Bulletin. Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING. vrijdag 3 april 1998, uur. Nederlands Vestingmuseum. Westwalstraat 6 Naarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin. Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING. vrijdag 3 april 1998, 15.30 uur. Nederlands Vestingmuseum. Westwalstraat 6 Naarden"

Transcriptie

1 Vereniging Zelfstandige Vertalers Bulletin Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING vrijdag 3 april 1998, uur Nederlands Vestingmuseum Westwalstraat 6 Naarden Van de redactie Het eerste nummer van 1998 is geredigeerd tussen de storm- en hagelbuien van de eerste maartdagen door. Moeilijk om dan sereen en gestructureerd bezig te zijn. Maar toch. Voor de algemene ledenver ga de ring hebben wij voor de ver ga de ring zelf en het aansluitende informele ge deel te een droge, ditmaal ondergrondse lo ka tie in het midden des lands gezocht en gevonden: het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. We hopen dat velen van u de weg naar deze historische stad zullen vinden. Onze vergaderingen zijn de gelegenheid bij uitstek tot (nadere) onderlinge kennismaking, en een aanzienlijk deel van de introducés is intussen lid van de VZV geworden. Wij hopen dat deze tendens zich voortzet en vragen de leden om een of meer vertalers als introducé(e) voor het tweede gedeelte van deze vergadering uit te nodigen. Houdt u vooral niet na deze bladzijde op met het lezen van dit Bulletin! Er staat nog heel veel nuttigs in. Tot 3 april in Naarden, Ilse Hesper

2 Inhoud Leden Leden In memoriam Programma 3 april 1998 Agenda ALV Jaarstukken 1997 Begroting 1998 Beëdigen van vertalers Do the natives speak English? Onrust rond de WAZ De pers en haar ethiek Backspace Naast het trieste bericht van de dood van Clasien van der Weide, die drie jaar lid is geweest van onze vere niging, kunnen wij u gelukkig ook heuglijker nieuws brengen: de VZV heeft er weer een lid bij! Anna Carstens vertaalt uit het Nederlands in het Duits, met als vakgebieden kunst en cultuur, economie en reclame, psychologie en sociologie, toerisme en sport, natuur en milieu. Haar adres is: Mw. A. Carstens Tadamasingel EK Zutphen Tel Fax Modem Verder heeft Dicky Fokker, lid van het eerste uur, te kennen gegeven dat zij haar vertaalactiviteiten wenst te beëindigen en daarom is haar lidmaatschap in een geassocieerd lidmaatschap omgezet. In memoriam Clasien van der Weide Op maandag 9 maart 1998 is Clasien van der Weide thuis overleden. Clasien, die al geruime tijd ernstig ziek was, is 52 jaar geworden. De begrafenis heeft vrijdag 13 maart onder overweldigende be langstelling plaatsgevonden in haar woonplaats Kwadijk. Clasien was voor zeer velen in de (ver)taalwereld geen onbekende: als tolk, docente en vertaalster Frans, als eigenaresse van Vertaalbureau Van der Weide, als actief lid van (beroeps)verenigingen en (exa men) com mis sies. Nog onlangs is ze door het NGV voor haar verdiensten onderscheiden met de Minerva-prijs. Haar grote liefde voor en kennis op het gebied van bloemen maakte ze tot haar specialiteit, ook bij het vertalen. Veel van haar opdrachtgevers zijn te vinden in de wereld van de tuinbouw en daaraan gelieerde branches. Eigenschappen als een nuchtere kijk op de wereld, zakelijk inzicht, organisatietalent en het vermogen om anderen te inspireren hebben haar ongetwijfeld ook geholpen te bewerkstelligen dat ondanks haar ziekte de werkzaamheden van het vertaalbureau doorgang konden vinden. Bovenal was Clasien een prettige collega en een fijn mens, genietend van het leven, met gevoel voor humor en altijd een warme belangstelling voor anderen. Het is een voorrecht haar te hebben gekend en met haar te hebben mogen samenwerken. 2

3 Programma 3 april 1998 Programma ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de VZV op vrijdag 3 april 1998 in het Nederlands Vestingmuseum te Naarden uur Zaal open uur Algemene ledenvergadering VZV uur Ontvangst van leden en introducés in het vestingmuseum uur Rondleiding door het museum uur Diner in Auberge le Bastion. Locaties Nederlands Vestingmuseum Westwalstraat JA Den Haag Tel Bereikbaarheid en parkeren: Zie bijgaande folder. Auberge le Bastion St. Annastraat 3 Naarden Tel Het restaurant ligt op loopafstand van het museum. Kosten Het middagprogramma en de receptie komen voor rekening van de VZV. De bijdrage voor het diner bedraagt voor VZV-leden ƒ 45. Introducés betalen voor het diner ƒ 65. Wij verzoeken U de kosten over te maken op girorekening t.n.v. Penningmeester VZV, onder vermelding van: Bijdrage diner. Betaling kan eventueel ook tijdens de receptie plaatsvinden. Aanmelden van leden en introducés Graag zo spoedig mogelijk bij het VZVsecretariaat aanmelden middels het bijgevoegde aanmel dings formulier. Vergeet niet de namen van eventuele introducés te vermelden! Agenda ALV uur precies: Opening door de voorzitter. Om alle aanwezige leden de gelegenheid te bieden tijdens de vergadering op de voorgestelde punten te reageren dient de vergadering stipt op tijd te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 november 1997 De notulen van de vorige ALV zijn opgenomen in Bulletin 4/ Ingekomen stukken Deze zullen bij de desbetreffende punten worden behandeld. 4. Financiën Jaarrekening 1997 en begroting 1998 (zie elders in dit Bulletin). 5. Ledenbestand Zie de mededeling elders in dit Bulletin. 6. VZV en Internet Ontwikkelingen. Zie ook het jaarverslag in dit Bulletin. 7. MetaCom Stand van zaken. 8. WAZ, beëdiging enz. Zie de gedachten over deze onderwerpen in dit Bulletin. 9. Diversen 10. Rondvraag 11. Sluiting 3

4 Resultatenrekening 1997 Kosten Opbrengsten Administratie telefoon 4.230,00 Contributie ,00 Administratie fax 191,29 Contributie ,00 Administratie ALV 905,00 Inschrijfgeld 210,00 Bull./Reg./Doc. uren 704,75 Rente 19,22 Bull./Reg./Doc. materiaal 1.278,95 Porti 1.908,00 Films oud VZV-vignet 70,51 ALV voorjaar, verg./rec ,50 ALV voorjaar, diner 1.050,00 Bijdragen diner voorjaar 924,02 ALV najaar, verg./rec ,00 ALV najaar, diner 2.416,25 Bijdragen diner najaar 1.565,00 K.v.K ,38 K.v.K ,00 Attenties bloemen 182,50 Attenties VZV-bonnen 150,00 Bestuurskosten 120,00 Diversen 40,00 Subtotaal ,13 Subtotaal ,24 Winst 2.814,11 Af: contributie ,00 Totaal ,24 Totaal ,24 Balans ultimo 1997 Activa Passiva Saldo rekening courant 2.772,66 Eigen vermogen ,51 Saldo Leeuwrekening ,00 Contributie ,00 Crediteuren 561,15 Totaal ,66 Totaal ,66 4

5 Toelichting jaarcijfers 1997 Administratie ALV: Door Allround in rekening gebracht voor het voorbereiden en bijwonen van de algemene ledenver ga de ringen. Films oud VZV-vignet: kosten voor het verwerven van de door Studio Cre-Art vervaardigde originelen van het VZVbriefpapier, etiketten en het vignet. Deze zijn overigens niet meer in gebruik. K.v.K. 1995: bijdrage K.v.K. voor het jaar Hiervoor is in 1997 een aanmaning ontvangen; de oorspronkelijke rekening is destijds niet geboekt, dus waarschijnlijk niet ontvangen. Diversen: Restitutie van een in 1996 door een van de leden teveel betaald bedrag. Contributie 1998: De rekeningen voor de contributie 1998 zijn in december 1997 verstuurd. Enkele betalingen zijn ook al in 1997 binnengekomen. Teneinde het overzicht van het beschouwde jaar niet te vertekenen, is het aan contributie voor het nieuwe jaar ontvangen bedrag in mindering gebracht op het totaal aan opbrengsten in Op de eindbalans is dit bedrag ook afzonderlijk vermeld en nog niet toegevoegd aan het eigen vermogen. Winst: De in het beschouwde jaar geboekte winst is op de eindbalans reeds toege voegd aan het eigen vermogen. Crediteuren: Declaraties van Allround en de secretaris die in december 1997 zijn ingediend, maar pas in 1998 betaald. Begroting 1998 Begroot 1997 Werkelijk 1997 Begroot 1998 Contributie/inschrijfgeld Bijdragen ALV Rente Opbrengsten Administratiekantoor Administratie fax Administratie ALV Administratie uren Administratie materiaal Porti Drukwerk 200 ALV/PR Bestuurskosten MetaCom Webstek 500 Diversen Beoordelingen 200 Kosten Resultaat Totaal

6 Beëdigen van vertalers EEN PRAKTIJK GESCHOEID OP EEN LEEST UIT DE VORIGE EEUW (Alle gegevens en citaten in dit artikel zijn overgenomen uit twee artikelen van Annemieke Wever, verschenen in de Linguaan, het verenigingsblad van de NVTV, (nrs. 3 (9) 97 en 4 (9) 97). Vele van onze leden genieten de status van beëdigd vertaler, die hen, voor de goegemeente, boven het niveau van de gewone vertaler verheft. Met dit feit valt voor een Nederlands vertaler in het algemeen te leven, want, als hij dit wil, kan hij zonder al te grote struikelblokken dit predikaat verwerven. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid over de vereiste getuigschriften beschikken. Zodra de vertaler van het geijkte pad afwijkt, begeeft hij of zij zich echter in het struweel van gewoonten en praktijken die zijn ontstaan na de invoering van de Wet Beëdigde Vertalers van 6 mei 1878, met aanvulling bij de wet van 20 april En inderdaad, in 120 jaar kan veel wildgroei ontstaan. Over deze gewoonten en praktijken struikelt de vertaler die in het buitenland een (taal)opleiding heeft voltooid die in Nederland niet wordt erkend of die geen specifieke taalopleiding heeft gevolgd (bijv. een jurist die is gaan vertalen). Voor een volledig overzicht van de stappen die op dit moment moeten worden ondernomen, verwijzen wij naar de zeer gedetailleerde en overzichtelijke artikelen in de Linguaan en de richtlijnen beëdigde vertalingen van het NGV (1966). Het enige dat wij hier willen doen is aangeven dat een belangrijke procedure als beëdiging op dit moment niet veel meer dan nattevinger-werk is. Parallel aan de professionalisering van ons vak zou ook de beëdigingsprocedure meer aan de huidige eisen moeten worden aangepast en volgens eenduidige en uniforme criteria moeten verlopen. Het is een procedure die in overleg met vertalers, opleidingsinstituten, overheid en rechtbanken dient te worden herzien, en daarbij vormt de MetaCom zeker een goed platform. De criteria voor toelating Deze criteria verschillen per rechtbank. De rechtbank van Den Haag stelt t.a.v de verklaring van een hoogleraar dat uit de verklaring moet blijken dat: u in staat bent met voldoende resultaat een schriftelijke vertaling te maken van een niet te gemakkelijk stuk proza, betrekking hebbende op het maatschappelijk leven in de ruimste zin, uit het Nederlands in de vreemde taal en uit de vreemde taal in het Nederlands. Veel vager kan dit niet: voldoende resultaat, niet te gemakkelijk stuk proza, maatschappelijk leven in de ruimste zin. Wanner wordt aan deze eisen voldaan? De rechtbank van Amsterdam bepaalt dat de vertaler: schriftelijk maar ook mondeling uitstekend vanuit de vreemde taal in het Nederlands en vanuit het Nederlands in die vreemde taal kan vertalen. Hier het begrip van uitstekend vertalen. Waar ligt de grens naar minder uitstekend vertalen? Kan een pas afgestudeerde inderdaad uitstekend vertalen? Vertalers vertalen zeer vaak slechts in één richting. Bij de opleidingen komt de discussie op gang over het nut en de noodzaak van het vertalen in twee richtingen. Ook voor het beëdigen lijkt het zinvol de mogelijkheid te scheppen slechts voor één taal beëdigd te worden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de brontaal volledig begrepen moet worden, maar dat is iets anders dan goed in die taal kunnen vertalen. Het is het verschil tussen een taal beheersen en in die taal kunnen vertalen. Een essentieel verschil dat iedere vertaler zal beamen. De kosten van een vertaaltest Zodra de vertaler die zich wil laten beëdigen niet over de vereiste getuigschriften beschikt, kan hij een vertaaltest afleggen. De kosten verschillen per instantie: In Maastricht (NVTV) bedragen de kosten minimaal ƒ 220,-. Er dient te worden vertaald van het Nederlands in de vreemde taal of talen en omgekeerd. Indien de vertaler voor deze test slaagt, kan hij een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. Het Nederlands Genootschap van Vertalers neemt eveneens een test af. Deze test kost ƒ 264,50 (basisbedrag van ƒ 147,- plus een toetsbedrag van ƒ 117,50). Een voorwaarde is echter dat de vertaler zich als NGV-lid aanmeldt (ƒ 350,-). 6

7 Het is duidelijk dat de kosten nogal uiteen kunnen lopen. Het feit dat een vertaler lid is van de VZV zou als criterium al voldoende moeten zijn. In dat geval zouden er helemaal geen extra kosten hoeven te worden gemaakt. De beëdigingsprocedure In Maastricht en in Den Haag kan de hele procedure op korte termijn worden afgehandeld als de juiste stukken bij de rechtbank overhandigd worden en het griffierecht meteen wordt voldaan. Beëdiging kan in de meeste gevallen binnen twee weken plaatsvinden. In Amsterdam kan het langer duren: vanaf het moment van indiening een tot twee maanden. Voor de beëdiging dient de vertaler voor de meervoudige kamer te verschijnen en de eed of de belofte af te leggen. De tekst is: Hiermee verklaart u dat u, volgens artikel 3 van de Wet, uw pligten als vertaler met naauwgezetheid zult vervullen. De plicht tot nauwgezetheid is wat men tegenwoordig ziet als inspanningsverplichting. Dit betekent meer dan moeite doen om aan een juiste vertaling te komen. Opdrachtgevers verwachten op grond van de beëdiging een bepaalde kwaliteit. Wat dat betreft heeft de vertaler de morele verplichting zijn gehele kennis en bekwaamheid in dienst te stellen van de opdrachtgever. Zaken als (te) korte afleveringstermijnen en slechte kwaliteit van de brontekst kunnen die inspanningsverplichting afzwakken. Wanneer de kwaliteit van de doeltekst echter kan worden verbeterd door overleg met de opdrachtgever, kan de vertaler alsnog aan deze verplichting voldoen. In plaats van inspanningsverplichting zou je dus ook kunnen spreken van verantwoordelijkheid (Linguaan). Deze tendens is zeker een positieve bijdrage. Hoe kan hieraan meer structuur worden gegeven? I.H. Uit een tekst die ter vertaling werd aangeboden: Located behavior, shaped in attitude, includes located irrelevance behavior of bodies approaching shaped support in a group of 4 trained beings with attitude moments within. Ga er maar aan staan... Een mooi staaltje correctiewerk van een overbe hulp zame computer (natuurlijk in samenwerking met een niet erg oplettende toetsenist): Een uniek mengprincipe, waarbij glijbanen en Erosdynamisch gevormde schoepen worden gebruikt. Do the natives speak English? Are you a native speaker of English working as a professional translator of Dutch in the business and technical fields? Do you sometimes worry that your English may have been comtaminated by Dutchisms? Do you occasionally find it difficult to distinguish between good usage and your own personal whims? Is it either difficult or impossible for you to get a native-speaker colleague to check your work? Do you think you may be missing some of the finer points in your Dutch source texts? Would you like an opportunity to compare notes with other native-speaker translators? If you can answer any of these questions in the affirmative, the TEAMWORK workshop for native speakers of English, which will take place at Stadskasteel Oudaen in Utrecht, should be just the thing for you. You can choose between Friday 5 June and Saturday 6 June In both cases the workshop lasts from 10 a.m. to 5.30 p.m. For more information contact: TEAMWORK, Europalaan 67, 6226 CN Maastricht. Tel Fax

8 De onrust rond de WAZ De Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen die tegen langdurige arbeids onge schik theid verzekert, is alom in slechte aarde gevallen, temeer omdat de eerste kennismaking met deze wet een aanslag was. Deze viel voor vele zelfstandigen hoger uit dan de bijdrage AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) die voorheen gold. De aanslagen hebben velen naar rekenmachine en pen doen grijpen, en ook de pers heeft zich niet onbetuigd gelaten. Eerste conclusie: simpel, overzichtelijk en inzichtelijk is de nieuwe wetgeving niet, en de gevolgen zijn lang niet eenduidig. Volgens een artikel in de Volkskrant schat MKB Nederland dat de groep benadeelde zelf standigen omvangrijk is. Vooral de groep met een jaarwinst tussen en gulden zou fors moeten inleveren. Punt van kritiek is verder de grondslag waarover de aanslag wordt berekend. Deze is niet zoals bij de vroegere AAW het belastbaar inkomen, maar de winst uit onderneming, d.w.z een belasting voor aftrek van pensioenpremies en hypotheekrente. Anderzijds is de WAZ-premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als vereniging van zelfstandigen heeft de VZV informatie ingewonnen bij Kooi & Van Leeuwen Accountants. Hierbij in het kort hun antwoord: Zoals bekend, maakt de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen onderdeel uit van de nieuwe wet- en regelgeving betreffende het sociale bouwwerk in ons land, waarmee getracht wordt de verantwoordelijkheid en ook de kosten, meer dan voorheen, bij de ondernemer te leggen. De herzieningen van ons sociale stelsel zijn de laatste jaren sterk in de publieke belangstelling geweest, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de ziektewet, wijzigingen in de WAO, de ANW etc. Tijdens deze procedure, die voorafgaat aan de totstandkoming van die wet, hebben veelal ook belangenorganisaties de gelegenheid de voorstellen te beoordelen en van commentaar te voorzien. Wij hebben de indruk dat aan de invoering van de WAZ door de pers niet de aandacht is geschonken die deze wet op grond van de gevolgen voor de zelfstandigen verdient. Dit neemt echter niet weg dat ook deze wet op een democratische wijze tot stand is gekomen. Het is niet te voorkomen dat, hoe zorgvuldig er ook gehandeld wordt bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving, er altijd situaties kunnen ontstaan waardoor een individu of een groep benadeeld wordt ten opzichte van zijn vorige positie of ten opzichte van anderen. Daar de wetgeving reeds is ingevoerd, zullen bezwaren stevig onderbouwd moeten zijn en breed gedragen moeten worden, wil er van enige kans op succes sprake kunnen zijn. Voor het organiseren van een protestactie is het zinvol contact te zoeken met andere belangenorganisaties, bijvoorbeeld met MKB Nederland, de VNO etc....wellicht kan dat ertoe leiden dat bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd dan wel dat een volgend kabinet met wijzigingsvoorstellen komt. Desgewenst zijn wij graag bereid een en ander te helpen organiseren. Verder ontving de VZV, eveneens via Kooi en Van Leeuwen, een kopie van een brief die de belastingdienst aan een groot aantal zelfstandigen gestuurd heeft. De inhoud: Bij het berekenen van de aanslag Inkomstenbelasting/Premie volks ver ze keringen 1998 is geen rekening gehouden met de verhoging van de zelfstan di gen aftrek per 1 januari Dit zal worden hersteld. Bovendien is, als onderdeel van de koopkrachtreparatie, door het Kabinet besloten de zelfstandigenaftrek nog extra te verhogen. Het Parlement moet zich nog over deze extra verhoging uitspreken. Om die redenen zal het bij de in januari opgelegde voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/Premie volksverze ke rin gen 1998 vastgestelde belastbare inkomen worden verlaagd met een bedrag van ƒ Uw voorlopige aanslag zal dus worden verminderd met de over dat bedrag verschuldigde belasting. Duidelijk is dat aan de gevolgen van de nieuwe wetgeving zeker gesleuteld zal worden. Om deze reden lijkt het ons op dit moment niet opportuun dat de VZV tijdrovende actie onderneemt. Wel moeten we de ontwikkelingen op de voet volgen - en dat zal zeker gebeuren. I.H. 8

9 De pers en haar ethiek Voor vertalers is het geen nieuwtje: het beroep is niet beschermd, iedereen mag het bordje vertaler op zijn deur spijkeren. De grote verscheidenheid van het werk nodigt bovendien niet uit tot algemene centralisatie. Het gevolg is dat er onder de noemer vertaler veel beunhazen aan het werk zijn en tweederangs vertaalbureaus tegen schandalig lage prijzen onervaren vertalers voor zich laten werken. Deze situatie is niet uniek voor Nederland. De serieuze vertaalbureaus en goede vertalers halen hun schouders op, zien alleen met teleurstelling dat ook professionele vertalers soms bereid zijn ver onder een redelijk tarief te werken, omdat ze vertalen als een hobby zien, omdat ze niet van hun eigen inkomsten afhankelijk zijn. Verbluft reageerden daarom ook vele vertalers toen in Het Financieele Dagblad van 10 februari een uitgebreid artikel over vertaalbureaus stond onder de kop Vertaalbureaus blijven steken in Hollandse klei. Die kop klinkt niet vleiend - en de inhoud is het nog minder. De journalist (J. Woudt) schroomt niet om vertalers met naam en adres te noemen om te bewijzen hoe slecht zij zijn gehuisvest en hoe treurig het met hen is gesteld. Het vertaalbureau WTS steekt echter met kop en schouders boven deze ellende uit: een van de marktleiders in Nederland. En dit vertaalbureau op wiens zwarte lijst staat het niet? doet ook nog een duit in het zakje over de ongestructureerde branche. Wat mij in eerste instantie tegenstaat, is de onzorgvuldigheid van de journalist. Afgezien van het feit dat hij de regels van privacy met voeten treedt, een verhaal brengt dat geen enkele nieuwswaarde heeft en onjuist is, geeft hij ook nog de indruk informatie over te brengen, ofschoon hij duidelijk geen verstand van het onderwerp heeft en zich ook niet op de hoogte heeft gesteld van de feitelijke situatie. Even kwalijk is het vervolg. Vertegenwoordigers van het NGV, de ATA en (uiteraard) de VZV hadden een gesprek met deze journalist, om hem erop te wijzen dat de vertaalbranche niet die jungle is die in het bewuste artikel gesuggereerd wordt. In een sector waarvan de toegang niet door opleiding en examens is geregeld en waar mensen met zeer uiteenlopende achtergronden werken, zal het altijd moeilijk zijn eenduidige kwaliteitscriteria voor de beroepsuitoefening vast te leggen. Dat neemt echter niet weg dat er goed wordt samengewerkt tussen vertalers en vertaalbureaus en dat vaak hoge kwaliteit wordt geleverd (nieuw begrip in deze samenhang: daarover was tot nu toe gezwegen). De heer Woudt was hiervan niet onder de indruk, hij vond het interessant wat hij hoorde. Een rectificatie plaatsen? Nee, dat ging echt niet. Alleen als de vertegenwoordigers echt iets nieuws te melden hadden, zou hij een korte mededeling in zijn krant kunnen opnemen. En dat is gebeurd (zaterdag 28 februari). Onder het kopje Vertaalsector streeft naar invoering keurmerken staat er dat de koepel van brancheorganisaties MetaCom streeft naar invoering van een keurmerk voor vertalers en een keurmerk voor vertaalbureaus. Dat weten we dan ook weer. Was inderdaad ook voor ons nieuw. We hebben dus kunnen vaststellen dat zelfs een blad van redelijk niveau als Het Financieele Dagblad zich leent voor het geven van non-informatie, waarop dan wordt doorgeborduurd. In de complexe wereld waarin wij leven en waar het er vooral op aankomt duidelijke en eerlijke informatie te geven, is dit een treurige constatering. I.H. Soms krijgt een vertaler te maken met teksten van bijbelse kracht en eenvoud: For (naam organisatie) to keep us from a deficit (see budget) it means: There was a General Secretary, now there is an International Secretary. There was an Educational Secretary, now there is none and there will be none. There was an assistant Educational Secretary, she is going and will not be replaced. So there is none. There was a secretary who is leaving and will not be replaced. So it s gone. There was a second secretary, who is not leaving. So there will be one. There was the accountant. He will be shared with the EG, each 50%. There was the housecleaning. This will be shared with EG, 50%. So (organisatie) has one International Secretary and one secretary, 50% bookkeeping and housecleaning. 9

10 U hebt vast ook wel eens iets gelezen of gehoord over Tamagochi, het electronische huisdier maar zovele jonge japanners en hele voksstammen elders zozeer hun hart aan verpanden dat zij nauwelijks meer aan hun eigen leven toekomen. Het diertje moet immers op tijd worden gevoed, het moet slapen, leren en vooral ook genoeg aandacht krijgen. Het leed is dan ook vaak niet te overzien wanneer Tama weer eens vroegtijdig het loodje legt, zodat naar de reset -knop moet worden gegrepen om de hele geschiedenis nog eens dunnetjes over te doen met zijn volgende incarnatie. De schijnbare kwetsbaarheid van Tamagochi houdt wellicht verband met de enigszins schetsmatige wijze waarop zijn baas door de fabrikant wordt onderwezen in het onderhoud: In de politiek neemt men het meestal niet zo nauw als het op spelling aankomt, dat weten we maar al te goed sinds de komst van het nieuwe Groene Boekje. Ook plaatselijk wordt op dit gebied soms het landelijk (gebrek aan) niveau geëvenaard. Zo wist het Rosmalens Nieuwsblad onderstaand huzarenstukje te melden. De nieuwe gemeenteraad zal zich op dit moment ongetwijfeld buigen over de vraag welke bestaande sluiskolk zich eventueel voor dit doel leent en of er misschien toch niet een nieuwe moet worden gebauwt. Het Bulletin is een periodieke uitgave van de Vereniging Zelfstandige Vertalers. Het bestuur van de VZV bestaat uit: Ilse Hesper, voorzitter Marcus de Geus, secretaris Béatrice Râtel, penningmeester Myrna Dop, lid toelatingen Marinus Strang, lid Adreswijzigingen en algemene correspondentie: VZV Braamkamp JC Zutphen Tel.: Fax : Kopij voor het Bulletin: Ilse Hesper Ingrid Bergmanstraat HJ Almere Tel.: Fax :

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

INHOUD. SVVT 25 jaar jong blz. 1. Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3. Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz.

INHOUD. SVVT 25 jaar jong blz. 1. Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3. Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz. INHOUD SVVT 25 jaar jong blz. 1 Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3 Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz. 4 Onze vaste stek: Pulchri Studio blz. 8 SVVT als inspiratiebron blz.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Is het einde van de privacy in zicht?

Is het einde van de privacy in zicht? amsterdams balie bulletin september 2007 Arthur Kohn in New York De Amsterdamse beëdigingsgriffier Jonge Balie naar Moskou Interview met mr. Jacob Kohnstamm Is het einde van de privacy in zicht? september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1)

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Verslag: 1. Opening 16 e NTG bijeenkomst 5 september 1995...1 2. Verslag NTG bijeenkomst van 24 mei 1995...1 3. Ingekomen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie