ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V."

Transcriptie

1 ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN KOSTENOPBOUW ACTIVITEITEN TOEZICHT TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN KOSTENOPBOUW WET TOEZICHT KREDIETWEZEN (WTK), 45,13M Toetreding, 1,44m Verzamelen, verwerken en opslaan gegevens (statistieken), 4,00m Uitvoeren regulier toezicht, 7,98m Onderzoeken, 5,97m Handhaving, 1,06m Beëindiging, 0,12m OVERIGE WETTEN Wet geldtransactiekantoren (Wgt), 0,76m Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), 0,39m Wet toezicht effecteninstellingen (Wte), 2,49m Wet toezicht trustkantoren (Wtt), 1,03m MOT/Wid/Sanctiewet, 6,89m Integriteittoezicht TOEZICHTBREDE ACTIVITEITEN Kennisopbouw, 0,7m Extern beleid en internationaal overleg, 2,45m Intern beleid, toezichtontwikkeling en regelgeving, 4,73m Heldere communicatie, 0,83m ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN VOOR TOEZICHT, 19,16M HEFFINGSSYSTEMATIEK TOEZICHT UITGANGSPUNTEN HEFFINGSYSTEMATIEK BOETES EN DWANGSOMMEN WIJZE VAN HEFFEN EN VERREKENEN VERVOLGSTAPPEN IN BIJLAGE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN, 107,2M KOSTENOPBOUW BESTURING, 22,6M ICT, 37,4M HRM, 11,5M INTERNE COMMUNICATIE, 12,6M FACILITAIRE DIENSTEN, 10,2M BEVEILIGING EN TRANSPORT, 10,8M JURIDISCHE ONDERSTEUNING, 2,1M

3 1. Inleiding Voor u ligt de begroting van de ZBO onderdelen van De Nederlandsche Bank N.V. voor 2004, te weten de onderdelen Export en import garanties en Toezicht. Deze vormen een integraal onderdeel van de bankbrede begroting voor Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de resultaten van het fusietraject met de Pensioenen Verzekeringskamer (PVK), en de daaraan gekoppelde reorganisatie die de efficiency van de gefuseerde organisatie moet vergroten, nog niet bekend. Zo wordt momenteel gekeken naar de effecten van onder meer het sociaal plan en een wellicht op te nemen voorziening in de jaarrekening (2003). De begroting is derhalve gebaseerd op de oude organisatie-inrichting. Zodra de effecten van de reorganisatie bekend zijn, zullen zij in de begroting worden verwerkt. De gehanteerde begrotingssystematiek en de daarmee gepaard gaande kostentoerekeningssystematiek is nieuw voor DNB. Bij de opstelling van de begroting is de aandacht met name gericht op de juistheid van de totale kosten per wet (Toezicht) en afdeling (Export- en importgaranties). De onderverdeling van de kosten naar de activiteiten zal in de toekomst verder worden aangescherpt. De concept Toezichtbegroting is met de vertegenwoordigers van de onder toezichtstaande instellingen besproken. Zij zijn positief over de transparantie en de eerste opzet om inzicht te geven in de toezichtdoelstellingen, effecten en de kosten. Het document is verder als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 behandelt de begroting voor de afdeling Export- en importgaranties. In hoofdstuk 3 wordt de Toezichtbegroting besproken. Per hoofdstuk worden achtereenvolgens verantwoordelijkheden en omgevingsfactoren en de opbouw van de diverse activiteiten toegelicht. Hoofdstuk 4 bespreekt de huidige status en de bedragen van de heffingssystematiek. In de bijlage vindt u een toelichting op de bankbrede ondersteunende activiteiten, en de toerekening ervan aan de hoofdtaken. 3

4 2. Export en importgaranties, 2,80m 2.1 Taak en omgevingsfactoren De eerste ZBO taak van de Bank is het leveren van een bijdrage aan het Nederlandse beleid op het gebied van de exportkrediet- en investeringsverzekeringsfaciliteiten van de Staat op verzoek van het ministerie van Financiën. Het oogmerk van Financiën is bij te dragen aan een goed functionerende en complete markt voor de verzekering van risico s verbonden aan export naar en investeringen in het buitenland, met als uitgangspunt dat deze risico s zoveel mogelijk door de private markt worden gedragen en concurrentieverstoring tussen landen wordt geminimaliseerd. Op grond van de Regeling Export- en importgaranties 1992 en de Wet Herverzekering Investeringen adviseert de Bank met betrekking tot het beheer van de faciliteiten, draagt zij bij aan de uitvoering daarvan en rapporteert zij over haar werkzaamheden aan de Minister van Financiën. Krachtens de Regeling instelling overlegorgaan op het gebied van export- import- en investeringsgaranties, levert de Bank de voorzitter en voert zij het secretariaat van de Rijkscommissie voor Export- import- en investeringsgaranties. Deze commissie voert overleg over (inter)nationale ontwikkelingen en vraagstukken op deze werkterreinen alsmede over knelpunten en oplossingen daarvoor. De Rijkscommissie kan voor studie van bepaalde onderwerpen subcommissies instellen. De Rijkscommissie brengt verslag uit over haar werkzaamheden aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken. De doelstellingen van de Bank (afdeling Export- en importgaranties, Exim) op het terrein van de exportkredietverzekering en investeringsverzekering voor rekening van de Staat zijn afgeleid van de doelstellingen van Financiën (BFB, afdeling EKI) op dit terrein welke voor 2004 luiden: 1) een doelmatige inzet van herverzekeringsfaciliteiten voor aanvaardbare risico s verbonden aan export naar en investeringen in het buitenland op basis van een gelijke behandeling van aanvragen, waarbij uitgangspunt is dat de faciliteiten van de Staat aanvullend zijn aan de markt 2) het kostendekkend uitvoeren van het pakket van herverzekeringsfaciliteiten 3) het minimaliseren van de concurrentieverstoringen tussen landen met als inzet het minimaliseren van de overheidssteun. 2.2 Kostenopbouw Om deze doelstellingen te bereiken worden de kosten van Exim voor 2004 begroot op 2,8m. De opbouw is weergegeven in onderstaande tabel. Voor Extern beleid (voorzitterschap/ participatie nationaal en internationaal overleg, voorbereiding en verslaglegging) is 0,63m begroot, voor Intern beleid (overige beleidsadvisering aan Financiën) 0,39m en voor Uitvoering Exim (behandelen acceptaties en schadegevallen) 0,53m. 4

5 Ter toelichting van de ICT -kosten ad 0,34m dient te worden opgemerkt dat het Ministerie van Financiën een bedrag ad ca 0,15m zal betalen voor de ontwikkeling en implementatie van increment 2 van het informatiesysteem MIS EKV. Tabel 2.1: Samenvatting kosten, EUR miljoen Export en import garanties Primaire activiteiten Kennisopbouw 0,00 Extern beleid 0,63 Intern beleid 0,39 Uitvoering monetair 0,00 Uitvoering statistieken 0,00 Uitvoering Exim 0,53 Uitvoering TA 0,00 Communicatie 0,01 Organisatie Besturing 0,32 ICT 0,34 HRM 0,18 Comm / informatie 0,18 Fac diensten 0,13 BVTR 0,06 JZ 0,03 totaal 2,80 *Sir is exclusief rapportages voor Toezicht 2.3 Activiteiten 2004 Voor 2004 ziet Exim als belangrijkste doelstelling de succesvolle reorganisatie van het Nederlandse exportkredietverzekeringscircuit. Deze moet leiden tot een betere rolverdeling tussen de betrokken partijen en een meer efficiënte organisatie opleveren. In dit kader richt Exim zich op de advisering ter zake van de professionalisering van het management van de risico s van de Staat en de ontwikkeling van een riskmanagement framework, waarmee meer zicht op deze risico s voor de Staat op portefeuilleniveau wordt verkregen. De reguliere advisering ter zake van het landenbeleid ter beheersing van het politieke risico alsmede haar deelname aan de Commissie Advisering Landenbeleid moeten ook in het kader van activiteiten op het gebied van risicobeheer worden gezien. Daarnaast zal Exim participeren in internationaal overleg op terreinen waarop Exim vanuit haar expertise daadwerkelijk kan bijdragen (OESO Country Risk Experts, Premiegroep, Participants, Club van Parijs). Samen met Financiën, Gerling NCM en automatisering DNB zal Exim increment 2 van 5

6 MIS EKV ontwikkelen en implementeren (Exim projectleider). Dit systeem levert managementinformatie mede voor de bedrijfseconomische resultaatbepaling en het riskmanagement van de faciliteiten. De Rijkscommissie zal in december het jaarprogramma vaststellen dat in 2004 wordt uitgevoerd. De Rijkscommissie zal in voor- en najaar vergaderen, en indien tot oprichting van subcommissies wordt besloten zullen ook deze bijeenkomen. DNB zal haar voorzitters- en secretariaatsrol ter zake vervullen. In het kader van de doelmatige inzet van de herverzekeringsfaciliteiten zal Exim haar werkzaamheden ter zake van acceptatie van individuele verzekeringen en afhandelen van schadegevallen adequaat blijven verrichten met in acht name van afspraken ter zake van doorlooptijden. Exim zal de doorlooptijdenrapportage voor het gehele circuit verzorgen. De doorlooptijden worden jaarlijks aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Daarnaast zal Exim adviseren ter zake van productvernieuwing en implementatie van nieuwe producten voor 2004 staat modernisering van de koersrisicoverzekering en invoering van een investeringsverzekering op het programma. Ten behoeve van de kostendekkende uitvoering van het pakket van herverzekeringsfaciliteiten zal Exim naast de eerdergenoemde advisering ter zake van risicobeheer op nationaal niveau actief deelnemen aan de Werkgroep Bedrijfseconomische Resultaatbepaling alsmede aan de Begeleidingscommissie Evaluatie Recuperatiebeleid, waarvan over de uitkomsten aan de Tweede Kamer zal worden gerapporteerd. Om de minimalisering van de concurrentieverstoring tussen landen te kunnen bereiken participeert Exim actief in de Werkgroep Benchmarking, waarin de Nederlandse herverzekeringsfaciliteiten met overheidsgesteunde exportkredietverzekeraars in andere landen wordt vergeleken. 6

7 3. Toezicht, 56,69m 3.1 Taak en omgevingsfactoren De tweede ZBO taak van de Bank is het als prudentieel toezichthouder nastreven van de stabiliteit van het financiële stelsel en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Dit alles ten dienste en in het belang van het publiek dat daarop vertrouwt. DNB wil het vertrouwen van het publiek behouden en waar mogelijk versterken door de soliditeit van de financiële instellingen te bewaken en systeemrisico s te beheersen; door de integriteit van bestuurders te toetsen en door nietvergunninghouders uit te sluiten. Voor en goede taakuitoefening zijn ook het vertrouwen en respect van de onder toezicht staande instellingen en andere stakeholders noodzakelijk. DNB wil dit vertrouwen en respect borgen door de haar toevertrouwde taken consistent, doortastend en efficiënt uit te voeren, tegen acceptabele totale kosten en minimale rapportagelast. Een level playing field voor Nederlandse financiële instellingen is daarbij een essentiële randvoorwaarde. DNB verwacht dat haar toezichttaak in 2004 door een aantal belangrijke trends zal worden beïnvloed. In de eerste plaats is duidelijk dat de complexiteit van de financiële sector continu toeneemt, door onder meer groeiende branchevervaging, internationalisering en de toenemende complexiteit van financiële producten. Dit impliceert dat de Bank continu moet investeren in kennisopbouw, zowel voor de instelling als geheel als voor de individuele toezichthouders. De tweede belangrijke trend betreft de verwachting dat in de komende maanden overeenstemming over de nieuwe Bazelse kapitaalregels wordt verwacht (Bazel II). Zowel de Bank als veel financiële instellingen zijn inmiddels al geruime tijd bezig om zich voor te bereiden op de verwachte nieuwe systematiek. Ervan uitgaande dat binnenkort inderdaad overeenstemming wordt bereikt, zal in 2004 echter nog zeer veel voorbereidend werk moeten worden verzet. De derde trend betreft het groeiende beroep op toezicht vanuit de overheid en de maatschappij. Zo zal de Bank in 2004 een aanvang nemen met het prudentieel toezicht op trustinstellingen. Om deze doelen te bereiken en actief in te spelen op de ontwikkelingen plant DNB activiteiten voor Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende activiteiten die DNB per wet uitvoert als uitvoerend toezichthouder. Eerst worden de kosten en de belangrijkste output en activiteiten per wet aangegeven. De uitwerking voor de Wtk is op onderdelen ook voor andere wetten relevant, maar is daar niet herhaald. Alleen voor de activiteiten in het kader van de Wtk worden de activiteiten in separate paragrafen toegelicht. Kennisopbouw, extern en intern beleid en communicatie activiteiten zijn toezichtbreed relevant en worden apart toegelicht. 7

8 3.2 Kostenopbouw De begrote kosten voor Toezicht voor 2004 bedragen 56,7m, een stijging van 0,7m ten opzichte van de gecalculeerde kosten voor 2003: 56,0m 1. Dit saldo wordt veroorzaakt door een stijging van uitvoerende toezichtactiviteiten: Aanvang Trusttoezicht met eenmalige kosten van ongeveer 2m en structureel 0,6m per jaar, aanvang toezicht op market makers (ongeveer 0,5m) en invoering solvabiliteitstoezicht op internationaal opererende beleggingsinstellingen (ongeveer 0,1m). Hier staat tegenover een verlaging van de kosten van de ondersteunende afdelingen van (bankbreed) ongeveer 10,0m en iets verfijndere toerekeningsmethodiek. Hierdoor dalen de aan Toezicht toegerekende kosten met circa 2m. Grootste dalingen vinden plaats in de automatisering, HRM, financieel beheer en statistiek, informatie en rapportages. De opbouw van de totale toezichtkosten is weergegeven in onderstaande tabel. De kosten zijn opgebouwd uit 3 niveaus: 1) Uitvoerende activiteiten per wet; 2) Toezichtbrede activiteiten; en 3) Toerekening van organisatiebrede activiteiten. In de volgende paragrafen worden de verschillende toezichtactiviteiten nader toegelicht. In de bijlage worden de ondersteunende activiteiten en de toerekeningsmethode beschreven. 1 Rapport Herziening Financiering Toezicht op de financiële marktsector, Ministerie van Financiën, 1 juli

9 Tabel 3.1: Samenvatting kosten en financiering Toezicht, EUR miljoen WTK WGT WTB WTE WTT WID/MOT Toezicht Sanctiewet totaal Kosten Uitvoerende activiteiten Toetreding* 1,43 0,06 0,00 0,04 0,18 0,51 2,22 Staten 3,69 0,06 0,06 0,18 0,05 0,42 4,45 Regulier toezicht 7,91 0,17 0,18 0,82 0,10 1,46 10,64 Onderzoeken 5,92 0,10 0,08 0,64 0,00 0,74 7,49 Handhaving 1,05 0,11 0,00 0,03 0,04 0,31 1,55 Beëindiging 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,15 Totaal 20,12 0,49 0,32 1,72 0,38 3,45 26,49 Toezichtsbrede activiteiten Kennisopbouw 0,68 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,70 Extern beleid 2,31 0,03 0,01 0,03 0,02 0,05 2,45 Intern beleid 4,10 0,04 0,01 0,08 0,07 0,54 4,84 Communicatie 0,76 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 0,84 Totaal 7,85 0,09 0,03 0,12 0,10 0,63 8,83 Ondersteuning Besturing 3,47 0,06 0,05 0,21 0,05 0,43 4,26 ICT 5,19 0,09 0,08 0,28 0,08 0,63 6,35 HRM 2,58 0,05 0,03 0,12 0,03 0,30 3,11 Comm / informatie 2,34 0,05 0,03 0,14 0,04 0,30 2,90 Fac diensten 1,47 0,03 0,02 0,09 0,02 0,19 1,82 BVTR 0,73 0,01 0,01 0,04 0,01 0,09 0,90 Totaal 15,78 0,28 0,22 0,88 0,23 1,94 19,34 Voorbereidingskosten WTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,62 2,03 Totaal per wet 43,76 0,87 0,57 2,72 1,13 7,64 56,69 Financiering Overheid Repressief 5,14 0,10 0,02 0,10 0,10 0,00 5,46 Wid, MOT, Sanctie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 6,02 Ingroeimodel** 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,42 Voorbereidingskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,62 2,03 Totaal 20,57 0,10 0,02 0,10 0,51 7,64 28,93 Sector 23,19 0,77 0,55 2,62 0,62 0,00 27,75 * Exclusief 2,03 miljoen voorbereidingskosten WTT ** Rekening houdend met 2,62 miljoen Wid/MOT/Sanctiewet voor Wtk instellingen 9

10 3.3 Wet toezicht kredietwezen (Wtk), 43,76m DNB houdt in het kader van de Wtk toezicht op ongeveer 80 kredietinstellingen. Goed uitvoerend toezicht vereist actueel en tijdig inzicht in de risico s waaraan de onder toezicht staande instellingen bloot staan, effectieve bijsturingmogelijkheden en een solide reputatie. In het kader van deze vereisten voert de Bank een aantal activiteiten uit. De toezichtbrede activiteiten worden in paragraaf 3.5 toegelicht en de bankbrede activiteiten worden besproken in de bijlage. Hieronder volgen de Wtkspecifieke activiteiten Toetreding, 1,43m Alleen vergunninghoudende kredietinstellingen mogen in Nederland bancaire diensten aanbieden. DNB verleent een vergunning wanneer een instelling aan minimumvoorwaarden voor financiële zekerheid en behoorlijk bestuur heeft voldaan (te bepalen op grond van bestuurderstoetsingen). DNB ziet tevens toe op het blijvend naleven van de vergunningsvoorwaarden Verzamelen, verwerken en opslaan gegevens (statistieken), 4,69m DNB vraagt de onder toezicht staande instellingen op periodieke basis (maand/kwartaal/jaar) prudentiële rapportages aan te leveren. Zij biedt hiertoe elektronische rapportagefaciliteiten aan. De rapportages betreffen onder meer balansstatistieken, indicatoren voor liquiditeit en solvabiliteit en gegevens over grotere kredieten. De aangeleverde gegevens worden door de Bank gescreend en opgeslagen in het geautomatiseerde verwerkingssysteem Gist. De uitkomsten per instelling worden ter beschikking gesteld van de toezichthouders (o.a. voor het regulier toezicht) en totalen voor de bancaire sector worden gepubliceerd en gebruikt voor macro-prudentiële analyse. Met het oog op veranderingen in (inter)nationale regelgeving (zoals Bazel-II en IAS), en de wens om de kwaliteit van de beschikbare informatie te verbeteren en de rapportagelast te verminderen, worden in 2004 verdere aanpassingen in de rapportagesystemen voorbereid en ten dele gerealiseerd Uitvoeren regulier toezicht, 7,91m Het doel van 'regulier toezicht' is om op continue basis een beeld te krijgen van de risico's die de instelling loopt en van de wijze waarop die worden beheerst. In dit verband worden onder andere de bedrijfseconomische maandstatistieken en interne cijferrapportages geanalyseerd, notulen van besluitvormende gremia gelezen en op diverse niveaus in de organisatie gesprekken gevoerd, waaronder 'beleidsgesprekken' op bestuursniveau over de strategie van de instelling en het jaarlijkse gesprek met de externe accountant. Bij de uitvoering van het regulier toezicht speelt het gebruik van de risico analyse tool (RAST) een grote rol. Deze tool, die wordt gebruikt voor het vastleggen van het risicoprofiel, biedt een goede basis voor de planning van gesprekken en onderzoeken. De afgelopen jaren is bij de uitvoering van het toezicht uit efficiency overwegingen in toenemende mate meer tijd besteed aan regulier toezicht ten koste van het uitvoeren van onderzoeken. 10

11 3.3.4 Onderzoeken, 5,92m De beheersing van de risico's verbonden aan de activiteiten en processen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid (van het bestuur) van de instellingen die hiervoor een breed scala van maatregelen hebben geïmplementeerd. De Bank 'steunt' op de goede werking van deze risicobeheersing die met intervallen wordt getoetst op opzet, bestaan en werking. Te denken valt aan de beheersing van de, aan de functionele activiteiten verbonden, krediet, markt- en operationele risico's maar ook aan de goede werking van de corporate governance en de groepsfunctie 'internal audit'. De onderzoeken, die in toenemende mate 'sectorbreed' worden uitgevoerd, leiden tot rapportages aan de voorzitter van de raad van bestuur. De risico analyse tool levert de input voor de prioritisering van de onderzoeken Handhaving, 1,05m Om de burger te beschermen en zorg te dragen voor het level playing field voor de onder toezicht staande instellingen ziet DNB er op toe dat instellingen die niet over de juiste vergunningen beschikken geen toegang hebben tot de markt. Daartoe spoort zij overtreders op, onder andere door media te screenen en intensief samen te werken met andere toezichthouders, de Fiod en de politie. Bovendien ziet de Bank er op toe dat maatregelen worden getroffen indien geconstateerd is dat vergunninghoudende en/of geregistreerde instellingen zich niet aan de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving houden. Indien een overtreding wordt vastgesteld wordt opgetreden door bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen en/of aangifte te doen Beëindiging, 0,12m Wanneer een onder toezicht staande instelling in grote financiële problemen komt, of wanneer de activiteiten van een illegale aanbieder van financiële diensten worden beëindigd, draagt DNB in samenwerking met andere betrokken instanties, zorg voor een ordentelijke beëindiging van de bedrijfsvoering. 3.4 Overige wetten Wet geldtransactiekantoren (Wgt), 0,87m Op 1 januari 1995 is de Wet inzake de wisselkantoren (Wwk) ingevoerd. Medio 2002 is deze wet vervangen door de Wgt, waarmee naast de wisselkantoren tevens de money transfer-activiteiten onder het toezicht van DNB zijn gebracht. Momenteel houdt DNB toezicht op circa 30 geldtransactiekantoren. De verwachting is dat eind 2003 er 35 tot 40 geldtransactiekantoren zullen zijn geregistreerd. De doelstelling van de Wgt is de integriteit van het financiële stelsel te beschermen door het witwassen van gelden en het financieren van terroristische misdrijven tegen te gaan. De vaste 11

12 activiteiten die de Bank daarvoor ontplooit betreffen onder meer registratie, regulier toezicht en onderzoeken. Omdat de Wgt inmiddels enige tijd van kracht is wordt in 2004 een aanzienlijke afname van de registratieaanvraagbehandeling verwacht en een intensivering van de interventies en handhavingactiviteiten, en daarmee samenhangend, een verdieping van de onderzoeken in het regulier toezicht. Bovendien zal in 2004 veel werk verzet moeten worden voor de ontwikkeling van analyses van cumulatieve gegevens uit de Wgt-rapportages Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), 0,57m In het kader van de Wtb houdt De Nederlandsche Bank toezicht op 550 beleggingsinstellingen. Per 1 september 2002 is in het kader van de herschikking van de taken tussen de Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het gedragstoezicht op beleggingsinstellingen overgedragen aan de AFM. Het prudentiële toezicht op beleggingsinstellingen had tot nog toe een vrij marginaal karakter. Per 1 april 2004 zullen de zogenoemde Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten (ICBE s), op grond van Europese richtlijnen, onder specifiek prudentieel toezicht geplaatst worden en verplicht worden Capital Adequacy Directive (CAD)-rapportages aan te leveren. In het Wtb-register zijn thans 30 ICBE s opgenomen. Met de invoering van een vorm van solvabiliteitstoezicht voor de genoemde categorie zal er intensiever prudentieel toezicht gehouden worden op internationaal opererende beleggingsinstellingen. Hieruit vloeit voort dat de kosten die gepaard gaan met het uitvoerend prudentieel Wtb-toezicht in 2004 zullen stijgen met 0,1m. De overige stijging is terug te voeren op het feit dat de begroting voor 2003 was gebaseerd op salariskosten en een marginale opslag voor overhead. In de nieuwe systematiek wordt uitgegaan van integrale kosten Wet toezicht effecteninstellingen (Wte), 2,72m Per 1 september 2002 is in het kader van de herschikking van de taken tussen de Nederlandse financiële toezichthouders, het prudentiële toezicht op 191 door de AFM erkende effecteninstellingen overgenomen. De Bank behandelt vanaf dat moment het prudentiële gedeelte van de vergunningaanvragen; analyseert de solvabiliteit van de instellingen met behulp van zogenaamde CAD-rapportages, voert gesprekken met de directie/managers van de onder toezicht staande instellingen en voert on-site onderzoeken uit. De Wte-begroting voor 2003 was gebaseerd op salariskosten plus een marginale opslag voor overhead. In de nieuwe systematiek wordt uitgegaan van de integrale kosten. Daarnaast zijn in 2004 extra middelen noodzakelijk om knelpunten in de huidige taakuitvoering op te kunnen lossen en een uitbreiding van het aantal onder toezicht staande instellingen op te kunnen vangen: 1) Met de huidige capaciteit lukt het niet om alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn om kwalitatief hoogstaand toezicht uit te kunnen oefenen op alle onder toezicht staande effecteninstellingen. Dit is de conclusie van een uitvoerige evaluatie van de huidige toezichtpraktijk, welke wordt ondersteund door eerdere bevindingen van de AFM. Om in deze lacune te voorzien wordt voor komend jaar 0,1m extra begroot. 12

13 2) In 2004 dienen de nieuwe EU-regels inzake de nieuwe kapitaalrichtlijn voor effecteninstellingen (CAD-III) omgezet te worden naar concrete wet- en regelgeving. Hiervoor is extra 0,3m additionele capaciteit noodzakelijk. 3) In 2004 zal de Bank naast het prudentieel toezicht op de 191 CAD instellingen ook prudentieel toezicht uitoefenen op 150 marketmakers. Hiervoor zijn dezelfde werkzaamheden vereist als voor het toezicht op effecteninstellingen, behalve de analyse van de CAD-rapportages. De totale extra kosten die zijn begroot voor deze uitbreiding bedragen 0,5m Wet toezicht trustkantoren (Wtt), 1,13m Vanaf juli 2002 is de Bank begonnen om zich voor te bereiden op een nieuwe taak: het toezicht op trustkantoren. De Wtt betreft geen gedragstoezicht of prudentieel toezicht, maar betreft integriteittoezicht. De Wtt is met name gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er wordt naar gestreefd de Wtt begin 2004 in werking te laten treden. Het eerste jaar zal aan de verwerking van vergunningaanvragen van trustkantoren worden besteed. Naar verwachting zal na het eerste half jaar met het regulier toezicht op trustkantoren een aanvang worden gemaakt. Naast de geschatte structurele kosten van 0,62m, bedragen in 2004 de eenmalige voorbereidingskosten 2,0m (hiervan is 20% ( 0,41m) toegerekend aan de Wtt en de rest aan Mot/Wid/Sanctiewet) MOT/Wid/Sanctiewet, 7,64m De Bank heeft een toezichthoudende taak op naleving van de Wet MOT, Wid en Sanctiewet door onder toezicht van de Bank staande instellingen. Doelstelling van de Wet MOT is het door middel van een meldplicht voor ongebruikelijke transacties voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van het witwassen zelf. De Wid beoogt door middel van identificatieverplichtingen witwassen van gelden tegen te gaan. Het door de Bank uit te oefenen toezicht op naleving van de Wet MOT en Wid wordt meegenomen in het reguliere toezicht, waarbij opgemerkt dient te worden dat het benodigde toezichtinstrumentarium nog niet met deze wetgeving is toegekend. Op het moment dat dit wel is geschied, verschaffen deze wetten een aparte juridische basis voor eventuele interventies. De Sanctiewet schept, als kaderwet, de mogelijkheid om regels te stellen ter voldoening aan verdragen, besluiten of aanbevelingen van organen van volkenrechtelijke organisaties, dan wel internationale afspraken, met betrekking tot onder andere de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme. Normen worden dus niet met deze wet gesteld, maar met de op grond van deze wet gestelde regels (verplichtingen om bepaalde verboden van diverse EU- en VN-regelingen na te leven). Met betrekking tot de naleving van deze regels door onder het toezicht van de Bank staande instellingen, heeft de Bank een toezichthoudende taak. Ook het Sanctiewet-toezicht wordt meegenomen in het lopende toezicht, terwijl dit eveneens onderwerp is van specifiek onderzoek. Ten behoeve van het toezicht op naleving van de Sanctiewet kan gebruikt worden gemaakt van Awb-bevoegdheden (Algemene wet bestuursrecht), terwijl de Bank daarnaast over de 13

14 bevoegdheid beschikt regels m.b.t. AO/IC en het verstrekken van gegevens te stellen, ontheffing of vrijstelling ten aanzien van gestelde regels te verlenen en boetes en last onder dwangsom bij nietnaleving op te leggen Integriteittoezicht Integriteit van de bedrijfsvoering van onder toezicht staande instellingen is een onderdeel van het reguliere toezicht. Met de gebeurtenissen sinds de 11e september is zowel in Nederland als wereldwijd een sense of urgency ontstaan ten aanzien van integriteit. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld het toezicht op de naleving van de Wid, de Wet MOT en de Sanctiewet. Het integriteittoezicht betreft de vraag welke maatregelen genomen (kunnen) worden om te voorkomen dat een financiële instelling een verwijt kan worden gemaakt ter zake van bepaalde gedragingen. Daarbij gaat het om gedragingen die conflicteren met wet- en regelgeving, met door de toezichthouder opgelegde normen, met zelfregulering van de instelling en voorts met (ethische) normen die niet in regelgeving zijn vastgelegd, bijvoorbeeld de corporate values van een instelling. In het regulier toezicht wordt gebruik gemaakt van de integriteitaudit, die erop gericht is om vast te stellen dat een instelling voldoende waarborgen in het beleid en de organisatorische en administratieve procedures heeft ter beheersing van de integriteitrisico. Aandachtsgebieden in de audit zijn het algemene integriteitbeleid van een bank en de waarborgen die zij heeft ingebouwd ten aanzien van de onderwerpen benadeling van derden, voorwetenschap, fiscaliteit, witwassen en terrorismefinanciering. De audit kent drie toepassingen: groepsfunctie integriteit en compliance, beheersing van de operationele integriteitrisico en de functionele activiteiten, en de WID-vragenlijst. De kosten voor integriteit zijn ondergebracht in de uitvoerende toezichtstaken van Wtk, Wgt en Wtt. Deze kosten worden door de overheid gefinancierd binnen de 21% overheidsbijdrage. 3.5 Toezichtbrede activiteiten Voor een goede vervulling van de taken van DNB op het gebied van macro- en micro-prudentieel toezicht is kwalitatief hoogwaardige beleidsontwikkeling essentieel. Om een dergelijke kwaliteit te realiseren, wordt binnen de beleidsfunctie van DNB onderscheid gemaakt naar de volgende taken: kennisopbouw, extern beleid, intern beleid en communicatie Kennisopbouw, 0,7m De onderzoekstaak is van belang voor het tijdig onderkennen van structurele veranderingsprocessen in de financiële sector, met name de bankensector, en het bijdragen aan de kwaliteit van het financiële toezicht door de Bank. Daarin is inbegrepen het vergaren van kennis over de bankensector in heden en toekomst, en de ontwikkeling van analytische instrumenten die relevant zijn voor de voorbereiding en 14

15 uitvoering van de onderzoekstaak. Het verrichten van onderzoek in de toezichtomgeving heeft als voordeel dat, dankzij de input van uitvoerend toezichthouders en beleidsmedewerkers, de aansluiting met de praktijk gegarandeerd is en onderzoeksresultaten in de context van feitelijke ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Zo vindt een aantal wetenschappelijke onderzoeksinspanningen plaats binnen de Research Task Force van het Bazels Comité, die tot taak heeft kennisopbouw op toezichtgebied in de G10-landen te stimuleren en te coördineren. Het wetenschappelijk onderzoek is mede gericht op de lange termijn inrichting van het bankentoezicht en de ontwikkeling van het beleid inzake prudentieel toezicht op de financiële sector. In 2002 werden 36 wetenschappelijke publicaties opgeleverd, waarvan 14 internationale publicaties. Dit is gemiddeld 10 publicaties per fulltime onderzoekseenheid. Ook in het lopende jaar is reeds een groot aantal publicaties verschenen. De onderzoeksplanning voor 2004 wordt pas ultimo 2003 definitief vastgesteld. Zeker is, dat de volgende thema s op de onderzoeksagenda blijven staan: regulering, de determinanten van risico en kapitaal van banken, baten en lasten van het bankwezen, en de structuur van de financiële sector Extern beleid en internationaal overleg, 2,45m Extern beleid heeft twee pijlers: 1) Actieve participatie en beïnvloeding van (inter)nationale overleggremia waarbinnen regelgeving en beleid wordt gevormd ten aanzien van instellingen die onder prudentieel toezicht van DNB staan. Dit geschiedt bijvoorbeeld door uitoefening van het voorzitterschap, detachering van medewerkers en beïnvloeding van de einduitkomsten door de inbreng van onderzoeksuitkomsten en beleidsdocumenten en de inname van standpunten. Voorbeelden van de belangrijkste internationale gremia waarin de Bank actief participeren zijn: a) Het Bazels Comité (inclusief de daarmee samenhangende en daaraan rapporterende werkgroepen) b) Verschillende Brusselse EU-gremia die belast zijn met de ontwikkeling van EU-richtlijnen die voor de sector relevant zijn, zoals bijvoorbeeld het Banking Advisory Committee (BAC), de Mixed Technical Group en de Groupe de Contact (GdC) c) Comités en werkgroepen van de Europese centrale banken op het gebied van Europese financiële stabiliteit 2) Het bijdragen aan en de beïnvloeding van nationale wet- en regelgeving (Financiën). Belangrijke wetgevingstrajecten voor 2004 zijn bijvoorbeeld: Bazel II, de Wet financieel toezicht, herziening wet MOT/WID. De inzet bij de vorming van het extern beleid wordt bepaald door de verantwoordelijkheid voor de financiële soliditeit van de sector als geheel, een verantwoorde afweging tussen de belangen van de toezichthouder (adequaat toezicht) en de onder toezicht staande instellingen en het bewaken van het level playing field. 15

16 3.5.3 Intern beleid, toezichtontwikkeling en regelgeving, 4,84m Het interne beleid van de Bank is er op gericht om de uitvoerende toezichtstaken van de Bank zo goed en consistent mogelijk te kunnen vervullen, door de organisatie goed voor te bereiden op aanpassingen in de regelgeving en door adequate en efficiënte toezichtinstrumenten te ontwikkelen en de bestaande instrumenten te verbeteren. Belangrijke activiteiten in 2004 om bovenstaande doelstellingen te bereiken zijn onder meer: 1) Tijdige implementatie van Bazel-II; 2) Het reduceren van de administratieve lastendruk. In overleg met Financiën en de sector wil de Bank overeenstemming bereiken over een pakket maatregelen dat zal leiden tot reductie van administratieve lasten binnen de randvoorwaarde dat voldoende instrumentarium wordt behouden om de toezichtdoelstellingen en wettelijke toezichtstaken te realiseren; 3) Het implementeren van nieuwe inzichten en wet- en regelgeving binnen de Bank. Dit houdt in het optimaliseren van toezichtinstrumenten zoals de risico analyse tool (RAST), het verder ontwikkelen van de werkprogramma s om een meer uniforme werkaanpak te verkrijgen inclusief de borging van eenduidigheid en volledigheid, van de quality assurance welke onder andere leidt tot de ontwikkeling van interne best practices, aan control self assessment om de werkaanpak verder te optimaliseren; 4) Het codificeren van beleid en regelgeving in prudentiële handboeken, richtlijnen, circulaires en rapportagekaders; 5) Het per 30 juni 2004 IAScompliant maken van regelgeving en rapportages; 6) Ondersteuning bij interpretatiekwesties van regelgeving (bijvoorbeeld de beoordeling van securitisaties/taxaties, innovatieve kapitaalconstructies etc.); 7) Het ontwikkelen van toezicht op financiële verslaglegging Heldere communicatie, 0,84m Voor effectief toezicht is heldere communicatie met de sector en het publiek onontbeerlijk. DNB communiceert richting de onder toezicht staande instellingen met name via de betrokken toezichthouders. Daarbij kan gedacht worden aan: 1) Consultatie van de sector over concept regelgeving en rapportages (technisch overleg) 2) Regulier overleg met de sector via commissies van de NVB en de REB (variërend van high level tot technisch overleg). Voorbeelden van dergelijke overleggremia zijn: het beleidsoverleg, de gemengde werkgroep, het regelgevingsplatform en de diverse NVB-commissies (bijvoorbeeld het accountancyoverleg, het landenrisico-overleg en het comité rapportages) 3) Regulier overleg met Financiën (bijvoorbeeld het wetgevingsoverleg, het project reductie administratieve lasten en de gemengde werkgroep Toezicht) 4) Regulier overleg met andere nationale toezichthouders (AFM, NMA, RFT) 5) Overleg met internationale toezichthouders (resultaat bijvoorbeeld MoU s) 6) Overleg met andere relevante belangengroeperingen, zoals bijvoorbeeld het NIVRA. 16

17 Daarnaast communiceert de Bank met haar stakeholders (waaronder het publiek) door middel van de publicatie van een jaarverslag, kwartaalberichten, speeches en seminars. Voor het publiek is tevens een informatiecentrum/ telefoonlijn opengesteld waar men terecht kan met alle aan toezicht gerelateerde vragen. De klachten en vraag-behandeling zal in 2004 verder worden geoptimaliseerd. 3.6 Ondersteunende activiteiten voor Toezicht, 19,34m Naast de activiteiten die het directoraat Toezicht voor 2004 heeft gepland, worden ook bij de ondersteunende afdelingen activiteiten uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van het Toezicht. Onder deze kosten vallen de kosten van de directie, onderdirectie, financieel beheer, interne acccountantsdienst, ICT, HRM, interne communicatie, facilitaire diensten, beveiliging, en juridische ondersteuning. Naast algemene ondersteuning aan de Toezicht activiteiten vallen hieronder ook specifiek op Toezicht gerichte projecten zoals bijvoorbeeld het implementeren van een CRM systeem voor de integratie van gegevens opslag door de ICT afdeling, waardoor uitvoerende toezichthouders minder tijd aan administratieve taken kwijt zijn en een beter overzicht van de relatie met de instellingen wordt verkregen. De ondersteunende activiteiten worden op basis van diverse verdeelsleutels in een actvitity based costing model toegerekend aan de hoofdtaken van de Bank. In onderstaande tabel worden de belangrijkste sleutels weergegeven. 17

18 Tabel 3.2 Belangrijkste toerekeningssleutels ondersteuning* Afdeling Belangrijkste elementen Toegerekend naar/ op basis van Besturing Directie en onderdirectie Personeel directe afdelingen Financieel beheer - ECB staten Monetaire taken - Crediteuren/kosten Boekingsstukken per afdeling Interne-accountantsdienst Uren audit ICT Uitvoering projecten Directe uren per project Kantoorautomatisering Aantal werkplekken Netwerk Hoog beveiligd deel: giraal Overig: gebruik / werkplekken Helpdesk Aantal calls HRM - Personeel Communicatie Media en communicatie Personeel Vertaalbureau Vertalingen Bibliotheek Personeel Amsterdam Archief en informatie Personeel Directiesecretaresses Directie Facilitaire diensten Huisvesting Vierkante meters per afdeling Werkplekken Personeel Catering Personeel Amsterdam Reproductie Werkelijk gebruik Beveiliging en transport Transporteren waarden Chartale sector Transporteren directie Directie Beveiliging hoog Chartale sector Beveliging midden Personeel betreffende afdelingen Beveiliging laag Personeel betreffende afdelingen Juridische zaken Juridisch advies Uren advies * Voor overzichtelijkheid zijn hier alleen de belangrijkste elementen weergegeven 18

19 4. Heffingssystematiek Toezicht De Minister van Financiën heeft in de tweede helft van 2002 besloten om de financiering van het toezicht te herzien. Uitgangspunt is een bijna volledige doorberekening van de toezichtkosten aan de onder toezicht staande instellingen. Het Ministerie van Financiën heeft de Werkgroep Herziening Financiering Toezicht (WHFT) opgericht, die in overleg met de toezichthouders op hoofdlijnen een nieuwe financieringssystematiek heeft bepaald 2. Op 25 september heeft de Minister van Financiën het voorstel besproken met de Tweede Kamer. Op verzoek van het Ministerie heeft de bank vervolgens in overleg met de sector de voorstellen van de WHFT voor de heffingssystematiek uitgewerkt. De hieronder toegelichte systematiek is in lijn met het advies dat half oktober is verzonden naar het Ministerie van Financiën. 4.1 Uitgangspunten Op basis van het WHFT-rapport heeft het Ministerie van Financiën besloten de toezichtkosten met ingang van 2004 aan alle onder toezicht staande instellingen in rekening te brengen 3. Een uitzondering hierop vormen het repressieve toezicht en het toezicht uit hoofde van de Wet Mot/Wid/sanctiewet. Hiervoor is door de WHFT per toezichthouder een overheidsbijdrage berekend, die na een periode van drie jaar zal worden geëvalueerd. Voor de Bank is de overheidsbijdrage 21%. Belangrijke uitgangspunten bij het ontwikkelen van de systematiek voor het doorberekenen van de toezichtkosten zijn: 1) aansluiting op de voorstellen in het WHFT-rapport, 2) eenvoud, 3) uitvoerbaarheid, 4) stabiliteit, 5) aansluiting op de toezichtinspanningen. 4.2 Heffingsystematiek De voorstellen van de heffingssystematiek zijn per wet als volgt. 2 Voor de exacte inhoud wordt verwezen naar het rapport WHFT d.d. 1 juli Voor banken geldt een ingroeimodel. 19

20 Tabel 4.1: Wet Huidig Nieuw Kernelementen Wtk Geen doorbelasting 2004: 50% van de Voorstel: integrale toezichtkosten - vast tarief per rapporterende instelling (afdeling I, II en III instellingen) - variabel tarief (van toepassing op afdeling I en II instellingen) op basis van Risk Weighted Assets (RWA) volgens degressief stelsel Dit voorstel wordt nog besproken met de NVB en momenteel nader ingevuld. Wte Alleen directe toezicht- Integrale - inning via AFM kosten en specifiek deel doorbelasting van de overhead. - op basis van de voor het gedragstoezicht geldende (nieuwe) heffingssystematiek Basis: het effectengerelateerde inkomen Wtb Alleen directe toezicht- Integrale - inning via AFM kosten en specifiek deel doorbelasting van de overhead. Basis: het balanstotaal - voorstel WHFT-rapport: op basis van het binnenlands beheerd vermogen. Definitieve grondslag wordt door AFM in overleg met sector bepaald. Wtt n.v.t. - nieuwe toezichttaak - conform uitgangspunten WHFT-rapport worden de kosten bij aanvang geleidelijk doorberekend aan onder toezicht gestelden. - de toezichtkosten vanaf 1 januari 2004 worden met terugwerkende kracht in 2005 (en in verband met eventuele spreiding van deze kosten, mogelijk nog een aantal jaren daarna) in rekening gebracht bij de instellingen. In 2003 nog voorstel uitwerken in overleg met sector. Wgt Alleen directe toezicht- Integrale Voorstel: kosten uit hoofde van doorbelasting - vast tarief per rapporterende instelling 20

ZBO BEGROTING 2005 DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

ZBO BEGROTING 2005 DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. ZBO BEGROTING 2005 DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM 25 November 2004 1 INLEIDING... 3 2 TOEZICHT, 90,0 M... 5 2.1 Wat willen we bereiken... 5 2.1.1 Goed prudentieel toezicht in 2005... 5 2.1.2 Succesvolle

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB)

Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB) Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB) Beschrijving De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit. Dit doet zij door haar drie hoofdtaken

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

- 1 - Verslag Panelbijeenkomst DNB Kredietinstellingen Toezichtbegroting 2007, 28 september 2006

- 1 - Verslag Panelbijeenkomst DNB Kredietinstellingen Toezichtbegroting 2007, 28 september 2006 - 1 - Verslag Panelbijeenkomst DNB Kredietinstellingen Toezichtbegroting 2007, 28 september 2006 Aanwezig: De heer mr. R.K. Pijpers (Nederlandse Vereniging van Banken) De heer dr.ir. J.J. Bos (Nederlandse

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Wijziging wet- en regelgeving bij financiële instellingen

Wijziging wet- en regelgeving bij financiële instellingen PART 2-B Wijzigingen regelgeving vanuit de toezichtwetten In dit artikel wordt ingegaan op de recente wijzigingen in regels die bestaan ten aanzien van de informatiebeveiliging bij financiële instellingen.

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank. Korte Voorhout 7. Postbus 20201 Postbus 98 2500 EE Den Haag 02052491 11.

DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank. Korte Voorhout 7. Postbus 20201 Postbus 98 2500 EE Den Haag 02052491 11. Korte Voorhout 7 Directeur mr. F. Eklerson NV. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank EUROSYSTEEM 1 van 7 Europese Organisatie geen kwetsbaarheden ontstaan. Dit betekent dat DNB zal moeten voldoen

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

De toekomst van de toezichthouder

De toekomst van de toezichthouder De toekomst van de toezichthouder Prof dr Arnold Schilder RA De Nederlandsche Bank Seminar Nauta Dutilh Noordwijk, 14 oktober 2004 1 Inleiding Volgens IMF is toezicht op de financiële sector in Nederland

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer 1. INLEIDING Onderhavige nota dient ter beschrijving van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N Simon Bolivarplein 1 Willemstad Telefoon: (599 9) 434-5500 Fax: (599 9) 461-5004 Curaçao E-mail: info@centralbank.cw Website: http://www.centralbank.cw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 7 juni 2004

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 7 juni 2004 NL ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 7 juni 2004 op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Financiën inzake een Voorstel Wet op het financieel toezicht (CON/2004/21) 1. Op 6 mei 2004 ontving

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

116 De Pensioenwereld in 2015

116 De Pensioenwereld in 2015 12 116 De Pensioenwereld in 2015 Verslaggeving & communicatie 117 Meer inzicht nodig in evenwichtige belangenbehartiging bij uitvoeringskosten Auteurs: Myrna van Engelen en Tristan Helsloot Pensioenfondsen

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 573 Migratiebeleid Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Inleiding Het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

Automatisering (AUV/AUSO) Afdeling Informatieverwerking 1971-1980. Afd. Automatisering Beheer en Ondersteuning 1980-1987

Automatisering (AUV/AUSO) Afdeling Informatieverwerking 1971-1980. Afd. Automatisering Beheer en Ondersteuning 1980-1987 Automatisering (AUV/AUSO) Informatieverwerking 1971-1980 Afd. Automatisering Productie 1980-1987 Afd. Automatisering Beheer en Ondersteuning 1980-1987 Afd. Automatisering Systeembouw 1980-1987 Afd. Automatisering

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie