All it takes for environmental research

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "All it takes for environmental research"

Transcriptie

1 All it takes for environmental research

2

3

4 Inhoudsopgave Contents FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek in de wereld met grondboren Occupying a unique position worldwide with soil augers SAMENWERKING MET VAN WALT De eerste buitenlandse distributeur The first foreign distributor ALBERT KNOL Groot assortiment, veel verschillende klanten in heel veel landen Extensive product range; numerous different clients in a wide array of countries SCHLUMBERGER WATER SERVICES Eijkelkamp distributeur van Diver dataloggers Eijkelkamp distributor for Diver dataloggers HUUG EIJKELKAMP Sonische boormethode ontwikkeld voor diepere boringen Sonic drill method developed for deeper drillings PT WEDA BAY NICKEL Sonische boortechnologie maakt boren naar grote dieptes mogelijk Sonic drill technology allows for drilling to great depths STAALMARKT DOETINCHEM Werkflexservice, meer dan alleen meedenken met de klant Labour flex service : more than simply thinking along with the client JOOST THIEL Het eerste klantcontact loopt altijd via de binnendienst The first contact with the client always runs via the inside service JAN POLMAN Handwerk geeft bijzondere finishing touch aan de producten Handcrafting lends a special finishing touch to the products CERTICON Certificeren en controleren Certify and control HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND 86 Meetpunten voor oppervlaktewaterniveaus Eighty-six measuring points for surface water levels JOHN DE GEEST Klanten denken mee over nieuwe productontwikkelingen Clients think along with regard to new product developments PROF. LEO STROOSNIJDER Waar ter wereld ik ook kom, je komt altijd producten van Eijkelkamp tegen Wherever I go to around the world, I m bound to come across Eijkelkamp products DAIKI RIKA KOGYO CO. LTD Productkennis op peil houden met trainingen Keeping product knowledge up-to-date with trainings 4

5 Fons Eijkelkamp Directeur / eigenaar Director / owner Een belangrijk aspect in de geschiedenis van Eijkelkamp is het contact met de ingenieurs van de Landbouwuniversiteit in Wageningen. In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam de vader van Fons in contact met landbouwkundig onderzoek. Nederland moest gekarteerd worden. Eijkelkamp Sr. had al snel door dat daar een markt lag voor zijn producten. Fons vertelt dat deze ingenieurs de eerste ambassadeurs voor Eijkelkamp waren. An important aspect in Eijkelkamp s history is the contact with the engineers of Wageningen Agricultural University. In the 1950s, Fons father was introduced to agricultural research. The Netherlands needed to be mapped. It didn t take Eijkelkamp Sr. long to spot a niche in the market for his products. Fons explains that these engineers were the first ambassadors for Eijkelkamp. Eijkelkamp Sr. had nog een ouderwetse smederij met een benzinepomp, een reparatiewerkplaats voor tractoren, verkoop van witgoed etc. Toen Fons aantrad bij de onderneming werd de focus gelegd op eigen producten. Ook werden de activiteiten naar het buitenland uitgebreid, door het aantrekken van distributeurs. Samen met de eerste commerciële medewerker Albert Knol heeft Fons aan de wieg gestaan van de huidige omvang en grootte van het bedrijf. Internationale aandacht voor milieuvraagstukken en klimaatverandering betekende voor Eijkelkamp een versnelling in het groeiproces. Om met Fons Eijkelkamp te spreken: van degelijke grondboren naar megatronische apparatuur en sensoren, waarmee je telemetrisch data uit het veld kunt ophalen. Kwaliteit van grond en grondwater zijn steeds vaker van elkaar afhankelijk en onlosmakelijk verbonden aan de kwaliteit van leven. Denk hierbij aan vernatting, verdroging, hogere waterstanden en hogere dijken. Fons verwacht dat Eijkelkamp aan de vooravond staat van verdere internationale expansie. J AN E IJKELKAMP IN DE SMEDERIJ J AN E IJKELKAMP IN THE SMITHY Eijkelkamp Sr. still had an old-fashioned smithy with a fuel pump, a repair workshop for tractors, the sale of white goods and so on. When Fons joined the enterprise, the focus shifted to the company s own products. Distributors were also recruited to help expand operations. Together with the first sales employee Albert Knol Fons stood at the cradle of the organisation s current size and scope. International interest in environmental issues and climate change further boosted Eijkelkamp s growth. In the words of Fons Eijkelkamp: from good old-fashioned soil drills to mechatronic systems and sensors for retrieving telemetric data from the field. Soil and groundwater quality levels are becoming increasingly interdependent and inextricably linked to the quality of life. This is especially true in the areas of desiccation, increased water levels and higher dikes. Fons believes that Eijkelkamp is on the eve of further international expansion. H ET BESLAAN VAN PAARDEN S HOEING HORSES 5

6 Jos van Zuilen General Manager General Manager Eijkelkamp Agrisearch Equipment (EAE) is op het gebied van bodemonderzoeksapparatuur uniek in de wereld, dat vertelt Jos van Zuilen. Hier gaat een jarenlange ervaring aan vooraf, gecombineerd met de kennis van de Universiteit Wageningen. De bodemonderzoeksapparatuur kent een zeer breed toepassingsgebied, dat kan variëren van onderzoek van kwaliteit van de bodem voor het telen van gewassen, het meten van de draagkracht van de bodem tot het onderzoek doen naar bodemvervuiling. De klanten moeten goed aangeven waarop ze gaan bemonsteren, want daarvan hangt af welk bemonsteringsplan je maakt en welke producten je daarbij nodig hebt. Naast grondboorapparatuur levert Eijkelkamp ook wateronderzoeksapparatuur voor bemonstering en monitoring van waterparameters. Verder wordt een belangrijk deel van de productenreeks gevormd door sensoren en toebehoren voor het monitoren van diverse parameters van de milieukundige leefomgeving. Het overgrote deel van deze onderzoeksapparatuur maken we helemaal zelf, de rest wordt ingekocht of geassembleerd, aldus Jos van Zuilen. Eijkelkamp Agrisearch Equipment (EAE) has a unique place worldwide in the area of soil research equipment, according to Jos van Zuilen. Its reputation is based on years of experience, coupled with knowledge from Wageningen University. This equipment can be used, for instance, to study soil quality for growing crops, to measure soil strength, or to assess soil pollution. But the clients have to give a clear indication what they want to know, because that determines the sampling plan and products required. In addition to soil drilling equipment, Eijkelkamp also supplies water research equipment for sampling and monitoring water parameters. An important part of the product range consists of sensors and accessories to monitor various environmental parameters (e.g. evaporation, precipitation). A large part of the research equipment is produced by ourselves; the rest we buy in or assemble, explains Jos van Zuilen. 6

7 Export is belangrijk voor Eijkelkamp: circa 65% van de producten en diensten wordt aan het gebied buiten de Benelux geleverd. En van die export gaat het grootste deel via eigen distributeurs. In de loop der jaren is een netwerk van circa 50 distributeurs opgebouwd. In principe is er één distributeur per land. Eijkelkamp werkt volgens het support en demand principe: Eijkelkamp verzorgt de marketing en training voor de distributeurs. Verder krijgt men ondersteuning van de export-manager, worden er mailings verzorgd en krijgen ze een budget voor het deelnemen aan beurzen. In ruil daarvoor verlangt Eijkelkamp jaarlijks een plan waarin de distributeurs aangeven hoe ze de markt gaan bewerken en wat daarvan de resultaten zullen zijn en niet onbelangrijk welke ondersteuning ze wanneer van Eijkelkamp nodig hebben. Zodat daarmee de planning van allerlei activiteiten, zoals beurzen, congressen, handelsmissies over de hele wereld goed ingevuld kan worden. De markt voor bodembescherming en milieutechniek binnen de Benelux is redelijk stabiel. Groeipotentie voor dit marktsegment ziet Jos vooral bij de landen waar bewustzijn voor de bodem en water met de toenemende economische ontwikkeling groter wordt. Ook de wereldwijde markt voor monitoring en omgevingsonderzoek is continue in beweging en biedt volop mogelijkheden tot uitbreiding. Jos vertelt: In milieukundig onderzoek moet je met schone apparatuur werken om kwalitatief goede monsters te kunnen nemen. Neem bijvoorbeeld de bemonsteringsslangen die worden gebruikt, die zijn van kunststof, die vrij moeten zijn van stoffen, die het monster kunnen vervuilen. Wij zoeken samen met de producenten van kunststof naar andere additieven, die voor een beter resultaat zorgen. Export is important for Eijkelkamp. Around 65% of products and services are destined for markets beyond the Benelux countries. And most of these exports are delivered via the company s own distributors. Over the years a network of around 50 distributors has been built up. In principle there is one distributor per country. Eijkelkamp works according to the support and demand principle: Eijkelkamp arranges the marketing and training for the distributors. The distributors also receive support from the export manager, mailings are organised for them, and they receive budgets for going to trade fairs. In exchange for these services, the distributors submit annual plans in which they set out their marketing activities and the projected results, and significantly what support they will need from Eijkelkamp and when. This allows for a careful planning of all kinds of activities, such as participation in fairs, conferences and trade missions across the world. The markets for soil protection and environmental technology within the Benelux are relatively stable. According to Jos, the potential for this market segment is concentrated in those countries where concern for soil and water quality is growing as the economy develops. The global market for monitoring and environmental research is also booming, and Jos sees many opportunities for expansion here as well. In environmental research you need to work with clean equipment in order to take high-quality samples. The sampling tubes, for instance, are made of plastic and need to be free of material which could contaminate the sample. Together with the plastics producers we are looking for other additives which can give us better results. Eijkelkamp is binnen de sector een belangrijke speler, met als gevolg dat ze zitting hebben in de normeringcommissies (NEN-ISO commissies) binnen de brancheorganisatie. Hierdoor nemen ze deel aan het vaststellen van de kwaliteits-eisen Eijkelkamp is a major player within the sector. For this reason the company is a member of the standardisation committees (NEN-ISO committees) within the industry association. This means that it can contribute to the setting of quality voor de geleverde apparatuur. requirements for supplied equipment. 7

8 Tot slot staat Jos stil bij de kernwaarden van Eijkelkamp: Bodem en water zijn de meest waardevolle levensbronnen en belangrijke maatschappelijke thema s. Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V. is een internationale organisatie, die op de klantbehoefte afgestemde oplossingen biedt voor bodemen wateronderzoek. Ontzorgen, zoals wij onze werkwijze noemen, biedt innovatieve en maatschappelijk verantwoorde producten en oplossingen. Dit combineren wij met kennisoverdracht door een eeuw aan ervaring en individuele aandacht voor onze klanten. Dit maakt Eijkelkamp de specialist en be-trouwbare partner voor oplossingen in bodem- en wateronderzoek. In conclusion, Jos identifies Eijkelkamp s core values: Soil and water are the most valuable sources of life and also significant social issues. Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV is an international organisation offering solutions geared to customer needs for soil and water research. Eijkelkamp Carefree Solutions provides innovative and socially responsible products and solutions, This we combine with the transfer of expertise gained through a century of experience and individual attention to our clients. This makes Eijkelkamp the reliable specialist partner for solutions in soil and water research. Total service Eijkelkamps challenge is to fulfil data/information demands of our (environmental) living conditions, parameters especially on soil and water, incl. providing data information concepts, products, services and training and consultancy. It is our business to ensure that our customers receive the right product, solution and service, of high quality and at a reasonable price, and at the time and the place required. By means of our package of sensors, data loggers and telemetry systems, all of which are supremely suited to difficult conditions in the field, complemented by installation, training, maintenance and making data available over the internet, we are able to provide maximum service to our customers. Ontzorging Eijkelkamps uitdaging is om te voldoen aan de data/informatiebehoefte van onze klanten naar parameters van onze (milieukundige) leefomgeving, speciaal voor de grond- en watermarkt. Inclusief het verzorgen van informatieconcepten, leveren van apparatuur, verlenen van service en verzorgen van training en consultancy. Het is onze zorg dat onze klanten het juiste product, oplossing/dienst krijgen op de gewenste tijd en plaats van goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs. Met ons concept van sensoren, dataloggers, telemetriesystemen, die bij uitstek geschikt zijn voor lastige veldomstandigheden, gekoppeld aan installatie, training, onderhoud en data beschikbaar stellen via Internet, kunnen wij onze klanten maximaal ontzorgen. 8

9 Felicitaties voor de 100-jarige Eijkelkamp van Van Walt Van Walt is de eerste distributeur van Eijkelkamp. Eijkelkamp was toen nog een relatief klein bedrijf met beperkte internationale ervaring. Ik herinner me nog van die beginperiode dat we nog geen computers hadden en dat we elke 4 weken met onze eigen vrachtwagens de apparatuur gingen ophalen. We hebben in die jaren het merk Eijkelkamp in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bekend gemaakt. Nemen we een sprong van een kwart eeuw, dan zien we een compleet ander plaatje. Er zijn natuurlijk personeelswisselingen geweest. Fons Eijkelkamp is nu directeur van SonicSamp- Drill en onder leiding van Jos van Zuilen, waait er een andere wind binnen Eijkelkamp. Technologie staat nu centraal. Ik bedoel dit positief. Immers, om te overleven moet je je als bedrijf ontwikkelen anders is het snel afgelopen. In die zin waren de veranderingen rigoureus maar ook essentieel voor het bestaansrecht van Eijkelkamp. Het is vreemd dat ik me wel de eerste en de laatste 5 jaar van onze samenwerking goed kan herinneren. Het lijkt erop alsof de sprong van een degelijk, agrarisch georiënteerd bedrijf naar een moderne, internationaal georiënteerde, hightech onderneming zomaar ineens is gebeurd. Als toeleverancier is Eijkelkamp professioneel en efficiënt, maar is er ook een persoonlijke band: we zijn er trots op partner te zijn. Vincent van Walt December 2010 Congratulations on Eijkelkamp s centenary from Van Walt Van Walt was Eijkelkamp s first distributor. At the time Eijkelkamp was only a relatively small company with limited international experience. I can well remember from those early days that we did not have any computers yet, and that every four weeks we would use our own lorries to collect the equipment. During these years we established the Eijkelkamp brand in the United Kingdom and Ireland. A quarter of a century later, and the situation is completely different. Of course there have been changes of personnel. Fons Eijkelkamp is now the managing director of SonicSamp- Drill, and under the leadership of Jos van Zuilen a wind of change is blowing through Eijkelkamp. Technology now takes centre stage. I mean this in a positive sense. After all, to survive you have to develop as a company; standing still is not an option. Against this background, the changes at Eijkelkamp were sweeping, but also essential for the company s continuity. It is strange that I can remember in particular the first five years and the last five years of our cooperation. It seems as if the move from a sound agriculture-oriented company to a modern internationally oriented high-tech enterprise occurred in a single step. As a supplier Eijkelkamp is professional and efficient, but there is also a personal dimension in our dealings: we are proud to be a partner. Vincent van Walt December 2010 MEDEWERKERS VAN WALT LTD STAFF OF VAN WALT LTD 9

10 Plastics in optima forma Environmental Consultancy: With more than 15 years of experience in the environmental industry, we are your choice if you are looking for a reliable consultancy. Contaminated soil & groundwater assessment and remediation planning is our core business. Aarts Plastics ontwikkelt en spuitgiet producten voor: farmaceutische industrie ziekenhuis en apotheek cosmetica levensmiddelenindustrie technische handel en industrie Environmental Software and Equipment Distribution: Do you need monitoring equipment and/or professional software products? Please contact us, and we will serve you not only with the product, but with high level professional expertise. T +36 (28) F +36 (28) Postbus 73, 5140 AB Waalwijk, Telefoon Internet Deutsche Bank De lokale partner met internationale ervaring Benieuwd wat Deutsche Bank voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met ons team in Groot Gelre, zij staan voor u klaar. Arco de Jonge Regiodirecteur Groot Gelre Tel: Alleen een sterke bank kan een goede partner zijn. 10

11 11

12 Albert staat stil bij de beginjaren van zijn dienstverband bij Eijkelkamp: Toen ik begon al weer 36 jaar geleden was er nog niemand actief in de verkoop. Ik had de bodemkundige kennis, die Fons Eijkelkamp als technicus nodig had. Samen vormden we een perfect team. Het contact met de klanten verliep daardoor veel makkelijker. Gedurende het grootste deel van zijn carrière bij Eijkelkamp was Albert Knol hoofd van de verkoop van zowel binnen- als buitenland en hij heeft in die periode samen met zijn collega s het exportbeleid vorm gegeven. Na het aantreden van Jos van Zuilen als Hoofd Verkoop en later als General Manager heeft Albert zich vanaf 2000 voornamelijk op de export gericht. In 2011 gaat Albert met pensioen. De laatste tijd is hij druk bezig geweest om alle bestaande contacten over te dragen aan zijn opvolger, Ronald Wolkenfelt, om te zorgen voor continuïteit in de relatie met de distributeurs. Albert Knol Exportmanager Export Manager Albert vertelt verder dat onderwijs een belangrijke doelgroep is van Eijkelkamp, omdat daar de toekomstige klanten zitten. Eijkelkamp biedt voor buitenlandse studenten in Nederland product demonstraties aan in de showroom in Giesbeek. Van de buitenlandse distributeurs verwacht Eijkelkamp dan ook dat zij op scholen in hun eigen land bij de studenten de producten van Eijkelkamp onder de aandacht brengen. In dit kader staat Albert even stil bij een project, enkele jaren geleden, in Roemenië. Eijkelkamp had de opdracht gekregen om grondbemonsteringssetjes voor wel meer dan scholen in Roemenië te verzorgen. Alvorens Roemenië lid van de EU werd moesten ze het landbouwkundig onderwijs op een hoger peil brengen. De EU stelde geld ter beschikking om scholen in te richten voor bodemonderzoek, waarbij ze apparatuur van Eijkelkamp nodig hadden. Samen met ALBERT KNOL Albert recalls his early years at Eijkelkamp: When I started some 36 years ago there was nobody active in sales yet. I had the soil-related knowledge that Fons Eijkelkamp needed as a technician. Together we formed the perfect team. It also oiled the wheels of our contact with clients. Albert Knol spent most of his career at Eijkelkamp as head of both national and international sales. During this period, he also collaborated with colleagues to shape the company s export policy. From 2000, after Jos van Zuilen joined the company as Head of Sales and later as General Manager, Albert turned his attention to exports. Albert plans to retire in 2011, so he has recently started to transfer all current contacts to his successor, Ronald Wolkenfelt, to ensure the continuity of distributor relations. Albert also adds that the education field is one of Eijkelkamp s key target groups, because that is where its future clients are to be found. Eijkelkamp hosts regular demonstrations at its showroom in Giesbeek for foreign students in the Netherlands. The company also expects its foreign distributors to promote the products of Eijkelkamp at schools in their home country. RONALD WOLKENFELT & NATASA IBRISIMOVIC-IVELJIC This reminds Albert of a project carried out in Romania a few years ago. Eijkelkamp was asked to provide soil sampling kits for more than 1,000 schools in Romania. Before Romania could accede to the EU, it had to improve the standard of its agriculture education. The EU made funds available for equipping schools with soil research facilities, for which they needed equipment that Eijkelkamp could supply. Eijkelkamp 12

13 de Roemeense distributeur heeft Eijkelkamp ervoor gezorgd dat deze setjes (incl. gebruiksaanwijzing in de Roemeense taal) door het hele land geleverd werden. Naast apparatuur voor bodemonderzoek levert Eijkelkamp ook, als exclusieve distributeur voor Schlumberger, in Europa, Azië en Afrika zogenaamde dataloggers voor metingen van het niveau en de kwaliteit van grondwater. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie. Schlumberger heeft geen groot distributeurnetwerk en wij als Eijkelkamp doen al veel op het gebied van grondwater, aldus Albert Knol. Tot slot zegt Albert: Ik heb een leuke tijd gehad bij Eijkelkamp. Het brede productenassortiment en als gevolg daarvan de verscheidenheid aan klanten en het werken in verschillende landen geeft enorm veel voldoening. Elke keer opnieuw moest je erachter zien te komen hoe je de verkoop in een land het beste kon opzetten. Het resultaat mag er zijn. Ik kan met een gerust hart vertrekken. collaborated with the Romanian distributor to ensure that these kits (including instructions in Romanian) could be supplied countrywide. In addition to soil research equipment, Eijkelkamp, as exclusive distributor for Schlumberger in Europe, Asia and Africa, also offers data loggers to measure the level and quality of groundwater. This is clearly a win-win situation. Schlumberger doesn t have a very extensive network of distributors, and we at Eijkelkamp are already doing a lot in the field of groundwater, explains Albert Knol. He concludes: I had a wonderful time at Eijkelkamp. The wide range of products and the subsequent variety of clients and activities in different countries provide an enormous sense of satisfaction. Each time, you had to start from scratch to determine how you can best structure sales in a particular country. The results speak for themselves. I can leave the company without any qualms. Schlumberger Water Services Peter Westerhuis Schlumberger Water Services levert innovatieve oplossingen voor grondwaterregistratie en de benodigde software voor beheren, analyseren, visualiseren en modelleren van gegevens, aldus Peter Westerhuis. Wij produceren Diver dataloggers voor grondwaterapplicaties, waar Eijkelkamp optreedt als hoofddistributeur in Europa, Azië en Afrika. De relatie tussen Schlumberger en Eijkelkamp bestaat al langere tijd. Voor de watermarkt heeft Schlumberger in het verleden een zogenaamde Delftse fles gemaakt, een stromingsmeter voor oppervlaktewater. Dit instrument wordt nu door Eijkelkamp gemaakt en geleverd. Vanaf 1995 heeft Schlumberger zich met de Diver dataloggers alleen maar op de watermarkt gericht. De keus was toen om een eigen distributienetwerk op te richten of een partner te zoeken. Met Eijkelkamp bestonden al goede contacten, waardoor de samenwerking snel kon worden opgezet. In Nederland bewerken Schlumberger en Eijkelkamp beiden de markt. In andere landen levert Schlumberger de Diver via het distributeurnetwerk van Eijkelkamp. Ook op R&D-gebied wordt samengewerkt. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Diver data cable (een kabel waarmee men vanaf de bovenkant van de peilbuis de data kan aflezen). Eijkelkamp is ISO-9001 gecertificeerd. Een weg die ook Schlumberger heeft ingezet. En ook hier wordt door Schlumberger gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Eijkelkamp. Tot slot zegt Peter Westerhuis: Wederzijds vertrouwen en openheid vormen het succes van onze samenwerking. Schlumberger Water Services provides innovative solutions for groundwater registration and the required software for the management, analysis, visualisation and modelling of data, explains Peter Westerhuis. We produce Diver dataloggers for groundwater applications, with Eijkelkamp serving as our main distributor in Europe, Asia and Africa. The relationship between Schlumberger and Eijkelkamp has existed for some time now. For the water market, Schlumberger has in the past produced a so-called Delft Bottle, an instrument for measuring the flow of surface water. This instrument is currently being produced and supplied by Eijkelkamp. Since 1995, Schlumberger has concentrated exclusively on the water market with the Diver dataloggers. At the time, the company had the choice of either setting up its own distribution network or finding a partner. As Schlumberger already had good contacts with Eijkelkamp, the partnership could be arranged quickly. In the Netherlands, both Schlumberger and Eijkelkamp work the market. In other countries, Schlumberger supplies the Diver via Eijkelkamp s distribution network. The two firms also work together in the area of R&D. One example is the development of the Diver data cable (a cable that allows the user to read the data from the top of the monitoring well pipe). Eijkelkamp is ISO-9001 certified. This is a path that Schlumberger has also decided to take. And here too, Schlumberger can benefit from Eijkelkamp s knowledge and experience. In closing, Peter Westerhuis remarks: Mutual trust and openness are key to the success of our partnership. 13

14 Huug Eijkelkamp Directeur SonicSampDrill SonicSampDrill Director Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd Eijkelkamp door Shell/NAM gevraagd om onderzoek te doen naar een nieuwe boormethode voor seismologische boringen, waarbij de snelheid, veiligheid, ergonomie en milieuaspecten verbeterd moesten worden. In de VS bestond een techniek, die Eijkelkamp succesvol heeft doorontwikkeld en heeft weten te verkleinen, zodat hij voor Shell/ NAM toepasbaar was. Immers iets hoogfrequent laten trillen is niet zo moeilijk, echter het duurzaam lang laten roteren en trillen is niet eenvoudig. Deze zeer innovatieve technologie en enorme toepassingsmogelijkheden, zijn ondergebracht in een aparte organisatie, SonicSamp- Drill, zodat het maximale focus krijgt. Tot op heden heeft SSD meer dan 100 sonische boormodules en machines geleverd en voert zelf projecten uit in alle uithoeken van de wereld. In the early 1990s, Eijkelkamp was approached by Shell/NAM with the request to explore a new method for seismic drilling aimed at improving speed, safety, ergonomics and environmental friendliness. The US used a certain technique, which Eijkelkamp developed further and managed to reduce to a format suitable for Shell/NAM. Making an object vibrate at a high frequency was easy; the challenge lay in sustaining that ratation and vibration. This innovative technology and enormous possibilities of application, are incorporated into a separate organisation, SonicSampDrill, to ensure maximum focus. Since then, SSD has supplied more than 100 sonic modules and machinery and is performing drilling projects in all corners of the world. Christophe Thillier PT Weda Bay Nickel - Project Geoloog PT Weda Bay Nickel - Project Geologist Voor PT Weda Bay Nickel heeft een onderdeel van Eijkelkamp: SonicSampDrill (SSD) de tender gewonnen en heeft daarbij sonische boortechnologie geïntroduceerd. Er is een pilotproject gestart in de verschillende gebieden waar PT Weda Bay Nickel in 2012 met mijnbouwactiviteiten wil starten. Gedurende de pilot bewezen de technici van SSD hun professionaliteit. Zij zorgden ervoor dat aan de vereiste criteria ten aanzien van kwaliteit en zuiverheid van de bodemmonsters kon worden voldaan. Hiermee heeft SSD PT Weda Bay Nickel kunnen overtuigen met hun organisatie verder te gaan. De opdrachtgever is tevreden en gaat met SSD het traject verder uitvoeren. An Eijkelkamp subsidiary, SonicSampDrill (SSD), won the tender issued by PT Weda Bay Nickel. It has introduced the company to sonic drilling technology. A pilot project has been launched in the various areas where PT Weda Bay Nickel wants to start mining activities in During the pilot the SSD technicians proved their professionality. They ensured that the required criteria with regard to the quality and purity of the soil samples could be met. As a result SSD was able to convince PT Weda Bay Nickel to continue the cooperation. The client is satisfied, and will continue to work with SSD. TECHNICI VAN SSD IN INDONESIË TECHNICIANS OF SSD IN INDONESIA 14

15

16 Staalmarkt Achterhoek Niels Gosselink Staalmarkt Achterhoek is voor Eijkelkamp de leverancier van ondermeer staal, RVS en kunststof. We gaan een stapje verder in het meedenken met de klant, zegt Niels Gosselink. We zagen en boren alle producten op de juiste maat. Ook verpakken en coderen we het naar klantspecificatie, zodat de medewerkers van in dit geval Eijkelkamp per opdracht maar één pallet met alle benodigde onderdelen uit het magazijn hoeft te halen. Uiteraard geldt hiervoor just in time levering zodat de planning en continuïteit gewaarborgd is! Door deze manier van werken zorgen we ervoor dat de klant een complete stap in zijn proces kan overslaan en zich alleen maar hoeft te richten op zijn core business. Hij krijgt van ons eigenlijk halffabricaten. We noemen dit werkplekservice. Staalmarkt biedt dit werkplekservice concept aan bij meerdere klanten verdeeld over de 10 vestigingen van Staalmarkt. Staalmarkt Achterhoek is in 2007 geopend en de relatie met Eijkelkamp Tooltech is eind 2008 tot stand gekomen. Rob Janssen en Martien van der Kamp van Eijkelkamp waren op zoek naar een leverancier die een gedeelte van de werkvoorbereiding over kon nemen en tevens de magazijnfunctie kon vervullen. Het samenwerkingsverband dat destijds is ontstaan, functioneert nog steeds naar ieders tevredenheid! Staalmarkt Achterhoek is Eijkelkamp s supplier of, among other things, steel, stainless steel and plastic. We go the extra mile in thinking along with the client, says Niels Gosselink. We saw and drill all products to the correct dimensions. In addition, we pack and code them according to the client s specification, so that for a specific assignment, the employees of in this case Eijkelkamp only need to retrieve a single pallet with all the required components from the warehouse. Naturally, we work to ensure just in time delivery, so that the planning and continuity are guaranteed! Thanks to this method of working, we can enable the client to skip a complete step in its process, so that it can focus exclusively on its core business. Actually, we can be said to provide the client with semi-manufactured products. We call this workplace service. Staalmarkt offers this workplace service concept to multiple clients spread across ten local Staalmarkt branches. Staalmarkt Achterhoek opened in 2007 and the relationship with Eijkelkamp Tooltech was initiated at the end of Rob Janssen and Martien van der Kamp of Eijkelkamp were looking for a supplier that could take over part of the work preparations and simultaneously handle the warehouse function. The collaboration that got underway then still works to everyone s satisfaction today! 16

17 Joost Thiel Medewerker binnendienst Benelux Office Sales Assistant, Benelux De binnendienst is een belangrijke afdeling voor de verkoop afdelingen van Eijkelkamp. Immers de eerste klantencontacten lopen altijd via ons, aldus Joost Thiel, die in zijn functie van medewerker binnendienst uitstekende relaties met de klanten heeft. Eijkelkamp onderhoudt vaak jarenlange relaties met een groot deel van het klantenbestand. Doordat Joost de klantenkring goed kent, weet hij wat er bij de verschillende klanten speelt en kan er dan ook samen met de account manager snel en gericht op inspelen. De werksfeer binnen Eijkelkamp is ook uitstekend. Tussen de productieafdeling en het kantoorpersoneel bestaat een prima samenwerking. Volgens Joost echt de kenmerken van een familiebedrijf. Office sales is an important department for Eijkelkamp s sales divisions. After all, the initial customer contact always happens through us, comments Joost Thiel, who maintains excellent relations with customers in his position as Office Sales Assistant. Eijkelkamp has long-term relations with the majority of its customer base. Since Joost is well acquainted with the clientele, he knows exactly what each customer wants and can therefore respond accordingly together with the Account Manager. The working environment at Eijkelkamp is excellent as well. The production department and office staff have a good rapport. According to Joost, truly the qualities of a family business. Jan Polman Voorman montage en bankwerker Assembly foreman and fitter Jan Polman werkt al meer dan 33 jaar voor Eijkelkamp. Hij kwam binnen als bankwerker/lasser en heeft veel meegemaakt in zijn loopbaan. Jan kan mooi vertellen over de beginjaren, toen de vader van Fons nog de scepter zwaaide. Sr. smeedde zelf nog. Inmiddels is dat allemaal verleden tijd. De meeste onderdelen worden allemaal machinaal vervaardigd. Maar toch: één onderdeel van het fabricageproces is handmatig gebleven. Het handmatig smeden van de boorlichamen, geeft nou net die finishing touch, die de producten van Eijkelkamp zo bijzonder maakt. Jan heeft het bij Eijkelkamp prima naar zijn zin en heeft dat thuis ook uitgedragen: ook zijn zoon werkt inmiddels al weer 12 jaar bij de organisatie. Jan Polman has been with Eijkelkamp for more than 33 years. Having joined the company as a fitter/welder, he has seen a fair amount in his career. Jan can tell many tales about the early years, when Fons father still managed the firm. He still did some of the welding himself. All that has changed. Most components are now made by machines. But one part of the manufacturing process is still done by hand. The manual welding of the drill cores still provides that finishing touch which makes Eijkelkamp products so special. Jan is very happy at Eijkelkamp. And he has spread the message to his family: his son has also been with the firm for the past 12 years. 17

18 CERTICON KWALITEITSMATERIEEL VIA EIJKELKAMP EN SONICSAMPDRILL CERTICON QUALITY MATERIAL VIA EIJKELKAMP AND SONICSAMPDRILL Certicon Certificeren en Controleren Certify and Control Certicon, opgericht in 1999 in Veenendaal, is een onafhankelijk milieuadviesbureau, gespecialiseerd in werkzaamheden gerelateerd aan het Besluit Bodemkwaliteit voor bodem èn waterbodem. De naam Certicon komt van certificeren en controleren, wat goed past bij de werkzaamheden. Inmiddels beschikt Certicon over veel certificaten om als erkende instantie onderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit van de bodem door middel van mechanisch boren, monstername en partijkeuringen. Ook ontwerpen ze in Autocad Civil 3D, doen metingen met Tachymetrie, inspecteren vloeistofdichte voorzieningen, doen ze ecologisch onderzoek. Certicon volgt de regelgeving op de voet en in korte tijd heeft zij zich bewezen als een partij die snel en adequaat meedenkt bij het zoeken naar goede oplossingen. Met name bij grote en moeilijke projecten komt deze expertise goed uit de verf (bijvoorbeeld de Betuwelijn, HSL en nu de certificering van de uitgeboorde grond van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam). Dat de aanpak van Certicon werkt, blijkt wel uit de groei van het bedrijf. Certicon, inmiddels een begrip in de sector, bestaat op dit moment uit 35 enthousiaste medewerkers, die gecertificeerd zijn voor verschillende protocollen. Hierdoor kunnen ze snel reageren op vragen van opdrachtgevers. In 2007 zijn ze verhuisd naar een groter pand aan de Keplerlaan in Ede. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Certicon investeert jaarlijks in opleiding, kennis en goed materieel. Certicon, founded in 1999 in Veenendaal, is an environmental consultancy specialising in activities related to the Soil Quality Decree (which also covers water bottoms). The name Certicon derives from certify and control, which accurately reflects the work involved. By now Certicon holds many certificates which authorise it to research soil quality by means of mechanical drilling, sample taking and batch inspections. Certicon also makes designs in Autocad Civil 3D, takes tachymetric measurements, inspects liquid-tight facilities, and conducts ecological research. The consultancy keeps a close eye on regulations. In its first decade it has already proved itself as a reliable player able to find or contribute to appropriate solutions. Its expertise comes into its own especially in major and difficult projects (examples are the Betuwelijn high-speed freight rail link, the HSL-Zuid highspeed rail link, and recently the certification of the excavated soil for the Noord-Zuid underground line in Amsterdam). That Certicon s approach works is evident from the company s expansion in recent years. By now a major player in the sector, Certicon currently employs 35 enthusiastic staff, who are certified for various protocols. This allows them to respond quickly to questions from clients. In 2007 the company moved to larger premises in Keplerlaan in Ede. Certicon is strongly committed to quality. Every year it invests in training, knowledge and equipment. 18

19 Project Rijnland Ontzorging bij hoogheemraadschap Carefree Solutions for Water Authority In mei 2008 heeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment via een openbare aanbesteding de opdracht verworven voor installatie van 86 meetpunten voor oppervlaktewaterniveaus. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (het gebied tussen Wassenaar, IJmuiden en Gouda). In May 2008, Eijkelkamp Agrisearch Equipment secured, via a public tender, the contract for the installation of 86 measurement points for surface water levels. This project was executed at the request of the Rijnland Water Board (the area between Wassenaar, IJmuiden and Gouda). Volgens Chris van Vliet, teamleider monstername afdeling laboratorium van het Hoogheemraadschap, is dit misschien wel het natste waterschap van Nederland. Er zijn namelijk veel veengronden in het gebied en die moeten nat blijven om bijvoorbeeld bodemdaling te voorkomen. De activiteiten van zijn team bestaan uit het nemen van watermonsters, het doen van metingen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van het water en ook waarnemingen in het veld. Chris legt uit waarom dit project werd uitgevoerd: het voornaamste doel van het project was het verschaffen van meer inzicht in de polderpeilen. Via het bestaande bosbo systeem waren al actuele gegevens beschikbaar over de peilen van de boezems en ringvaarten, wat nodig is om bij regen of droogte te kunnen sturen in het watersysteembeheer. De sturingsmiddelen zijn met de installatie van eerderge- noemde 86 meetpunten aanzienlijk uitgebreid en fijnmaziger geworden, wat in het bijzonder van belang is bij korte, hevige en vaak plaatselijke regenbuien. De samenvoeging van de hoogheemraadschappen met de waterschappen van enkele jaren geleden, heeft ertoe geleid dat het Hoogheemraadschap van Rijnland nu de mogelijkheid heeft om het waterpeil van alle waterschappen (het zogenaamde inliggende water ) in het gebied te controleren. According to Chris van Vliet, team leader for the sample unit of the Water Boards laboratory, this is arguably the wettest water authority in the whole of the Netherlands. This is due to the area s many peat bogs, which need to stay wet, for example to prevent subsidence. His team s activities consist of taking water samples as well as water quality and volume measurements and observations in the field. Chris explains why this project was carried out: The project s main aim was to provide greater insight into the polder levels. The current bosbo system already showed all the current data about levels of the polder outlets and ring canals, essential to be able to steer the water system E+ WATER L IN BESCHERMENDE BEHUIZING E+ WATER L IN PROTECTIVE HOUSING 19

20 20

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

Comforto 29 Product Handbook

Comforto 29 Product Handbook Comforto 29 Product Handbook The world of goods and products can be divided into two categories. On the one hand there are products with a unique selling point which, due to an innovation, a revolutionary

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie