Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag Cursusdag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2"

Transcriptie

1 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma van vandaag Presentatie Vermogensrecht Casus De Haas Presentatie Wet IB 2001 MC vragen fiscaal partnerschap Casus Van Alphen (NBI) 3 1

2 SAAB?? Klant?? Recht Het geheel van regels ter ordening van een samenleving. Recht algemeen Wat zijn de bronnen van ons recht? Wetten Jurisprudentie Gewoonten Internationale verdragen 2

3 Recht algemeen Soorten recht: Dwingend recht Regelend recht Recht algemeen Welke rechtsgebieden zijn er? Publiekrecht Privaatrecht Publiekrecht Strafrecht Staatsrecht Administratiefrecht sociaal verzekeringsrecht belastingrecht 3

4 Privaatrecht BW Personen en familierecht (boek 1) Rechtspersonenrecht (2) Vermogensrecht (3) Erfrecht (4) Zakelijke rechten (5) Verbintenissenrecht (6) Bijzondere overeenkomsten (7) Overige bijz.overeenkomsten (7A) Verkeersmiddelen en vervoer (8) Eigendomsrecht Meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art 5:1 lid 1 BW) Eigendomsverkrijging Onder algemene titel. zowel de rechten als plichten voorbeelden: erfopvolging, boedelmenging en testament Onder bijzondere titel uitsluitend de rechten 4

5 Onder bijzondere titel Overdracht Toe-eigening / in bezitneming Schatvinding Natrekking Verjaring Overdracht 3 eisen conform artikel 3:84 BW: Geldige titel Beschikkingsbevoegdheid Levering Geldige titel Rechtsfeit waarop de overdracht steunt Voorbeeld: koopovereenkomst 5

6 Beschikkingsbevoegd Eigenaar Muv. gefailleerde Maar ook: hypotheekhouder pandhouder Levering NB. verschil tussen roerende en onroerende zaken Twee elementen: overeenkomst leveringshandeling Eisen overeenkomst Handelingsbekwaam Wilsovereenstemming Niet in strijd met de wet, goede zeden en openbare orde Bepaalbaarheid (aanbod/aanvaarding) 6

7 Handelingsbekwaamheid Iedereen boven de 18 jaar (onder 18 jaar, mits toestemming ouders en wet niet anders bepaalt) Een ieder die zijn wil zelf kan bepalen zo niet: vernietigbare handeling vertrouwensbeginsel: bij schijn van aanwezigheid van wil is rechtshandeling niet te vernietigen ogv. ontbreken van wil 19 Beschikkingsbevoegd Eigenaar van over te dragen vermogensbestanddeel Gevolmachtigde handelt naar opdracht zo niet, dan gevolmachtigde zelf aansprakelijk, tenzij sprake van gewekt vertrouwen soms notariële volmacht verplicht (bijv. hypotheekakte) 20 Vereisten/beperkingen partijen Art. 1:88 BW: toestemmingsvereiste gehuwden/geregistreerd partners bij verkoop of financiering van woning geen toestemming leidt tot vernietigbaarheid Mogelijke beperkingen voor partijen huur/pacht, bodemverontreiniging voorkeursrechten, antispeculatiebedingen 21 7

8 Toestemmingsvereiste Voor de volgende rechtshandelingen: a.overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren; b.giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige; 22 Toestemmingsvereiste b. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 3 e sterk maakt, of zich tot zekerheid-stelling voor een schuld van de 3 e verbindt; c. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken. 23 Totstandkoming overeenkomst Vereisten: wilsovereenstemming aanbod aanvaarding Centraal staat de verklaring (vormvrij) 24 8

9 Verklaring Vormen: mondeling schriftelijk stilzwijgend Ontvangsttheorie: verklaring moet ander hebben bereikt Intrekking van aanbod kan, totdat aanbod ander heeft bereikt Latere intrekking: kans op schade 25 Handeling onder voorwaarde Rechtshandeling kan ook onder voorwaarde opschortende voorwaarde ontbindende voorwaarde Wet schrijft soms vorm rechtshandeling voor: bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden niet voldoen aan vereisten leidt tot nietigheid 26 Vernietigbaarheid Strijd met openbare orde, goede zeden NB. strijd met dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid Strijd met wet leidt tot vernietigbaarheid indien wet één partij beschermt Bij bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden Benadeling schuldeisers(actio Pauliana) Verjaringstermijn: drie jaar na ontdekking vernietigingsgrond 27 9

10 Bescherming Let op: redelijkheid en billijkheid Degene die te goeder trouw is, wordt beschermd (derdenbescherming) 28 Overeenkomst registergoed Vereisten tav. totstandkoming Overeenkomst moet schriftelijk Onderzoeksplicht Mededelingsplicht Bij onjuiste voorstelling van zaken of bewust stilzwijgen kans op beroep op dwaling. Hier gaat mededelingsplicht voor onderzoeksplicht. Koper en verkoper verklaren aan alle vereisten te hebben voldaan 29 Eisen overeenkomst Handelingsbekwaam Wilsovereenstemming Niet in strijd met de wet, goede zeden en openbare orde Bepaalbaarheid (aanbod/aanvaarding) 10

11 Aandachtspunten 3 dagen bedenktijd voor koper / consument Ontbindende voorwaarden financiering vergunningen bodemverontreiniging Overeenkomst niet perfect? levering gaat door: gebreken herstellen of verlaging koopsom levering gaat niet door: boeteclausules treden in werking 31 Algemene Termijnenwet Koopakte ter hand gesteld op: Bedenktijd eindigt op: Maandag Donderdag Drie Dinsdag Vrijdag Drie Woensdag Maandag Vijf Donderdag Maandag Vier Vrijdag Dinsdag Vier Zaterdag Dinsdag Drie Zondag Woensdag Drie Bedenktijd in dagen: 32 Juridische levering Overdracht van een woning vereist: Notariële akte van levering Handelingsbekwame / beschikkingsbevoegde Geldige titel(van aankomst) Bij gehuwden toestemming artikel 1:88 BW (NB. bij financiering) Inschrijving in het kadaster 33 11

12 Financiering Bij levering woning hoort tegenprestatie, meestal door betalen koopsom: uit eigen vermogen uit vreemd vermogen (geldlening) Geldlening zal veelal hypothecair worden verzekerd wegens zekerheden voor geldverstrekker Rechten hypotheekhouder (parate executie) Doorhalen hypotheek 34 Verhaalsrecht Hoofdregel is concurrente crediteuren. Uitzondering hierop: pandrecht hypotheekrecht Zakelijke zekerheidsrechten Hypotheekrecht Pandrecht Vuistpand Bezitloos pand Stil pand 12

13 Hypotheekrecht Zakelijk recht Op een registergoed onroerend goed zakelijke genotsrechten geregistreerde schepen/vliegtuigen Vordering met voorrang verhalen op opbrengst (recht van parate executie) Hypotheekhouder is separatist Zak.genots/gebruiksrechten Recht van erfdienstbaarheid Recht van erfpacht Recht van opstal Appartementsrecht Lidmaatschapsrecht Einde hypotheekrecht Tenietgaan hoofdverbintenis (royement/doorhalen) Afstand doen van het recht van hypotheek Gedwongen verkoop 13

14 Pandrecht Bezitloos pand: onderpand blijft bij pandgever op roerende zaken en vorderingen aan toonder (obligatie) dmv notariële/gereg.onderh.akte Stil pand (= bezitloos): op toekomstige vorderingen voortkomend uit reeds bestaande rechtsverhouding Pers. zekerheidsrechten Borgstelling: eerst hoofdschuldenaar dan borg aanspreken Garantie: direct aanspreekbaar Hoofdelijke aansprakelijkheid: volledig voor het gehele bedrag Bijpandstelling: eigen onroerend goed meeverbinden Mede-onderzetting: onroerend goed 3e meeverbinden Hypotheekakte Bedingen in de hypotheekakte: Huurbeding Beding van niet-wegneming Beding van niet-wijziging Beheerbeding Ontruimingsbeding 14

15 Actualiteit per januari 2012 Einde huwelijksgemeenschap bij datum indiening verzoek tot scheiding (art. 1:99 BW) Evenredigheidsleer (beleggingsleer; art. 1:87 BW) Wijziging huwelijksvermogensregime niet meer via rechter (art. 1:120 BW) Casus De Haas Oefenvraag Martin (22) woont bij zijn ouders thuis. Wanneer zijn ouders terugkomen van vakantie, stort hun vliegtuig neer en komen beide ouders om het leven. Martin is zeer geschokt en wil zo snel mogelijk het ouderlijk huis verkopen. Onlangs is het huis getaxeerd, de makelaar heeft de waarde vastgesteld op Al vrij snel na het ongeluk komt een vage kennis langs. Die geeft te kennen de woning te willen kopen voor een bedrag van Martin, die de ouderlijke woning zo snel mogelijk kwijt wil, tekent het koopcontract. Een week later, Martin is er emotioneel enigszins weer bovenop, krijgt hij spijt van de verkoop. Kan hij de koop ontbinden? 45 15

16 Oefenvraag a) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin verkeert in een dusdanig emotioneel dal dat hij niet in staat is om een overeenkomst te sluiten. b) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan deze wel op grond van misbruik van omstandigheden laten vernietigen. De geestelijke toestand van Martin is dusdanig dat hij geen redelijke beslissingen kan nemen. c) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan de overeenkomst niet meer zonder gevolgen ontbinden. d) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. De verkoop is nietig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. 46 Oefenvraag a) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin verkeert in een dusdanig emotioneel dal dat hij niet in staat is om een overeenkomst te sluiten. b) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan deze wel op grond van misbruik van omstandigheden laten vernietigen. De geestelijke toestand van Martin is dusdanig dat hij geen redelijke beslissingen kan nemen. (NB. wilsgebrek) c) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan de overeenkomst niet meer zonder gevolgen ontbinden. d) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. De verkoop is nietig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. 47 Oefenvraag Robert en Simone kopen een mooie woning in Valkenswaard. Zij hebben in de koopovereenkomst geen clausule laten opnemen voor de drie dagen bedenktijd. Wel hebben ze ontbindende voorwaarden opgenomen inzake financiering en NHG. Een dag na het tekenen van de koopovereenkomst komt Robert om het leven bij een auto-ongeluk. Kan Simone nog onder de koop uit op basis van bovenstaande gegevens? a) Nee, want overlijden is niet als ontbindende voorwaarde opgenomen. b) Ja, want overlijden zorgt altijd voor ontbinding van de overeenkomst. c) Ja, mits ze op haar inkomen de financiering niet rond kan krijgen. d) Ja, Simone kan op grond van de bedenktijd nog van de koop af

17 Oefenvraag Robert en Simone kopen een mooie woning in Valkenswaard. Zij hebben in de koopovereenkomst geen clausule laten opnemen voor de drie dagen bedenktijd. Wel hebben ze ontbindende voorwaarden opgenomen inzake financiering en NHG. Een dag na het tekenen van de koopovereenkomst komt Robert om het leven bij een auto-ongeluk. Kan Simone nog onder de koop uit op basis van bovenstaande gegevens? a) Nee, want overlijden is niet als ontbindende voorwaarde opgenomen. b) Ja, want overlijden zorgt altijd voor ontbinding van de overeenkomst. c) Ja, mits ze op haar inkomen de financiering niet rond kan krijgen. d) Ja, Simone kan op grond van de bedenktijd nog van de koop af. (NB. bedenktijd is wettelijk recht) 49 Structuur Wet IB 2001 H. 1 :Algemene bepalingen H. 2 : Raamwerk H. 3 :Inkomen uit werk en woning (Box 1) H. 4 :Inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) H. 5 : Inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) H. 6 :Persoonsgebonden aftrek H. 7 :Buitenlandse belastingplicht H. 8 :Heffingskortingen H. 9 :Wijze van heffing Memo blz H. 1 : Algemene bepalingen Begrippen Wet IB 2001 Belangrijkste wijziging per 1 januari 2011 de Partnerregeling E memo (blz 352) 51 17

18 Partnerbegrip 10 MC-vragen Maak een schatting hoeveel vragen goed! Fiscale Partners 2012 Gehuwden/geregistreerd partners Meerderjarig samenwonenden met gemeenschappelijke huishouding op hetzelfde woonadres (GBA) en: not.samenlevingscontract, of gezamenlijke pensioenregeling, of gezamenlijke eigen woning, of gezamenlijk een kind (erkend), of samengesteld gezin, of voorgaande jaar 53 al partner Fiscale Partners 2012 N.B. degene die een deel van een kalenderjaar als partner wordt aangemerkt wordt voor het gehele jaar als partner aangemerkt, indien zij het gehele jaar als belastingplichtige staat ingeschreven 54 18

19 Geen Fiscale Partners 2012 Bloedverwant in eerste graad (ouderkind), tenzij beiden 27 jaar en ouder zijn Persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige H. 2 : Raamwerk Belastingplicht Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht: Woonplaats Nederland : binnenlandse belastingplicht Woonplaats buitenland : buitenlandse belastingplicht Keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen E memo (blz 341) 57 19

20 Woonplaats Hoofdregel is bepalen naar omstandigheden: Woning Verblijfplaats gezin Maatschappelijk leven Onderwijs Sociale banden Enzovoorts 58 Voorbeeld Guus H. heeft om fiscale redenen op 11 januari 2007 een woning in België aangekocht. Vanaf deze datum heeft hij zich ook ingeschreven in het register van de Belgische gemeente Ravels. Guus werkt in Nederland en verblijft de meeste tijd bij zijn vriendin in Eindhoven. Hier heeft hij tevens zijn sociale contacten en volgt hij een opleiding. Guus' woonplaats bevindt zich niet in België, maar in NL. 59 H. 2 : Raamwerk Bronnen Box 1 Box 2 Box 3 20

21 Boxenstelsel box 1: inkomen uit werk en woning box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: inkomen uit sparen en beleggen IB-tarieven Box 1: progressief tarief (max. 52%) Box 2: 25 % Box 3: 30% (over fictief rendement van 4%) Belastingkorting bij verlies A.B. E memo 62 Inkomen minderjarig kind Belast bij ouder eigen woning terbeschikkingstellingsregeling inkomen uit aanmerkelijk belang inkomen uit sparen en beleggen Belast bij kind looninkomsten overige inkomsten E memo 63 21

22 Toerekening tussen partners Elke verdeling mogelijk (totaal 100%) Vrije toerekening van gezamenlijke inkomsten eigen woning inkomen uit aanmerkelijk belang inkomen uit sparen en beleggen persoonsgebonden aftrekposten Progressievoordeel E memo 64 Voorbeeld Piet en Linda hebben een woning gekocht en hebben een totale aftrekpost eigen woning van Aangezien Piet het hoogste inkomen heeft, kan Piet in mindering brengen op zijn inkomen. Stel dat een verdeling van en voordeliger zou zijn dan is ook deze keuze mogelijk: zolang het totaal maar 100% bedraagt. 65 H.3: Inkomen uit werk/woning Belastbare winst uit onderneming Belastbaar loon Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare inkomsten uit eigen woning Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negatieve persoonsgebonden aftrek Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek 66 22

23 IB en premies 2013 Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen: IB Premies Totaal 1 e schijf 5,85% 31,15% 37% 2 e schijf 10,85% 31,15% 42% 3 e schijf 42,00% - 42% 4 e schijf 52,00% - 52% Premies volksverzekeringen bestaan uit: AOW 17,90% (niet na 65 jaar!) ANW 0,60% AWBZ 12,65% 31,15% E memo 67 Uniform loonbegrip Voor loonbelasting/premie volksverzekeringen Voor premie werknemersverzekering Voor Zvw (NB. geen inhouding meer) Geen verschil meer bij bepaling: Levensloopinleg bijtelling auto zorgvergoeding Nog wel aantal premiemaxima 68 Uitbreiding loonbegrip Ter vervanging van gederfd of te derven loon Ter zake van het staken of nalaten van werkzaamheden Buitenlandse pensioenen E memo 69 23

24 Belastbaar ROW Werkzaamheden die geen loon genereren Werkzaamheden die geen winst uit onderneming genereren Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen E memo 70 Periode uitkering/verstrekking Periodieke uitkeringen en verstrekkingen Verminderd met de aftrekbare kosten: kosten ter verwerving, inning en behoud van de uitkeringen niet: renten en kosten van schulden E memo 71 Aangewezen periodieken Bijvoorbeeld alimentatie Partneralimentatie aftrekbaar bij betaler belast bij ontvanger Kinderalimentatie niet aftrekbaar bij betaler niet belast bij ontvanger let op: eventueel wel levensonderhoud kinderen 72 24

25 Voorbeeld Anja en Peter gaan scheiden. De rechter heeft bepaald dat Peter in totaal per maand aan Anja moet betalen. 700 hiervan is bestemd voor het onderhoud van Anja en 900 voor de drie kinderen. De betaalde alimentatie aan Anja is bij Peter aftrekbaar en bij Anja belast. De kinderalimentatie is niet belast en ook niet aftrekbaar als betaalde alimentatie. Waarschijnlijk kan Peter nog wel een forfaitaire aftrek in aanmerking nemen in verband met het levensonderhoud van zijn kinderen. 73 Inkomen uit eigen woning Begrip eigen woning Voordelen eigen woning eigenwoningforfait tijdelijke verhuur kapitaalverzekering eigen woning kamerverhuurvrijstelling E memo 74 Inkomen uit eigen woning Aftrekbare kosten rente en kosten van eigenwoningschuld periodieke betalingen van erfpacht, opstal of beklemming Eigenwoningschuld afhankelijk van bijleenregeling Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 75 25

26 Uitgaven inkomensvoorziening Premies voor lijfrenten (indien pensioentekort) Premies voor lijfrenten invalide kind Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen E memo 76 Premies lijfrenten Soorten lijfrentevoorzieningen oudedagslijfrente nabestaandenlijfrente tijdelijke oudedagslijfrente Premieaftrek afhankelijk van pensioentekort: jaarruimte reserveringsruimte 77 Jaarruimte 17% premiegrondslag minus de toevoeging aan de oudedagsreserve minus bedrijfssparen minus 7,5 maal de aangroei van het pensioen door toeneming diensttijd 17% x PG F BS 7,5 A B memo 78 26

27 Reserveringsruimte Later inhalen van jaaraftrek: Maximaal zeven jaar terug Maximaal 17% van de premiegrondslag Maar maximaal (2013) 55 jaar of ouder (2013) 79 Tijdstip belast/aftrek box 1 Goedkoopmansgebruik Winst uit onderneming Resultaat uit overige werkzaamheden 80 Tijdstip belast/aftrek box 1 Ontvangen/verrekend/ter beschikking gesteld rentedragend/vorderbaar en inbaar/betaald Loon Belastbare periodieke uitkeringen Belastbare inkomsten uit eigen woning (beperking vooruitbetaling) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (carry-back) 81 27

28 H. 4 : Inkomen uit aanm.belang Op cursusdag 7! Inkomen aanmerkelijk belang Reguliere voordelen (bv. dividenduitkeringen) Vervreemdingsvoordelen (bv. verkoop AB-pakket) Verminderd met: Verrekenbare verliezen Aftrekposten (verwerving, inning en behoud van inkomen) (Eventueel) persoonsgebonden aftrek E memo 83 Tijdstip aftrek/belast (box 2) Reguliere voordelen (en aftrekbare kosten) Ontvangen/verrekend/ter beschikking gesteld/rentedragend/ vorderbaar en inbaar/betaald Vervreemdingsvoordelen Moment van vervreemden Doorschuiffaciliteiten 84 28

29 H.5: Inkomen uit sparen/belegg. Voordeel uit sparen en beleggen 4% van gemiddelde rendementsgrondslag verminderd met heffingvrij vermogen Rendementsgrondslag wordt bepaald op 1-1 Tarief 30% 85 Bezittingen Bank-, giro- en spaartegoeden Aandelen, obligaties en dergelijke Contant geld en overige vorderingen Tweede woning/overig OG Niet vrijgesteld deel kap.verzekering Rechten op periodieke uitkeringen Overige bezittingen Niet: kunst (tenzij ) Niet: RG voor eigen gebruik E memo 86 Schulden Verplichtingen met waarde in economisch verkeer tweede hypotheek persoonlijke leningen schuld aan B.V. Niet: belastingschulden Doelmatigheidsdrempel E memo 87 29

30 Heffingvrij 2013 Heffingvrij vermogen Kindertoeslag vervallen Ouderentoeslag: 88 Ouderentoeslag 65 jaar of ouder Box 3 vermogen niet hoger dan ( ) Ook afhankelijk van box 1 inkomen: Meer dan maar niet meer dan ouderentoeslag nihil E memo Vrijstellingen Bossen/natuurterreinen/landgoederen Voorwerpen van kunst en wetenschap Geld tot 512 (partners 1.024) Spaartegoeden spaarloonregeling Groene beleggingen Sociaal-ethische beleggingen (Culturele) beleggingen in durfkapitaal (Pré-)BHW-verzekeringen E memo 30

31 Maatschappelijke beleggingen Vrijgesteld tot ( ) Groene beleggingen (door minister aangewezen) Sociaal-ethische beleggingen (door minister aangewezen) Kapitaalverzekeringen Overgangsrecht: Afgesloten voor 14 september 1999: vrijgesteld tot ( ) Afgesloten na 14 september 1999: belastbaar Waardering Hoofdregel: waarde economisch verkeer Tweede woningen: vanaf 1 januari 2010: uitgangspunt WOZ-waarde er wordt wel rekening gehouden met de verhuurde staat van (nietvakantie) woningen en de waarde van een erfpachtcanon 31

32 H.6: Persoonsgebonden aftrek Uitgaven onderhoudsverplichtingen Verliezen beleggingen in durfkapitaal Uitgaven levensonderhoud kinderen Buitengewone uitgaven Weekenduitgaven voor gehandicapten Scholingsuitgaven Uitgaven voor monumentenpanden Aftrekbare giften Restant aftrek voorgaande jaren E memo 94 Hink-stap-sprong Volgorde toerekening aan boxen: Box 1 Box 2 Box 3 Naar volgende jaren Voorbeeld Karlijn heeft in aan loon ontvangen. Daarnaast heeft zij een dividenduitkering ontvangen van Het voordeel uit sparen en beleggen bedraagt Door een ziekte heeft zij recht op aftrek van buitengewone uitgaven van Er zijn werkzaamheden verricht aan haar monumentenpand waardoor ze ook recht heeft op een aftrek van De totale aftrek van wordt eerst verminderd met box 1 (8.000), vervolgens met box 3 (3.000), daarna met box 2 (4.000). Het restant (1.000) wordt doorgeschoven naar het volgende jaar

33 Levensonderhoud kinderen Geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering Behoeftig kind (onvoldoende inkomen of vermogen) Forfaitaire aftrek: afhankelijk van leeftijd kind afhankelijk van mate van onderhoud E memo 97 Forfaitaire aftrekbedragen In belangrijke mate = 408 p/kw Kinderen jonger dan 6 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 295 p/kw Kinderen van 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 355 p/kw Kinderen van 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 415 p/kw 98 Forfaitaire aftrekbedragen Kinderen van 18 tot 21 jaar In belangrijke mate onderhouden 355 p/kw Kosten ten minste 710 p/kw en grotendeels drukkend op de ouder(s) : 710 p/kw Kosten ten minste p/kw, het kind is uitwonend en kosten drukken geheel of nagenoeg geheel op de ouder(s) : p/kw 33

34 Aftrekbare giften Periodieke giften notariële akte van schenking minimaal 5 jaar jaarlijks uitkeren aan verenigingen en instellingen géén drempel Andere giften alleen aan instellingen (ANBI) wel drempel (afhankelijk van verzamelinkomen) 100 H.8: Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting Ink afh. Combinatiekorting Doorwerkbonus Ouderschapsverlofkorting Alleenstaande-ouderkorting 2.8 memo 101 H.8: Heffingskortingen Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Levensloopkorting Korting voor maatschappelijke beleggingen Korting voor beleggingen in durfkapitaal 2.8 memo

35 H.9: Wijze van heffing Voorheffingen geheven loonbelasting ingehouden dividendbelasting kansspelbelasting bepaalde bronbelastingen Aanslagdrempel Voorlopige teruggaaf E.2.9 memo 103 Bepalen NBI/CBI Onderscheid maken tussen: Fiscaal inkomen box 1 box 2 box 3 Besteedbaar inkomen Let op: ingehouden (loon)heffing buiten beschouwing laten 104 Bepalen NBI/CBI Box 1 Box1 Fiscaal partner 1 Fiscaal partner 2 Totaal kasstroom (besteedbaar inkomen) Inkomen Ink EW: EWF rente Premie lijfrente - - Alimentatie partner - - Bel.inkomen Te betalen belasting - Totaal Besteedbaar inkomen Box 1 35

36 Bepalen NBI/CBI Box 3 Tarief box 3: Inkomen = 4% van grondslag (c, vorige sheet) Tarief = 30% Effectief tarief, dus 1,2 % van de grondslag 106 Bepalen NBI/CBI Box 3 Box3 Per 1/1 Totaal kasstroom Bezittingen B Evt. ontvangen rente Schulden (doelmatigheidsdrempel) Vermogen Af :vrijstelling Rendementsgrondslag Te betalen belasting Totaal besteedbaar inkomen box 3 S pp. -Belasting Bepalen CBI Belasting Kasstroom Box Box Box Heffingskortingen Totaal is CBI/NBI 36

37 Casus Van Alphen Casus Van Alphen Box 1 Fiscaal Mark Netto Fiscaal Irene besteedbaar Salaris Freelance inkomsten Privé-gebruik auto (in jaaropgave) Inkomsten eigen woning Eigenwoningforfait Rente hypotheek Aftrekposten Premie lijfrente Premie AOV Alimentatie ex-partner Levensonderhoud kinderen Belastbaar inkomen box Verschuldigde belasting Inkomen Casus Van Alphen Box Bezittingen Spaarrekening Aandelen Spaarrekening kind Schulden Persoonlijke lening Schuldendrempel Totale waarde Heffingvrij vermogen Toeslag kinderen vervallen Grondslag Inkomen

38 Casus Van Alphen Heffingskortingen Fiscaal Mark Fiscaal Irene Algemene heffingskorting Arbeidskorting Combinatiekorting Totale heffingskortingen Netto inkomen Overige bestedingen Aflossingen Gas/water/energie Huishoudelijke uitgaven OR-verzekering Kinderopvang Kinderbijslag Netto besteedbaar inkomen Einde LHP dag 2 Volgende keer Nalezen hoofdstukken 1 en 2 Voorbereiden hoofdstuk 3: eigen woning Succes!

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Huis kopen in Duitsland

Huis kopen in Duitsland Huis kopen in Duitsland 1 EEN HUIS KOPEN IN DUITSLAND uitgave: EUREGIO Postbus 6008 7503 GA Enschede Enscheder Straße 362 48599 Gronau NL-tel. 053-460 51 51 D-tel. 02562-702 0 Internet: www.euregio.nl

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014 Toelichting aangifte inkomstenbelasting/ premies volksverzekering 2013 Aruba, 1 september 2014 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie