ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE"

Transcriptie

1 ALGEMENE INFORMATIE copyright NVPA 1 januari 2015

2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het NVPA in een historisch perspectief 3 Het NVPA in het hier en nu 3 Zingeving als uitgangsgedachte 3 De aangesloten therapeuten / werkvelden 4 Psychosociale therapie 4 Lichaamsgerichte therapie 4 Creatieve en kunstzinnige therapie 4 Psychotherapie 4 Samenwerkingsverbanden 5 Algemene zaken De beroepshouding 5 NVPA-Beroepsprofiel 5 Beroepscode 5 Tuchtrecht 6 Klachtrecht 6 Algemene Beroepstitel binnen het NVPA 6 Huishoudelijk reglement 6 NVPA-register (intern) 6 NVPA extern website-ledenregister 6 Toetsing bij- en nascholingsverplichting 6 Visitatie 6 Bestuur 7 ALV Secretariaat 7 7 Aanmelden als Lid Minimale vereisten voor toelating 8 Aanvullende eisen 8 Aanmelden: fase 1 9 Aanmelden: fase 2 9 Aanmelden: fase 3 9 Bezwaarschrift tegen bevindingen toelatingscommissie 10 Vormen van lidmaatschap 10 Muurschildje 10 Kostenoverzicht lidmaatschap 11 Nadere Informatie en bereikbaarheid 11

3 INLEIDING Het NVPA in een historisch perspectief Het NVPA ontstaat, einde 1975, als een nieuw en fris initiatief, uit een groep professionele hulpverleners en mensbegeleiders in de geestelijke gezondheidszorg, die van elkaar willen leren, met elkaar willen delen. Hun bijzondere belangstelling gaat uit naar het gemeenschappelijke in hun vaak zeer divers werken met mensen. Ze delen een visie dat de menselijke levensloop en dat wat tussen mensen gebeurt, volgens een ander plan verloopt dan de mens aanvankelijk verwacht, volgens een ander plan ook dan datgene, wat de hulpverlener uit zijn opleiding geleerd heeft en zorgvuldig neerlegt in de opbouw van zijn werken met mensen. Ze delen de overtuiging dat zij, geconditioneerd door opvoeding, cultuur en maatschappij, het menselijk bestaan alleen met interpretaties kunnen omringen en het leven dus met schroom dienen te benaderen. Het NVPA in het hier en nu Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn nog steeds belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA. Vanuit haar ideële doelstellingen zet het NVPA zich al ruim 35 jaar in voor een pluriforme integrale gezondheidszorg en voor haar leden; professionele hulpverleners die zich in haar uitgangspunten herkennen. Sinds de oprichting van het NVPA in 1975 is er vanzelfsprekend veel veranderd in de samenleving en de Geestelijke Gezondheidszorg. Mensen van vandaag zijn veel meer gericht op het eigen welzijn, ze stellen hogere eisen aan de kwaliteit van leven. Zij doen vlugger een beroep op de hulpverlening. Nogal eens door overbelasting, burn-out, stress, verlies aan zingevingsperspectief o.a. door het wegvallen van de grote zingevingssystemen. Meer dan ooit zijn mensen op zoek naar de zin van hun bestaan, naar de zin van hun leven. We weten allen dat hulpverleningswijsheid niet automatisch en alleen ontspruit uit opleiding en deskundigheid. Echtheid, transparantie, onvoorwaardelijke acceptatie en invoelings-vermogen zijn noodzakelijke voorwaarden binnen de hulpverlenende relatie. De therapeut mag niet vergeten dat het moed en doorzettingsvermogen vraagt van de cliënt om de onvolkomenheid in zijn leven te accepteren en door de pijn heen, te leren leven en groeien. Dan pas kan de zin, vaak diep verborgen achter dichtgemetselde muren, oplichten in het leven van die mens als vrucht van een volbrachte taak. Gelukkig zijn er vele wegen, behandelingswijzen, die de cliënt kunnen helpen dit te bereiken. De leden van het NVPA werken doorgaans kleinschalig en direct en hebben de mogelijkheid een omgeving te creëren waarin de cliënt snel en persoonlijk opgevangen en geholpen wordt. Zingeving als uitgangsgedachte Het leven stelt mensen geregeld voor moeilijke vragen waarop ze antwoord moeten geven. Dit gaat vaak gepaard met verwarring en gevoelens van onmacht, eenzaamheid en schuld. Sommige mensen worden er lichamelijk ziek van; ze lopen helemaal vast, staan stil, vinden hun weg niet meer alleen. Gesprekken met iemand die door zo n nulpunt is heengegaan en echt kan luisteren, kunnen helpen om uitzicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden, om de juiste beslissingen te nemen, de draad weer op te pakken, bewust worden van wat er echt aan de hand is en in het opnieuw aangaan van verantwoordelijkheid. 3

4 Onderstaand een Griekse spreuk die goed aangeeft wat het NVPA onder het werken vanuit een zingevingsdimensie verstaat. Endukeoos Exoikein Met liefde openen wat toegemetseld was Vanuit deze gedachte willen we een oude Hindoe-legende gebruiken om duidelijk te maken wat het NVPA als de kern ziet van ons zoeken naar zingeving. DE BIJ HET NVPA AANGESLOTEN THERAPEUTEN KUNNEN WE GLOBAAL ALS VOLGT INDELEN: 1. Psychosociale therapie 2. Lichaamsgerichte therapie 3. Creatieve & kunstzinnige therapie 4. Psychotherapie (conform bepalingen BIG-wetgeving) Elke therapievorm omvat meerdere werkwijzen. Het is niet meer dan een globale indeling! Psycho-sociale therapie Psycho-sociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd. Lichaamsgerichte therapie De lichaamgerichte therapie kent verschillende benaderingsvormen. De lichaamsgerichte benadering richt zich primair op het opheffen van blokkades in de levens-energie. Blokkades veroorzaken tal van lichamelijk en psychische problemen. De mens heeft immers een innerlijke drang om teveel opgebouwde spanning te ontladen. De verschillende lichaamsgerichte technieken helpen mensen om mentaal, emotioneel en lichamelijk geblokkeerde energie weer vrij te laten stromen.. Deze benaderingen zien de mens als een geheel van lichaam, ziel en geest. De lichaamsgerichte benaderingen worden veelal ondersteund door gespreksvoering. Creatieve en kunstzinnige therapie Aangezien de belevingswereld d.m.v. het gesproken woord slechts ten dele weer gegeven kan worden zijn andere communicatie- en expressie vormen zoals beelden, klanken en beweging binnen creatieve en kunstzinnige therapie essentieel. De methodieken en technieken worden ingegeven door de betrokken doelgroep en zijn mede gebaseerd op bestaande kennisdomeinen uit de psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie en kenmerken van het gehanteerde medium. Psychotherapie Psychotherapie is een psychologische behandelmethode die wordt toegepast bij ernstige psychische klachten en problemen. Er bestaan diverse specialisatie-richtingen binnen de psychotherapie. De therapie bestaat gewoonlijk uit een serie van gesprekken met een 4

5 daarvoor voldoende gekwalificeerde hulpverlener ( BIG-geregistreerd ). Bij een aantal andere specialisatie-richtingen nemen lichaamsgerichte oefeningen en rollenspelen een belangrijke plaats in. Het doel van de therapie is in alle gevallen psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat de cliënt er minder last van heeft in zijn dagelijks functioneren en daarnaast de persoonlijke groei te bevorderen. NB: Sinds de invoering van de BIG-Wet is de beroepstitel psychotherapeut wettelijk beschermd. Binnen het NVPA is het alleen toegestaan om deze beroepstitel te voeren wanneer je voldoet aan de wettelijke eisen. SAMENWERKINGSVERBANDEN Het NVPA tracht een soepele organisatiestructuur te behouden, zodat een samenspel mogelijk blijft met andere verenigingen en beroepsverenigingen binnen een netwerk. In samenspraak met anderen organiseert en stimuleert de vereniging activiteiten, zoals studiedagen / symposia, die voor haar leden een kader zijn waarin zowel de eigen mogelijkheden en grenzen, als die van anderen open bespreekbaar zijn en kunnen worden getoetst. RBCZ en TCZ Het NVPA is aangesloten bij de stichting RBCZ. Stichting RBCZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de complementaire gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. Het RBCZ staat als (goedgekeurde) koepel op de lijst van de Coöperatie VGZ. De Coöperatie VGZ is een samenwerkingskoepel van drie grotere zorgverzekeraars Univé, VGZ (IZZ) en IZA. De voorganger van de huidige Coöperatie VGZ, UVIT heeft eind 2009 besloten om alleen nog met koepelorganisaties te onderhandelen over opname in het vergoedingensysteem. De stichting RBCZ is een door de Coöperatie VGZ erkende koepelorganisatie. U kunt wanneer u geregistreerd bent bij de RBCZ in de zorggids opgenomen worden en daarna gebruik maken van de Coöperatie VGZ vergoedingen vanuit de aanvullende zorgpakketten. Het beschikken over een door de Coöperatie VGZ goedgekeurde HBO-opleiding (met NVAOaccreditatie) is verplicht! Anders kunt u niet opgenomen worden in de zorggids. De aansluiting bij de stichting RBCZ heeft plaatsgevonden na een besluit van de Algemene Ledenvergadering en een schriftelijke ledenstemming in het voorjaar van Aan het lid zijn van deze koepel zijn kosten verbonden. Deelname is niet verplicht maar er geldt wel een dringend advies om u hierbij aan te sluiten. De kosten voor aansluiting bij de koepel worden door de stichting RBCZ/TCZ rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Een specificatie kunt u verderop in deze brochure terugvinden, uiteraard ook op de website van de stichting RBCZ/TCZ - Tuchtrecht Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een (volledig) onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting TCZ (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg). Klachtrecht Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA-leden aan gehouden zijn. De uitvoering van dit Klachtrecht is in handen gegeven aan een onafhankelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van deze klachtencommissie; zijn taak richt zich primair op bemiddeling. De Klachtencommissie is in Enschede gevestigd. 5

6 ALGEMENE ZAKEN Beroepshouding De beroepshouding van waaruit de NVPA-counselor / therapeut werkt, wordt gekenmerkt door een aantal hoofdaccenten: 1. Echtheid / zelfcongruentie; 2. Onvoorwaardelijke acceptatie; 3. Empathie; 4. Kennis; 5. Persoonlijke ontwikkeling. In het NVPA-beroepsprofiel is deze beroepshouding verder uitgewerkt. Beroepsprofiel Het NVPA beschikt over een beroepsprofiel waarin tevens richtlijnen opgenomen zijn t.a.v. praktijkruimte, praktijkvoering, hygiëne-regels, visitatie / intercollegiale toetsing, privacyreglement en BTW-verplichtingen. Beroepscode De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels, die het beroeps-handelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirant-lid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria, zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levens- en / of religieuze overtuiging en zijn daarop gebaseerde levenswijze, respecteert. NVPA intern ledenregister Het NVPA heeft een eigen intern registratie-register: Al haar leden staan in het ( interne ) NVPA-register ingeschreven met vermelding van: a) De algemene beroepstitel NVPA-counselor / therapeut ; b) Hun eigen beroeps-specialisatie, waarin zij zijn opgeleid, zoals bijvoorbeeld: gestalt-therapeut, psycho-sociaal therapeut, psychosynthese therapeut, pastoraal therapeut, haptotherapeut, lichaamsgericht therapeut etc. etc. NVPA extern website-ledenregister Alle leden staan in een openbaar register op de NVPA-website. Het register bevat alle relevante gegevens van de aangesloten therapeut(e) met uitzondering van het woonadres. Via het tabblad zoek een hulpverlener zijn de leden vindbaar op naam, provincie of discipline. (Link: Huishoudelijk Reglement Dit is een praktisch reglement waarin tal van organisatorische zaken aan de orde komen. Om nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg actief te kunnen integreren in de regelgeving binnen het NVPA is er voor gekozen alleen het noodzakelijke te regelen en veel aan de rechtsvinding over te laten. Je kiest dan algemene uitgangspunten en conflicten worden opgelost op grond van deze begrippen. De oplossingen die gevonden worden, kunnen worden vertaald in regels, die daarna in eerste instantie in het Huishoudelijk Reglement opgenomen worden. Dit verkrijgt hierdoor een dynamisch karakter. Het reglement kan jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering ( ALV ) worden aangepast. De regelgeving kan later opgenomen worden in bijvoorbeeld de beroepscode of de statuten. 6

7 Toetsing bij- en nascholingsverplichting (scholingstoetsing) Eénmaal in de twee jaar wordt de scholingsverplichting gecontroleerd middels een 'Bij- en nascholingstoetsing'. De scholing kan bestaan uit korte en langere scholingen. Via de Algemene ledenvergadering kan het aantal verplichte scholings-uren aangepast worden. De toetsing vindt plaats middels opgave van de gevolgde scholingen via een speciale digitale scholingsmodule op aparte speciale toetsingswebsite. De eerstvolgende toetsing vindt plaats in januari Leden ontvangen daarvoor een oproep per . Welke scholingen (kort en lang) zijn goedgekeurd? Dat zijn relevante beroepsscholingen (vallend binnen het vakgebied van de psychosociale therapie) van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, de SNRO, de FGZP, etc. Gewoonlijk kunt u via de website de nodige scholingen vinden, zowel korte als langere scholingen. Via de website kunt u een lijst met goedgekeurde specialisatie-opleidingen raadplegen. (In het midden van de pagina). Dit zijn gewoonlijk langere opleidingen. Uw opleiding/scholing staat er niet bij. Wat nu? Staat uw opleiding/scholing er onverhoopt niet bij raadpleeg dan uw opleider en vraag na bij welke accreditatie-organisatie de opleiding geaccrediteerd is en wanneer dat niet het geval of deze de scholing wil laten accrediteren. Visitatie Al weer de nodige jaren geleden is het NVPA gestart met het visiteren van haar leden. Aan de hand van vragenlijsten, gebaseerd op de toetsingspunten van de Consumentenbond, worden de leden gevisiteerd. De visitatie wordt praktisch uitgevoerd door twee onafhankelijke visiteurs. Praktijkbezoekvisitatie: Elk jaar worden een ruim aantal praktijkbezoeken uitgevoerd. Het lid wordt bezocht en samen wordt de visitatievragenlijst ingevuld. Van het bezoek wordt door de visiteur een verslag gemaakt. Deelname aan de visitatie is verplicht. Een lid kan maximaal twee keer de visitatie weigeren. Daarna wordt het lidmaatschap stopgezet. Het bestuur Zoals elke vereniging heeft ook het NVPA een bestuur. Het bestaat uit leden (therapeuten) en externe personen met specifieke deskundigheden die nodig zijn om de vereniging goed en efficiënt te kunnen besturen. Het bestuurswerk vraagt de nodige tijd en inzet van de personen die zitting hebben in het bestuur. Van ieder van hen wordt verwacht dat zij een bestuurlijke deeltaak, een portefeuille, behartigen en er de verantwoordelijkheid voor dragen. Het bestuur van het NVPA is (wettelijk) bevoegd de vereniging te besturen en heeft als hoofdtaak de in de statuten (en in een eventueel beleidsplan) geformuleerde doelstellingen van de vereniging trachten te realiseren. Zij legt in principe éénmaal per jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De bevoegdheden van het NVPA-bestuur worden omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. De Algemene ledenvergadering (ALV) De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan binnen een vereniging en dus ook binnen het NVPA. Zij kan het bestuur opdracht geven bepaalde taken uit te voeren of een bepaald beleid te voeren, aan te passen of te wijzigen. 7

8 Het secretariaat Het uitvoerend werk binnen het NVPA wordt uitgevoerd door het secretariaat. De coördinator van het secretariaat is verantwoordelijk voor het uitvoerend werk binnen de vereniging. Dit betreft o.a. de ledenadministratie, algemene administratie & correspondentie en de financiële administratie. De taken van de coördinator zijn vastgelegd in een takenprofiel. Buiten de zelfstandig uit te voeren taken vindt er ook aansturing plaats door het bestuur en in het bijzonder door de voorzitter. AANMELDEN ALS LID Minimale vereisten voor toelating: 1. Beschikken over een afgeronde relevante HBO of universitaire opleiding (NVAOgeaccrediteerd). Onder relevant verstaan we een opleiding op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg/menswetenschappen; 2. Plus een tweejarige therapeutische specialisatie-opleiding die geaccrediteerd moet zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie. Of Twee éénjarige therapeutische specialisatie-opleidingen die geaccrediteerd moeten zijn door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie. Via de website kunt u een lijst met goedgekeurde specialisatie-opleidingen raadplegen: (In het midden van de pagina). 3. DSM IV of V; 4. Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm is 10 sessies van elk onderdeel. Voor een aspirantlid kan dit als een aanvullende eis worden opgelegd; 5. adres: Het hebben van een adres is verplicht i.v.m. de verzending van digitale informatie. Extra eisen B-lidmaatschap: 6. Voldoen aan de cliëntcontact-uren eis: Voor een gewoon lidmaatschap zijn dat 8 cliëntgebonden contacturen per week; 7. (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of loondienst) hebben opgedaan. Aanvullende eis(en) van zorgverzekeraars: Per : (of/of) Beschikken over: * Een door het CPION of SNRO goedgekeurde MBK en/of PSBK opleiding. * Of een relevante NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding die op de HBO-verklaring van de RBCZ voor komt. * Of een examen gedaan heeft bij het CECZ en daarvoor geslaagd is. * Of beschikt over een BIG-registratie (aantoonbaar) Zie eveneens de HBO-verklaring van de RBCZ. Waar te vinden: Zie de link op de NVPA-website: Zie de Link met de naam HBO-verklaring RBCZ: HBO verklaring.pdf Uw specialisatie-opleiding staat er niet bij. Wat nu? Staat uw specialisatie-opleiding er onverhoopt niet bij raadpleeg dan uw opleider en vraag na bij welke accreditatie-organisatie de opleiding geaccrediteerd is en wanneer dat niet het geval of deze de scholing wil laten accrediteren. Zonder een goedgekeurde specialisatieopleiding is toelating tot het NVPA niet mogelijk. Voor buitenlandse diploma s en de Nederlandse waardering daarvan verwijzen wij u naar: 8

9 Aanmelden: A) Fase 1: Eerste aanmelding (digitaal) Via de website van het NVPA ( ), onder het kopje voor hulpverleners kiest u het subkopje lid worden. Vul de velden (allemaal!) in en druk vervolgens op de button inschrijven. U ontvangt direct na aanmelding een replymail (bevestigingsmail). Bij deze zit deze informatiebrochure en een uitgebreide vragenlijst. U beslist na lezing of u doorgaat met uw aanvraag. Er zijn aan fase 1 geen kosten verbonden. Wanneer u beslist dat u uw aanvraag in wilt sturen dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten teneinde onnodige vertraging te voorkomen. Onderdelen aanvraagdossier: Om voor behandeling door de toelatingscommissie in aanmerking te komen moet uw aanvraagdossier uit het volgende bestaan: * ingevulde vragenlijst t.b.v. de toelatingscommissie (incl. casus). In deze vragenlijst wordt gevraagd om een casus uit uw praktijk te beschrijven. De eisen voor deze casus zijn: - Duidelijk de eigen interventies vanuit het eigen therapeutisch kader aangeven. - Onderdeel van de casus : - Overdracht/tegenoverdracht - Omgaan met grenzen - Hierbij transparant zijn over de eigen rol als therapeut - Min. 1 A4, max. 2 A4 * Overzichtslijst (excellijst) van al uw opleidingen en bij- en nascholingen * een motivatiebeschrijving (max. 2 pagina s A4) waarin uw visie en werkwijze ten opzichte van de professionele geestelijke hulpverlening uiteen is gezet. * volledig curriculum vitae (relevante opleidingen incl. Opleidingsduur en SBU-omvang en werkervaring) met een pasfoto. * kopieën van diploma`s en/of getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen. * Wij verzoeken u om uw bescheiden enkelzijdig en zonder nieten in te sturen. Dat bespaart het secretariaat veel tijd en voorkomt beschadiging van uw aanvraagdossier. Uw dossier wordt namelijk gekopieerd t.b.v. de toelatingscommissie. B) fase 2: toetsing van uw aanvraag De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen 100,00. U ontvangt hiervoor een factuur tezamen met een ontvangstbevestiging van uw aanvraagdossier. Na ontvangst van uw betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Eerste controle: Is uw aanvraag compleet? Dat wordt gedaan a.d.h.v. een checklist. Als uw aanvraagdossier compleet is wordt dit in behandeling genomen. Uw aanvraag wordt ingepland bij de toelatingscommissie. In deze fase heet deze commissie de screeningscommissie. Er vindt in principe geen mondeling toelatingsgesprek plaats. De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de ingezonden stukken. C) fase 3: de screening en resultaatmelding De toelatingscommissie screent uw aanvraagdossier en schrijft de bevindingen op in een bevindingverslag. U krijgt schriftelijk (brief of ) bericht van de bevindingen van de toelatingscommissie. Al dan niet met aanvullende toelatingseisen. Er zijn 3 mogelijkheden: 1) Afwijzing van uw aanvraag 2) Toelating tot het lidmaatschap (adspirantlid of gewoon lid) 3) Oproep voor een toelatingsgesprek (Zicht-TC /ZTC) 9

10 ZICHT-TC (ZTC) Het kan zijn dat er zaken onduidelijk zijn en/of nadere uitleg vereisen, waardoor de toelatingscommissie niet tot een besluit heeft kunnen komen. U wordt dan voor een toelatingsgesprek uitgenodigd bij de zogenaamde Zicht TC. U krijgt dan een gesprek met een uit drie personen bestaande toelatingscommissie. In de praktijk blijkt dat een dergelijk face-to-face gesprek vaak de onduidelijkheden wegneemt. Gewoonlijk komt de de ZICHT-TC dan ook tot een beoordeling. U wordt daarvan direct na het gesprek in kennis gesteld. Bezwaarschrift Wanneer de aanvrager het niet eens is met de besluitvorming van de toelatingscommissie (TC) inzake zijn of haar toelating, ( c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie ) dan kan de aanvrager binnen vier weken na dagtekening van het besluit, uitsluitend schriftelijk en aangetekend, bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC). Tijdens de zitting van de BC krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie personen. Het lidmaatschap: In principe kent het NVPA twee lidmaatschapsvormen, nl. het gewone lidmaatschap en het adspirantlidmaatschap. 1) Het gewone lidmaatschap (B-lid) is bedoeld voor therapeuten die voldoende praktijk-ervaring en opleiding hebben. 2) Het Aspirantlidmaatschap (A-lid*) is bedoeld voor therapeuten die net afgestudeerd zijn en nog geen praktijkervaring opgedaan hebben, maar ook voor herintredende therapeuten. Maximale periode(*) De maximale periode dat je aspirantlid mag zijn is, zoals hierboven aangegeven is, standaard 2 jaar, dit kan echter op verzoek met uiterlijk 1 jaar worden verlengd. Na deze periode moet je aan alle lidmaatschapeisen voldoen. Muurschildje: Zowel leden als aspirantleden ontvangen een speciaal NVPA-muurschildje. HBO-eis: Wanneer u hier niet aan kunt voldoen: De EVC-reparatieroutes zijn speciaal ontwikkeld voor zittende leden en kandidaatleden zonder een relevante HBO vooropleiding. Het betreft EVC-opleidingsroutes waarbij de kandidaten eerst een EVC-traject doorlopen en vervolgens de mogelijkheid hebben het Ervaringscertificaat in te zetten om in te stromen in de de diverse opleidingsmogelijkheden. Deze routes zijn speciaal opgezet om de kandidaten zo snel en efficiënt mogelijk naar een relevant HBO-opleidingscertificaat te begeleiden. Er zijn meerdere mogelijkheden. Wij adviseren u om in ieder geval contact op te nemen met de EVC-aanbieder en een voortoetsing te laten uitvoeren. Op die manier weet u of het echt zinvol voor u is om een EVC-route te gaan doorlopen. Voor inhoudelijke vragen dient u rechtstreeks contact op te nemen met de EVC-aanbieder. 1. Route via het NTI: of 2. Route via het NCOI: 10

11 KOSTENOVERZICHT LIDMAATSCHAP: ( Alle tarieven geldig vanaf ) 1) Contributie lid (B-lid): 275,-- * inclusief Klachtrecht * inclusief registratie in NVPA-register * inclusief tijdschrift Keerpunt 2) Contributie aspirantlid (A-lid): 245,-- * inclusief Klachtrecht * inclusief registratie in NVPA-register * inclusief tijdschrift Keerpunt 3) Aansluiting RBCZ en de TCZ 65,60 (excl. 21% BTW) Dit bedrag is exclusief de inschrijfkosten (éénmalig: ad. 45). Eénmalige kosten: 1) Toelatingsprocedure (schriftelijke toetsing door STC) 100,-- - Een eventueel aanvullend toelatingsgesprek is gratis! 2) Inschrijvingskosten na toelating tot het lidmaatschap 75,-- Nadere informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Secretariaat NVPA Postbus 351, 5400 AJ Uden secretariaat Website: Telefonisch bereikbaar op: Maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag van uur, uitzonderingen voorbehouden. FAQ op de NVPA-website: Op de NVPA-website kunt u een speciale FAQ-module vinden waarin de meest voorkomende vragen terug te vinden zijn. Deze wordt steeds aangepast aan de actuele vraagstellingen die wij ontvangen. 11

@ copyright NVPA 1 januari 2011 ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE

@ copyright NVPA 1 januari 2011 ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE @ copyright NVPA 1 januari 2011 ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het NVPA in een historisch perspectief 3 Het NVPA in het hier en nu 3 Zingeving als uitgangsgedachte 3 De aangesloten

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE

ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE ALGEMENE INFORMATIE BROCHURE @ copyright NVPA 1 april 2017 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het NVPA in een historisch perspectief 3 Het NVPA in het hier en nu 3 Zingeving als uitgangsgedachte 3 De aangesloten

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Copyright: NVPA 01-01-2003 BEROEPSCODE

Copyright: NVPA 01-01-2003 BEROEPSCODE Copyright: NVPA 01-01-2003 BEROEPSCODE Inleiding De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels, die het beroeps-handelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirant

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NFG

Huishoudelijk reglement NFG Huishoudelijk reglement NFG Versie 5, april 2013 Artikel 1: Begripsbepaling 1. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0012-201510 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie Soorten van lidmaatschap (BvK 2016) Kinesiologie is een dynamisch vak dat op een aantal niveaus kan worden beoefend. De leden van de BvK hebben daarom besloten dat de vereniging een huis is met vele kamers.

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in 2017 Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 10 oktober 2016 Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017 voor therapeuten op een

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut

Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut Vooraf vragenlijst voor gevisiteerde therapeut We verzoeken je alle velden in te vullen. Let op: onvolledig ingevulde vragen lijsten worden niet in behandeling genomen. 1. ALGEMENE PRAKTIJK- & THERAPEUT

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels)

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Beroepscode van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Opgesteld op 2 mei 2006 en goedgekeurd door de ALV van 17 juni 2006 te Heeze. Behorend bij de Statuten van de Beroepsvereniging

Nadere informatie

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM)

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) In 2009 hebben een aantal zorgverzekeraars besloten de vergoedingen en afhandeling van vergoedingen van de complementaire

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten...

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten... FAGT Kwaliteitsdocument Inhoud Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten... 2 Multidisciplinair therapeuten... 2 Een multidisciplinaire vereniging... 2 Basis-vakgroepen... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

HET VFP BEROEPSREGISTER

HET VFP BEROEPSREGISTER HET VFP BEROEPSREGISTER Inleiding De VFP is een vereniging die onder meer het filosoferen als professie wil bevorderen. Het opzetten en hanteren van een kwaliteitssysteem voor praktijkvoerende leden is

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

Psychotherapie. brochure. Praktijk de Cocon

Psychotherapie. brochure. Praktijk de Cocon brochure Praktijk de Cocon Psychotherapie Brochure Psychotherapie helpt je af te rekenen met vervelende gevoelens, storende gedachten, sociale problemen, terugkerende problemen waar je veel last van hebt.

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Vooropleiding 3. Belangstellend lid-nvipt 4. Aspirant lid-nvipt 5. IPT-opgeleide 6. Therapeut

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Geachte Heer/mevrouw,

Geachte Heer/mevrouw, Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Secretariaat Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030-2965348 fax 030-2966549 e-mail vkjp@hetnet.nl www.vkjp.nl Geachte Heer/mevrouw, In dit pakket vindt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door)

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Pagina 1 van 21 AANVRAAGFORMULIER (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Onderdeel A: Algemene informatie Ondergetekende: Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon/Fax/Mobiel

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Toelichting op het aanmeldingsformulier

Toelichting op het aanmeldingsformulier Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Toelichting op het aanmeldingsformulier voor registratie bij het LRGD Inleiding In dit document wordt een korte toelichting

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie.

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie. 1 VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE ALS SUPERVISOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) 1. Algemeen 1.1 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in bij het secretariaat van de ABvC

Nadere informatie

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database Algemeen Artikel 1 Definities en begrippen In het kader van dit reglement wordt verstaan onder: Stipezo: Database: Registratie: Geregistreerde: Geregistreerde gegevens: Website: Stipezo-lid: Categorie:

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie