VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING"

Transcriptie

1 VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING Aan de Rechtbank te Amsterdam Afdeling Insolventie Geeft eerbiedig te kennen: de stichting STICHTING OBLIGATIEHOUDERS EUROVESTE RHEINFELDEN, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna ook aan te duiden met verzoekster, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Bartels Advocaten te Zeist aan de Boulevard nr. 1 (3707 BK, postadres: Postbus 64, 3500 AB, Utrecht) van welk kantoor advocaat mr C.A.W.M. Fiscalini als zodanig voor haar in rechte zal optreden als behandelend advocaat zulks met recht van substitutie, Gerequestreerde is : de naamloze vennootschap EUROVESTE RHEINFELDEN N.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aldaar aan de De Lairessestraat nr. 154 (1075 HL), verder ook te noemen Euroveste NV, Kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel met betrekking tot gerequestreerde wordt hierbij overgelegd als productie Feiten en omstandigheden 1.1. Gerequestreerde Euroveste Rheinfelden N.V. is een vastgoedobligatieproject van De Lemmens Groep Verzoekster, Stichting Obligatiehouders EuroVeste Rheinfelden, behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de obligatiehouders bij Euroveste NV. Kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel van de Stichting wordt overgelegd als productie EuroVeste NV heeft een 7%-obligatielening uitgegeven onder de voorwaarden als vermeld in het prospectus d.d. 9 mei Daarna hebben beleggers ingeschreven op de obligatielening, gevolgd door de uitgifte van obligaties door EuroVeste NV. Het totaal van deze obligatieleningen bedraagt , EuroVeste NV heeft de obligatielening uitgegeven om te beleggen in het door het Duitse DBVI GmbH & Co Rheinfelden KG (hierna: de KG ) te verwerven object Fachmarktzentrum Rheinfelden/Baden in Rheinfelden, Duitsland. Het totale bedrag van de

2 obligatielening is door EuroVeste NV daartoe gestort als commanditair kapitaal in de KG om door deze uitsluitend aan te wenden ter deelfinanciering van de aankoop en exploitatie van genoemd vastgoed. De KG is een initiatief geweest van de DBVI AG (hierna: de AG ) te München. De AG is zowel als commanditair vennoot naast EuroVeste NV alswel als beherende vennoot betrokken bij de KG Alle afspraken tussen de obligatiehouders en EuroVeste NV zijn vastgelegd in het Prospectus en in het bijzonder de Trustakte, productie 3. De Stichting treedt op als trustee met betrekking tot de obligatielening van obligatiehouders. In de Trustakte zijn de positie en verantwoordelijkheden opgenomen van de Stichting Ter zekerheid van nakoming door EuroVeste NV van haar verplichtingen jegens haar obligatiehouders dienden de volgende zekerheden te zijn verstrekt: * een recht van tweede hypotheek op het vastgoed, gevestigd door de KG ten gunste van de Stichting (verzoekster), en * een schriftelijke garantie tot terugbetaling van de obligatielening aan de Stichting (verzoekster) Op grond van art. 8.1.a. van de Trustakte is de Stichting bevoegd bij het uitblijven van het toegezegde recht van 2de hypotheek de obligatielening vervroegd op te eisen van EuroVeste Rheinfelden N.V.. 2. Wanprestaties binnen Euroveste Rheinfelden N.V EuroVeste NV bleek niet in staat de verplichting tot rentebetaling over het eerste kwartaal 2008 tijdig na te komen. Ook de rentebetaling over het tweede kwartaal 2008 geschiedde te laat. Verontruste obligatiehouders wendden zich in april 2008 tot Het Hollandsch Effectenkantoor (hierna: HEK ), een onafhankelijk vermogensbeheer- en vermogensadvieskantoor. Onderzoek door een obligatiehouder nu stichtingsbestuurder wees uit, dat binnen EuroVeste NV veel meer aan de hand was dan alleen de te late rentebetaling(en) Zo bleek, dat De Lemmens Groep het vastgoed reeds in mei 2007 had verkocht zonder de Trustee en de obligatiehouders daarover te informeren. Voorts bleek EuroVeste NV te hebben nagelaten een 2e hypotheek te doen vestigen op het onroerend goed ten gunste van de Stichting (als zekerheid ten behoeve van de obligatiehouders). Ook bleek het uit die verkoop vrijgevallen geld direct aangewend te zijn voor doeleinden waarvoor dit nadrukkelijk niet bedoeld was. Deze opbrengst was volgens de heer Lemmens -directeur van EuroVeste NV- ondergebracht als lening bij zustervennootschappen Na geconfronteerd te zijn met genoemde feiten, heeft het voormalig bestuur van de Stichting deze gang van zaken bij brief van 16 juni 2008 aan de obligatiehouders bevestigd, en ook de directie van EuroVeste NV bevestigt haar wanprestaties en bericht per brief van 17 juni 2008 haar obligatiehouders onder meer het volgende: In de loop van 2007 hebben ontwikkelingen op de financiële markt ertoe geleid, dat de solvabiliteit van de DBVI AG ernstig is verzwakt. Teneinde mogelijke problemen bij de

3 DBVI AG c.q. DBVI GmbH & Co Rheinfelden KG te voorkomen, is door de directie van EuroVeste Rheinfelden N.V. besloten het samenwerkingsverband met de DBVI AG te verbreken. Bovenstaande situatie heeft uiteindelijk in de tweede helft van 2007 geleid tot het besluit van de DBVI AG om het onroerend goed Fachmarktzentrum Rheinfelden/Baden te verkopen. Volgens voornoemd onderzoek (Grundbuch, Aufgelassen am 10 Mai 2007) heeft de feitelijke verkoop echter reeds in voorjaar 2007 plaatsgevonden. Genoemde reden wordt door het huidige stichtingsbestuur als drogreden gezien; de verkoop lijkt slechts beraamd om de opbrengst wederrechtelijk door te sluizen naar een project waarvoor deze gelden nooit bedoeld waren en waarvoor ook nooit toestemming verleend is Zij vervolgt met: EuroVeste Rheinfelden N.V. heeft na de verkoop van het Fachmarktzentrum Rheinfelden/Baden de uit hoofde van de obligatielening aan EuroVeste Vastgoed N.V. verstrekte gelden onder beheer van De Lemmens Groep ondergebracht bij een zusterfonds welke eveneens onder beheer staat van De Lemmens Groep. De Lemmens Groep heeft hiervoor voldoende garanties afgegeven. Meermaals heeft EuroVeste NV aan de obligatiehouders verkondigd, dat genoemde garanties door de vennootschappen, waaraan de ,- zijn uitgeleend, zijn verstrekt. De heer Lemmens heeft persoonlijk verklaard op de Vergadering van Obligatiehouders van 18 augustus 2008, dat deze garanties uit vorderingen ofwel leenovereenkomsten met zustervennootschappen zouden bestaan. Ook verklaarde de heer Lemmens op voormelde vergadering, dat een kredietovereenkomst was getekend, waarbij begin oktober ,- door hem ter beschikking gesteld zou worden aan de Stichting. Bovendien heeft de heer Lemmens op die vergadering en daarna onomwonden toegezegd dat op 10 december 2008 de lening plus het excedent en de achterstallige rente alsnog terugbetaald zouden worden. Deze beweringen c.q. toezeggingen zijn later niet bewaarheid. Er is niets terugbetaald, geen achterstallige rente uitgekeerd. Op de vraag van de Voorzieningenrechter bij het kort geding (zie hierna) wat dan de garanties c.q. zekerheden waren, die volgens de heer Lemmens afgesproken waren met en akkoord bevonden waren door het voormalige stichtingsbestuur, kwam na enig aandringen slechts het antwoord, dat dit de leenovereenkomsten c.q. vorderingen waren. Een leenovereenkomst of vordering is geen garantie of zekerheid, zodat de conclusie moet zijn, dat de 6,6 miljoen zonder enige zekerheid door de heer Lemmens, om hem moverende redenen, aan een zakenvrind verstrekt zijn (die in Duitsland reeds lange tijd als hoogst onbetrouwbaar bekend staat) en op onzakelijke condities (vanwege het ontbreken van enige zekerheid). 3. Opeisbaarheid lening 3.1. Dat EuroVeste NV volstrekt in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in het Prospectus en in de Trustakte staat aldus onweerlegbaar vast. Op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Trustakte was de obligatielening derhalve terstond opeisbaar. Daar EuroVeste NV ondanks maningen en sommaties zowel naliet genoegzaam informatie aan de Stichting te verstrekken als weigerachtig bleef de obligatieschuld van ,- plus het excedent ad 10%, in totaal dus ,-, plus de uitstaande rente van per

4 elke week verstreken sinds 1 juli 2008, te betalen, zijn deze vorderingen in kort geding aanhangig gemaakt. Dit leidde tot het vonnis van de Voorzieningenrechter te Amsterdam van 22 januari 2009, hetwelk als productie 4 overgelegd wordt Aangezien Euroveste NV niet vrijwillig aan de veroordeling tot betaling als bepaald in voornoemd vonnis voldoet en overigens weigerachtig blijft om te betalen, en bovendien nalaat de contractueel verplichte rentebetalingen per kwartaal te voldoen en ook andere schulden, zoals aan het vertaalbureau en aan de belastingdienst, kennelijk onbetaald laat, verkeert zij aldus sedert september 2008 waar het de rentebetalingen betreft en sedert in ieder geval 10 december 2008, 12 waar het de terugbetaling van ,00 betreft, ten aanzien van verzoekster in de toestand van opgehouden zijn te betalen. 4. Meerdere schuldeisers 4.1. Advocatenkantoor Bartels B.V. is door de Griffie van de Rechtbank aangesproken voor de betaling van het griffierecht voor het voornoemde kort geding ad 4.784,00. De procesadvocaat heeft een zelfstandige verplichting tot betaling aan de griffie van dit griffierecht. Weliswaar kan zij dit verhalen op haar cliënte, in casu verzoekster, doch nu bij het bovengenoemde kort geding vonnis Euroveste NV, onder 5.5. van het dictum, veroordeeld werd tot betaling van de kosten van de procedure, waaronder deze nota voor het griffierecht, heeft Bartels Advocaten B.V. op grond daarvan een rechtstreekse zelfstandige vordering op gerequestreerde ad 5.671,80. Nu Euroveste NV niet aan deze kostenveroordeling voldoet verkeert zij ten aanzien van het advocatenkantoor in de toestand van opgehouden hebben te betalen en is het advocatenkantoor aan te merken als zelfstandig crediteur en haar vordering in deze als steunvordering Daarnaast hebben meerdere obligatiehouders zelfstandig betaling van rente en terugbetaling van hun obligatielening geclaimd en zijn als zodanig eveneens zelfstandig crediteur met een vordering die niet betaald wordt, zodat EuroVeste NV ook ten aanzien van hen verkeert in de toestand van opgehouden zijn te betalen. Verklaringen van dergelijke obligatiehouders worden als productie 5 hierbij overgelegd. Hun vorderingen zijn aldus ook aan te merken als steunvordering. Bovendien geldt ten deze nog, dat verzoekster weliswaar het recht heeft op grond van haar statuten en op grond van de trustakte om namens alle obligatiehouders in deze de onderhavige vordering tot terugbetaling te doen, zulks neemt niet weg, dat de obligatiehouders hun vordering niet zakenrechtelijk hebben overgedragen aan de Stichting. Gezien de jurisprudentie over pluraliteit van schuldeisers is verzoekster van mening, dat aan het vereiste ter zake ruimschoots wordt voldaan door het gegeven, dat alle obligatiehouders de iure een eigen vordering hebben. Zo bijvoorbeeld analoog geredeneerd aan NJ 1982/48, NJ 1988/957 en NJ 1995/ Gerequestreerde laat aldus meerdere schulden onbetaald en verkeert derhalve geheel in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Aan de beide criteria voor een faillissement, te weten pluraliteit van schuldeisers en verkeren in de toestand van opgehouden hebben te betalen, wordt voldaan. Verzoekster is mitsdien gerechtigd de faillietverklaring van gerequestreerde te verzoeken. 1 Feitelijk is de lening opeisbaar geweest op de datum van overdracht van de panden in Rheinfelden of zo kort daarna als (technisch) mogelijk geweest zou zijn voor de terugbetaling aan de obligatiehouders. Het enige doel van de investering was met de verkoop van de panden immers komen te vervallen. En daarmee ook aan de autorisatie van de obligatiehouders aan EuroVeste N.V. om over hun leningen te kunnen beschikken. 2 De datum van 10 december 2008 is door de heer Lemmens eerder aangegeven als (uiterste) datum voor terugbetaling.

5 5. Bevoegdheid Rechtbank Amsterdam 5.1. Zowel het adres van de statutaire vestiging van gerequestreerde als het adres van haar kantoor zijn in Amsterdam dus binnen het arrondissement Amsterdam, zodat uw Rechtbank op grond daarvan bevoegd is kennis te nemen van dit verzoekschrift en daarover te beslissen. REDENEN WAAROM: Verzoekster zich wendt tot Uw Rechtbank met het verzoek gerequestreerde op de hierboven genoemde gronden bij vonnis te verklaren in staat van faillissement. Zeist 6 mei 2009, Mr. Carlo A.W.M. Fiscalini Deze zaak wordt behandeld door mr. Carlo A.W.M. Fiscalini Bartels Advocaten Boulevard 1 (3707 BK, Zeist) Postbus AB UTRECHT Tel Fax

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie