Uitspraak AR 2015/1119. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer HD /01. arrest van 9 juni 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak AR 2015/1119. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer HD /01. arrest van 9 juni 2015."

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHSHE:2015:2076 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD _01 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Veelvuldige schending van relatiebeding Vindplaatsen Rechtspraak.nl AR 2015/1119 Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD /01 arrest van 9 juni 2015 in de zaak van [Adviesgroep] Adviesgroep BV,, gevestigd te [vestigingsplaats], appellante, advocaat: mr. G.J.L.F.M. Schakenraad te Eindhoven, tegen [geïntimeerde], wonende te [woonplaats], geïntimeerde, advocaat: mr. C.C.E. Wilschut te Veghel,

2 als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 16 november 2010, 13 december 2011 en 2 juli 2013 in het hoger beroep van het door de rechtbank 's-hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven onder zaaknummer en rolnummer gewezen vonnis van 24 juni Het verloop van de procedure Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenarrest van 2 juli 2013; de memorie na tussenarrest van [Adviesgroep] met producties/eiswijziging; een akte van depot d.d. 27 augustus 2013; de antwoordmemorie na tussenarrest van [geïntimeerde] met producties. Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. 14 De verdere beoordeling Bij genoemd tussenarrest is [Adviesgroep] in de gelegenheid gesteld om per gestelde overtreding van het relatiebeding als nader geduid in dat tussenarrest inzicht te geven in zowel de voorheen bestaande en beëindigde verzekering en de middels activiteiten van [geïntimeerde] gedurende de periode van het relatiebeding, als nader te duiden gesloten verzekering elders, een en ander onderbouwd met relevante bescheiden. [Adviesgroep] heeft daartoe bij memorie nadere stukken in het geding gebracht door middel van een depot van een zogenoemde zwarte map (waartoe een akte van depot is opgemaakt op 27 augustus 2013) alsmede enige producties. Bij antwoordmemorie voorzien van enige producties heeft [geïntimeerde] daarop gereageerd Het hof roept allereerst de tekst van het relatiebeding (artikel 12 van de betreffende arbeidsovereenkomst) in herinnering. Deze tekst luidt: De werknemer verplicht zich om gedurende 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ( ) in geen enkel opzicht, direct of indirect, te bevorderen dat verzekeringsnemers of verzekerden hun verzekeringen, financieringen of hypotheken, gesloten via Assurantie-Adviesburo [Adviesgroep] te beëindigen of zich doen verzekeren bij een andere maatschappij. Voorts verwijst het hof naar overweging uit het tussenarrest van 2 juli 2013, welke overweging als volgt luidde: Naar het oordeel van het hof valt uit de tekst van het betreffende beding allereerst af te leiden dat daarmee kennelijk is beoogd de bestaande via of bij [Adviesgroep] lopende verzekeringen e.d. te beschermen. De nadruk ligt daarbij op het handhaven van het bestand aan verzekeringen, financieringen of hypotheken of polissen gesloten via [Adviesgroep]. Niet de klant (of relatie) als zodanig wordt beschermd maar de door hem of haar afgesloten verzekering, financiering of hypotheek. Dat ligt ook voor de hand nu de daarmee gemoeide provisie(s) een bestaande bron van inkomsten vorm(t)en voor [Adviesgroep]. Evenmin worden beschermd de potentieel met die relaties van [Adviesgroep] te sluiten verzekeringen, financieringen of hypotheken, nu daarbij immers (nog) geen sprake is van een verzekeringnemer of een verzekerde in de zin van het beding. Nieuwe verzekeringen, financieringen of hypotheken met bestaande relaties worden slechts dan door het verbod neergelegd in dat beding bestreken, indien en voor zover het afsluiten van een nieuwe soortgelijke verzekering is geschied als gevolg van een beëindiging van een bij of via [Adviesgroep] lopende soortgelijke

3 verzekering, financiering of hypotheek door toedoen van [geïntimeerde]. Voorts heeft te gelden dat met de woorden in geen enkel opzicht, direct of indirect, bevorderen kennelijk beoogd is om elke vorm van bemoeienis van de kant van [geïntimeerde] met lopende verzekeringen, die ondergebracht zijn bij [Adviesgroep], te verbieden. Enig aanknopingspunt voor de juistheid van de stelling van [geïntimeerde] dat slechts het stelselmatig en structureel benaderen van die relaties met het oog op bij [Adviesgroep] lopende verzekeringen door het beding verboden is (en niet wanneer dit incidenteel zou zijn geschied), valt in dat beding niet te lezen. Evenmin is juist de stelling van [geïntimeerde] dat ingeval het initiatief van de betreffende relatie uitgaat, het [geïntimeerde] wel vrij zou staan enige (vorm van) bemiddeling te plegen. Het begrip bevorderen vereist immers niet een dergelijk actief handelen Dit oordeel leidt er allereerst toe dat - in tegenstelling tot het betoog van [Adviesgroep] bij memorie na tussenarrest - het voor het aannemen van een eventuele overtreding niet relevant is dat met de betreffende klant in de periode 1 februari 2008 tot 1 februari 2010 een nieuwe nog niet via [Adviesgroep] lopende verzekering is afgesloten door of door toedoen van [geïntimeerde], omdat het in het beding immers om bescherming van de portefeuille gaat. Verder leidt dit ertoe dat evenmin relevant is of de betreffende via [Adviesgroep] lopende verzekering eerst beëindigd is op of na 1 februari 2010 (zoals [geïntimeerde] betoogt), omdat voor het aannemen van een eventuele overtreding door [geïntimeerde] slechts van belang is of het handelen van [geïntimeerde] in de periode waarin het relatiebeding gold, uiteindelijk heeft geleid tot een beëindiging van een verzekering. Verder zal het hof bij de beoordeling in aanmerking nemen de niet bestreden verklaring van de getuige [getuige 2] dat [geïntimeerde] werkzaam is geweest voor Davest en vervolgens voor DG Verzekeringen en dat [geïntimeerde] beschikte over een uitdraai van alle relaties van [Adviesgroep]. Het handelen van Davest en/of DG Verzekeringen (blijkend uit de diverse overgelegde stukken) wordt mede daarom ook aan [geïntimeerde] toegerekend. [Adviesgroep] heeft het hof verzocht om, indien het vasthoudt aan de restrictieve uitleg die aan het relatiebeding is gegeven, te oordelen dat [geïntimeerde] onrechtmatig en in strijd met goed werknemerschap heeft gehandeld in de postcontractuele fase (met vordering tot veroordeling van [geïntimeerde] tot schadevergoeding, op te maken bij staat). Het hof verwerpt deze subsidiaire grondslag van de vordering. Feitelijk komt die stelling van [Adviesgroep] erop neer dat zij [geïntimeerde] wenst te houden aan het concurrentiebeding dat zij met hem was overeengekomen, maar waarvan het hof reeds heeft geoordeeld dat dat beding vernietigbaar is (rov van het arrest van 13 december 2011). Een ruimere uitleg / toepassing van het relatiebeding komt in de kern neer op het alsnog toepassen van een concurrentiebeding, waarvan het hof heeft geoordeeld dat [geïntimeerde] daardoor onbillijk wordt benadeeld. Voor zover daar anders over gedacht zou moeten worden, acht het hof deze eiswijziging voortvloeiend uit een grondslagwijziging in een te laat stadium naar voren gebracht. Het zou in strijd zijn met een goede procesorde om deze eiswijziging nu nog toe te staan Het hof zal nu overgaan tot bespreking van de individuele gevallen van de door [Adviesgroep] gestelde schending van het relatiebeding door [geïntimeerde], met inachtneming van de hiervoor geformuleerde uitgangspunten. De verwijzing naar paginanummers betreft de zogenaamde blauwe map. De verwijzing naar producties betreft de zogenaamde zwarte map [cliënt 1]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] twee overtredingen (uitvaartverzekering man en vrouw). Door toedoen van [geïntimeerde] is met als ingangsdatum 1 december 2009 verzocht om een natura uitvaartverzekering bij Monuta (pagina 40). Op dat moment liep een degelijke verzekering via [Adviesgroep] bij Aegon Nabestaandenzorg. Deze verzekering is op 1

4 december 2009 premievrij gemaakt (productie 11.3). Het hof acht gezien de door [geïntimeerde] overgelegde productie 1 bij memorie na enquête (verzoek tot beëindiging) aannemelijk dat [geïntimeerde] van het bestaan van deze verzekering wist en desondanks een nieuwe verzekering heeft doen sluiten bij een andere maatschappij. [geïntimeerde] heeft derhalve twee maal het beding overtreden [cliënt 2] en [cliënt 3]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vijf overtredingen. Door toedoen van [geïntimeerde] is een offerte gedaan door NH van 1816 op 11 januari 2010 voor een Combipolis leidend tot een aanvraag op 5 februari 2010 (pagina 42 tot en met 49). Deze polis omvatte de verzekering voor een tourcaravan, een motorfiets, de opstal en inboedel van het woonhuis, alsmede een aansprakelijkheidsverzekering. Bij London liep een soortgelijke polis via [Adviesgroep] (productie 11.4) met uitzondering van de verzekering voor de motorfiets. Deze zijn ook beëindigd. [geïntimeerde] heeft derhalve vier maal het beding overtreden [cliënt 4]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] negen overtredingen. Op 29 juli 2009 is een verzoek gedaan tot het aangaan van een TAF maandlastenbeschermer (pagina 10 en 11). Een dergelijke verzekering liep niet via [Adviesgroep]. - Door toedoen van [geïntimeerde] is op 12 januari 2010 (en mogelijk al eerder) verzocht om een uitvaartverzekering bij Monuta (pagina 72 en 73) ingaande 1 februari Via [Adviesgroep] liep een uitvaartverzekering bij Aegon Nabestaandenzorg (productie 11.5). Deze is premievrij gemaakt per 1 februari Door toedoen van [geïntimeerde] is op 10 juli 2009 een aanvraag ingediend voor een levensverzekering (pagina 51 tot en met 59) bij Conservatrix en op 15 oktober 2009 een Ideale Spaarplanverzekering (pagina 59 tot en met 79) bij diezelfde maatschappij. Bij Allianz (levensverzekering) en bij Reaal (spaarplan) liepen soortgelijke verzekeringen via [Adviesgroep] (producties 7 en 8) die beëindigd zijn. - Door toedoen van [geïntimeerde] is op 15 oktober 2009 een Combipolis aangevraagd bij NH van 1816 omvattend opstal, inboedel, aansprakelijkheid particulieren, reis- verzekering en rechtsbijstandverzekering ( pagina 74 tot en met 82). [cliënt 4] was via [Adviesgroep] verzekerd voor opstal, inboedel en aansprakelijkheid bij Unigarant (productie 11.9) voor reisverzekering bij Mondial (productie 11.10) en voor rechtsbijstand bij DAS (productie 11.11). Al deze verzekeringen zijn beëindigd, met uitzondering van de reisverzekering, althans een beëindiging van die verzekering blijkt niet uit de genoemde productie. De verklaring van [cliënt 4] als getuige dat [geïntimeerde] gedurende twee jaar niets voor haar heeft betekend acht het hof gezien deze omstandigheden leugenachtig. [geïntimeerde] heeft derhalve zeven keer het beding overtreden [cliënt 5]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] veertien overtredingen. [geïntimeerde] is betrokken geweest bij het doen afsluiten van een uitvaartpolis voor drie personen getekend 1 december 2009 en ingaande 1 januari 2010 (pagina 112). Dat [cliënt 5] een soortgelijke verzekering had lopen via [Adviesgroep] is niet gesteld.

5 - Door toedoen van [geïntimeerde] is een hypotheekrisicoverzekering afgesloten bij Reaal op basis van een aanvraag van 30 november 2009 (pagina 97 tot en met 110). Via [Adviesgroep] liepen twee levenspolissen bij Allianz die datzelfde risico afdekten (productie 11.13). Deze polissen zijn beëindigd. - Door toedoen van [geïntimeerde] is een combipolis tot stand gekomen bij NH van 1816 ter dekking van personenauto (2x), motorfiets, gezinsongevallen, reisverzekering, opstal, inboedel, aansprakelijkheid particulieren en rechtsbijstand (pagina 84 tot en met 96), op basis van een aanvraag van 30 november Via [Adviesgroep] liepen verzekeringen bij Allianz voor één auto (productie 11.14), bij Unigarant voor de andere auto (productie 11.15), bij Unigarant voor de motor (productie 11.16), bij Klaverblad voor opstal, inboedel, aansprakelijkheid particulieren en ongevallen (productie 11.17), bij Mondial Assistance voor reizen (productie 11.18) en voor rechtsbijstand bij Arag (productie 11.19). Al deze verzekeringen zijn beëindigd. [geïntimeerde] heeft derhalve elf keer het beding overtreden [cliënt 6]/[cliënt 7]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vier overtredingen. - Niet gebleken is dat [cliënt 6] een uitvaartverzekering heeft gehad via [Adviesgroep]. - Onduidelijk is gebleven op welk moment via [geïntimeerde] is verzocht om een offerte (gedaan op 1 februari 2010) voor een Lijfrente spaarplan (2x) door Conservatrix, waarvoor twee verzekeringen (Reaal) liepen bij [Adviesgroep] (productie 22) en het oversluiten van de hypotheekverzekering (Reaal) lopend via [Adviesgroep]. De opmerking van [Adviesgroep] dat het in de lijn ligt te verwachten dat er dus eerder contact is geweest dan 1 februari 2010 moge op zich juist zijn, zekerheid geeft dit niet [cliënt 8]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] een negental overtredingen.. - De uitvaartverzekering bij Monuta is gesloten per 1 november 2009 door tussenkomst van [geïntimeerde] (zoals door hem erkend), maar voordien liep een dergelijke verzekering niet via [Adviesgroep]. Dat vormt dus geen overtreding van het beding. - De Conservatrix koopsomlijfrente polis is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (zie aanvraagformulier pagina 138 t/m140), ingaande 1 november 2009, maar voordien liep bij [Adviesgroep] niet een soortgelijke polis. Dat vormt dus geen overtreding van het beding.. - De Conservatrix Lijfrente spaarplan polis ingaande 1 april 2010 is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] als blijkt uit een aanvraagformulier van 11 november 2009 (pagina 125 tot en met 128). Er liep reeds een soortgelijke polis bij Reaal (productie 11.25) via [Adviesgroep]. - De Conservatrix overlijdensrisicoverzekering ingangsdatum 1 maart 2010 is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] als blijkt uit een aanvraagformulier van 11 november 2009 (pagina 129 tot en met 136). Er liep reeds een soortgelijke polis bij Allianz Nederland via [Adviesgroep] (als erkend door [geïntimeerde]). - De Combipolis ingaande 1 februari 2010 is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] als blijkt uit de aanvraag van 20 oktober 2009 (pagina 143 tot en met 150). Het betreft verzekeringen van auto, opstal, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Dergelijke verzekeringen liepen ook via [Adviesgroep] als blijkt uit de producties en en

6 11.30 Het betreft derhalve zeven overtredingen van het beding door [geïntimeerde], [cliënt 9]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] een drietal overtredingen.. Door toedoen van [geïntimeerde] is een zogenaamde pensioengatverzekering gesloten bij Reaal ingaande 1 mei 2008 (productie 11.32). Een voorheen bij [Adviesgroep] gesloten levensverzekering ingaande 1 november 2006 bij Reaal is per 7 oktober 2009 geroyeerd. Dat beide verzekeringen soortgelijk zijn is onvoldoende komen vast te staan.. - De financiering bij Interbank. Vaststaat dat door toedoen van [geïntimeerde] deze financiering is opgezegd, blijkens de verklaring van [cliënt 9], die door [geïntimeerde] niet is weersproken. - De polis Levensverzekering Conservatrix is gesloten via [geïntimeerde] met als ingangsdatum 1 juli 2008 (productie 11.34), terwijl er ook reeds een verzekering terzake levensverzekering liep bij Reaal van 1 november 2006 via [Adviesgroep] (productie 11.35), die reeds is beëindigd per 2 december Enige noodzaak voor het afsluiten van nog een dergelijke verzekering is niet gebleken evenmin als de noodzaak om alsdan te komen tot een beëindiging anders dan de aanwezigheid van een soortgelijke verzekering. Het betreft derhalve twee overtredingen door [geïntimeerde] [cliënt 10]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zeven overtredingen..door toedoen van [geïntimeerde] is een uitvaartverzekering gesloten bij Monuta ingaande 1 januari 2010 voor twee personen (pagina 165 tot en met 168). Bij [Adviesgroep] liepen reeds een tweetal uitvaartverzekeringen bij Aegon vanaf 16 februari 2006 (productie 11.36). Niet blijkt dat die verzekeringen zijn beëindigd, zodat niet valt uit te sluiten dat die verzekeringen bestaan naast de door toedoen van [geïntimeerde] gesloten verzekeringen. Door toedoen van [geïntimeerde] is op 11 januari 2010 een offerte verzocht bij NH verzekeringen (pagina 153 tot en met 163) voor een zogenaamde combiverzekering (gezinsongevallen, personenauto, inboedel, aansprakelijkheid particulieren en rechtsbijstand particulieren). Bij [Adviesgroep] liepen verzekeringen voor auto, gezinsongevallen, inboedel en aansprakelijkheid particulieren bij London (productie 11.37) alsmede een rechtsbijstandverzekering bij DAS (productie 11.38). Het betreft derhalve vijf overtredingen door [geïntimeerde] [Adviesgroep]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] één schending.. Het betreft hier de afkoop van een levensverzekering bij Aegon (productie 11.39). [geïntimeerde] heeft niet betwist dat dit document zich in zijn PC bij DG Verzekeringen bevond. Nergens uit blijkt dat voordien de betreffende verzekering liep via [Adviesgroep] IK Financiële diensten. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] één schending..

