HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING"

Transcriptie

1 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding van de auteur. Auteur: Hug Vanderstadt - ec-architect en stedenbuwkundig ntwerper M.m.v. Albrecht Mrtgat. HET NIEUWE WONEN, HOE REALISEREN? 1.. Grnd en geld. 2.. Het vinden van een geschikte buwgrnd. 3.. Vierkantsheves, klsters, industriële sites en kastelen. 4.. Realisatiestrategie: prmtrs f cöperatie? 5.. De financiering. 6.. De aandachtspunten vr de gemeenten. 7.. De knelpunten in de ruimtelijke rdening. ACTUA 1.. Het functinele rnament te Lyn. 2.. De handelsbeurs in Antwerpen. 3.. Elektriciteit uit planten. 4.. Znnepanelen met pslag. 1.. GROND EN GELD Er ntstnden recent heel wat initiatieven vr chusingprjecten. Spijtig geneg kmen er heel weinig realisaties van de grnd. Er zijn vrnamelijk twee hfdrzaken aan te wijzen: de schaarse buwgrnd en de hge investeringsksten. De geschikte buwgrnd De lange zektcht naar een geschikte inplanting en buwgrnd speelt deze beweging parten. Zdende geraakt men ntmedigd, een aantal mensen haken af en buwen dan tch hun eigen stulpje mdat ze het wachten beu zijn. (Vr het prject te Clabecq heeft men een zektcht van 7 jaren ndig gehad en heeft men zijn heil meten zeken in Wallnië). De rzaak van dit prbleem ligt in het feit dat de geschikte buwgrnden vr chusing zwat 0,5 à 2 ha grt meten zijn m grepen van 20 wningen te kunnen buwen in het buitengebied. In de stad ligt dat anders, maar k hier is het meilijk m een grte kavel te vinden. Kavels vr individuele huizen zijn er ng geneg, maar de grtere percelen zijn meestal in handen van buwmaatschappijen. De financiering Wanneer men een geschikte grnd f lcatie gevnden heeft, dan is de pre-investering een prbleem: men met dan ver een startkapitaal beschikken van tt 1 miljen eur. Daarnaast willen de meeste initiatiefnemers een "lw-budget" ntwerp. Niet iedereen is in staat m in deze "sciale beweging" te participeren vanwege de grte fianciele inspanning. Daarm is er.m. een zeer grte wachtlijst vr huurwningen in de chusing. Huurwningen wrden echter bijna niet aangebden. Het vergt een extra financiering bvenp het eigen aandeel van de eigenaar-bewner.

2 2 2.. HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE BOUWGROND Het vinden van een geschikte buwgrnd in Vlaanderen hindert de chusing beweging. Als het te lang duurt geraakt men ntmedigd en haakt men af. De zektcht naar een buwgrnd zu niet meer dan een jaar mgen duren. Stad f platteland? Beide keuzen zijn OK p vrwaarde dat men het wnen en het werken z veel mgelijk lkaal kan verweven. Suburbane slaapwijken zijn te vermijden mdat ze de dagelijkse files naar de stad ng verergeren. He minder transprt he beter. Wnmbiliteit is te verkiezen bven autmbiliteit. Nieuwbuw f vernieuwbuw? Het aanpassen van de bestaande gebuwen naar een nieuwe functie is dikwijls te verkiezen bven afbraak f nieuwbuw. In de praktijk is het gewnlijk een cmbinatie van deze twee. Hierbij kan nieuwbuw een harmnisch geheel vrmen met het bestaande. De grtte van de buwgrnd Gezien we in het buitengebied streven naar een minimum van 20 wningen per ha en gezien een chusinggrep best minstens 20 wningen telt is een buwgrnd van 0,5 à 1 ha een lgische grtte. Wat zegt stedenbuw? Vreger was er het gewestplan (afbakening van de wnznes), dit kn aangepast en gedetailleerd wrden met een BPA (beperkt plan van aanleg). Nadien kwam de structuurplanning en het RUP (het ruimtelijk uitveringsplan). In therie is structuurplanning een dynamische planning, die zich permanent aanpast aan de veranderende maatschappij. In de praktijk is ze even rigide als de vrige en is alles strikt vastgelegd. Dit plan herzien vergt heel wat tijd. In geen enkel structuurplan is rekening gehuden met chusing, wel met gebieden vr privé wningbuw en vr sciale wningbuw. Chusing is iets tussen de twee: het is geen sciale wningbuw! (wnuitbreidingsgebieden) het is geen privé wningbuw! (wngebieden en landelijke wngebieden) Vr Chusing bestaan (ng) geen "znes vr gemeenschappelijk wnen". Met een RUP kan men een gebied vr gemeenschappelijk wnen reserveren. Opmerking: Een RUP vergt 2 à 3 jaar tijd, dit is veel te lang vr een zekende chusinggrep. WELK WOONGEBIED? In het ttaal beschikken we ver ngeveer nbebuwde percelen ( ha) in Vlaanderen, vrzien in diverse zneringen. Het ude gewestplan vrziet drie types van wngebieden A.. DE WOONGEBIEDEN Op het gewestplan aangeduid in vlle rde kleur. Ideaal gebied vr chusingprjecten: men kan znder vrafgaand aanlegplan een buwaanvraag indienen, rekening hudend met de bestaande vrschriften. Het hfdprbleem: de grnden zijn niet beschikbaar fwel grtendeels in handen van versnipperde eigenaars. Ng beschikbare ruimte in de wngebieden: ha.

3 3 B.. DE LANDELIJKE WOONGEBIEDEN Op het gewestplan aangeduid in gestreepte rde kleur. Deze wngebieden zijn nefast vr de ruimtelijke rdening mdat ze de rzaak zijn van de ngebreidelde versnippering van het landschap. Vr chusing is deze zne dus niet geschikt, tenzij de vierkantsheves in dit gebied, zie verder. C.. DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN (SOCIALE WONINGBOUW) Op het gewestplan aangeduid in rde vierkantjes. In Vlaanderen beschikbaar: ttaal ha, dit betekent ruimte vr wningen aan een dichtheid 20 wningen/ha. Buwmaatschappijen beschikken nu reeds ver ha van deze gebieden. MAAR... Het tijdperk van de massale verkavelingen lijkt stilaan p haar einde te kmen. 'Verdichting' is nu meer aan de rde. Met chusing kun je een stuk dichter p elkaar wnen en tch vldende pen ruimte laten. Wnuitbreidingsgebieden: een plssing p lange termijn vr c- husing? Deze gebieden zijn nu alleen en exclusief ter beschikking van sciale buwmaatschappijen. We kunnen vragen m een deel van deze gebieden te reserveren vr gemeenschappelijk wnen vr een sciaal gerichte VZW f wncöperatie (dus geen privé prmtren). We kunnen strenge vrwaarden stellen m deze gebieden aan te snijden vr chusing. Buwwijze Ruimtelijk aansluitend aan het bestaande wnweefsel met de lagere schl p lpafstand. Minimum wndichtheid: 25 wningen per ha. Inspraak van de mgevende bewners. De penbare ruimte wrdt beheerd dr de wngemeenschap. Wie Vereniging f cöperatiestructuur van kandidaat-buwers die effectief k financieel participeren. Geen privé prmtrs testaan. Grndverwerving dr de bewners. Hfdprincipe Een bewnersvereniging verwerft de buwgrnd, deze grnd blijft in het beheer van de wngemeenschap, incl. het penbaar dmein. Aandachtspunt: nep-chusing Buwprmtren zuden buwgrnd kunnen verwerven met een nep-vzw. Met een nep-chusing bedelen we een inplanting waarin een gemeenschapshuis is getekend maar die niet dr de latere kpers wrdt gedragen en dus niet als gemeenschapshuis zal gebruikt wrden. Oplssing Niet de prmtr maar de bewners nemen het initiatief vr de buwaanvraag. Zie pagina 33: de gezamenlijke buwaanvraag.

4 4 DE GESCHIKTE GROND ZOEKEN A. Wnzne znder RUP is het snelst Vr chusing hebben we bij vrkeur grnd ndig met een minimum aan beperkende buwvrschriften, znder vraf bepaalde buwlijnen f verkavelingen. (Dus liefst geen bestaand RUP) Dit is vral te vinden in ng naangererde buwznes, znes vr sciale wningbuw en ude industrieterreinen. Grte unifrme eigendmmen van ngeveer 1 ha zijn spijtig geneg niet curant vrhanden. In de wnznes zijn de eigendmmen zeer versnipperd en dat maakt het zeer meilijk. B. Wnzne met RUP Zie vrbeeld Sint Niklaas - uitbreiding Clementwijk - een vrbeeldig inrichtingplan als nderdeel van een gewestelijk RUP. 'Chusing Waasland' kiest bewust vr de Clementwijk. Het terrein waar de grep van drmt is veld 15. Deze grnd is m² grt en er is ruimte vr een 20-tal wnunits, een centraal paviljen en veel grene ruimte. BLOK 15 Het aanlegplan vrziet half ndergrndse parkings in het binnengebied. He een centraal paviljen hier inpassen? He deze chusingwijk samenhang bieden, met vldende privacy en uitndigende gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten? De bestaande regelgeving heeft geen rekening gehuden met de specifieke nden van chusing.

5 Een wijkparking is vrzien in het binnengebied p half niveau is niet ideaal: in een chusing cncept is het aangewezen dat de vrgevels rnd een gemeenschappelijk plein staan met de parking aan de buitenzijde. 5 Bestaand plan Aangepast plan met cmmnhuse DE PROCEDURE VAN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) Deze prcedure duurt ngeveer 2 jaar maar in de praktijk lpt dat gewnlijk uit tt 3 jaar. Hiernder een vereenvudigd schema. Prcedure Aantal dagen stedenbuwkundige studie 60 advies GECORO 30 screening MER/RVR 30 advies MER 30 pmaak RVR en MER 30 advies GECORO 30 gemeenteraad 10 penbaar nderzek 90 advies GECORO 90 gemeenteraad 240 gedkeuring 60 publicatie nteigeningsplan? Deze prcedure is veel te lang vr een chusingaanvraag. De mensen kunnen meestal geen drie jaar wachten m hun drmen te realiseren. De mensen haken af en buwen hun eigen huis. Een krtere prcedure is mgelijk Opmaak vrntwerp van een chusingprject p schaal 1/100 en gedkeuring dr de GECORO, de gemeente en de prvincie: één jaar, incl. penbaar nderzek. Opmaak en prcedure van een RUP-p-maat p basis van dit cncept: één jaar. Terwijl men de RUP-pmaak en administratie drlpt (=frmaliteit) kan men de buwaanvraag al vrbereiden.

6 6 3..VIERKANTSHOEVES, KLOOSTERS, INDUSTRIELE SITES, KASTELEN VIERKANTSHOEVES, EEN MOGELIJKE OPLOSSING OP KORTE TERMIJN IN HET BUITENGEBIED Vaststelling: heel wat waardevlle vierkantshevens wrden geslpt. De vierkantsheven in landelijke wnznes wrden massaal afgebrken mdat de hevegebuwen (schuur, stallingen, bergplaatsen) met de huidige regelgeving niet kunnen gevalriseerd wrden met een andere functie. M.a.w. deze gebuwen wrden afgebrken en maken plaats vr de gekende landelijke villaverkavelingen. De rzaak: de huidige regelgeving in de landelijke wngebieden. Meergezinswning (= vanaf 3 wningen) is niet tegestaan in wnzne met landelijk karakter. Buwen en wnen in tweede rde zijn niet tegestaan. Wat is buwen in tweede rde? In principe mag men geen tweede wning buwen in achtertuin. Twee wningen achter mekaar p hetzelfde perceel is dus niet tegestaan. Gevlg: de stallingen mgen geen wnfunctie krijgen, hierdr zullen ze verkrtten en verdwijnen. Z verdwijnt tevens de essentie van de vierkantsheve: de binnenker. Immers: een patrimnium dat zich niet kan aanpassen aan de veranderende tijden en behefte is gedemd te verdwijnen. Onder de mm van bescherming van het landelijke" vernietigt men waardevlle elementen van het landelijke. Cnclusie: stedenbuw is zelf rzaak van het verdwijnen van een uniek Vlaams patrimnium. In smmige specifieke gevallen met men uitznderingen kunnen maken p de algemene regel die p zich ged is. Zdende kunnen we een aantal vierkantshevens redden. In welke gevallen kan men een uitzndering hanteren? Uiteraard kan men niet z maar alle vierkantsheven mbuwen in meergezinswningen. Vrstel van een aantal randvrwaarden 1. Ligging: in landelijk wngebied. 2. Erkend als waardevl gebuw: niet alle vierkantsheven zijn landschappelijk waardevl geneg m bewaard te wrden, maar...naast de beschermde en geklasseerde gebuwen zijn er k de waardevlle niet beschermde gebuwen die de ndige aandacht verdienen. 3. Het cncept: de binnenker met een ntmetingsfunctie krijgen. De wningen wrden vrzien met een aantal gemeenschappelijke vrzieningen zals gemeenschappelijke keuken, eetzaal, bergplaats, kinderspeelruimte, wasserette, hbbyruimte, enz 4. Ruimtelijke integratie in het landschap: het ntwerp met respect hebben vr het rsprnkelijk karakter van de architectuur: dakvrmen, materiaalkeuze, enz. 5. Het nieuwe vlume mag niet grter zijn dan 30 % van het bestaande vlume

7 7 6. Functinele integratie in de landelijke wnmgeving: geen verstring van de privacy van de mwnenden. 7. Een uitgewerkt vrntwerp p schaal 1/100 (incl. maquette f 3D presentatie), die ndertekend is dr alle tekmstige bewners, is ndig m het chusingkarakter en de gemeenschapsbuw aan te tnen. 8. Een stedenbuwkundig attest wrdt vrafgaand aan de buwvergunningsaanvraag aangevraagd. Bij deze aanvraag wrdt het ndertekende vrntwerp gevegd. Dit vrntwerp wrdt tegelicht p de GECORO, die rdeelt f een penbaar nderzek ndig is. EEN EENVOUDIGE JURIDISCHE OPLOSSING Met een ministerieel rndschrijven kan men deze randvrwaarden pleggen en in Vlaanderen een aantal vierkantsheven van de ndergang redden. In dit rndschrijven kan de minister de uitznderingsregels bekendmaken. De chusing-ptie is de meest geschikte plssing vr het redden van de waardevlle vierkantsheves.

8 8 EERSTE VOORBEELD: HUISELF Het chusingprject "Huiself" te Lebbeke (Kakemanstraat 11) vrziet 6 wningen (drie tweewnsten) rnd een bestaande binnenker. De huidige richtlijnen van stedenbuw vrmen echter een bstakel. Meergezinswningen zijn niet tegestaan in wnzne met landelijk karakter. Men spreekt ver 'meergezinswningen' vanaf 3 wningen. Het zijn meestal appartementen met een gemeenschappelijke inkm. Opgelet: er is een juridisch verschil tussen 'meergezinswningen' en 'grepswningbuw'. 'Grepswningbuw' is wel mgelijk in znes met landelijk karakter. Wat bedelt men met grepswningbuw? Het zijn eigenlijk verschillende wningen die gelijktijdig gerealiseerd wrden met gemeenschappelijke faciliteiten zals een binnenker, gemeenschappelijke tuin, enz... Maar: alle wningen meten een aparte inkmdeur hebben met tegang vanaf de penbare weg. Andere pmerking van stedenbuw: een keuken inrichten in de cmmnhuse in de ude schuur mag niet mdat dit een wnfunctie is en wnen in tweede rde mag niet. De plssing: een ministerieel rndschrijven waarin men een uitzndering tekent vr chusing en echusingprjecten. COMMONHOUSE Uitzndering vr zwel het testaan van meersgezinswningen als vr het buwen in tweede rde.

9 9 TWEEDE VOORBEELD: COHOUSINGPROJECT IN HISTORISCHE VIERKANTSHOEVE TE ZINGEM Te kp: "Een grte charmante vierkantsheve ' Ter Beemt ' te Zingem p z n 20 km van Gent (richting Vlaamse Ardennen)." Ligging: Omgangstraat Zingem. Bewnbare pp.: m². Opp. terrein: m². AANKOOPPRIJS : EURO. Zie k Heve/te-kp/9750/Zingem/(RAC09381). Ideale inplanting. Dit is een ideale ligging mdat het aan de buitenzijde van het drp gelegen is en tch dicht bij alle vrzieningen. Tevens is het cntact met het pen landschap een zeer gevraagde wnkwaliteit. De heve is vlgens het gewestplan gelegen in een wnzne. Vanwege het feit dat dit gebuw deels geklasseerd is als waardevl mnument, zal de Dienst Mnumenten en Landschappen hier de ndige richtlijnen geven ver wat mag en niet mag. Dit beschermd mnument leent zich vr een 'centraal wnen prject' van z n 6 units. Een chusingprject van 20 wningen is in principe mgelijk, maar dan met men een tweede binnenker achteraan bijbuwen en dan is de grene ruimte achteraan in beslag genmen. Tevens is het waarschijnlijk heel meilijk f zelfs nmgelijk m dit te bekmen van de Dienst Mnumenten.

10 OUDE KLOOSTERS Oude klsters zijn ideale vestigingsplaatsen vr chusing mdat ze reeds de infrastructuur bevatten vr de diverse gemeenschappelijke ruimten. De meest ingrijpende verbuwingen zijn: - de individuele kamers dienen mgebuwd te wrden tt wningen, - het cmplex aanpassen aan de hedendaagse islatie- en cmfrteisen. Het Sint-Janbergmansklster: cöperatieve structuur Aandachtspunten zijn: de brandveiligheid de akestiek de islatie de technische installaties. Les Carmelites B: 8 wningen Abbaye De St Denis-en-brcquerie (SH-Luk 2005)

11 OUDE INDUSTRIËLE SITES Oude industriële sites zijn een knelpunt: sms zijn ze zwaar vervuld, men nemt dit 'Brwnfields'. Brwnfields kmen vral vr in gebieden met ude industriële activiteiten. Smmige liggen in stedelijk gebied. De definitie uit het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brwnfieldcnvenanten: "Een brwnfield is een geheel van verwaarlsde f nderbenutte grnden die zdanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt f pnieuw gebruikt kunnen wrden dr middel van structurele maatregelen." Bij verkp is een riënterend bdemnderzek verplicht. Ksten Oriënterend bdemnderzek: eur. Bdemsaneringswerken, incl. studieksten: gemiddeld: à eur. Wie betaalt? Het decreet p de bdemsanering verde het begrip saneringsplichtige in. Eigenaars bij wie verntreiniging vastgesteld wrdt, zijn verplicht m de saneringsprcedure p te starten én te financieren, k al zijn ze niet verantwrdelijk vr de vervuiling. Ze kunnen wel de ksten verhalen p de werkelijke saneringsaansprakelijke. De decreetgever heeft er dus vr gepteerd de ksten (en tijd) vr het pspren van de aansprakelijke persn dr te schuiven naar de saneringsplichtige; dit m te beletten dat de sanering van grnden jaren p zich zu laten wachten. In de praktijk is het evenwel veelal z dat de saneringsaansprakelijke (venntschap / persn) zek is, niet meer bestaat, f ntbnden is. Op vandaag is het dus z dat in veruit de meeste gevallen de eigenaar nmiddellijk de prcedure met pstarten en alle nderzeken en saneringswerken zelf met financieren. Hij met p zijn minst alle ksten vrfinancieren. Het gaat bijna altijd m gigantische bedragen. Onschuldige eigenaars kunnen (in principe) rekenen p een "ambshalve sanering" maar daar is nvldende budget vr, de wachtlijsten lpen tt De verheid vrziet gewn veel te weinig geld vr deze saneringen. Grene en duurzame bdemsanering In de standaardprcedure vr bdemsaneringsprjecten is een gewgen multicriteriaanalyse (MCA) pgenmen. Tt ng te stnd in de MCA het beperken van de restverntreiniging en de lkale risic s centraal. Minder aandacht ging naar de glbale secundaire milieueffecten van de sanering en het verbruik van grndstffen. Nu is er een aangepaste MCA beschikbaar waarin de delstellingen met betrekking tt klimaatspwarming en duurzaam gebruik van grndstffen expliciet zijn pgenmen. Cfinancieren van demnstratieprjecten vr grene en duurzame bdemsanering Het vergrenen en verduurzamen van bdemsanering vraagt m innvatie, zwel p technlgisch als rganisatrisch vlak. Daarm laat de OVAM piltpreven uitveren waarbij een grene aanpak van bdemsanering f methden vr duurzame bdemsanering in de praktijk wrden gedemnstreerd. Het del is het genereren en verspreiden van nieuwe kennis en praktische ervaring. Een minimum van 50 % financiële participatie van de aanvrager (prbleembezitter f deskundige) is vereist, zdat effectieve haalbaarheid in de praktijk is gegarandeerd. Begin 2013 heeft de OVAM pnieuw een prep gelanceerd vr het indienen van vrstellen vr piltpreven vr grene en duurzame bdemsanering. Vr meer infrmatie, raadpleeg deze website van Uniz: fwel de website van OVAM.

12 12 Vrbeeld "Sarens" te Lnderzeel/Steenhuffel Ze zijn talrijk: de verlaten industriële znes in de drpskernen en de steden. De meeste hebben te maken met ernstige bdemverntreiniging. Gezien de zware financiële last van een bdemsanering wrden deze znes niet ptimaal benut. Een grene sanering kan hier een plssing bieden... Schetsntwerp Hug Vanderstadt 1. berm: te zuiveren grnd 5. visvijver 9. kindervetvalveldje 2. chusing grep 6. aquapnics 10. lagere schl 3. vlkstuinen 7. bestaande evenementenzaal CH: cmmnhuse 4. eetbaar bs 8. infiltratievijver P: parking Het geheel geeft ruimte aan vier chusingclusters met een ttale brut dichtheid van 27 wningen per ha, ged vr ca. 240 inwners.

13 13 Haringrkerij te Antwerpen: 11 wningen in een geklasseerd gebuwencmplex. Grep: gemengde leeftijden. Start: in het najaar van De ruimtelijke spreiding van de gebuwen rnd binnenker en tuin, zrgt vr extra ademruimte én vr de mgelijke uitbuw van diverse vrzieningen: - p niveau van de directe buren: een gezamenlijke diepvries, wasplaats, bergruimte, eventueel een biblitheek. - p niveau van het hele prject: vrzieningen als tuin, atelier, fietsenberging, een grte keuken en wasplaats, een speelzaal vr de kinderen, een plyvalente ruimte. Er is k ng ruimte vr het verhuren van enkele burelen en twee appartementen. Ontwerper: 'Stramien'. 'Cté Canal': van cöperatieve bruwerij tt cllectief wncmplex 19 wningen met praktijkruimten. In 1998 kchten achttien mensen een verlaten industrieel gebuw in de Hpstraat, Kleine Ring langs het kanaal. Een cllectieve aankp via de 3de Beurs vr Cllectieve Aankpen gerganiseerd dr de Afvaardiging vr de Ontwikkeling van de Vijfhek (Stad Brussel). Het werd een Cllectief Avntuur, 17 wningen (inmiddels 19) en één architectenbureau, één medisch kabinet, één kantr. De Silver Bx p het dak werd in 2004 tegevegd en is een creatie van V+ architecten. (Thierry Decuypere, Jrn Aram Bihain, Shin Hagiwara)

14 REALISATIESTRATEGIE 1. DE AANPAK Er zijn in principe twee realisatiemgelijkheden: fwel in eigen beheer dr de bewnersvereniging (cöperatie, VZW, maatschap, enz..) met inspraakbegeleider drheen het hele traject: de prichting, grndverwerving, het ntwerp, de verkp en k dagelijks beheer bij bewning. Uiteraard met ndersteuning dr de geëigende prfessinals. fwel dr prmtr met chusingmanager De prmtr det de grndverwerving, het ntwerp, de buw en de verkp. Het dagelijks beheer wrdt aan de bewnersgrep vergedragen na verhuis en de definitieve plevering. 2. DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING: CONSENSUS, NIET STEMMEN! Bij beslissingen wrdt er gestreefd naar cnsensus, enkel als dit niet lukt wrdt er gestemd. Als men stemt, dan creëert men tegenstellingen die p termijn zelfs kunnen leiden tt permanente spanningen binnen de grep. Inspraak tijdens het ntwerpprces Er zijn verschillende werkgrepen actief tijdens het ntwerpprces, ze hebben echter geen beslissingsbevegdheid. De beslissing valt altijd tijdens een verlegmment met alle leden van de grep waarbij de architect mee aanwezig is. Inspraak tijdens de uitveringsfase Alle uitveringsplans wrden ndertekend dr de buwheer, vanaf dat mment zijn wijzigingen alleen ng mgelijk tijdens de wekelijkse werfbezeken waar de buwheer telkens aanwezig is en beslissingsbevegdheid heeft ver de min- en meerwerken. Tijdens de buwfase wrdt een mandaat verleend aan een verantwrdelijke die de bewners vertegenwrdigd AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARCHITECT Duidelijke (cntractuele) afspraken He det men de prefinanciering van de buw, aankp, erelnen, enz? De architect dient zicht te hebben p de financiële mgelijkheden en het ndige advies geven. De buwheer met een stabiel aanspreekpunt zijn. Niettegenstaande het een bewnersgrep betreft, met er een vertruwensrelatie ntstaan tussen de architect en een paar vaste medewerkers die het ganse traject van de buw mee pvlgen. De keuzes qua architectuur wrden definitief vastgelegd in het vrntwerp We bedelen hier vral de buitenkant van de gebuwen, eens dit vastligt kan men ermee naar de gemeente stappen en dit definitief juridisch vastleggen. Vastlegging budget ruwbuw en afwerking in de fase van het vrntwerp. Vral indien men de afwerking individueel det en k zelfbuw testaat, dient er een zeer crrecte budgetafspraak te zijn. Inspraak: vastleggen inspraakmmenten, de architect dient hiervr een apart budget te vrzien. 1 Inspraakschema: zie bek "Het Nieuwe Wnen".

15 15 Het stappenplan vr de architect 1.. De keuze van de buwgrnd en haalbaarheidsstudie Is de grnd wel geschikt, heveel wningen kunnen er vrzien wrden, welke inplanting is mgelijk? 2.. Het pstellen van het buwprgramma met inspraak Vastleggen van de wnwensen, de inplanting, de wntypes, de gemeenschappelijke vrzieningen. 3.. Het vrntwerp met inspraak Het vrntwerp p schaal 1/100 incl. 3D presentatie f maquette. De wnkwaliteiten (zals akestisch cmfrt en thermische isatie) dienen p vrhand grndig besprken te wrden met alle bewners. 4.. Stedenbuwkundig attest Tevegen van het uitgetekende vrntwerp p schaal aan dit attest maakt duidelijk wat kan en mag gebuwd wrden. Op basis van een gedgekeurd attest kan men wningen tewijzen. 5.. De buwvergunning is een vaste afspraak die cnceptueel niet meer mag gewijzigd wrden. Nieuwe bewners dienen zich te schikken aan de bestaande afspraken. Vral de buitenkant, de architectuur dient bewaakt te wrden dr de architect. 6..De buw en plevering De ruwbuw, wind- en luchtdichte cnstructie: dr één algemene aannemer is best. Één gedelegeerd verantwrdelijke vlgt de werf p. Duidelijke afspraken zijn ndzakelijk inzake de budgetmarge, bvb 5 à 10 % De afwerking van de prive units is een teer punt. Als de bewners dit zelf den, is het tezicht dr de architect altijd wettelijk verplicht en dient er nauwgezet p gelet te wrden dat de nrmen inzake akestiek en brandveiligheid gerespecteerd wrden. 4. STAPPENPLAN EN PARTICIPATIESCHEMA IN EIGEN BEHEER STAP 1 STAP 2 STAP 3 GROEPSVORMING HET CONCRETE CONCEPT BOUWPROCES He, met wie en waar wensen we te wnen? Grndverwerving + haalbaarheidsstudie De initiatiefnemers = kerngrep + architect + inspraakbegeleider Vrntwerp en stedenbuwkundig attest Verkp p plan is mgelijk De architect + kerngrep + vervlledigen van de buwgrep Uitveringsdssier en technische studies. Diverse aannemingsmgelijkheden Architect +gedelegeerde bewner +aannemer

16 DE FINANCIERING 1. DE UITDAGING: het betaalbaar maken van chusing en ec-husing Referentiekader: gemiddelde wning in Vlaanderen Buwgrnd: eur. Buw: eur. (1200 eur/m²) Ttaal: eur. Vrbeeld chusing Clabecq: 22 units Vinderhute: 17 units Gemiddelde ppervlakte per unit 98 m² 155 m² Ttale ppervlakte wningen m² m² Prijs buwgrnd Verkpprijs wningen in eur/m² Prijs gemeenschappelijke delen (buwgrnd gebuwen) per wning Gemiddelde prijs wningen Gemiddelde prijs wningen, incl gemeenschappelijke delen Is samenhuizen gedkper? Ja, de wning p zich is gedkper.a. mdat de buwgrnd gedkper is. Vr het glbale: neen, mdat er k gemeenschappelijke gebuwen zijn. Vr hetzelfde geld krijgt men dus meer in vergelijking dan een klassiek buwprject met individuele huizen f appartementen. MAAR...de pre-investering is prblematisch: Een prefinanciering dr de startersgrep van bvb. 5 gezinnen dient een startkapitaal te vinden vr.a.: de grndverwerving: 0,5 à 1 miljen eur ( eur/5 geeft eur per lid) de ntaris, gemiddelde kstprijs (znder schrijfksten) eur de haalbaarheidsstudie, gemiddelde prijs per site eur het vrntwerp (1%): à eur inspraakbegeleiding: minimum eur Men met dus rekening huden met een belangrijke pre-investering. Nadat het vrntwerp en het stedenbuwkundig attest zijn gedgekeurd en alle units tegewezen zijn, zal men een nieuwe gemeenschappelijke envelppe meten vrzien, die geneg reserve bevat m alle ksten te kunnen dragen die ls staan van de aannemersksten, zals bijvrbeeld: het uitveringsdssier van de architect (6 à 12 % p de aanbestedingssm), de specifieke studies zals stabiliteit, technische uitrusting, akestiek e.d. Een gesplitste aanbesteding is het gedkpste De cördinatie dr de architect kst minimum 5 % per afznderlijke aanbesteding. Nadeel: het vergt veel inzet en kennis van een paar mensen van de bewnersgrep. De prmtr-plssing is het duurste Extra 10 % vr nderaannemer. Extra 10 % vr de verantwrdelijkheid van de hfdaannemer. Extra 10 % winst vr de prmtr. Vrdeel: het is gemakkelijk vr de buwheer. Het lenen bij een bank kst 30% tt 100% p de geleende sm p het einde van de afbetalingen van de lening.

17 17 2. DE FINANCIERING VAN HUURWONINGEN Er is een grte vraag naar huurwningen bij chusingprjecten en ze wrden p dit genblik veel te weinig aangebden. Nchtans is dat financieel zeer ged mgelijk. Met een bewnerscöperatie kan men het ndige geld lenen bij de bank en de gebuwen afbetalen met de leningspbrengst. Belangrijk is hierbij dat alles verhuurd is vanaf het mment dat de lening met afbetaald wrden. Dit is af te spreken met de bank. 3. DE FINANCIERING VAN KOOPWONINGEN Ingeval van mede-eigendm Gezien de meeste mensen lenen bij de bank die de kredieten verschaft in functie van de binnengebrachte facturen, zal de aannemer gesplitste facturen meten pmaken. De syndicus van de bewnersgrep zal dus elke factuur van de aannemer meten psplitsen vlgens een vereengekmen verdeelsleutel. Z zullen de mensen met een grter huis meer betalen dan mensen met een kleinere unit. Ingeval van wncöperatie: zie verder Ingeval van prmtr De prmtr beschikt ver een geschikte buwgrnd f verwerft deze. Deze investering wrdt dr de kpers terugbetaald tijdens de verkp p plan. 'Wet Breyne': sleutel p de deur De wningbuwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de buwer van een huis en de kper van een te buwen wning (verkp p plan - aanneming sleutel p de deur) een uitgebreide bescherming p verschillende vlakken. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van afwijken. De wet Breyne begt een vlledige en crrecte infrmatieverstrekking aan de tekmstige eigenaar; daarte meten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de vereenkmst pgenmen wrden. Zij garandeert de tekmstige eigenaar nder meer: bij het sluiten van de vereenkmst mag het vrscht maximaal 5 % van de ttale prijs bedragen; strikte betalingsmdaliteiten: het sald is peisbaar in gedeelten die niet hger mgen liggen dan de prijs van de reeds uitgeverde werken; een vraf vastgestelde ttaalprijs; de plevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een vrlpige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen met liggen; er wrdt bvendien een verplichte waarbrg vrzien die kan gaan tt 100 %; strenge aansprakelijkheidsregels: de verkper is niet alleen aansprakelijk wegens verbrgen gebreken, k de tienjarige aansprakelijkheid vr zware, zelfs zichtbare gebreken, rust p hem. De wet verwacht k van de ntaris en de architect naast een algemene infrmatie verplichting, een bijzndere tussenkmst en cntrle. Wanneer in de vereenkmst iets staat dat strijdig is met deze wet wrden deze clausules als ngeschreven beschuwd. Opgelet Je kan k kiezen m met de verschillende aannemers zelf afznderlijke cntracten af te sluiten vr de uitvering van de verschillende buwpdrachten. Z kan je de ruwbuw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken telkens apart afspreken en regelen. Dit hudt wel in dat jij f uw architect zelf zal meten instaan vr de cördinatie van de werken en de cördinatie tussen de verschillende aannemers. De wet Breyne is dan niet van tepassing.

18 18 4. DIVERSE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WOONGROEPEN 1.. VERENIGING VAN MEDE-EIGENDOM Inf: Mede-eigendm beantwrdt leunt dicht aan bij de huidige gewnte en kennis ver (beheer) van eigendm. Je velt je vlp eigenaar, mdat elke medebewner eigenaar is van zijn wning. Bvendien ben je mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen, zals in de meeste appartementsbuw. Nadeel: niet echt vr bescheiden inkmens mdat je een wning als eigendm met verwerven. Fiscaal De drverkp is nderwrpen aan registratierechten (10% in Vlaanderen en 12,5% in Wallnië en Brussel). Oprichting Bij een mede-eigendm vlstaan twee persnen en er heft bij het prichten geen kapitaalsinbreng te zijn. Hypthecaire kredieten en tegang tt premies Mede-eigenaars hebben als natuurlijke persnen recht p alle bestaande premies, zals bijvrbeeld vr de renvatie van een ged. De vereniging van mede-eigenaars wrdt in principe geen hypthecaire lening tegestaan, de leden meten zelf instaan vr hun lening. Bij grepsbuw is dat een cmplex gegeven. Beheer en bekhuding De bekhuding van een mede-eigendm is eenvudig. Deze maakt deel uit van de pdracht van de syndicus. Een syndicus is een persn die dr de algemene vergadering van mede-eigenaars wrdt aangeduid m in te staan vr het beheer van de 'gemene delen'. Hij is hiermee als het ware het uitverend rgaan vr de Vereniging van Mede-eigenaars. Een syndicus kst 80 à 250 eur/gezin/jaar. Zijn pdracht:.a. Verzrgt het administratieve beheer van de mede-eigendm. Cördineert het nderhud van de gemene delen. Infrmeert de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen pdringen en zrgt ervr dat deze een welverwgen beslissing kan nemen. Zrgt vr een gede pvlging van de uitvering van de beslissingen die dr de Algemene Vergadering werden genmen. Nadelen Vr huurwningen met een (mede)eigenaar die extra wningen vrzien. Dit is niet z evident. Gezamenlijke buw met een aannemer vergt een cmplex systeem van gesplitste facturen vlgens een verdeelsleutel. Bij verhuis dient men zijn huis te verkpen en dat is niet eenvudig: het kst k registratierechten en de nieuwe eigenaar met aanvaard wrden dr de grep. Vrdelen Eenvudige bekhuding. Geen startkapitaal ndig.

19 COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP 'Jeremy Rifkin': "Eigendm is een achterhaald begrip" Zie zijn recente bek: 'The Empathic Civilizatin'. Vlgens Jeremy Rifkin staan we aan de vravnd van een nieuwe beschaving: het tijdperk van de 'empathic'. 'Als we tegen 2060 niet met zijn allen ten nder zijn gegaan aan de gevlgen van de klimaatcrisis, zullen we wereldwijd met elkaar cmmuniceren en alles delen: kennis, eigendm en energie.' 'Neurbilgen en sciale wetenschappers hebben de vrbije jaren aangetnd dat mensen fundamenteel empathische wezens zijn', zegt hij. 'We meten af van het denkbeeld uit de tijd van de verlichting, dat zegt dat we ratineel, hebzuchtig, nthecht en utilitair zijn.' 'We staan vandaag p een keerpunt. We rekenen af met de laatste restanten van de vrige beschaving en zetten de eerste schuchtere stappen in het nieuwe empathische tijdperk. De empathie, die mensen dichter bij elkaar brengt, ntwikkelt zich razendsnel dankzij de cmmunicatie via het internet.' Daarm meten we veeleer cllectief gaan denken en handelen en dat kan met een cöperatie. Vr ec-husing, het wnen p basis van autnme vrzieningen en lkaal geslten kringlpen is dit een zeer interessante juridische samenwerkingsvrm. In een wncperatie heeft men geen individuele eigendm maar aandelen in een cllectief ged; men is dus geen eigenaar van een vastged, de venntschap is eigenaar van de grnd, de gebuwen en de vrzieningen. Het is dus een nderneming met een ecnmische waarde en een balans die psitief met zijn. Tegenver de inkmsten uit verhuring staan de uitgaven zals afbetaling van de lening en de uitbetaling van dividenden. Bvenp rekent de cöperatieve een verhead (bvb. 10%) m het nderhud van de gebuwen en de werking te kunnen betalen (.m. administratie, belastingen, reserve vr nverwachte ksten). Fiscaal Bij een cöperatieve venntschap wrden de ingeschreven aandelen niet fiscaal belast wanneer ze wrden drverkcht, althans vr zver er geen speculatie mee gemeid is. Het is de cöperatieve venntschap die eigenaar is van het vastged. Wanneer men de venntschap verlaat, wrden de aandelen drverkcht en meten er geen registratierechten betaald wrden. Oprichting Om een cöperatieve venntschap p te richten, met je minimum met drie zijn en met er een kapitaalsinbreng zijn. Er is een vast aandeel van eur per cöperatieve vennt. Daarbij kmt ng een variabel aandeel dat met wrden bepaald. Hypthecaire kredieten en tegang tt premies De cöperatieve venntschap is een handelsvenntschap en in dat pzicht, een rechtspersn. Ze heeft dus tegang tt premies die zijn vrbehuden vr rechtspersnen. Ze kan niet genieten van hypthecaire kredieten waar natuurlijke persnen en gezinnen als eigenaar recht p hebben (fiscale aftrek, sciale leningen). Beheer en bekhuding De cöperatieve is nderwrpen aan de wet p de handelsvenntschappen en vernderstelt dus een meer cmplexe bekhuding dan mede-eigendm.

20 De vrnaamste vrdelen van een wncöperatie 1. De wncöperatie is k geschikt vr bescheiden inkmens, gezien men met huurwningen kan werken. 2. Vr de minder kapitaalkrachtigen kan de lening wrden afbetaald via de huur. 3. Met een wncöperatie kan je leden laten participeren in de investering in functie van de individuele draagkracht. 4. De aandelen en de bank zrgen vr de investeringscapaciteit. 5. Grtere vrijheid en flexibiliteit: in- en uitstappen als aandeelhuder is gemakkelijker; men bespaart registratierechten bij wissel in de grep en een nieuwe aandeelhuder, al dan niet bewner, kan gezcht wrden dr de grep. 6. De aannemer factureert niet individueel aan de leden, dan wel aan de cöperatieve. 7. Bij verhuis kst het geen registratierechten en een nieuwe eigenaar kan gezcht wrden dr de grep. 8. Men kan znder extra ksten huurwningen vrzien. (in tegenstelling met medeeigendm) 9. Ongeveer 30 % gedkper dan met prmtr, men is zijn eigen prmtr. 10. Ingeval van nieuwbuw is de BTW van 21 % aftrekbaar p de buwksten, bij verbuwing is dat 6 %. 11. Men kan de investeringen in de gebuwen afschrijven. DE WOONCOOPERATIE EN ECO-HOUSING De ksten vr gemeenschappelijke vrzieningen en vr autnme vedsel- en energieprductie zijn grt. De wncöperatie kmt tegemet aan deze prblemen. Vrdelen van een wncöperatie vr ec-husing 1. Men kan vrdelig gemeenschappelijk energie prduceren, met het grte vrdeel dat men met één gemeenschappelijke aansluiting en teller kan werken, wat heel dure ringleidingen uitspaart. 2. De investeringsksten en explitatieksten zijn fiscaal aftrekbaar. 3. Het grtendeels uitschakelen van grtschalige prductie en -diensten zals de lie-industrie de vedingsindustrie de banken (na 15 jaar: afbetaling lening), dit laat te m als nafhankelijke grep gedkper te leven. 20 Extra vrdelen met een geslten ec - husing cöperatie, znder aandelen van derden. 1. Men kan autnm bepalen dat het verschil tussen de leningslast en de aandelenwist grt geneg is. Men kan aandelen beschuwen als 'gedkp geld'. 2. Men is "zijn eigen baas": geen rekening huden met externe aandeelhuders. Alle inkmsten blijven in de gemeenschap. 3. Geen levenslange uitbetalen van dividenden aan externe aandeelhuders. Meer achtergrndinfrmatie kan je vinden in het bek: 'Het Nieuwe Wnen, een hefbm tt verandering', met cncrete financiële berekeningen, met grafische schema's met cncrete visualisering van de geldstrmen vr de verschillende cöperatiesystemen.

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie