REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014"

Transcriptie

1 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari Dit remuneratierapport wordt op de website geplaatst. -1-

2 Definities: In dit Remuneratieapport wordt verstaan onder: MRG: Macintosh Retail Group NV; AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MRG; Code: Nederlandse Corporate Governance Code zoals herzien in december 2008; RBcie: Remuneratie- en Benoemingscommissie van de RvC; RvB: Raad van Bestuur van MRG; RvC: Raad van Commissarissen van MRG. 1. INLEIDING Dit remuneratierapport past de best practice bepalingen uit paragraaf II.2 van de Code toe en geeft een toelichting op het bezoldigings- en optiebeleid van MRG en de concrete invulling daarvan ten aanzien van de leden van de RvB in 2013 en de uitgangspunten voor Dit rapport geeft tevens een overzicht van de bezoldiging van de leden van de RvC van MRG in 2013 en de uitgangspunten voor Een verdere specificatie is opgenomen in de Jaarrekening 2013 van MRG. Dit rapport wordt besproken tijdens de op 24 april 2014 te houden AVA. De RvC heeft een RBcie uit haar midden benoemd die zich onder meer bezig houdt met de voorbereiding van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van de (her)benoeming en honorering van leden van de RvC en de RvB en andere door de RvC aan de RBcie toevertrouwde onderwerpen. De RBcie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de RvC. De RBcie bestond ultimo 2013 uit de RvC-leden L.J.M.V. Lindelauf (voorzitter), drs C.H. van Dalen en ir W. Dekker. De RBcie vergaderde in 2013 twee maal. In februari werd vooral gesproken over de variabele beloning van de RvB over 2012, de targets voor de variabele beloning 2013 en het remuneratierapport. In de decembervergadering werd vooral gesproken over de evaluatie van RvC en RvB, de vaste beloning voor de RvB in 2014 en de toekenning van personeelsopties. 2. STRUCTUUR MRG is een structuurvennootschap. De leden van de RvB worden benoemd door de RvC conform het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten van MRG. De RvC geeft de AVA kennis van een voorgenomen benoeming. De arbeidsovereenkomsten en het mandaat van de leden van de vigerende RvB zijn van onbepaalde duur. In de arbeidsovereenkomsten zijn opzegtermijnen opgenomen. Ten aanzien van de voorzitter van de RvB geldt een opzegtermijn van 12 maanden voor MRG en 6 maanden voor de voorzitter. Ten aanzien van de overige bestuurders geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor MRG en 3 maanden voor de -2-

3 bestuurders. Nieuw te benoemen leden van de RvB zullen worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven om daarvan af te wijken. MRG hanteert voor de huidige leden van de RvB geen maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag. De toekenning van een ontslagvergoeding zal dus van geval tot geval moeten worden beoordeeld met als uitgangspunt dat MRG het slecht functioneren van leden van de RvB niet wenst te honoreren. In voorkomend geval zal een schadevergoeding worden betaald die redelijk is op grond van de contractuele situatie, de maatschappelijke ontwikkelingen en jurisprudentie. Uitgangspunt is dat bij de benoeming van nieuwe leden van de RvB een maximering tot 1 jaar vast salaris in de te maken afspraken zal worden opgenomen. Uitsluitend in het geval van een wijziging in de zeggenschap in MRG, als gevolg waarvan de zittende RvB feitelijk niet meer de zeggenschap heeft om onder toezicht van de RvC het beleid te bepalen, is in de individuele arbeidsovereenkomsten vastgelegd, dat bij beëindiging van het dienstverband binnen een jaar nadat deze situatie zich heeft voorgedaan, de voorzitter van de RvB een vergoeding ontvangt ter grootte van 3 maal zijn vaste jaarlijkse beloning en de leden ieder een vergoeding ontvangen ter grootte van 2 maal hun vaste jaarlijkse beloning. 3. BEZOLDIGING RvB 3.1. Beleid Conform de statutaire bepalingen valt de bezoldiging van de individuele leden van de RvB onder de verantwoordelijkheid van de RvC. Bij besluiten hierover houdt de RvC rekening met het advies van de RBcie en met het bezoldigings- en optiebeleid zoals vastgesteld/goedgekeurd door de AVA op 27 april Het bezoldigingsbeleid heeft als uitgangspunt dat gekwalificeerde bestuurders moeten kunnen worden aangetrokken respectievelijk behouden op basis van marktconforme condities. Bij de invulling wordt rekening gehouden met de functievereisten, verantwoordelijkheden en risico s behorende bij de positie van ieder van de leden van de RvB. Om die reden wordt onderscheid gemaakt tussen de bezoldiging van de voorzitter van de RvB en de overige bestuurders. Om zowel de korte- als lange termijnbelangen van MRG zoveel mogelijk te waarborgen bestaat de bezoldiging van leden van de RvB uit een vast en een variabel gedeelte en uit een pensioenregeling. De bezoldiging van de RvB is onderhevig aan een jaarlijkse beoordeling door de RvC na advies van de RBcie en wordt met enige regelmaat getoetst door een externe specialist. Doel van het beleid is om het totale remuneratiepakket marktconform te houden, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van de bezoldiging op de beloningsverhoudingen binnen MRG en een passende verhouding tussen het vaste en het variabele deel van de bezoldiging. Bij de beoordeling van de hoogte van het vaste en -3-

4 variabele deel van de individuele beloningen van de leden van de RvB, houden RBcie en RvC onder meer rekening met de in afdeling II.2 van de Code opgenomen bepalingen, waaronder scenarioanalyses. Tijdens de in 2011 gehouden AVA heeft de RvC toegelicht dat het optie- en bezoldigingsbeleid voor de RvB eenvoudig en inzichtelijk is. De belangen van MRG worden hiermee op middellange en lange termijn bevorderd, zonder dat bestuurders worden aangezet tot handelen in eigen belang of tot het nemen van risico s die niet passen binnen de vastgestelde strategie. Deze toelichting was mede gebaseerd op een door HayGroup uitgebracht rapport. Voor wat betreft de hoogte van de vaste beloning is afgesproken dat de RvC eens in de twee jaar een onafhankelijke benchmark laat uitvoeren en in het tussenliggende jaar, behoudens indexverhogingen en buitengewone omstandigheden, geen wijzigingen zal doorvoeren. De variabele beloning wordt jaarlijks bepaald door de RvC en bedraagt in totaal maximaal 50% van de vaste beloning. De hoogte van het variabele gedeelte is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in relatie tot het door de RvC geaccordeerde budget (maximaal 22%) en de ROCE in relatie tot dit budget (15%). Daarnaast zijn er specifieke jaarlijks door de RvC vast te stellen targets waaraan maximaal 13% van de variabele beloning is gekoppeld. De RvC kan de variabele beloning onder bijzondere omstandigheden discretionair hoger of lager vaststellen. Voor de RvB geldt een optieregeling die tot doel heeft om de motivatie en de betrokkenheid op lange termijn bij de ontwikkeling van MRG te verhogen. De toekenning van opties aan de RvB is een bevoegdheid van de RvC. Jaarlijks wordt besloten of tot optieverlening zal worden overgegaan, waarbij het door ieder lid van de RvB te verkrijgen aantal opties individueel wordt beoordeeld, mede aan de hand van de functie (voorzitter of lid). Toekenning vindt plaats op de dag van de publicatie van de jaarcijfers. De uitoefenprijs is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen op de drie beursdagen voorafgaande aan die publicatie. De opties hebben een looptijd van 5 jaar en zijn niet gekoppeld aan prestatiecriteria. Uitoefenprijs en voorwaarden worden tijdens de looptijd niet aangepast, behalve als structurele wijzigingen met betrekking tot de aandelen MRG hiertoe aanleiding geven. De RBcie en de RvC kunnen een eerder toegekende voorwaardelijke variabele beloning naar boven of beneden aanpassen, wanneer die tot onbillijke uitkomsten zou kunnen leiden vanwege buitengewone omstandigheden. RBcie en RvC zullen een eventueel toegekende variabele beloning, die achteraf gebaseerd blijkt te zijn geweest op onjuiste (financiële) gegevens, van de RvB terugvorderen, indien en voor zover mogelijk op basis van het geldende recht Bezoldiging RvB in 2013 Voor een specificatie van de vaste en variabele beloning, pensioenlasten en opties van de RvB over 2013 wordt ook verwezen naar de Jaarrekening

5 Vaste bezoldiging 2013 Bij de bepaling van het vaste salaris worden onder meer omzet en resultaat, alsmede andere voor MRG relevante zaken, zoals de mogelijkheid tot realisatie van de voorgestane strategie en de fase van ontwikkeling betrokken. Daarbij wordt mede uitgegaan van salarissen van qua omzet vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux. Voor wat betreft de vaste beloning is op verzoek van de RvC in het najaar van 2012 een onafhankelijke benchmark uitgevoerd door HayGroup. Dit heeft tot de conclusie geleid dat de honorering van de RvB marktconform is, zodat er geen aanleiding was om het vaste salaris in 2013 aan te passen. In verband met de moeilijke marktomstandigheden en de resultaatontwikkeling werd voor de RvB in 2013 ook geen index-verhoging toegepast, waarmee voor de RvB hetzelfde gold als voor de andere medewerkers. De vaste beloning voor de leden van de RvB in 2013 werd in december 2012 door de RvC ongewijzigd vastgesteld op voor de heer De Moor en voor de heren Coorens en Strijbos. Variabele beloning 2013 Bedrijfsresultaat en ROCE zijn lager uitgekomen dan in het budget 2013, zodat op basis hiervan geen variabele beloning van toepassing is. De specifieke targets voor het behalen van de variabele beloning 2013 moesten volgens de RvC volledig in het teken staan van uitvoering van het verbeterprogramma MacFit en hieraan werd 10% van de maximaal te behalen 13% voor specifieke targets toegerekend. De MVO target werd verbetering van de audittrial BSCI (3%). De specifieke targets voor de variabele beloning 2013 werden door de RvB gerealiseerd. Desondanks heeft de RvC in overleg met de RvB besloten om de aan deze targets gekoppelde variabele beloning van 13% vast te stellen op nihil vanwege de slechte resultaatontwikkeling in De totale variabele beloning 2013 is daarmee voor de leden van de RvB uitgekomen op nihil. Opties 2013 De RvC heeft met ingang van 28 februari 2013 in totaal onvoorwaardelijke opties op aandelen MRG toegekend aan de leden van de RvB als volgt: F.K. De Moor: opties (2012: idem); E.M.H. Coorens: opties (2012: idem); T.L. Strijbos: opties (2012: idem). De uitoefenprijs van de opties was gelijk aan 8,63 (de gemiddelde slotkoers van het aandeel op de drie beursdagen voorafgaande aan 28 februari 2013). De opties hebben een looptijd van 5 jaar en mogen worden uitgeoefend als de optiehouder na 3 jaar nog werkzaam is bij MRG. Optiebezit en waardering Onderstaand volgt een overzicht van de toegekende, uitgeoefende, vervallen en uitstaande opties van alle leden van de RvB in

6 Aantal stuks ultimo 2012 Toegekend in 2013 Vervallen / Uitgeoefend in 2013 Aantal stuks ultimo 2013 Uitoefenprijs per aandeel Afloopdatum F.K. De Moor ,00 maart ,00 maart ,55 maart ,85 maart ,17 maart ,63 maart E.M.H. Coorens ,00 maart ,00 maart ,55 maart ,85 maart ,17 maart ,63 maart T.L. Strijbos ,00 maart ,00 maart ,55 maart ,85 maart ,17 maart ,63 maart In 2013 werden geen opties door de RvB uitgeoefend en de waarde van de uitgeoefende optierechten was dus nihil. In maart 2013 vervielen opties van de RvB vanwege het einde van de looptijd. Voor wat betreft de uitstaande opties constateren RBcie en RvC dat de waardering van opties afhankelijk is van de ontwikkeling van MRG en de daarmee gepaard gaande koersontwikkeling. Indien de RvB er in slaagt om aandeelhouderswaarde te creëren en de koers stijgt, kunnen de opties een aanzienlijke waarde krijgen en beantwoordt de optieverlening aan de doelstelling, namelijk een lange termijn betrokkenheid van de RvB bij de onderneming. RBcie en RvC zijn van mening dat de optierechten geen aanleiding geven aan de RvB om risico s te nemen die niet passen bij de bedrijfsvoering van MRG. -6-

7 Conform de Code is een waardering gemaakt van de uitstaande optierechten van de RvB op basis van het Black & Scholes optiemodel, uitgaande van het uitgiftemoment. De reële waarde van de opties is bepaald op het moment van toekenning, rekening houdend met de in het optiereglement vermelde condities. Bij bepaling van de reële waarde is uitgegaan van het Black and Scholes optiemodel en de uitgangspunten zoals in de Jaarrekening 2013 vermeld. Op basis van deze methode is de waarde van de opties in de periode vastgesteld als volgt: Jaar toekenning Waarde per optie , , , , ,86 Dit betekent per lid van de RvB de volgende waardering. F.K. De Moor E.M.H. Coorens T.L. Strijbos Jaar toekenning Aantal Waarde Aantal Waarde Aantal Waarde Specificaties De beloningen van de leden van de RvB over de jaren 2013 en 2012 zijn als volgt te specificeren: Totaal F.K. De Moor E.M.H. Coorens T.L. Strijbos (x 1.000) Korte termijnbeloningen Vaste beloning Variabele beloning Sociale lasten Crisisheffing Lange termijnbeloningen Personeelsopties Jubileum Pensioen Totaal

8 3.3. Bezoldiging RvB in 2014 Vaste beloning 2014 Voor wat betreft de vaste beloning is in opdracht van de RvC in het najaar van 2012 een onafhankelijke benchmark uitgevoerd door HayGroup. Dit heeft tot de conclusie geleid dat de honorering van de RvB marktconform is, zodat er in 2014, evenals in 2013, geen aanleiding is om het vaste salaris van de RvB aan te passen. In verband met de moeilijke marktomstandigheden en de resultaatontwikkeling is voor de RvB in 2014 opnieuw geen index-verhoging toegepast, waarmee voor de RvB hetzelfde geldt als voor de andere medewerkers. De vaste beloning voor de leden van de RvB is voor 2014 ongewijzigd gebleven en bedroeg voor de heer De Moor en voor de heren Coorens en Strijbos. Variabele beloning 2014 De targets voor realisatie van de variabele beloning over het jaar 2014 staan volledig in het teken van een significante verbetering van de operationele performance van Macintosh. Of en zo ja welk gedeelte van de maximale 50% als variabele beloning zal worden toegekend, staat ter discretionaire beoordeling van de RvC in begin Indien de RvB er in slaagt om zowel de targets met betrekking tot bedrijfsresultaat en ROCE als de specifieke targets volledig te realiseren, bedraagt de maximale variabele beloning over voor de heer De Moor en voor de heren Coorens en Strijbos. Opties 2014 De RvC heeft besloten om op de dag van publicatie van de jaarcijfers 2013 (27 februari 2014) in totaal (2013: idem) opties op aandelen MRG toe te kennen aan de leden van de RvB, waarvan aan de heer De Moor en aan ieder van de heren Coorens en Strijbos. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan de gemiddelde slotkoers van het aandeel op de drie beursdagen voorafgaande aan 27 februari De opties hebben een looptijd van 5 jaar en mogen worden uitgeoefend als de optiehouder na 3 jaar nog werkzaam is bij MRG. De RvB heeft aan de RvC gemeld vanwege de performance van MRG in 2013, geen gebruik te zullen maken van de uit 2009 daterende optietranche van opties met een uitoefenprijs van 7,00 die afloopt op 18 maart 2014, zodat deze opties vervallen bij het einde van de looptijd. 4. Relaties tussen MRG en RvB De heer De Moor bezat ultimo aandelen in MRG als gevolg van de uitoefening van optierechten respectievelijk de keuze voor stockdividend in voorgaande jaren en de heer Coorens aandelen vanwege dezelfde redenen. De heer Strijbos bezat in 2014 geen aandelen in MRG -8-

9 Er zijn door MRG geen leningen, voorschotten of daarop betrekking hebbende garanties afgegeven aan de leden van de RvB en er bestonden in 2013 geen andere relaties met de leden van de RvB dan uit hoofde van hun bestuursfunctie. Er hebben in 2013 naar beste weten van de RvC geen bijzondere transacties plaatsgevonden met de RvB en er bestonden in 2013 geen vorderingen van MRG op of schulden van MRG aan de leden van de RvB. 5. BEZOLDIGING RVC 5.1 Bezoldiging RvC in 2013 Aan de leden van de RvC wordt een jaarlijks te betalen vaste vergoeding toegekend. Deze is bij besluit van de AVA van 27 april 2011 vastgesteld op per jaar voor de voorzitter en voor de overige leden op Aan commissarissen worden geen andere bezoldigingen toegekend, behoudens vanwege het lidmaatschap van een door de RvC ingestelde Commissie. De bezoldiging van de leden van de Commissies is door de AVA op 21 april 2004 vastgesteld en door de AVA van 27 april 2011 bevestigd als volgt: * Audit Commissie (de heren Van Dalen en Dekker): per persoon per jaar. * RBcie (de heren Lagerweij, Nühn en Dekker): per persoon per jaar. De vergoedingen van commissarissen (inclusief commissiebezoldiging) zijn als volgt te specificeren: Vergoedingen (x ) drs. C.H. van Dalen (voorzitter, vanaf 1 maart 2013) ir. W. Dekker C.D.F. De Geyseleer EMBA (vanaf 25 april 2013) drs. J.E. Lagerweij (tot 25 april 2013) L.J.M.V. Lindelauf (vanaf 25 april 2013) A. Nühn (voorzitter tot 1 maart 2013) W.T.C. van der Vis (vanaf 1 oktober 2013) Totaal Exclusief BTW Géén van de commissarissen bezit aandelen in MRG of daarop betrekking hebbende optierechten. Er zijn geen leningen, voorschotten of daarop betrekking hebbende garanties door MRG verstrekt aan de leden van de RvC. -9-

10 5.2. Bezoldiging RvC in 2014 De bezoldiging van de leden van de RvC voor 2014 blijft ongewijzigd. 6 Relaties tussen MRG en RvC Er bestonden in 2013 geen andere relaties met de leden van de RvC dan uit hoofde van hun bestuursfunctie. Er hebben in 2013 naar beste weten van de RvC geen bijzondere transacties plaatsgevonden met leden van de RvC en er bestonden in 2013 geen vorderingen van MRG op of schulden van MRG aan de leden van de RvC. Maastricht-Airport, 25 februari 2014 Raad van Commissarissen Macintosh Retail Group NV drs C.H. van Dalen (voorzitter) ir W. Dekker C.D.F. De Geyseleer EMBA L.J.M.V. Lindelauf W.T.C van der Vis MBA -10-

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie op 2 maart 2015 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2015. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats.

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats. Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2014

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP EN CORPORATE GOVERNANCE

MACINTOSH RETAIL GROUP EN CORPORATE GOVERNANCE MACINTOSH RETAIL GROUP EN CORPORATE GOVERNANCE Update maart 2015-1- MACINTOSH RETAIL GROUP EN CORPORATE GOVERNANCE 1. Definities In dit document wordt verstaan onder: AC : Audit Commissie van de RvC; AVA

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het verslag

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling Inleiding

remuneratierapport Indeling Inleiding Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid -2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2012 Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

6.4 Remuneratierapport

6.4 Remuneratierapport 6.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. Van de remuneratiecommissie is de heer Bout voorzitter

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Variabele beloning op de korte termijn: bonus. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Variabele beloning op de korte termijn: bonus. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid Remuneratierapport In het remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid bij Ballast Nedam. De Raad heeft ervoor gekozen om de taken van de remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie N.14-040 Reglement selectie- en remuneratiecommissie Wooncorporatie De Goede Woning te Apeldoorn 1 van 5 Inhoudsopgave reglement selectie- en remuneratie commissie van wooncorporatie De Goede Woning te

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie. Kennemer Wonen

Reglement remuneratiecommissie. Kennemer Wonen Reglement remuneratiecommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 1 Inhoud pagina 1. Inleiding en definities 2. Vaststelling van het reglement 3. Samenstelling en plaats in d organisatie 4. Taken, bevoegdheden

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014

REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIE- RAPPORT 2014 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het huidige belonings - beleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

REMUNERATIE- RAPPORT 2013

REMUNERATIE- RAPPORT 2013 REMUNERATIE- RAPPORT 2013 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het beloningsbeleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Inleiding In mei 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laatstelijk het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Aanleiding tot de wijziging van het

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag van (effectief)

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie