Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck"

Transcriptie

1 Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2006

2 2 Inspectie jeugdzorg

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek... 7 Hoofdstuk 2 - De resultaten van het onderzoek De theorie: de PDCA-benadering De theorie: het hulpverleningsproces in de cyclische benadering De praktijk: de resultaten op casusniveau over het indicatiebesluit De praktijk: resultaten op casusniveau over het hulpverleningsplan De praktijk: resultaten op instellingsniveau over kwaliteitsbewaking Hoofdstuk 3 - Analyse en conclusie van de inspectie Hoofdstuk 4 - Aanbevelingen

4 4 Inspectie jeugdzorg

5 Samenvatting In dit rapport doet de Inspectie jeugdzorg verslag van een onderzoek bij stichting De Widdonck naar de wijze waarop de kwaliteitsbewaking functioneert. Centraal staat de vraagstelling: 1. Hoe organiseert De Widdonck dat indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig zijn en voldoen aan geselecteerde wettelijke bepalingen? 2. Zijn bij De Widdonck, afdeling pleegzorg, indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig en voldoen deze aan minimale kwaliteitseisen? Kader Als kader voor beoordeling van de kwaliteitsbewaking hanteert de inspectie de PDCA-cyclus, de cyclische benadering die ook in het Kwaliteitsprogramma Jeugdzorg en in de HKZ 1 -certificering centraal staat. Deze benadering en aanpak is nieuw voor de inspectie. Waar de inspectie eerder onderzocht of instellingen aan geldende eisen voldoen, onderzoekt de inspectie in dit toezicht daarnaast of instellingen dit zelf onderzoeken en bewaken. In het onderstaande schema is de relatie aangegeven tussen de PDCA-cyclus en de onderzochte documenten. Plan De Widdonck stelt in normen vast: - Dat er voor cliënten een indicatiebesluit en plan moet zijn - Aan welke inhoudelijke eisen dit moet voldoen - Dat de mening van de cliënten over inhoud van beide Documenten bekend en vastgelegd moet zijn Leiding van De Widdonck stuurt de praktijk bij waar dit nodig is en Verandert/vernieuwt plan eisen als daartoe aanleiding is. act do Medewerkers van De Widdonck Handelen in het Hulpverleningsproces check Binnen De Widdonck wordt gecheckt of het handelen van medewerkers in het Hulpverleningsproces spoort met wat in de plan is afgesproken. Bevindingen op grond van het onderzoek De Widdonck stelt de eis dat beide documenten aanwezig moeten zijn. De Widdonck stelt inhoudelijke eisen aan het indicatiebesluit en aan het zelf op te stellen hulpverleningsplan. 1 HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 5

6 De resultaten van het inspectieonderzoek maken duidelijk dat beide documenten in elk onderzocht dossier aanwezig zijn. De actualiteit van het indicatiebesluit is voor verbetering vatbaar. Wat dit betreft is Bureau Jeugdzorg hiervoor de eerstverantwoordelijke. De aanwezigheid en actualiteit van hulpverleningsplannen scoort goed. De functie van het hulpverleningsplan als communicatiemiddel met de cliënt komt minder goed uit de verf vanwege de inhoud en het tijdstip van inzage van de cliënt. De instelling verzamelt nog niet systematisch op instellingsniveau informatie over de mate waarin in de praktijk de gestelde eisen worden gehaald. Aanbevelingen aan de instelling Op grond van het onderzoek komt de inspectie tot de volgende aanbevelingen aan de instelling: Maak afspraken met Bureau Jeugdzorg over de aanwezigheid van actuele indicatiebesluiten. Deze afspraken over inhoudelijke verwachtingen zouden een aanvulling zijn op de procesafspraken tussen beide instellingen zoals deze in de Cliëntroute zijn opgenomen. Zorg dat binnen De Widdonck wordt georganiseerd dat hulpverleningsplannen inhoudelijk voldoen aan de eisen voor een goed communicatiedocument met cliënten. Organiseer dat systematisch informatie wordt verzameld over de meest relevante indicatoren van de kwaliteit van beide documenten. Organiseer de foutopvang, dat wil zeggen zorg dat het bekend is wanneer de inhoud en het overleg over het hulpverleningsplan niet voldoen en wie vervolgens welke actie onderneemt om dit te herstellen. Zorg dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk betrokken worden bij de inhoud van beide documenten: o spreek Bureau Jeugdzorg aan op het betrekken van de jongere en zijn ouders bij de inhoud en betekenis van het indicatiebesluit; o organiseer het opnameproces in De Widdonck zodanig dat de jongere en zijn ouders de tijd hiervoor hebben en daadwerkelijk voorafgaand aan de start van de hulp zichtbaar hun mening kunnen geven over de inhoud van het hulpverleningsplan en dat die mening wordt verwerkt en wordt bezien op consequenties. Aanbevelingen aan de Provincie Noord-Brabant Neem als provincie maatregelen die ertoe leiden dat De Widdonck ten aanzien van het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen binnen 3 maanden voor elke cliënt voldoet aan de gestelde eisen. 6

7 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek Aanleiding De inspectie voert in 2005 een toezicht uit naar de aanwezigheid en functionaliteit van twee belangrijke documenten in de jeugdzorg: het indicatiebesluit en het hulpverleningsplan. In 2002 en 2004 is dit onderzoek ook al uitgevoerd, maar dit jaar doet de inspectie het anders. Niet alleen voert de inspectie zelf steekproeven uit naar de aanwezigheid van genoemde documenten, voor het eerst onderzoekt de inspectie of en hoe instellingen organiseren en bewaken dat beide documenten aanwezig zijn en voldoen aan minimale eisen. Feitelijk kijkt de inspectie hoe instellingen hun kwaliteit bewaken op het terrein van het primaire proces. Instellingen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg 2 en voor de bewaking van die kwaliteit. Typering van De Widdonck als organisatie Stichting Frentrop De Widdonck biedt een veelzijdige vorm van jeugdhulpverlening: intensief ambulante zorg, pleegzorg en residentiële zorg. Hierbij biedt De Widdonck specialistische residentiële hulpverlening aan meisjes en jongens met ernstige omgangsproblemen en gedragsstoornissen, terwijl de Therapeutische Gezinsverpleging (TGV) specialistische pleegzorg biedt aan kinderen in pleeggezinnen. Tevens biedt zij specifieke deskundigheid aan adoptieouders en is een multidisciplinair team beschikbaar voor advies, consultatie of kortdurende begeleiding van pleegouders, pleegkinderen en betrokken casemanagers/gespecialiseerd ambulant hulpverleners. Voor de hulp is een indicatie nodig van Bureau Jeugdzorg. Werkwijze De inspectie hanteert voor dit onderzoek de volgende 2 vragen: 1. Hoe organiseert De Widdonck dat indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig zijn en voldoen aan geselecteerde wettelijke bepalingen? 2. Zijn bij De Widdonck, afdeling pleegzorg, indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig en voldoen deze aan minimale kwaliteitseisen? De volgende werkwijze heeft de inspectie gehanteerd om tot een beantwoording van de vragen te komen: 1. De inspectie vraagt informatie over de organisatie van het hulpverleningsproces, specifiek gericht op in ieder geval de bewaking van de aanwezigheid van het indicatiebesluit en het hulpverleningsplan. 2. De inspectie toetst vervolgens of de (werking van de) bewakingsinstrumenten die de instelling noemt ook in de praktijk te zien zijn. 2 In de Wet op de jeugdzorg is expliciet geregeld dat instellingen systematisch gegevens moeten verzamelen als onderdeel van het waarborgen dat verantwoorde zorg wordt geleverd 7

8 3. Ten slotte toetst de inspectie zelf of in de cliëntendossiers beide documenten aanwezig zijn en voldoen aan minimale eisen zoals in de wet aangegeven. De inspectie geeft daarmee met dit onderzoek inzicht in de kwaliteitsbewaking van De Widdonck op twee niveaus: casusniveau: de wijze waarop De Widdonck voor een individuele cliënt organiseert en bewaakt dat gewerkt wordt met een indicatiebesluit en een hulpverleningsplan; op instellingsniveau: de wijze waarop De Widdonck bewaakt dat voor al haar cliënten in alle voorzieningen gewerkt wordt met genoemde documenten. De volgende onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd: een gezamenlijk gesprek/interview met de manager zorg, gedragswetenschapper, programmaleider en de algemeen secretaris/medewerker rapportage. Van de kant van de inspectie waren twee inspecteurs aanwezig, de twee accountinspecteurs voor de provincie Noord-Brabant. In dit gesprek hebben de geïnterviewden inzicht gegeven in de kwaliteitsbewaking bij De Widdonck, specifiek op aanwezigheid en functionaliteit van de genoemde documenten. Analyse van de in het gesprek uitgereikte documenten over kwaliteitsbewaking. De inspectie heeft dossieronderzoek uitgevoerd bij De Widdonck. In het dossieronderzoek is een onderscheid gemaakt in het toetsen op aanwezigheid van documenten en toetsen op inhoud. In totaal 13 cliëntendossiers zijn getoetst op aanwezigheid van indicatiebesluit en hulpverleningsplan. Het betrof hier alle opnames in Vijf dossiers zijn getoetst op inhoud van beide documenten. 8

9 Hoofdstuk 2 - De resultaten van het onderzoek De bevindingen worden geordend met behulp van de zogenaamde PDCA-benadering, zoals deze in het programma Kwaliteit in de jeugdzorg ook wordt gehanteerd 3. Ook het HKZ 4 hanteert deze benadering. Een korte toelichting van deze benadering wordt in paragraaf 2.1 beschreven. In paragraaf 2.2 wordt aangegeven hoe de inspectie verwacht dat een organisatie, in casu De Widdonck, met behulp van de PDCA-benadering organiseert en bewaakt dat zij werkt met beide documenten (indicatiebesluit en hulpverleningsplan). In paragraaf 2.3 komt vervolgens de praktijk aan de orde. Het primaire proces van De Widdonck, zoals dit in het onderzoek door de instelling is toegelicht en op dit moment is georganiseerd, wordt beschreven in termen van de PDCA-cyclus. Hiermee ontstaat inzicht in de wijze waarop De Widdonck organiseert en bewaakt dat in elke voorziening wordt gewerkt met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen. De inspectie koppelt hieraan de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid en kwaliteit van genoemde documenten. 2.1 De theorie: de PDCA-benadering Jeugdzorginstellingen zijn op dit moment bezig om hun organisatie zo in te richten dat wordt voldaan aan de HKZ-certificering. Wanneer een instelling aan de HKZ-certificering voldoet betekent dit: dat een instelling voldoet aan de door HKZ opgestelde normen/eisen; dat de instelling een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd dat ervoor zorgt dat in de instelling volgens een verbetercyclus wordt gewerkt. Als basis voor de verbetercyclus hanteert het HKZ de beleidscyclus van Deming. Deze cyclus (cirkel) bestaat uit vier onderdelen: Plannen: plannen van activiteiten en het stellen van doelen; Doen: uitvoeren van geplande activiteiten; Check: nagaan of en in hoeverre afgesproken doelen zijn gerealiseerd; Act: aanpassen van het proces. 3 Zie GGZ Nederland, Programma kwaliteit in de Jeugdzorg II, Doorbreken met kwaliteit, p Stichting Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector 9

10 In onderstaand schema is deze cirkel weergegeven. Plan act do check 2.2 De theorie: het hulpverleningsproces in de cyclische benadering De inspectie heeft onderzocht of De Widdonck het hulpverleningsproces cyclisch organiseert. Hierbij heeft de inspectie zich beperkt tot het kijken naar twee documenten die van belang zijn voor de start van het hulpverleningsproces in De Widdonck als zorgaanbieder: 1. het indicatiebesluit (op te stellen door Bureau Jeugdzorg); 2. het hulpverleningsplan (op te stellen door De Widdonck). Voor beide documenten geldt als minimumeis: dat de documenten aanwezig zijn; dat de inhoud voldoet aan gestelde (wettelijke) eisen; de cliënt de inhoud kent en zijn mening hierover heeft kunnen geven. Wat betekent het nu als de inspectie onderzoekt of De Widdonck het werken met deze documenten cyclisch bewaakt? In onderstaand schema is aangegeven wat de inspectie verwacht aan te treffen als het gaat om het bewaken van de aanwezigheid, inhoud en overleg over de documenten. 10

11 Plan De Widdonck stelt in normen vast: - Dat er voor cliënten een indicatiebesluit en plan moet zijn -Aan welke inhoudelijke eisen dit moet voldoen -Dat de mening van de cliënt over inhoud van beide Documenten bekend en vastgelegd moet zijn Leiding van De Widdonck stuurt de praktijk bij waar dit nodig is en Verandert/vernieuwt plan eisen als daartoe aanleiding is. act do Medewerkers van De Widdonck Handelen in het Hulpverleningsproces check Binnen De Widdonck wordt gecheckt of het handelen van medewerkers in het Hulpverleningsproces spoort met wat in de plan is afgesproken. Deze cyclische verbetercyclus zou op meerdere niveaus in een organisatie moeten werken. De inspectie heeft op 2 niveaus gekeken: casusniveau: heeft de instelling op het individuele casusniveau van een cliënt georganiseerd dat wordt bewaakt dat aan de eisen wordt voldaan? instellingsniveau: heeft de instelling het zo georganiseerd dat inzicht bestaat in de mate waarin in alle voorzieningen aan de eisen wordt voldaan? Op casusniveau heeft de inspectie individuele cliëntendossiers getoetst aan de wettelijke eisen. 2.3 De praktijk: de resultaten op casusniveau over het indicatiebesluit In deze paragraaf presenteert de inspectie de resultaten van het onderzoek op casusniveau voor wat betreft de aanwezigheid en inhoud van het indicatiebesluit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk is voor het opstellen van het indicatiebesluit, de inhoud ervan en de wijze waarop hierover met de cliënt is gesproken. Maar de inhoud van het indicatiebesluit en de informatie die de cliënt hierover krijgt zijn van grote invloed op het effect van de hulpverlening van De Widdonck als zorgaanbieder. Daarom verwacht de inspectie dat De Widdonck (mede) bewaakt dat het indicatiebesluit kwalitatief van goed niveau is en dat de cliënt dit besluit en de consequenties begrepen heeft, en dat De Widdonck Bureau Jeugdzorg erop aanspreekt als dit niet zo blijkt te zijn. Met behulp van de PDCA-cyclus wordt weergegeven hoe De Widdonck de kwaliteit bewaakt zodat een cliënt krijgt waar hij recht op heeft. Hierbij zullen ook de resultaten van het door de inspectie uitgevoerde dossieronderzoek worden weergegeven. Plan: stellen van doelen/eisen De Widdonck heeft eisen gesteld in het protocol voor de aanmeldingsfase. Doel van dit protocol is het aanleveren van aanmeldingsgegevens door casemanagers. Het protocol geeft aan dat een aanmelding in behandeling wordt genomen na ontvangst van een zorgtoewijzingsbesluit en na 11

12 ontvangst van het totale pakket aanmeldingsgegevens. Er zijn schriftelijke inhoudelijke eisen gesteld aan indicatiebesluiten in het genoemde protocol op het gebied van personalia, raamhulpverleningsplan en het overleg hierover, achterliggende gegevens bijvoorbeeld stoornis classificatie en niveaubepaling. Uit de terminologie van het protocol blijkt dat sprake is van begrippen van voor invoering van de Wet op de jeugdzorg waardoor het protocol gedateerd is. In de cliëntroute versie is vastgelegd dat er een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg dient te zijn. Hierbij dient het diagnostisch beeld aanwezig te zijn en bij maatregelhulp het (gezins)voogdijplan. Volgens de cliëntroute vindt screening van het indicatiebesluit plaats door de manager zorg en de programmabegeleider. Uit het interview blijkt dat alleen een opname volgt als er een compleet indicatiebesluit aanwezig is waarin de hulp wordt geïndiceerd. Een compleet indicatiebesluit bestaat uit in ieder geval het schriftelijke besluit als ook het diagnostische beeld. De afspraak met Bureau Jeugdzorg is gemaakt dat bij opname een actueel indicatiebesluit aanwezig dient te zijn. Bureau Jeugdzorg slaagt er niet in om de indicatie te actualiseren voor de opname van de jeugdige. Do: Uitvoeren van activiteiten De aanmelding met indicatiebesluit wordt bij binnenkomst geregistreerd in het IJ-computerprogramma. Er wordt een intakemap inclusief een contactjournaal aangelegd. Is er sprake is van een complete indicatiestelling dan wordt door de programmabegeleider de intakemap overgedragen aan de manager zorg. De manager zorg gebruikt het indicatiebesluit om te bepalen of de Widdonck de gevraagde hulp kan bieden en welke groep geschikt is voor behandeling van de jeugdige. Check en act: beoordeling aanwezigheid en kwaliteit van een indicatiebesluit en op basis hiervan handelen. De programmabegeleider bekijkt het indicatiebesluit op inhoud. Dat een indicatiebesluit aanwezig en volledig is. Is dit niet zo dan wordt contact met Bureau Jeugdzorg opgenomen. Deze afspraken met Bureau Jeugdzorg verlopen goed volgens de geïnterviewden. Een nadere inhoudelijke toets van een indicatiebesluit vindt plaats door de manager zorg. De Widdonck heeft vastgesteld dat het indicatiebesluit aan bovenstaande inhoudelijke criteria wordt getoetst. Er vindt een toets plaats op de door Bureau Jeugdzorg gestelde doelen. Als de manager zorg vragen heeft over het indicatiebesluit wordt contact opgenomen met Bureau Jeugdzorg. Diagnostische criteria worden bekeken door de manager zorg. Ontbrekende gegevens worden nagevraagd door de programmabegeleider. De gegevens worden overgedragen aan de gedragswetenschapper. Er vindt een verdere matching plaats. De check vindt plaats op casusniveau. Resultaten inspectietoets De inspectie heeft in totaal 13 dossiers getoetst op de aanwezigheid van indicatiebesluiten. Waarvan vier dossiers bij de Therapeutische GezinsVerpleging. 12

13 Aanwezigheid indicatiebesluiten In alle dossiers heeft de inspectie een indicatiebesluit aangetroffen. Actualiteit indicatiebesluiten Zes van de aangetroffen indicatiebesluiten zijn ouder dan de wettelijke toegestane 13 weken voor opname. Wel is zichtbaar dat De Widdonck moeite doet om een actueel besluit bij opname te verkrijgen. In de dossiers is zichtbaar dat de door Bureau Jeugdzorg vernieuwde indicatie binnenkomt nadat de opname van de jeugdige reeds heeft plaatsgevonden. De actuele indicatie kan dan ook geen bijdrage meer leveren aan het vervaardigen van het hulpverleningsplan door De Widdonck. Inhoud indicatiebesluiten In vijf dossiers heeft de inspectie naar de inhoud van de indicatiebesluiten gekeken. De indicatiebesluiten geven informatie over welke voorziening en welke jeugdhulp de jeugdige nodig heeft. Sommige onderdelen in de indicatiebesluiten zullen voor cliënten moeilijk te begrijpen zijn. Zo staat te lezen: bij het indicatiebesluit is de eerstvolgende aanspraak verleend: verblijf 24 uurs met een geldigheidstermijn van een jaar en een verzilveringstermijn van dertien weken en omvang van 24 uur per etmaal, waarbij een bandbreedte van twintig procent geldt gedurende 7 dagen per week. De aanspraak op de hiervoor omschreven zorg, moet binnen de verzilveringtermijn tot gelding worden gebracht. Na aanvang van de zorg, geldt de aanspraak voor de duur van de geldigheidstermijn. Overleg over indicatiebesluiten Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg heeft het indicatiebesluit een andere juridische status gekregen. Voor zorgaanbieders is niet altijd uit het indicatiebesluit op te maken wat de cliënt vindt van de geïndiceerde hulp. Dit overleg is in de indicatiebesluiten niet eenduidig terug te vinden. In een indicatiebesluit opgesteld door het Leger des Heils is expliciet aangegeven wat de cliënten vinden van de in de indicatie toegewezen zorg. Conclusies In alle dossiers zijn indicatiebesluiten van Bureau Jeugdzorg aanwezig. De besluiten zijn bij opname niet altijd actueel. De Widdonck doet moeite om een actueel indicatiebesluit te verkrijgen, maar dit komt binnen nadat de opname reeds heeft plaatsgevonden, waardoor het geen functie meer heeft voor het op te stellen hulpverleningsplan. De Widdonck kan vaak niet uit de informatie van BJZ opmaken of een cliënt het indicatiebesluit begrijpt en of hij/zij ermee akkoord gaat. De Widdonck kan daar dan ook geen rekening mee houden bij de start van de hulp. 13

14 2.4 De praktijk: resultaten op casusniveau over het hulpverleningsplan In deze paragraaf geeft de inspectie de onderzoeksresultaten weer voor wat betreft het werken met en bewaken van hulpverleningsplannen door De Widdonck. Plan: stellen van doelen/eisen De geïnterviewden geven aan dat het hulpverleningsplan dient om de cliënt voorafgaand aan de hulp te informeren over wat er gaat gebeuren en onder welke afspraken. Een plan dient dus voorafgaand aan de start van de plaatsing te worden opgesteld. In de cliëntroute versie , is aangegeven dat het eerste hulpverleningsplan op grond van het indicatiebesluit opgesteld dient te worden. Het hulpverleningsplan dient opgesteld te worden gedurende de intakefase. De Widdonck hanteert een sjabloon voor een hulpverleningsplan, dat in iedere hulpvorm moet worden gebruikt. In het sjabloon is aangegeven welke onderdelen in het plan worden opgenomen. De belangrijkste zijn: Vraagstelling van het cliëntsysteem, ontwikkelingsanamnese, huidig functioneren van het kind, opvoedkundig/ouderlijk systeem, probleemdefiniëring, risico- en beschermende factoren, werkhypothese, behandeldoelen en werkwijze en vaststellen van het hulpverleningsplan door middel van vastleggen van het overleg over het hulpverleningsplan. Ook het overleg over het hulpverleningsplan is in de cliëntroute beschreven. Er worden eisen gesteld aan het vaststellen van het hulpverleningsplan. De resultaten van het overleg met jongere en ouders dienen vastgelegd te worden. Do: uitvoeren van activiteiten Het plan wordt opgesteld door de gedragsdeskundige. Er vindt een opnamegesprek plaats met ouders en jeugdige waarbij het hulpverleningsaanbod besproken wordt. De doelen voor de hulp vanuit het indicatiebesluit worden met cliënten besproken. Het indicatiebesluit tezamen met de verkregen informatie vanuit het opnamegesprek wordt verwerkt in het concepthulpverleningsplan van De Widdonck. Uit het interview komt naar voren dat het concepthulpverleningsplan wordt opgestuurd aan de cliënten voor opname of dat het plan op de dag van opname door de cliënten wordt gelezen. Check and act: beoordeling op aanwezigheid en inhoud van plannen en hierop handelen In het team wordt de opname voorbereid en wordt de inhoud van het hulpverleningsplan besproken. De pedagogisch medewerker is bij het opnamegesprek aanwezig en deze persoon heeft het hulpverleningsplan nodig voor de voorbereiding van het opnamegesprek. Ook de groepsleiding is afhankelijk van de informatie die zij in het hulpverleningsplan aantreffen voor de behandeling van de jeugdige. De school van de jeugdige wil het hulpverleningsplan ontvangen voor de aanvang van de schoolplaatsing. 14

15 De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de inhoud van het hulpverleningsplan. Een specifieke check op aanwezigheid en inhoud is niet bij een bepaalde functie neergelegd. De plannen worden gezien door het clusterhoofd. Hierbij wordt gecontroleerd op haalbaarheid en werkbaarheid. Een steekproef vanuit de hulpverleningsplannen vindt plaats door de manager zorg bij de aanvragen voor een psychiater. Dit is circa 60% van de hulpverleningsplannen. De geïnterviewden geven aan dat de werkwijze zoals beschreven ervoor zorg draagt dat er altijd een hulpverleningsplan aanwezig is. Resultaten dossieronderzoek inspectie De inspectie heeft in totaal 13 dossiers getoetst op de aanwezigheid van hulpverleningsplannen. Waarvan vier dossiers bij de Therapeutische GezinsVerpleging (gespecialiseerde pleegzorg). Aanwezigheid hulpverleningsplannen In elk dossier heeft de inspectie een hulpverleningsplan aangetroffen. Actualiteit hulpverleningsplannen Alle plannen zijn opgesteld voorafgaand aan de opname van de jeugdige. Inhoud hulpverleningsplannen De inspectie heeft in 5 dossiers de inhoud van hulpverleningsplannen onderzocht. In de plannen is expliciet aangegeven wie de contactpersoon vanuit De Widdonck is. Wie de coördinatie over het gehele hulpverleningsproces uitvoert komt in de plannen niet duidelijk naar voren. Uit de plannen is op te maken dat afstemming wordt gezocht met het indicatiebesluit. Naast de in de indicatie gestelde doelen wordt ook informatie over de problemen en stoornissen overgenomen in het plan. De concreetheid van de gestelde doelen is wisselend. Over het algemeen zijn de doelen door de inspectie als redelijk concreet gescoord. Een aantal doelen is concreet gemaakt in indicatoren, zodat helder is waar op gelet dient te worden. In een ander dossier komt een minder concreet doel voor zoals: X. heeft vaardigheden om met andere kinderen te spelen. In de plannen zijn bij de doelen geen specifieke termijnen gegeven waarop zij afgerond dienen te worden. In de plannen zijn instructies voor de groepsleiding opgenomen. Het plan heeft binnen de Widdonck ook de functie van informatieoverdracht naar de groepsleiding toe. In de plannen is ruime aandacht, zo n vier pagina s met voorgeschiedenis van de cliënten. Voor de cliënten is dit oude informatie. Het gedeelte waar het plan in wordt beschreven is ook zo n vier pagina s. Voor de communicatie met de cliënten over de voorgenomen hulp is het plan minder communicatief vanwege de functie van interne informatieoverdracht en omvang van het plan. Ook is er sprake van taalgebruik dat voor de cliënt niet gemakkelijk te begrijpen is: Volwassenen om X. heen nemen een houding van onvoorwaardelijke aanvaarding aan. Daarbij het gegeven dat vele cliënten pas op de dag van opname het plan te lezen krijgen draagt bij aan dat de communicatie over het plan onvoldoende vorm krijgt. 15

16 Overleg over hulpverleningsplannen De inspectie heeft onderzocht of over het hulpverleningsplan overleg plaatsvindt met de jeugdige en ouders. De aangetroffen werkwijze van De Widdonck hierin is als volgt: er wordt een opnamegesprek georganiseerd waarbij ouders, jeugdige en casemanager bij (kunnen) zijn. Op basis van dit gesprek wordt een hulpverleningsplan opgesteld. Het plan wordt aan ouders en jeugdige verzonden. In de praktijk worden niet in alle onderzochte dossiers het plan voorafgaand aan de opname aan de cliënten aangeboden. In de dossiers is zichtbaar dat in een relatief groot aantal dossiers de cliënten op de dag van opname het concepthulpverleningsplan te lezen krijgen. De aangetroffen plannen bij de TGV zijn ondertekend door een medewerker van de pleegzorg. De pleegouders en de casemanager van BJZ krijgen consequent het plan opgestuurd ter kennisname. Overleg over het plan met Bureau Jeugdzorg is niet zichtbaar. De TGV verzoekt niet om instemming van de (gezins)voogd. De (gezins)voogd krijgt het plan ter kennisneming toegezonden. Ouders en jeugdige krijgen het plan niet ter inzage en ook geen afschrift van het hulpverleningsplan. Ouders en jeugdige weten daardoor niet expliciet waar ze aan toe zijn en welke afspraken met wie zijn gemaakt. Daarbij valt op bij de TGV dat indien Bureau Jeugdzorg indiceert voor ouderbegeleiding gedurende de (intensieve) pleegzorgplaatsing dat in het hulpverleningsplan niet is terug te vinden wat voor hulp aan de ouder geboden gaat worden. Voor de ouder betekent dit dat in die gevallen niet wordt vastgelegd wat de bedoeling is, wie wat gaat doen en welke afspraken worden gemaakt ten aanzien van de hulp die op de ouder gericht is. Conclusies De aanwezigheid en actualiteit van hulpverleningsplannen scoort goed. De functie van het plan als communicatiemiddel met de cliënt komt niet goed uit de verf vanwege de inhoud en het tijdstip van inzage van de cliënt. Bij de TGV is niet zichtbaar bij een specifieke indicatie voor ouderbegeleiding wat deze hulp in zal houden omdat dit hulpaanbod niet in het hulpverleningsplan verwerkt is. Bij de TGV vindt geen overleg plaats over het hulpverleningsplan met de jongere en de ouders. Een functie van het hulpverleningsplan als communicatiemiddel met de cliënt wordt hierbij aldus niet gebruikt. 2.5 De praktijk: kwaliteitsbewaking op instellingsniveau In deze paragraaf geeft de inspectie aan op welke manier De Widdonck bewaakt dat hulp wordt verleend op basis van indicatiestellingen en hulpverleningsplannen. Ook nu worden met de PDCAbenadering de onderzoeksbevindingen geordend. 16

17 Plan: eisen/doelen stellen De Widdonck heeft aangegeven in beleid en interviews dat indicatiestellingen en hulpverleningsplannen aanwezig moeten zijn. Er is geen beleid dat aangeeft dat gegevens over alle ontvangen indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen op instellingsniveau systematisch verzameld dienen te worden. Do: uitvoeren van activiteiten Volgens de geïnterviewden is het nog niet zo dat De Widdonck systematisch registreert in hoeveel procent van de instromende cliënten een indicatiebesluit en hulpverleningsplan aanwezig was die aan de eisen voldeed. In individuele gevallen worden deze gegevens wel bijgehouden. Check and act: analyseren van de uitkomsten van de toetsingen en hierop handelen Uit de interviews en de beleidsdocumenten over de cliëntroute komt naar voren dat De Widdonck actief is in het op instellingsniveau verbeteren van de ketensamenwerking met Bureau Jeugdzorg. De Widdonck zoekt contact met Bureau Jeugdzorg Brabant om gesignaleerde problemen in de cliëntroute op te lossen. Conclusies Bij De Widdonck vindt (nog) geen systematische verzameling van gegevens plaats die inzicht bieden in de mate waarin indicatiebesluiten en plannen aanwezig zijn en aan de gestelde eisen voldoen. Bij De Widdonck is aandacht voor het bewaken van de praktijk aan de gestelde eisen. De toetsing leidt naast een beoordeling ook tot verbeteracties op verschillende niveaus in de organisatie. 17

18 18 Inspectie jeugdzorg

19 Hoofdstuk 3 - Analyse en conclusie van de inspectie In dit onderzoek heeft de inspectie onderzocht of De Widdonck gericht organiseert en bewaakt dat binnen de instelling wordt gewerkt met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen die aan de eisen voldoen. Ook heeft de inspectie de feitelijke praktijk getoetst: zijn ook daadwerkelijk beide documenten aanwezig en voldoen die aan minimale eisen? Analyse: kwaliteitsbewaking op casusniveau De wijze waarop op casusniveau het proces is georganiseerd, laat zien dat het werken met beide documenten als eis geldt. Nadrukkelijk wordt bewaakt dat een indicatiebesluit aanwezig is, zonder dit besluit zal het hulpverleningsproces in principe niet starten. Wel constateert de inspectie dat De Widdonck uit indicaties niet altijd kan opmaken of een jongere en zijn ouders het eens zijn met de indicatie en of ze begrijpen wat het inhoudt. Resultaten inspectietoets Vergeleken met het inspectieonderzoek van vorig jaar heeft De Widdonck dezelfde goede resultaten qua aanwezigheid en tijdigheid van het hulpverleningsplan laten zien. Het onderzoek laat zien dat een cliënt bij De Widdonck kan rekenen op een hulpverleningsplan dat gebaseerd is op een indicatiebesluit. Ten aanzien van de concreetheid van indicatiebesluit en hulpverleningsplan is nog verbetering te behalen. In de hulpverleningsplannen worden bijvoorbeeld geen termijnen genoemd. De functie van de plannen en het tijdstip van communicatie over het conceptplan hierover met jongere en ouders verdient nog nadere aandacht. Het plan kan beter als communicatiedocument met betrokken partijen gebruikt worden. Het plan vervult daarmee nog niet de functie die het zou kunnen en moeten hebben. Uit het feit dat bij de TGV het overleg over de plannen niet voldoet, maakt de inspectie op dat binnen de pleegzorg andere eisen aan de plannen gesteld worden die niet voldoen aan wat de cliënten mogen verwachten. Analyse: kwaliteitsbewaking op instellingsniveau De instelling hanteert duidelijk als doel/eis dat met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen wordt gewerkt. Op instellingsniveau wordt echter nog niet systematisch informatie verzameld om vast te kunnen stellen of ook daadwerkelijk in de praktijk gewerkt wordt volgens de doelen. Indien dit inzicht systematisch aanwezig is zou de instelling gerichter maatregelen kunnen nemen wanneer de kwaliteit te wensen overlaat. 19

20 Conclusie van de inspectie over de kwaliteitsbewaking van De Widdonck De Widdonck hanteert doelen als het gaat om de aanwezigheid en de functie van de documenten indicatiebesluit en hulpverleningsplan. Op casusniveau zijn duidelijke aanzetten gegeven om die doelen ook te realiseren. Voor de inhoud van beide documenten geldt dat deze naar het oordeel van de inspectie scherper kan vanuit het cliëntperspectief gezien. De functie van het hulpverleningsplan als communicatiedocument kan beter uit de verf komen. Met name bij de intensieve pleegzorg dient hierin nog een slag gemaakt te worden zodat cliënten middels een hulpverleningsplan waar zij inzage in hebben inzichtelijk krijgen wat er voor hulpaanbod wordt gedaan en hoe zij daarbij betrokken worden. De Widdonck verzamelt nog niet systematisch informatie over de mate waarin in de praktijk de doelen worden gehaald. 20

21 Hoofdstuk 4 - Aanbevelingen Op grond van het onderzoek komt de inspectie tot de volgende aanbevelingen aan de instelling: Zorg dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk aantoonbaar betrokken worden bij de inhoud van indicatiebesluit en hulpverleningsplan: - organiseer de communicatie over het hulpverleningsplan met de cliënt zodanig dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk voorafgaand aan de start van de hulp hun mening kunnen geven over de inhoud van het hulpverleningsplan. - stel de inhoud van het hulpverleningsplan dusdanig op qua omvang en leesbaarheid dat dit de communicatie over het plan met de cliënt ten goede komt. - spreek Bureau Jeugdzorg aan op het zichtbaar weergeven van de mening van de jongere en zijn ouders ten aanzien van de toegewezen hulp in het indicatiebesluit. Maak afspraken met Bureau Jeugdzorg over de actualiteit van indicatiebesluiten en overleg / instemming over (pleegzorg) hulpverleningsplannen. De Widdonck heeft aangegeven in documenten aan welke proces- en inhoudelijke eisen de uitvoering moet voldoen. Maak hier gebruik van: zorg dat binnen De Widdonck ook de hulpverleningsplannen bij de TGV voldoen aan de eisen die de instelling er zelf aan stelt. Organiseer als De Widdonck dat systematisch informatie wordt verzameld over de meest relevante indicatoren van de kwaliteit van beide documenten. Organiseer de foutopvang, dat wil zeggen organiseer dat er managementinformatie verzameld wordt over de aanwezigheid en kwaliteit van beide documenten, zodat het management actie kan ondernemen wanneer dit nodig blijkt. Aanbeveling aan de provincie Noord-Brabant Neem als provincie maatregelen die ertoe leiden dat De Widdonck ten aanzien van het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen binnen 3 maanden voor elke cliënt voldoet aan de gestelde eisen. 21

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan. Inspectie jeugdzorg

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan. Inspectie jeugdzorg Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2005 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort. Inspectie jeugdzorg

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort. Inspectie jeugdzorg Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort Inspectie jeugdzorg Utrecht, september 2005 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek...

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2010 2 Samenvatting Aanleiding voor dit toezicht was de melding van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna BJZ

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland

Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk 1 - Waarom dit toezicht en hoe?...7 Aanleiding...7

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Verantwoorde zorg, veilige zorg?

Verantwoorde zorg, veilige zorg? Verantwoorde zorg, veilige zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg binnen het project jeugdzorgboerderijen van Pactum en Joozt-LSG Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl

SML NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl SML10-13 Lid Gedeputeerde Staten provincie H o L L A N D ZUID NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl Aan de leden van de Statencommissie Samenleving Mevrouw A.G.M, van de Vondervoort Contact T 070-441 6417 F 070-441

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2007 2 rapport crisisopvang provincie Groningen Samenvatting Op verzoek van de provincie

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij beslissingen tot terugplaatsing naar huis Onderzoek naar de doorgevoerde verbeteringen Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland Utrecht, juli 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd VRAAG 6 DATUM: 8 sept 2010 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd In januari en februari 2010 hebben 77 leden van het Landelijk Pleegzorg Panel vraag

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Winterswijk Plaats : Winterswijk Gemeentenummer : 0294 Onderzoeksnummer : 290093 Datum onderzoek : 1 juni - 31 juli 2016 Datum

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Friesland bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Friesland bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Friesland bij cliënten in acute crisis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 26-01-2012 In opdracht van gemeente: HAARLEM Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2013 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting Op 20 maart 2012 plaatste de Inspectie Jeugdzorg de organisatie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg De toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg

Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg in Overijssel Inspectie Jeugdzorg December 2005 1 2

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 31-01-2013 In opdracht van gemeente: VELSEN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar Pgb-plan Jeugd Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar U heeft met een medewerker van de Ouder- en Kindteams gesproken over uw hulpvraag. Samen hebben jullie een perspectiefplan

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg Datum inspectiebezoek: 05-11-2012 In opdracht van gemeente: GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING Inhoud Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming Nienke Foolen (Nederlands Jeugdinstituut) Meike Koopman (Nederlands Jeugdinstituut) Pieter Jelle Moenandar (Hogeschoolvan Amsterdam) Voorstellen Korte quiz!

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag

De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag De kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des heils regio Den Haag Locatie Zij aan Zij Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan 81 7447AC HELLENDOORN Registratienummer 203938902 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 06-07-2015

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer 2348 Onderwerp Plaatsing kinderen naar buitenland door jeugdzorg Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Onderzoek Maasmeisje Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie jeugdzorg Openbaar rapport april 2007 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 BJZ AMK... 7 1.1 Toetsingskader... 7 1.2 Bevindingen primair

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2005 Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Het onderzoek...7

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan GZ WOERDEN

Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan GZ WOERDEN Inspectierapport Chr. Peuterspeelzaal Het Visje (PSZ) Trasmolenlaan 2 4 3447GZ WOERDEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WOERDEN Datum inspectiebezoek: 26-09-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen Dit is een publicatie van: 13.0008696 Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer: 136524175

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Landelijk rapport. Toezicht pleegzorg in Nederland

Landelijk rapport. Toezicht pleegzorg in Nederland Landelijk rapport Toezicht pleegzorg in Nederland Den Haag, juni 2003 2 Samenvatting De vraagstelling Het toezicht op de pleegzorg is het tweede in de reeks van onderzoeken op verzoek van de overheden

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2005 1 2 Inhoudsopgave Aanleiding onderzoek...5

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Utrecht, 17 oktober 2012 Betreft: Internetconsultatie Jeugdwet Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Algemeen. Positionering pleegouders en

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Naam Document : Algemene leveringsvoorwaarden Careyn Afdeling Voedingsvoorlichtting en Dieetadvisering Eigenaar document : Manager

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie