afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie."

Transcriptie

1 De Raad van Bestuur geeft een specifieke stem aanbeveling bij agendapunt 11: Raad van Bestuur beveelt u aan ABN AMRO te steunen door tegen te stemmen bij de agendapunten 11.1 en Indien u uw volmacht aan de notaris verleend hebt maar uw steminstructie voor een agendapunt onvolledig of onduidelijk is, wordt u geacht voor te hebben gestemd voor het punt als het betreft één van de agendapunten 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, b, c, d en e, 8, 9a, b en wordt u geacht tegen te hebben gestemd voor het punt als het betreft één van de agendapunten 11.1 tot en met Agenda * Deze agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op 26 april 2007, aanvang uur, in het World Forum Convention Center, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag, Nederland. 1 Opening van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Mededelingen. 2 Vaststelling van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar * 4a Vaststelling van de jaarrekening * 4b Vaststelling van het voorgestelde dividend * 5a Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. * 5b Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het afgelopen jaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. * 6 Goedkeuring van het voorstel van de Raad van Commissarissen inzake het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. * 7 Benoeming van een nieuw lid en herbenoeming van zittende leden van de Raad van Commissarissen: a. voordracht voor de benoeming van mevrouw A.M. Llopis Rivas. b. voordracht voor de herbenoeming van D.R.J. Baron de Rothschild. c. voordracht voor de herbenoeming van de heer P. Scaroni. d. voordracht voor de herbenoeming van Lord C. Sharman of Redlynch. e. voordracht voor de herbenoeming van de heer M.V. Pratini de Moraes. * 8 Verlening van een machtiging aan de Raad van Bestuur (in overeenstemming met artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek) om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen te doen verkrijgen tot het aantal hetwelk, ingevolge het bepaalde in artikel 2:98 lid 2 BW, maximaal door de vennootschap verkregen kan worden. * 9 Besluit tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden met ingang van 27 april 2007, als het orgaan dat met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot: a. uitgifte van gewone aandelen, preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van deze soorten aandelen, onder de voorwaarde dat: een gezamenlijk maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 27 april 2007 niet wordt overschreden; de koers niet beneden pari is, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW; en voorts onder zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald. b. beperking of uitsluiting van het wettelijk of statutair voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen, converteerbare preferente aandelen en preferente financieringsaandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen, in overeenstemming met de onder agendapunt 9a omschreven machtiging. 1

2 10 Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de strategie van ABN AMRO en de recente gebeurtenissen. 11 Voorstel voor de volgende agendapunten, op verzoek van The Childrens Investment Fund ( TCI ) in exact dezelfde bewoording 1 als opgesteld en voorgesteld door TCI (conform het verzoek om punten op de agenda van deze vergadering te plaatsen ten behoeve van het opmaken van het proces-verbaal van de vergadering zijn deze punten hierna genummerd als respectievelijk punt 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.5): VOORSTEL VOOR AGENDAPUNTEN VOOR DE Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. (de Vennootschap of ABN AMRO ) op 26 april 2007 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V., overwegende dat: sinds de benoeming van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur in mei 2000 de Vennootschap voor de aandeelhouders een zeer teleurstellend cumulatief koersrendement heeft gerealiseerd als gevolg van de zwakke onderliggende groei van de winst per aandeel, gedurende bovendien een periode waarin bijna alle banken wereldwijd een sterke stijging van hun winst per aandeel en aandelenkoers lieten zien; het huidige bestuur in de afgelopen zes jaar diverse herstructureringsprogramma s heeft uitgevoerd die bedoeld waren om de winstgroei te versnellen, maar tot op heden deze groei niet tot stand hebben gebracht. In 2006 gaf het bestuur zelf toe dat de vennootschap er niet in was geslaagd de operationele efficiency te verbeteren in overeenstemming met de aanvankelijke planning; de recente overname van Antonveneta tegen een zeer hoge prijs evenmin de beloofde aandeelhouders-waarde heeft opgeleverd en ertoe heeft geleid dat het aandeel ABN AMRO wordt verhandeld tegen een koers die de bezorgdheid in de markt weerspiegelt over de acquisitiestrategie van de Raad van Bestuur; de onderliggende reële waarde van de activa van ABN AMRO thans aanzienlijk hoger is dan de huidige marktkapitalisatie van de Vennootschap. Om de daadwerkelijke waarde van de Vennootschap voor haar aandeelhouders te realiseren dient het bestuur de mogelijkheden van opsplitsing, afsplitsing en verkoop of fusie van de belangrijkste bedrijfsonderdelen en/of de volledige Vennootschap te verkennen; verzoekt hierbij de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ABN AMRO Holding N.V. de volgende punten op de agenda van de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden op 26 april 2007, te plaatsen. Alle onderstaande vijf agendapunten genummerd 1 tot 5 betreffen voorstellen die afzonderlijk in stemming gebracht dienen te worden: * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO actief de mogelijkheden nastreeft om bepaalde of alle grotere bedrijfsonderdelen van de Vennootschap te verkopen, af te splitsen of te fuseren ten einde maximale waarde voor de aandeelhouders te creëren; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO de contante opbrengsten van de verkoop van grotere bedrijfsonderdelen aan alle aandeelhouders teruggeeft door middel van de inkoop van eigen aandelen of de uitkering van een speciaal dividend; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO actief de mogelijkheden nastreeft om de hele Vennootschap te verkopen of te fuseren ten einde maximale waarde voor de aandeelhouders te creëren; * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO binnen zes maanden na de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders verslag uitbrengt aan de aandeelhouders over de uitkomsten van actief ingesteld onderzoek als bedoeld in bovenstaande punten; en * stemming door de aandeelhouders over het uitgangspunt dat het in het belang van alle aandeelhouders, overige belanghebbenden en de Vennootschap is dat de Raad van Bestuur van ABN AMRO gedurende een periode van zes maanden na de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen grotere acquisities nastreeft, waaronder in het bijzonder de overname van Capitalia SpA waarover geruchten de ronde doen en in de media bij herhaling publiekelijk is gespeculeerd. 12 Rondvraag. Amsterdam, 28 maart 2007 Raad van Bestuur 1 Dit is een informele vertaling naar het Nederlands door een onafhankelijk vertaalbureau van de door TCI ingebrachte moties. ABN AMRO 2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze vertaling. De originele Engelse tekst is leidend.

3 Algemene toelichting De volgende agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht: 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, b, c, d, e, 8, 9a, b, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, Toelichting op agendapunt 4b Voorgesteld wordt om over heel 2006 een dividend van EUR 1,15 per gewoon aandeel uit te keren, een verhoging van 5 eurocent in vergelijking met Na aftrek van het vastgestelde interimdividend van EUR 0,55 resteert een slotdividend van EUR 0,60 per gewoon aandeel. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd het dividendvoorstel volgens de jaarrekening 2006 vast te stellen. Toelichting op agendapunt 6 De huidige structuur van het beloningspakket van de Raad van Bestuur geldt sinds 2001 en is in 2005 aangepast. Aan het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur liggen twee principes ten grondslag. In de eerste plaats moet het beloningspakket concurrerend zijn, zodat deskundige en ervaren bestuurders geworven kunnen worden, zowel intern als extern, en ook voor ABN AMRO behouden blijven. Ten tweede moet de nadruk sterk liggen op het behaalde resultaat ten opzichte van ambitieuze doelstellingen op zowel de korte als de langere termijn. De Nomination & Compensation Committee evalueerde in 2006 het beloningspakket van de Raad van Bestuur en kwam daarbij tot de conclusie dat het basissalaris en de bonusregeling zoals vastgesteld in 2006 in grote lijnen in overeenstemming waren met hetgeen gebruikelijk was bij vergelijkbare andere instellingen. Voorts werd de verwachte waarde van de huidige lange termijn instrumenten, het Performance Share Plan (PSP) en het Share Investment & Matching Plan (SIMP), getoetst door Towers Perrin, de externe beloningsadviseur van de commissie. Aan de commissie werd meegedeeld dat de gezamenlijke verwachte waarde van het PSP en het SIMP, op basis van de door Towers Perrin gehanteerde standaardwaarderingsmethode, onder het door de commissie wenselijk geachte niveau ligt en ook onder het gemiddelde niveau van beloningsinstrumenten van andere Europese banken waarmee het beloningsniveau wordt vergeleken. Op grond van deze toetsing stelt de Raad van Commissarissen voor het aantal aandelen dat onder het PSP wordt toegekend, in 2007 met 25% te verhogen tot aandelen voor de leden van de Raad van Bestuur en aandelen voor de Voorzitter. De bepalingen van het SIMP blijven ongewijzigd. Naast de verhoging van het aantal toe te kennen aandelen onder het PSP, keek de Nomination & Compensation Committee ook naar de gehanteerde prestatiecriteria. De commissie heeft het voornemen om de toekenning van aandelen onder het PSP te blijven koppelen aan zowel de relatieve performance qua totaalrendement voor aandeelhouders als het rendement op eigen vermogen, maar is van mening dat het zinvol is hier een derde element aan toe te voegen, namelijk de duurzame groei van de winst per aandeel. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel goedgekeurd en stelt thans voor om met ingang van de prestatiecyclus die aanvangt in 2007, het PSP te koppelen aan het relatieve totaalrendement voor aandeelhouders, het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel voor elk een derde deel. Voorgesteld wordt om de doelstelling voor het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel te bepalen op respectievelijk 19-21% en 7-12%. De uitkering van beloningselementen die aan het rendement op eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel zijn gerelateerd, zal aan deze doelstellingen worden gekoppeld volgens een glijdende schaal met een drempel van 25% en een maximum van 100%. Het gedeelte van de beloning onder het PSP dat aan het totaalrendement voor aandeelhouders is gekoppeld, zal worden afgezet tegen dezelfde groep van banken als sinds de invoering van dit plan wordt gehanteerd. De uitkering zal worden gebaseerd op vaste percentages variërend van 0% (geen uitkering) als de bank op een lagere dan de tiende plaats staat, tot 150% van de voorwaardelijk toegekende aandelen indien de bank de ranglijst aanvoert. De Raad van Commissarissen heeft besloten het basissalaris per 1 januari 2007 met 1% inflatiecorrectie te verhogen naar EUR voor de leden van de Raad van Bestuur en EUR voor de Voorzitter. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur goed te keuren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

4 Toelichting op agendapunt 7 De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de benoeming van mevrouw A.M. Llopis Rivas met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is van mening dat mevrouw A.M. Llopis Rivas in staat zal zijn de gewenste bijdrage aan het werk van de Raad van Commissarissen te leveren, in het bijzonder omdat zij een succesvolle carrière in consumer marketing heeft gehad bij Procter & Gamble, Playtex Intl. en Banesto ( ) en in IT en e-business bij Razona en Indra IT Technology ( ). Zij was oprichtster en CEO van de Open Bank, Group Santander s internet bank (tegenwoordig Patagon). Mevrouw A.M. Llopis Rivas is non-executive director bij British American Tobacco en was non-executive director bij Reckitt Benkiser tot Mevrouw A.M. Llopis Rivas is geboren in Venezuela op 5 mei 1950 en heeft de Spaanse nationaliteit. Mevrouw Llopis Rivas zal mevrouw L. Groenman opvolgen die benoemd was tot de Raad van Commissarissen in 1999 en herbenoemd in 2003 en wier functie eindigt op 26 april Mevrouw A.M. Llopis Rivas bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd mevrouw A.M. Llopis Rivas te benoemen voor een periode van vier (4) jaar ingaande per 26 april De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de volgende personen te herbenoemen voor een periode van vier (4) jaar ingaande per 26 april 2007: D.R.J. Baron de Rothschild; de heer P. Scaroni; Lord C. Sharman of Redlynch; en de heer M.V. Pratini de Moraes. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van D.R.J. Baron de Rothschild met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. Baron de Rothschild is geboren op 15 december Hij is lid van de Raad van Commissarissen sinds Door zijn bestuursfuncties bij diverse toonaangevende instellingen en zijn expertise op het gebied van financiële diensten is hij van grote waarde voor de bank. Baron de Rothschild bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd Baron de Rothschild te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer P. Scaroni met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De heer Scaroni is geboren op 28 november Hij werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarisen op 29 april Door zijn ervaring in diverse bestuursfuncties bij Saint Gobain, Techint, Pilkington en meer recentelijk bij ENEL en ENI is hij van grote waarde voor de Raad van Commissarissen. De heer Scaroni bezit thans aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de heer Scaroni te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van Lord C. Sharman of Redlynch met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. Lord Sharman of Redlynch is geboren op 19 februari Hij is lid van de Raad van Commissarissen sinds 29 april Als deskundige op het gebied van de financiële en economische aspecten van omvangrijke investeringen en als Voorzitter van de Audit Committee is hij van grote waarde voor de Raad van Commissarissen. Lord Sharman of Redlynch bezit thans geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd Lord Sharman of Redlynch te herbenoemen. De Raad van Commissarissen heeft een niet bindende voordracht gedaan voor de herbenoeming van de heer M.V. Pratini de Moraes met ingang van 26 april 2007 tot Commissaris van de vennootschap. De heer Pratini de Moraes is geboren op 23 april Hij trad toe tot de Raad van Commissarissen in Door zijn internationale achtergrond, politieke ervaring en ervaring als voormalig lid van de Raad van Advies van ABN AMRO Brazilië is hij van grote waarde voor de bank. De heer Pratini de Moraes bezit thans aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd de heer Pratini de Moraes te herbenoemen. 4

5 Toelichting op agendapunt 8 Voor het laatst is een machtiging gegeven door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april Thans wordt u wederom gevraagd een machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur. Deze machtiging is mede bedoeld om de vennootschap in de gelegenheid te stellen om aandelen in te kopen ter afdekking van haar (voorwaardelijke) verplichting om aandelen ter beschikking te stellen aan de leden van de Raad van Bestuur en Senior Executive Vice Presidents en in voorkomende gevallen andere topfunctionarissen van de bank uit hoofde van het Performance Share Plan. Een andere reden voor de machtiging betreft het beleid dat erop is gericht te voorkomen dat de winst per aandeel verwatert als gevolg van de (voorwaardelijke) toekenning van opties op aandelen of aandelen aan de Raad van Bestuur, topkader en overig personeel. De verkrijging van de aandelen mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V. of één van haar dochtermaatschappijen. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 27 april Toelichting op agendapunt 9 Voor het laatst is een aanwijzing gegeven door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april Thans wordt u weer gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen tot het uitgeven van aandelen voor een periode van 18 maanden. De door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders afgegeven machtiging zal worden aangewend voor het uitgeven van aandelen om rechten uit hoofde van aandelenoptieregelingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur, het topkader en overig personeel, alsmede voor het versterken van het eigen vermogen. De uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van rechten uit hoofde van voormelde aandelenoptieregelingen en het Performance Share Plan blijft beperkt tot een maximum van 1% van het uitstaande aandelenkapitaal per jaar. De voorwaarden waaronder de aanwijzing wordt gevraagd zijn: beperking van emissies tot 10% van de som van de geplaatste gewone aandelen, de preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen per 26 april 2007; beperking van de uitsluiting van voorkeursrechten tot 10% van de som van de geplaatste gewone aandelen, de preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen en preferente financieringsaandelen per 26 april De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen met hun bevoegdheden krachtens de emissie- en voorkeursrechtaanwijzing omgaan in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en van aandeelhouders en certificaathouders. Toelichting op agendapunt 11 TCI heeft uitdrukkelijk verzocht om haar voorstellen niet alleen ter bespreking op de agenda te plaatsen, maar deze ook in stemming te brengen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten er uiteraard grote waarde aan om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de standpunten van de aandeelhouders van ABN AMRO. Gezien het verzoek van TCI om haar voorstellen in stemming te brengen, zien de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het evenwel als hun plicht om het karakter van een dergelijke stemming toe te lichten aan de aandeelhouders. Bij Nederlandse ondernemingen heeft de aandeelhoudersvergadering niet de bevoegdheid de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen instructies te geven ten aanzien van de te volgen strategie. Volgens het Nederlandse juridische stelsel is de Raad van Bestuur het vennootschapsorgaan dat, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk is voor het vaststellen en het uitvoeren van de strategie van de vennootschap. Alle standpunten die door de aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de strategie naar voren worden gebracht, en eventuele stemmingen door de aandeelhoudersvergadering over voorstellen met betrekking tot de strategie hebben dan ook uitsluitend een status van advies en zijn derhalve niet bindend voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Bij hun besluitvorming zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verplicht de belangen van de vennootschap en al haar belanghebbenden, waaronder ook haar aandeelhouders, in overweging te nemen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar ABN AMRO s brief aan de aandeelhouders. 5

6 Zo kunt u het World Forum Convention Center bereiken Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. World Forum Convention Center Churchillplein JW Den Haag Openbaar vervoer Vanaf Den Haag Centraal Station (CS) Neemt u tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. Neemt u tramlijn 10. U stapt uit bij halte WFCC. Let op: tram 10 rijdt alleen op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van tot uur. Vanaf Den Haag Hollands Spoor (HS) Neemt u tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. Neemt u tramlijn 1. U stapt uit bij halte WFCC. Per auto Vanwege verbouwingswerkzaamheden is er bij het WFCC geen parkeergelegenheid m.u.v. houders van een invalidenkaart. Indien gewenst, kunt u gratis gebruikmaken van het parkeerterrein van Madurodam. Vanaf dit terrein rijden er shuttlebussen naar het WFCC en vice versa. Vanuit Utrecht/Amsterdam U volgt de A12 richting Den Haag. De A12 gaat over in de Utrechtsebaan. Deze volgt u tot het einde. Bij de stoplichten slaat u linksaf. U rijdt dan op de Zuid Hollandlaan. Aan het einde gaat u bij de stoplichten naar rechts. Dit is de Koningskade, die overgaat in de Raamweg. U rijdt onder het viaduct door en gaat daarna onmiddellijk naar rechts met de bocht mee het Hubertus Viaduct op. Deze komt uit op de Prof. B.M. Teldersweg. U volgt de borden Madurodam en parkeert vervolgens op het parkeerterrein van Madurodam. Vanuit Amsterdam/Leiden U volgt de A44 richting Centrum Den Haag/Scheveningen. De A44 gaat achtereenvolgens over in de N44, de Benoordenhoutseweg en de Zuid Hollandlaan. U volgt verder de omschrijving als hiervoor aangegeven. Vanuit Rotterdam Vanaf de A13 volgt u bij verkeersplein Ypenburg de borden richting Amsterdam (=A4). Bij het Prins Clausplein volgt u Den Haag/Voorburg. U rijdt het viaduct over en volgt de borden Den Haag. Dan komt u op de Utrechtsebaan. U volgt verder de omschrijving als hiervoor aangegeven. Parkeren Vanwege verbouwingswerkzaamheden is er bij het WFCC geen parkeergelegenheid m.u.v. houders van een invalidenkaart. Indien gewenst, kunt u gratis gebruikmaken van het parkeerterrein van Madurodam. Vanaf dit terrein rijden er shuttlebussen naar het WFCC en vice versa. Informatie Voor informatie met betrekking tot het aanmelden van uw aandelen, zie de oproepadvertentie in de dagbladen van 29 maart U kunt zich uiteraard ook wenden tot uw eigen bankkantoor. Voor informatie over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 26 april 2007 kunt u bellen met de ABN AMRO Servicedesk, , of kijken op 6

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie