borging effectief en efficiënt uit te voeren wordt gaandeweg opgezet. Dit leidt tot een generieke strategie waarmee de borging van kennis en ervaring uit toekomstige rampen infrastructureel wordt belegd in beide instituten. 19

21 Werkzaamheden 2005 (vervolg) Evaluatie Impact en CGOR Impact en CGOR worden op verzoek van VWS begin 2006 door een extern bureau geëvalueerd. Impact en CGOR stellen in 2005 samen een plan op voor de evaluatie, en doen een voorstel voor een extern bureau en de terms of reference voor de evaluatie. Operationaliseren vragenlijsten psychische en algemene gezondheid Een standaard onderdeel van gezondheidsonderzoek na rampen is het in kaart brengen van de algemene en psychische gezondheid van getroffenen. Na een eerdere inventarisatie van beschikbare instrumenten, wordt in een samenwerkingsproject met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en Instituut voor Psychotrauma (IvP) de informatiebehoefte op dit gebied in kaart gebracht en de meest bruikbare vragenlijstinstrumenten geïdentificeerd en operationeel gemaakt. De tweede fase van dit project startte eind 2004 en is in 2005 afgerond. Werkzaamheden na 2005 Naast de al in gang gezette concrete activiteiten voor 2005 (zie boven), bestaat een aantal mogelijke onderwerpen waar verdere samenwerking de functie en efficiency van beide centra kan versterken: regeling van samenwerking tijdens en direct na rampen; ontsluiten van kennis; netwerken; versterken IAC functie; monitoring aanbevelingen nazorgprogramma s Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Etnische en culturele minderheden behoren tot de risicogroepen als het gaat om de lichamelijke en geestelijke gezondheid na rampen. Eerdere ervaringen in Nederland maakten duidelijk dat psychosociale zorg aan getroffenen uit deze minderheidsgroepen hiaten vertoonden. De zorg kwam soms te laat of werd niet als passend ervaren. Impact startte daarom een project Lessons Learned & Good Practices: Psychosociale zorg aan getroffenen uit etnische groepen bij de Bijlmer vliegramp en de Enschede vuurwerkramp. Met dit project is zicht gekregen op aandachtspunten bij het aanbieden van psychosociale nazorg en lessons learned en good practices die in het verleden zijn ontwikkeld. De bevindingen van dit project zijn nu beschikbaar. In de publicatie staan de gehanteerde methoden van informatieverzameling, de verworven informatie over de psychosociale zorg na rampen en welke activiteiten ter implementatie zullen plaats vinden om deze kennis in het professionele veld te borgen. 20

22 Tevens zijn beleids- en zorgtaken geformuleerd. Deze zijn bestemd voor beleidsmakers, ambtenaren, hulpverleners, preventiewerkers, zorginstellingen en overlegorganen die zich bezig houden met psychosociale zorg na rampen. Deze lessons learned en good practices kunnen een verdere aanzet geven tot een betere afstemming op de zorgbehoeften tijdens de psychosociale nazorgfasen aan etnische groepen bij toekomstige rampen in Nederland Communicatie Doelgroepen De communicatiedoelgroepen van Impact zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: besluitvormers, leveranciers van kennis en afnemers van kennis. Deze hoofdgroepen laten zich verder specificeren in: professionele hulpverlener (politie, brandweer, ambulance, etc.); professionele zorgverlener (huisarts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, etc.); vrijwillige hulp- of zorgverlener; geestelijk verzorger; onderzoeker (medewerker van een wetenschappelijk instituut, universiteit, HBO e.d.); bestuurder/manager/beleidsmaker, actief in de voorbereiding van of opvang na ernstige calamiteiten; getroffene; publiek. Strategische keuzes Voor de wijze van communiceren van en door Impact gelden onderstaande uitgangspunten. Communicatie vindt plaats van binnen naar buiten; dat wil zeggen dat bij iedere boodschap eerst de direct betrokkenen worden geïnformeerd alvorens naar buiten te treden. Interne communicatie gaat dus voor externe communicatie; Impact gebruikt voor de communicatie zoveel mogelijk geldende communicatielijnen (overlegorganen, besluitvormingstrajecten); basis voor de communicatie vormt de communicatiestructuur. Dit houdt in dat naast officiële communicatiekanalen de communicatieverantwoordelijkheid richting bepaalde doelgroepen is verdeeld over de medewerkers van Impact. Vormen van communicatie Impact maakt zowel gebruik van interne als van externe communicatie. 21

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld?

Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld? Korte samenvatting UNIFIL-onderzoek Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld? 2. Wat vinden de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LEAVE NO ONE BEHIND EEN HEILZAME MISSIE De veteraan, het dienstslachtoffer en zijn of haar naaste(n) staan centraal in het Landelijk

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Rol en positie van COBRA 2008

Rol en positie van COBRA 2008 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding Februari 2007 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 139 Veteranenzorg Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Kwaliteit van de professional leidt tot kwaliteit in meedoen Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Kennisinfrastructuur GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Ontstaan van een kennisinfrastructuur in de GGZ In 1954 verzuchtte hoogleraar

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Houd medewerkers inzetbaar!

Houd medewerkers inzetbaar! Houd medewerkers inzetbaar! Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode Inspelen op veranderingen in de markt: welke organisatie wil dat niet? Dit vraagt om flexibele medewerkers, die breed

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum... 5

Nadere informatie