Bulletin. Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING. vrijdag 3 april 1998, uur. Nederlands Vestingmuseum. Westwalstraat 6 Naarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin. Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING. vrijdag 3 april 1998, 15.30 uur. Nederlands Vestingmuseum. Westwalstraat 6 Naarden"

Transcriptie

1 Vereniging Zelfstandige Vertalers Bulletin Jaargang 9 nr. 1, maart 1998 ALGEMENE LEDENVERGADERING vrijdag 3 april 1998, uur Nederlands Vestingmuseum Westwalstraat 6 Naarden Van de redactie Het eerste nummer van 1998 is geredigeerd tussen de storm- en hagelbuien van de eerste maartdagen door. Moeilijk om dan sereen en gestructureerd bezig te zijn. Maar toch. Voor de algemene ledenver ga de ring hebben wij voor de ver ga de ring zelf en het aansluitende informele ge deel te een droge, ditmaal ondergrondse lo ka tie in het midden des lands gezocht en gevonden: het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. We hopen dat velen van u de weg naar deze historische stad zullen vinden. Onze vergaderingen zijn de gelegenheid bij uitstek tot (nadere) onderlinge kennismaking, en een aanzienlijk deel van de introducés is intussen lid van de VZV geworden. Wij hopen dat deze tendens zich voortzet en vragen de leden om een of meer vertalers als introducé(e) voor het tweede gedeelte van deze vergadering uit te nodigen. Houdt u vooral niet na deze bladzijde op met het lezen van dit Bulletin! Er staat nog heel veel nuttigs in. Tot 3 april in Naarden, Ilse Hesper

2 Inhoud Leden Leden In memoriam Programma 3 april 1998 Agenda ALV Jaarstukken 1997 Begroting 1998 Beëdigen van vertalers Do the natives speak English? Onrust rond de WAZ De pers en haar ethiek Backspace Naast het trieste bericht van de dood van Clasien van der Weide, die drie jaar lid is geweest van onze vere niging, kunnen wij u gelukkig ook heuglijker nieuws brengen: de VZV heeft er weer een lid bij! Anna Carstens vertaalt uit het Nederlands in het Duits, met als vakgebieden kunst en cultuur, economie en reclame, psychologie en sociologie, toerisme en sport, natuur en milieu. Haar adres is: Mw. A. Carstens Tadamasingel EK Zutphen Tel Fax Modem Verder heeft Dicky Fokker, lid van het eerste uur, te kennen gegeven dat zij haar vertaalactiviteiten wenst te beëindigen en daarom is haar lidmaatschap in een geassocieerd lidmaatschap omgezet. In memoriam Clasien van der Weide Op maandag 9 maart 1998 is Clasien van der Weide thuis overleden. Clasien, die al geruime tijd ernstig ziek was, is 52 jaar geworden. De begrafenis heeft vrijdag 13 maart onder overweldigende be langstelling plaatsgevonden in haar woonplaats Kwadijk. Clasien was voor zeer velen in de (ver)taalwereld geen onbekende: als tolk, docente en vertaalster Frans, als eigenaresse van Vertaalbureau Van der Weide, als actief lid van (beroeps)verenigingen en (exa men) com mis sies. Nog onlangs is ze door het NGV voor haar verdiensten onderscheiden met de Minerva-prijs. Haar grote liefde voor en kennis op het gebied van bloemen maakte ze tot haar specialiteit, ook bij het vertalen. Veel van haar opdrachtgevers zijn te vinden in de wereld van de tuinbouw en daaraan gelieerde branches. Eigenschappen als een nuchtere kijk op de wereld, zakelijk inzicht, organisatietalent en het vermogen om anderen te inspireren hebben haar ongetwijfeld ook geholpen te bewerkstelligen dat ondanks haar ziekte de werkzaamheden van het vertaalbureau doorgang konden vinden. Bovenal was Clasien een prettige collega en een fijn mens, genietend van het leven, met gevoel voor humor en altijd een warme belangstelling voor anderen. Het is een voorrecht haar te hebben gekend en met haar te hebben mogen samenwerken. 2

3 Programma 3 april 1998 Programma ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de VZV op vrijdag 3 april 1998 in het Nederlands Vestingmuseum te Naarden uur Zaal open uur Algemene ledenvergadering VZV uur Ontvangst van leden en introducés in het vestingmuseum uur Rondleiding door het museum uur Diner in Auberge le Bastion. Locaties Nederlands Vestingmuseum Westwalstraat JA Den Haag Tel Bereikbaarheid en parkeren: Zie bijgaande folder. Auberge le Bastion St. Annastraat 3 Naarden Tel Het restaurant ligt op loopafstand van het museum. Kosten Het middagprogramma en de receptie komen voor rekening van de VZV. De bijdrage voor het diner bedraagt voor VZV-leden ƒ 45. Introducés betalen voor het diner ƒ 65. Wij verzoeken U de kosten over te maken op girorekening t.n.v. Penningmeester VZV, onder vermelding van: Bijdrage diner. Betaling kan eventueel ook tijdens de receptie plaatsvinden. Aanmelden van leden en introducés Graag zo spoedig mogelijk bij het VZVsecretariaat aanmelden middels het bijgevoegde aanmel dings formulier. Vergeet niet de namen van eventuele introducés te vermelden! Agenda ALV uur precies: Opening door de voorzitter. Om alle aanwezige leden de gelegenheid te bieden tijdens de vergadering op de voorgestelde punten te reageren dient de vergadering stipt op tijd te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 november 1997 De notulen van de vorige ALV zijn opgenomen in Bulletin 4/ Ingekomen stukken Deze zullen bij de desbetreffende punten worden behandeld. 4. Financiën Jaarrekening 1997 en begroting 1998 (zie elders in dit Bulletin). 5. Ledenbestand Zie de mededeling elders in dit Bulletin. 6. VZV en Internet Ontwikkelingen. Zie ook het jaarverslag in dit Bulletin. 7. MetaCom Stand van zaken. 8. WAZ, beëdiging enz. Zie de gedachten over deze onderwerpen in dit Bulletin. 9. Diversen 10. Rondvraag 11. Sluiting 3

4 Resultatenrekening 1997 Kosten Opbrengsten Administratie telefoon 4.230,00 Contributie ,00 Administratie fax 191,29 Contributie ,00 Administratie ALV 905,00 Inschrijfgeld 210,00 Bull./Reg./Doc. uren 704,75 Rente 19,22 Bull./Reg./Doc. materiaal 1.278,95 Porti 1.908,00 Films oud VZV-vignet 70,51 ALV voorjaar, verg./rec ,50 ALV voorjaar, diner 1.050,00 Bijdragen diner voorjaar 924,02 ALV najaar, verg./rec ,00 ALV najaar, diner 2.416,25 Bijdragen diner najaar 1.565,00 K.v.K ,38 K.v.K ,00 Attenties bloemen 182,50 Attenties VZV-bonnen 150,00 Bestuurskosten 120,00 Diversen 40,00 Subtotaal ,13 Subtotaal ,24 Winst 2.814,11 Af: contributie ,00 Totaal ,24 Totaal ,24 Balans ultimo 1997 Activa Passiva Saldo rekening courant 2.772,66 Eigen vermogen ,51 Saldo Leeuwrekening ,00 Contributie ,00 Crediteuren 561,15 Totaal ,66 Totaal ,66 4

5 Toelichting jaarcijfers 1997 Administratie ALV: Door Allround in rekening gebracht voor het voorbereiden en bijwonen van de algemene ledenver ga de ringen. Films oud VZV-vignet: kosten voor het verwerven van de door Studio Cre-Art vervaardigde originelen van het VZVbriefpapier, etiketten en het vignet. Deze zijn overigens niet meer in gebruik. K.v.K. 1995: bijdrage K.v.K. voor het jaar Hiervoor is in 1997 een aanmaning ontvangen; de oorspronkelijke rekening is destijds niet geboekt, dus waarschijnlijk niet ontvangen. Diversen: Restitutie van een in 1996 door een van de leden teveel betaald bedrag. Contributie 1998: De rekeningen voor de contributie 1998 zijn in december 1997 verstuurd. Enkele betalingen zijn ook al in 1997 binnengekomen. Teneinde het overzicht van het beschouwde jaar niet te vertekenen, is het aan contributie voor het nieuwe jaar ontvangen bedrag in mindering gebracht op het totaal aan opbrengsten in Op de eindbalans is dit bedrag ook afzonderlijk vermeld en nog niet toegevoegd aan het eigen vermogen. Winst: De in het beschouwde jaar geboekte winst is op de eindbalans reeds toege voegd aan het eigen vermogen. Crediteuren: Declaraties van Allround en de secretaris die in december 1997 zijn ingediend, maar pas in 1998 betaald. Begroting 1998 Begroot 1997 Werkelijk 1997 Begroot 1998 Contributie/inschrijfgeld Bijdragen ALV Rente Opbrengsten Administratiekantoor Administratie fax Administratie ALV Administratie uren Administratie materiaal Porti Drukwerk 200 ALV/PR Bestuurskosten MetaCom Webstek 500 Diversen Beoordelingen 200 Kosten Resultaat Totaal

6 Beëdigen van vertalers EEN PRAKTIJK GESCHOEID OP EEN LEEST UIT DE VORIGE EEUW (Alle gegevens en citaten in dit artikel zijn overgenomen uit twee artikelen van Annemieke Wever, verschenen in de Linguaan, het verenigingsblad van de NVTV, (nrs. 3 (9) 97 en 4 (9) 97). Vele van onze leden genieten de status van beëdigd vertaler, die hen, voor de goegemeente, boven het niveau van de gewone vertaler verheft. Met dit feit valt voor een Nederlands vertaler in het algemeen te leven, want, als hij dit wil, kan hij zonder al te grote struikelblokken dit predikaat verwerven. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid over de vereiste getuigschriften beschikken. Zodra de vertaler van het geijkte pad afwijkt, begeeft hij of zij zich echter in het struweel van gewoonten en praktijken die zijn ontstaan na de invoering van de Wet Beëdigde Vertalers van 6 mei 1878, met aanvulling bij de wet van 20 april En inderdaad, in 120 jaar kan veel wildgroei ontstaan. Over deze gewoonten en praktijken struikelt de vertaler die in het buitenland een (taal)opleiding heeft voltooid die in Nederland niet wordt erkend of die geen specifieke taalopleiding heeft gevolgd (bijv. een jurist die is gaan vertalen). Voor een volledig overzicht van de stappen die op dit moment moeten worden ondernomen, verwijzen wij naar de zeer gedetailleerde en overzichtelijke artikelen in de Linguaan en de richtlijnen beëdigde vertalingen van het NGV (1966). Het enige dat wij hier willen doen is aangeven dat een belangrijke procedure als beëdiging op dit moment niet veel meer dan nattevinger-werk is. Parallel aan de professionalisering van ons vak zou ook de beëdigingsprocedure meer aan de huidige eisen moeten worden aangepast en volgens eenduidige en uniforme criteria moeten verlopen. Het is een procedure die in overleg met vertalers, opleidingsinstituten, overheid en rechtbanken dient te worden herzien, en daarbij vormt de MetaCom zeker een goed platform. De criteria voor toelating Deze criteria verschillen per rechtbank. De rechtbank van Den Haag stelt t.a.v de verklaring van een hoogleraar dat uit de verklaring moet blijken dat: u in staat bent met voldoende resultaat een schriftelijke vertaling te maken van een niet te gemakkelijk stuk proza, betrekking hebbende op het maatschappelijk leven in de ruimste zin, uit het Nederlands in de vreemde taal en uit de vreemde taal in het Nederlands. Veel vager kan dit niet: voldoende resultaat, niet te gemakkelijk stuk proza, maatschappelijk leven in de ruimste zin. Wanner wordt aan deze eisen voldaan? De rechtbank van Amsterdam bepaalt dat de vertaler: schriftelijk maar ook mondeling uitstekend vanuit de vreemde taal in het Nederlands en vanuit het Nederlands in die vreemde taal kan vertalen. Hier het begrip van uitstekend vertalen. Waar ligt de grens naar minder uitstekend vertalen? Kan een pas afgestudeerde inderdaad uitstekend vertalen? Vertalers vertalen zeer vaak slechts in één richting. Bij de opleidingen komt de discussie op gang over het nut en de noodzaak van het vertalen in twee richtingen. Ook voor het beëdigen lijkt het zinvol de mogelijkheid te scheppen slechts voor één taal beëdigd te worden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de brontaal volledig begrepen moet worden, maar dat is iets anders dan goed in die taal kunnen vertalen. Het is het verschil tussen een taal beheersen en in die taal kunnen vertalen. Een essentieel verschil dat iedere vertaler zal beamen. De kosten van een vertaaltest Zodra de vertaler die zich wil laten beëdigen niet over de vereiste getuigschriften beschikt, kan hij een vertaaltest afleggen. De kosten verschillen per instantie: In Maastricht (NVTV) bedragen de kosten minimaal ƒ 220,-. Er dient te worden vertaald van het Nederlands in de vreemde taal of talen en omgekeerd. Indien de vertaler voor deze test slaagt, kan hij een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. Het Nederlands Genootschap van Vertalers neemt eveneens een test af. Deze test kost ƒ 264,50 (basisbedrag van ƒ 147,- plus een toetsbedrag van ƒ 117,50). Een voorwaarde is echter dat de vertaler zich als NGV-lid aanmeldt (ƒ 350,-). 6

7 Het is duidelijk dat de kosten nogal uiteen kunnen lopen. Het feit dat een vertaler lid is van de VZV zou als criterium al voldoende moeten zijn. In dat geval zouden er helemaal geen extra kosten hoeven te worden gemaakt. De beëdigingsprocedure In Maastricht en in Den Haag kan de hele procedure op korte termijn worden afgehandeld als de juiste stukken bij de rechtbank overhandigd worden en het griffierecht meteen wordt voldaan. Beëdiging kan in de meeste gevallen binnen twee weken plaatsvinden. In Amsterdam kan het langer duren: vanaf het moment van indiening een tot twee maanden. Voor de beëdiging dient de vertaler voor de meervoudige kamer te verschijnen en de eed of de belofte af te leggen. De tekst is: Hiermee verklaart u dat u, volgens artikel 3 van de Wet, uw pligten als vertaler met naauwgezetheid zult vervullen. De plicht tot nauwgezetheid is wat men tegenwoordig ziet als inspanningsverplichting. Dit betekent meer dan moeite doen om aan een juiste vertaling te komen. Opdrachtgevers verwachten op grond van de beëdiging een bepaalde kwaliteit. Wat dat betreft heeft de vertaler de morele verplichting zijn gehele kennis en bekwaamheid in dienst te stellen van de opdrachtgever. Zaken als (te) korte afleveringstermijnen en slechte kwaliteit van de brontekst kunnen die inspanningsverplichting afzwakken. Wanneer de kwaliteit van de doeltekst echter kan worden verbeterd door overleg met de opdrachtgever, kan de vertaler alsnog aan deze verplichting voldoen. In plaats van inspanningsverplichting zou je dus ook kunnen spreken van verantwoordelijkheid (Linguaan). Deze tendens is zeker een positieve bijdrage. Hoe kan hieraan meer structuur worden gegeven? I.H. Uit een tekst die ter vertaling werd aangeboden: Located behavior, shaped in attitude, includes located irrelevance behavior of bodies approaching shaped support in a group of 4 trained beings with attitude moments within. Ga er maar aan staan... Een mooi staaltje correctiewerk van een overbe hulp zame computer (natuurlijk in samenwerking met een niet erg oplettende toetsenist): Een uniek mengprincipe, waarbij glijbanen en Erosdynamisch gevormde schoepen worden gebruikt. Do the natives speak English? Are you a native speaker of English working as a professional translator of Dutch in the business and technical fields? Do you sometimes worry that your English may have been comtaminated by Dutchisms? Do you occasionally find it difficult to distinguish between good usage and your own personal whims? Is it either difficult or impossible for you to get a native-speaker colleague to check your work? Do you think you may be missing some of the finer points in your Dutch source texts? Would you like an opportunity to compare notes with other native-speaker translators? If you can answer any of these questions in the affirmative, the TEAMWORK workshop for native speakers of English, which will take place at Stadskasteel Oudaen in Utrecht, should be just the thing for you. You can choose between Friday 5 June and Saturday 6 June In both cases the workshop lasts from 10 a.m. to 5.30 p.m. For more information contact: TEAMWORK, Europalaan 67, 6226 CN Maastricht. Tel Fax

8 De onrust rond de WAZ De Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen die tegen langdurige arbeids onge schik theid verzekert, is alom in slechte aarde gevallen, temeer omdat de eerste kennismaking met deze wet een aanslag was. Deze viel voor vele zelfstandigen hoger uit dan de bijdrage AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) die voorheen gold. De aanslagen hebben velen naar rekenmachine en pen doen grijpen, en ook de pers heeft zich niet onbetuigd gelaten. Eerste conclusie: simpel, overzichtelijk en inzichtelijk is de nieuwe wetgeving niet, en de gevolgen zijn lang niet eenduidig. Volgens een artikel in de Volkskrant schat MKB Nederland dat de groep benadeelde zelf standigen omvangrijk is. Vooral de groep met een jaarwinst tussen en gulden zou fors moeten inleveren. Punt van kritiek is verder de grondslag waarover de aanslag wordt berekend. Deze is niet zoals bij de vroegere AAW het belastbaar inkomen, maar de winst uit onderneming, d.w.z een belasting voor aftrek van pensioenpremies en hypotheekrente. Anderzijds is de WAZ-premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als vereniging van zelfstandigen heeft de VZV informatie ingewonnen bij Kooi & Van Leeuwen Accountants. Hierbij in het kort hun antwoord: Zoals bekend, maakt de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen onderdeel uit van de nieuwe wet- en regelgeving betreffende het sociale bouwwerk in ons land, waarmee getracht wordt de verantwoordelijkheid en ook de kosten, meer dan voorheen, bij de ondernemer te leggen. De herzieningen van ons sociale stelsel zijn de laatste jaren sterk in de publieke belangstelling geweest, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de ziektewet, wijzigingen in de WAO, de ANW etc. Tijdens deze procedure, die voorafgaat aan de totstandkoming van die wet, hebben veelal ook belangenorganisaties de gelegenheid de voorstellen te beoordelen en van commentaar te voorzien. Wij hebben de indruk dat aan de invoering van de WAZ door de pers niet de aandacht is geschonken die deze wet op grond van de gevolgen voor de zelfstandigen verdient. Dit neemt echter niet weg dat ook deze wet op een democratische wijze tot stand is gekomen. Het is niet te voorkomen dat, hoe zorgvuldig er ook gehandeld wordt bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving, er altijd situaties kunnen ontstaan waardoor een individu of een groep benadeeld wordt ten opzichte van zijn vorige positie of ten opzichte van anderen. Daar de wetgeving reeds is ingevoerd, zullen bezwaren stevig onderbouwd moeten zijn en breed gedragen moeten worden, wil er van enige kans op succes sprake kunnen zijn. Voor het organiseren van een protestactie is het zinvol contact te zoeken met andere belangenorganisaties, bijvoorbeeld met MKB Nederland, de VNO etc....wellicht kan dat ertoe leiden dat bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd dan wel dat een volgend kabinet met wijzigingsvoorstellen komt. Desgewenst zijn wij graag bereid een en ander te helpen organiseren. Verder ontving de VZV, eveneens via Kooi en Van Leeuwen, een kopie van een brief die de belastingdienst aan een groot aantal zelfstandigen gestuurd heeft. De inhoud: Bij het berekenen van de aanslag Inkomstenbelasting/Premie volks ver ze keringen 1998 is geen rekening gehouden met de verhoging van de zelfstan di gen aftrek per 1 januari Dit zal worden hersteld. Bovendien is, als onderdeel van de koopkrachtreparatie, door het Kabinet besloten de zelfstandigenaftrek nog extra te verhogen. Het Parlement moet zich nog over deze extra verhoging uitspreken. Om die redenen zal het bij de in januari opgelegde voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/Premie volksverze ke rin gen 1998 vastgestelde belastbare inkomen worden verlaagd met een bedrag van ƒ Uw voorlopige aanslag zal dus worden verminderd met de over dat bedrag verschuldigde belasting. Duidelijk is dat aan de gevolgen van de nieuwe wetgeving zeker gesleuteld zal worden. Om deze reden lijkt het ons op dit moment niet opportuun dat de VZV tijdrovende actie onderneemt. Wel moeten we de ontwikkelingen op de voet volgen - en dat zal zeker gebeuren. I.H. 8

9 De pers en haar ethiek Voor vertalers is het geen nieuwtje: het beroep is niet beschermd, iedereen mag het bordje vertaler op zijn deur spijkeren. De grote verscheidenheid van het werk nodigt bovendien niet uit tot algemene centralisatie. Het gevolg is dat er onder de noemer vertaler veel beunhazen aan het werk zijn en tweederangs vertaalbureaus tegen schandalig lage prijzen onervaren vertalers voor zich laten werken. Deze situatie is niet uniek voor Nederland. De serieuze vertaalbureaus en goede vertalers halen hun schouders op, zien alleen met teleurstelling dat ook professionele vertalers soms bereid zijn ver onder een redelijk tarief te werken, omdat ze vertalen als een hobby zien, omdat ze niet van hun eigen inkomsten afhankelijk zijn. Verbluft reageerden daarom ook vele vertalers toen in Het Financieele Dagblad van 10 februari een uitgebreid artikel over vertaalbureaus stond onder de kop Vertaalbureaus blijven steken in Hollandse klei. Die kop klinkt niet vleiend - en de inhoud is het nog minder. De journalist (J. Woudt) schroomt niet om vertalers met naam en adres te noemen om te bewijzen hoe slecht zij zijn gehuisvest en hoe treurig het met hen is gesteld. Het vertaalbureau WTS steekt echter met kop en schouders boven deze ellende uit: een van de marktleiders in Nederland. En dit vertaalbureau op wiens zwarte lijst staat het niet? doet ook nog een duit in het zakje over de ongestructureerde branche. Wat mij in eerste instantie tegenstaat, is de onzorgvuldigheid van de journalist. Afgezien van het feit dat hij de regels van privacy met voeten treedt, een verhaal brengt dat geen enkele nieuwswaarde heeft en onjuist is, geeft hij ook nog de indruk informatie over te brengen, ofschoon hij duidelijk geen verstand van het onderwerp heeft en zich ook niet op de hoogte heeft gesteld van de feitelijke situatie. Even kwalijk is het vervolg. Vertegenwoordigers van het NGV, de ATA en (uiteraard) de VZV hadden een gesprek met deze journalist, om hem erop te wijzen dat de vertaalbranche niet die jungle is die in het bewuste artikel gesuggereerd wordt. In een sector waarvan de toegang niet door opleiding en examens is geregeld en waar mensen met zeer uiteenlopende achtergronden werken, zal het altijd moeilijk zijn eenduidige kwaliteitscriteria voor de beroepsuitoefening vast te leggen. Dat neemt echter niet weg dat er goed wordt samengewerkt tussen vertalers en vertaalbureaus en dat vaak hoge kwaliteit wordt geleverd (nieuw begrip in deze samenhang: daarover was tot nu toe gezwegen). De heer Woudt was hiervan niet onder de indruk, hij vond het interessant wat hij hoorde. Een rectificatie plaatsen? Nee, dat ging echt niet. Alleen als de vertegenwoordigers echt iets nieuws te melden hadden, zou hij een korte mededeling in zijn krant kunnen opnemen. En dat is gebeurd (zaterdag 28 februari). Onder het kopje Vertaalsector streeft naar invoering keurmerken staat er dat de koepel van brancheorganisaties MetaCom streeft naar invoering van een keurmerk voor vertalers en een keurmerk voor vertaalbureaus. Dat weten we dan ook weer. Was inderdaad ook voor ons nieuw. We hebben dus kunnen vaststellen dat zelfs een blad van redelijk niveau als Het Financieele Dagblad zich leent voor het geven van non-informatie, waarop dan wordt doorgeborduurd. In de complexe wereld waarin wij leven en waar het er vooral op aankomt duidelijke en eerlijke informatie te geven, is dit een treurige constatering. I.H. Soms krijgt een vertaler te maken met teksten van bijbelse kracht en eenvoud: For (naam organisatie) to keep us from a deficit (see budget) it means: There was a General Secretary, now there is an International Secretary. There was an Educational Secretary, now there is none and there will be none. There was an assistant Educational Secretary, she is going and will not be replaced. So there is none. There was a secretary who is leaving and will not be replaced. So it s gone. There was a second secretary, who is not leaving. So there will be one. There was the accountant. He will be shared with the EG, each 50%. There was the housecleaning. This will be shared with EG, 50%. So (organisatie) has one International Secretary and one secretary, 50% bookkeeping and housecleaning. 9

10 U hebt vast ook wel eens iets gelezen of gehoord over Tamagochi, het electronische huisdier maar zovele jonge japanners en hele voksstammen elders zozeer hun hart aan verpanden dat zij nauwelijks meer aan hun eigen leven toekomen. Het diertje moet immers op tijd worden gevoed, het moet slapen, leren en vooral ook genoeg aandacht krijgen. Het leed is dan ook vaak niet te overzien wanneer Tama weer eens vroegtijdig het loodje legt, zodat naar de reset -knop moet worden gegrepen om de hele geschiedenis nog eens dunnetjes over te doen met zijn volgende incarnatie. De schijnbare kwetsbaarheid van Tamagochi houdt wellicht verband met de enigszins schetsmatige wijze waarop zijn baas door de fabrikant wordt onderwezen in het onderhoud: In de politiek neemt men het meestal niet zo nauw als het op spelling aankomt, dat weten we maar al te goed sinds de komst van het nieuwe Groene Boekje. Ook plaatselijk wordt op dit gebied soms het landelijk (gebrek aan) niveau geëvenaard. Zo wist het Rosmalens Nieuwsblad onderstaand huzarenstukje te melden. De nieuwe gemeenteraad zal zich op dit moment ongetwijfeld buigen over de vraag welke bestaande sluiskolk zich eventueel voor dit doel leent en of er misschien toch niet een nieuwe moet worden gebauwt. Het Bulletin is een periodieke uitgave van de Vereniging Zelfstandige Vertalers. Het bestuur van de VZV bestaat uit: Ilse Hesper, voorzitter Marcus de Geus, secretaris Béatrice Râtel, penningmeester Myrna Dop, lid toelatingen Marinus Strang, lid Adreswijzigingen en algemene correspondentie: VZV Braamkamp JC Zutphen Tel.: Fax : Kopij voor het Bulletin: Ilse Hesper Ingrid Bergmanstraat HJ Almere Tel.: Fax :

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Geachte heer Von den Hoff,

Geachte heer Von den Hoff, Geachte heer Von den Hoff, Met deze brief adviseert de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie) u over een klacht die is ingediend tegen de heer (-). Verloopvandeprocedure

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

- MTSS - score, English language version (cross-culturally translated)

- MTSS - score, English language version (cross-culturally translated) Supplementary online Material - MTSS - score, Dutch language version (validated) - MTSS - score, English language version (cross-culturally translated) Mediaal Tibiaal Stress Syndroom Score Naam: Datum:

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

connexxion.nl/keukenhof

connexxion.nl/keukenhof The most beautiful spring garden in the world Keukenhof is open daily from March 19th until May 1st 009. All-in Bus+Keukenhof ticket The easiest way to visit Keukenhof is Connexxion s all-in Combiticket.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2006 - Balans - Resultatenrekening - Begroting 2007 - Liquiditeitsoverzicht StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs) Postbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email:

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2015 Opgesteld te Amsterdam Maart 2016 KIT Scholarship Fund Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de hele wereld

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel Rapport Het belang van een correct adressenbestand Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Datum: 8 juni 2015 Rapport: 2015/089 2 SAMENVATTING De Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Stad met een hart Deze folder gaat over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze plant groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht BALANS Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vorderingen Contributies nog niet betaald 530 - Schadeclaim - 58.491 Overige vorderingen - - 530 58.491 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie