Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag Cursusdag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2"

Transcriptie

1 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma van vandaag Presentatie Vermogensrecht Casus De Haas Presentatie Wet IB 2001 MC vragen fiscaal partnerschap Casus Van Alphen (NBI) 3 1

2 SAAB?? Klant?? Recht Het geheel van regels ter ordening van een samenleving. Recht algemeen Wat zijn de bronnen van ons recht? Wetten Jurisprudentie Gewoonten Internationale verdragen 2

3 Recht algemeen Soorten recht: Dwingend recht Regelend recht Recht algemeen Welke rechtsgebieden zijn er? Publiekrecht Privaatrecht Publiekrecht Strafrecht Staatsrecht Administratiefrecht sociaal verzekeringsrecht belastingrecht 3

4 Privaatrecht BW Personen en familierecht (boek 1) Rechtspersonenrecht (2) Vermogensrecht (3) Erfrecht (4) Zakelijke rechten (5) Verbintenissenrecht (6) Bijzondere overeenkomsten (7) Overige bijz.overeenkomsten (7A) Verkeersmiddelen en vervoer (8) Eigendomsrecht Meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art 5:1 lid 1 BW) Eigendomsverkrijging Onder algemene titel. zowel de rechten als plichten voorbeelden: erfopvolging, boedelmenging en testament Onder bijzondere titel uitsluitend de rechten 4

5 Onder bijzondere titel Overdracht Toe-eigening / in bezitneming Schatvinding Natrekking Verjaring Overdracht 3 eisen conform artikel 3:84 BW: Geldige titel Beschikkingsbevoegdheid Levering Geldige titel Rechtsfeit waarop de overdracht steunt Voorbeeld: koopovereenkomst 5

6 Beschikkingsbevoegd Eigenaar Muv. gefailleerde Maar ook: hypotheekhouder pandhouder Levering NB. verschil tussen roerende en onroerende zaken Twee elementen: overeenkomst leveringshandeling Eisen overeenkomst Handelingsbekwaam Wilsovereenstemming Niet in strijd met de wet, goede zeden en openbare orde Bepaalbaarheid (aanbod/aanvaarding) 6

7 Handelingsbekwaamheid Iedereen boven de 18 jaar (onder 18 jaar, mits toestemming ouders en wet niet anders bepaalt) Een ieder die zijn wil zelf kan bepalen zo niet: vernietigbare handeling vertrouwensbeginsel: bij schijn van aanwezigheid van wil is rechtshandeling niet te vernietigen ogv. ontbreken van wil 19 Beschikkingsbevoegd Eigenaar van over te dragen vermogensbestanddeel Gevolmachtigde handelt naar opdracht zo niet, dan gevolmachtigde zelf aansprakelijk, tenzij sprake van gewekt vertrouwen soms notariële volmacht verplicht (bijv. hypotheekakte) 20 Vereisten/beperkingen partijen Art. 1:88 BW: toestemmingsvereiste gehuwden/geregistreerd partners bij verkoop of financiering van woning geen toestemming leidt tot vernietigbaarheid Mogelijke beperkingen voor partijen huur/pacht, bodemverontreiniging voorkeursrechten, antispeculatiebedingen 21 7

8 Toestemmingsvereiste Voor de volgende rechtshandelingen: a.overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren; b.giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige; 22 Toestemmingsvereiste b. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 3 e sterk maakt, of zich tot zekerheid-stelling voor een schuld van de 3 e verbindt; c. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken. 23 Totstandkoming overeenkomst Vereisten: wilsovereenstemming aanbod aanvaarding Centraal staat de verklaring (vormvrij) 24 8

9 Verklaring Vormen: mondeling schriftelijk stilzwijgend Ontvangsttheorie: verklaring moet ander hebben bereikt Intrekking van aanbod kan, totdat aanbod ander heeft bereikt Latere intrekking: kans op schade 25 Handeling onder voorwaarde Rechtshandeling kan ook onder voorwaarde opschortende voorwaarde ontbindende voorwaarde Wet schrijft soms vorm rechtshandeling voor: bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden niet voldoen aan vereisten leidt tot nietigheid 26 Vernietigbaarheid Strijd met openbare orde, goede zeden NB. strijd met dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid Strijd met wet leidt tot vernietigbaarheid indien wet één partij beschermt Bij bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden Benadeling schuldeisers(actio Pauliana) Verjaringstermijn: drie jaar na ontdekking vernietigingsgrond 27 9

10 Bescherming Let op: redelijkheid en billijkheid Degene die te goeder trouw is, wordt beschermd (derdenbescherming) 28 Overeenkomst registergoed Vereisten tav. totstandkoming Overeenkomst moet schriftelijk Onderzoeksplicht Mededelingsplicht Bij onjuiste voorstelling van zaken of bewust stilzwijgen kans op beroep op dwaling. Hier gaat mededelingsplicht voor onderzoeksplicht. Koper en verkoper verklaren aan alle vereisten te hebben voldaan 29 Eisen overeenkomst Handelingsbekwaam Wilsovereenstemming Niet in strijd met de wet, goede zeden en openbare orde Bepaalbaarheid (aanbod/aanvaarding) 10

11 Aandachtspunten 3 dagen bedenktijd voor koper / consument Ontbindende voorwaarden financiering vergunningen bodemverontreiniging Overeenkomst niet perfect? levering gaat door: gebreken herstellen of verlaging koopsom levering gaat niet door: boeteclausules treden in werking 31 Algemene Termijnenwet Koopakte ter hand gesteld op: Bedenktijd eindigt op: Maandag Donderdag Drie Dinsdag Vrijdag Drie Woensdag Maandag Vijf Donderdag Maandag Vier Vrijdag Dinsdag Vier Zaterdag Dinsdag Drie Zondag Woensdag Drie Bedenktijd in dagen: 32 Juridische levering Overdracht van een woning vereist: Notariële akte van levering Handelingsbekwame / beschikkingsbevoegde Geldige titel(van aankomst) Bij gehuwden toestemming artikel 1:88 BW (NB. bij financiering) Inschrijving in het kadaster 33 11

12 Financiering Bij levering woning hoort tegenprestatie, meestal door betalen koopsom: uit eigen vermogen uit vreemd vermogen (geldlening) Geldlening zal veelal hypothecair worden verzekerd wegens zekerheden voor geldverstrekker Rechten hypotheekhouder (parate executie) Doorhalen hypotheek 34 Verhaalsrecht Hoofdregel is concurrente crediteuren. Uitzondering hierop: pandrecht hypotheekrecht Zakelijke zekerheidsrechten Hypotheekrecht Pandrecht Vuistpand Bezitloos pand Stil pand 12

13 Hypotheekrecht Zakelijk recht Op een registergoed onroerend goed zakelijke genotsrechten geregistreerde schepen/vliegtuigen Vordering met voorrang verhalen op opbrengst (recht van parate executie) Hypotheekhouder is separatist Zak.genots/gebruiksrechten Recht van erfdienstbaarheid Recht van erfpacht Recht van opstal Appartementsrecht Lidmaatschapsrecht Einde hypotheekrecht Tenietgaan hoofdverbintenis (royement/doorhalen) Afstand doen van het recht van hypotheek Gedwongen verkoop 13

14 Pandrecht Bezitloos pand: onderpand blijft bij pandgever op roerende zaken en vorderingen aan toonder (obligatie) dmv notariële/gereg.onderh.akte Stil pand (= bezitloos): op toekomstige vorderingen voortkomend uit reeds bestaande rechtsverhouding Pers. zekerheidsrechten Borgstelling: eerst hoofdschuldenaar dan borg aanspreken Garantie: direct aanspreekbaar Hoofdelijke aansprakelijkheid: volledig voor het gehele bedrag Bijpandstelling: eigen onroerend goed meeverbinden Mede-onderzetting: onroerend goed 3e meeverbinden Hypotheekakte Bedingen in de hypotheekakte: Huurbeding Beding van niet-wegneming Beding van niet-wijziging Beheerbeding Ontruimingsbeding 14

15 Actualiteit per januari 2012 Einde huwelijksgemeenschap bij datum indiening verzoek tot scheiding (art. 1:99 BW) Evenredigheidsleer (beleggingsleer; art. 1:87 BW) Wijziging huwelijksvermogensregime niet meer via rechter (art. 1:120 BW) Casus De Haas Oefenvraag Martin (22) woont bij zijn ouders thuis. Wanneer zijn ouders terugkomen van vakantie, stort hun vliegtuig neer en komen beide ouders om het leven. Martin is zeer geschokt en wil zo snel mogelijk het ouderlijk huis verkopen. Onlangs is het huis getaxeerd, de makelaar heeft de waarde vastgesteld op Al vrij snel na het ongeluk komt een vage kennis langs. Die geeft te kennen de woning te willen kopen voor een bedrag van Martin, die de ouderlijke woning zo snel mogelijk kwijt wil, tekent het koopcontract. Een week later, Martin is er emotioneel enigszins weer bovenop, krijgt hij spijt van de verkoop. Kan hij de koop ontbinden? 45 15

16 Oefenvraag a) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin verkeert in een dusdanig emotioneel dal dat hij niet in staat is om een overeenkomst te sluiten. b) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan deze wel op grond van misbruik van omstandigheden laten vernietigen. De geestelijke toestand van Martin is dusdanig dat hij geen redelijke beslissingen kan nemen. c) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan de overeenkomst niet meer zonder gevolgen ontbinden. d) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. De verkoop is nietig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. 46 Oefenvraag a) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin verkeert in een dusdanig emotioneel dal dat hij niet in staat is om een overeenkomst te sluiten. b) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan deze wel op grond van misbruik van omstandigheden laten vernietigen. De geestelijke toestand van Martin is dusdanig dat hij geen redelijke beslissingen kan nemen. (NB. wilsgebrek) c) Er is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Martin kan de overeenkomst niet meer zonder gevolgen ontbinden. d) Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. De verkoop is nietig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. 47 Oefenvraag Robert en Simone kopen een mooie woning in Valkenswaard. Zij hebben in de koopovereenkomst geen clausule laten opnemen voor de drie dagen bedenktijd. Wel hebben ze ontbindende voorwaarden opgenomen inzake financiering en NHG. Een dag na het tekenen van de koopovereenkomst komt Robert om het leven bij een auto-ongeluk. Kan Simone nog onder de koop uit op basis van bovenstaande gegevens? a) Nee, want overlijden is niet als ontbindende voorwaarde opgenomen. b) Ja, want overlijden zorgt altijd voor ontbinding van de overeenkomst. c) Ja, mits ze op haar inkomen de financiering niet rond kan krijgen. d) Ja, Simone kan op grond van de bedenktijd nog van de koop af

17 Oefenvraag Robert en Simone kopen een mooie woning in Valkenswaard. Zij hebben in de koopovereenkomst geen clausule laten opnemen voor de drie dagen bedenktijd. Wel hebben ze ontbindende voorwaarden opgenomen inzake financiering en NHG. Een dag na het tekenen van de koopovereenkomst komt Robert om het leven bij een auto-ongeluk. Kan Simone nog onder de koop uit op basis van bovenstaande gegevens? a) Nee, want overlijden is niet als ontbindende voorwaarde opgenomen. b) Ja, want overlijden zorgt altijd voor ontbinding van de overeenkomst. c) Ja, mits ze op haar inkomen de financiering niet rond kan krijgen. d) Ja, Simone kan op grond van de bedenktijd nog van de koop af. (NB. bedenktijd is wettelijk recht) 49 Structuur Wet IB 2001 H. 1 :Algemene bepalingen H. 2 : Raamwerk H. 3 :Inkomen uit werk en woning (Box 1) H. 4 :Inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) H. 5 : Inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) H. 6 :Persoonsgebonden aftrek H. 7 :Buitenlandse belastingplicht H. 8 :Heffingskortingen H. 9 :Wijze van heffing Memo blz H. 1 : Algemene bepalingen Begrippen Wet IB 2001 Belangrijkste wijziging per 1 januari 2011 de Partnerregeling E memo (blz 352) 51 17

18 Partnerbegrip 10 MC-vragen Maak een schatting hoeveel vragen goed! Fiscale Partners 2012 Gehuwden/geregistreerd partners Meerderjarig samenwonenden met gemeenschappelijke huishouding op hetzelfde woonadres (GBA) en: not.samenlevingscontract, of gezamenlijke pensioenregeling, of gezamenlijke eigen woning, of gezamenlijk een kind (erkend), of samengesteld gezin, of voorgaande jaar 53 al partner Fiscale Partners 2012 N.B. degene die een deel van een kalenderjaar als partner wordt aangemerkt wordt voor het gehele jaar als partner aangemerkt, indien zij het gehele jaar als belastingplichtige staat ingeschreven 54 18

19 Geen Fiscale Partners 2012 Bloedverwant in eerste graad (ouderkind), tenzij beiden 27 jaar en ouder zijn Persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige H. 2 : Raamwerk Belastingplicht Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht: Woonplaats Nederland : binnenlandse belastingplicht Woonplaats buitenland : buitenlandse belastingplicht Keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen E memo (blz 341) 57 19

20 Woonplaats Hoofdregel is bepalen naar omstandigheden: Woning Verblijfplaats gezin Maatschappelijk leven Onderwijs Sociale banden Enzovoorts 58 Voorbeeld Guus H. heeft om fiscale redenen op 11 januari 2007 een woning in België aangekocht. Vanaf deze datum heeft hij zich ook ingeschreven in het register van de Belgische gemeente Ravels. Guus werkt in Nederland en verblijft de meeste tijd bij zijn vriendin in Eindhoven. Hier heeft hij tevens zijn sociale contacten en volgt hij een opleiding. Guus' woonplaats bevindt zich niet in België, maar in NL. 59 H. 2 : Raamwerk Bronnen Box 1 Box 2 Box 3 20

21 Boxenstelsel box 1: inkomen uit werk en woning box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: inkomen uit sparen en beleggen IB-tarieven Box 1: progressief tarief (max. 52%) Box 2: 25 % Box 3: 30% (over fictief rendement van 4%) Belastingkorting bij verlies A.B. E memo 62 Inkomen minderjarig kind Belast bij ouder eigen woning terbeschikkingstellingsregeling inkomen uit aanmerkelijk belang inkomen uit sparen en beleggen Belast bij kind looninkomsten overige inkomsten E memo 63 21

22 Toerekening tussen partners Elke verdeling mogelijk (totaal 100%) Vrije toerekening van gezamenlijke inkomsten eigen woning inkomen uit aanmerkelijk belang inkomen uit sparen en beleggen persoonsgebonden aftrekposten Progressievoordeel E memo 64 Voorbeeld Piet en Linda hebben een woning gekocht en hebben een totale aftrekpost eigen woning van Aangezien Piet het hoogste inkomen heeft, kan Piet in mindering brengen op zijn inkomen. Stel dat een verdeling van en voordeliger zou zijn dan is ook deze keuze mogelijk: zolang het totaal maar 100% bedraagt. 65 H.3: Inkomen uit werk/woning Belastbare winst uit onderneming Belastbaar loon Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare inkomsten uit eigen woning Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negatieve persoonsgebonden aftrek Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek 66 22

23 IB en premies 2013 Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen: IB Premies Totaal 1 e schijf 5,85% 31,15% 37% 2 e schijf 10,85% 31,15% 42% 3 e schijf 42,00% - 42% 4 e schijf 52,00% - 52% Premies volksverzekeringen bestaan uit: AOW 17,90% (niet na 65 jaar!) ANW 0,60% AWBZ 12,65% 31,15% E memo 67 Uniform loonbegrip Voor loonbelasting/premie volksverzekeringen Voor premie werknemersverzekering Voor Zvw (NB. geen inhouding meer) Geen verschil meer bij bepaling: Levensloopinleg bijtelling auto zorgvergoeding Nog wel aantal premiemaxima 68 Uitbreiding loonbegrip Ter vervanging van gederfd of te derven loon Ter zake van het staken of nalaten van werkzaamheden Buitenlandse pensioenen E memo 69 23

24 Belastbaar ROW Werkzaamheden die geen loon genereren Werkzaamheden die geen winst uit onderneming genereren Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen E memo 70 Periode uitkering/verstrekking Periodieke uitkeringen en verstrekkingen Verminderd met de aftrekbare kosten: kosten ter verwerving, inning en behoud van de uitkeringen niet: renten en kosten van schulden E memo 71 Aangewezen periodieken Bijvoorbeeld alimentatie Partneralimentatie aftrekbaar bij betaler belast bij ontvanger Kinderalimentatie niet aftrekbaar bij betaler niet belast bij ontvanger let op: eventueel wel levensonderhoud kinderen 72 24

25 Voorbeeld Anja en Peter gaan scheiden. De rechter heeft bepaald dat Peter in totaal per maand aan Anja moet betalen. 700 hiervan is bestemd voor het onderhoud van Anja en 900 voor de drie kinderen. De betaalde alimentatie aan Anja is bij Peter aftrekbaar en bij Anja belast. De kinderalimentatie is niet belast en ook niet aftrekbaar als betaalde alimentatie. Waarschijnlijk kan Peter nog wel een forfaitaire aftrek in aanmerking nemen in verband met het levensonderhoud van zijn kinderen. 73 Inkomen uit eigen woning Begrip eigen woning Voordelen eigen woning eigenwoningforfait tijdelijke verhuur kapitaalverzekering eigen woning kamerverhuurvrijstelling E memo 74 Inkomen uit eigen woning Aftrekbare kosten rente en kosten van eigenwoningschuld periodieke betalingen van erfpacht, opstal of beklemming Eigenwoningschuld afhankelijk van bijleenregeling Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 75 25

26 Uitgaven inkomensvoorziening Premies voor lijfrenten (indien pensioentekort) Premies voor lijfrenten invalide kind Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen E memo 76 Premies lijfrenten Soorten lijfrentevoorzieningen oudedagslijfrente nabestaandenlijfrente tijdelijke oudedagslijfrente Premieaftrek afhankelijk van pensioentekort: jaarruimte reserveringsruimte 77 Jaarruimte 17% premiegrondslag minus de toevoeging aan de oudedagsreserve minus bedrijfssparen minus 7,5 maal de aangroei van het pensioen door toeneming diensttijd 17% x PG F BS 7,5 A B memo 78 26

27 Reserveringsruimte Later inhalen van jaaraftrek: Maximaal zeven jaar terug Maximaal 17% van de premiegrondslag Maar maximaal (2013) 55 jaar of ouder (2013) 79 Tijdstip belast/aftrek box 1 Goedkoopmansgebruik Winst uit onderneming Resultaat uit overige werkzaamheden 80 Tijdstip belast/aftrek box 1 Ontvangen/verrekend/ter beschikking gesteld rentedragend/vorderbaar en inbaar/betaald Loon Belastbare periodieke uitkeringen Belastbare inkomsten uit eigen woning (beperking vooruitbetaling) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (carry-back) 81 27

28 H. 4 : Inkomen uit aanm.belang Op cursusdag 7! Inkomen aanmerkelijk belang Reguliere voordelen (bv. dividenduitkeringen) Vervreemdingsvoordelen (bv. verkoop AB-pakket) Verminderd met: Verrekenbare verliezen Aftrekposten (verwerving, inning en behoud van inkomen) (Eventueel) persoonsgebonden aftrek E memo 83 Tijdstip aftrek/belast (box 2) Reguliere voordelen (en aftrekbare kosten) Ontvangen/verrekend/ter beschikking gesteld/rentedragend/ vorderbaar en inbaar/betaald Vervreemdingsvoordelen Moment van vervreemden Doorschuiffaciliteiten 84 28

29 H.5: Inkomen uit sparen/belegg. Voordeel uit sparen en beleggen 4% van gemiddelde rendementsgrondslag verminderd met heffingvrij vermogen Rendementsgrondslag wordt bepaald op 1-1 Tarief 30% 85 Bezittingen Bank-, giro- en spaartegoeden Aandelen, obligaties en dergelijke Contant geld en overige vorderingen Tweede woning/overig OG Niet vrijgesteld deel kap.verzekering Rechten op periodieke uitkeringen Overige bezittingen Niet: kunst (tenzij ) Niet: RG voor eigen gebruik E memo 86 Schulden Verplichtingen met waarde in economisch verkeer tweede hypotheek persoonlijke leningen schuld aan B.V. Niet: belastingschulden Doelmatigheidsdrempel E memo 87 29

30 Heffingvrij 2013 Heffingvrij vermogen Kindertoeslag vervallen Ouderentoeslag: 88 Ouderentoeslag 65 jaar of ouder Box 3 vermogen niet hoger dan ( ) Ook afhankelijk van box 1 inkomen: Meer dan maar niet meer dan ouderentoeslag nihil E memo Vrijstellingen Bossen/natuurterreinen/landgoederen Voorwerpen van kunst en wetenschap Geld tot 512 (partners 1.024) Spaartegoeden spaarloonregeling Groene beleggingen Sociaal-ethische beleggingen (Culturele) beleggingen in durfkapitaal (Pré-)BHW-verzekeringen E memo 30

31 Maatschappelijke beleggingen Vrijgesteld tot ( ) Groene beleggingen (door minister aangewezen) Sociaal-ethische beleggingen (door minister aangewezen) Kapitaalverzekeringen Overgangsrecht: Afgesloten voor 14 september 1999: vrijgesteld tot ( ) Afgesloten na 14 september 1999: belastbaar Waardering Hoofdregel: waarde economisch verkeer Tweede woningen: vanaf 1 januari 2010: uitgangspunt WOZ-waarde er wordt wel rekening gehouden met de verhuurde staat van (nietvakantie) woningen en de waarde van een erfpachtcanon 31

32 H.6: Persoonsgebonden aftrek Uitgaven onderhoudsverplichtingen Verliezen beleggingen in durfkapitaal Uitgaven levensonderhoud kinderen Buitengewone uitgaven Weekenduitgaven voor gehandicapten Scholingsuitgaven Uitgaven voor monumentenpanden Aftrekbare giften Restant aftrek voorgaande jaren E memo 94 Hink-stap-sprong Volgorde toerekening aan boxen: Box 1 Box 2 Box 3 Naar volgende jaren Voorbeeld Karlijn heeft in aan loon ontvangen. Daarnaast heeft zij een dividenduitkering ontvangen van Het voordeel uit sparen en beleggen bedraagt Door een ziekte heeft zij recht op aftrek van buitengewone uitgaven van Er zijn werkzaamheden verricht aan haar monumentenpand waardoor ze ook recht heeft op een aftrek van De totale aftrek van wordt eerst verminderd met box 1 (8.000), vervolgens met box 3 (3.000), daarna met box 2 (4.000). Het restant (1.000) wordt doorgeschoven naar het volgende jaar

33 Levensonderhoud kinderen Geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering Behoeftig kind (onvoldoende inkomen of vermogen) Forfaitaire aftrek: afhankelijk van leeftijd kind afhankelijk van mate van onderhoud E memo 97 Forfaitaire aftrekbedragen In belangrijke mate = 408 p/kw Kinderen jonger dan 6 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 295 p/kw Kinderen van 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 355 p/kw Kinderen van 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar (in belangrijke mate onderhouden): 415 p/kw 98 Forfaitaire aftrekbedragen Kinderen van 18 tot 21 jaar In belangrijke mate onderhouden 355 p/kw Kosten ten minste 710 p/kw en grotendeels drukkend op de ouder(s) : 710 p/kw Kosten ten minste p/kw, het kind is uitwonend en kosten drukken geheel of nagenoeg geheel op de ouder(s) : p/kw 33

34 Aftrekbare giften Periodieke giften notariële akte van schenking minimaal 5 jaar jaarlijks uitkeren aan verenigingen en instellingen géén drempel Andere giften alleen aan instellingen (ANBI) wel drempel (afhankelijk van verzamelinkomen) 100 H.8: Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting Ink afh. Combinatiekorting Doorwerkbonus Ouderschapsverlofkorting Alleenstaande-ouderkorting 2.8 memo 101 H.8: Heffingskortingen Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Levensloopkorting Korting voor maatschappelijke beleggingen Korting voor beleggingen in durfkapitaal 2.8 memo

35 H.9: Wijze van heffing Voorheffingen geheven loonbelasting ingehouden dividendbelasting kansspelbelasting bepaalde bronbelastingen Aanslagdrempel Voorlopige teruggaaf E.2.9 memo 103 Bepalen NBI/CBI Onderscheid maken tussen: Fiscaal inkomen box 1 box 2 box 3 Besteedbaar inkomen Let op: ingehouden (loon)heffing buiten beschouwing laten 104 Bepalen NBI/CBI Box 1 Box1 Fiscaal partner 1 Fiscaal partner 2 Totaal kasstroom (besteedbaar inkomen) Inkomen Ink EW: EWF rente Premie lijfrente - - Alimentatie partner - - Bel.inkomen Te betalen belasting - Totaal Besteedbaar inkomen Box 1 35

36 Bepalen NBI/CBI Box 3 Tarief box 3: Inkomen = 4% van grondslag (c, vorige sheet) Tarief = 30% Effectief tarief, dus 1,2 % van de grondslag 106 Bepalen NBI/CBI Box 3 Box3 Per 1/1 Totaal kasstroom Bezittingen B Evt. ontvangen rente Schulden (doelmatigheidsdrempel) Vermogen Af :vrijstelling Rendementsgrondslag Te betalen belasting Totaal besteedbaar inkomen box 3 S pp. -Belasting Bepalen CBI Belasting Kasstroom Box Box Box Heffingskortingen Totaal is CBI/NBI 36

37 Casus Van Alphen Casus Van Alphen Box 1 Fiscaal Mark Netto Fiscaal Irene besteedbaar Salaris Freelance inkomsten Privé-gebruik auto (in jaaropgave) Inkomsten eigen woning Eigenwoningforfait Rente hypotheek Aftrekposten Premie lijfrente Premie AOV Alimentatie ex-partner Levensonderhoud kinderen Belastbaar inkomen box Verschuldigde belasting Inkomen Casus Van Alphen Box Bezittingen Spaarrekening Aandelen Spaarrekening kind Schulden Persoonlijke lening Schuldendrempel Totale waarde Heffingvrij vermogen Toeslag kinderen vervallen Grondslag Inkomen

38 Casus Van Alphen Heffingskortingen Fiscaal Mark Fiscaal Irene Algemene heffingskorting Arbeidskorting Combinatiekorting Totale heffingskortingen Netto inkomen Overige bestedingen Aflossingen Gas/water/energie Huishoudelijke uitgaven OR-verzekering Kinderopvang Kinderbijslag Netto besteedbaar inkomen Einde LHP dag 2 Volgende keer Nalezen hoofdstukken 1 en 2 Voorbereiden hoofdstuk 3: eigen woning Succes!

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Samenwonende partners met 1 kind van 8 jaar Loon man 25.000 Loon vrouw 25.000 Verdeling aftrekposten onder partners 50/50 Uitwerking

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2002) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de verhoging van de bijstandsnormen

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Persoonlijke gegevens Uw gegevens Naam en voorletters Geslacht Adres Postcode en woonplaats Mobiele telefoonnummer E-mail Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Checklist: 1 van 5 pagina's. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor een aangifte inkomstenbelasting is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte het startpunt.

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 5.0 Definitielijst versie 5.0 Inleiding De belastingdienst taxonomie bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst taxonomie s.pdf'.

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2009) bij het rapport Alimentatienormen, versie augustus 2008, is een aantal aanpassingen

Nadere informatie