Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ Bank Nederlandse Gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ Bank Nederlandse Gemeenten Nieuwegei Wonen Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax Aan de leden van de gemeenteraad i 14 Juni 2012 Uw kenmer l Kenmerk - Onderwerp Ontwikkelingen bij Mitros en Portaal Geachte heer of mevrouw, Twee in Nieuwegein werkzame corporaties zijn in een lastige financiële situatie terecht gekomen. Hierover willen wij u hierbij nader informeren. Woningcorporatie Mitros heeft haar investeringsprogramma moeten heroverwegen. Hierover ontvingen wij bijgevoegde brief. Doordat corporaties moeten meebetalen aan de huurtoeslag, er mogelijk meebetaald moet worden aan het saneren van schulden van andere corporaties en er minder wordt verkocht, heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) besloten dat Mitros minder kan lenen. In de bijlage van deze brief treft u de correspondentie aan die wij met Mitros hebben gevoerd over dit thema. Woningcorporatie Portaal is deze week onder verscherpt financieel toezicht gesteld. Ook van Portaal ontvingen wij schriftelijke informatie, die u hierbij aantreft. Door de dalende rente loopt Portaal liquiditeitsrisico's met de derivatenportefeuille die ze in bezit heeft. Portaal beschikt over 1,2 miljard euro aan derivaten. De Minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat bij Portaal thans nog geen sprake is van een liquiditeitstekort. Het verscherpt toezicht van het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting (CFV) heeft betrekking op de beheersing van de risico's van de derivatenportefeuille. Portaal heeft inmiddels aangegeven maatregelen te nemen. Ons is nog niet bekend wat de gevolgen zullen zijn van de maatregelen die Portaal gaat nemen.

2 Bladnummer 2/2 Kenmerk - Onderwerp Ontwikkelingen bij Mitros en Portaal Wij blijven nauw in gesprek met de corporaties over de gevolgen van bovenstaande maatregelen en houden de Nieuwegeinse belangen goed in de gaten. Wanneer hierover meer bekend is zullen wij u opnieuw informeren. Me:vriend«>et, burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester Bijlagen div. Kopie aan

3 Mitros % Gemeente Nieuwegein College van B&W t.a.v. Wethouder H. Adriani Postbus AA NIEUWEGEIN Datum 12 juni 2012 Kenmerk CO/bestuur/ Contactpersoon mevrouw Anco van der Veen Betreft Heroverwegingen investeringsprogramma Mitr Einsteindreef GB Utrecht Postbus RE Utrecht T F I KvKNr Geachte heer Adriani, In de afgelopen weken zijn er tussen u en Mitros gesprekken gevoerd over de financiële heroverwegingen ten aanzien van haar investeringsprogramma. In deze brief wordt nogmaals toegelicht waarom Mitros die heroverwegingen moet doen en wat dit betekent. Mitros licht dit op 13 juni toe in een brief die verstuurd wordt naar alle huurders en belangrijkste relaties. De brief voor de relaties - die ook verstuurd zal worden aan de raadsfracties van de gemeente Nieuwegein - is als bijlage opgenomen (bijlage 1). Met deze brief proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren. Wij willen u vragen prudent met de verstrekte informatie om te gaan. Wij vinden het prettig als onze huurders als eersten en uit eerste hand vanuit ons geïnformeerd worden. Wat gebeurt er rond de corporaties? Op dit moment zijn er drie belangrijke zaken gaande rond de woningcorporaties. Ten eerste moeten corporaties gaan meebetalen aan de huurtoeslag ('betaalbaarheidsheffing'). Op dit moment betaalt het Rijk de huurtoeslag. Voor Mitros betekent dat een bijdrage van bijna 10 miljoen per jaar. Ten tweede moeten corporaties misschien gaan meebetalen aan het saneren van schulden van andere corporaties (zoals Vestia). Ten derde houdt de crisis op de woningmarkt langer aan dan verwacht, waardoor corporaties minder woningen kunnen verkopen. Kortom: woningcorporaties hebben veel minder geld om te kunnen investeren in hun vastgoedportefeuille.

4 Hoe gaat het met M it ros? Mitros is financieel gezond en blijft haar woningen verhuren en onderhouden. Maar onze huidige ambities voor nieuwbouw, renovatie en sloop blijken gegeven bovenstaande ontwikkelingen niet meer haalbaar. Waardoor komt dit? Door deze ontwikkelingen heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) besloten de teugels stevig aan te trekken. De financiële eisen zijn verscherpt. Corporaties kunnen minder geld lenen om te investeren in hun vastgoedportefeuille, dan ze van plan waren. Volgens de nieuwe eisen is het investeringsprogramma van Mitros te ambitieus. Dit betekent dat het WSW ons niet de volledige ruimte geeft om het geld te lenen dat we nodig hebben om ons volledige investeringsprogramma uit te voeren. Keuzes maken Mitros gaat de komende weken keuzes maken en dit heeft gevolgen voor een aantal renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten. Mitros zal projecten die nu al uitgevoerd worden, of waarvooral juridische verplichtingen (zoals contracten) zijn aangegaan, gewoon verder uitvoeren. Voor deze projecten zal het WSW, zo verwacht Mitros, de financiering mogelijk maken. Voor andere woningen waarvoor renovatie- of sloop/nieuwbouw plannen waren, heeft dit wel gevolgen. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitstellen of het veranderen van de plannen. Voor deze projecten geeft het WSW vooralsnog gi en financieringsruimte. Voor bewoners van wonir 'aarvoo n renovatie of sloop-nieuwbouwplannen waren, verandert er niets. Gesprei thou< ir en tros In het eerdere overleg met de wethouder hebben wij aangegeven waarom Mitros keuzes moet maken binnen haar investeringsprogramma in Utrecht en Nieuwegein. In dat overleg is richting de gemeente slieuwegein aangegeven dat Mitros het College de ruimte wil geven om haar zienswijzen hierop te geven. Tijdens dit overleg heeft Mitros aange jeven welke projecten in Nieuwegein juridische verplichtingen hebben en welke projecten van Mitros een hoge prioriteit meekrijgen. Een toelichting hierop is nogmaals weergegeven in bijlage 2. Op 5 juni jl. heeft het College vervolgens haar zienswijze richting Mitros verstuurd (zie bijlage 3). Op 6 juni. jl. is een spast invester Dgramma besproken in de Raad van Commissarissen (F van Mi os. I- rester sprog ma woi rgele rborgfonds Sociale Wc /litros :al hi e op e hoi :e stellen 3l van iet WSW ten aar en van dit nieuv e inv ssteringspr mma en wat d< effecten daai Effecten o ctniv Wat het uitstellen of ;sen van de tering exact op proj au be skent, wordt op dit moment door Mitros nog nader bekeken. Mitros wil voor die projecten waarbij de plannen uit worden gesteld of veranderd uiterlijk in september een stand van zaken communiceren naar de betrokken huurders en waar mogelijk al duidelijkheid geven.

5 Mitros ê Overigens vindt er op projectniveau, na het versturen van de brieven van 13 juni, nog een uitgebreider communicatietraject plaats richting huurders om zo de situatie nader toe te lichten. Vragen Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met Anco van der Veen, manager Nieuwegein a.i.. Met vriendelijke groet, Rob Rotscheid Voorzitter Bestuur a.i.

6

7 ' Mi tros % Bijlage 1 Brief relaties (o.a. raadsfracties gemeente Nieuwegein) Geachte heer/mevrouw, Misschien heeft u het al gehoord in de media, maar er is veel gaande rond woningcorporaties en de financiering van projecten. In deze brief leest u dat het met Mitros goed gaat, maar dat er wel maatregelen nodig zijn om dit zo te houden. Hierover hebben we vandaag al onze huurders geïnformeerd. Wat gebeurt er rond de corporaties? Op dit moment zijn er drie belangrijke zaken gaande rond de woningcorporaties. Ten eerste moeten corporaties gaan meebetalen aan de huurtoeslag ('betaalbaarheidsheffing'). Op dit moment betaalt het Rijk de huurtoeslag. Voor Mitros betekent dat een bijdrage van bijna 10 miljoen per jaar. Ten tweede moeten corporaties misschien gaan meebetalen aan het saneren van schulden van andere corporaties (zoals Vestia). Ten derde houdt de crisis op de woningmarkt langer aan dan verwacht, waardoor corporaties minder woningen kunnen verkopen. Kortom: woningcorporaties hebben veel minder geld om te kunnen investeren in hun vastgoedportefeuille. Hoe gaat het met Mitros? Mitros is financieel gezond en blijft haar woningen verhuren en onderhouden. Maar onze huidige ambities voor nieuwbouw, renovatie en sloop blijken gegeven bovenstaande ontwikkelingen niet meer haalbaar. Waardoor komt dit? Door deze ontwikkelingen heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) besloten de teugels stevig aan te trekken. De financiële eisen zijn verscherpt. Corporaties kunnen minder geld lenen om te investeren in hun vastgoedportefeuille, dan ze van plan waren. Volgens de nieuwe eisen is het investeringsprogramma van Mitros te ambitieus. Dit betekent dat het WSW ons niet de volledige ruimte geeft om het geld te lenen dat we nodig hebben om ons volledige investeringsprogramma uit te voeren. Keuzes maken Mitros gaat de komende weken keuzes maken en dit heeft gevolgen voor een aantal renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten. Mitros zal projecten die nu al uitgevoerd worden, of waarvoor al juridische verplichtingen (zoals contracten) zijn aangegaan, gewoon verder uitvoeren. Voor deze projecten zal het WSW, zo verwacht Mitros, de financiering mogelijk maken. Voor andere woningen waarvoor renovatie- of sloop/nieuwbouw plannen waren, heeft dit wel gevolgen. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitstellen of het veranderen van de plannen. Voor deze projecten geeft het WSW vooralsnog geen financieringsruimte. Voor bewoners van woningen waarvoor geen renovatie of sloop-nieuwbouwplannen waren, verandert er niets. Al onze huurders zijn hierover geïnformeerd. Zij hebben in een brief kunnen lezen of dit voor hen persoonlijk gevolgen heeft of niet. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in september, ontvangen de huurders van woningen waarvoor de renovatie- of sloopnieuwbouwplannen veranderen, meer informatie.

8 Tot slot Het maken van keuzes is pijnlijk. Voor de stad, voor de huurders die het aangaat en voor alle medewerkers van Mitros die zo hard werken aan mooie projecten. We hadden graag alle projecten uitgevoerd die we van plan waren, om onze huurders een betere of nieuwe woning te kunnen bieden. Toch moeten we nu deze keuzes maken. We zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk projecten door te laten gaan. Vragen over wat er gaat gebeuren met de renovatie- of nieuwbouwplannen die veranderen, kunnen we helaas nog niet beantwoorden. Hierover moet Mitros nog keuzes maken. Zodra dit duidelijk is, informeren met onze huurders als eerste. Met vriendelijke groet, Rob Rotscheid Voorzitter Bestuur a.i.

9 Mi tros 3 Bijlage 2 Toelichting en overzicht heroverwegingen investeringsprogramma Nieuwegein Inleiding Bij het heroverwegen van het investeringsprogramma maakt Mitros een onderscheid tussen projecten waar juridische verplichtingen op lopen en projecten waar wij hoge urgentie aan willen verlenen. De prioritering wordt meegenomen in een aangepast investeringsprogramma dat naar het WSW gaat. Het is dus nog geen vastgesteld investeringsprogramma waarvoor Mitros groen licht heeft gekregen voor het aangaan van (nieuwe) leningen. Juridische verplichtingen Er zijn een aantal projecten die of al vol in uitvoering zijn of waar juridisch bindende samenwerkingsafspraken zijn, de zogenaamde juridische verplichtingenlijst. Het gaat in Nieuwegein om de volgende projecten die reeds in uitvoering zijn: Nijpelsplantsoen (project reeds in uitvoering, naar verwachting vindt de oplevering van de laatste flat plaats in november 2012) Irenestraat (project is reeds gestart en moet voor de bouwvakvakantie zijn afgrond) Ter Borchhage (Boerderij Bos, opplusproject start na de zomer) Richterslaan (reeds gesloopt, nieuwbouw vertraagd door bezwaarprocedure, start naar verwachting eind 2012) Stadskwartier (bouw reeds gestart van 38 appartementen) Behalve de bovengenoemde projecten zijn er nog een aantal andere projecten waar we juridische bindende samenwerkingsafspraken hebben lopen. Het gaat in Nieuwegein om de projecten Blokhoeve, A Cappella/Zuilenstein, Muntplein en My Hyves. Aan de projecten in uitvoering en de juridisch bindende samenwerkingsafspraken zullen wij in principe niet tornen. Wel willen we met onze samenwerkingspartners onderzoeken of we bij een project als A Cappella/Zuilenstein nog eens kritisch naar de programmering en de wijze van financiering kunnen kijken. Ook zullen wij met onze collega-corporaties in Nieuwegein in gesprek gaan om te verkennen of daar mogelijkheden voor samenwerking op projectniveau zijn. Mogelijk kan op deze wijze financiële ruimte ontstaan voor andere projecten. In haar reactie van 5 juni benoemd de gemeente Nieuwegein deze projecten als zijnde de A-lijst Prioritering Kijkend naar de prioritering van de projecten die niet op de lijst van juridische verplichtingen staan, dan kiest Mitros er eerst voor om de complexen met de meest urgente onderhoudsopgave het eerst aan te pakken. Daarbij wordt bij het prioriteren van deze complexen gekeken naar de gehele projectenportefeuille in zowel Utrecht als in Nieuwegein. De Sluijterslaan is een dergelijk complex die we daarmee ook topprioriteit meegeven. Daarnaast zijn er projecten die verhoudingsgewijs hoge prioriteit hebben omdat we daar bijvoorbeeld met huurders en gemeente in een intensief traject zitten. Hier valt het project de Driften onder. In haar reactie van 5 juni benoemd de gemeente Nieuwegein deze projecten als zijnde de B-lijst

10

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie