NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije"

Transcriptie

1 NEDERLAND TURKIJE BULGARIJE GRIEKENLAND MAROKKO POLEN ROEMENIË Benelux International Claim Services Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije Istanbul, 2005

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BENELUX Behandeling van dossiers Onderzoek Vertaalbureau Tarieven Algemene voorwaarden Nieuwe projecten Gegevens ALGEMENE INFORMATIE TURKIJE Geografie Geschiedenis Politiek Economie Douane Verdragen Ambassade s, Consulaten en alarmnummers Overige informatie TURKS BURGERLIJK WETBOEK Voorwoord Turks Burgerlijk Wetboek Inleiding Turks Burgerlijke Wetboek Titel 1: Persoonlijkheid Titel 2: Register van de Burgerlijke Stand VERKEER Verkeersregels Procedure bij verkeersdelicten Bijzondere verkeersdelicten AANSPRAKELIJKHEID Aansprakelijkheid in het verkeer Civiel recht Overige aansprakelijkheidszaken SCHADEVERGOEDING Autoschade Letselschade Overlijdensschade Smartengeld Overige schadevergoeding

3 8. VERZEKERINGEN Dekkingen Groene Kaart Waarborgfonds GERECHTELIJKE PROCEDURE Volmacht De notaris Rechtelijke organisaties en bevoegdheden Verjaring Het proces Strafrechtelijke procedure Civielrechtelijk procedure Rol van deskundige Hoger beroep INCASSO Incassoprocedure Betalingsverzoek KOSTEN Gerechtskosten en legeskosten (griffiekosten) Advocaatkosten Kosten deskundige Waarborgsom Vertaalkosten Steekpenningen IN- EN UITVOER VAN VOERTUIGEN Invoer van een voertuig Verblijfsduur en mogelijke verlenging Uitvoer van een voertuig Gevonden en gestolen buitenlandse auto s AUTO HUREN BIJLAGEN A Tarieven verhaalsonderzoek Benelux B Proces-verbaal (Turks) C Proces-verbaal (Nederlands) D Turkse juridische termen E Lijst van Turkse verzekeraars F Voorbeeld Turks alcoholtestrapport G Voorbeeld expertiserapport H Percentage vergoeding bij letselschade door Turkse verzekeraars I Algemene volmacht (Nederlands) J Algemene volmacht (Turks) K Minimumtarieven Orde van Advocaten Istanbul L Geraadpleegde bronnen

4 1. INLEIDING Al sinds een aantal jaren is Turkije een geliefd vakantieland en vormt het toerisme één van de grootste bron van inkomsten voor het land. Er gaan jaarlijks miljoenen buitenlandse toeristen naar Turkije om daar hun vakantie door te brengen. Ook wordt het land bezocht door de grote groep in West-Europa gevestigde mensen van Turkse afkomst. Helaas worden sommige van de miljoenen bezoekers tijdens hun vakantie bestolen of raken zij betrokken bij een verkeersongeval. Over het algemeen valt Turkije onder de dekking van Europese reis- en andere verzekeringsmaatschappijen en vergoeden de verzekeraars de geleden schade. Indien echter de veroorzaker van de schade bekend is, kunnen verzekeraars of slachtoffers in de meeste gevallen de schade op een Turkse verzekeraar verhalen of direct op de veroorzaker. Zonodig wordt hierbij een procedure gevoerd. Dit vademecum beschrijft het verloop van schaderegeling bij ongevallen in Turkije, met name verkeersongevallen. Benelux, schaderegelings- en juridische adviesbureau (onder andere in Turkije), biedt dit vademecum aan. Meer details over de organisatie en de tarieven die zij hanteert komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Daarna wordt een algemene beschrijving gegeven van Turkije en zijn enkele artikelen opgenomen van het Turks Burgerlijk Wetboek. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste verkeersregels uitgelegd en wat de gevolgen zijn bij een overtreding. Verder wordt er geschreven over aansprakelijkheid, over de vergoedingen van diverse soorten geleden schade en over verzekeringen. In hoofdstuk 9 en 10 wordt globaal weergegeven hoe de Turkse gerechtelijke procedure verloopt en wordt de gerechtelijke incassoprocedure uitgelegd. Daarna worden de kosten onder de loep genomen. Tot slot wordt informatie gegeven over het in- en uitvoeren van voertuigen naar Turkije en over het huren van een auto. Na een lijst van bijlagen is als laatste een bronnenlijst opgenomen. Dit vademecum richt zich zowel op verzekeraars en schadebehandelaars als op particulieren. Het is bedoeld als handleiding die wegwijs kan maken in theorie en praktijk. Het is nodig goed geïnformeerd te zijn over Turkije om preventief op te kunnen treden bij verkeersongevallen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benelux. Aan dit Vademecum kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 2. BENELUX De intensivering van de zakelijke relatie tussen de Benelux landen en Turkije leidde ertoe dat er steeds vaker vragen werden gesteld met een multidisciplinair karakter. Om deze reden is Benelux twaalf jaar geleden in Istanbul opgericht. Momenteel heeft de organisatie vestigingen in Nederland, Turkije, Bulgarije, Griekenland, Marokko, Polen en Roemenië. Benelux heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een schaderegelings- en juridische adviesbureau, voornamelijk aangaande Nederland en België en met een zeer breed netwerk door heel Turkije. Benelux verzorgt diverse werkzaamheden op het gebied van rechtsbijstand, solvabiliteitsonderzoek, expertise en incasso ten behoeve van Nederlandse en Belgische verzekeraars, advocaten en particulieren. Vanzelfsprekend behoren hierbij ook de te voeren gerechtelijke procedures. Tevens houdt Benelux zich bezig met het organiseren van en het toezicht houden op schadevaststelling na calamiteiten en desgevraagd het regelen van gerechtelijke en buitengerechtelijke schadegevallen. Benelux beschikt over vaste advocaten en onderzoekers die uitsluitend voor Benelux werken, waardoor voortgang, kosten en kwaliteit van de geleverde diensten gehandhaafd kunnen worden. Zo is het mogelijk om zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk de cliënten bij te staan bij het innen van hun vorderingen of andere zaken, die te maken hebben met Turkse wetten en regels. Ook regelt Benelux op verzoek van verzekeraars in Nederland en België WA-verzekeringen (wettelijke aansprakelijkheid) voor slachtoffers in Turkije. Dit gebeurt naar Turkse normen en in veel gevallen buitengerechtelijk, zonder tussenkomst van het Turkse Motorbureau. De directieleden van Benelux zijn in Nederland opgegroeid en zijn door de jarenlange ervaring bekend met zowel de Nederlandse als de Turkse cultuur en gewoontes. Dit heeft vaak als voordeel dat de meeste zaken op een effectieve en efficiënte wijze kunnen worden opgelost of worden uitgezocht. Benelux werkt reeds voor een dertigtal verzekeraars in Nederland, België en Duitsland. 5

6 2.1 Behandeling van dossiers De opdrachtgever dient opdrachten en verzoeken aan het postadres van Benelux gericht te richten. De adresgegevens zijn in paragraaf 2.7 vermeld. Vervolgens bevestigt Benelux de opdracht en stuurt de opdracht door naar het kantoor in Istanbul voor verdere afhandeling door de advocaat. Benelux stuurt de opdrachtgever een nota van behandelings- en vertaalkosten voor de eerste termijn. Indien gewenst kan Benelux ook met Turkse en Marokkaanse cliënten direct contact onderhouden in het Turks en Arabisch en kunnen verzekerden zonodig met een medewerker in hun eigen taal communiceren. Benelux is gehouden om minstens één keer in de maand de stand van zaken aan de opdrachtgever te melden. Als Benelux een onderzoek of gerechtelijke maatregelen nodig acht wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de kosten en het belang en vindt er overleg met de opdrachtgever plaats. Het is voor de behandeling van het dossier van belang dat Benelux alle benodigde stukken tijdig in bezit heeft. Wanneer een zaak ten einde komt, geeft Benelux een totaaloverzicht van de interne en externe kosten en wordt er een eindafrekening opgemaakt. De door Benelux ontvangen schade uitkeringen worden kostenvrij binnen drie tot vier weken na ontvangst op de rekening van de opdrachtgever overgemaakt, voorafgegaan door een schriftelijke aankondiging. Benelux adviseert slachtoffers om zo snel mogelijk in contact te treden met het kantoor in Istanbul, zodat de zaak snel in behandeling genomen kan worden. 2.2 Onderzoek In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er bij een zaak onderzoek wordt verricht. Benelux biedt verschillende soorten complete onderzoeksdiensten aan van hoge kwaliteit, zoals: Toedracht onderzoek; Onderzoek naar gegevens van de tegenpartij (adres, buurtonderzoek etc.); Onderzoek naar vermogendheid; Fraude onderzoek; 6

7 Getuigen onderzoek; Onderzoek bij instanties zoals politie en rechtbank, naar strafzaken en de stand van dossiers bij alle rechtshandelingen. Onderzoek naar dienstverleners in Turkije, waar een belang mee gemoeid is. Alle soorten onderzoek kunnen in dezelfde zaak aan de orde komen. Vooraf zal er met de opdrachtgever overleg gepleegd worden over de noodzaak en de kosten. 2.3 Vertaalbureau Benelux beschikt over een eigen vertaalbureau. De vertalers zijn gespecialiseerd in vertalingen van alle particuliere en in overheidsinstellingen voorkomende documenten uit Turkije, Nederland en België. Benelux beschikt over een ruime Nederlandse en Turkse taalkennis. Zonodig wordt informatie gegeven over de betekenis van de tekst en voor welke doelen het kan dienen. De tarieven die Benelux hanteert zijn in de volgende paragraaf vermeld. Vertalingen met het gewenste lettertype en lay-outs kunnen desgewenst per opgestuurd worden. Tot de vertaaldiensten behoren ook tolken. Het betreft tolken voor Turks-Nederlands / Nederlands- Turks en Arabisch-Nederlands / Nederlands-Arabisch. 2.4 Tarieven Alle tarieven die Benelux hanteert, moeten worden beschouwd als voorschotten. Aan het einde van de behandeling worden de voorschotten met de werkelijke kosten verrekend en wordt de eindafrekening opgemaakt. Alle onderstaande tarieven zijn exclusief BTW. Behandelingskosten Met de jaarlijkse behandelingskosten dekt Benelux kosten met betrekking tot communicatie met de opdrachtgevers en uitvoerders en kosten van dossierbeheer. De tarieven voor behandelingskosten bij Benelux zien er als volgt uit: Materiële schade Letselschade/strafzaken Minimaal 205,- Minimaal 410,- Maximaal 3.700,- Maximaal 3.700,- 7

8 In plaats van een vast bedrag voor materiële schade kan 15 % van het belang volgens de Groene Kaart regeling (zie paragraaf 8.2) worden berekend. Indien de duur van de procedure langer is dan een jaar, worden de behandelingkosten ieder jaar opnieuw in rekening gebracht. Onderzoekskosten De kosten van verhaalsonderzoek zijn afhankelijk van de betreffende regio. In bijlage A zijn de tarieven opgenomen die Benelux hanteert voor verhaalsonderzoek. Advocaatkosten Voor advocaatkosten worden de volgende minimum tarieven (volgens de Orde van Advocaten Istanbul) gehanteerd: Materiële schade Letselschade/strafzaken Basisbedrag van de Orde van Advocaten (zie Uur honorarium: 80,- per uur. bijlage I): 15 % van het belang, met een 10 % voor het invorderingsproces (incasso), minimum van 350,- per zaak en 10 % voor met een minimum van 350,- per zaak. het invorderingsproces (incasso). Vertaalkosten Voor vertaalkosten inclusief legalisatie door de notaris wordt 120,- in rekening gebracht. Hierbij worden de volgende stukken vertaald: Expertiserapport; Rijbewijs en kentekenbewijs; Facturen; Volmacht (legalisatie gemeente) en overdracht volmacht aan een advocaat. De prijzen die het vertaalbureau van Benelux hanteert zijn 0,15 per woord voor niet-beëdigde vertalingen en 0,20 per woord voor beëdigde, medische en juridische vertalingen. Het uurtarief van tolken is 80,-. Overige tarieven Opvragen politierapport: 125,- Opvragen medische informatie bij het ziekenhuis: 125,- Expertise door heel Turkije bij materiële schade: 250,- tot 550,- 8

9 2.5 Algemene voorwaarden Art. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verlenen van juridische diensten met betrekking tot schadevordering ten behoeve van de cliënt. Art. 2. Benelux, ingeschreven in het handelsregister onder nummer bij de Kamer van Koophandel in Istanbul (Turkije), gevestigd en kantoorhoudende in Istanbul, verplicht zich om de belangen van de cliënt naar beste te behartigen. Art. 3. Indien Benelux van mening is dat het noodzakelijk is de belangen van een cliënt door een derde te laten behartigen, is het Benelux toegestaan een derde in haar plaats te stellen, welke dan de volledige verantwoordelijkheid zal dragen. Art. 4. Benelux of één van haar medewerkers is bevoegd zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren. Art. 5. Benelux zal erop toezien dat alle door haar ingeschakelde advocaten conform de wetgeving die in de desbetreffende landen van toepassing is, alsmede de regels van goed fatsoen, hun werkzaamheden uitvoeren. Art. 6. Rechtsmaatregelen worden alleen genomen indien de cliënt uitdrukkelijk toestemming verleend. Art. 7. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke schadevordering geschiedt voor rekening en risico van de cliënt. Hierbij kan worden opgemerkt dat in veel gevallen een groot deel van de kosten op de tegenpartij kan worden verhaald. Art. 8. De betalingstermijn voor opdrachten bedraagt 30 dagen. Art. 9. Het staat Benelux vrij om van de cliënt een door haar te bepalen voorschot te vragen ter dekking van de kosten van de in de betreffende opdracht te nemen maatregelen. 9

10 Art. 10. Benelux is bevoegd haar tarievenlijst te wijzigen, waarna deze gewijzigde tarieven tevens betrekking hebben op lopende opdrachten. Art. 11. Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waardeverlies als gevolg van veranderingen in de valutakoers. Art. 12. Benelux zal regelmatig en indien hiertoe aanleiding is schriftelijk de cliënt berichten over ontwikkelingen betreffende lopende opdrachten. Art. 13. Indien de cliënt een aanvankelijk aan Benelux gegeven schadevordering, buiten Benelux om (alsmede zonder haar toestemming) aan een derde verstrekt en regelingen treft, is Benelux gerechtigd om de maximale kosten van de schadevordering in rekening te brengen. Art. 14. Benelux behoudt zich het recht voor een procedure tot schadevordering stop te zetten indien zij van mening is dat naar redelijkheid en billijkheid het te behalen resultaat de inspanningen niet waard zijn. Uiteraard geschiedt dit na overleg met de cliënt. Art. 15. De door Benelux ontvangen schade uitkeringen zullen binnen 30 dagen op rekening van de opdrachtgever of begunstigde worden overgemaakt. Art. 16. Na afloop van de opdracht is Benelux gehouden de cliënt schriftelijk te informeren over de financiële eindafrekening. Art. 17. Benelux is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar plaats opdrachten uitvoeren. Art. 18. Benelux is niet verplicht de bij een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de cliënt te retourneren. Art. 19. Alle geschillen die naar aanleiding van overeenkomsten mochten ontstaan, worden door de Turkse rechter en naar Turks recht berecht. 10

11 2.6 Nieuwe projecten Slachtofferhulp in Istanbul, Turkije ATAS (Amsterdam Tourist Assistance Services) biedt specifieke hulpverlening voor toeristen in Amsterdam. Binnen een jaar wil Benelux met ATAS een soortgelijk project opzetten in Istanbul voor hulp aan buitenlandse toeristen in Turkije die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Hierbij kan gedacht worden aan contact regelen met thuis en opvang, informatie en bemiddeling op alle mogelijke vlakken voor toeristen die door een delict in acute nood zijn geraakt. Ook zaken zoals het bemiddelen voor vervangende identiteitsdocumenten, vervoersbewijzen of overnachting, het bieden van emotionele steun en het verzorgen van de inwendige mens horen hierbij. Voor dit project zoekt Benelux nog sponsors binnen haar relaties. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor bij Benelux aanmelden. 2.7 Gegevens Benelux hoofdkantoor Nederland Benelux Turkije Bezoekadres: Nieuwe Markt 65a/b Lamartin Caddesi, Sarpel Ishani No: AD Roosendaal Taksim, Istanbul Postadres: Postbus 150 Tel: 0090 (0) AD Roosendaal Fax: 0090 (0) Tel: 0031 (0) Mobiel: 0031 (0) Alarmnummer mobiel (24 uur per dag): Fax: 0031 (0) (0) Website: Finansbank N.V. Amsterdam, rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number): NL36FBHL

12 Swift code: FBHLNL2A Kamer van Koophandel Turkije (Istanbul): BTW nummer: TR Benelux is lid van PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) in het Verenigd Koninkrijk. 12

13 3. ALGEMENE INFORMATIE TURKIJE Oprichter Mustafa Kemal Atatürk Oppervlakte km² (19 keer Nederland, 26 keer België) Tijdsverschil In Turkije is het 1 uur later Hoofdstad Ankara Drie grootste steden Istanbul (10 miljoen) Ankara (4 miljoen) Izmir (3 miljoen) Bevolking (2004) 68 miljoen Taal Turks (90 % van de bevolking) Religie 99 % Moslim Munteenheid Nieuwe Turkse Lira (YTL), de oude Turkse Lira (TL) is nog tot 31 december 2005 geldig Inflatie op jaarbasis (2004) 16 % 3.1 Geografie Turkije ligt op de twee continenten Europa en Azië. Het grootste gedeelte bestaat uit het klein- Aziatisch schiereiland, ook wel Anatolië genoemd, dat een totale omvang heeft van km². Het Europese gedeelte is km² en wordt ook wel Thracië genoemd. Hier grenst het land aan Griekenland en Bulgarije. De overige buurlanden liggen in Azië: Iran, Irak, Syrië, Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. 13

14 Anatolië en Thracië zijn van elkaar gescheiden door de Bosporus, de Zee van Marmara en de Dardanellen, die tezamen de verbinding vormen tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. De beide delen van Turkije zijn door drie bruggen over de Bosporus met elkaar verbonden. 3.2 Geschiedenis Turkije heeft een zeer rijke geschiedenis, die in dit vademecum uiteraard maar bondig wordt beschreven. Rond 1300 stichtte Osman I een dynastie die zou uitgroeien tot het machtige Osmaanse rijk. Na aanvankelijke successen in de eerste wereldoorlog ging het Osmaanse rijk ten onder. De belangrijkste aantasting van de Turkse eer was dat de Grieken de hele Egeïsche kust en een groot deel van het achterland kregen toebedeeld. De man die verantwoordelijk was voor de aanvankelijke successen in de eerste wereldoorlog, speelde ook een hoofdrol bij het Turkse verzet tegen de Grieken: Mustafa Kemal Atatürk. In 1923 werden de grenzen van de huidige republiek Turkije grotendeels vastgelegd. De jaren tussen 1923 en 1938 stonden geheel in het teken van Atatürk. Hij bouwde een staat op naar westers voorbeeld. De dood van Atatürk op 10 november 1938 was een grote schok voor Turkije. In 1980 pleegde generaal Evren een staatsgreep. De democratie werd buiten werking gesteld. Na het aannemen van een nieuwe grondwet werden er in 1983 weer verkiezingen gehouden, waarbij de Moederlandpartij van Özal de meerderheid behaalde. Deze partij besteedde veel aandacht aan het stimuleren van buitenlandse investeringen. In de jaren 90 werd Turkije steeds moderner. Toerisme werd een grote inkomensbron. In de laatste jaren hebben de Turkse regeringen aangekondigd zich bij de Europese Unie te willen voegen. 3.3 Politiek In mei 2000 werd een nieuwe president gekozen, de hervormingsgezinde jurist Ahmet Sezer. Sezer was voorheen voorzitter van het constitutionele hof. Hij volgde Süleyman Demirel op die sinds 1993 de functie bekleedde. Op 3 november 2002 werden er vervroegde verkiezingen 14

15 gehouden. De AKP (partij voor rechtvaardigheid en ontwikkeling) kreeg de meerderheid van de stemmen. Momenteel bekleedt Recep Tayyip Erdoğan de functie als minister. De lokale macht in Turkije is beperkt. Het administratieve systeem is erg gecentraliseerd. Het leger heeft altijd een grote invloed gehad op de politiek en het dagelijkse leven in Turkije. Er wordt wel gesproken over Turkije als een militaristische democratie. 3.4 Economie De World Trade Organization (WTO) kenmerkt Turkije als één van de twintig meest dynamische landen in de wereldhandel. Turkije heeft de afgelopen tien jaar te maken gehad met een inflatieprobleem. De inflatie daalde weliswaar, maar bleef te hoog voor een gezonde economische ontwikkeling. Samen met het International Monetary Fund (IMF) heeft de overheid een programma opgezet om de inflatie (m.b.t. consumentenprijzen) te bestrijden. In 2003 is de inflatie gedaald van 44 % naar 26 %. In 2004 werd deze geschat op 13,4 % en in 2005 op 10,6 %. Groothandel Jaarlijkse inflatie Consumentenprijzen Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December De groeicijfers van Turkije zijn indrukwekkend bij een tegenzittende wereldeconomie. Het herstel is vooral zichtbaar in de industrie. Landbouw en de voor Turkije zeer belangrijke bouwsector laten nog steeds een negatieve ontwikkeling zien. Het achterblijven van de landbouwsector heeft te maken met het zeer intensieve hervormingsproces dat wordt uitgevoerd. Prijssubsidies worden afgeschaft en inmiddels is gebleken dat de hervormingen minder grote problemen opleveren dan werd verwacht. 15

16 De malaise in de bouw is ook niet verbazingwekkend gezien de sterke teruggang in overheidsinvesteringen. De meeste indicatoren (capaciteitsbenutting, industriële productie en energiegebruik) ontwikkelen zich positief. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de binnenlandse vraag weer wat begint toe te nemen. BBP De gemiddelde groei van het Bruto Binnenlands Product is in het volgende schema ten opzichte van het voorgaande jaar weergegeven ,3 % ,6 % ,2 % ,7 % ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % ,0 % Betaalmiddelen In Turkije wordt betaald met Yeni Turkse Lira s. 1 euro = ± 1,83 Yeni Turkse Lira (YTL) 1. Sinds 1 januari 2005 zijn de zes nullen achter de lira s komen te vervallen. Geld kan het beste in Turkije gewisseld worden, omdat de koers daar een stuk hoger is. Men kan wisselen in hotels, banken en posterijen. Ook bestaat de mogelijkheid om te pinnen in Turkije, met name in de grote steden. De Euro en de Amerikaanse Dollar zijn naast de Turkse Lira de meest gebruikte geldeenheden in het land. 3.5 Douane Voor het binnengaan van Turkije is naast een geldig paspoort, ook een visum vereist. Dit kan bij aankomst worden geregeld. De kosten van een visum zijn ongeveer 10,-. Het visum kan ook in eigen land bij het Turkse Consulaat opgehaald worden, hoewel dit bijna het dubbele kost. Het visum is drie maanden geldig. 1 Voor actuele koersen kan de website van het Grenswisselkantoor (www.gwk.nl) geraadpleegd worden. 16

17 Voor automobilisten is een geldig Nederlands of Belgisch rij- en kentekenbewijs verplicht, evenals een WA-verzekering (geldige groene kaart). Een internationaal rijbewijs is niet noodzakelijk. Toegelaten import: 200 sigaretten of 50 sigaren, 5 liter alcohol, 1,5 kilogram koffie, 500 gram thee, 5 flessen parfum van 120 milliliter elk, een fotocamera of video met maximaal 5 films of banden. Meer dan voor honderd dollar aan Turkse Lira s mag niet in- of uitgevoerd worden. Drugs en wapens zijn verboden. Voorwerpen die tot het cultureel bezit van het Turkse volk behoren, mogen op straffe van het opleggen van een boete of gevangenisstraf niet uitgevoerd worden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij tapijten die ouder zijn dan 100 jaar, dient men een rekening te overleggen van de verkoper bij wie men het tapijt heeft gekocht. Daarna dient het tapijt door een museum te worden voorzien van een loodje, behorend bij een expertiserapport. Tevens dient men aan te tonen dat de buitenlandse valuta in Turkije zijn gewisseld. 3.6 Verdragen Met Turkije zijn verschillende bilaterale overeenkomsten gesloten, waaronder: Overeenkomst inzake luchtvervoer (van kracht sinds 17 september 1971); Overeenkomst op het gebied van sociale zekerheid (getekend op 6 januari 2000); Overeenkomst inzake aanmoediging en bescherming van wederzijdse investeringen (van kracht sinds 1 november 1989); Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingen (van kracht sinds 30 september 1988); Overeenkomst inzake wegvervoer (van kracht sinds 1971, een nieuw verdrag is in juli 2003 in werking getreden). Verder is Turkije bij de volgende verdragen aangesloten: Het Verdrag van Genéve (1949); Het Apostilleverdrag (1985); Het Verdrag van de Internationale Groene Kaart; 17

18 European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in Respect of Motor Vehicles (2003); 3.7 Ambassade s, Consulaten en alarmnummers Turkse Ambassade in Nederland: Nederlandse Ambassade in Turkije: Jan Evertstraat 15 Turan Gunes Bulvari, 7. Cadde No BS Den Haag Yildiz, Ankara Telefoon: 0031 (0) Telefoon: 0090 (0) Fax: 0031 (0) Fax: 0900 (0) Website: Website: Turkse Ambassade in België: Belgische Ambassade in Turkije: Rue Montoyer / Montoyerstraat 4 Mahatma Gandi Caddesi No Brussel Gaziosmanpasa, Ankara Telefoon: 0032 (0) Telefoon: 0090 (0) /48/49/50 Fax: 0032 (0) Fax: 0090 (0) Website: Website: Nederlandse Consulaten in Turkije: Turkse Consulaten in Nederland: Istiklâl Caddesi No. 393 Keizerstraat Beyoglu, Istanbul 7411 HG Deventer Telefoon: 0090 (0) /1/2/3 Telefoon: 0031 (0) Fax: 0090 (0) / Website: Cumhuriyet Bulvari No. 60A Westblaak Gumruk, Izmir 3012 KK Rotterdam Telefoon: 0090 (0) Telefoon: 0031 (0) Fax: 0090 (0) Website: 18

19 Aspendos Bulvari No , Antalya Telefoon: 0090 (0) Fax: 0090 (0) Belgische Consulaten in Turkije: Turkse Consulaten in België: Siraselviler Caddesi No. 73 Sorbenlaan Taksim, Istanbul 2610 Wilrijk Telefoon: 0090 (0) /01 Telefoon: 0032 (0) / Fax: 0090 (0) Fax: 0032 (0) Website: Isklar Caddesi Sönmez Apt. No. 21 Rue Montoyer / Montoyerstraat 4 Kat: 1, Daire: 1, Antalya 1000 Brussel Telefoon: 0090 (0) Telefoon: 0032 (0) / Fax: 0090 (0) Fax: 0032 (0) Sehit Nevres Bulvari Kizilay Is Merkesi No. 3/7 Alsancak, Izmir Telefoon: 0090 (0) Fax: 0090 (0) Alarmnummers Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 155 Verkeerspolitie: 154 Brandweer: 110 Ambulance:

20 3.8 Overige informatie Feestdagen 1 januari Tijdens nieuwjaarsdag zijn alle fabrieken en kantoren gesloten 23 april Onafhankelijkheidsdag 19 mei Feest van Jeugd en Sport 27 mei Dag van de Constitutie 30 augustus Feest van de Overwinning (op de geallieerden in 1922) oktober Dag van de Republiek 10 november Sterfdag van Mustafa Kemal Atatürk Religieuze feestdagen: zij vallen ieder jaar elf dagen eerder. Zo is er o.a. de Ramadan (Vastenmaand) die duurt van 3 tot en met 5 november 2005 en Kurban Bayrami (het Offerfeest) dat na de Ramadan volgt (20 januari tot 23 januari 2005). Van 6 tot en met 9 november 2005 is alles in Turkije gesloten. Vervoersmiddelen Sinds begin jaren negentig is Turkije steeds meer gaan investeren in het moderniseren van de infrastructuur. In Turkije kan gereisd worden met de (stads)bus, de dolmuş (minibusje dat in steden en dorpen rijdt), de metro (in steden als Istanbul, Ankara en Izmir), de tram, de taxi, de trein, de veerboot (bijvoorbeeld om van het Aziatische naar het Europese gedeelte te komen) en het vliegtuig. Turkije heeft zo n 30 vliegvelden bij de grootste steden. 20

21 4. TURKS BURGERLIJK WETBOEK Het nieuw Turks Burgerlijk Wetboek is door de Vrije Universiteit vertaald in de Nederlandse taal (Wet nr van 22 november 2001, Resmi Gazete nr van 8 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2001). Gereed zijn de artikelen 1 t/m 201, te weten: inleiding, personenrecht (met uitzondering van rechtspersonenrecht), huwelijk en echtscheiding. In voorbereiding zijn de overige bepalingen van het familie- en erfrecht. De Nederlandse vertaling van de artikelen 1 t/m 201 is te raadplegen via de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1270). Benelux beschikt eveneens over een vertaling van deel 2: familierecht. Het voorwoord en de inleiding van het Turks Burgerlijk Wetboek en boek één: Personenrecht (Deel één: Natuurlijke personen, titel 1 en 2) zijn in dit vademecum opgenomen. 4.1 Voorwoord Turks Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2002 trad een nieuw Turks burgerlijk Wetboek in werking. Het vervangt het burgerlijk Wetboek dat in opdracht van Kemal Atatürk in 1926 was ingevoerd en dat grotendeels gebaseerd was op het Zwitserse Zivilgesetzbuch van Het BW van 1926 was bestemd voor de seculiere maatschappij die Atatürk had ingevoerd en brak met de bestaande traditie dat het Turkse recht gebaseerd was op het islamitische recht. Nadat het BW in de loop der tijd enkele malen op onderdelen was gewijzigd en aangevuld, 3 werd na 75 jaar een algehele herziening zeer noodzakelijk geacht; het BW sloot niet meer aan op de moderne ontwikkelingen in de westerse maatschappij, met name zoals die waren neergelegd in het Europees Verdrag van de rechten van de mens en in de jurisprudentie van het Europese Hof van de rechten van de mens, alsook in andere verdragen. In het bijzonder de ondergeschikte positie van de gehuwde vrouw en de achtergestelde plaats van buitenechtelijke kinderen in het Turkse BW waren daarmee in strijd. Toch was de invoering van een aan de huidige tijd aangepast BW geen gemakkelijke zaak. Het kostte drieënhalf jaar discussie in het parlement, dat voor meer dan 95 % uit mannen bestaat en waarin traditioneel recht een belangrijke invloed heeft, alvorens het nieuwe BW werd aanvaard en ingevoerd. Het BW is niet geheel gewijzigd; zijn structuur is gehandhaafd en ook een ruime aantal van zijn artikelen zijn in de kern gelijk gebleven. De wijzigingen zijn deels gebaseerd op 2 Evenals in het Zwitserse recht behandelt het Turkse BW het personen- familie- en erfrecht alsook het goederenrecht. Het verbintenissenrecht is in een afzonderlijk Wetboek opgenomen. 3 M.n. in mei 1988 en november

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Verzekeringsgebied 4 3. Premiebetaling 4 4. Regio en kilometrage 4 5. Korting voor schadevrij verloop

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand VP RB 2014-01 1/18 Inhoud Wat moet u doen als u een juridisch conflict hebt? 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Juridische

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand. StimulanSZ

Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand. StimulanSZ Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand StimulanSZ Inhoud 0 Voorwoord 3 1 Algemeen 4 1.1 Doel van deze handreiking 5 1.2 Administratieve controle in relatie tot strafrechtelijk onderzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie