Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)"

Transcriptie

1 Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik van de werkvloer en van opleidingen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het examen bestaat uit twee programma s die elk uit vier onderdelen bestaan: Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken. Voor elk van deze onderdelen kan men een deelcertificaat behalen. Bij het behalen van vier deelcertificaten van één programma ontvangt men het Diploma NT2. Het examen is open voor iedereen van achttien jaar en ouder, ongeacht nationaliteit of opleiding. Het examen wordt wekelijks afgenomen op verschillende plekken in Nederland. Programma I en II Examenprogramma I is een startbewijs voor anderstaligen die een beroepsopleiding of een vakopleiding op mbo-3 niveau willen volgen (bijvoorbeeld aan een ROC). Op de arbeidsmarkt is examenprogramma I het startbewijs voor functies als beginnend, gediplomeerd vakman. Examenprogramma II is bedoeld voor anderstaligen die een middenkader opleiding willen volgen of naar het hbo of de universiteit gaan. Examenprogramma II geldt op de arbeidsmarkt als startbekwaam qua Nederlandse taal voor functies in het midden en hogere kader. De Wet Inburgering Met het Diploma NT2 van programma I en van programma II voldoet men aan de inburgeringsplicht volgens de Wet Inburgering voor alle onderdelen (ook Kennis Nederlandse Samenleving). Programma I en II vereisen een hoger taalniveau dan het Inburgeringsexamen. Sinds 1 januari 2008 geldt de regel dat gemeenten uit de Rijksgelden voor de Wet Inburgering alle cursussen voor deelname aan het Staatsexamen NT2 kunnen financieren, zowel voor inburgeringsplichtigen (werkenden èn niet-werkenden) als voor inburgeringsbehoeftigen. Taalniveaus naar Europese (CEF-)normen De Raad van Europa heeft een Common European Framework (CEF) for Modern Languages ontwikkeld. In Nederland is onderzoek gedaan naar het niveau van de Staatsexamens NT2 in samenwerking met mbo-docenten en docenten Hoger Onderwijs, alsmede functionarissen in bedrijven en instellingen. Uit dat onderzoek bleek dat Examenprogramma I overeenkomt met het CEF-niveau B1 zoals dat vereist werd door mbo-docenten in het onderzoek. Examenprogramma II komt, volgens de onderzochte docenten, decanen en andere functionarissen, overeen met de instroomeisen (qua taalvaardigheid) voor studies in het hoger onderwijs en ligt op CEF-niveau B2. Voorbeeldexamens Van het Staatsexamen NT2 zijn voorbeeldexamens verschenen, zowel voor Examenprogramma I als voor Examenprogramma II. U kunt de voorbeeldexamens op papier krijgen (zie besteladres Cito) of downloaden van de Staatsexamen NT2-website. De voorbeeldexamens bestaan uit opgaven die in eerdere examens zijn gebruikt en geven een compleet beeld van een Staatsexamen NT2. Voor meer informatie: Cito, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoon: (tussen uur) , Ook vindt u voorbeeldexamens op Kosten deelname examen: De kosten zijn 22,50 per onderdeel en 90,- voor vier onderdelen; zowel voor Programma I als Programma II. Aanmelden en informatie Er worden elke week staatsexamens NT2 afgenomen, met uitzondering van enkele weken rond de kerst en in de zomervakantie. Er zijn zes permanente examenlocaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda en Eindhoven (voor adressen en bereikbaarheid, zie Aanmelding voor examens moet gebeuren via het digitale aanmeldsysteem van Informatie Beheer Groep (IB-groep), onderdeel van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie: Het blijft mogelijk om een schriftelijke aanmelding te doen, via een aanmeldformulier, maar dan wordt de deelnemer door IB-groep ingedeeld. Deelnemers wordt aangeraden om zich tijdig aan te melden voor een examen. De populaire weken, tegen de zomervakantie, zullen snel volgeboekt zijn. Deelnemers kunnen zich dus beter inschrijven voor een eerdere examendatum. Bij een tijdige aanmelding heeft de deelnemer de meeste keuze in de plaats en de datum voor het examen. Voor meer informatie: DUO- IB-groep, NT2-administratie, telefoon: Vragen over het gebruik van diploma s op de arbeidsmarkt kunt u terecht bij het ITTA, of Voor informatie over Staatsexamens NT2 kunt u terecht op de website: Colofon: Het overzicht Examentrainingen NT2 is een uitgave van het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam). Deze brochure is samengesteld en verspreid in opdracht van het ministerie van OCW. Redactie: Bouchra Assadiki, Corrine van den Nieuwendijk en Paulien Mol Redactieadres: Spuistraat 210, 1012 VT, Amsterdam, tel: Vormgeving: dsigned - Zwanenburg

2 EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMEN NT2 ADRESSENOVERZICHT

3 Voor wie is deze brochure? In deze brochure vindt u een uitgebreide lijst met scholen en opleidingsinstituten die examentrainingen NT2 verzorgen. Met behulp van deze lijst kunt u opzoeken waar bij u in de buurt examentrainingen gegeven worden. In de tabellen vindt u ook informatie over de duur, opzet en werkwijze bij de examentrainingen. Hebt u anderstalige werknemers in dienst? Als u anderstalige werknemers wilt laten deelnemen aan een bedrijfsopleiding, kunt u hen eerst het Staatsexamen NT2 laten doen. U weet dan zeker dat ze het goede taalniveau hebben om aan een bedrijfsopleiding te beginnen. Als u anderstalige werknemers op midden- of hooggeschoolde functies in dienst heeft die verplicht moeten inburgeren, dan kunt u hen aanbieden zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2. Ze kunnen deelnemen aan cursussen (ook s avonds) die namens de gemeente worden aangeboden. Als er binnen uw bedrijf veranderingen op komst zijn en werknemers willen doorgroeien naar een betere positie, dan kunt u hen met een goede voorbereiding op en deelname aan het Staatsexamen NT2 de mogelijkheid bieden het juiste taalniveau te verwerven voor hun nieuwe functie. Voorbeeldexamens doen Het is raadzaam om uw werknemers niet onvoorbereid naar het Staatsexamen NT2 te sturen, ook al is het taalniveau van de deelnemers in uw ogen voldoende. Taalvaardigheid en examenvaardigheid zijn twee verschillende dingen. Mensen die het Staatsexamen NT2 willen afleggen, moeten weten wat het examen inhoudt en oefenen met de voorbeeldexamens. Als men dat in een examentraining doet, wordt bovendien snel duidelijk op welke punten de taalvaardigheid nog verbetering behoeft. Daar kan men dan in een training gericht mee aan het werk. Voor wie is het Staatsexamen NT2 bedoeld? Als u een opleiding wilt volgen op mbo-niveau, hbo of universiteit, dan kunt u met het diploma NT2 aantonen dat u voldoende Nederlands beheerst om aan de opleiding deel te nemen. Als u wilt inburgeren op een hoog taalniveau, dan kan u Staatsexamen NT2 doen. Als u wilt naturaliseren en een officieel NT2-examen op een hoger taalniveau wilt doen, dan kunt u Staatsexamen NT2 doen. Als u geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding heeft, maar u wilt werken op mbo, havo of hooggeschoold niveau, dan kunt u met het Diploma NT2 (Nederlands als Tweede Taal) laten zien dat u het Nederlands goed beheerst. Als u het Staatsexamen NT2 al een keer heeft geprobeerd, kunt u het nogmaals doen. U kunt alle onderdelen (lezen, schrijven, spreken en luisteren) los van elkaar doen of herkansen. U krijgt het diploma Staatsexamen NT2 als u voor alle vier de onderdelen bent geslaagd. Een examentraining volgen Als het Staatsexamen NT2 voor u van groot belang is bijvoorbeeld omdat u verplicht moet inburgeren, kunt u het beste een examentraining volgen. In een training wordt u goed op het examen voorbereid. U verbetert uw Nederlands, leert hoe het Staatsexamen NT2 opgebouwd is en wat u precies moet doen tijdens het examen. Als u niet geslaagd bent voor (een deel van) het examen, dan kunt u dat in een examentraining bespreken. Vaak is het mogelijk om te oefenen met die onderdelen van het examen (Lezen, Spreken, Schrijven of Luisteren) die u opnieuw moet doen. Door te oefenen met voorbeeldexamens kunt u zien of uw niveau goed is en kan een docent u gerichte aanwijzingen geven. Om mee te doen aan het Staatsexamen NT2 is een cursus NT2 niet verplicht. Om een goede kans van slagen te hebben, moet u natuurlijk wel voldoende Nederlands kennen om het examen te kunnen maken en weten wat het examen inhoudt. Helpt u anderstaligen aan werk? Als u anderstalige werkzoekenden wilt bemiddelen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt, dan kunt u hen het Staatsexamen NT2 laten afleggen om de taalvaardigheid vast te stellen (passend bij midden- of hooggeschoolde functies). Het diploma NT2 geeft u, de toekomstige werkgever en de werkzoekende een tastbaar bewijs in handen. Als u cursussen aanbiedt in het kader van de Wet Inburgering of de Wet Werk en Bijstand, dan zult u deelnemers met een midden- en hooggeschoolde achtergrond bij voorkeur aan het Staatsexamen NT2 laten deelnemen. Met het behalen van het Diploma NT2 verkrijgen ze een diploma dat past bij hun opleidingsniveau en bij hun functioneringsniveau op de arbeidsmarkt. Het Diploma NT2 Het behalen van het Diploma NT2 geeft aan dat werknemers op midden- of hooggeschoolde functies geen taalproblemen zouden moeten ondervinden. Dit kan een belangrijke stap zijn in de richting van (passend) betaald werk. Het Staatsexamen NT2 geeft duidelijkheid over het taalniveau van de werkzoekende. De belangstelling voor het diploma neemt in het bedrijfsleven daarom toe. Het diploma wordt steeds vaker gebruikt bij werving en selectie van nieuwe werknemers en fungeert in veel bedrijfstakken als instapeis voor vakopleidingen. Met het diploma NT2 in de hand staan anderstalige sollicitanten dus veel sterker. 2

4 Hoe vindt u de informatie die u nodig hebt? Adres het adres van de school of het instituut Dit is het adres waar u informatie kunt krijgen over de training. De lessen worden niet altijd op dit adres gegeven. Programma het examenprogramma waarop de training gericht is: De training richt zich vooral op Programma I of Programma II. In veel gevallen worden de Programma I of Programma II vier vaardigheden (Lezen, Spreken, Luisteren, Schrijven) apart getraind. Opzet het soort training Er zijn vier verschillende soorten examentrainingen: 1. Open inschrijving (O) 2. Maatwerktraining (M) 3. Regulier NT2-onderwijs (R) 4. Naar keuze (K) Lestijd de tijden waarop les wordt gegeven: overdag of s avonds Bij voldoende aanmeldingen zullen de meeste scholen hun lestijden uitbreiden. Werkwijze de manier van lesgeven: groepsgewijs of individueel In groepsonderwijs wordt rekening gehouden met individuele leerwensen. Er is vaak de mogelijkheid tot extra zelfstudie in een Open Leercentrum. Afkortingen I II D A O M R K Examenprogramma I Examenprogramma II Dag: de lessen vinden overdag plaats Avond: de lessen vinden s avonds plaats Open inschrijving: Er is een aparte examentraining met een vast aantal uren waarvoor de cursist zich inschrijft. Maatwerk: De training wordt in overleg met de cursist ontworpen. Regulier NT2-onderwijs: Er is geen aparte examentraining; de cursist schuift aan bij de examenvoorbereiding van het reguliere NT2-onderwijs. Naar keuze: de cursist kiest zelf de delen van de training die hij of zij wil volgen. De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

5 Drenthe plaats instituut adres postcode Assen Drenthe College A.H.G.Fokkerstraat AM Emmen Drenthe College Stadionplein AP Hoogeveen Drenthe College Stuifzandseweg BB Meppel Drenthe College Vledderstraat 3d 7951 LC Rolde Védéwé Taaltrainingen Volmachtenlaan HS Friesland Drachten Friesland College Splitting LC Harlingen Friesland College Oud Jaagpad HH Heerenveen Friesland College Jousterweg RH Heerenveen Talengroep Nederland Noord B.V. President Kennedylaan JE Leeuwarden Eurolangues Bostulp PK Leeuwarden Friesland College Julianalaan AH Leeuwarden Talengroep Nederland Noord B.V. James Wattstraat AR Sneek Friesland College St. Antoniusplein HJ Gelderland Apeldoorn ROC Aventus, Sector Traning & Educatie Laan van de Mensenrechten GB Arnhem Elycio Talen Kronenbrugsingel GM Arnhem Instituut Jeroen Bosch Kastanjelaan JS Arnhem ROC Rijn IJssel - Educatie & Inburgering Utrechstraat LZ Arnhem Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Barneveld Quality Communication B.V. Pascalstraat RT Ede Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Ermelo Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Harderwijk Landstede Training, Opleiding & advies Westeinde DD Harderwijk Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Nijmegen Eurolinguist Daalsehof GT Nijmegen LTC-Language Training Centre BV St Canisiussingel TG Nijmegen Radboud in'to Languages Erasmusplein HD Nijmegen Stoffels Taleninstituut Hatertseweg AT Nijmegen Language Partners Zevenheuvelenweg 48 a 6571 CK Tiel ROC Rivor Bachstraat KZ Tiel Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Wageningen Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Hesselink van Suchtelenweg CT Wageningen ROC A12, afdeling Educatie Costerweg AA Wijchen I&I Training en Opleiding Europaplein GV Groningen Groningen Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen Oude Kijk in 't Jatstraat EK Groningen Talengroep Nederland Noord B.V. Protonstraat 6F 9715 HH Groningen e.o. Noorderpoortschool voor Educatie van Ketwich Verschuurlaan SW Leek Alfa-college Postbus AC Zeeland Goes ROC Zeeland Postbus MC Goes Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Hulst PIBLW-Reintegratie Tabakstraat HW Oostburg PIBLW-Reintegratie Zuidzandsestraat 33a 4501 AL Terneuzen PIBLW-Reintegratie Mr.F.J.Haarmanweg 25 a 4538 AN Terneuzen ROC Westerschelde Vlietstraat 11a 4530 AC Terneuzen ROC Westerschelde Haarmanweg 25 A 4538 AN Vlissingen Mondo NT2-privé Offenbachlaan ME 4

6 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II M K D A G I I II R M D A G I I II R M D A G I I II M D G I II M D A I I II M D A G I I II M R D A G I I II M D A I I II R M D A G I I II O M K R A G I I II O M D A G I I II M D A I I II R O D A G I II O M D A G I I II O M D A G I I II i.o. D A G I I II M D A I II M D A G I II O D G I I II M D G I I II M D A G I I II R O D G I II R D A G II R D A G I II M D A I II O M D A G I I II M D A G I I II R M O D A G I I II R D A G I II O M D A G I I II O M D A G I I II O M D A G I I II K D A G I I II K D A G I I II M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

7 Limburg Noord-Brabant Utrecht plaats instituut adres postcode Geleen Arcus College Op de Vey CC Heerlen Arcus College Diepenbrockstraat TJ Heerlen Centrum voor Baan en Beroep Beersdalweg PE Maastricht Arcus College Heugemer Pastoorstraat AG Maastricht Centrum voor Baan en Beroep Miradorplein PE Maastricht Leeuwenborgh Opleidingen Sibemaweg DC Maastricht Instituut Jeroen Bosch Spoorweglaan BS Maastricht Talencentrum van de Universiteit Maastricht Sint Servaasklooster TE Roermond Gilde Opleidingen Bredeweg GE Sittard Centrum voor Baan en Beroep Geerstraat KC Sittard Leeuwenborgh Opleidingen Leijenbroekerweg CA Sittard Taalsupport Overhoven EH Venlo- Noord Linguacom Taleninstituut Berkenlaan EB Venlo Exameninstelling ttif.company Spoorstraat KJ Venlo Gilde Opleidingen Laaghuissingel EK Venray Gilde Opleidingen Kruitweg XT Venray Kusters scholing & training b.v. Westsingel 5c 5801 TT Weert Gilde Opleidingen, unit Educatie Drakesteyn AG Weert WYO Talen Nederland Emmasingel BA Bergen op Zoom EBC Taleninstituut Keldermanslaan AL Bergen op Zoom ROC West-Brabant, Kellebeek College Drabbestraat EB Bergen op Zoom Sama Sama Oude Stationsweg BZ Breda Cosmocollege Meerten Verhoffstraat AS Breda Kellebeek College Verviersstraat HT Breda Taalvakwerk Titulaerlaan GS Breda Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Eersel ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Eindhoven Fontys Hogescholen/ Talencentrum Rachelsmolen MA Eindhoven ROC Stercollege Frankrijkstraat AE Eindhoven WYO Talen Nederland High Tech Campus AE Eindhoven Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Helmond Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Oss Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Roosendaal PIBLW-Reintegratie Dr. Schaepmanlaan GZ Roosendaal ROC West-Brabant, Kellebeek College Hoogstraat ZW Roosendaal Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Tilburg Bogaers Taleninstituut B.V. Ringbaan Zuid PN Tilburg Nederlands Centrum voor Buitenlanders Koestraat EG Tilburg ROC Tilburg Apennijnenweg DV Tilburg Talencentrum Universiteit van Tilburg Warandelaan AB Tilburg Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Valkenswaard ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Veghel Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Veldhoven ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Vught Instituut Jeroen Bosch Taalstraat BE Wijk en Aalburg Da Vinci College Perzikstraat 7a 4261 KC Amersfoort ROC Midden Nederland Bisschopsweg BZ Amersfoort Language Partners Regentesselaan 24a 3818 HJ Amersfoort Talenpraktikum Amersfoort Johan Wagenaarstraat 12a 3816 PD Baarn Talengroep Nederland Amsterdamsestraatweg 41A 3744 MA Hilversum ROC van Amsterdam, werkmaatschappij Gooi/Vechtstreek Arena NW Nieuwegein Exameninstelling ttif.company Ducatenburg AB Soest Talen Training Centrum TTC Burg. Grothestraat CL Soesterberg Linguarama Nederland Amersfoortsestraat AR Utrecht Babel Lucasbolwerk EG Utrecht Boutellier Taaltraining Linnaeuslaan TV Utrecht Ik wil naar Nederland Hondsrug BZ Utrecht James Boswell Instituut Kriekenpitplein EC Utrecht Lest Best Vondellaan GH Utrecht Nederlands Centrum voor Buitenlanders Postbus AP Utrecht Pieter Quint Instituut Havikstraat TL Utrecht Taalkrachtig IJsselstraat JW Utrecht ROC Midden Nederland Ravellaan JE Utrecht Volksuniversiteit Utrecht Nieuwegracht LE Utrecht Volksuniversiteit Utrecht Burg. Fockema Andreaelaan 9 Veenendaal ROC Midden Nederland De Grote Pekken JB Vleuten Taalkrachtig Puttershof LC Zeist Elycio Talen Laan van Vollenhove AS 6

8 telefoon opzet lestijd werkwijze website I i.o. i.o. i.o I II i.o. i.o I II O M R K D A G I i.o. i.o. i.o I II O M R K D A G I II M O K D A G I I II M D A I I II O R M D A G I I II O D A G I I II O M R K DA G I II M O K D A G I II M K D A G I I II M R D A G I I II K D A G I I II O R D A G I II R D A G I II M D A G I II R D A G I II O M D A I I II M K D A I I II O M R D A G I I II M D A G I I II K D A G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II R D A G II O M D A i.o I II R D A G I II O M D A I I II O M D A G I I II O M D A G I I II R D A G I II O M D A G I I R D A G I II O D A G II O M R K D A G I I II R D A G I II R D A G I II M D A I I II M R D A G I I II R D A G I II M D A G I I II M K D A I I II M R K D A G I I II O M R A I I II K D A G I I II M D A I I II O M D A G I I II O M K D A G I I II M i.o. I II O M D A G I I II M R O D G I I R D A G I II O M K D A G I I II O D A G I II R O D A G I II O M D A G I II O M D A G I II O R D A G I II M D A I I II O M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

9 Noord-Holland Flevoland plaats instituut adres postcode Aalsmeer Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Aerdenhout Ik wil naar Nederland Aerdenhoutsduinweg AN Alkmaar Horizon College Kruseman van Eltenweg BC Alkmaar opleidingen Sperwer DL Alkmaar PCI Bachlaan GH Alkmaar Taal Instituut De Wester Ruusbroechof BC Almere Suitcase talen de Paal JJ Amstelveen Marijke Pos Dutch Language Training Pallieterstraat LB Amstelveen Nova College Notenlaan RS Amsterdam Bressler's Languages for Business & Law Buiksloterdijk ZD Amsterdam Culthi Redon Amsterdams Ondernemers Centrum, WG-plein SC Amsterdam Dutch as your Second Language Amstelkade 166-III 1078 AX Amsterdam Easy Dutch Plus Leidsestraat PB Amsterdam Eerste Nederlandse Talenpraktikum Kerkstraat 44-II 1017 GM Amsterdam Eijgenraam Projecten Rapenburgerstraat MN Amsterdam Elycio Talen Entrada EB Amsterdam European Language Centre B.V. Gebouw California, Hogehilweg CB Amsterdam Language Partners Achillessstraat PX Amsterdam Language Partners Dam JS Amsterdam Guicherit & Sorber Geerdinkhof PS Amsterdam Marcus Evans Linguarama Arlandaweg EW Amsterdam Nedles Nieuwe Herengracht SG Amsterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie J. Drijverweg BH Amsterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Hamerstraat 20A 1021 JV Amsterdam Nederlands Centrum voor Buitenlanders Rijswijkstraat EV Amsterdam Pace Taleninstituut Wibautstraat 129-IV 1091 GL Amsterdam Participium Kraijenhoffstraat RG Amsterdam Prins & Heida Havikslaan EK Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren West Jan Tooropstraat BK Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Zuid Lutmastraat GP Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Oost Bataviastraat ET Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Oost Donker Curtiussstraat JL Amsterdam Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Amsterdam ROC van Amsterdam, Volwassenenonderwijs van Ostadestraat ST Amsterdam Stichting Helpdesk Krelis Louwenstraat KA Amsterdam Taal Den Hartog & Zevenbergen WG plein SJ Amsterdam Taal op Maat Arena Boulevard DM Amsterdam Taalwerk, advies,organisatie & training Hillegomstraat LS Amsterdam TopTaal NT2-Experts Zeeburgerdijk AE Amsterdam Universiteit van Amsterdam, INTT Spuistraat VB Amsterdam Volksuniversiteit Amsterdam Rapenburgerstraat VK Amsterdam Vrije Universiteit, Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 / kamer 8A HV Amsterdam, Diemen Flair Talen Maanzaaderf JM Beverwijk Nova College L. Baecklaan LN Den Helder ROC Kop van Noord-Holland Postbus AG Haarlem Nova College, afdeling Educatie Tetterodestraat XM Haarlem RBO Kruisweg LG Haarlem Volksuniversiteit Haarlem Leidsevaart HE Heemstede Yvon G.M. Slootbeek Koediefslaan BS Heerhugowaard opleidingen Sperwer DL Hoofddorp Nova College Steve Bikostraat RZ Hoofddorp ROC van Amsterdam Airport Opaallaan XV Hoorn Fiolet Taaltrainingen Dampten 8 A 1624 NR Hoorn Horizon College Maelsonstraat AA Hoorn Taal Instituut De Wester Munnickenveld BC Langedijk opleidingen Sperwer DL Purmerend Fiolet Taaltrainingen Rijperhof 10/ ZG Schagen ROC Kop van Noord-Holland, afdeling Educatie Hofstraat CD Schagen Fiolet Taaltrainingen Zuiderweg 14 j 1741 NA IJmuiden Didacticon Postbus Zaandam Exameninstelling ttif.company Wibautstraat GP Zaandam Prins & Heida Asterweg 20 s HN Zaandam Prins & Heida Peperstraat AN Emmeloord ROC Friese Poort Espelerlaan DC Emmeloord Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Lelystad Exameninstelling ttif.company Stadhuisplein 71 hoog 8232 VM 8

10 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M D A G I I II M i.o. G I I II R M D A G I II M D A G I I II O M D A G I I II M O D A G I I II O M A G (4-8 pers) I II M K D A I I II O D A G I I II M i.o. G I II D A G I I II M i.o. G I I II M O K R D A G I I II M D A G I I II M K D A I II O M D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M D A G I I II O M D A G I I II M D A I I II O M D A G I I II R D A G I II R D A G I R D A G I II O K D A G I II O D A G I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II O R D A G I I II R D A G I II O M D A G I I II O D A G I II M D A G I I II K D A G II M/R D A G I II O A G II i.o. D G I II M i.o. G I I II O D A G I I II R D A Op maat I II O D A G I I? A G I I II R D A G I II M D A G I I II M D A G I I II O D A G I O K D A G I II M K D A G I I II M R D A G I I II M O D A G I I II M D A G I I II M K D A G I I II R D A Op maat I II M K D A G I I II M O G I II K D A G I I II O M R K D A G I I II O M R K D A G I I II M K O R D A G I I II M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

11 Overijssel Zuid-Holland plaats instituut adres postcode Almelo ROC van Twente Thorbeckelaan XK Dalfsen Landstede Training, Opleiding & advies Ruitenborghstraat BE Tolbert Talengroep Nederland Noord B.V. Olderbertweg AA Apeldoorn Exameninstelling ttif.company Pr. Willem Alexanderlaan SX Deventer ROC Aventus Snipperlingsdijk BH Deventer Sallcon Werktalent/WerkShop trainingscentrum Schonenvaardersstraat CC Enschede Talen Twente Ariënsplein JX Enschede ROC van Twente Piet Heinstraat JE Hardenberg Alfa-college Postbus Ab Hengelo ROC van Twente Industriestraat CK Oldenzaal ROC van Twente Steenstraat BJ Steenwijk Drenthe College Stationsstraat GK Zwolle ROC Deltion College Mozartlaan AA Zwolle Language Partners Hanzelaan JJ Zwolle Landstede Training, Opleiding & advies Fuchiastraat ZC Zwolle Landstede, SpriNT2-groep Fuchiastraat ZC Alphen a/d Rijn ROC ID College, afdeling Educatie Ambonstraat EN Alphen a/d Rijn Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Brielle Taalcentrum Europoort Krammer HE Capelle a/d IJssel ROC Zadkine Dakotaweg GX Delft Kottman Taal en verhaal Achterom PM Delft Mondriaan Educatie Röntgenweg BE Rotterdam Instituut Poelstra Marshalllaan GZ Delft TU Delft Jaffalaan BX Den Haag Direct Dutch Institute Laan van Nieuw Oost-Indië BS Den Haag Language Partners Laan Copes van Cattenburch GD Den Haag Linguarama Nederland Bleijenburg VC Den Haag Mondriaan Educatie Zuidlarenstraat VX Den Haag Poldertaal Buitenom XD Den Haag The British School in the Netherlands, Language Centre Vrouw Avenweg WZ Dordrecht Da Vinci College Leerparkpromenade KW Dordrecht Eerste Nederlandse Talenpraktikum Beverwijckstraat GB Dordrecht Verseau trainingen Palissander MX Gorinchem Da Vinci College Mollenburgseweg NB Gouda Acceptus Achterwillenseweg 22c 2805 JX Gouda ROC ID College Groen van Prinsterersingel TE Hardinxveld-Giessendam Da Vinci College Houtschelf KB Hellevoetsluis Albeda College Fazantenlaan 1c 3222 AM Hellevoetsluis Taalcentrum Europoort Haagwinde XH Leerdam Da Vinci College Tiendweg EG Leiden Nederlands Centrum voor Buitenlanders Boshuizerlaan SG Leiden ROC Leiden, taalschool Lammenschansweg 141f 2321 HS Oud-Beijerland Da Vinci College Karel Doormanstraat PD Papendrecht Da Vinci College Goudenregenstraat VA Papendrecht Tekst & Vertaling Poldermolen TH Ridderkerk Albeda College Koninginneweg AP Rijswijk Elycio Talen Verrijn Stuartlaan 42C 2288 EM Rotterdam Albeda College Mathenesserlaan HL Rotterdam Business Talen Rotterdam BV K.P. van der Mandelelaan MB Rotterdam ITHA Dutch Language Institute Mathenesserlaan HD Rotterdam Nederlands Centrum voor Buitenlanders Weena CH Rotterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Mathenesserweg 128 A/B 3026 HK Rotterdam Pabo Thomas More Stationssingel HJ Rotterdam Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Rotterdam Volksuniversiteit Rotterdam Heemraadssingel BE Rotterdam Zadkine Educatie Hillevliet KD Rotterdam Zadkine Educatie Batavierenstraat JH Rotterdam Zadkine Educatie Dakotaweg AB Rotterdam Zadkine Educatie Hofplein AC Rotterdam Language Partners Beursplein AA Sliedrecht Da Vinci College Prof. Kamerlingh Onneslaan VE Spijkenisse Taalcentrum Europoort Dr.J. den Uyllaan WR Spijkenisse Zadkine Educatie Eikenlaan 88 G 3203 BM Schiedam Zadkine Educatie St.Liduinastraat CP Voorburg FOX AOB Fransstraat AX Voorburg Mondriaan Onderwijsgroep Oranje Nassaustraat 1b 2271 SJ Naaldwijk Mondriaan Educatie Prof. Holwerdalaan LD Naaldwijk Taalcentrum Europoort Verspijcklaan CR Zoetermeer ROC ID College, afdeling Educatie César Franckrode ZA Zwijndrecht Da Vinci College Laurenvliet 2 R 3311 HW 10

12 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M R D A G I II i.o. D A G I I II M D A I I II K D A G I I II O M D A G I I M D A i.o I II O D A G I II O M D A G I I R O G I II O M D A G I I II O M R D A G I I II O M K R D A G I I II M R O D A G I I II M D A G I I II O M D A G I I II O M D G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M O D A G I I II O M K R D A G I I II M D A G I II O D G II R M A G I I II M D A G I I II M D A I I II O M K R D A G I I II M i.o. G I I II O M R D A G I I II M R D A G I I II O M K R D A G I I II M D A I I II M R D A G I I II M D A G I II O M R D A G I I II M R D A G I I II O R D A G I II O M D A G I I II M R D A G I I R D A G I II R O D A I II M R D A G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II O K D A G I II O M D A G I I II O K D A G I II O M D A I II M O D A I I R D A G I II R D A G I II O A G I II O D A G I II M D A G I I II M D A G I I II i.o. D A G I II M D A G I I II M D A G I I II M R D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M D A G I I II M D A G I II M K O R D A G I I II M K O R D A G I I II O M D A G I I II K i.o. G I II M R D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

Handreiking afstemmen met andere partijen

Handreiking afstemmen met andere partijen Handreiking afstemmen met andere partijen Boodschappenlijst voor bestuurders: waarover moet ik afstemmen, met wie, en wat is een goed resultaat? Onnodige bureaucratie, waar gaat dat over? Bureaucratie

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO)

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO) ABQURON VOF Correspondentieadres: Postbus 53066, 3008 HB Rotterdam Bezoekadres: Pleinweg 216 a 3083 EW Rotterdam www.abquron.nl Naam: S. Kaygisiz Bay Telefoonnummer: 010-2151011 E-mailadres: info@abquron.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015 @WORK Personeelsdiensten B.V. Kraaiheide 8 9202 PC Drachten 2014-1438 1ToDrive BV Ekkersrijt 4409 5692 DL Son en Breugel 2013-1315 24 Hours Uitzendorganisatie B.V. Hendrik van Viandenstraat 12 3817 AB

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Wato Events maakt strand van s Gravenzande veilig

Wato Events maakt strand van s Gravenzande veilig Toen de schooltijd voorbij was en de tijd aanbrak om te gaan nadenken over een carriere vroegen ze zich af of er misschien iets te doen was op het strand Wato Events maakt strand van s Gravenzande veilig

Nadere informatie