7 Via DG Verzekeringen wordt op 11 januari 2010 een offerte gedaan aan IK Financiële administratie BV voor een zakelijke motorrijtuigenverzekering (bestelauto [kenteken]) ingaande 28 juni 2010, welke offerte op 5 februari 2010 wordt geaccepteerd (pagina 172 tot en met 175). Voor diezelfde auto liep een verzekering vanaf 28 juni 2008 via [Adviesgroep] (productie 11.40). Het betreft derhalve één overtreding door [geïntimeerde] [cliënt 11]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vijftien schendingen.. Voor autoverzekeringen en voor rechtsbijstand bestonden geen verzekeringen bij [Adviesgroep]. Het twee keer noemen van een levensverzekering bij Conservatrix berust kennelijk op een misverstand. Het hof ziet geen aanleiding om het opnemen van schade naast de hierna te bespreken schending als een aparte schending van het relatiebeding te beschouwen.. Door toedoen van [geïntimeerde] is een begrafenisverzekering gesloten op 4 november 2009 bij Monuta voor vier personen ingaande 1 december 2009 (pagina 191). Bij [Adviesgroep] liepen een drietal uitvaartpolissen van Axent (Nabestaandezorg). [geïntimeerde] heeft op 10 februari 2009 bemoeienis gehad met het doen opzeggen van een viertal levensverzekeringen (productie 11.44). [Adviesgroep] stelt (en toont aan) dat deze verzekeringen via haar liepen (productie en 11.46) en dat heeft [geïntimeerde] niet betwist. [geïntimeerde] wijst erop dat deze verzekeringen bij inlossing van de hypotheek na verkoop van het pand [adres] te [plaats] geen functie meer hadden, maar dat is een kwestie waarover hij zich met [Adviesgroep] had dienen te verstaan en dat heeft hij nagelaten. [geïntimeerde] heeft bemoeienis gehad met de aanvraag op 2 november 2009 van een levensverzekering bij Conservatrix ingaande 1 december 2009 (zie pagina 193 tot en met 198). Bij ASR liep ook een levensverzekering onder nummer [nummer], die niet verpand was (productie 11.46) en daarmee hetzelfde doel had. Door toedoen van [geïntimeerde] is op 9 november 2009 door [cliënt 11] een aanvraag voor een combipolis gedaan bij NH. Het betrof 2x een autoverzekering, een opstalverzekering, een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering (pagina 183 tot en met 190). Bij [Adviesgroep] liepen verzekeringen voor aansprakelijkheid, inboedel en opstal (vanaf 1 oktober 2001) voor hetzelfde adres bij Klaverblad (producties en 11.47) [geïntimeerde] heeft derhalve elf keer het beding overtreden [cliënt 12]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zeven overtredingen. Op 29 januari 2010 is door toedoen van [geïntimeerde] en offerte uitgebracht voor een levensverzekering ten behoeve van [partner cliënt 12], de partner van [cliënt 12]. Deze partner had nog geen verzekering lopen via [Adviesgroep]. Dat er een autoverzekering was gesloten ten behoeve van [cliënt 12] via [Adviesgroep] is niet gebleken. - [geïntimeerde] heeft bemoeienis met het sluiten van een uitvaartverzekering bij Monuta waartoe op 29 januari 2010 een aanvraag is ingediend (pagina 208). Op dat moment liep er een verzekering bij Aegon NabestaandenZorg NV (later Axent) via [Adviesgroep] (productie

8 11.48) ten behoeve van [cliënt 12]. - [geïntimeerde] heeft bemoeienis gehad met het aanvragen van een Combiverzekering bij NH (pagina 200 tot en met 207) op of omstreeks 15 januari Deze verzekering had betrekking op een personenauto, opstal, inboedel, aansprakelijkheid particulieren en rechtsbijstand. Via [Adviesgroep] liepen drie soortgelijke verzekeringen bij Londen (opstal, inboedel en aansprakelijkheid), die zijn beëindigd. Eén soortgelijke rechtsbijstand verzekering bij ARAG liep via [Adviesgroep] en is beëindigd (productie 11.50). [geïntimeerde] heeft derhalve vijf keer het beding overtreden [cliënt 13]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] twaalf overtredingen. Door toedoen van [geïntimeerde] zijn drie verzekeringen gesloten bij Conservatrix en één bij Reaal als valt af te leiden uit de pagina s 226 tot en met 250. De aanvraagformulieren zijn ingediend op 27 januari Bij [Adviesgroep] liep sedert 1 mei 2000 één soortgelijke verzekering (Stad Rotterdam), maar geen andere verzekeringen. In die zin zijn drie van de vier verzekeringen niet aan te merken als vervangend, hoewel de strekking van die andere verzekeringen nagenoeg dezelfde is. - Door toedoen van [geïntimeerde] werden twee uitvaartverzekeringen gesloten bij Monuta (aanvraag 15 januari 2010) pagina 219. Via [Adviesgroep] liepen bij Aegon NabestaandenZorg (productie 11.51) ook twee verzekeringen ten gunste van [cliënt 13] en zijn partner, welke verzekeringen premievrij zijn gemaakt. - Door toedoen van [geïntimeerde] wordt een Lijfrentespaarplan gesloten bij Conservatrix, getekend 25 januari 2010 (pagina s 221 tot en met 224). Tegelijk liep er ook een verzekering via Stad Rotterdam/ASR via [Adviesgroep]. De waarde van deze verzekering is op 18 maart 2010 uitgekeerd aan Conservatrix (productie 11.52). - Door toedoen van [geïntimeerde] is een Combipakket verzekering tot stand gebracht bij NH met een aanvraag gedateerd 15 januari 2010 (pagina s 213 tot en met 218). De Combipolis had betrekking op een auto, een snorfiets, opstal, inboedel aansprakelijkheid particulieren en rechtsbijstand. Via [Adviesgroep] waren er ook verzekeringen voor de auto bij London (productie 11.53), de snorfiets bij Unigarant (productie 11.54) opstal, inboedel en aansprakelijkheid London (productie 11.55) en rechtsbijstand bij Arag (productie 11.56). [geïntimeerde] heeft derhalve negen keer het beding overtreden [cliënt 14]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] drie overtredingen. Via [Adviesgroep] liepen bij Ardanta een tweetal uitvaartverzekeringen, die per 1 mei 2009 beëindigd zijn (productie 11.57). De aanvraag voor een dergelijke verzekering bij Monuta is via [geïntimeerde] gedaan op 18 januari 2010, derhalve nadat de eerste verzekeringen reeds waren beëindigd [cliënt 15]. [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vijftien overtredingen. - Door toedoen van [geïntimeerde] (Davest) is een levensverzekering gesloten bij Delta Lloyd op 16 december 2008 (pagina 28 tot en met 31). Bij [Adviesgroep] liep nog niet een dergelijke verzekering. - Op 9 maart 2009 is een hypotheekofferte opgemaakt door bemoeienis van [geïntimeerde]

9 (pagina 254 tot en met 266). Een hypotheek liep (nog) niet via [Adviesgroep]. - Via [geïntimeerde] is met als ingangsdatum 5 september 2009 een uitvaartverzekering bij Monuta gesloten (pagina 268 en 269). Een dergelijke verzekering liep nog niet via [Adviesgroep]. - Via [geïntimeerde] is een spaarplanverzekering aangevraagd op 8 oktober 2009 en gesloten bij Conservatrix (pagina 270 tot en met 277). Een dergelijke verzekering liep nog niet via [Adviesgroep] - Via [geïntimeerde] is nog een spaarplanverzekering aangevraagd op 13 oktober 2009 en gesloten bij Conservatrix (pagina 278 tot en met 281). Een dergelijke verzekering liep nog niet bij [Adviesgroep]. - Via [geïntimeerde] is een woonlastenverzekering aangevraagd op 13 oktober 2009 bij Waerdevol (pagina 283 tot en met 285). Een dergelijke verzekering liep nog niet bij [Adviesgroep]. - Door toedoen van [geïntimeerde] wordt op 26 januari 2010 een autoverzekering aangevraagd bij VCN (pagina 293 tot en met 296). Er liep al een verzekering bij Unigarant (productie 11.59) via [Adviesgroep] (destijds gesloten door toedoen van [geïntimeerde]), echter deze was reeds per 7 december 2009 geroyeerd (met verwerkingsdatum 15 januari 2010). Een toedoen van [geïntimeerde] is niet gebleken. - Door toedoen van [geïntimeerde] is op 26 januari 2010 een uitvaartverzekering aangevraagd bij Monuta (pagina 291 en 292) voor twee personen. Via [Adviesgroep] liep reeds een dergelijke verzekering bij de Gelderse Uitvaartverzekeringen (productie 11.58). - Door toedoen van [geïntimeerde] wordt op 25 januari 2010 een aanvraag ingediend voor een Combipolis Particulieren (pagina 286 tot en met 290). Deze omvat een gezinsongevallenverzekering, een doorlopende reisverzekering, een opstalverzekering, een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering particulieren en een rechtsbijstandverzekering. Bij [Adviesgroep] liepen een woonhuis-, inboedel- en reisverzekering bij Unigarant (productie 11.60). Voor wat betreft aansprakelijkheidsverzekering én rechtsbijstand is niet duidelijk of deze ook reeds bij [Adviesgroep] liepen, nu stukken ontbreken. [geïntimeerde] heeft derhalve vijf keer het beding overtreden [cliënt 16] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vier overtredingen. De Combipolis is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de offerte d.d. 12 januari 2010 (pagina 305 en 306 ). Het betreft verzekeringen van auto, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand. Dergelijke verzekeringen liepen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties (11.61 (autoverzekering)en (rechtsbijstandverzekering). [geïntimeerde] heeft derhalve vier keer het beding overtreden [cliënt 17] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] één overtreding. [geïntimeerde] heeft een garageverzekering d.d. 16 april 2009 afgesloten. Uit deze verzekering blijkt dat alleen een garagebox wordt verzekerd. Het betreft een nieuwe verzekering die niet eerder bij [Adviesgroep] liep (zie pagina 36 en 37). Dat vormt dus geen overtreding van het beding [cliënt 18] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zeven overtredingen. Dat de aanvraag van de Combipolis van 18 januari 2010 door toedoen van [geïntimeerde] is gesloten wordt door [geïntimeerde] niet betwist (pagina 308 t/m 313). Het betreft een auto-, bromfiets-, doorlopende reis-, rechtsbijstand-, opstal-, woonhuis-, inboedel- en

10 aansprakelijkheidsverzekering met verschillende ingangsdata. Met uitzondering van de auto-, bromfiets-, doorlopende reis- en rechtsbijstandverzekering liepen dergelijke verzekeringen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de productie (woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering). [geïntimeerde] heeft derhalve drie keer het beding overtreden [cliënt 19] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zeven overtredingen. - De uitvaartverzekering bij Monuta is op 18 november 2009 door tussenkomst van DG Verzekeringen aangevraagd. Op het aanvraagformulier staan drie verzekerden vermeld (pagina 315 t/m 318 blauwe map). Uit productie blijkt dat soortgelijke polissen ten aanzien van de drie verzekerden via [Adviesgroep] liepen. Dit vormt dus drie overtredingen van het beding. - De Combipolis is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de aanvraag van 23 november 2009 (pagina 321 t/m 325). Het betreft verzekeringen van auto, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Dergelijke verzekeringen liepen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties (autoverzekering) en (inboedel-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering). Dit vormt dus vier overtredingen van het beding. Uit het voorgaande blijkt dat [geïntimeerde] zeven keer het beding heeft overtreden [cliënt 20] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zeven overtredingen. - De Conservatrix spaarloonregeling ingaande 1 maart 2010 is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (DG verzekeringen) zoals blijkt uit een aanvraagformulier van 26 januari 2010 (pagina 335 t/m 338). [geïntimeerde] heeft niet betwist dat hij deze verzekering heeft aangevraagd. Via [Adviesgroep] liep een soortgelijke polis bij Allianz met eenzelfde jaarpremie (productie 11.70). Dit vormt dus een overtreding van het beding. - De Conservatrix levensverzekering ingaande 1 maart 2010 is aangevraagd op 25 januari 2010 door toedoen van [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) (pagina 339 t/m 341 ). [geïntimeerde] heeft niet betwist dat hij deze verzekering heeft aangevraagd. Een soortgelijke polis met een zelfde einddatum liep via [Adviesgroep] bij Reaal (productie 11.69). Dit vormt dus een overtreding van het beding. - De Combipolis is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de aanvraag van 23 december 2009 (pagina 330 t/m 334 ). [geïntimeerde] heeft niet betwist dat hij deze verzekering heeft aangevraagd. Het betreft verzekeringen van auto, inboedel, aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand met verschillende ingangsdata. Dergelijke verzekeringen liepen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties (autoverzekering), (doorlopende reisverzekering), (onder meer inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering) en (rechtsbijstandverzekering). [geïntimeerde] heeft met betrekking tot deze polis vijf keer het beding overtreden. Uit het voorgaande blijkt dat [geïntimeerde] zeven keer het beding heeft overtreden. Niet van belang is dat [cliënt 20] zelf het kantoor van DG Verzekeringen heeft benaderd, nu evenzeer duidelijk is dat het ook dan [geïntimeerde] niet vrijstond [cliënt 20] bij te staan bij het doen beëindigen van de bij [Adviesgroep] lopende verzekeringen [cliënt 21] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] één overtreding. De Conservatrix levenpolis ingaande 1 april 2010 is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] als blijkt uit een aanvraagformulier van 21 januari 2010 (zie pagina 352 t/m 357 ). Echter, er is niet gebleken dat voor [cliënt 21] een dergelijke verzekering liep bij

11 [Adviesgroep]. Dat vormt dus geen overtreding van het beding [cliënt 22] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] drie overtredingen. De offerte voor een uitvaartverzekering bij Monuta is op 11 december 2009 ingediend door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen). Hierbij is naast [cliënt 22] tevens [cliënt 10] als verzekerde opgenomen; de heer [cliënt 23] is verzekeringnemer en was geen relatie van [Adviesgroep] (pagina 363 en 364). Voordien liep er echter alleen ten aanzien van [cliënt 22] een uitvaartverzekering bij [Adviesgroep] (productie ). Dit vormt dan slechts één overtreding van het beding en geen drie [cliënt 24] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] zes overtredingen. - De uitvaartverzekering bij Monuta is op 11 december 2009 door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) aangevraagd. Op het aanvraagformulier staan als verzekerden vermeld [cliënt 24] en [cliënt 25] (pagina 373 t/m 376. Uit producties en blijkt dat soortgelijke polissen ten aanzien van [cliënt 24] en [cliënt 25] via [Adviesgroep] liepen. Dit vormt dus twee overtredingen van het beding. - De Combipolis ingaande op verschillende data is gesloten door toedoen van [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de aanvraag van 17 december 2009 (pagina 368 t/m 372 ). Het betreft verzekeringen van auto, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Met uitzondering van de rechtsbijstandverzekering liepen dergelijke verzekeringen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties (autoverzekering) en Hoewel uit productie niet echt af te leiden valt welke verzekeringen het betreffen, erkent [geïntimeerde] dat het om een inboedel en avp-verzekering gaat. Uit het voorgaande blijkt dat [geïntimeerde] vijf keer het beding heeft overtreden [cliënt 26] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] vijf overtredingen. - De uitvaartverzekering bij Monuta is op 13 november 2009 door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) aangevraagd (pagina 385 t/m 387 ). Uit productie blijkt dat een soortgelijke polis via [Adviesgroep] liepen. Dit vormt dus een overtreding van het beding. - De Combipolis is gesloten door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de aanvraag van 24 november 2009 (pagina 380 t/m 384). Het betreft verzekeringen van auto, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand met verschillende ingangsdata. Met uitzondering van de rechtsbijstandverzekering liepen dergelijke verzekeringen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties (inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering) en (autoverzekering). [geïntimeerde] heeft met betrekking tot deze polis dan ook drie keer het beding overtreden. Uit het voorgaande blijkt dat [geïntimeerde] vier keer het beding heeft overtreden [cliënt 27] [Adviesgroep] verwijt [geïntimeerde] veertien overtredingen. De aanvraag voor een Interbankkrediet d.d. 5 januari 2010 is door tussenkomst van [geïntimeerde] (zoals door hem erkend) gesloten, maar voordien liep een dergelijk krediet niet via [Adviesgroep]. Dat vormt dus geen overtreding van het beding. - De uitvaartverzekering bij Monuta is op 20 november 2009 door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) aangevraagd. Op het aanvraagformulier staan naast [cliënt 27] nog drie

12 verzekerden vermeld (pagina 397 t/m 401 ). Uit producties en blijkt dat soortgelijke polissen ten aanzien van die vier verzekerden via [Adviesgroep] liepen. Dit vormen dus vier overtredingen van het beding. - De Combipolis is gesloten door [geïntimeerde] (DG Verzekeringen) als blijkt uit de aanvraag van 29 december 2009 (pagina 389 t/m 396 ). Het betreft een gezinsongevallenverzekering, twee autoverzekeringen, bromfietsverzekering, doorlopende reisverzekering en woonhuis-, inboedel-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering met verschillende ingangsdata. Met uitzondering van de bromfietsenverzekering liepen dergelijke verzekeringen ook via [Adviesgroep] zoals blijkt uit de producties 11.85, (autoverzekeringen), (gezinsongevallen-, woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering) en (doorlopende reisverzekering). [geïntimeerde] heeft met betrekking tot deze polis acht keer het beding overtreden. - Uit het voorgaande blijkt dat [geïntimeerde] het beding twaalf keer heeft overtreden Een optelling van deze overtredingen leert dat [geïntimeerde] het betreffende relatiebeding meer dan 100 keer heeft geschonden. [Adviesgroep] vordert een boete van 2.268,50 per overtreding, hetgeen neerkomt op een bedrag van tenminste ,-. [Adviesgroep] heeft in haar memorie na enquête haar vordering beperkt tot een bedrag van ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 november Om verdere matiging van dit bedrag is door [geïntimeerde] niet verzocht, zodat het hof dit bedrag zal toewijzen. Het hof verstaat de wijziging van eis als door [Adviesgroep] geformuleerd in de memorie na tussenarrest aldus dat ingeval het gevorderde bedrag van ,- wordt toegewezen aan boetes dan niet ook nog de vordering tot schadevergoeding behoeft te worden toegewezen. Voor zover [Adviesgroep] anders heeft bedoeld wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is overwogen onder rov Dit alles leidt ertoe dat het vonnis waarvan beroep als in conventie gewezen zal worden bekrachtigd voor wat betreft de aan [Adviesgroep] opgelegde betalingsverplichting jegens [geïntimeerde] zoals reeds is overwogen onder rov tot en met in het tussenarrest van 13 december Het vonnis zal echter worden vernietigd met betrekking tot het oordeel van de kantonrechter over de geldigheid van het beding als bedoeld in artikel 12 van de arbeidsovereenkomst, een en ander als overwogen in rov tot en met van het tussenarrest van 13 december Daaraan doet niet af dat het hof een verklaring voor recht zal geven dat [Adviesgroep] aan het beding als bedoeld in artikel 12 b van de arbeidsovereenkomst niet is gebonden als overwogen in rov van het hiervoor genoemde tussenarrest. Het bestreden vonnis als gewezen in reconventie dient eveneens te worden vernietigd onder toewijzing van een bedrag van ,- als hiervoor aangegeven De proceskosten tussen partijen zullen worden gecompenseerd, zowel in eerste aanleg als in het hoger beroep. 15 De uitspraak Het hof:

13 vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen uitsluitend voor zover het betreft de verklaring voor recht en de proceskostenveroordeling en voor zover in reconventie gewezen volledig ; en doet opnieuw recht: in conventie: verklaart voor recht dat [geïntimeerde] niet gebonden is aan het in artikel 12 onder b van de arbeidsovereenkomst vastgelegde concurrentiebeding; bekrachtigt het in conventie gewezen vonnis voor het overige; in reconventie: veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling aan [Adviesgroep] van een bedrag van ,- aan boetes, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 november 2012; verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af; in conventie en reconventie: compenseert de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Dit arrest is gewezen door mrs. Chr. M. Aarts, M.J.H.A. Venner-Lijten en M. van Ham en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 juni griffier rolraadsheer

14

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 18-08-2015 APLAZA-KOPPELINGEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 4 1.1 AEGON 4 1.2 ARAG 4 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA 6 1.5 DE AMERSFOORTSE 6 1.6

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-01-2015 APLAZA-KOPPELINGEN MAATSCHAPPIJEN MET PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 AEGON 3 1.2 ARAG 3 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

1 van 6 28-2-2013 14:35

1 van 6 28-2-2013 14:35 1 van 6 28-2-2013 14:35 LJN: BR5339, Gerechtshof Amsterdam, 200.085.721/01 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-07-2011 18-08-2011 Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BR6704, Gerechtshof Amsterdam, 200.072.5489/01 Datum 07-06-2011 uitspraak: Datum 05-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Kennelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2013

ECLI:NL:GHSHE:2015:2013 ECLI:NL:GHSHE:2015:2013 Instantie Datum uitspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch 02-06-2015 Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden 04-06-2015 HD 200.111.205_01 Arbeidsrecht Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:4061 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2014:4061 Deeplink Print het document. ECLI:NL:GHSHE:2014:4061 Deeplink Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 10-10-2014 Zaaknummer HD 200.091.830_01 Formele relaties Tussenuitspraak:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BV6150, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.089.545 Datum uitspraak: 14-02-2012 Datum publicatie: 17-02-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

LJN: BO4175, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.029.693/01 en 200.031.136/01

LJN: BO4175, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.029.693/01 en 200.031.136/01 LJN: BO4175, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.029.693/01 en 200.031.136/01 Datum uitspraak: 16-11-2010 Datum publicatie: 17-11-2010 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 1 van 7 20-8-2014 9:27 ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 Instantie Datum uitspraak 15-07-2014 Datum publicatie 04-08-2014 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 200.100.003-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds.

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds. VONNIS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag EMF Rolnr.: 3220546 /14-21116 9 december 2014 Vonnis in de zaak van: de stichting Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten, gevestigd te Barendrecht, eisende

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz5085

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz5085 pagina 1 van 6 LJN: BZ5085, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.104.630 Datum uitspraak: 19-03-2013 Datum publicatie: 22-03-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

pagina 1 van 6 LJN: BY6491, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.061.954/01 en 200.070.981/01 Datum 18-12-2012 uitspraak: Datum 19-12-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal)

5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal) HOUTHOFF BURUMA 5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal) Rechtspraak.ni - Print uitspraak Page 1 of 6 ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 Instantie Datuni

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:399

ECLI:NL:GHSHE:2014:399 ECLI:NL:GHSHE:2014:399 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer HD 200.089.663_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-237 d.d. 18 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden, en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

[ X ] heeft bij memorie acht grieven geformuleerd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het

[ X ] heeft bij memorie acht grieven geformuleerd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het LJN: BZ9786, Gerechtshof Amsterdam, 200.099.842/01 Datum uitspraak: 26-03-2013 Datum publicatie: 08-05-2013 Rechtsgebied: Soort procedure: Handelszaak Hoger beroep Inhoudsindicatie: Is opzeggingsmogelijkheid

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV i.o. is mogelijk, mits binnen redelijke termijn BV tot stand komt en overeenkomst bekrachtigd. Gehele aanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-039 d.d. 5 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en, mr. E.J. Heck, secretaries) Samenvatting Consument klaagt er over dat Aangeslotene

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

1.1 Voor het verloop van het geding tot 23 augustus 2005 verwijst het hof naar het tussenarrest van die datum.

1.1 Voor het verloop van het geding tot 23 augustus 2005 verwijst het hof naar het tussenarrest van die datum. 1 of 5 17.07.2008 11:10 LJN: AV7619, Gerechtshof Arnhem, 2003/1021 Datum uitspraak: 21-03-2006 Datum publicatie: 31-03-2006 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Handelszaak Hoger beroep Uit

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BW4219, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.085.238 T Datum uitspraak: 24-04-2012 Datum publicatie: 27-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:......

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1764

ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1764 ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1764 Instantie Datum uitspraak 23-04-2013 Datum publicatie 03-06-2013 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 200.099.866-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 14 maart 2008 Vindplaats LJN BC6699 Naam Zutekouw / van Oort Essentie uitspraak: Een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 18 april 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting De financier

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-41 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:898

ECLI:NL:RBAMS:2014:898 ECLI:NL:RBAMS:2014:898 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 26-02-2014 Datum publicatie 11-03-2014 Zaaknummer C/13/535558 / HA ZA 13-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep ECLI:NL:GHSHE:2015:3523 http://deeplink. Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 11-09-2015 21-09-2015

Nadere informatie

Vordering, verweer en standpunten ter zitting

Vordering, verweer en standpunten ter zitting RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM Datum : 20 juli 2009 Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van: Eiser X, t e g e n: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid RAAD

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 5 LJN: BL2822,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 653105 VV Exppl. 09-10197 Datum uitspraak:04-02-2010 Datum 08-02-2010 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM 1 februari 2007 bij vervroeging download: https://spiegeler.com/ Spiegeler Advocaten Oranjestraat 8 2514 JB s-gravenhage 070-2170200 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: LJN: BV8256, Gerechtshof Leeuwarden, 200.086.453/01 Datum uitspraak: 06-03-2012 Datum publicatie: 08-03-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Art. 49, 74, 82 en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:2617

ECLI:NL:GHDHA:2013:2617 ECLI:NL:GHDHA:2013:2617 InstantieGerechtshof Den HaagDatum uitspraak23-07-2013datum publicatie24-07-2013 Zaaknummer200.099.698-01 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010 Uitspraak GCHB 397-H90020 Zorgplicht hypotheekadviseur i.v.m. termijn financieringsvoorbehoud. 'eigen schuld' cliënt. Bekijk de uitspraak in eerste aanleg Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.128.747/01 zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam : 516778 / HA ZA 12-574 ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 Datum:

Nadere informatie

ING Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ING Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-167 d.d. 29 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. P.A. Offers, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen Aangeslotene.

Voogd & Voogd Verzekeringen, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-247 d.d. 23 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument heeft op 30 maart 2011

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hof Money4wheels: [appellant] [geïntimideerde] DomJur 2015-1129

Hof Money4wheels: [appellant] [geïntimideerde] DomJur 2015-1129 Hof Money4wheels: [appellant] [geïntimideerde] DomJur 2015-1129 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.159.622/01KG ECLI:NL:GHAMS:2015:1934 Datum: 19 mei 2015 Arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:1362

ECLI:NL:RBLIM:2014:1362 1 van 6 332014 14:22 ECLI:NL:RBLIM:2014:1362 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 12022014 Datum publicatie 19022014 Zaaknummer 341949 CV EXPL 121733 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

AFAB Geldservice B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

AFAB Geldservice B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 7 mei 2013 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 Datum uitspraak: 03-02-2010 Datum publicatie: 08-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie