STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde"

Transcriptie

1 STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde

2 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering Krachtens het "Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" (13 juli 1994, art. 12) moeten de basisopleidingen en de opties die aan de hogescholen zijn toevertrouwd, voor 1 mei 1998 worden getoetst op hun leefbaarheid, hun maatschappelijke relevantie, het beroepsprofiel en de inhoudelijke kwaliteit. De voorliggende tekst kadert in het studiewerk dat op initiatief van de Vlaamse Onderwijsraad is verricht met het oog op een dergelijke evaluatie. De tekst beschrijft het Opleidingsprofiel van de opties licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk, en gaat daarbij zoals voorgeschreven uit van het eerder beschreven Beroepsprofiel van de licentiaat-vertaler en de licentiaat-tolk. Het Beroepsprofiel bepaalt welke taken de licentiaat-vertaler en de licentiaat-tolk moeten aankunnen; de Opleidingsprofielen vertalen die beschrijving naar basiscompetenties die in de opleiding moeten (en kunnen) worden aangebracht. De Opleidingsprofielen zijn tot stand gekomen na intens overleg tussen vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse hogescholen die de twee opties aanbieden. Er werd in twee groepen gewerkt, die geregeld overleg pleegden, hetgeen resulteerde in een aantal gemeenschappelijke teksten, wat de eenvormige aanpak mee moet garanderen. Overigens werd bij de beschrijving zoveel mogelijk het stramien gevolgd dat was voorgeschreven in de "Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs"; toch is waar dat wenselijk leek af en toe afgeweken van de voorgestelde aanpak of van de terminologie. Een knelpunt Tijdens de discussies bleek één thema steeds terug te keren: beide opties zijn in feite academische opleidingen en dit wordt door de huidige decreten niet erkend. In het huidige decretale kader wordt een moeizaam onderscheid gemaakt tussen opleidingen die "academisch" zijn en opleidingen "van academisch niveau"; de Vertaalkunde wordt bij de tweede categorie ingedeeld. Toch wordt van de vertalers en tolken in de praktijk verwacht dat zij een academische opleiding krijgen. Dit blijkt enerzijds uit het beroepsprofiel en anderzijds uit de eisen die internationaal aan de opleiding worden gesteld:

3 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK Het Beroepsprofiel bepaalde dat van de licentiaten-vertaler en -tolk wordt verwacht dat zij een opleiding van Niveau 5 1 hebben genoten, d.w.z. dat zij hun beroep onafhankelijk kunnen uitoefenen en de wetenschappelijke achtergronden beheersen, m.a.w. dat zij in staat moeten zijn op een wetenschappelijk gefundeerde wijze over hun eigen activiteit na te denken 2. In een studie van Hönig 3 wordt zonder meer gesteld dat de opleiding tot vertaler en tolk universitair moet zijn; dit houdt een kwaliteitswaarborg in en moet de vertalers en tolken het gezag geven dat zij nodig hebben om door hun opdrachtgevers als com-petente gesprekspartners te worden aanvaard. Volgens Forstner 4 behoort tot de vertaalcompetentie ook de beheersing van de vertaalwetenschap. Zij omvat enerzijds een algemeen-linguïstische component (met o.m. aspecten van semantiek, lexicologie, pragmatiek, fonologie, psycholinguïstiek, enz.), en anderzijds de algemene en toegepaste vertaal- en tolkwetenschap, die zowel het proces als het product van het vertalen resp. tolken onderzoekt. Bovendien wordt van de academisch opgeleide vertaler of tolk ook verwacht dat hij een solide kennis heeft van de economische, politieke, sociaal-culturele en juridische structuren van de landen waarvan hij/zij de talen heeft geleerd. De huidige opleidingen tot licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk in Vlaanderen voldoen inhoudelijk aan al die verwachtingen; en voorlopig komen hun afgestudeerden ook nog terecht in beroepen die overeenkomen met de beschrijving van "Niveau 5". Maar naar de buitenwereld toe kampen de opleidingen met een imagoprobleem. Dat imagoprobleem zit voor een deel in het onderscheid "academisch vs. van academisch niveau", maar vooral in de nieuwe dichotomie "universiteit vs. hogeschool" waarbij laatstgenoemde nu zowel opleidingen van academisch niveau als niet-academische opleidingen organiseert. In het buitenland worden de gelijkwaardige opleidingen tot vertaler en tolk aan de universiteit georganiseerd, waardoor er geen twijfel ontstaat over hun academisch niveau. Het decreet van 13 juli 1994 daarentegen droeg ertoe bij om van de vroegere drieledigheid van het Vlaamse hoger onderwijs over te stappen naar een tweeledigheid, waarbij de Vertaalkunde (met de opties licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk) in dezelfde groep terechtkwam als de niet-academische opleidingen. De vijf departementen die Vertaalkunde organiseren zijn nu alle ondergebracht in hogescholen die ook (waardevolle, maar anders gerichte) graduaatsopleidingen organiseren Niveau 5 verwijst naar de SEDOC-normering van de Europese Unie en wordt geassocieerd met een universitair niveau. Forstner, M. (ed.), C.I.U.T.I. Translation and Interpreting Studies, s.l., 1995, XXI. Hönig, H.G., Konstruktives Übersetzen, Stauffenburg Verlag, Tübingen, 1995, Forstner, M. (ed), C.I.U.T.I., 1995, XXI.

4 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK Dit is ten eerste een probleem voor de abituriënt, die niet altijd dadelijk inziet dat de Vertaalkunde een opleiding van academisch niveau is. Ten tweede gaan ook potentiële werkgevers van de afgestudeerden nu soms twijfelen aan het niveau van het diploma 5. Ten derde moeten de buitenlandse partneruniversiteiten waarmee de huidige opleidingen Vertaalkunde samenwerken, steeds weer overtuigd worden van het feitelijke niveau van de Vlaamse opleidingen. Deze samenwerkingsverbanden komen bijgevolg op de helling te staan en de toekomst van onze afgestudeerden op de internationale markt wordt gecompromitteerd. De "Memorie van Toelichting" bij het decreet van 13 juli 1994 maakt gewag van een "internationale degelijkheidswedloop" die het Vlaamse onderwijs niet mag verliezen. De huidige opleidingen in de Vertaalkunde hebben de inhoudelijke troeven in handen om die wedloop te winnen, maar hun onduidelijke situering in het landschap van het hoger onderwijs is daarbij een ernstige handicap. De stellers van onderhavige opleidingsprofielen konden dit thema niet uit de weg gaan. De hiernavolgende tekst tekent een beeld van een opleiding die zich inhoudelijk duidelijk onderscheidt van de (universitaire) opleidingen in de taal- en letterkunde maar die eenzelfde niveau haalt. De relatie is vergelijkbaar met die tussen de zuivere economische wetenschappen en de toegepaste economische wetenschappen, die beide als academische opleidingen worden erkend en die beide aan de universiteit worden georganiseerd. De werkgroepen die aan deze opleidingsprofielen hebben gewerkt, hebben zonder vooringenomenheid de voorgeschreven descriptieve weg bewandeld; maar zij durven ook hopen dat hun beschrijving aanleiding zal geven tot een beter begrip van de moeilijke "formele" situatie waarin de sector zich bevindt, en dat de nodige stappen worden ondernomen om elke dubbelzinnigheid in deze formele situatie op te heffen, zonder het eigen karakter van de opleiding te verloochenen. Het descriptieve kader Beide werkgroepen hadden enige moeite met het aangereikte instrumentarium om de opleiding te beschrijven. Het analytisch opdelen in concrete en onderscheiden "vaardigheden" kan de complexiteit van het vertalen en tolken op dit niveau nooit volledig weergeven; vaak zijn de hier beschreven vaardigheden dan ook deelaspecten van eenzelfde algemener "kunnen". Bovendien was bij het opstellen van de profielen nog geen algemeen erkend instrumentarium voor het beschrijven van het relatieve niveau van een talenopleiding. Een derge-lijke niveauindeling wordt op Europees vlak voorbereid, maar was nog niet beschikbaar toen de nu volgende teksten werden geschreven. 5 In de "Memorie van Toelichting" bij het decreet van 13 juli 1994 wordt gezegd dat "de industrie, de bedrijfsleiders en de nationale en internationale instellingen in de nabije toekomst niet meer zullen vragen wat u gestudeerd heeft, maar wel waar u wat studeerde". Dit is correct, en een reden om op dit vlak geen verwarring te stichten.

5 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK De autonomie van de hogescholen Tot slot bleek uit de vergaderingen de volgende bekommernis. Het is goed dat in het kader van de kwaliteitszorg de overheid erop toeziet dat het opleidingsprofiel een minimale homogeniteit garandeert in de opleidingsprogramma's van de verschillende instituten. Anderzijds is respect voor het eigen academisch project van de verschillende instituten een even grote basisbekommernis.

6 OPLEIDINGSPROFIEL licentiaat - vertaler sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde beroep : licentiaat-vertaler Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/52 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

7 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2 2 SITUERING VAN DE OPTIE 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie 5 licentiaat vertaler Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie 7 licentiaat-vertaler Aantallen en geslacht per studiejaar Geboortejaar en geslacht (studenten 95-96) Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie 10 HOOFDRUBRIEK 3 11 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming Globale omschrijving 11

8 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Het beroepsprofiel als uitgangspunt Relatie beroepsprofiel - beroepsgericht opleidingsprofiel Functioneel geheel communicatie in de vreemde taal Functioneel geheel communicatie in de moedertaal Functioneel geheel schriftelijk omzetten van de ene taal in de andere Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Sleutelkwalificaties De kern van de opleidingsprofiel Maatschappelijk-culturele vorming Relevantie van het opleidingsprofiel voor de herschikking van de 28 kwalificatiestructuur Leefbaarheid, maatschappelijke relevantie en inhoudelijke kwali- 28 teit van de optie Afgrenzing t.o.v. de meest verwante optie Aanbeveling 29 HOOFDRUBRIEK 4 30 BIBLIOGRAFIE HOOFDRUBRIEK 5 31 MEDEWERKERS

9 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER 1 HOOFDRUBRIEK 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Het hier besproken opleidingsprofiel is dat van licentiaat-vertaler, zoals tot stand gekomen binnen de sectorcommissie vertaalkunde. De vertaalkunde behoort decretaal tot het studiegebied toegepaste taalkunde. 1.2 Opdracht Dit profiel is geschreven in opdracht van de Koepelcommissie opleidingsprofielen van de Vlaamse Onderwijsraad, ten behoeve van de Raad Hoger Onderwijs. 1.3 Ontwikkelingsproces Voor een eerste versie van dit opleidingsprofiel is een beroep gedaan op experten uit de vijf hogescholen die de opleiding tot licentiaat-vertaler organiseren. De tekst werd daarna voorgelegd aan de sectorcommissie. Het belangrijkste probleem dat door de stellers werd ervaren (afgezien van de tijdsdruk) is dat een opleiding van academisch niveau tot doel heeft polyvalente krachten op te leiden met een ruime algemene vorming; daardoor is een dergelijke opleiding, wegens haar complexiteit, iets moeilijker in termen van concrete vaardigheden te specificeren dan een zuivere beroepsopleiding. 1.4 Legitimatie De legitimator is de Raad voor het Hoger Onderwijs.

10 2 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER HOOFDRUBRIEK 2 SITUERING VAN DE OPTIE 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Uit het document "Beroepsprofielen van de Vertaalkundigen" blijkt dat er in de beroepenwereld een behoefte is aan hooggeschoolden met expertise inzake communicatie in de vreemde taal en de moedertaal, en inzake meertalige communicatie. Van hen wordt ook verwacht dat zij een brede algemene vorming hebben. De Beroepsprofielen specificeren dat deze internationaal gerichte communicatoren een opleiding van niveau 5 moeten hebben (SEDOC-normering). Uit hetzelfde document blijkt dat dergelijke krachten tewerkgesteld worden als vertaler stricto sensu in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en semi-overheidsdiensten, social profitorganisaties, uitzendbureaus en vertaalbureaus. Zij doen dit in loondienst binnen ondermeer vertaaldiensten, diensten voor ondertiteling en terminologiediensten, en als zelfstandige als bedrijfsleider van een vertaalbureau, als freelance vertaler (al dan niet via een vertaalbureau) of als freelance ondertitelaar. Als (meer)talig communicator in ruimere zin worden zij ook tewerkgesteld in banken en verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, de media, in nationale en internationale instellingen, in non-profitorganisaties, in het onderwijs, bij openbare diensten en parastatalen, in reisbureaus, taalservicebedrijven en uitgeverijen. De diensten waarin zij meer specifiek terechtkomen zijn ondermeer: administratie/ marketing/verkoop/secretariaat, externe communicatie en interne communicatie, taalcorrectie en revisie, dienst taaladvies, redactie. De zelfstandige (meer) talige communicator is werkzaam als abstractwriter, copywriter, preciswriter of corrector-revisor. In een document van de Fédération Internationale des Traducteurs 1 wordt een gelijkaardig beeld geschetst. Ook hier wordt gewezen op de behoefte aan krachten met een grondige kennis van taal en taalkunde, een gedegen kennis van het vertaalproces, en een ruime extra linguïstische kennis. De belangrijkste functies waarvoor zij in aanmerking komen zijn volgens dit document, afgezien van vertaler (en/of tolk): terminoloog, lexicograaf, vertaler voor de media, specialist buitenlandse handel, redacteur vreemde talen bij een uitgeverij, onderwijsver-strekker, computerlinguïst, auteur van meertalige technische teksten. 1 Voor bronverwijzingen zie hoofdrubriek 4.

11 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Geraadpleegde beroepsprofielen In de eerste plaats werd het document "Beroepsprofielen van de vertaalkundigen" geraadpleegd. Daarnaast werden nog enkele aanvullende documenten geconsulteerd; zij staan vermeld in de literatuurlijst (zie Hoofdrubriek 4) Visie De recente decennia werden en worden gekenmerkt door een wereldwijde groei in de informatieuitwisseling en haar complexiteit, die de behoefte aan hoogwaardige (meer)talige communicatoren sterk heeft gestimuleerd. De licentiaten-vertaler, met hun ideale combinatie tussen academisch niveau- en praktijkgerichtheid, beantwoorden aan die behoefte. Behalve als vertaler in strikte zin kunnen zij ook aan de slag als terminoloog, ondertitelaar, revisor of taaladviseur; maar zij kunnen ook de andere complexe schriftelijke en mondelinge communicatietaken aan die moeten worden vervuld binnen administratie, buitenlandse handel, PR-diensten, nationale en internationale instellingen en dies meer. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets In Vlaanderen zijn er vijf hogescholen die de opleiding in de vertaalkunde, optie licentiaat-vertaler, organiseren. Het gaat telkens om hogeschoolopleidingen van twee cycli, die ressorteren onder het studiegebied Toegepaste Taalkunde. Volgens het hogeschooldecreet van 1994 is de opleiding in de vertaalkunde een opleiding van academisch niveau. Omdat dergelijke opleidingen niet aan de universiteit worden georganiseerd 2, leidt de situatie geregeld tot een imagoprobleem in de communicatie met abituriënten, met potentiële werkgevers van afgestudeerden en met contactpersonen in het buitenland (waar vertalersopleidingen van academisch niveau in de regel aan de universiteiten worden georganiseerd.) Een verwante optie is die van licentiaat-tolk; verwante opleidingen zijn te vinden in de studiegebieden "Taal- en letterkunde", "Taal- en letterkunde/geschiedenis" en "Handelswetenschappen en bedrijfskunde". 2 De decreten op het hoger onderwijs hanteren namelijk een nauwelijks houdbaar onderscheid tussen "academische opleidingen", die aan de universiteit worden georganiseerd, en "opleidingen van academisch niveau", die onder de hogescholen ressorteren

12 4 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Studiegebied, opleidingen en opties Binnen het studiegebied Toegepaste Taalkunde bestaat naast de opleiding in de vertaalkunde ook nog, althans theoretisch, een opleiding tot licentiaat in de journalistiek. Die opleiding kan echter maar vanaf 1998-'99 worden georganiseerd (Decreet 13 juli 1994, art. 16 3). Naast de optie "licentiaat-vertaler" bestaat er binnen de opleiding in de vertaalkunde ook nog een optie "licentiaat-tolk". Zij wordt in Vlaanderen aan dezelfde vijf hogescholen georganiseerd. De eerste twee à drie studiejaren zijn gemeenschappelijk voor beide opties. De vijf hogescholen organiseren ook voortgezette opleidingen Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties Academische opleidingen (georganiseerd aan de universiteit) Volgende verwante opleidingen van twee cycli situeren zich binnen het studiegebied "Taal- en Letterkunde": Romaanse talen, Germaanse talen Volgende verwante opleidingen van twee cycli situeren zich binnen het studiegebied "Taal- en Letterkunde/Geschiedenis": Oosterse talen en culturen, Oost- Europese talen en culturen, Afrikaanse talen en culturen,.. De universiteiten organiseren ook nog verwante aanvullende opleidingen. Alle genoemde academische opleidingen onderscheiden zich van de opleiding in de vertaalkunde door hun grotere theoretische en linguïstisch literaire gerichtheid. Omdat de opleidingen verwant zijn, is er onvermijdelijk enige overlapping in de tewerkstelling van de afgestudeerden uit de vertaalkunde en die van de academische opleidingen. Opleidingen van één cyclus Binnen het studiegebied "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" situeert zich een verwante opleiding van één cyclus: die van Secretariaatsbeheer, met als verwante optie: zakelijk vertalen en tolken Diploma's en getuigschriften In de regel leiden alle genoemde opleidingen tot tewerkstelling binnen de ruime sector van de (meer)talige communicatie. De relevante diplomabenamingen zijn: licentiaat-vertaler, licentiaat-tolk, licentiaat in de taal- en letterkunde: Romaanse talen, licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, licentiaat in de Oosterse talen en culturen, licentiaat in de Oost-Europese talen en culturen, licen-tiaat in de Afrikaanse talen en culturen, gegradueerde in secretariaatsbeheer: optie zakelijk vertalen en tolken. De verwante voortgezette of aanvullende opleidingen hebben zeer uiteenlopende benamingen. De opleidingen van twee cycli verlenen ook een tussendiploma na één cyclus: dat van kandidaat; het verleent slechts zelden rechtstreeks toegang tot de arbeidsmarkt.

13 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Recente evolutie in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie "licentiaat vertaler" Diploma's behaald in M V Totaal * 480* 589* * 1996: Aantal laatstejaars, niet aantal diploma's Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland 3 Ook in het buitenland is het mogelijk een opleiding van academisch niveau in de vertaalkunde te volgen. In de meeste gevallen wordt die opleiding aan de universiteit gegeven. In Wallonië is de situatie zeer vergelijkbaar met de Vlaamse; daar heerst dus eveneens onduidelijkheid over het academische statuut van de opleiding. In het geval van de E.I.I. is er wel een decretale band met de Université de Mons-Hainaut. In Nederland is er een vertalersopleiding aan de Letterenfaculteiten van de universiteiten van Utrecht en Groningen; het gaat om een bovenbouwstudie. Aan de Universiteit van Amsterdam bestaat er een Instituut voor Vertaalwetenschap. In Maastricht behoort de opleiding tot het hoger beroepsonderwijs. In Duitsland bestaat er een "akademisch geprüft" en een "staatlich geprüft" diploma. "Diplomübersetzer" wordt men aan de universiteit of aan de Fachhochschule. Een typische opleiding beslaat acht semesters; enkele bekende (niet de enige) namen zijn: de universiteiten van Mainz/Germersheim, Heidelberg, Saarbrücken, Leipzig. In Frankrijk is de opleiding "Traduction" aan de ESIT (Paris Sorbonne) een bovenbouwopleiding na de DEUG (=kandidaturen) leidend tot een Maîtrise (vgl. Licentie) en verder ook een D.E.S.S.; aan het ISIT (gelieerd aan het Institut Catholique de Paris) is er een opleiding van vier jaar (twee cycli). 3 Voor dit overzicht, dat geen volledigheid nastreeft, is vooral gebruik gemaakt van Forstner, Martin (e.d.): zie hoofdrubriek 4.

14 6 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER In het Verenigd Koninkrijk is vooral de vierjarige B.A. -opleiding aan de Heriot Watt University in Edinburgh vergelijkbaar. Aan de andere universiteiten (ondermeer Bath, Surrey, Westminster, Bradford) bestaan enkel postgraduate opleidingen. Grote faam geniet de ETI van de Université de Genève (Zwitserland). De opleiding voor het Diplôme de Traducteur duurt er vier jaar (maar kan ook als bovenbouw van 2 jaar worden gevolgd na een licence). In Oostenrijk zijn er minstens acht semesters nodig om het Vertalersdiploma te halen aan de universiteiten van Wenen, Innsbruck of Graz. In Zuid-Europa gaat het meestal ook om universitaire opleidingen van ten minste vier jaar; een gereputeerd voorbeeld is de opleiding aan de universiteit van Trieste, Italië (vier jaar). Vergelijkbaar is de opleiding in Forli (Bologna). Hier en daar bestaan ook postgraduate opleidingen. In Spanje werden sinds het begin van de jaren negentig 17 faculteiten voor vertalers en tolken opgericht met een vier-jarige opleiding. Andere bekende opleidingen zijn er aan: de universiteit van Montréal (Canada); Monterey Institute of International Studies (USA), Georgetown University (Washington, USA), Aarhus School of Business (DK), Copenhagen Business School (DK). Inhoudelijk is er een duidelijke verwantschap tussen de universitaire opleidingen in het buitenland en de Vlaamse opleidingen. In sommige buitenlandse curricula wordt explicieter nadruk gelegd op het aspect wetenschappelijke vorming, daar waar dat aspect in de Vlaamse opleidingen grondiger is geaccentueerd (vgl ) Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Voor deze gegevens wordt verwezen naar de SERV Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Van de vijf instellingen die de optie licentiaat-vertaler organiseren, bevinden er zich twee te Brussel, twee in Antwerpen en één in Gent: Brussel Departement Toegepaste Taalkunde, Erasmushogeschool, Trierstraat 84, 1040 Brussel Departement Toegepaste Taalkunde, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Koningsstraat 336, 1030 Brussel Antwerpen Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Hogeschool Antwerpen, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen Departement Vertalers en Tolken, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Sint- Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen Gent Departement Toegepaste Taalkunde, Mercatorhogeschool, Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent

15 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Infrastructuur ter beschikking van de vertalersopleiding in de vijf instellingen Erasmus Dept. TT HWK Dept. TT HA HIVT KVH Dept. VT Mercator Dept. TT Gebouwen aantal m */ * * lokalen > 100 zitplaatsen lokalen < 100 zitplaatsen Specifieke infrastructuur talenpractica converstatielokalen PC- & multimedialokalen ondertitelingslokalen Bibliotheek volumes (boeken) ** * * departement ** hogeschool *** andere dan talenpractica die ook converteerbaar zijn tot conversatielokalen (Nota: de tolkinfrastructuur wordt in dit overzicht niet opgenomen; zie opleidingsprofiel licentiaat-tolk) Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie licentiaat-vertaler (Aademiejaar 1995-'96) Aantallen en geslacht per studiejaar Eerste kandidatuur* Tweede kandidatuur* Eerste licentie Tweede licentie M V T M V T M V T M V T * In de kandidaturen is er geen uitsplitsing vertalers versus tolken.

16 8 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Geboortejaar en geslacht (studenten ) Belgische studenten Buitenlandse studenten M V T M V T 1964 en vroeger en later Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten In het jaar voorafgaand aan hun inschrijving als eerstejaars in 1995-'96, waren 439 van de 1498 studenten ingeschreven als student in het hoger onderwijs, dit is 29,3%. Bijna één derde had dus al hoger onderwijservaring, verdeeld over twee derde HOBU (288 studenten, onder wie uiteraard de bissers) en één derde universitair onderwijs (151) studenten kwamen rechtsreeks uit het secundair onderwijs (dit is 65%); 86 studenten hadden nog een andere voorgeschiedenis. (Gegevens toegeleverd door DVO.) Studieresultaten van de eerstejaars Uit gegevens van de hogescholen zelf blijkt dat er in 1995-'96 initieel 1537œ eerstejaars waren ingeschreven, van wie 431 studenten slaagden in de eerste examenperiode, en 227 in de tweede examenperiode. In het totaal slaagden dus 658 eerstejaars, dit is 43% van de initieel ingeschrevenen.

17 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER Reële studieduur De voorgeschreven duur van de opleiding (kandidaturen én licenties) is vier jaar. In principe betekent dit dat de normstudent die in 1995 afstudeerde in 1973 geboren is. Uit onderstaande tabel blijkt in hoeverre dit overeenstemt met de werkelijkheid. Totaal 569 Geboortejaar 1967 en vroeger (= 15,8%) (= 30,2%) > (= 42,5%) Uit de gegevens blijkt dat van ruim 40% van de afgestudeerden kan worden aangenomen dat zij de twee cycli inderdaad in vier jaar hebben afgewerkt. Ongeveer 30% blijkt er vijf jaar over te hebben gedaan, of is een jaar later gestart. De overige 30% hebben er langer dan vijf jaar over gedaan, of zijn later dan hun negentiende aan de studie begonnen. Wegens diverse complicerende factoren gaat het hier maar om voorzichtige indicaties Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland De academische vertalersopleidingen blijken in hun curricula over het algemeen aandacht te besteden aan volgende componenten: competentie in de vreemde taal (vreemde taalverwerving of vervolmaking) competentie in de moedertaal (vervolmaking van de moedertaal) vertaalkundige en vertaalwetenschappelijke competentie (het bijbrengen van de specifieke vertaaltechnieken en het verwerven van inzicht in het vertaalproces, inclusief aspecten van terminologie en lexicologie) cultuurwetenschappelijke competentie (algemene ondersteunende kennis enerzijds en kennis van de socio-culturele context (in de ruimste zin) van de bestudeerde talen anderzijds) In de opleidingen die als postgraduate studie zijn opgevat, zal meestal een grondige voorkennis van de te gebruiken talen vereist worden, zodat de componenten 1 en 2 er wegvallen of minder uitgebreid zullen zijn. In alle vier de componenten wordt een zeer hoog niveau nagestreefd. In sommige buitenlandse curricula is de component wetenschappelijke vorming explicieter benadrukt dan in de Vlaamse, die deze component grondiger integreert. Op te merken valt dat een aantal buitenlandse universiteiten recentelijk vertalersen tolkenopleidingen hebben opgericht die in dat opzicht het Vlaamse curriculum als model hebben verkozen.

18 10 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER 2.3 Verantwoording van de optie Uit de gegevens in het document "Beroepsprofielen van de Vertaalkundigen", en de daarbij horende enquête, blijkt dat er in de beroepenwereld een behoefte is aan academisch geschoolde krachten die op hoog niveau, en veelal in een internationaal kader, aan talige en meertalige communicatie kunnen doen. Dat de opleiding tot licentiaat-vertaler aan een dergelijke behoefte voldoet, blijkt uit het feit dat de tewerkstellingsgraad van de afgestudeerden hoog is (slechts 2,3% van de geënquêteerden meldt zich als werkloos en werkzoekend), waarbij de meerderheid van die afgestudeerden inderdaad taken vervult die onder de noemer van hoogwaardige (meer)talige communicatie vallen. Dat betekent dat van hen, zowel receptief als productief, een zeer hoge graad van accuraatheid wordt verwacht, en verder een grote vlotheid en grote taalrijkdom. Zij moeten ook in staat zijn om zich op een zelfstandige manier in steeds weer nieuwe domeinen in te werken. De andere academische opleidingen met talig karakter (zoals licentiaat germaanse/romaanse talen en literatuur) zijn vooral linguïstisch-literair en theoretisch gericht en bereiden daardoor minder voor op het bedrijfsleven, die de grootste afnemer is van licentiaten vertaler. De opleidingen van één cyclus met talig karakter (zoals secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen) zijn wel toegespitst op het bedrijfsleven maar geven geen brede academische vorming en evenmin een grondige vorming in de vertaalwetenschap. Aan hun afgestudeerden worden niet dezelfde eisen gesteld qua accuraatheid, vlotheid, taalrijkdom en transferbekwaamheid. De opleiding tot licentiaat-vertaler beantwoordt dus aan een specifieke behoefte op de arbeidsmarkt, en die behoefte blijkt ook groot te zijn.

19 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER 11 HOOFDRUBRIEK 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming Het hier beschreven opleidingsprofiel is dat van de "licentiaat-vertaler", een optie binnen de opleiding "vertaalkunde", die behoort tot het studiegebied "toegepaste taalkunde". 3.2 Globale omschrijving De opleiding tot licentiaat-vertaler is een opleiding van Niveau 5 (SEDOC-normering) waarin polyvalente algemene vorming en een specifieke training tot (meer)talig communicatie-expert hand in hand gaan. De specifieke training moet ertoe leiden dat de student gesproken en geschreven teksten van algemene en gespecialiseerde aard, in de vreemde taal en in de moedertaal, feilloos kan begrijpen en duiden binnen hun ruimere context; en dat hij dergelijke teksten ook zelf accuraat, vlot en snel kan produceren; bovendien moet hij in staat zijn dergelijke (inzonderheid: geschreven) teksten op geschikte wijze van een bron- naar een doeltaal om te zetten. De afgestudeerde moet in staat zijn die werkzaamheden op een autonome manier te verrichten. Hij moet tevens op zijn terrein aan toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen doen (de toegang tot de doctoraatsopleiding werd recent versoepeld). Deze doelstelling kan enkel worden bereikt als in de opleiding grote aandacht wordt besteed aan de grondige beheersing van de vreemde en de moedertaal, aan een grondige kennis van toegepaste taal-, tekst- en vertaalwetenschap, aan het snel en kritisch identificeren en gebruiken van de heuristische hulpmiddelen, aan de ontwikkeling van een brede algemene kennis, en aan het verwerven van inzicht in de cultuur en instellingen van de belangrijkste landen waar de betrokken talen worden gesproken. De belangrijkste attitudes die de student daarbij moet verwerven zijn die van kritisch-wetenschappelijke ingesteldheid, belangstelling voor de internationale dimensie, zin voor analyse en synthese, accuratesse en snelheid, leergierigheid, zin voor zelfstandigheid en initiatief, stressbestendigheid en goede contactuele eigenschappen. Een aantal van die attitudes zijn, benevens andere, ook relevant voor de persoonsvorming (vgl. 3.4 infra). De licentiaat-vertaler moet op een autonome manier kunnen functioneren, als zelfstandige of in loondienst, zowel als telewerker als in de context van een kan-toor. Hij moet de uitgebreide technologische en heuristische hulpmiddelen die eigen zijn aan het beroep doelmatig kunnen gebruiken.

20 12 O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-VERTALER 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel Het Beroepsprofiel als uitgangspunt Het hier beschreven opleidingsprofiel gaat uit van het Beroepsprofiel van de Licentiaat Vertaler zoals beschreven in het document "Beroepsprofielen van de Vertaalkundigen" Relatie Beroepsprofiel - beroepsgericht opleidingsprofiel Het Beroepsprofiel benoemt één typefunctie, de (meer)talige communicatie, die in de opleiding kan vertaald worden naar drie functionele gehelen: de communicatie in de vreemde taal de communicatie in de moedertaal het (schriftelijk) omzetten van de ene taal in de andere taal BEROEPSPROFIEL typefunctie (meer)talige communicatie OPLEIDINGSPROFIEL functionele gehelen FG1 communicatie in de vreemde taal FG2 communicatie in de moedertaal FG3 schriftelijk omzetten van de ene taal in de andere De taken die het Beroepsprofiel per deelfunctie opgeeft, zijn in elk van de drie functionele gehelen op hun eigen manier relevant en vergen verwante basiscompetenties. Toch zijn er per functioneel geheel andere accenten. Belangrijke opmerkingen De beschrijving die volgt is sterk analytisch. Het is NIET de bedoeling dat aan de hieronder geïdentificieerde "onderdelen" telkens één afzonderlijk opleidingsonderdeel zou moeten beantwoorden in een concreet opleidingsprogramma. Het zal integendeel vaak mogelijke en wenselijk zijn om elementen uit verschillende "onderdelen" in één opleidingsonderdeel te integreren. Het is niet uitgesloten dat er kleine accentverschuivingen optreden afhankelijk van de vreemde taal; zo kunnen de eisen inzake "culturele duiding" (o.a. V2 en V5 infra) hoger gesteld worden in het geval van talen met een cultuur verwant aan die van het Nederlands dan aan talen die in die betekenis exotischer zijn; enzovoort Functioneel geheel "communicatie in de vreemde taal" Het Beroepsprofiel onderscheidt de deelfuncties "voorbereiding", "research", "creatie" en "afwerking". In het functioneel geheel "communicatie in de vreemde taal" beantwoorden aan die deelfuncties vier onderdelen: tekstbegrip, documentatietechniek en onderzoek, spreek- en schrijfvaardigheid, eindredactie. Per "onderdeel" moet de opleiding voorzien in het aanleren van een aantal "vaardigheden waarvoor telkens ondersteunende kennis en bepaalde attitudes vereist zijn of moeten worden bijgebracht, en waarvoor telkens ook contextgegevens kunnen worden gespecificeerd. Het Beroepsprofiel onderscheidt een relatief gering aantal "taken"; in onderstaand opleidingsprofiel zijn ze omgewerkt naar een uitgebreider aantal vaardigheden, wat in overeenstemming is met de gevraagde analytische procedure.

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK Ed Elbers Langeveldinstituut Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Deze overzichtstudie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Tolken en vertalen: Taal in actie. Europese Commissie

Tolken en vertalen: Taal in actie. Europese Commissie Tolken en vertalen: Taal in actie Europese Commissie Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Als u mobiel of in een telefooncel

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

De functie(s) van sociaal-cultureel werk

De functie(s) van sociaal-cultureel werk De functie(s) van sociaal-cultureel werk Resultaten van een visieontwikkelingstraject met, door en voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen dr. Frank Cockx WisselWERK-Cahier Colofon SoCiuS

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Europese Unie. Taal in actie

Europese Unie. Taal in actie Europese Unie Tolken en vertalen Taal in actie Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van

Nadere informatie