Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India."

Transcriptie

1 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning van 23 tot 29 november 2013 india

2

3 3 Voorwoord India is één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Dankzij groeicijfers van gemiddeld 8% op jaarbasis gedurende de voorbije twee decennia wordt het land in één adem genoemd met andere opkomende economieën, de BRICS landen, de club van 5 die één van de motoren vormt van de wereldeconomie. Deze motor begon recentelijk echter te sputteren. Het land wordt geconfronteerd met een terugvallende groei en een buitenlandse kapitaalvlucht. Een opkomende middenklasse heeft ten volle kunnen profiteren van de voordelen van de groei, terwijl een groot deel van de rurale bevolking verstoken blijft van deze baten. Sinds zijn onafhankelijkheid in 1947 regeert India met vijfjarige beleidsprogramma s. Het XII e vijfjaren programma ( ) tracht een antwoord te formuleren op de hierboven vernoemde uitdagingen en is gebaseerd op de mantra faster, sustainable and more inclusive growth. Grote investeringsdoelstellingen worden vooropgesteld, waarbij het gros van de inspanning afkomstig moet zijn van de binnenlandse en buitenlandse privésector. De focus wordt gelegd op sleutelsectoren, zoals infrastructuur en energie. Daarnaast zet India in op een inclusieve groei. Met behulp van gerichte investeringen, moet het land in zijn geheel evolueren naar een koopkrachtige maatschappij. Volgens kenners zal India er in slagen het tij te keren en zijn rol als voortrekker van de wereldeconomie op te nemen. Het hoeft geen verdere uitleg dat deze toekomstprognose voor onze Belgische ondernemingen aanzienlijke zakenkansen met zich mee brengt. Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met zijn gewestelijke partners Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l exportation et aux Investissements étrangers deze Prinselijke zending organiseert. We zijn ervan overtuigd dat dit voor onze bedrijven de kans bij uitstek zal zijn om blijk te geven van hun knowhow zodat ze al hun troeven op de Indiase markt zullen kunnen uitspelen. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India. Fabienne L Hoost Adjunct-Directeur-generaal Marc Bogaerts Directeur-generaal

4

5 5 Executive summary In het tijdperk na de onafhankelijkheid ( ) hanteerde India een socialistisch model, gekenmerkt door een uitgebreide regulering van de economische activiteit en een afscherming van de wereldwijde goederen-, diensten- en financiële markten. Dit regime resulteerde in een beperkt positief resultaat, de groei tikte af op 1,5% per jaar. Het jaar 1991 betekende een keerpunt. De regering gooide het roer drastisch om ten voordele van een hervormingsbeleid gebaseerd op de liberale principes van een vrijemarkteconomie. India kwam in een groeiversnelling terecht en registreerde tot 2012 een gemiddeld groeipercentage van 8% op jaarbasis. Het fiscale jaar zorgde echter voor opschudding, met een opgetekend groeicijfer dat, naargelang de bron, schommelt tussen 3 en 5%. Ondanks dit dipje wordt de economische toekomst positief ingeschat. Een stijging van de consumptie door de gezinnen, gedragen door de opkomst van een jonge, dynamische en groeiende middenklasse, in combinatie met een toename van de investeringen, aangestuurd door de nood aan infrastructuurvernieuwing en het oplossen van het energievraagstuk, zouden de motor vormen van dit groeiperspectief. De aanwas wordt tevens gestimuleerd door gerichte overheidsinitiatieven. In deze context kan bijvoorbeeld het beleid ter versoepeling van de directe buitenlandse investeringen (DBI) worden gezien. Sinds 2012 worden in verschillende sleutelsectoren investeringen tot 100% toegestaan. De inflatie blijft hoog, maar vertoont bemoedigende tekenen. De grote uitdaging bestaat er echter in een evenwicht te realiseren tussen inflatie controlerende maatregelen en acties om de economische groei aan te wakkeren. India kent sinds geruime tijd een negatieve handelsbalans. Volgens kenners zal deze trend zich op korte termijn niet keren. Al kan de recente devaluatie van de roepie hierbij een onvoorziene, maar belangrijke rol spelen. Na de analyse van de macro-economische toestand, zal worden overgegaan tot een sectorale studie. Deze richt zich tot vijf dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: cleantech & hernieuwbare energie, healthcare & pharma, diamant, infrastructuur en telecommunicatie. De energie uitdaging in India situeert zich op twee vlakken. Enerzijds rijst de bezorgdheid over de security of supply, het land wordt voor zijn energievoorziening in toenemende mate afhankelijk van het buitenland. Anderzijds is er de kwestie van de universele toegang tot energie, 25% van de bevolking is niet aangesloten tot het stroomnet. Als antwoord op beide problemen richt de overheid zich tot verschillende hernieuwbare energiebronnen. Deze zijn immers lokaal beschikbaar, ze kunnen op decentrale basis worden ingezet en worden geacht oneindig te zijn. Tegen 2020 moet 20% van de totale energievoorziening afkomstig zijn uit alternatieve energie. Het potentieel van de Indiase farmaceutische industrie is enorm. Niet enkel is er de veelbelovende Indiase afzetmarkt, waarvan wordt verwacht dat deze tegen 2020 bij de top 10 markten ter wereld zal horen. India groeit eveneens uit tot een wereldwijde hub voor de fabricage van generische geneesmiddelen en de ontwikkeling van R&D-activiteiten. De diamantsector neemt tot vandaag het grootste deel van de bilaterale handelsbetrekkingen tussen België en India voor zijn rekening. Meer informatie hierover is terug te vinden in het 2 e hoofdstuk onder punt 2.2 Buitenlandse handel en in de bilaterale nota. India wordt sinds oudsher geassocieerd met de diamantindustrie. Over de eeuwen heen is het geëvolueerd van een produc-

6 tiecentrum tot een wereldleider op het gebied van de verwerking van het edelgesteente. Daarnaast beschikt India ook over een groeiende binnenlandse afzetmarkt. In het Global Competitiveness Report wordt het infrastructuurnetwerk door de zakengemeenschap geciteerd als het grootste obstakel voor het zakendoen in India. De overheid is zich hier terdege van bewust en heeft ambitieuze investeringsdoelstellingen vooropgezet. Ze trekt voor de periode een budget uit van 1 triljoen USD voor structuurwerken. 50% van het bedrag komt ten laste van de private sector. Telecommunicatie kende het afgelopen decennium een fenomenale groei en India evolueerde tot de tweede grootste afzetmarkt ter wereld, na China. Het huidige potentieel bevindt zich voornamelijk in het internetsegment. Uit de studie zal blijken dat elk van de sectoren een groot investerings-en groeipotentieel vertonen. In een eerste deel zal het macro-economische kader nader worden bekeken. Vervolgens zal worden overgegaan tot een sectorale analyse die zich toespitst op de hierboven vermelde sectoren. Ten slotte zal worden geëindigd met een hoofdstuk over Belgische succesverhalen in India.

7 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 9 2. Economische gegevens Kernindicatoren BBP Inflatie en rentevoet Wisselkoers Buitenlandse handel Directe buitenlandse investeringen Risicobeoordeling Risicobeoordeling volgens de Delcrederedienst Andere risico-indicatoren Sectorale benadering Cleantech en hernieuwbare energie Achtergrond Beleid Subsectoren Health care-pharma Indiase markt Subsectoren Diamant Infrastructuur Havens Wegennet Spoornet Luchthaven Telecommunicatie Eenvoudige diensten Mobiele diensten Internetdiensten Recente succesverhalen Nuttige adressen In België In India Interessante websites Bronnen 63

8

9 1 Algemene gegevens

10

11 1. Algemene gegevens 11 India is een federale republiek onderverdeeld in 28 staten en 7 unieterritoria, waarvan de hoofdstad New Delhi is. Bevolking Het Indische bevolkingsaantal is gigantisch en groeit nog steeds. Midden 2013 wordt de populatie op 1,22 miljard inwoners geschat, meer dan een zesde van de wereldbevolking. In 2013 zou er een toename zijn van 1,28%. Ook de verstedelijking in India neemt toe. Het tempo van verstedelijking wordt berekend op 2,47% per jaar. Anno 2013 woont 40% van de bevolking in verstedelijkt gebied. In 2013 zullen er 68 steden zijn met meer dan 1 miljoen inwoners. Met een gemiddelde leeftijd van 26,7 jaar kent India een jonge bevolking. Op korte termijn zal het land beschikken over het grootste en jongste arbeidspotentieel ter wereld. De gemiddelde levensverwachting bedraagt 67,48 jaar: 68,70 jaar voor vrouwen en 66,38 jaar voor mannen. De globale alfabetiseringsgraad bedraagt 61%: 47,8% voor vrouwen en 73,4% voor mannen. De geslachtsverhouding wordt gelijkgesteld met 1,08:1, wat betekent dat er 1080 mannen zijn op 1000 vrouwen. Taal In taalkundig opzicht vertoont de bevolking een grote verscheidenheid. Het Hindi, gesproken door 41% van de bevolking, is de meest gebruikte officiële taal. Daarnaast zijn er 14 andere officiële talen. Het Engels geniet de status van tweede landstaal en is de voornaamste vorm van communicatie in politiek en commercieel kader. Religie De hindoes vormen de dominante religieuze groep (80,5%). De islamieten vormen de belangrijkste minoriteit (13,4%). Daarnaast zijn er de christenen (2,3%), een populatie sikhs (1,9%) en een restgroep (1.9%). Oppervlakte De oppervlakte van India bedraagt km², waarvan 57% landbouwgronden en 16% bebost gebied. Klimaat Het klimaat in India is zeer divers en is afhankelijk van de breedtegraad en de locatie. In het algemeen varieert het klimaat van een tropisch moessonklimaat in het zuiden tot een gematigd moessonklimaat in het noorden. Alle regio s worden geconfronteerd met moessonregens in de maanden juni tot september. Het zuidelijke gedeelte heeft eveneens een moessonseizoen in de maanden januari tot maart. Natuurlijke Hulpbronnen India beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdommen: steenkool (4 e grootste koolreserves wereldwijd), ijzererts, mangaan, zeldzame aardmetalen, aardolie, natuurlijk gas, diamant en andere mineralen. Munt De nationale munt is de Indiase roepie (INR). Eén roepie staat gelijk aan honderd paise. Op 15 oktober 2013 was een INR 83,3643 Euro waard. De gemiddelde koers EUR/INR in 2012 bedroeg 68,60. De recente devaluatie van de roepie startte in mei 2013.

12

13 2 Economische gegevens

14 14 india 2.1 Kernindicatoren BBP Nominaal BBP (miljard courante USD) en groei van het reële BBP (in %) Voorraadschommelingen nettokapitaalvorming (vast kapitaal) overheidsconsumptie private consumptie reële groei (rechteras) (vooruitzichten) (vooruitzichten) (vooruitzichten) (vooruitzichten) (vooruitzichten) 3 Bron: EIU (augustus 2013) Een rijk land Het bruto binnenlands product of BBP is de beste indicator om de economische gezondheid van een land te evalueren. In 2012 bedroeg het nominaal BBP van India tegen marktprijzen 1.839,3 miljard USD. Het totale BBP van 2013 zou volgens de EIU 2.021,0 miljard USD bedragen. Volgens de gegevens van het IMF zou India het 10 e rijkste land ter wereld zijn en zou het ongeveer 2,5% van het internationale BBP vertegenwoordigen.

15 2. Economische gegevens 15 Landenrangschikking volgens hun BBP (ramingen 2013, courante prijzen) Plaats Land PIB 2013 (miljard USD) met een arme bevolking PIB 2012 (miljard USD) Evolutie 1 VS % 2 China % 3 Japan % 4 Duitsland % 5 Frankrijk % 6 Brazilië % 7 Verenigd % Koninkrijk 8 Rusland % 9 Italië % 10 India % 11 Canada % 12 Australië % 13 Spanje % 14 Mexico % 15 Korea % 16 Indonesië % 17 Turkije % 18 Nederland % 19 Saoedi-Arabië % 20 Zwitserland % Bron: IMF (juni 2013) Verdeeld over de 1,2 miljard Indiërs lijkt het BBP echter veeleer van bescheiden aard: 1.507,6 USD in 2012 of 1.630,0 USD in 2013 per hoofd van de bevolking. Ondanks de opkomst van een middenklasse die steeds groter wordt, leeft een groot deel van de bevolking nog steeds onder de armoededrempel. Met een gemiddeld inkomen per inwoner dat 25 maal kleiner is dan dat in België behoort India volgens de criteria van de Wereldbank tot de categorie van de lower-income economies (gemiddeld inkomen, onderste schijf). In het raam van haar nieuwe strategie voor het uitroeien van de extreme armoede kondigde de Wereldbank begin 2013 aan dat ze India de komende vier jaar 3 tot 5 miljard dollar per jaar zou lenen. De ambitie is de armoedegraad te doen dalen tot 5,5% in 2030, tegenover 29,8% in In our 60 years of working with India, the country has made great strides in overcoming poverty, and we are excited that India is the first country strategy to have these goals to reduce poverty and increase shared prosperity. We hope these goals will stretch us and our partners to make even greater efforts to help India s 1.2 billion citizens enjoy a better future. Onno Ruhl, Directeur van de Wereldbank in India (april 2013) Een groei die verslapt Sinds de jaren 1990 steeg het Indiase BBP met gemiddeld 8% per jaar dankzij de intrede van de markteconomie en het liberalisme in het land. Het aanslagjaar , dat loopt van 1 april 2012 tot 31 maart 2013, vertoonde echter de laagste groei van de jongste jaren: 3,3% (volgens de EIU die het BBP berekent op basis van de uitgaven). De Wereldbank en het IMF spreken over 3,2%, terwijl de OESO dan weer een percentage van 3,8% laat optekenen. Indiase bronnen en de meeste economische dagbladen vermelden een mooier groeipercentage van 5%. Ondanks die verschillen als gevolg van de verschillende berekeningsmethodes (gebaseerd op ofwel de uitgaven, ofwel de productiekosten) of het feit van een aanslagjaar of een kalenderjaar als basis te gebruiken, blijft er één duidelijke vaststelling: de reële groei van het land in 2012 bleef onder de verwachtingen. Economisten denken dat de toestand er de komende jaren zal op verbeteren. Aan de basis daarvan zou een verhoging van de consumptieuitgaven van de gezinnen en de investeringen liggen, ondersteund door een jonge en groeiende middenklasse en de nood aan nieuwe infrastructuur. Volgens de investeringsbank Morgan Stanley steeg de verkoop van voeding en drank in 2012 al met 21%, terwijl er 17% meer onderhouds- en verzorgingsproducten werden verkocht.

16 16 india Sectorale analyse De primaire sector groepeert alle activiteiten voor de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bosbouw. De landbouw vormt de ruggengraat van de Indiase economie. De sector ging er in 2012 met 3,6% op vooruit. Als de voorspellingen van een mild moessonseizoen bewaarheid worden, zou de landbouwoogst voor mooier moeten ogen. Het World Factbook vermeldt in afnemende volgorde van belang de volgende landbouwproducten: rijst (grootste uitvoerder in 2012 met 25% van de wereldproductie), tarwe, oliehoudende gewassen, katoen, jute, thee, suikerriet, linzen, uien, aardappelen, zuivelproducten, schapen, geiten, kippen en vis. India is een leverancier van voedingsmiddelen waar je niet omheen kan, de tweede grootste ter wereld. De landbouwsector verschaft werk aan het merendeel van de Indiase arbeiders, maar volgens de jongste bevindingen van de National Sample Survey Organisation zou het aandeel voor het eerst onder de grens van 50 % zijn gebleven. Met de secundaire sector bedoelen we alle activiteiten die als einddoel hebben een natuurlijke grondstof tot een afgewerkt product te verwerken. De mijnnijverheid (ijzer, staal, steenkool, ), de textielindustrie en de automobielsector zijn het actiefst. Momenteel worden de industriële ondernemingen geconfronteerd met een gebrek aan geschoold personeel (36% vacante betrekkingen in de automobielsector volgens het Center for Strategic & International Studies). De regering heeft als doel het aandeel van de industriële activiteiten in het Indiase BBP tegen 2022 te verhogen tot 25%, waardoor er 100 miljoen nieuwe jobs zouden worden gecreëerd. De tertiaire sector is de dienstensector. Deze sector was tijdens de groeijaren de motor van de Indiase economie. Hij vertegenwoordigt vandaag nog steeds bijna twee derde van het BBP, maar stelt maar een vierde van de bevolking tewerk. De Indiase dienstensector is vooral bekend voor zijn IT, financiële dienstverlening, farmaceutica, biotechnologieën en telecommunicatie. Sectorale samenstelling van het BBP in 2012 (in %) 17,6 % 17,4 % primaire Sector secundaire Sector tertiaire Sector 65,0 % Bron: EIU (augustus 2013)

17 2. Economische gegevens Inflatie en rentevoet Inflatie Inflatie (in %) index van de consumptieprijzen index van de groothandelsprijzen Bron: EIU (augustus 2013) De inflatie wordt gewoonlijk berekend op basis van de index van de consumptieprijzen. Die weerspiegelt de evolutie van de prijzen van een standaardmix van goederen en diensten die de, in dit geval Indiase, gezinnen voor eigen consumptie kopen. De inflatie wordt berekend door te kijken naar de stijging van die index over een bepaalde periode in vergelijking met de waarde van die index tijdens een basisperiode. Dezelfde oefening wordt meestal gemaakt voor de index van de groothandelsprijzen, met name in India waar de voorkeur aan deze berekening wordt gegeven. Die indicatoren en hun evolutie dienen voor de centrale bank onder meer als referentiepunt voor het voeren van haar monetaire beleid. Ondanks de vrij hoge inflatie heeft ze in de lente van 2013 bemoedigende tekenen van vertraging vertoond. De index van de consumptieprijzen is in het tweede kwartaal onder de psychologische grens van 10% gebleven. De index van de groothandelsprijzen is, voor de eerste maal sinds 2009, dan weer onder de 5% gedoken. In mei vertoonde deze index een historisch laag niveau van 4,71% op jaarbasis. In juli verslechterde de situatie echter en steeg de index van de groothandelsprijzen opnieuw tot 5,79 %. De sterke waardevermindering van de roepie en de weersomstandigheden die ongunstig waren voor de oogst hebben de prijzen opgedreven. Le Monde geeft als voorbeeld de prijs van de ui, een basisingrediënt in de Indiase keuken, die in een jaar verviervoudigde. Trendwatchers gaan voor 2013 uit van een gemiddelde inflatie van 9,6% voor de index van de consumptieprijzen en van 6,5% voor de index van de groothandelsprijzen. De komende jaren zou die inflatie nog stijgen. Op het vlak van de energieprijzen heeft de regering beslist om de prijzen van aardgas vanaf april 2014 te verdubbelen. De prijs van het product dat India het meest invoert, aardolie, stijgt onverbiddelijk als gevolg van de lokale munt die uit de bocht gaat.

18 18 india Rentevoet De spilrente van een land, ook wel repo rate of repurchase rate genoemd, is de basisrentevoet waaraan de private banken bij de centrale bank lenen. Die spilrente wordt door die centrale bank vastgelegd en beïnvloedt de rentevoeten die de banken hun eigen klanten aanrekenen voor bijvoorbeeld hypothecaire leningen, beroepskredieten, consumptiekredieten en spaarproducten. In juli 2013 heeft de Indiase centrale bank (de Reserve Bank of India of RBI) ervoor gekozen haar spilrente onveranderd op 7,25% te houden. Sinds januari 2013 had die spilrente al drie opeenvolgende dalingen ondergaan. Dit is in overeenstemming met wat de regering en de zakenwereld wilden, d.w.z. dat de RBI enige concessies zou doen in de strijd tegen de inflatie om zo de groei te ondersteunen. De RBI heeft het niet opportuun gevonden om die rentevoet opnieuw te verlagen, gelet op de prijzen die opnieuw stijgen en het tekort op de lopende rekening dat wordt uitgediept. De RBI heeft echter twee andere rentepercentages van 8,25% tot 10,25% verhoogd: het percentage waaraan de commerciële banken met liquiditeitstekorten geld lenen en het percentage dat de commerciële banken innen als ze hun activa investeren. Op 4 september 2013 werd Raghuram Rajan benoemd tot nieuwe gouverneur van de RBI. Als voormalig economist bij het IMF geniet hij een goede reputatie, onder meer door zijn heldere inzichten aangaande de financiële crisis. Twee jaar op voorhand had hij al een aantal aspecten van die crisis correct ingeschat. Zijn benoeming zorgde voor een plotse, maar korte, opleving van de Indiase munt. Raghuram Rajan heeft als voornaamste taak om de koers van de roepie te ondersteunen. The Reserve Bank has been traversing a growth-inflation knife edge in recent years. The sluggish growth conditions in the last two years and the dampened investment activities warranted a shift in the stance of monetary policy. The extent of monetary policy easing, however, has been circumscribed by the persisting risks to inflation and the external balance position. Price stability and exchange rate stability are necessary preconditions to sustainable high growth. Furthermore, when non-monetary factors are impeding a robust revival in growth, lower real or nominal interest rates may not be just enough to stimulate growth. Shri Deepak Mohanty, Executive Director van de Reserve Bank of India (23 augustus 2013) Indiase spilrente Bron: (2013) [ ]We are a very stable, a very solid economy. There is no reason to be down. Yes, we are going through challenging times. Which country is not? But we will overcome those challenges. So, one of the points here was to bring together a number of actions, so that you could see that when aggregated together there is a substantial amount. And I think if you go back to see what the RBI has done, what the Government has done over the last year and half, you will find that a substantial amount of work that has been done[ ] Raghuram Rajan, de nieuwe gouverneur van de Reserve Bank of India (4 september 2013)

19 2. Economische gegevens Wisselkoers Wisselkoers van de roepie (INR) met de euro (EUR) en de dollar (USD) INR/EUR INR/usd De roepie keldert Terwijl de Indiase munt er sinds enige tijd aan een gemiddeld ritme op achteruitging, is die achteruitgang met het aanbreken van de zomer gaan versnellen. Sindsdien rijgt de roepie dag na dag de laagterecords ten aanzien van de dollar en de euro aan elkaar Waardevermindering van de valuta van de groeilanden tegenover de dollar (in % sinds 22 mei 2013) Bron: Eurostat/EIU (augustus 2013) Op 27 augustus tekenden we een nieuwe historische drempel van 66,49 INR voor 1 USD op. De EIU voorziet dat de roepie tot in 2014 in waarde zal blijven dalen, alvorens tegen 2017 opnieuw te stijgen tot ongeveer 50 INR voor 1 USD. Sinds drie jaar vermindert de roepie ook in waarde ten aanzien van de EUR: van 56,86 INR voor 1 EUR in juni 2010 tot 88,68 op 27 augustus 2013, d.i. een waardevermindering van 56 %. De roepie trok bovendien de beurs van Mumbai mee in zijn -16,19% -14,77% -13,82% -6,69% Argentijnse peso -6,76% Mexicaanse peso -7,15% Thaise bath -7,51% Filippijnse peso -8,00% Zuid-Afrikaans rand -8,91% Turkse lire -9,23% Maleisische ringgit Indonesische roepie Braziliaanse real Indiase roepie Bron: Bloomberg/L Echo (28 augustus 2013)

20 20 india zomerse koersval. De Sensex-index registreerde op 19 augustus een daling van 4%, de sterkste sinds twee jaar. Verklaringen De wankele economische situatie van het land maakt de nationale munt minder aantrekkelijk, waardoor de waarde ervan afneemt. Daarnaast is er echter nog een tweede belangrijke, externe, factor die wordt aangestipt. Het echte sleutelmoment was een aankondiging van Ben Bernanke, de ex-gouverneur van de Amerikaanse Federal Reserve, op 22 mei Het monetaire beleid van de Verenigde Staten veranderde het geweer van schouder: de Amerikaanse centrale bank is van plan tegen het einde van het jaar de interventies te beperken die waren beloofd in haar quantitative easing programme. Tot dan had ze maandelijks 85 miljard USD in het financiële systeem gepompt, via het overkopen van activa. De waarde van de [Indiase] munt wordt aangetast door de fundamentele economische problemen van het land, maar ook door de anticipaties op een koerswijziging in het Amerikaanse monetaire beleid. L Echo, 21 augustus 2013 Deze boodschap veroorzaakte al snel paniek op wisselmarkt. De grote groeilanden hebben niet anders kunnen doen dan vaststellen dat er op massale wijze buitenlands kapitaal wegvloeide naar de Verenigde Staten. De Indiase roepie is dus verre van een alleenstaand geval. Maatregelen van de regering De regering en de centrale bank hebben hun interventies opgevoerd sinds de versnelling van de waardevermindering van de roepie. It is important to address the risks to macroeconomic stability from external sector imbalances. Reserve Bank of India, augustus 2013 Controle op uitgaande deviezen Sinds half augustus is de deviezencontrole op de roepies die India verlaten strenger geworden. Indiase burgers mogen nog slechts het equivalent van USD per jaar meenemen in plaats van Deze geldsommen mogen bovendien niet worden gebruikt voor de aankoop van vastgoed in het buitenland. Ondernemingen krijgen voor de bedragen die ze in het buitenland investeren een maximumbedrag opgelegd van 100% van de nettowaarde in plaats van 400% voorheen. Terugtrekken en injecteren van liquide middelen De RBI heeft een aantal technische maatregelen genomen om de liquiditeit op de geldmarkt te beperken: beperking van de kredietmogelijkheden van de banken, verhoging van de verplichte reserves, Volgens L Echo was het de bedoeling op korte termijn die rentevoeten te doen stijgen zodat speculatie tegen de roepie duurder werd. 0p 20 augustus injecteerde de RBI echter liquide middelen in het bankensysteem door voor 80 miljard INR staatsobligaties op lange termijn te kopen om het kredietaanbod te versoepelen. De beurs in Mumbai en de roepie reageerden positief, maar die reactie was van korte duur.

21 2. Economische gegevens 21 Maatregelen tegen de invoer van goud Het edelmetaal is een vluchtwaarde ten aanzien van de waardevermindering van de roepie. De invoer ervan draagt in grote mate bij tot de buitenlandse schuld van India. De regering heeft de belasting op goud stelselmatig verhoogd van 4% in januari tot 10% in augustus. De invoer van goudstukken en gouden medaillons zijn momenteel verboden. De aankoop van goud die overblijft, wordt aangemoedigd om te dienen voor de vervaardiging van juwelen die voor de export bestemd zijn. Ook luxeproducten zouden kunnen gaan lijden onder de strengere fiscaliteit. Emissie van quasi-soevereine obligaties De regering heeft de overheidsondernemingen gevraagd kapitaal in het buitenland op te halen door voor een totaal bedrag van 4 miljard USD aan quasi-soevereine obligaties uit te geven en zo deviezen naar het land te laten vloeien. Volgens de The Financial Times is de Indiase overheid ook van plan toegang te verschaffen tot zijn dollarreserves in plaats van geld te moeten kopen op de financiële markten. Deze, uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige, maatregelen moeten de ongerechtvaardigde speculatie tegen de roepie op de valutamarkt een halt toeroepen en de koers van die roepie stabiliseren. Voorlopig hebben deze maatregelen echter nog niet te veel effect. Sommige deskundigen beweren dat enkel structurele hervormingen de vicieuze cirkel waarin de Indiase economie gevangen zit, kunnen doorbreken. Voorbeelden daarvan zijn een vermindering van het begrotingstekort via het schrappen van subsidies of radicale maatregelen ten voordele van buitenlandse investeringen (zie deel 2.3 Directe buitenlandse investeringen en hoofdstuk 3. Sectorale benadering). Anderen zijn er dan weer geruster op en menen dat de grote groeilanden minder kwetsbaar zijn voor een financiële crisis dan in de jaren 90. In 1991 kon India op het nippertje de wanbetaling vermijden en moest het hulp zoeken bij het Internationaal Monetair Fonds. De Wereldbank meent zelfs dat het negativisme over de Indiase economie overdreven is en dat de toestand niet zo verschrikkelijk is als de sfeer en de krantenkoppen laten uitschijnen. Wij concentreren ons op de beperking van de volatiliteit van de wisselkoersen, want die doet afbreuk aan de groeivooruitzichten. Duvvuri Subbarao, voormalig gouverneur van de Reserve Bank of India (Le Monde, 23 augustus 2013).

22 22 india 2.2 Buitenlandse handel Internationale goederenstroom (miljard courante USD) Uitvoer invoer Handelsbalans (vooruitzichten) 2014 (vooruitzichten) 2015 (vooruitzichten) 2016 (vooruitzichten) 2017 (vooruitzichten) -400 Bron: EIU (augustus 2013) De Indiase handelsbalans vertoont een negatief saldo, aangezien de invoer steeds hoger ligt dan de uitvoer. De komende jaren wordt een snellere toename van de invoer dan van de uitvoer verwacht, waardoor het handelstekort nog groter zal worden. Ook de waardevermindering van de roepie is een verklaring voor die prognose, aangezien ingevoerde producten duurder zijn voor de Indiase ondernemingen. Het Indiase Ministerie van Handel en Industrie geeft gegevens per aanslagjaar (april 2012 tot maart 2013) vertoont een status-quo voor zowel de export (-1,86%) als de import (+ 0,54%).

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid Saoedi- Arabië Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 14 > 21 maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

RMB. Hoe internationaal is de. Onderzoek naar de beleidsmaatregelen. ter promotie van de internationalisering van de RMB.

RMB. Hoe internationaal is de. Onderzoek naar de beleidsmaatregelen. ter promotie van de internationalisering van de RMB. 2013 Academiejaar 2012-2013 Hoe internationaal is de RMB Onderzoek naar de beleidsmaatregelen ter promotie van de internationalisering van de RMB. Promotor: Prof. dr. Bart Dessein Verhandeling voorgelegd

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de Voorbereiding van de Economische Partnerschap Overeenkomst (8 ACP TPS 110 EPA # 059)

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN Hans Van Nuffel

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Armaments, Disarmament and International Security

Armaments, Disarmament and International Security SIPRI YEARBOOK 2013 Armaments, Disarmament and International Security Samenvatting in het Nederlands Stockholm international peace research institute SIPRI is een internationaal onafhankelijk instituut

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie