EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,?"

Transcriptie

1 leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 39. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H,J. Jongen Mei Heikantvenstraat Essen - België. De VRIJBRIEF brengt u eïïce maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïs het Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen is, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom. EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,? Als libertariërs of als objectivisten krijgen we heel vaak allerlei vragen over de oplossing van detailproblemen. Wij stellen dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, recht heeft op zijn rechtvaardig verkregen eigendom en het recht heeft zijn eigen geluk na te streven. Dit alles geldt voor alle mensen, en onze stelling houdt daardoor automatisch in dat we nooit iets mogen doen waarmee we Anderen benadelen. Het initiëren van geweld, dwang of fraude is altijd fout. Logisch volgt hieruit dat als ik geen geweld mag beginnen tegen u, dan mag ik dat ook niet als ik een groepje Of een grote groep mensen meebreng. En ik mag het zelfs niet als ik 51% van de hele bevolking meebreng. Anders gezegd betekent dit dat ook de staat óf de overheid geen geweld tegen u mag beginnen. Zij mag u.- in onze filosofie - niet dwingen om dingen te doen tegen uw zin, of dingen verbieden waarmee u geen geweld, dwang of fraude tegen anderen pleegt. ' Heel vaak komen in dit stadium van de diskussie de vragen: - Wie zorgt er dan voor de zwakken in de maatschappij, de werkelozen, de armen, de gebrëkkigen? '..'.''.:..' - Hoe moet dat dan met de wegen? - Je kunt toch niet zonder watervoorziening en riolering? - Wie zorgt voor mensen in nood? - Hoe voorkom je milieuverontreiniging?, < - Je kunt toch niet zonder belasting? Het meest frustrerende van die vragen is niet dat wij dan veel tijd nodig hebben om de oplossingen te verklaren. Het frustrerende is dat de meeste mensen al zo erg verstard zijn in hun denken, dat ze alléén maar de mogelijkheid zien dat de overheid daarvoor moet zorgen. Van huis uit, op school en door de nieuwsmedia is en wordt hen dit steeds verder ingehamerd. Iemand die een andere oplossing voorstelt wordt bekeken alsof hij iets geks zegt. In plaats van het geven van de libertarische oplossing van zo'n detailprobleem, zouden wij veel meer moeten proberen de principiële kant van de zaak vast te houden. Eerst zouden we de ander moeten overtuigen dat "zijn" (huidige) oplossing altijd gepaard gaat met het initiëren van geweld door de staat tegen één of meer burgers. Waarom zou de mensheid alleen maar samen kunnen leven in een gemeenschap waarin steeds geweld gebruikt wordt, of ermee wordt gedreigd? Zoals het nu is. Pas als dit punt van de vrijwilligheid duidelijk is, heeft het zin om op de detailoplossingen door te gaan; als de ander écht wil luisteren naar oplossingen gebaseerd op vrijwilligheid, oplossingen zonder dwang of geweld. Als dit punt niet duidelijk is, wordt u gedwongen na het probleem van de wegen dat van de riolering en daarna dat van de onteigening en daarna dat van de politie enz. op te lossen. En het eind van hét liedje zal: zijn dat u toch niemand overtuigd hebt. (vervolg op pag. 2) Nederland: Libertarisch Centrum, Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam (Antwoordnummer SL Amsterdam) - tel abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar - t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam - AMRO Bank rek.nr , Postrek.nr België : Libertarisch Centrum, Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne - abonnementsprijs BF 600,- per jaar - t.n.v. Vrijbrief - Bank J. v. Breda rek.nr

2 - 2 - (vervolg van pag. 1) Ons advies is daarom dat u eerst de principiële zaak van "het ontbreken van geweld" (de vrijheid) moet behandelen. Wij hopen daar volgende keren nog op terug te komen. Om u te helpen bij de diverse detailproblemen stellen we ons voor om die' in komende Vrijbrieven als een serie te gaan behandelen. Mogelijk aan de hand van ervaringen die blijken uit de "position-papers" van de Amerikaanse S.I.L. (Society for Individual Liberty). In uw gesprekken kunt u dan daarnaar verwijzen. Als u vragen hebt, of bepaalde problemen het eerst behandeld wilt zien, laat ons dat dan even weten, zodat we er rekening mee kunnen houden. Het is noodzakelijk dat wij onze stellingen doed aan de ander duidelijk kunnen maken. Zonder dat zal onze filosofie niet verbreid kunnen worden. AMENDEMENT '80 Wij werden gewezen op een mogelijk interessante aktie van de PW-Jongeren in België. Met behulp van petities en gekoördineerde akties wil Amandement '80 bereiken dat in de grondwet de volgende bepalingen worden opgenomen: 1. de beperking van de macht van Staat en overheid', 2. de verplichting voor regering en Parlement het budget van de lopende staatsuitgaven in evenwicht in te dienen en goed te "keuren; 3. de globale druk van alle belastingen, sociale en andere bijdr,agen te beperken tot een gepaald maximum,, nl. 25% van het totaal nationaal inkomen, hierbij mag de belasting niet hoger zijn dan 1/3 van het inkomen van een persoon; 4. de invoering van economische, sociale, milieu- en consumentenrechten, die door geen enkele- reglementering van de Staat of het Parlement kunnen worden aangetast;, 5. de afschaffing van de stemplicht, de verplichte legerdienst, het monopolie van de overheid inzake de media; : 6. de oprichting van een bijzondere rechtbank waar iedere burger elke beslissing van de Staat, het Parlement, of gelijk welke overheidsadministratie kan laten nietig verklaren, indien die beslissing strijdig is met de gewaarborgde rechten en vrijheden van : de burger. : Als u de aktie steunt of meer informatie wilt hebben, neem dan kontakt op met: AMENDEMENT '80 ',' ' Napelsstraat 39, : BRUSSEL,,, Tel.(02)512.95,38 Wij vinden dit een goede aktie. Vanuit onze libertarische filosofie zouden we uiteraard enkele punten duidelijker principieel gesteld willen zien. Bijvoorbeeld zouden we ons nog gelukkiger voelen als onder punt 3 duidelijk gesteld zou zijn dat dit als een eerste stap gezien moet worden. Wij hopen de PVV-Jongeren daarvan ook te kunnen overtuigen. LP, 10 Van augustus viert de Amerikaanse Libertarische Partij haar 10e verjaardag. Dit zal plaatsvinden op een Conventie in Denver in de staat Coloradp, waar het allemaal begonnen is. In 1971 was David Nolan ervan overtuigd dat er van de Republikeinen, toen met President Nixon, niets te verwachten was. Hij schreef brieven naar mensen waarvan hij wist dat ze voor vrijheid waren, en de partij werd opgericht. Veel is er in die tien jaar gebeurd; dieptepunten en hoogtepunten. Er zijn drie Presidentskandidaten geweest: John Hospers, Roger McBride en Ed Clark. Deze laatste kreeg het vorig jaar bijna een miljoen stemmen. De partij staat nu aan het begin van haar tweede decennium en moet goed koers bepalen. De Denver Conventie zal daarom zeer interessant zijn. : Het zou fijn zijn als velen van U een bezoek aan die conventie zouden kunnen kombineren met de vakantie I ' Meer inlichtingen te verkrijgen bij: Libertarian Conven^ion Committee, 1041 Oherokee Street, Denver CO (tel.(303) ).

3 - 3 - DE ONZICHTBARE HAND Iedere ochtend kunt u naar ieder hotel gaan en een ontbijt bestellen. U kunt dingen bestellen als: vers vruchtensap, verse eieren, verse vleeswaren, jam, koffie, boter en toast gemaakt van vers brood. U zult suiker, peper en zout, servetten, lepels en tafellakens vinden. En als u uw ontbijt niet in een restaurant eet, kunt u het hiervoor genoemde in praktisch elk huishouden terugvinden. Géén centrale planningskamer in Den Haag of Brussel had er iets aan gedaan om ervoor te zorgen dat er genoeg, werd geproduceerd om alles bijelkaar te krijgen. De overheid hoefde niemand te vertellen waar de produkten van hun arbeid naar toe te sturen, zodat die produkten voor uw genoegen elke dag op de ontbijttafel staan. Op geen enkele manier kan 's werelds grootste genie, met 's werelds grootste computer, regelen dat het hiervoor genoemde wonder plaatsvindt. Honderden mensen besloten wat kippen te fokken en er kwamen genoeg eieren beschikbaar om honderden mensen meer die eieren te laten verpakken en distribueren naar de juiste plaatsen, zodat ze 's morgens uiteindelijk bij u op tafel staan. Praktisch het gehele boerenbedrijf is vertegenwoordigd in uw ontbijt; van de graanboer tot de sinaasappelkweker, de zoutindustrie tot de tropische peperboer^ de veeboer tot de fruitplukker. En niemand heeft hen verteld hoeveel ze moesten doen, wat ze moesten doen en wanneer ze het moesten doen. Toch was het er: daar op uw tafel. Ondanks dat schijnen de lui in Den Haag en in de Verenigde Naties te denken dat het voorgaande niet goed is en dat het verbeterd kan worden door centrale planning, het vormen van monopolies om de prijzen voor producenten in arme landen hoog te houden en tegelijk laag voor consumenten die het spul kopen. Om het allemaal wat beter te laten klinken dan het plan echt is, worden woorden gebruikt als "de enige echte oplossing is het vormen van een nieuwe internationale ekonomische orde". Het klonk zo nobel om "de rijken" de "armen" te laten helpen, dat bijna iedereen gelooft dat Robin Hood een witte hoed droeg in plaats van een roversmasker* Bijna elke ambtenaar heeft het gelegde van Lincoln vergeten: "Je kunt de armen niet rijk maken door van de rijken te nemen (en te geven aan de armen)." Als de idealisten van de nieuwe ekonomische orde de ontbijtzaken zouden moeten regelen, zouden ze: 1. falen. 2. U zou de hele week slechts gemalen graan krijgen (dat is beter voor u). 3. Ze zouden vinden dat graan gevaarlijk is voor uw gezondheid en u op een dieet zetten van twee maaltijden per dag. Deze goedwillende idealisten hebben binnen de V.N., het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, Washington en Den Haag, meer gedaan om die "verschrikkelijke vicieuze cirkel van armoede" die ze verafschuwen te laten bestaan, dan alle ondernemers en kapitalisten gekombineerd. Centraal geleide ekonomieën hebben hun verlies en fouten in de basisgedachte ingebakken. Centrale planning vergroot geen'bronnen van welvaart; het vergroot slechts alleen macht. Een staat kan geen nieuwe additionele produktiviteit verordineren. Behalve als iemand denkt dat hij winst op eieren kan maken, zult u 's morgens een'ei bij uw ontbijt kunnen hebben. Toch schijnt deze simpele ge'dachte niet tot voornoemde "idealisten" door te dringen. Waarom niet? Zou' het kunnen zijn dat zij meer geïnteresseerd zijn in macht dan in goed te doen? (naar een wb-ikel van Eugene Jaokson) THE WALL STREET JOURNAL "Westerse politici blijken liever de publieke opinie te volgen dan te leiden. Wanneer de publieke opinie gevormd wordt door de TV en de ''kranten, ontstaat de mogelijkheid dat een, relatief kleine groep de politieke loop gaat bepalen; zoals op het ogenblik in de V'.S,, op gevaarlijke manier aan de gang is." Uit.: The International Harry Sahultz Anti-Communism Crusade. En als dit rode lampje brandt, moet er weer een inflatiecorrectie toegepast worden.

4 - 4 - ALTERNATIEF LIBERTARISME Lezers met een goed geheugen zullen zich wellicht nog mijn stukjes van enkele maanden geleden herinneren. Mijn bedoeling daarmee was niet zozeer een bepaalde visie te propagereü (mocht ik daarin geslaagd zijn dan is dat natuurlijk meegenomen), als wel een alternatieve INTERPRETATIE van het libertarisme voor te stellen: libertarisme dan niet meer zozeer als een kwestie van een strikt te volgen partijlijn, met wel omlijnde geloofspunten, maar eerder ais (even slikken, want dat wordt nogal een bombastische formulering) een harmonische ideeënekologie rondom bepaalde sleuteltermen als vrijheid, eigendom, eigenbelang, individualisme, autenticiteit. Niet het feit dat een bepaalde denker het 24-karaat goede antwoord geeft op de vraag: "zou x in een libertarische maatschappij toegelaten of verboden zijn" is bepalend voor de waarde die we hem toekennen, maar wel: zijn bepaalde van de visies en hypoteses die hij biedt vruchtbaar om een op vrijheid geaxeerde levens- en maatschappijbeschouwing te verrijken. Van daaruit gezien verdienen b.v. meestal "links" gerangschikte auteurs als een Ivan Illich, een Norman Brov/n, een Schumacher ("Small is beautiful") een nogal hoge kwotering. Maar ook onder de in libertarische kringen wat meer bekende auteurs mag onze belangstelling gerust wat verder gaan dan het nogal overtrokken en nu trouwens op de terugweg zijnde objektivisme van Ayn Rand (sorry als ik daarmee mensen vóór hei; hoofd stoot, maar dat je uit het Aristoteliaanse A = A zomaar kunt deduceren wat er vandaag moet gebeuren om de sociale zekerheid gezond te maken gelooft niemand meer...behalve precies dé objektivistèn). Of ze dit willen toegeven of niet (eri persoonlijk vind ik dit een zeer gelukkige zaak) de meeste libertariërs zijn sterk beïnvloed geworden door de stelling van Thomas S.Kuhn ("The Structüre of Scientific Rêvolutions") die erin bestaat dat de keuze van een bepaalde wetenschappelijke hypotese inderdaad precies DAT is: een KEUZE, d.w.z. een aktieve daad, een beslissing en als dusdanig niet zover verwijderd van andere beslissingen die men in het leven neemt: wat zai ik vandaag eten, voor welk beroep zal ik studeren, welk schilderij zal ik kopen om aan mijn muur te hangen, enz.,.. Iemand die beter dan ik thuis is in de wiskunde heeft mij eens verteld dat de wiskundigen elke teörie wantrouwen die niet "mooi" is,..'. inet goed gevolg, want de "lelijke" teorieën blijken uiteindelijk toch niet houdbaar., '.",. ;-..'..! : ' '.,.:/. ' : ' ; :. ' ;. ' ; ' '. ' ". ' : ': ' Maar goed, er zijn dup behalve die van Ayn Rand een heleboel andere manieren om de problemen van vrijheid enz. té bekijken, waarvan de meeste het ultra-rationalisme van Ayn Rand (die het verdedigen van een vrije maatschappij herleidt tot een mechanische berekening met als premisse: de natuur van de mens) overboord gooien. Op sommige ervan kunnen we wellicht bij een volgende gelegenheid kort (of, waar de belangstelling bestaat, minder kort) ingaan. De bedoeling is dat dit tot een vruchtbare en, zoals de hippies destijds zegden, geestes-v verruimende dialoog leidt. Spaar dan ook alvast reeds nu uw kommentaar niet.. Guy de Maertelaere. VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE : Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan: Naam : Adres : Naam : Adres : U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan: HET LIBERTARISCH CENTRUM ANTWOORDNUMMER SL AMSTERD'AM Naam Adres :

5 De heer vds schrijft ons: i ~" O STAATSBEVOORDELING Het heeft mij bijzonder teleurgesteld dat -in uw rubriek "tips voor beleggers" de suggestie wordt gedaan om staatsobligaties (zij- ~het Amerikaanse) te Verhandelen. Ik ben van mening dat elke handel in staatsfondsen voor een libertariër/objectivist uit den boze is. Zulke fondsen verschaffen nl. aan de staat de mogelijkheid (a) meer macht over de burgers te verkrijgen, (b) een minder verantwoordelijke monetaire politiek te voeren, en (G) "het "gedogen" van een dergelijke politiek door de kopers te verkrijgen. In mijn ogen dient elke rechtgeaarde libertariër zich afzijdig te houden van welke handel " in staatsfondsen dan ook, en het-als zijn plicht te beschouwen anderen te bewegen evenmin zulke fondsen te verhandelen. Nu ik toch op mijn stokpaardje rijd: tot mijn spijt zie ik dat de Vrijbrief een postgiro heeft. De postgiro is de staat. Door het crediet dat de Vrijbrief door zijn saldo bij de girodienst aan de staat geeft, kan de staat de weldenkenden weer beter in het nauw brengen.. In feite heeft de heer vds gelijk. Principieel moet een rechtgeaarde libertariër niets doen om de staat te helpen. De qbjectivisten onder ons zullen zelfs nog strenger zijn. De Amerikaanse staatsobligaties werden aangeraden om te profiteren van een redelijk snelle verwachte prijsstijging. Maar we geven toe dat dit helemaal niet konsekwent is en dus af te raden op principiële basis. Daarom is ook beleggen in goud zo nuttig. Overheden kunnen daar niet mee knoeien. Als overheden een algemeen geaccepteerde standaard aan zouden hou*- den, b.v. de gouden standaard, dan hoefden we niet naar.zoveel "alternatieve'beleggingen te zoeken. Ditzelfde geldt voor onze postgirorekening. Het probleem dat we daarmee hebben, is dat abonnees kennelijk heej moeilijk via de bank kunnen of willen betalen. Het merendeel van onze abonnees wil per giro betalen. Een van de redenen is dat de giro het de mensen gemakkelijker maakt dan de banken. De banken zouden dezelfde service moeten geven, en deze beter verkopen. Wij maken hier graag van de gelegenheid gebruik om onze abonnees nogmaals te vragen om hun betalingen zo mogelijk via de bank te doen. Overigens hebben wij het "pnprincipiële compromis" gevonden dat we ons saldo op de giro tot een heel laag minimum beperken, en het ontvangen geld Onmiddellijk overmaken naar onze bankrekening. De staatsinvloed gaat in het algemeen veel verder dan de meeste mensen zich realiseren. Zo zijn er talloze zaken waarin u thans geen alternatief hebt, b.v.: De brief van de heer vds bereikte ons door middel van de monopolistische PTT en RTT, wat ook staatsbedrijven zijn. Deze Vrijbrief is ook door de posterijen bij u bezorgd. U kunt zelfs geen brood kopen of de prijs en produktie is door allerlei overheidsmaatregelen en subsidies beïnvloed. - ZUID-AFRIKA EN HET WESTEN Het is erg gemakkelijk de ongelijke rechten in Zuid-Afrika te bekritiseren, maar de herverdelers-met-de-grote-mond zouden ook eens moeten willen inzien dat de wereld de Zuidafrikaanse blanken dankbaar moet zijn voor het bekostigen, via belastingen, van grati's scholing, gezondheidszorg en behuizing voor enorme aantallen zwarten die geen belasting betalen. Het Westen is in een val gelopen, door de 20 jaar durende haatcampagne van anti- Zuidafrikaanse Sovjet-propaganda te geloven, die niets anders voor ogen had dan het Westen ervan te weerhouden Zuid-Af rika militair te helpen. * en de Sovjets zijn daarin geslaagd 1. Nu behandelt het Westen Zuid-Afrika als een verschoppeling, hoewel vele landen veel erger tegen hun burgers zondigen. Het is dus geen verrassing te horen dat een recente daad van sabotage aan een olieraffinaderij in Zuid-Afrika is uitgevoerd door zwarten die door Cubanen in Mozambique getraind waren, en daarna naar Rusland gestuurd zijn voor een specialistische opleiding in het omgaan met explosieven. Als wij in het Westen willen overleven, dan mogen we wel snel vriendschap sluiten met Zuid- Afrika. ('naar.-kie International Harry Schültz Letter, FERC, Postfach 88, Basel 4010, Zwitserland/ 9 juni 1980) \ :

6 l Rente D'E VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE Een van de meest moeilijk te voorspellen beleggingsfaktoren is het renteniveau. Op zich zou dat niet zo'n ramp zijn als er niet zo veel zaken aan de rente gekoppeld zouden zijn. Allereerst is het renteniveau natuurlijk nauw verbonden met de hypotheekrente. Hierop kom ik straks terug. Voor beleggers kan het renteniveau een aanduiding zijn voor hun beleggingskeuze. Krijgt een belegger nl. 20% op zijn geld door het op de bank (min of meer risikovrij) te zetten, dan zal hij hier eerder voor kiezen dan voor een riskant aandeel waar hij maar 6% dividend op krijgt met de kans dat het aandeel in waarde daalt. De kans op waardedaling van een aandeel (= een stukje van een bedrijf) is nog groot ook bij hoge renteniveaus, want voor bedrijven wordt het dan duur om geld te lenen met als gevolgen: - ze produceren liever niet op voorraad, want dat legt beslag op het dure geld; - ze verkopen minder omdat ze hun prijs moeten verhogen om de rentelasten door te berekenen én - omdat afnemers ook liever een lage voorraad hebben; - investeringen in nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen zijn te duur om met geleend \ geld te doen. Kortom het gevolg van een hoog renteniveau is in het algemeen dat bedrijven slechter gaan draaien en "de ekonomie" minder wordt. Een kanttekening is echter wel dat als de inflatie hoog is, mensen wel bereid zijn om tochj een hoge rente te betalen. Als bijvoorbeeld in een Zuidamerikaans land de inflatie 120%,, per jaar is, maar men kan er geld lenen tegen 70%, dan zal de geldnemer waarschijnlijk well lenen omdat hij dan 50% beter af is. Dat brengt ons op het volgende aspekt dat met rente te maken heeft: overheidsingrijpen f! i ' Er werd en wordt door de overheid meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Zelfs daar daagt' het dat dat dé inflatie verhoogt en dat dat niet goed is.i Om nu als overheid minder inflatie te veroorzaken (bankbiljetten te drukken), zien we dat allerlei regeringen enorme hoeveelheden geld lenen. Door die leningen van overheden is er minder geld beschikbaar voor! bedrijven en partikulieren en gaat de prijs Van geld omhoog. De prijs van geld is het bedrag dat er betaald moet worden aan rente. Een bijkomstig effekt is dan dat bij hoge rente beleggers Uit het buitenland hun geld Op rente willen zetten in dat land waar ze de hoogste rente verwachten. Er komt dus een vraag naar die valuta én zoals meestal: bij grotere vraag zal die valuta stijgen in waarde ten opzichte van andere valuta. De wet van vraag en aanbod geldt ook hier. Dat is thans bijvoorbeeld het geval met de Amerikaanse dollar. Hier is de rente hoog en wordt hoog gehouden door de Amerikaanse overheid. We zien dan ook een hoge dollarkoers. Prompt gaan andere landen hun rente ook verhogen, want anders daalt daar de valuta te veel in waarde. We zagen het al in België en nu is in Nederland de rente ook relatief hoog aan het worden. Met verwijzing naar de eerste regel van dit artikel zou ik willen stellen dat in Nederland de rente beslist nog geen top bereikt heeft. Dat is dus erg vervelend voor degenen die hypotheken afsluiten of verlengen. Laat u in dit verband erg goed voorrekenen wat het u zou kosten om geld in Zwitserland,te gaan lenen tegen lage percentages. In het algemeen bent u in Zwitserland zeker niet goedkoper uit'. Zeker moet u heel goed het koersrisiko onder ogen zien. (Zie deze kolom in Vrijbrief nr. 28.) : In een volgend artikel komen we op het rentegebeuren terug, maar dan wat betreft beleggingen. KR I N G E N ir. L.H.M. Jongen. Kring Rotterdam/Vlaardingen had op 2 april een zeer interessante lezing over leven en werken van Karl Marx, gehouden door de heer J. v.d. Kooi. Het bleek zeer wetenswaardig en nuttig om diverse achtergronden van het communisme te belichten. Op 7 mei komen weer diverse inderessante onderwerpen ter sprake, en ook op 4 juni en 2 juli bent u van harte welkom. Kring Den Haag plande op 4 mei een voordracht van de heer P. Meyroos getiteld: "Het ontstaan van een ekonomische crisis en de invloed van overheidsingrijpen en de belasting daarop". In principe zijn volgende bijeenkomsten gepland op 25 mei en 29 juni, maar bel even op als u komen wilt. '.

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt Even Apeldoorn bellen Verzekeringsmarkt Havo Economie 2009-2010 Even Apeldoorn bellen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. DE VERZEKERINGSMARKT 1.1 De marktpartijen en risico-aversie 2 1.2 Het verzekeringsprincipe

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie