VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren"

Transcriptie

1 VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs Deliverable 1.1: Requirementsanalyse ICB Datum: Auteur: Annemarie Camp, Floor Mulder, Jeroen Donkers, Frank van de Kamp

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel project en mission statement ICB Organisatiestructuur en procesanalyse van de ivtg Organisatiestructuur Toetsconstructie, toetsafname en toetsverwerking Toetsconstructie Toetsafname Toetsverwerking Analyse stakeholders Het item-constructie en -beoordelingsproces State-diagram itemconstructie en -beoordelingsproces Proces voor toetsafname Proces na toetsafname Beschrijving van rollen en bijbehorende taken in itemconstructie en - beoordelingsproces Identificatie knelpunten in itemconstructie en -beoordelingsproces Identificatie mogelijke oplossingen Functionele requirements Use-cases Functionele requirements Niet-functionele requirements Specifieke eisen m.b.t. voortgangstoetsing en het VOSYS systeem 44 1

3 Lijst met afkortingen AMFON CiC DB ICB ivtg UM UMCG LiC LUMC PROF UMCN VBC VOSYS VT WiV Alliantie Medische Faculteiten Oost-Nederland Centrale ivtg Coordinator Dagelijks Bestuur Itemconstructie en beoordeling Interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde Universiteit Maastricht Universitair Medisch Centrum Groningen Lokale ivtg Coordinator Leids Universitair Medisch Centrum Progress Test Feedback System Universitair Medisch Centrum Nijmegen Voortgangstoets Beoordelings-Commissie Voortgangstoets Service Systeem Voortgangstoets Werkgroep interuniversitaire Voortgangstoetsing 2

4 1. Inleiding Het resultaat van deze deliverable is een requirement-analyse, waarin zal worden vastgesteld aan welke criteria het te kiezen ICB (ItemConstructie en -Beoordeling) - system dient te voldoen. Voor deze analyse zijn gesprekken gevoerd met meerdere stakeholders binnen de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (ivtg) (zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van de stakeholders en bijlage 1 voor een lijst met gesprekspartners). De gesprekken zijn ingezet als instrument om de requirements te achterhalen en te verifiëren. Daarnaast zijn ze ook gebruikt om de huidige rollen en de taken van alle betrokkenen in het itemconstructie en beoordelingsproces in kaart te brengen, de daarbij op dit moment spelende knelpunten te identificeren en om mogelijkheden voor efficiëntievergroting te ontdekken. In dit document wordt eerst de missie van het toekomstige ICB-systeem gepresenteerd. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de huidige organisatiestructuur van de ivtg toegelicht en de processen en bijbehorende activiteiten die ten uitvoer worden gebracht in de ivtgorganisatie. In hoofdstuk 4 wordt er een weergave gegeven van alle stakeholders van de ivtg. Het itemconstructie en beoordelingsproces wordt uitgelegd in hoofdstuk 5. Omdat dit proces erg toegespitst is op de life-cycle van een item, wordt op deze life-cycle nader ingegaan. De rollen en taken in het huidige itemconstructie en beoordelingsproces worden uitgelicht in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt er ingegaan op de huidige knelpunten in het itemconstructie- en beoordelingsproces. Daarna wordt in hoofdstuk 8 toegelicht hoe het ICB-systeem een oplossing kan geven aan deze knelpunten. In hoofdstuk 9 en 10 worden de beschreven oplossingen omgezet in gedetailleerde usecase beschrijvingen en verder uitgewerkt in een lijst met requirements. De requirements die in dit document zijn opgesteld vallen uiteen in functionele en nietfunctionele requirements. Functionele requirements zijn de eisen die de stakeholders aan de werking van het ICB-systeem stellen. Het gaat hier om functionaliteiten die de gebruiker in staat stelt haar werk te doen. De niet-functional requirements beschrijven hoe het systeem moet werken en aan welke kwaliteitseisen het moet voldoen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheid, betrouwbaarheid, beheerbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. Tenslotte komt in hoofdstuk 11 de specifieke eisen m.b.t. voortgangstoetsing en het Voortgangstoets Service Systeem (VOSYS) aan bod. 2. Doel project en mission statement ICB Het hoofddoel van het VGTogether project luidt als volgt: Het faciliteren van een verhoogde itemproductie en het bereiken van een bestendiger beheersituatie middels een centrale ICT infrastructuur ten behoeve van het gehele logistieke traject rond voortgangstoetsing, op een zodanig wijze dat niet alleen de in de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (ivtg) samenwerkende geneeskundeopleidingen daarvan gebruik kunnen maken, maar ook andere samenwerkingsverbanden rond voortgangstoetsing mogelijk worden. Om bovenstaande doelstelling te bereiken wordt er een ICB (ItemConstructie en Beoordeling) -systeem geïntroduceerd die een oplossing moet bieden voor de huidige knelpunten rondom itemconstructie en -beoordeling. De missie van het ICB-systeem is ontleend aan de doelstelling van het VGTogether project en kan als volgt worden gedefinieerd: Het ICB-systeem ondersteunt de ivtg-organisatie bij het construeren van items, het beoordelen van items, het genereren van feedback over items voor auteurs en bij het beheer van items. Deze ondersteuning verlaagt het administratieve proces rondom het 3

5 item constructie- en beoordelingsproces voor alle belanghebbenden die hierbij betrokken zijn. 4

6 3. Organisatiestructuur en procesanalyse van de ivtg Dit hoofdstuk beschrijft de organisatiestructuur van de ivtg. Alle voorkomende commissies of functies en hun relaties worden weergegeven. Hierna wordt uitgelegd hoe het proces van toetsconstructie, van toetsafname en van toetsverwerking verloopt. De benodigde tijd voor alle taken en activiteiten om dit te bewerkstelligen wordt uiteengezet in een tweetal tijdslijnen. 3.1 Organisatiestructuur De interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (ivtg) is een meetinstrument om de kennisprogressie van studenten Geneeskunde gedurende hun studie te meten. Dit meetinstrument bestaat uit vier voortgangstoetsen per studiejaar. De toetsen zijn het resultaat van een interfacultaire samenwerking tussen de Universiteit Maastricht (UM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN). We noemen het samenwerkingsverband binnen dit project ook de ivtg, omdat aan dit verband geen formele naam is gegeven. De hieronder beschreven informatie is voor een deel afkomstig uit het contract Samenwerkingsovereenkomst ivtg (2009). De voortgangstoets (VT) wordt wel bij alle instellingen op dezelfde tijd afgenomen. In elke ivtg-instelling is er een Voortgangstoets Beoordelings-Commissie (VBC), bestaande uit een voorzitter en op dit moment vijf tot 7 leden die afkomstig uit drie cluster disciplines: de Basis-, Klinische en Gedragswetenschappelijke vakken. De voorzitter van de VBC is door de examencommissie van de opleiding als examinator aangewezen. De VBC-leden zijn verantwoordelijk voor de itemproductie en hebben daarom direct contact met de itemauteurs. De itemauteurs zijn docenten werkzaam binnen één van de drie cluster disciplines. De auteurs schrijven nieuwe items waarbij de inhoud van het item gerelateerd is aan zijn of haar eigen specialisme. Naast het schrijven van nieuwe items, worden ook de items die gebruikt zijn voor de toets opnieuw bekeken en herschreven door de itemauteurs. De VBC-leden beoordelen de kwaliteit van alle nieuwe en herschreven items aangeleverd door de auteurs van de eigen instelling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar relevantie, inhoudelijke correctheid en de formulering van het item. In de praktijk komt het voor dat ook nieuwe items door de VBC-leden zelf geschreven worden, waarna deze met de andere plaatselijke VBC-leden beoordeeld worden. Alle items die door de VBC s worden goedgekeurd, worden opgenomen in de gezamenlijke itembank. Elke vraag die in deze itembank is opgenomen is daardoor eerst beoordeeld door tenminste één van de vier facultaire VBC s. Elke VBC wordt ondersteund door een Lokale ivtg Coordinator (LiC). De LiC verzorgt de logistieke afhandeling en alle communicatie en administratie rondom de ivtg binnen de eigen organisatie. Ook verzorgt deze coördinator de communicatie tussen de VBC s en de centrale organisatie van de ivtg. De centrale organisatie van de ivtg wordt ten uitvoer gebracht door de Centrale ivtg Coördinator, de Result Admins en de Psychometricus. De Result Admins zijn verantwoordelijk voor toetsverwerking, itemanalyse en berekening van de resultaten. Voordat de resultaten berekend worden, stelt de Psychometricus eerst de definitieve normen vast. De Centrale ivtg Coördinator (CiC) verzorgt de communicatie tussen de partners en is verantwoordelijk voor het beheer van de itembank in het VOSYS systeem en het opstellen van het toetsboekje. De CiC krijgt op dit moment ondersteuning van een assistent bij het invoeren van de items in de databank. De partners komen samen in de Werkgroep interuniversitaire Voortgangstoetsing (WiV). De partners worden in deze werkgroep vertegenwoordigd door de voorzitters van de VBC s, de lokale ivtg-coördinatoren (LiC) en betrokken onderwijsdeskundigen per 5

7 instelling. De WiV wordt voorgezeten door één landelijke voorzitter afkomstig uit één van de partnerinstellingen die het penvoerderschap heeft. De WiV heeft tot taak het landelijke beleid aangaande de voortgangstoets vorm te geven, waaronder procedures rond uitvoering en kwaliteit van de toets/vragen, analyse, normering en feedback en beslissingen omtrent gebruik van toetsen door derden. De WiV is eindverantwoordelijk voor de productie en analyse van de ivtg. Het Dagelijks Bestuur (DB) is een subcommissie van de WiV en is belast met de uitvoering van de taken van de WiV. Het DB bestaat uit de voorzitter van de WiV en de voorzitters van de VBC s. Het DB bespreekt de individuele toetsen na en neemt beslissingen over vervallen vragen en sleutelwijzigingen. Naast het DB, heeft de WiV een Wetenschappelijk Orgaan (WO) die het wetenschappelijk onderzoek coördineert met betrekking tot de voortgangstoets. Het WO stelt het meerjarenplan op voor gemeenschappelijk onderzoek met betrekking tot de voortgangstoets. De leden van het WO zijn de voorzitter van de WiV, alsmede één afgevaardigde uit leden van de WiV per partnerinstelling. De lokale examencommissies van de partners zijn eindverantwoordelijk voor de VT, op de eigen locatie. De ivtg is door elke partner opgenomen als onderdeel van het eigen curriculum. De regels van de ivtg zijn daardoor onderdeel van de examenreglementen van de partners. De organisatiestructuur van de ivtg wordt weergegeven in een organogram, die hieronder is afgebeeld. Afbeelding 1: Organogram ivtg 6

8 3.2 Toetsconstructie, toetsafname en toetsverwerking Toetsconstructie De toetsen worden samengesteld op basis van een blauwdruk. In de blauwdruk wordt aangegeven hoeveel items er uit elk deelgebied in de toets opgenomen dienen te worden. Deelgebieden worden gevormd door het kruisen van twee itemclassificaties (disciplines en categorieën). Met behulp van het Voortgangstoets Service Systeem (VOSYS) wordt volgens deze blauwdruk een pre-selectie van op dit moment 456 items gemaakt die als concepttoets wordt opgeslagen. De pre-selectie wordt voorgelegd aan de voorzitter van het DB die hieruit 200 vragen selecteert voor de voorlopige toets. Vervolgens controleert de voorzitter de toets op ongewenste interactie tussen vragen en past indien nodig nog vragen aan. Als dit gebeurt is, wordt de voorlopige toets voorgelegd aan de Groniningse VBC voor een kwaliteitscontrole (dit houdt in het opsporen van conflicten tussen items en fouten in taal, opmaak of antwoordsleutel). In 2007 is in Maastricht een Engelstalige variant van de bacheloropleiding gestart en in 2009 in Groningen. In deze curricula wordt een rechtstreekse vertaling van de Nederlandse voortgangstoets gebruikt. Op het moment dat de voorlopige toets wordt voorgelegd aan de Groningse VBC ter kwaliteitscontrole, wordt de voorlopige toets simultaan opgestuurd naar het vertaalbureau van UMCG. De vertaalde versie van de voorlopige toets wordt voorgelegd aan een native speaker MD, om de vertaling van de medische termen te controleren. De voorzitter van de WiV/DB verwerkt het commentaar op de voorlopige toets en stelt daarna de toets voor afname vast. Deze toets wordt opgestuurd naar de CiC en in VOSYS ingevoerd. De CiC verwerkt de toets tot een digitaal toetsboekje. De CiC verstuurt dit digitale toetsboekje naar de LiC s, die elk op hun eigen manier zorg dragen voor het drukproces. Opstellen antwoordformulieren voor toetsafname Alle deelnemende instelling sturen (elektronische) lijsten met deelnemers, voorzien van studentnummer en meetmoment 1, naar Maastricht. De gegevens van deze lijsten worden bewerkt naar gestandaardiseerde antwoordformulieren. Het Memic (Centrum voor Data en Informatiemanagement dat onderdeel is van UM-FHML) in Maastricht verzorgt het drukken van de antwoordformulieren voor Leiden, Nijmegen en Maastricht. Groningen draagt zelf zorg voor het drukken van de antwoordformulieren. De lijsten worden tevens door de Result Admins in VOSYS ingevoerd en meerdere sessies worden hierbij aangemaakt, zodat elke opleiding (bachelor/master/a-ko/itm) in een aparte groep komt te staan. Daarna worden de gedrukte papieren antwoordformulieren verstuurd. Hierna kan de toets worden afgenomen. Het totaal aantal activiteiten welke ten uitvoer worden gebracht, in de hierboven beschreven processen, voor toetsafname worden schematisch weergegeven in de tijdsbalk in afbeelding 2. In deze tijdsbalk is ook af te lezen hoeveel tijd (in dagen) er (minimaal en maximaal) op dit moment besteedt wordt aan elke activiteit. Deze getallen zijn gebaseerd op 4 waarnemingen in de periode Voor een student die aan een VT deelneemt, geeft het nominale meetmoment aan in welke fase van het curriculum de betreffende student op dat moment zit. In totaal zijn er 24 meetmomenten, omdat de toets 4 keer per jaar wordt afgenomen in de zesjarige opleiding. De instellingen bepalen zelf het meetmoment van de student (bachelor en master), afhankelijk van hun eigen examenreglement. 7

9 Afbeelding 2: Het aantal activiteiten en bijbehorende tijdsbesteding voor toetsafname Toetsafname In Leiden, Maastricht en Nijmegen maken alle studenten de toets in de eigen stad. De Groningse Masterstudenten mogen de toets ook maken in bepaalde affiliatieziekenhuizen wanneer zij daar co-schappen lopen. Dit zijn ziekenhuizen in Almelo, Deventer, Emmen, Enschede, Leeuwarden, Zwolle en op Curaçao. Vanaf 1 september 2007 worden de toetsen ook afgenomen bij derdejaars en hoger van de medische opleiding van de VU Amsterdam. De studenten van de Universiteit Gent nemen een maal per jaar deel in december. Deze universiteiten vallen niet binnen de ivtg-samenwerking en dragen dus ook niet bij aan de itemproductie en -beoordeling. Het aspirantlidmaatschap van de VU Amsterdam is recent verlengd tot Alle deelnemende studenten maken exact dezelfde toets en de officiële aanvangstijd is voor allen exact gelijk. De studenten hebben maximaal vier uur de tijd om een toets af te leggen. 8

10 Elke student ontvangt op locatie zijn/haar individuele antwoordformulier. Op dit antwoordformulier staat de naam van de student, het ID-nummer, het typenummer student 2, het toetsnummer en het individuele meetmoment vermeld. Het kan voorkomen dat de informatie op het formulier op dat moment onjuist blijkt te zijn, omdat er in de onderwijsadministratie iets fout is gegaan (in het meeste geval is dit het meetmoment). Ook komt het voor dat studenten zich soms vergeten in te schrijven voor aanvang van de toets. Wanneer dat het geval is, wordt er handmatig ter plekke op basis van de informatie die de student aangeeft door de surveillant een leeg antwoordformulier ingevuld met de studentgegevens. Individuele gegevens die achteraf onjuist blijken te zijn, worden middels een mutatiebriefje (afkomstig van de examencommissie) aangepast in het VOSYS systeem door de Result Admins. Bij bijna alle partnerinstellingen zijn de LiC s zijn eindverantwoordelijk voor het logistieke proces rondom afname van de toets in de eigen instelling. Dit houdt o.a. in het drukken van het toetsboekje, zaalhuur en surveillanten. Wanneer er ooit in de toekomst besloten wordt om de VT digitaal te gaan afnemen zal dit grote winst opleveren voor het takenpakket van de LiC. Echter het digitaal afnemen van de toets valt buiten de scope van het VGTogether project Toetsverwerking Na toetsafname ontvangt de CiC van Leiden, Maastricht en Nijmegen de antwoordformulieren en levert deze af bij de Result Admins. De Result Admins versturen de antwoordformulieren naar Memic die ze vervolgens met behulp van het programma Teleform verwerkt. Memic stuurt de antwoorden in de vorm van SPSS databestanden aan de Result Admins. De antwoordformulieren van de Groningense studenten worden in Groningen zelf verwerkt. Groningen stuurt de files met de Groningse resultaten en meetmomenten voor de resultatenbereking in Maastricht naar de CiC. De CiC stuurt deze files door naar de Result Admins. De Result Admins importeren de databestanden naar VOSYS (zie voor meer technische details deliverable 2.1), waardoor er een itemanalyse kan worden gedaan per sessie en over de ivtg samenwerkende universiteiten (ook wel AMFON 3 genoemd) in totaal. Deze itemanalyses worden samen met de studentcommentaren, zie hieronder, gebruikt om de definitieve lijst met toetsvragen vast te stellen die gebruikt wordt om de uitslag te bepalen. Commentaarverwerking Na afname van de toets mogen de studenten het toetsboekje meenemen. De antwoordsleutels en literatuurverwijzingen worden na afloop van de toetsafname bekend gemaakt en blijven 2 jaar beschikbaar. Studenten (alleen van de ivtg samenwerkende instellingen) kunnen binnen 5 werkdagen na toetsafname via een speciale webpagina (dit is per ivtg-instelling geregeld) commentaar op een vraag geven. Dit commentaar moet goed beargumenteerd zijn en van relevante literatuurverwijzingen voorzien zijn. De CiC verzamelt van alle ivtg-instellingen het studentcommentaar, waarna een totaalbestand inclusief de itemanalyses worden opgestuurd naar de lokale VBC s ter bespreking (deze VBC-vergaderingen vinden overigens niet op dezelfde dagen plaats). Daarna bespreken de voorzitters de uitkomsten van alle lokale VBC s in het telefonische DB-overleg om een besluit te nemen over het vervallen van items en/of sleutelwijzigingen. De Voorzitter DB neemt hierin definitieve besluiten als anderen stemmen staken. De uitkomst van deze nabespreking wordt vervolgens door de CiC verwerkt in VOSYS. Hierdoor ontstaat de definitieve versie van de toets die door de lokale VBC aan de lokale examencommissie voorgelegd wordt welke de toets formeel moet vaststellen. Hiermee kan de definitieve 2 Typenummers zijn: 0=regulier; 1= A-KO; 2= variabel (in bijv. dec = entreetoets); 3= ITM oude cohorten; 4=ITM nieuwe cohorten 3 AMFON staat voor Alliantie Medische Faculteiten Oost-Nederland (Nijmegen, Groningen en Maastricht. Leiden is hier later bijgekomen.) 9

11 versie van de toets vastgesteld worden en kan er worden gestart met het vaststellen van de normen en het berekenen van de resultaten. Vaststellen van normen Een voortgangstoets bestaat in principe uit 200 meerkeuzeitems. Het aantal antwoordalternatieven varieert per item en bedraagt minimaal twee en maximaal vijf. Daarnaast heeft de student bij elk item de mogelijkheid om een vraagteken in te vullen. Een goed antwoord levert één punt op. Studenten krijgen punten aftrek voor fouten antwoorden. Het aantal punten aftrek is gebaseerd op de gokkans voor een item en wordt berekend door één te delen door het aantal foute alternatieven. Een fout antwoord op een vierkeuzevraag levert dientengevolge een derde punt aftrek op. Voor vraagtekens worden geen punten gegeven. Om de uiteindelijke score op de toets te berekenen wordt het aantal behaalde punten gedeeld door het totale aantal vragen en vermenigvuldigt met 100. Hierdoor ontstaat een procentuele score. Voor de toetsen van de ivgt wordt gebruik gemaakt van relatieve normen. Het resultaat van de student wordt afgezet tegen het resultaat van een relevante referentiegroep. Als referentiegroep worden alle studenten uit hetzelfde meetmoment genomen. De kwalificaties die voor een losse toets behaald kunnen worden zijn: Onvoldoende, Voldoende of Goed. Voor het vaststellen van de drie kwalificaties zijn voor de 24 meetmomenten twee normen nodig: de Onvoldoende/Voldoende-norm (O/V-norm) en de Voldoende/Goed-norm (V/G-norm). De voorlopige O/V-normen worden bepaald door voor elke referentiegroep het gemiddelde (M) minus standaarddeviatie (SD) te bepalen. Het gemiddelde wordt berekend over de correcte gescoorde antwoorden de incorrecte antwoorden. De voorlopige V/G-normen worden met behulp van de volgende formule bepaald: M x SD. Voorafgaand aan de definitieve normberekening worden de voorlopige normen per meetmoment ingevuld door de Result Admins. Hierna wordt de eerste resultaatberekening gestart. Ten behoeve van de definitieve normberekening wordt de eerste resultatenrekening voorgelegd aan een Psychometricus. Deze zet de voorlopige normen om door middel van het fitten van een kwadratische curve op de verzameling punten M-SD (elk punt gewogen met bijbehorend aantal deelnemers). De hoogte van de gefitte curve levert voor elk meetmoment de gehanteerde norm op. Het punt op de curve behorend bij een meetmoment wordt gebruikt als O/V-norm. Op analoge wijze komt de V/G-norm tot stand middels het fitten van een kwadratische curve op de reeks M+0.5SD punten. In het geval dat een norm lager uitvalt voor een hoger meetmoment, wordt de hogere norm van het voorafgaande meetmoment aangehouden. Wanneer de definitieve normen zijn vastgesteld worden deze in VOSYS ingevoerd. Uitslagberekening Nadat de normen zijn vastgesteld, kan er gestart worden met het berekenen van de uitslagen voor de studenten van alle deelnemende instellingen. In VOSYS wordt per student de score en de kwalificatie (Onvoldoende, Voldoende, Goed) vastgesteld. Daarnaast worden ook de gemiddelden per referentiegroep berekend met behulp van VOSYS. Deze gegevens worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Psychometricus. Ter controle op de uitslagberekening wordt in Groningen een eigen resultatenberekening uitgevoerd voor de Groningse studenten. Dit gebeurt met behulp van de in Maastricht berekende definitieve normen. Deze eigen berekening wordt vergeleken met de resultaatberekening (overzicht met scores en kwalificaties van Groningse studenten) die Maastricht heeft gedaan. Indien Groningen, evenals de Psychometricus akkoord is met de resultaatberekening kan er gestart worden met het opstellen van de (elektronische) uitslagdocumenten. Het kan voorkomen dat er voor de eindberekening nog een mutatie in VOSYS doorgevoerd moet worden omdat het meetmoment van een student achteraf onjuist blijkt te zijn. In het geval dat de berekening al opgestart is, wordt er een mutatiebriefje opgesteld zodat deze verandering in meetmoment voor de volgende toetsverwerking in acht wordt genomen. 10

12 Feedback naar studenten Het individuele uitslagdocument geeft de procentuele score van de student weer en tevens ook de uitslagen per categorie en discipline en wordt gerelateerd aan de juiste referentiegroep. In het overzicht wordt met + en - symbolen aangegeven of een uitslag boven of beneden die van de referentiegroep ligt. De LiC s van Leiden, Maastricht en Nijmegen ontvangen van de Centrale ivtg Coördinator deze individuele uitslagdocumenten van haar studenten. Groningen werkt met haar eigen resultaten. De instellingen communiceren elk op hun eigen manier de uitslag naar de studenten. Daarnaast wordt de longitudinale feedback interactief via de online applicatie ProF beschikbaar gesteld. Dit gebeurt nadat de officiële uitslag is berekend en bekend gemaakt. De uitslaggegevens worden uit VOSYS geëxporteerd, doorberekend voor aggregaten, cumulatieven en prognoses en geïmporteerd in het ProF systeem (zie ook deliverable 2.2). Studenten (en stafleden) kunnen via SurfFederatie inloggen met hun instellingspassword om de voortgangstoetsresultaten tot dan toe in te zien. Studiepunten De examencommissies van de partners zijn eindverantwoordelijk voor de ivgt op de eigen locatie. Hoe het studieonderdeel heet waarvoor de studenten punten behalen verschilt daardoor per locatie. In Nijmegen en Leiden wordt het studieonderdeel Voortgangtentamen genoemd, in Groningen Kennisprogressie en in Maastricht Voortgangstoets. In elk jaar van de opleiding is dit onderdeel opgenomen. Studenten behalen hun studiepunten voor de ivtg door te voldoen aan een bepaalde combinatie van uitslagen op vier voortgangstoetsen. De mogelijke combinaties zijn opgenomen in een door de WiV opgestelde combinatietabel. De verschillende combinaties kunnen leiden tot de resultaten Onvoldoende, Voldoende of Goed. De tijdsbalk in afbeelding 3 laat het totaal aantal activiteiten zien die worden uitgevoerd in de zojuist beschreven processen vanaf het punt dat de toets is afgenomen. Ook wordt de tijd (in dagen) weergegeven die hieraan besteedt wordt. Bij een aantal activiteiten wordt ook de maximale tijd weergegeven, omdat het aantal benodigde dagen die nodig zijn voor deze activiteiten soms verschillend zijn. 11

13 Afbeelding 3: Het aantal activiteiten en bijbehorende tijdsbesteding na toetsafname 12

14 4. Analyse stakeholders Voor dit project worden stakeholders als volgt gedefinieerd: betrokkenen die op dit moment direct of indirect belang hebben bij de ivtg Ten aanzien van deze betrokkenen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte betrokkenen. De betrokkenen die direct een belang hebben bij de ivtg maken deel uit van de organisatie van de ivtg, te weten: - Vragenmakers ofwel auteurs De auteurs zijn docenten die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van items. Deze docenten zijn afkomstig van alle disciplines die participeren in het onderwijs in de opleidingen geneeskunde uit één van de ivtg-samenwerkende instellingen. - Centrale ivtg Coördinator (CiC) De CiC is verantwoordelijk voor de invoer en het beheer van de itembank en de toetsconstructie. Daarnaast draagt de CiC zorg voor de planning en logistieke coördinatie van de VT in Maastricht - Assistent Centrale ivtg Coördinator De assistent ondersteunt de CiC bij het invoeren van items in VOSYS. - Lokale ivtg Coördinatoren (LiC) De LiC houdt de stand van zaken bij van het aantal items die volgens de blauwdruk geproduceerd moeten worden en heeft hierover direct contact met de CiC en de eigen lokale VBC. De LiC verzamelt de items die door de VBC zijn beoordeeld en stuurt deze na een redactionele controle op naar de CiC. De LiC is bij de meeste instellingen ook het aanspreekpunt voor de student en de onderwijsadministratie. - Lokale VBC s De lokale VBC s dragen zorg voor de itemproductie en itemkwaliteit binnen de eigen instelling en bespreken de toets na. De lokale VBC s treffen elkaar jaarlijks op een landelijke VBC dag. - Voorzitter DB (tevens Voorzitter WIV) De voorzitter van het DB geeft akkoord op het gehele itembestand en selecteert de items voor de toets. Daarnaast is de Voorzitter eindverantwoordelijk voor de nabespreking en itemverwijdering nadat de toets is afgenomen. - WIV De WIV is verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de vorm en het beleid van en rondom de VT. - Result Admins De Result Admins zijn belast met de toetsverwerking, het opstellen van de itemanalyse en het berekenen van de uitslagdocumenten. - Psychometricus De Psychometricus stelt de normen vast per meetmoment. - VOSYS beheerder Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van VOSYS. - ProF beheerder Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van ProF. - Contactpersoon VU Amsterdam en Gent De contactpersonen communiceren met de CiC. Zij dragen zorg voor de toetsafname en verzamelen de scores van de studenten binnen de eigen instelling. - Memic: Centrum voor Data en Informatiemanagement (onderdeel van UM-FHML) Draagt zorg voor de opmaak en het drukwerk van de voor-bedrukteantwoordformulieren voor toetsafname. Daarnaast gebeurt de verwerking van de antwoordformulieren na toetsafname (m.a.w. het inscannen van de individuele scores) door Memic. - Externe bedrijven: 13

15 * Pine Technisch beheerder (m.a.w. hosting) van gebruikersomgeving & database van ProF * ICTS Universiteit Maastricht Technisch beheerder (m.a.w. hosting) van gebruikersomgeving & database van VOSYS * Case Builders Ontwikkelaar gebruikersomgeving van ProF Afbeelding 4 geeft al deze betrokkenen uit de ivtg-organisatie en hun relaties weer. Afbeelding 4: directe betrokkenen en hun relatie(s) in de huidige ivtg-organisatie Naast de betrokkenen die direct van belang zijn voor de ivtg zijn er indirecte belanghebbenden voor de ivtg aan te wijzen. Deze zijn: - studenten: studenten maken de toets en geven commentaar (vrijwillig) na afname op de items in de toets; - examencommissies; - onderwijsadministraties; - faculteitsdirecteuren; - opleidingsdirecteuren; - (lokale) afdelingen kwaliteitszorg; - onderzoekers van medisch onderwijs; - nationale en internationale externe partijen die interesse hebben in de ivgt. 14

16 5. Het item-constructie en -beoordelingsproces Het itemconstructie en -beoordelingsproces is een proces dat ontstaat bij het schrijven van het item door de auteur en daarna voortdurend doorloopt, omdat het item in beoordeling is bij verschillende betrokkenen van de ivtg. Het proces is continue van aard omdat elk item na toetsafname hergebruikt wordt voor een volgende toets(nadat het item 3 jaar geblokkeerd is). Het item wordt vóór hergebruik opnieuw in behandeling genomen door de één van de lokale VBC s waar het item oorspronkelijk afkomstig van is. Het itemconstructie en -beoordelingsproces wordt bepaald door de life-cycle van een item. In de life-cycle kan een item meerdere hoedanigheden, ofwel statussen, aannemen. Voordat er een hoedanigheidovergang plaatsvindt, worden er tijdens het itemconstructie en beoordelingsproces één of meerdere acties ondernomen. De genomen acties zorgen ervoor dat het item een nieuwe hoedanigheid aanneemt. Een hoedanigheid kan ook informatie bevatten over de historie van het item. Bijvoorbeeld de hoedanigheid conceptversie kan gaan om een item zoals deze voor de eerste keer geschreven is door de auteur of nadat de auteur hetzelfde item herzien heeft en er dus aanpassingen aan het item zijn gemaakt. Tabel 1 geeft een overzicht van alle hoedanigheden, resp. een omschrijving ervan. In deze tabel wordt tevens vermeld welke van deze hoedanigheden in VOSYS zijn gelabeld. Het itemconstructie- en beoordelingsproces kan opgedeeld worden in een tweetal periodes: de periode vóór toetsafname en de periode ná toetsafname. In beide periodes vinden acties plaats. De genomen acties in deze perioden (c.q. het itemconstructie en beoordelingsproces) en welke hoedanigheden hierop volgen worden schematisch in kaart gebracht in de state-diagram in paragraaf 5.1. Ook wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van alle hoedanigheden, resp. een omschrijving ervan (zie tabel 1). In paragraaf 5.2 en 5.3 wordt er middels een tweetal tabellen meer uitleg gegeven over de acties en welke hoedanigheden een item kan aannemen na een actie in de periode vóór toetsafname (tabel 2) en de periode ná toetsafname (tabel 3). 5.1 State-diagram itemconstructie en -beoordelingsproces 15

17 Afbeelding 5: State-diagram 16

18 Tabel 1: Overzicht en omschrijving van hoedanigheden in itemconstructie en -beoordelingsproces Hoedanigheid Nr. Naam Omschrijving H01 Conceptversie Het item zoals deze geschreven/ bewerkt wordt door de auteur. H02 In controle VBC Het item is in behandeling bij een lokale VBC ter beoordeling op relevantie H03 In controle LiC Het item is in behandeling bij de Lokale ivtg Coördinator ter redactionele controle H04 In controle CiC Het item wordt ingevoerd door de Centrale ivtg Coördinator in VOSYS en wordt gecontroleerd op ontbrekende informatie en redactionele fouten. H05 In controle Voorzitter DB Het item wordt beoordeeld door de Voorzitter DB H05.1 In controle CiC Het item wordt aangepast door de Centrale ivtg Coördinator o.b.v. de opmerkingen van de Voorzitter DB H06 Akkoord Het item is akkoord en kan selecteert worden voor de toets H07 Preselectie Het item is uit VOSYS geselecteerd voor preselectie van de toets H08 Geselecteerd (in toets) Het item is door de Voorzitter DB geselecteerd voor de voorlopige toets H09 Gebruikt (in toets) Het item is gebruikt in de toets en bevat feedback (eventuele sleutelwijziging, vervallen van vraag en scores uit itemanalyse) H09.1 Buffer Item is gebruikt in toets en na 3 jaar vrijgekomen voor hergebruik H10 Oude versie De originele versie van het item zoals deze gebruikt is in de toets. H11 Eliminatie Het item is geëlimineerd 5.2 Proces voor toetsafname Onderstaande tabel geeft de volgende acties en hoedanigheden (zie tabel 2) weer die voor toetsafname stap voor stap het itemconstructie en beoordelingsproces bepalen: 17

19 Tabel 2: Acties en itemhoedanigheden tijdens itemconstructie en -beoordelingsproces voor toetsafname Actie Hoedanigheid Begin Eind Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving A01 Auteur schrijft het item - - H01 Conceptversie 02 - Auteur dient het item in bij de VBC A02.1 Auteur dient conceptversie H01 Conceptversie H02 In controle VBC (opnieuw) in bij VBC ter beoordeling A02.2 Auteur besluit het item H01 Conceptversie H11 Eliminatie niet voor een volgende keer in te dienen, waardoor het item door de auteur geëlimineerd wordt 03 - De VBC beoordeelt het item A03.1 De VBC accepteert het H02 In controle VBC H03 In controle LiC item, want het item is relevant. (Indien nodig past de VBC het item nog aan.) De VBC dient het item in bij de LiC A03.2 Het item wordt niet H02 In controle VBC H01 Conceptversie geaccepteerd door de VBC, waardoor het item terug gaat naar de auteur* A04 LiC dient na redactionele H03 In controle LiC H04 In controle CiC controle een herziene versie in bij de CiC 05 - CiC voert item in VOSYS in en controleert item op redactioneel niveau A05.1 CiC accepteert item en dient deze in bij de H04 In controle CiC H05 In controle Voorzitter DB Voorzitter DB A05.2 CiC accepteert het item H04 In controle CiC H02 In controle VBC niet en stuurt het item terug naar de lokale VBC om weer opnieuw in behandeling te nemen** 06 - Voorzitter DB controleert item ter beoordeling A Voorzitter DB accepteert het item. H05 In controle Voorzitter DB H06 Akkoord A Voorzitter DB accepteert het item, mits er een kleine mutatie in het item wordt doorgevoerd. Item wordt daarom door de voorzitter terug gestuurd naar CiC A CiC voert mutatie door, waarna item direct wordt geaccepteerd A06.2 Voorzitter DB accepteert het item niet. Het item wordt door de CiC via de LiC opnieuw ingediend bij H05 In controle Voorzitter DB H05.1 In controle CiC H05.1 In controle CiC H06 Akkoord H05 In controle Voorzitter DB H01 Conceptversie 18

20 de auteur* A07 CiC dient het item in bij de H06 Akkoord H07 Preselectie Voorzitter DB voor preselectie 08 - De Voorzitter DB ontvangt van de CiC het item voor de preselectie. De voorzitter krijgt in totaal 456 vragen en stelt met deze vragen de toets samen die uit 200 vragen bestaat A08.1 De Voorzitter DB selecteert het item uit de preselectie H07 Preselectie H08 Geselecteerd (in toets) voor de toets. Hij geeft dit door aan CiC A08.2 De Voorzitter DB selecteert H07 Preselectie H06 Akkoord het item niet voor de toets, omdat het item niet past bij de andere vragen die geselecteerd zijn. De voorzitter geeft dit door aan CiC. A08.3 De Voorzitter DB selecteert het item niet voor de toets, want hij vindt het item niet van voldoende kwaliteit. Het item wordt door de CiC via de LiC opnieuw ingediend bij de lokale VBC ter beoordeling** H07 Preselectie H02 In controle VBC * Item kan na deze actie geëlimineerd worden, wanneer de auteur dit heeft besloten. ** Item kan na deze actie geëlimineerd worden, wanneer de VBC dit heeft besloten. 5.3 Proces na toetsafname De volgende tabel geeft de volgende acties en hoedanigheden (zie tabel 3) weer die na toetsafname stap voor stap het itemconstructie en beoordelingsproces bepalen: Tabel 3: Acties en itemhoedanigheden tijdens itemconstructie en -beoordelingsproces na toetsafname Actie Hoedanigheid Begin Eind Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving A09 Feedback (sleutelwijziging, H08 Geselecteerd (in H09 Gebruikt (in toets) vervallen van vraag, itemanalyse) over item wordt toegevoegd aan item door CiC. Item wordt daarna geblokkeerd voor 3 jaar toets) A10 Het item zoals het gebruikt is in H09 Gebruikt (in toets) H09.1 Buffer de toets wordt vrijgegeven na 3 jaar en komt in de buffer terecht zodat het item opnieuw in behandeling kan worden genomen door de lokale VBC 11 - Item, zoals deze gebruikt is in de toets wordt opnieuw in behandeling genomen A11.1 Voordat het weer in behandeling komt bij de VBC, wordt het origineel opgeslagen H09 Gebruikt (in toets) H10 Oude versie 19

Workflow Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen

Workflow Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen Workflow Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen Drs. J.A. Vos Drs. J.M.E. van Bruggen N.M.F. de Bruycker MSc Drs. M. Manrique Drs. E.J. Spierenburg Academisch Medisch Centrum

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2012 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Voortgangstoets. MPV-1 17 september Dr. A.J.A.Bremers

Voortgangstoets. MPV-1 17 september Dr. A.J.A.Bremers Voortgangstoets MPV-1 17 september 2012 Dr. A.J.A.Bremers Wat is de voortgangstoets? Schriftelijke toets op parate functionele kennis, zoals vanzelf verworven tijdens normale studieactiviteiten Omvang:

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2014-2015 pagina 2

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2014-2015 pagina 2 Toetsingsregeling Voortgangstentamens Mastercurriculum geneeskunde Studiejaar 2014-2015 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2015-2016 pagina 2

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2015-2016 pagina 2 Toetsingsregeling Voortgangstentamens Mastercurriculum geneeskunde Studiejaar 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde Bachelorjaar 2 en 3 Studiejaar 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

case: use-case-diagram

case: use-case-diagram Hoofdstuk 9 case: use-case-diagram Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de use-cases voor EasyShop, het maaltijdsysteem van Hans en Jacqueline. Het zijn de functionele systeemeisen die hier worden

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde 2015

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde 2015 Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde 2015 Bachelorjaar 1 Studiejaar 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde. Facta Organiseert, 8 oktober 2015 Noortje Jonker en Xandra Janssen-Brandt

Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde. Facta Organiseert, 8 oktober 2015 Noortje Jonker en Xandra Janssen-Brandt Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde Hogeschool Rotterdam Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) Hogeschool Inholland - Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Reglement Incompanyexamens 2016-2017 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Voorwoord Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Snelgids voor het verwerken van aanvragen Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met OCLC Ltd. 2015 Koninklijke Bibliotheek en OCLC Ltd. Dit document

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Toetsregeling Klinische Vraagstukken

Toetsregeling Klinische Vraagstukken Toetsregeling Klinische Vraagstukken Bacheloropleidingen Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf september 27. Begripsbepaling De tentamens Klinische vraagstukken niveau t/m 5 bestaan

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Wat? In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ (checklist 18-/+) opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist Van 18-

Nadere informatie

Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Voorwoord Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2014 Datum van ingang: 1 november 2014 Inleiding Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 Deze handleiding is geschreven voor: - beoordelaars (deelbeoordelingen invullen en valideren) - examinatoren (eindbeoordelingen

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-procedure opname productdata in de Nationale Milieudatabase Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan 22b

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Reglement Incompanyexamens Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Reglement Incompanyexamens 2017-2018 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Nederlandse Associatie voor Examinering v.1.0 1 Voorwoord Met opleiders die op hun eigen locatie een examen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Uitzendkracht rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE UITZENDKRACHT

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Team Mirror Handleiding - Jezelf online registreren Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Handleiding Jezelf online registreren In deze handleiding leiden we je als facilitator door

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie