afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie."

Transcriptie

1 De Raad van Bestuur geeft een specifieke stem aanbeveling bij agendapunt 11: Raad van Bestuur beveelt u aan ABN AMRO te steunen door tegen te stemmen bij de agendapunten 11.1 en Indien u uw volmacht aan de notaris verleend hebt maar uw steminstructie voor een agendapunt onvolledig of onduidelijk is, wordt u geacht voor te hebben gestemd voor het punt als het betreft één van de agendapunten 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, b, c, d en e, 8, 9a, b en wordt u geacht tegen te hebben gestemd voor het punt als het betreft één van de agendapunten 11.1 tot en met Agenda * Deze agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op 26 april 2007, aanvang uur, in het World Forum Convention Center, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag, Nederland. 1 Opening van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Mededelingen. 2 Vaststelling van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar * 4a Vaststelling van de jaarrekening * 4b Vaststelling van het voorgestelde dividend * 5a Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. * 5b Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het afgelopen jaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. * 6 Goedkeuring van het voorstel van de Raad van Commissarissen inzake het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. * 7 Benoeming van een nieuw lid en herbenoeming van zittende leden van de Raad van Commissarissen: a. voordracht voor de benoeming van mevrouw A.M. Llopis Rivas. b. voordracht voor de herbenoeming van D.R.J. Baron de Rothschild. c. voordracht voor de herbenoeming van de heer P. Scaroni. d. voordracht voor de herbenoeming van Lord C. Sharman of Redlynch. e. voordracht voor de herbenoeming van de heer M.V. Pratini de Moraes. * 8 Verlening van een machtiging aan de Raad van Bestuur (in overeenstemming met artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek) om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen te doen verkrijgen tot het aantal hetwelk, ingevolge het bepaalde in artikel 2:98 lid 2 BW, maximaal door de vennootschap verkregen kan worden. * 9 Besluit tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden met ingang van 27 april 2007, als het orgaan dat met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot: a. uitgifte van gewone aandelen, preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze soorten aandelen, onder de voorwaarde dat: een gezamenlijk maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 27 april 2007 niet wordt overschreden; de koers niet beneden pari is, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW; en voorts onder zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald. b. beperking of uitsluiting van het wettelijk of statutair voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen, converteerbare preferente aandelen en preferente financieringsaandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen, in overeenstemming met de onder agendapunt 9a omschreven machtiging. 1

2 10 Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de strategie van ABN AMRO en de recente gebeurtenissen. 11 Voorstel voor de volgende agendapunten, op verzoek van The Childrens Investment Fund ( TCI ) in exact dezelfde bewoording 1 als opgesteld en voorgesteld door TCI (conform het verzoek om punten op de agenda van deze vergadering te plaatsen ten behoeve van het opmaken van het proces-verbaal van de vergadering zijn deze punten hierna genummerd als respectievelijk punt 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.5): VOORSTEL VOOR AGENDAPUNTEN VOOR DE Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. (de Vennootschap of ABN AMRO ) op 26 april 2007 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V., overwegende dat: sinds de benoeming van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur in mei 2000 de Vennootschap voor de aandeelhouders een zeer teleurstellend cumulatief koersrendement heeft gerealiseerd als gevolg van de zwakke onderliggende groei van de winst per aandeel, gedurende bovendien een periode waarin bijna alle banken wereldwijd een sterke stijging van hun winst per aandeel en aandelenkoers lieten zien; het huidige bestuur in de afgelopen zes jaar diverse herstructureringsprogramma s heeft uitgevoerd die bedoeld waren om de winstgroei te versnellen, maar tot op heden deze groei niet tot stand hebben gebracht. In 2006 gaf het bestuur zelf toe dat de vennootschap er niet in was geslaagd de operationele efficiency te verbeteren in overeenstemming met de aanvankelijke planning; de recente overname van Antonveneta tegen een zeer hoge prijs evenmin de beloofde aandeelhouders-waarde heeft opgeleverd en ertoe heeft geleid dat het aandeel ABN AMRO wordt verhandeld tegen een koers die de bezorgdheid in de markt weerspiegelt over de acquisitiestrategie van de Raad van Bestuur; de onderliggende reële waarde van de activa van ABN AMRO thans aanzienlijk hoger is dan de huidige marktkapitalisatie van de Vennootschap. Om de daadwerkelijke waarde van de Vennootschap voor haar aandeelhouders te realiseren dient het bestuur de mogelijkheden van opsplitsing, afsplitsing en verkoop of fusie van de belangrijkste bedrijfsonderdelen en/of de volledige Vennootschap te verkennen; verzoekt hierbij de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ABN AMRO Holding N.V. de volgende punten op de agenda van de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden op 26 april 2007, te plaatsen. Alle onderstaande vijf agendapunten genummerd 1 tot 5 betreffen voorstellen die afzonderlijk in stemming gebracht dienen te worden: * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO actief de mogelijkheden nastreeft om bepaalde of alle grotere bedrijfsonderdelen van de Vennootschap te verkopen, af te splitsen of te fuseren ten einde maximale waarde voor de aandeelhouders te creëren; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO de contante opbrengsten van de verkoop van grotere bedrijfsonderdelen aan alle aandeelhouders teruggeeft door middel van de inkoop van eigen aandelen of de uitkering van een speciaal dividend; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO actief de mogelijkheden nastreeft om de hele Vennootschap te verkopen of te fuseren ten einde maximale waarde voor de aandeelhouders te creëren; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO binnen zes maanden na de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders verslag uitbrengt aan de aandeelhouders over de uitkomsten van actief ingesteld onderzoek als bedoeld in bovenstaande punten; en * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO gedurende een periode van zes maanden na de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen grotere acquisities nastreeft, waaronder in het bijzonder de overname van Capitalia SpA waarover geruchten de ronde doen en in de media bij herhaling publiekelijk is gespeculeerd. 12 Rondvraag. Amsterdam, 28 maart 2007 Raad van Bestuur 1 Dit is een informele vertaling naar het Nederlands door een onafhankelijk vertaalbureau van de door TCI ingebrachte moties. ABN AMRO 2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze vertaling. De originele Engelse tekst is leidend.

3 Algemene toelichting De volgende agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht: 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, b, c, d, e, 8, 9a, b, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, Toelichting op agendapunt 4b Voorgesteld wordt om over heel 2006 een dividend van EUR 1,15 per gewoon aandeel uit te keren, een verhoging van 5 eurocent in vergelijking met Na aftrek van het vastgestelde interimdividend van EUR 0,55 resteert een slotdividend van EUR 0,60 per gewoon aandeel. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd het dividendvoorstel volgens de jaarrekening 2006 vast te stellen. Toelichting op agendapunt 6 De huidige structuur van het beloningspakket van de Raad van Bestuur geldt sinds 2001 en is in 2005 aangepast. Aan het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur liggen twee principes ten grondslag. In de eerste plaats moet het beloningspakket concurrerend zijn, zodat deskundige en ervaren bestuurders geworven kunnen worden, zowel intern als extern, en ook voor ABN AMRO behouden blijven. Ten tweede moet de nadruk sterk liggen op het behaalde resultaat ten opzichte van ambitieuze doelstellingen op zowel de korte als de langere termijn. De Nomination & Compensation Committee evalueerde in 2006 het beloningspakket van de Raad van Bestuur en kwam daarbij tot de conclusie dat het basissalaris en de bonusregeling zoals vastgesteld in 2006 in grote lijnen in overeenstemming waren met hetgeen gebruikelijk was bij vergelijkbare andere instellingen. Voorts werd de verwachte waarde van de huidige lange termijn instrumenten, het Performance Share Plan (PSP) en het Share Investment & Matching Plan (SIMP), getoetst door Towers Perrin, de externe beloningsadviseur van de commissie. Aan de commissie werd meegedeeld dat de gezamenlijke verwachte waarde van het PSP en het SIMP, op basis van de door Towers Perrin gehanteerde standaardwaarderingsmethode, onder het door de commissie wenselijk geachte niveau ligt en ook onder het gemiddelde niveau van beloningsinstrumenten van andere Europese banken waarmee het beloningsniveau wordt vergeleken. Op grond van deze toetsing stelt de Raad van Commissarissen voor het aantal aandelen dat onder het PSP wordt toegekend, in 2007 met 25% te verhogen tot aandelen voor de leden van de Raad van Bestuur en aandelen voor de Voorzitter. De bepalingen van het SIMP blijven ongewijzigd. Naast de verhoging van het aantal toe te kennen aandelen onder het PSP, keek de Nomination & Compensation Committee ook naar de gehanteerde prestatiecriteria. De commissie heeft het voornemen om de toekenning van aandelen onder het PSP te blijven koppelen aan zowel de relatieve performance qua totaalrendement voor aandeelhouders als het rendement op eigen vermogen, maar is van mening dat het zinvol is hier een derde element aan toe te voegen, namelijk de duurzame groei van de winst per aandeel. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel goedgekeurd en stelt thans voor om met ingang van de prestatiecyclus die aanvangt in 2007, het PSP te koppelen aan het relatieve totaalrendement voor aandeelhouders, het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel voor elk een derde deel. Voorgesteld wordt om de doelstelling voor het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel te bepalen op respectievelijk 19-21% en 7-12%. De uitkering van beloningselementen die aan het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel zijn gerelateerd, zal aan deze doelstellingen worden gekoppeld volgens een glijdende schaal met een drempel van 25% en een maximum van 100%. Het gedeelte van de beloning onder het PSP dat aan het totaalrendement voor aandeelhouders is gekoppeld, zal worden afgezet tegen dezelfde groep van banken als sinds de invoering van dit plan wordt gehanteerd. De uitkering zal worden gebaseerd op vaste percentages variërend van 0% (geen uitkering) als de bank op een lagere dan de tiende plaats staat, tot 150% van de voorwaardelijk toegekende aandelen indien de bank de ranglijst aanvoert. De Raad van Commissarissen heeft besloten het basissalaris per 1 januari 2007 met 1% inflatiecorrectie te verhogen naar EUR voor de leden van de Raad van Bestuur en EUR voor de Voorzitter. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur goed te keuren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

4 Toelichting op agendapunt 7 De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de benoeming van mevrouw A.M. Llopis Rivas met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is van mening dat mevrouw A.M. Llopis Rivas in staat zal zijn de gewenste bijdrage aan het werk van de Raad van Commissarissen te leveren, in het bijzonder omdat zij een succesvolle carrière in consumer marketing heeft gehad bij Procter & Gamble, Playtex Intl. en Banesto ( ) en in IT en e-business bij Razona en Indra IT Technology ( ). Zij was oprichtster en CEO van de Open Bank, Group Santander s internet bank (tegenwoordig Patagon). Mevrouw A.M. Llopis Rivas is non-executive director bij British American Tobacco en was non-executive director bij Reckitt Benkiser tot Mevrouw A.M. Llopis Rivas is geboren in Venezuela op 5 mei 1950 en heeft de Spaanse nationaliteit. Mevrouw Llopis Rivas zal mevrouw L. Groenman opvolgen die benoemd was tot de Raad van Commissarissen in 1999 en herbenoemd in 2003 en wier functie eindigt op 26 april Mevrouw A.M. Llopis Rivas bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd mevrouw A.M. Llopis Rivas te benoemen voor een periode van vier (4) jaar ingaande per 26 april De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de volgende personen te herbenoemen voor een periode van vier (4) jaar ingaande per 26 april 2007: D.R.J. Baron de Rothschild; de heer P. Scaroni; Lord C. Sharman of Redlynch; en de heer M.V. Pratini de Moraes. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van D.R.J. Baron de Rothschild met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. Baron de Rothschild is geboren op 15 december Hij is lid van de Raad van Commissarissen sinds Door zijn bestuursfuncties bij diverse toonaangevende instellingen en zijn expertise op het gebied van financiële diensten is hij van grote waarde voor de bank. Baron de Rothschild bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd Baron de Rothschild te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer P. Scaroni met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De heer Scaroni is geboren op 28 november Hij werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarisen op 29 april Door zijn ervaring in diverse bestuursfuncties bij Saint Gobain, Techint, Pilkington en meer recentelijk bij ENEL en ENI is hij van grote waarde voor de Raad van Commissarissen. De heer Scaroni bezit thans aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de heer Scaroni te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van Lord C. Sharman of Redlynch met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. Lord Sharman of Redlynch is geboren op 19 februari Hij is lid van de Raad van Commissarissen sinds 29 april Als deskundige op het gebied van de financiële en economische aspecten van omvangrijke investeringen en als Voorzitter van de Audit Committee is hij van grote waarde voor de Raad van Commissarissen. Lord Sharman of Redlynch bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd Lord Sharman of Redlynch te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer M.V. Pratini de Moraes met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De heer Pratini de Moraes is geboren op 23 april Hij trad toe tot de Raad van Commissarissen in Door zijn internationale achtergrond, politieke ervaring en ervaring als voormalig lid van de Raad van Advies van ABN AMRO Brazilië is hij van grote waarde voor de bank. De heer Pratini de Moraes bezit thans aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de heer Pratini de Moraes te herbenoemen. 4

5 Toelichting op agendapunt 8 Voor het laatst is een machtiging gegeven door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april Thans wordt u wederom gevraagd een machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur. Deze machtiging is mede bedoeld om de vennootschap in de gelegenheid te stellen om aandelen in te kopen ter afdekking van haar (voorwaardelijke) verplichting om aandelen ter beschikking te stellen aan de leden van de Raad van Bestuur en Senior Executive Vice Presidents en in voorkomende gevallen andere topfunctionarissen van de bank uit hoofde van het Performance Share Plan. Een andere reden voor de machtiging betreft het beleid dat erop is gericht te voorkomen dat de winst per aandeel verwatert als gevolg van de (voorwaardelijke) toekenning van opties op aandelen of aandelen aan de Raad van Bestuur, topkader en overig personeel. De verkrijging van de aandelen mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V. of één van haar dochtermaatschappijen. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 27 april Toelichting op agendapunt 9 Voor het laatst is een aanwijzing gegeven door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april Thans wordt u weer gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen tot het uitgeven van aandelen voor een periode van 18 maanden. De door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders afgegeven machtiging zal worden aangewend voor het uitgeven van aandelen om rechten uit hoofde van aandelenoptieregelingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur, het topkader en overig personeel, alsmede voor het versterken van het eigen vermogen. De uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van rechten uit hoofde van voormelde aandelenoptieregelingen en het Performance Share Plan blijft beperkt tot een maximum van 1% van het uitstaande aandelenkapitaal per jaar. De voorwaarden waaronder de aanwijzing wordt gevraagd zijn: beperking van emissies tot 10% van de som van de geplaatste gewone aandelen, de preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen per 26 april 2007; beperking van de uitsluiting van voorkeursrechten tot 10% van de som van de geplaatste gewone aandelen, de preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen per 26 april De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen met hun bevoegdheden krachtens de emissie- en voorkeursrechtaanwijzing omgaan in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en van aandeelhouders en certificaathouders. Toelichting op agendapunt 11 TCI heeft uitdrukkelijk verzocht om haar voorstellen niet alleen ter bespreking op de agenda te plaatsen, maar deze ook in stemming te brengen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten er uiteraard grote waarde aan om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de standpunten van de aandeelhouders van ABN AMRO. Gezien het verzoek van TCI om haar voorstellen in stemming te brengen, zien de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het evenwel als hun plicht om het karakter van een dergelijke stemming toe te lichten aan de aandeelhouders. Bij Nederlandse ondernemingen heeft de aandeelhoudersvergadering niet de bevoegdheid de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen instructies te geven ten aanzien van de te volgen strategie. Volgens het Nederlandse juridische stelsel is de Raad van Bestuur het vennootschapsorgaan dat, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk is voor het vaststellen en het uitvoeren van de strategie van de vennootschap. Alle standpunten die door de aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de strategie naar voren worden gebracht, en eventuele stemmingen door de aandeelhoudersvergadering over voorstellen met betrekking tot de strategie hebben dan ook uitsluitend een status van advies en zijn derhalve niet bindend voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Bij hun besluitvorming zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verplicht de belangen van de vennootschap en al haar belanghebbenden, waaronder ook haar aandeelhouders, in overweging te nemen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar ABN AMRO s brief aan de aandeelhouders. 5

6 Zo kunt u het World Forum Convention Center bereiken Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. World Forum Convention Center Churchillplein JW Den Haag Openbaar vervoer Vanaf Den Haag Centraal Station (CS) Neemt u tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. Neemt u tramlijn 10. U stapt uit bij halte WFCC. Let op: tram 10 rijdt alleen op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van tot uur. Vanaf Den Haag Hollands Spoor (HS) Neemt u tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. Neemt u tramlijn 1. U stapt uit bij halte WFCC. Per auto Vanwege verbouwingswerkzaamheden is er bij het WFCC geen parkeergelegenheid m.u.v. houders van een invalidenkaart. Indien gewenst, kunt u gratis gebruikmaken van het parkeerterrein van Madurodam. Vanaf dit terrein rijden er shuttlebussen naar het WFCC en vice versa. Vanuit Utrecht/Amsterdam U volgt de A12 richting Den Haag. De A12 gaat over in de Utrechtsebaan. Deze volgt u tot het einde. Bij de stoplichten slaat u linksaf. U rijdt dan op de Zuid Hollandlaan. Aan het einde gaat u bij de stoplichten naar rechts. Dit is de Koningskade, die overgaat in de Raamweg. U rijdt onder het viaduct door en gaat daarna onmiddellijk naar rechts met de bocht mee het Hubertus Viaduct op. Deze komt uit op de Prof. B.M. Teldersweg. U volgt de borden Madurodam en parkeert vervolgens op het parkeerterrein van Madurodam. Vanuit Amsterdam/Leiden U volgt de A44 richting Centrum Den Haag/Scheveningen. De A44 gaat achtereenvolgens over in de N44, de Benoordenhoutseweg en de Zuid Hollandlaan. U volgt verder de omschrijving als hiervoor aangegeven. Vanuit Rotterdam Vanaf de A13 volgt u bij verkeersplein Ypenburg de borden richting Amsterdam (=A4). Bij het Prins Clausplein volgt u Den Haag/Voorburg. U rijdt het viaduct over en volgt de borden Den Haag. Dan komt u op de Utrechtsebaan. U volgt verder de omschrijving als hiervoor aangegeven. Parkeren Vanwege verbouwingswerkzaamheden is er bij het WFCC geen parkeergelegenheid m.u.v. houders van een invalidenkaart. Indien gewenst, kunt u gratis gebruikmaken van het parkeerterrein van Madurodam. Vanaf dit terrein rijden er shuttlebussen naar het WFCC en vice versa. Informatie Voor informatie met betrekking tot het aanmelden van uw aandelen, zie de oproepadvertentie in de dagbladen van 29 maart U kunt zich uiteraard ook wenden tot uw eigen bankkantoor. Voor informatie over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 26 april 2007 kunt u bellen met de ABN AMRO Servicedesk, , of kijken op 6

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2003 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie.

boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2003 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V., te houden op donderdag 29 april 2004, aanvang 14.00 uur, RAI Congrescentrum, Europaplein 8, Amsterdam. 1 Verslag van de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

1. Opening van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Mededelingen.

1. Opening van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Mededelingen. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op donderdag 1 november 2007, aanvang 11.00 uur, op het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009

Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009 Océ Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 23 april 2009 Océ N.V. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Donderdag 23 april 2009 Agenda Agenda

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur Conferentieoord De St@art, Apenheul J.C. Wilslaan 31 7313 HK te Apeldoorn Vergaderstukken

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit)

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit) AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V., gevestigd te Leek ( Inverko of de Vennootschap ), te houden op maandag 10 oktober 2016. Locatie: WTC Amsterdam-Zuid,

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd:

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie