BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming aan een wedstrijdofferteaanvraag, onderworpen aan Europese bekendmaking. De opdracht, een aanneming van leveringen, zal gegund worden conform de bepalingen van artikel 49 van het koninklijk besluit van 8 januari Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Inlichtingen betreffende de kandidaatstelling zijn te verkrijgen bij ir. Peter De Decker, tel , fax , 2. a) Gunningswijze : beperkte wedstrijdofferteaanvraag. b) b) Niet van toepassing. c) Vorm van de opdracht : ontwerp en levering. 3. a) Plaats van levering : Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg, 1000 Brussel. b) Aard van de opdracht : ontwerpen en leveren van de binneninrichting kaderend in het project «Transformatie van het voormalige Postchequegebouw tot Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers». Dit gebouw wordt door het Vlaams Parlement getransformeerd tot zijn administratief en logistiek complex met talrijke faciliteiten. De richtlijnen van monumentenzorg vormen hierbij een belangrijke randvoorwaarde. De vraag omvat enerzijds het ontwerpen en leveren van een inrichting met alle elementen (bureaus, kasten, zitmeubilair,...) voor 350 werkplekken van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en hun medewerkers samen met de bijhorende vergaderzalen en ontvangstruimtes en anderzijds de inrichting van een restaurant (100 zitplaatsen), een self-service (160 zitplaatsen), een cafetaria en bijhorende terrassen. De inrichting heeft niet louter een decoratieve rol, maar bepaalt mee de beleving van de verschillende ruimtes en functies in het gebouw. De te ontwikkelen concepten kunnen gebruik maken van bestaande oplossingen of kunnen nieuwe ontwerpen bevatten. Van de ingediende concepten wordt verwacht dat op basis van een onderbouwd dossier ook de technische haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen binnen de gestelde termijnen en budgetten aangetoond wordt. Classificatienummer C.P.A. : 36.1 meubelen. c) Het is de leveranciers toegelaten voor één of meerder percelen in te schrijven. Inschrijvingen voor een deel van een perceel zijn niet mogelijk. 4. Leveringstermijn : zomer Niet van toepassing. 6. a) De uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming : vrijdag 21 september b) Adres voor ontvangst aanvragen tot deelneming : Postadres : Vlaams Parlement, Dienst Infrastructuur & Aankoop, t.a.v. ir. Peter De Decker, 1011 Brussel. Afgifteadres : Vlaamse Parlement, Dienst Infrastructuur & Aankoop, t.a.v. ir. Peter De Decker, 1011 Brussel. c) Taal : Nederlands. 7. Uiterste datum van verzending door de aanbestedende overheid van de uitnodigingen tot het indienen van een offerte : 15 oktober De borgsom en andere gevraagde waarborgen. 9. Selectiecriteria kandidatuurstelling : a) Toestand van niet-uitsluiting : artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming volgende stukken te voegen : uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst dat het bewijs van niet-faling aantoont; getuigschrift van de R.S.Z. voor Belgische inschrijvers of attest overeenkomstig artikel 90, 4 voor buitenlandse inschrijvers. b) Financiële en economische draagkracht : artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming : een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang van deze opdracht; totale omzet en omzet in opdrachten zoals deze van de offerteaanvraag van de laatste drie jaren. c) Geschiktheid : artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari De kandidaten dienen alle hiernavermelde documenten in om de jury toe te laten de bekwaamheid van de kandidaten te beoordelen en een selectie te maken : naam en cv van de indieners van het schetsontwerp; samenstelling van de groep ontwerpers die deze opdracht zullen uitvoeren met voor elk van de ontwerpers en fabrikanten (hetzij rechtspersonen, vennootschappen of een tijdelijke vereniging van twee of meer rechtspersonen of vennootschappen) hun aandeel in de uit te voeren taken en beschrijving van samenwerkingsverband; uitgebreide referentielijst en portfolio met eventuele gezamenlijke en/of verwante realisaties die relevant zijn voor het ingediende voorstel; per behandeld perceel; een minimaal schetsontwerp en een korte toelichting; een conceptnota die een beeld geeft van de gevolgde filosofie. 10. Gunningscriteria voor de beoordeling van de ontwerpen in de offerte : zie bestek «Uitnodiging tot kandidaatstelling INA/01/PCG106». 11. Er zullen maximum 3 inschrijvers per perceel worden uitgenodigd om offerte in te dienen. 12. Niet van toepassing. 13. Andere inlichtingen : Samenstelling van de jury : zie «Bestek tot deelname aan de kandidaatstelling INA/01/PCG106». De beslissing van de jury is dwingend voor de aanbestedende overheid.

2 4622 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Het aantal en de waarde van de premies : zie «Bestek tot deelname aan de kandidatuurstelling INA/01/PCG106». Informatievergadering : zie «Bestek tot deelname aan de kandidatuurstelling INA/01/PCG106». Het «bestek tot deelname aan de kandidatuurstelling INA/01/PCG106» kan gratis worden opgevraagd bij de aanbestedende overheid (zie punt 1). 14. Er is geen enuntiatieve aankondiging gebeurd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 15. Verzendingsdatum van de aankondiging : juni Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : le Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : M. Luc Verhelst. 2. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à l intention de lancer un appel d offres général relatif à la maintenance technique des ascenceurs de ses bâtiments (catégorie CPC 886, BEF ). 3. a) Mise à disposition des cahiers des charges : au plus tard le 31 juillet Ouverture des offres : au plus tard le 7 septembre b) Appel d offres général. 4. Demande des documents : les documents constituant le dossier d adjudication pourront être consultés tous les jours ouvrables, de 9 à 12 heures, au bureau Berenschot Osborne, avenue Marcel Thiry 81, boîte 3, à 1200 Bruxelles (tél ) ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capital, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, au plus tard à partir du 31 juillet Date d envoi de l avis : 28 juin Date de réception de l avis indicatif par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Vooraankondiging 1. Aanbestedende overheid : de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Luc Verhelst. 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Raad wil een algemene offerteaanvraag uitschrijven voor het technisch onderhoud van de liftinstallaties van hun gebouwen (CPC categorie 886, BEF ). 3. a) Beschikbaarheid van de lastenboeken : uiterlijk op 31 juli Indienen van offerte : uiterlijk op 7 september b) Algemene offerteaanvraag. 4. Aanvraag van documenten : de documenten die het aanbestedingsdossier samenstellen kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur ingezien worden bij Berenschot Osborne, Marcel Thirylaan 81, bus 3, 1200 Brussel (tel ) of bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel vanaf uiterlijk 31 juli Datum van verzending van de aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van de vooraankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : le Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : M. Luc Verhelst. 2. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à l intention de lancer un appel d offres général relatif au nettoyage journalier de ses bâtiments (± m 2 nets), au lavage des vitres et à l éradication des animaux nuisibles. (Catégorie CPC : 874. BEF ). 3. a) Mise à disposition des cahiers des charges : au plus tard le 31 juillet Ouverture des offres : au plus tard le 7 septembre b) Appel d offres général. 4. Demande de documents : les documents constituant le dossier d adjudication pourront être consultés tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures, au bureau Berenschot Osborne, avenue Marcel Thiry 81, bte 3, à 1200 Bruxelles (tél ), ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, au plus tard le 31 juillet Date d envoi de l avis : 28 juin Date de réception de l avis indicatif par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Vooraankondiging 1. Aanbestedende overheid : de Brusselse Hoofdstedelijk Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Luc Verhelst. 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Raad wil een algemene offerteaanvraag uitschrijven voor het dagelijks schoonmaakonderhoud van hun gebouwen (± m 2 ); het wassen van de beglazing en ongediertebestrijding (CPC categorie : 874. BEF ). 3. a) Beschikbaarheid van de lastenboeken : uiterlijk op 31 juli Indienen van offerte : uiterlijk op 7 september b) Algemene offerteaanvraag. 4. Aanvraag van documenten : de documenten die het aanbestedingsdossier samenstellen kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur ingezien worden bij Berenschot Osborne, Marcel Thirylaan 81, bus 3, 1200 Brussel (tel ) of bij de Brusselse Hoofdstedelijk Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, vanaf uiterlijk 31 juli Datum van verzending van de aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van de vooraankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen.

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4623 N Avis indicatif 1. Pouvoir adjudicateur : le Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : M. Luc Verhelst. 2. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à l intention de lancer un appel d offres général relatif à la maintenance technique des installations (HVAC, sanitaires, électricité et détection incendie), des ses bâtiments (± m 2 nets), catégorie CPC : 886. BEF a) Mise à disposition des cahiers des charges : au plus tard le 31 juillet Ouverture des offres : au plus tard le 7 septembre b) Appel d offres général. 4. Demande de documents : les documents constituant le dossier d adjudication pourront être consultés tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures, au bureau Berenschot Osborne, avenue Marcel Thiry 81, bte 3, à 1200 Bruxelles (tél ), ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, au plus tard le 31 juillet Date d envoi de l avis : 28 juin Date de réception de l avis indicatif par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Vooraankondiging 1. Aanbestedende overheid : de Brusselse Hoofdstedelijk Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Luc Verhelst. 2. De Brusselse Hoofdstedelijk Raad wil een algemene offerteaanvraag uitschrijven voor het tehnisch onderhoud van de gebouwgebonden installaties (HVAC), sanitair, elektriciteit en branddetectie), van hun gebouwen (± m 2 netto) CPC categorie : 886. BEF a) Beschikbaarheid van de lastenboeken : uiterlijk op 31 juli Indienen van offerte : uiterlijk op 7 september b) Algemene offerteaanvraag. 4. Aanvraag van documenten : de documenten die het aanbestedingsdossier samenstellen kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur ingezien worden bij Berenschot Osborne, Marcel Thirylaan 81, bus 3, 1200 Brussel (tel ) of bij de Brusselse Hoofdstedelijk Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, vanaf uiterlijk 31 juli Datum van verzending van de aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van de vooraankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten van de Generale Staf Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) N Section 1. Annonces 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 43, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax N Sectie 1. Aankondigingen 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 43, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax

4 4624 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Dossier traité par Commandant Carette. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. a) Lieu de livraison : voir cahier spécial des charges. b) Objet du marché : cahier spécial des charges SAMA relatif à l achat de 5 sets airco pour les véhicules d écolage LEOPARD, les accessoires, le matériel connexe, les prestations de service et un contrat d entretien et de réparation. 4. Délai de livraison : P.M. 5.Consultation de documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges est mis gratuitement à votre disposition auprès du pouvoir adjudicateur sur rendez-vous (voir adresse au 1) ou sur demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. 6. a) Date limite de réception des offres : le 12 septembre 2001, à 11 heures. b) Adresse : Envoi par la poste : voir au point 1. Remise des offres : voir au point 7b. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait sans communication des prix et en séance publique. b) Lieu, date et heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 12 septembre 2001, à 11 heures. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché. 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Critères de sélection qualitative : Article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fourniture d une liste des principales livraisons similaires effectuées les trois dernières années (seul de sélection : vingt installations dans des véhicules). Article 45, 4 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : fourniture des descriptions et/ou photographies des produits à fournir, c.à.d. documentation commerciale (folders) permettant d identifier le matériel. 12. Délai d engagement de l offre : le 1 er mars Critères d attribution : Qualité : 50 %. Prix : 50 %. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Date d envoi de l avis : 27 juin Date de réception de l avis : 27 juin Dossier behandeld door Commandant Carette. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. a) Plaats van levering : zie bestek. b) Voorwerp van de opdracht : bestek SAMA , betreffende de aankoop van 5 sets airco voor de scholingsvoertuigen LEOPARD, hun toebehoren, aanverwant materieel, de dienstprestaties en een herstel- en onderhoudscontract. 4. Leveringstermijn : P.M. 5. Inzage van de documenten : a) Het bestek ligt ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter beschikking gesteld bij de aanbestedende overheid na afspraak voor afhaling (adres zie 1) of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : op 12 september 2001, te 11 uur. b) Adres : Opsturen per post : zie punt 1. Afgifte van de offertes : zie punt 7b. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening der offertes gebeurt zonder afkondiging der prijzen en in openbare zitting. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op 12 september 2001, te 11 uur. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht. 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Kwalitatieve selectiecriteria : Artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : leveren van een lijst met de voornaamste gelijkaardige leveringen van de laatste drie jaar (selectiedrempel : tien gelijkaardige installaties in voertuigen). Artikel 45, 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : leveringen van beschrijvingen en/of foto s van het te leveren materieel, d.w.z. commerciële documentatie (folders) die toelaten het materieel te identificeren. 12. Duur van de gestanddoeningstermijn van de offerte : 1 maart Gunningscriteria : Kwaliteit : 50 %. Prijs : 50 %. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Datum van verzending van de aankondiging : 27 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 27 juni N Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense nationale, Service général des Achats, Sous-section d Achat informatique et bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B, 3 e étage, local 117, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAIB), et 2. a) Mode de passation choisi : appel d offres général(aog) SAIB b) Forme du marché faisant l objet de l avis : fournitures. N Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B, 3 e verdieping, lokaal 117, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAIB), en 2. a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag (AOA) SAIB b) Vorm van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de aankondiging : leveringen.

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN a) Lieu de livraison : 10 e Bataillon des Troupes de Transmission (10TTr), quartier Major Housiau, Martelarenstraat 181, 1801 Vilvoorde. b) Nature et quantité des produits à fournir : l administration désire conclure un marché pour l achat et la livraison en deux lots de UPS et de batteries au profit du Groupement de Transmission (Gpt Tr). c) Généralités relatives aux soumissions : les soumissionnaires doivent faire offre pour la totalité du lot choisi. 4. Délai de livraison : le délai de livraison doit être proposé par le soumissionnaire et sera explicitement indiqué dans la soumission. Délai souhaité : le plus rapidement possible. 5. a) Le cahier spécial des charges SAIB relatif à ce marché peut être consulté au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte to M. Genesse. b) Date limite pour la consultation du cahier spécial des charges : 7 septembre c) Le cahier spécial des charges SAIB relatif à ce marché peut être obtenu gratuitement à l adresse du pouvoir adjudicateur : voir 1 er. 6. a) Date limite de réception des offres : 7 septembre 2001, à 14 heures. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : cfr. point 1. Pouvoir adjudicateur. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : 7 septembre 2001, à 14 heures précises, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le cautionnement est fixé à 5 % du montant total (hors T.V.A.) du marché. 9. Paiements : voir cahier spécial des charges SAIB Le fournisseur auquel le marché sera attribué ne devra revêtir aucune forme juridique particulière. 11. Critères de sélection : a) Etre en règle avec ses obligations relatives aux cotisations de sécurité sociale (voir 43.5 ( de l arrêté royal du 8 janvier 1996). b) Etre en ordre avec le paiement de la TVA et des contributions (voir 43.6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). 12. Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu au 15 janvier Critères d attribution du marché : Le choix de l adjudicataire se fera sur base des critères définis ci-dessous : Le coût complet des solutions présentées (le coût complet est par définition la somme du prix d achat avec les coûts de la maintenance pour les quatre premières années d utilisation); La valeur technique des solutions présentées. 14. Variantes libres : Les soumissionnaires peuvent cependant compléter leur soumission par maximum deux variantes libres qu ils estiment intéressantes, pour autant que celles-ci ne modifient pas l objet du marché. 15. Autres renseignements éventuels : voir cahier spécial des charges SAIB Pas d application. 17. Date d envoi de l avis : 27 juni Date de réception de l avis : 27 juni a) Plaats van levering : 10 e Bataljon Transmissie Troepen (10TTr), Kwartier Majoor Housiau, Martelarenstraat 181, 1801 Vilvoorde. b) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : het bestuur wenst een open overeenkomst betreffende de aankoop en de levering in twee percelen van UPS en batterijen ten voordelen van de Groepering Transmissie (Gpg Tr). c) Algemeenheden in verband met de inschrijvingen : de inschrijvers moeten een offerte indienen voor de totaliteit van het gekozen perceel. 4. Leveringstermijn : de leveringstermijn moet door de inschrijver voorgesteld worden en zal in de inschrijving uitdrukkelijk vermeld worden. Gewenste leveringstermijn : zo kort mogelijk. 5. a) Het bestek SAIB betreffende deze opdracht kan geraadpleegd worden in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek , to M. Genesse. b) Uiterste datum voor aanvraag van het bestek : 7 september c) Het bestek SAIB betreffende deze opdracht kan gratis verkregen worden op het adres van de aanbestedende overheid, cfr a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 7 september 2001, te 14 uur. b) Adres waar ze moeten naar gestuurd worden : cfr. punt 1. Aanbestedende overheid. c) Taal of talen waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van de opening : 7 september 2001, te 14 uur stipt, lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, ingang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het totale bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Betalingen : zie bestek SAIB Geen speciale vereisten voor de rechtsvorm waaraan de leverancier moet voldoen. 11. Selectiecriteria : a) In orde zijn met de bijdragen aan de sociale zekerheid (zie artikel 43.5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). b) In orde zijn met de betaling van BTW en belastingen (zie artikel 43.6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. De inschrijver blijft door zijn offerte gebonden tot 15 januari Gunningscriteria van de opdracht : De keuze van de aannemer zal gebeuren op basis van volgende criteria : De totale kostprijs van de voorgestelde oplossingen (de totale kostprijs is per definitie gelijk aan de kostprijs, vermeerderd met de kostprijs van het onderhoud voor de vier eerste jaren gebruik; de technische waarde van de voorgestelde oplossingen. 14. Vrije varianten : de inschrijvers mogen maximum twee vrije varianten voorstellen die zij voordelig achten, voor zover zij het voorwerp van de opdracht niet wijzigen. 15. Eventuele andere inlichtingen : zie bestek SAIB Niet van toepassing. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 27 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 27 juni 2001.

6 4626 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Section des Achats des Matériels navals, quartier Reine Elisabeth, Bloc 4-B, 2 e étage, local 2B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél (35 48), fax , contact : 1LV(S)VAN CLEVEN, M., 2. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Type de marché : marché public de fourniture concernant la construction d un navire de transport stratégique belgoluxembourgeois. 3. a) Le lieu de livraison : la construction du navire se fait dans les installations de l adjudicataire. Le lieu de livraison est Zeebrugge. b) Nature du produit à livrer : achat d un navire de transport stratégique. c) Quantité : un d) Possibilité de présenter une offre pour une partie des livraisons : non. 4. Durée du marché : maximum six ans. 5. a) Obtention du cahier spécial des charges : a l adresse du pouvoir adjudicateur (lettre ou fax), référence : CSCh SDAZ b) Date limite pour la présentation de cette demande : 1 er octobre c) Montant et modalités de paiement du CSCh : gratuit. 6. a) Date limite de réception des offres : 10 décembre 2001, avant 10 heures. b) Adresse : voir 1. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouvertures des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de cette ouverture : Date : 10 décembre Heure : 10 heures. Lieu : quartier Reine Elisabeth, local des Adjudications, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : en application de l article 5 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996, 5%dumarchéhors T.V.A. 9. Conditions de paiement : suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre Pas d application. 11. Critères de sélection : Peut être exclu de la participation au marché, le soumissionnaire qui ne présente pas les documents suivants : Article 43, 5 : être en ordre avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale (avec une attestation de paiement de l avant-dernier trimestre) conformément aux dispositions du 3 (Belgique) ou 4 (étranger) de l arrêté royal du 8 janvier Article 44, 2 : la capacité financière et économique du soumissionnaire doit être justifiée par les trois derniers exercices : Le soumissionnaire doit démontrer que, sur base de ses trois derniers bilans annuels, il satisfait au moins à un des trois ratios minimum demandés : Current ratio (ratio de type liquidité) : valeur moyenne d au moins 1; Solvency ratio (ratio de type solvabilité) : valeur moyenne d au moins 20 %; Profit margin (ratio de type rentabilité) : valeur moyenne d au moins 5 %. Article 45, 2:lacapacité technique du soumissionnaire doit être justifiée par l équipement technique utilisé pour l exécution du marché : Le soumissionnaire doit démontrer qu il dispose de l équipement technique (cale sèche, quai pour l exécution des travaux, quai de test et d amarrage, des endroits de stockage fermés,...) pour exécuter le marché. 12. Délai de validité de l offre : jusqu au 31 mars Critère d attribution : Prix; Les aspects techniques, opérationnels et logistiques. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Sectie Aankopen van Zeevaartmaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 2 e verdieping, lokaal 2-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel (35 48), fax , contact : 1LZ(D)VAN CLEVEN, M., 2. a) Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. b) Type opdracht : overheidsopdracht van levering betreffende de bouw van een Belgisch-Luxemburgs strategisch transportschip. 3. a) Plaats van levering : de bouw van het schip gebeurt in de installaties van de aannemer. De plaats van levering is Zeebrugge. b) Aard van het te leveren product : aankoop van een strategisch transportschip. c) Hoeveelheid : één. 5. Mogelijkheid om een offerte voor een gedeelte van de betrokken leveringen in te dienen : neen. 4. Looptijd van de opdracht : maximum zes jaar. 5. a) Verkrijgen van het bestek : op het adres van de aanbestedende overheid (brief of fax), referentie : bestek SDAZ b) Uiterste datum om die aanvraag te doen geworden : 1 oktober c) Bedrag en betalingsmodaliteiten van het bestek : gratis. 6. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 10 december 2001, vóór 10 uur. b) Adres : zie 1. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van die opening : Datum : 10 december Uur : 10 uur. Plaats : kwartier Koningin Elisabeth, aanbestedingslokaal, toegang C, Blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : in toepassing van artikel 5 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september 1996, 5 % van de opdracht zonder BTW. 9. Betalingsvoorwaarden : volgens artikel 15, 2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Niet van toepassing. 11. Selectiecriteria : Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de inschrijver die volgende documenten niet voorlegt : Artikel 43, 5 : in orde zijn met de bijdragen inzake sociale zekerheid (met een attest van de betalingen van het voorlaatste kwartaal) overeenkomstig de bepaling van 3 (België) of 4 (buitenland) van koninklijk besluit van 8 januari Artikel 44, 2 : de financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de drie laatste oefeningen : De inschrijver moet aantonen dat hij, op basis van zijn laatste drie jaarbalansen, voldoet aan ten minste één van de drie gevraagde minimale ratio s : Current ratio (type ratio liquiditeit) : gemiddelde waarde van ten minste 1. Solvency ratio (type ratio solvabiliteit) : gemiddelde waarde van ten minste 20 %. Profit margin (type ratio rentabiliteit) : gemiddelde waarde van ten minste 5 %. Artikel 45, 2 : de technische bekwaamheid van de inschrijver moet aangetoond worden door de technische uitrusting gebruikt voor de uitvoering van de opdracht : De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over de nodige technische uitrusting (droogdok, kade voor uitvoering van de werken, test- en aanlegkade, gesloten opslagruimten,...) om de opdracht uit te voeren. 12. Gestanddoeningstermijn van de offerte : tot 31 maart Gunningscriteria : Prijs; Technische, operationele en logistieke aspecten.

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Variantes libres : non. 15. Pas d application. 16. Date publication énonciative : 13 avril Date d envoi de l avis : 27 juin Date de réception de l avis par l organisme de publication : 27 juin Couvert ou non par l accord du GATT : oui. 14. Vrije varianten : neen. 15. Niet van toepassing. 16. Datum enuntiatieve aankondiging : 13 april Verzendingsdatum van de aankondiging : 27 juni Datum van ontvangst van de aankondiging door het organisme der publicatie : 27 juni Valt al dan niet onder GATT-overeenkomst : ja. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2, local 69, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général. 3. a) Lieu de livraison : voir cahier spécial des charges. b) Objet du marché : cahier spécial des charges SAMA relatif à l achat de ± nonante six motos destinées à l escorte réparti sur deux ans (deux tranches, dont la première est ferme et la deuxième est conditionnelle) et le présent marché comprend également la conclusion d un contrat pluriannuel d entretien et de réparation pour une durée de dix ans. 4. Délai de livraison : P.M. 5. Demande de documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges sera mis gratuitement à votre disposition chez le pouvoir adjudicateur, après rendez-vous (voir adresse au 1 er ) ou après une demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. 6. a) Date limite de réception des offres : 5 septembre 2001, à 14 heures. b) Adresse : Envoi par la poste : voir au point 1. Remise des offres : voir au point 7, b. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fait sans communication des prix et en séance publique. b) Lieu, date en heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 5 septembre 2001, à 14 heures. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché. 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Critères de sélection : En application des articles 43, 5 et 45, 1 et 4 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 le soumissionnaire doit fournir : l attestation l O.N.S.S.; une liste des principales livraisons des motos effectuées pendant les trois dernières années; une description des motos à fournir. 12. Délai d engagement du soumissionnaire : en application de l article 116 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 cette durée ne sera pas inférieure à quatre mois. 13. Critères d attribution : En application de l article 115 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, l offre régulière la plus intéressante sera choisie sur base d un rapport prix-qualité, pondéré de manière égale : valeur technique de l offre : 40 %; prix unitaire de la moto : 40 %; prix par km pour l entretien normal : 20 %. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Automateriaal, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2, lokaal 69, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. a) Plaats van levering : zie bestek. b) Voorwerp van de opdracht : bestek SAMA betreffende de aankoop van ± zesennegentig escortemoto s gespreid over twee jaar (twee schijven, waarvan de eerste vast en de tweede voorwaardelijk is) en de opdracht bevat eveneens het afsluiten van een meerjarig onderhouds- en herstellingscontract voor de duur van tien jaar. 4. Leveringstermijn : P.M. 5. a) Aanvraag van de documenten : a) Het bestek ligt ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter beschikking gesteld bij de aanbestedende overheid (zie adres in 1), na afspraak voor afhaling of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : 5 september 2001, te 14 uur. b) Adres : Opsturen per post : zie punt 1. Afgifte van de offertes : zie punt 7, b. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening van de offertes gebeurt zonder afkondiging van de prijzen en in openbare zitting. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, 5 september 2001, te 14 uur. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht. 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Selectiecriteria : Bij toepassing van de artikelen 43, 5 en 45, 1 en 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver volgende informatie leveren bij de offerte : het R.S.Z.-attest; een lijst van de voornaamste leveringen van moto s gedurende de afgelopen drie jaar; beschrijvingen en foto s van de te leveren moto s. 12. Gestanddoeningstermijn voor de inschrijver : bij toepassing van artikel 116 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver door zijn offerte gebonden blijven gedurende minstens vier maanden. 13. Gunningscriteria : Bij toepassing van artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 vormen de hierna vermelde criteria de beoordelingselementen voor de keuze van de aannemer : technische waarde van de offerte : 40 %; eenheidsprijs van de moto : 40 %; prijs per km voor het normaal onderhoud : 20 %.

8 4628 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 14. P.M. 15. P.M. 16. Date de publication de l avis indicatif dans le Bulletin des Adjudications : 17. Date d envoi de l avis : 26 juin Date de réception de l avis : 29 juin P.M. 15. P.M. 16. Datum van bekendmaking van de eventuele aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen : 17. Datum van verzending van de aankondiging : 26 juni Datum van ontvangst van de aankondiging : 29 juni N Addendum 1. Paragraphe A (aménagement à Autoworld) de l annexe E du cahier spécial des charges SAPR : Le tapis de sol rouge actuel n est pas neutre (publicité) et doit par conséquent être recouvert. Après l utilisation de ce site, celui-ci doit être remis dans son état d origine. L offre doit également donner le choix pour arriver à cet effet neutre (= sans publicité) (le prix total de l inventaire comprend ce prix). 2. Paragraphes A.3 et B.3 de l annexe A du cahier spécial des charges SAPR : Les hôtesses ne sont pas éventuellement uniquement pour le vestiaire, mais peuvent également être employées pour d autres services (accompagnement,...). N Addendum 1. Paragraaf A (inrichting in Autoworld) van bijlage E van het bestek SAPR : Het huidige rode vloertapijt is niet neutraal (publiciteit) en moet bijgevolg bedekt worden. Na het gebruik van deze site dient dit in oorspronkelijke staat gebracht te worden. De offerte moet eveneens de keuze weergeven om dit neutraal effect (= zonder publiciteit) te bekomen (de totaalprijs van de inventaris impliceert deze kostprijs). 2. Paragrafen A.3 en B.3 van bijlage A van bestek SAPR : De hostesses zijn eventueel niet alleen voor de vestiaire, maar mogen eveneens ingezet worden voor andere diensten (begeleiding,...). Erratum Paragraaf C.2.a van bijlage E van het bestek SAPR : De cabines hebben minimum 1,6 m breedte. Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne de contact : M. Deville. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Marché pluriannuel : 1 juin mai Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, CPC Lieux de prestations : Goetsenhoven-Vissenaken-Landen. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 90, 7). c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Néant. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Deville. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Meerjarig contract van 1 juni 2002 tot en met 31 mei Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, CPC Plaats van uitvoering : Goetsenhoven-Vissenaken-Landen. 4. a) De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikel 90, 5). c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. Nihil.

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Variantes : voir 17 du présent cahier spécial des charges. 7. Délai d exécution : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans du 1 er juin 2002 jusqu au 31 mai a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 2/1/F.170. c) Prix : BEF 1 700, à payer en espèces ou par versement au compte en banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 29 août b) Adresse : voir point 1. c) Langue : néerlandais. 10. a) Ouverture des offres : en séance publique. b) Date et heure : 29 août 2001, à 10 h 30 m. c) Lieu : quartier Major Housiau, bloc B 10, local 119, Martelarenstraat, 1800 Peutie. 11. Cautionnement : 5 % du montant annuel initial du marché (articles 5-8 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception complète. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69, 1 ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalent dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrat(s) de nettoyage similaire(s) au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché (nettoyage domestique); c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. 6. Varianten : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 2/1/F.170. c) Prijs : BEF 1 700, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 29 augustus b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 29 augustus 2001, te 10 u. 30 m. c) Plaats : kwartier Majoor Housiau, blok B 10, lokaal 119, Martelarenstraat, 1800 Peutie. 11. Borgtocht : 5 % van het jaarlijks oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikelen 5-8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling zoals voorzien in artikel 15, 1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Financiële, economische en technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaren van soortgelijk(e) schoonmaakcontract(en) als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... wordt niet beschouwd als soortgelijk; b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht (huishoudelijke schoonmaak); c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht.

10 4630 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution du marché : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. Les visites guidées sont prévues le 25 juillet 2001 et 8 août 2001, à 9 heures. Sous peine de nullité de l offre, la participation à une des visites des lieux guidée est obligatoire pour les soumissionnaires. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 16 mars Avis rectificatif : 30 mars Date d envoi du présent avis : 28 juin Date de réception du présent avis : 29 juin Le marché est couvert par l accord du GATT. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Twee geleide bezoeken ter plaatse zijn voorzien op 25 juli 2001 en 8 augustus 2001, te 9 uur. Op straffe van nietigheid van de offerte is deelname aan 1 geleid bezoek ter plaatse verplicht voor de inschrijvers. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 16 maart Wijzigingsbericht : 30 maart Datum van verzending van deze aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging : 29 juni De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : M. Corstjens. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Marché pluriannuel : 1 er juin mai Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, CPC Lieux de prestations : Leopoldsburg en Hasselt, 4KDR Leopoldsburg, Camp de Beverlo, Staf provincie Limburg/Hasselt, Infosermi Hasselt. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 90, 5). c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Les prestataires des services ne peuvent pas s incrire pour une partie des services. 6. Variantes : voir 17 du présent cahier spécial des charges. 7. Délai d exécution : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans du 1 er juin 2002 jusqu au 31 mai a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 24F011. c) Prix : BEF 3 150, à payer en espèces ou par versement au compte en banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 23 octobre b) Adresse : voir point 1. c) Langue : néerlandais. 10. a) Ouverture des offres : en séance publique. b) Date et heure : 23 octobre 2001, à 10 heures. c) Lieu : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Cautionnement : 5 % du montant annuel initial du marché (articles 5-8 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996). N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : de heer Corstjens. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Meerjarig contract van 1 juni 2002 tot en met 31 mei Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, CPC Plaatsen van uitvoering : Leopoldsburg en Hasselt, 4KDR Leopoldsburg, Kamp van Beverlo, Staf provincie Limburg/Hasselt, Infosermi Hasselt. 4. a) De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikel 90, 5). c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. De dienstverleners kunnen niet voor een gedeelte van de betrokken diensten inschrijven. 6. Varianten : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 24F011. c) Prijs : BEF 3 150, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 23 oktober b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 23 oktober 2001, te 10 uur. c) Plaats : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Borgtocht : 5 % van het jaarlijks oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikelen 5-8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996).

11 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4631 En dérogation à l article 9 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception complète. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69, 1 ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalent dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrat(s) de nettoyage similaire(s) au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché (nettoyage domestique); c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution du marché : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. Les visites guidées sont prévues le 28 août 2001 et 11 septembre 2001, à 9 heures. Sous peine de nullité de l offre, la participation à une des visites des lieux guidée est obligatoire pour les soumissionnaires. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 16 mars Avis rectificatif : 30 mars Date d envoi du présent avis : 28 juin Date de réception du présent avis : 29 juin Le marché est couvert par l accord du GATT. In afwijking van artikel 9 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling zoals voorzien in artikel 15, 1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Financiële, economische en technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaren van soortgelijk(e) schoonmaakcontract(en) als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... wordt niet beschouwd als soortgelijk; b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht (huishoudelijke schoonmaak); c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Twee geleide bezoeken ter plaatse zijn voorzien op 28 augustus 2001 en 11 september 2001, te 9 uur. Op straffe van nietigheid van de offerte is deelname aan 1 geleid bezoek ter plaatse verplicht voor de inschrijvers. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 16 maart Wijzigingsbericht : 30 maart Datum van verzending van deze aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging : 29 juni De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst.

12 4632 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : M. Corstjens. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Marché pluriannuel : 1 er juin mai Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, CPC Lieu de prestation : Helchteren (2A-68Gn). 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 90, 5). c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Les prestataires des services ne peuvent pas s incrire pour une partie des services. 6. Variantes : voir 17 du présent cahier spécial des charges. 7. Délai d exécution : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans du 1 er juin 2002 jusqu au 31 mai a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 24F012. c) Prix : BEF 2 630, à payer en espèces ou par versement au compte en banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 23 octobre b) Adresse : voir point 1. c) Langue : néerlandais. 10. a) Ouverture des offres en séance publique. b) Date et heure : 23 octobre 2001, à 10 heures. c) Lieu : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Cautionnement : 5 % du montant annuel initial du marché (articles 5-8 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception complète. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalent dans un autre Etat. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : de heer Corstjens. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Meerjarig contract van 1 juni 2002 tot en met 31 mei Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, CPC Plaats van uitvoering : kwartier Helchteren. 4. a) De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikel 90, 5). c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. De dienstverleners kunnen niet voor een gedeelte van de betrokken diensten inschrijven. 6. Varianten : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 24F012. c) Prijs : BEF 2 630, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 23 oktober b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 23 oktober 2001, te 10 uur. c) Plaats : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Borgtocht : 5 % van het jaarlijks oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikelen 5-8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling zoals voorzien in artikel 15, 1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat.

13 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4633 Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrat(s) de nettoyage similaire(s) au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché (nettoyage domestique); c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution du marché : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. Les visites guidées sont prévues le 28 août 2001 et 11 septembre 2001, à 9 heures. Sous peine de nullité de l offre, la participation à une des visites des lieux guidée est obligatoire pour les soumissionnaires. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 16 mars Avis rectificatif : 30 mars Date d envoi du présent avis : 28 juin Date de réception du présent avis : 29 juin Le marché est couvert par l accord du GATT. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Financiële, economische en technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaren van soortgelijk(e) schoonmaakcontract(en) als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... wordt niet beschouwd als soortgelijk; b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht (huishoudelijke schoonmaak); c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Twee geleide bezoeken ter plaatse zijn voorzien op 28 augustus 2001 en 11 september 2001, te 9 uur. Op straffe van nietigheid van de offerte is deelname aan 1 geleid bezoek ter plaatse verplicht voor de inschrijvers. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 16 maart Wijzigingsbericht : 30 maart Datum van verzending van deze aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging : 29 juni De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : MM. Corstjens et Moons. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Marché pluriannuel : 1 er juin mai Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, CPC Lieux de prestations : Leopoldsburg (Zuid), quartiers Prins Boudewijn, cdt SBH Van Dooren, Leopold I, Chazal. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 90, 5). c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Les prestataires des services ne peuvent pas s incrire pour une partie des services. 6. Variantes : voir 17 du présent cahier spécial des charges. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : de heren Corstjens en Moons. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Meerjarig contract van 1 juni 2002 tot en met 31 mei Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, CPC Plaatsen van uitvoering : Leopoldsburg (Zuid), kwartieren Prins Boudewijn, cdt SBH Van Dooren, Leopold I, Chazal. 4. a) De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikel 90, 5). c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. De dienstverleners kunnen niet voor een gedeelte van de betrokken diensten inschrijven. 6. Varianten : zie 17 van het bestek.

14 4634 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7. Délai d exécution : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans du 1 er juin 2002 jusqu au 31 mai a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 24F013. c) Prix : BEF 4 100, à payer en espèces ou par versement au compte en banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 23 octobre b) Adresse : voir point 1. c) Langues : néerlandais. 10. a) Ouverture des offres en séance publique. b) Date et heure : 23 octobre 2001, à 10 heures. c) Lieu : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Cautionnement : 5 % du montant annuel initial du marché (articles 5-8 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception complète. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalent dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrat(s) de nettoyage similaire(s) au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché (nettoyage domestique); c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 24F013. c) Prijs : BEF 4 100, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 23 oktober b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 23 oktober 2001, te 10 uur. c) Plaats : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Borgtocht : 5 % van het jaarlijks oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikelen 5-8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling zoals voorzien in artikel 15, 1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Financiële, economische en technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaren van soortgelijk(e) schoonmaakcontract(en) als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... wordt niet beschouwd als soortgelijk; b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht (huishoudelijke schoonmaak); c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden.

15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution du marché : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. Les visites guidées sont prévues le 7 août 2001 et 21 août 2001, à 9 heures. Sous peine de nullité de l offre, la participation à une des visites des lieux guidée est obligatoire pour les soumissionnaires. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 16 mars Avis rectificatif : 30 mars Date d envoi du présent avis : 28 juin Date de réception du présent avis : 29 juin Le marché est couvert par l accord du GATT. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Twee geleide bezoeken ter plaatse zijn voorzien op 7 augustus 2001 en 21 augustus 2001, te 9 uur. Op straffe van nietigheid van de offerte is deelname aan 1 geleid bezoek ter plaatse verplicht voor de inschrijvers. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 16 maart Wijzigingsbericht : 30 maart Datum van verzending van deze aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging : 29 juni De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : MM. Corstjens et Moons. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Marché pluriannuel : 1 er juin mai Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, CPC Lieux de prestations : Leopoldsburg (Noord), quartiers Piron, Libbrecht, IJzer, Wauters, BLT, Moorslede. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 90, 5). c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Les prestataires des services ne peuvent pas s incrire pour une partie des services. 6. Variantes : voir 17 du présent cahier spécial des charges. 7. Délai d exécution : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans du 1 er juin 2002 jusqu au 31 mai a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 24F014. c) Prix : BEF 4 230, à payer en espèces ou par versement au compte en banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limité de réception des offres : 23 octobre b) Adresse : voir point 1. c) Langue : néerlandais. 10. a) Ouverture des offres en séance publique. b) Date et heure : 23 octobre 2001, à 10 heures. c) Lieu : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Cautionnement : 5 % du montant annuel initial du marché (articles 5-8 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception complète. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : de heren Corstjens en Moons. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Meerjarig contract van 1 juni 2002 tot en met 31 mei Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, CPC Plaatsen van uitvoering : Leopoldsburg (Noord), kwartieren Piron, Libbrecht, IJzer, Wauters, BLT, Moorslede. 4. a) De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikel 90, 5). c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. De dienstverleners kunnen niet voor een gedeelte van de betrokken diensten inschrijven. 6. Varianten : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 24F014. c) Prijs : BEF 4 230, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 23 oktober b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 23 oktober 2001, te 10 uur. c) Plaats : Merckemlaan 2, 3970 Leopoldsburg. 11. Borgtocht : 5 % van het jaarlijks oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikelen 5-8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering.

16 4636 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l annexe de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69, 1 ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalent dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrat(s) de nettoyage similaire(s) au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché (nettoyage domestique); c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution du marché : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. Les visites guidées sont prévues le 7 août 2001 et 21 août 2001, à 9 heures. Sous peine de nullité de l offre, la participation à une des visites des lieux guidée est obligatoire pour les soumissionnaires. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 16 mars Avis rectificatif : 30 mars Date d envoi du présent avis : 28 juin Date de réception du présent avis : 29 juin Le marché est couvert par l accord du GATT. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling zoals voorzien in artikel 15, 1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Financiële, economische en technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaren van soortgelijk(e) schoonmaakcontract(en) als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... wordt niet beschouwd als soortgelijk; b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht (huishoudelijke schoonmaak); c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Twee geleide bezoeken ter plaatse zijn voorzien op 7 augustus 2001 en 21 augustus 2001, te 9 uur. Op straffe van nietigheid van de offerte is deelname aan 1 geleid bezoek ter plaatse verplicht voor de inschrijvers. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 16 maart Wijzigingsbericht : 30 maart Datum van verzending van deze aankondiging : 28 juni Datum van ontvangst van deze aankondiging : 29 juni De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst.

17 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4637 N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : Mme Huyghebaert. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Leopoldsburg, Camp de Beverlo. Quartier Piron, bâtiment A33. Rénovation roofing annexes et éclairage toit et façades. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur. 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplaçés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en classe 1 et la catégorie D; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 14A051/2 (texte neerlandais). Prix : BEF Délai d exécution : quarante cinq jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 28 août 2001, à 11 heures, par-devant le chef de la 4 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Jour de visite : 21 août N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Huyghebaert. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Leopoldsburg. Kamp van Beverlo, Kwartier Piron, gebouw A33. Vernieuwen roofing annexen en lichtstraat aan dak en kopgevels. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord. 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de klasse 1 en de categorie D; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 14A051/2 (Nederlandse tekst). Prijs : BEF Uitvoeringstermijn : vijfenveertig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 28 augustus 2001, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Bezoekdag : 21 augustus 2001 N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : Mme Huyghebaert. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Tongeren. Ambiorixkazerne. Réfection beton au bâtiment B. N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersonen : Mevr. Huyghebaert. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Tongeren. Ambiorixkazerne. Betonherstelling aan gebouw B.

18 4638 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur. 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplaçés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en classe 1 et la catégorie D, sous-catégorie D.21 ou D.24; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 14A093/2 (texte neerlandais). Prix : BEF Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 28 août 2001, à 15 h 30 m, par-devant le chef de la 4 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Jour de visite : 21 août Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord. 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de klasse 1 en de categorie D, ondercategorie D.21 of D.24; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 14A093/2 (Nederlandse tekst). Prijs : BEF Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 28 augustus 2001, te 15 u. 30 m., ten overstaan van de chef van de 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Bezoekdag : 21 augustus 2001 N Pouvoir adjudicateur : 4 e Direction régionale des Constructions, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tél , fax Personne de contact : Mme Huyghebaert. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Peer. Kleine- Brogel. Rénovation couvre-joint sur les overruns de la piste d envol. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; N Aanbestedende overheid : 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, Koningin Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg, tel , fax Contactpersonen : Mevr. Huyghebaert. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Peer. Kleine-Brogel. Vernieuwing voegvulling op de overruns van de startbaan. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan;

19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur. 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplaçés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique et technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en classe 3 et la catégorie C; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 14G031/2 (texte neerlandais). Prix : BEF Délai d exécution : quarante cinq jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 28 août 2001, à 15 h 30 m, par-devant le chef de la 4 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Jour de visite : 21 août een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord. 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de klasse 3, categorie C; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 14G031/2 (Nederlandse tekst). Prijs : BEF Uitvoeringstermijn : vijfenveertig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 28 augustus 2001, te 15 u. 30 m., ten overstaan van de chef van de 4 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 3970 Leopoldsburg, Merckemlaan Bezoekdag : 21 augustus N Appel à candidature Groupement Travaux d Infrastructure, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Personne de contact : P. Joos, tél , fax Dans le cadre de l application de l arrêté royal du 25 janvier 2001 (Moniteur belge du 7 février 2001) concernant les chantiers temporaires ou mobiles (ci-après désigné par l arrêté royal), le Ministère de la Défense nationale à l intention d établir par province et par type de chantier une liste de coordinateurs de sécurité apte à conclure des marchés publics de services en cette matière. Les chantiers du Ministère de la Défense nationale sont des trois types suivants : Chantier type A : chantier pour lequel en vertu des articles 26, 1 er et 2etarticle 37 de l arrêté royal un plan de sécurité et de santé complet ainsi qu une structure de coordination sont exigés. Chantier type B : chantier pour lequel en vertu des articles 26, 1 er et 2et37del arrêté royal un plan de sécurité et de santé complet est exigés mais aucune structure de coordination n est imposée. Chantier type C : chantier pour lequel en vertu des article 26, 3 de l arrêté royal un plan de sécurité et de santé simplifié est exigé. Un marché public de services indépendant sera conclu pour chaque chantier de type A. Pour les chantiers de type B et C, le Ministère de la Défense nationale prévoit des contrats de service ouverts pour plusieurs chantiers. N Oproep tot kandidaatstelling Groepering Infrastructuurwerken, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Contactpersoon : P. Joos, tel , fax In het kader van de toepassing van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (verder vermeld als het koninklijk besluit) heeft het Ministerie van Landsverdediging het inzicht een lijst van veiligheidscoördinatoren samen te stellen per provincie en per werftype voor het afsluiten van overheidsopdrachten van diensten. De werven van het Ministerie van Landsverdediging zijn van de volgende drie types : Werftype A : werven voor dewelke een volledig veiligheids- en gezondheidsplan en een coördinatiestructuur vereist zijn op grond van artikel 26, 1 en 2 en artikel 37 van het koninklijk besluit. Werftype B : werven voor dewelke een volledig veiligheids- en gezondheidsplan maar geen coördinatiestructuur vereist zijn op grond van artikel 26, 1 en 2 en artikel 37 van het koninklijk besluit. Werftype C : werven voor dewelke een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan vereist is op grond van artikel 26, 3 van het koninklijk besluit. Voor elke werf van het type A zal een afzonderlijk overheidsopdracht van diensten afgesloten worden. Voor de werftypes B en C plant het Ministerie van Landsverdediging open dienstencontracten voor meerdere werven.

20 4640 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Remarque importante : l exécution des marchés de coordination de la sécurité est réservé à des personnes physiques (indépendants et/ou personnel d entreprise) qui remplissent simultanément les conditions d accès aux fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation telles qu elles sont décrites dans les articles 56 à 65 de l arrêté royal. Il est demandé aux intéressés de fournir les renseignements suivants de manière précise : 1.Province(s) où la coordination de sécurité peut être exécutée, soit : Flandre occidentale; Flandre orientale; Anvers; Brabant flamand; Brabant wallon; Hainaut; Limbourg; Namur; Liège; Luxembourg; Région Bruxelles Capitale. 2. Le nombre disponible de coordinateurs de sécurité (personnes physiques) par type de chantier, soit : Chantier type A : Chantier type B : Chantier type C : N.B. : les conditions qui permettent l exécution de la fonction de coordinateur de sécurité pour ces types de chantiers sont décrites dans la section VII de l arrêté royal. Dans la cadre des marchés de services mentionnés ci-dessus, les candidats devront pouvoir prouver que leur capacité technique est conforme à ces conditions (le respect des dispositions transitoires prévues aux articles 63 à 64 de l arrêté royal est accepté). La fourniture de cette preuve n est pas demandée dans le cadre du présent appel à candidature. 3. Une liste de références : marchés de coordination sécurité déjà exécuté, spécialisation éventuelle dans certains travaux,... Il est demandé à tous les intéressés de se faire connaître par écrit au plus tard le 10 août 2001 à l adresse suivante : Groupement Travaux d infrastructure, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Belangrijke opmerking : het uitvoeren van de opdrachten veiligheidscoördinatie is voorbehouden aan natuurlijke personen (zelfstandigen en/of personeel van ondernemingen) die gelijktijdig voldoen aan de uitvoeringsvoorwaarden van de functies coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking, zoals die beschreven zijn in de artikelen 56 tot en met 65 van het koninklijk besluit. Aan de belangstellenden wordt gevraagd de volgende gegevens duidelijk kenbaar te maken : 1. De provincie(s) waar de opdracht veiligheidscoördinatie kan uitgevoerd worden, hetzij : West-Vlaanderen; Oost-Vlaanderen; Antwerpen; Vlaams Brabant; Waals Brabant; Henegouwen; Limburg; Namen; Luik; Luxemburg; Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2. Het aantal beschikbare veiligheidscoördinatoren (natuurlijke personen) per werftype : Werftype A : Werftype B : Werftype C : N.B. : de voorwaarden tot de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator voor deze werftypes zijn beschreven in de afdeling VII van het koninklijk besluit. In het kader van de hoger vermelde dienstencontracten zullen de kandidaten hun technische capaciteit conform deze voorwaarden moeten kunnen bewijzen (het voldoen aan de overgangsmaatregelen voorzien in de artikelen 63 en 64 van het koninklijk besluit wordt aanvaard). Het leveren van deze bewijsvoering wordt niet gevraagd in het kader van de huidige oproep. 3. Een lijst van referenties : reeds uitgevoerde opdrachten veiligheidscoördinatie, eventuele specialisatie in bepaalde werken,... Alle belangstellenden worden verzocht om zich uiterlijk 10 augustus 2001 schriftelijk kenbaar te maken op het volgend adres : Groepering Infrastructuurwerken, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. N Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, Plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personne de contact : Mmes Van Laer; Herbots; Huet et M. Ostyn. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Marche-en- Famenne. Camp Roi Albert. Remise en état de l éclairage des locaux au bloc B5. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur. N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, Plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel. 081/ , fax 081/ Contactpersonen : Mevrn. Van Laer; Herbots; Huet et M. Ostyn. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Marcheen-Famenne. Camp Roi Albert. Op norm brengen van de verlichting van de lokalen in blok B5. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9569 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16354 Avis pour information

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 12.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2327 VLAAMS PARLEMENT N. 3957 Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 9 van 1 maart 2002, blz. 1219, bericht 2113 Publicatieblad

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3597 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6369 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 99 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9113 VLAAMS PARLEMENT N. 15591 Gegunde opdracht Betreft : aanduiding van managers voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne.

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 08.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3899 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 6839 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8245 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2147 Verbeteringsbericht In de uitgave van 29 maart 2002, van blz. 1955 tot blz. 2028, gelieve de datum te lezen als volgt : 29.03.2002,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1159 VLAAMS PARLEMENT N. 2096 Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming aan een prijsvraag voor ontwerpen,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9333 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 16063 Pouvoir adjudicateur : Communauté française de Belgique, représentée par M. Hervé

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1327 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 2484 N. 2484 Procédure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481 3267 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 5481 Procédure négociée avec publicité préalable pour un marché public de services pour l outtasking

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie