De Nieuwe Blauwe Toren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwe Blauwe Toren"

Transcriptie

1

2 Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke tel: 050/ TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG VAN OPRITTEN EN TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, BLAUWSTEEN, LEVEREN EN PLAATSEN:NIDAGRAVEL, TUINPOORTEN, TUINBEREGENING EN DRAADAFSLUITINGEN. SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 75 CM!!!! OOK: ALLE GROND- EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE RUIMTES. De Nieuwe Blauwe Toren Eet- en praatcafé Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog maar ook voor een lekkere hap. Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun hartje ophalen op het vernieuwde speelplein. Kristof en Annelien De Craemer Demon Blankenbergse steenweg 2, 8377 Zuienkerke 050/ Gesloten op dinsdag

3 Houtave I Zuienkerke Woord I Meetkerke I Nieuwmunster vooraf I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Beste Nieuwmunster lezers, I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Mag ik mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik veel te laat in het land en jullie gemeente ben? Dit is me nu al vele jaren niet overkomen! Mijn broer bleef hier veel te lang en voor jullie was dat alles behalve prettig! Dure stookkosten, spekgladde wegen en vooral de natuur die bleef slapen. Maar nu dit polderkrantje verschijnt, beloof ik dat mijn zus en ik ons uiterste best zullen doen om het jullie zo aangenaam mogelijk te maken de komende maanden! Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Ook in jullie kleine maar gezellige gemeente gaan wij daar iets aan doen. Zo zullen we er voor zorgen dat de bloemen op de 4 deelgemeenten weer bloeien en dat alle akkers weer groen kleuren. Op 5 mei, tijdens de Tweedaagse Voettocht van Vlaanderen, hopen we naast enkele duizenden wandelaars, veel animatie en rommelmarkt dat ook de zon van de partij zal zijn. Op zondag 2 juni kun je op ons rekenen terwijl de sacramentsprocessie door de straten van Zuienkerke trekt. Achteraf, op de jaarlijkse barbecue, zal naar hartenlust genoten kunnen worden. Wij hopen dat deze periode iedereen weer de nodige vitamientjes bijbrengt om er weer goed tegenaan te kunnen! Geniet allen van dit infokrantje want het staat opnieuw boordevol leuke activiteiten ingericht door verschillende verenigingen. Deze periode is voor ieder een moment van bezig zijn in de tuin, het opsmukken van de woning en het opknappen van allerlei klusjes. Maar vergeet vooral niet wat meer buiten te komen. Denk er zeker aan om ook tijd te maken voor jezelf, je familie en je vrienden om te genieten van de zon en de wat gunstigere temperaturen. Nogmaals mijn excuses voor mijn late verschijning, maar dat probeer ik absoluut goed te maken. Veel leesgenot, De Lente Namens de ganse redactieraad, Wim Cools Schepen van informatie 3

4 OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot uur, elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur. Op woensdag 8 mei, 5 juni en 3 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politie dienstverzekering tot 19 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdag 1 mei, donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei, pinkstermaandag 20 mei, donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli OPENINGSUREN POSTKANTOOR: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur Woensdag: uur TEL. POSTKANTOOR ZUIENKERKE: tel. 050/ IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT. Tijdens de openingsuren kan iedereen in de gang van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik maken van deze automaat. Houtave I Zuienkerke Gemeenteraad I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster ZITTING VAN I Houtave 24 I JANUARI Zuienkerke I Meetkerke 2013 I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke TOELAGEN Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I BUDGET Houtave I Zuienkerke GEMEENTE I MeetkerkeI. Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- De gemeenteraad stelt de toelagen vast voor het dienstjaar De gemeenteraad stelt het budget 2013 bestaande uit de fi nanciële nota (begroting), beleidsnota en het meerjarig fi nancieel beleidsplan vast. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0 GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD De gemeenteraad erkent de Zuienkerkse Jeugdraad die opgericht werd op 29 april 2000 opnieuw als adviesorgaan. Dit volgens het decreet van het plaatselijk jeugdbeleid dat bepaalt dat de gemeentelijke jeugdraad uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw moet erkend worden 4

5 GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD Volgens Art. 8 van het decreet houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid werd de Zuienkerkse Cultuurraad opnieuw als adviesorgaan erkend. ONDERWIJS Annelies Dewulf, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente voor het beheerscomité, als vertegenwoordiger in het OCSG en als vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap De Oostkant voor de ganse duur van de legislatuur ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2012 OCMW RAADSLEDEN De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie West-Vlaanderen van 8 februari 2013, houdende de geldigverklaring van de verkiezing voor de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Zuienkerke. POLITIERAADSLEDEN De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 31 januari 2013 waarbij de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente Zuienkerke voor de politieraad van de politiezone Blankenberge- Zuienkerke geldig werden verklaard. ONTWERPDOSSIER FIETSPAD NIEUWE STEENWEG De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het ontwerpdossier met bestek, aanbestedingsvoorwaarden en de raming voor het aanleggen van een fi etspad langs de N.326 Nieuwe Steenweg tussen de Brugse Steenweg en de kern van Zuienkerke. De werken worden voor 100% gesubsidieerd. BESTEK EN VOORWAARDEN DRAINAGEWERKEN, NIVELLERINGSWERKEN EN OPNIEUW UIT- ZAAIEN VOETBALVELD MEETKERKE De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen en de uitvoering van de drainagewerken voor het voetbalveld van het sportcentrum van Meetkerke. Raming van de werken : euro (exclusief BTW). De gemeenteraad verleent eveneens zijn goedkeuring aan het bestek de voorwaarden en wijze van gunnen en de uitvoering van de nivelleringswerken en het opnieuw inzaaien van het plein. Raming van de werken : euro (exclusief BTW). FINANCIEN :AANGAAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN BUITENGEWONE UITGAVEN De gemeenteraad keurt het ontwerp van bestek en de voorwaarden en de gunningwijze goed voor het aangaan van leningen ter fi nanciering van volgende investeringsprojecten : - Verbouwingswerken loods technische dienst Nieuwe Steenweg : bedrag : ,00 euro - Onderhoud en herstellingswerken landbouwwegen begrotingsartikel : 421/ bedrag : ,00 euro BELASTING De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken en het retributiereglement op de door de brandweer verrichte niet wettelijke opdrachten goed. 5

6 INTERLOKALE VERENIGING BZD WONEN De gemeenteraad keurt het ontwerp woonbeleidsvisie van de gemeente Zuienkerke goed. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De gemeenteraad stelt het aantal leden en de maatschappelijke geledingen vast voor de 9 effectieve leden. de leden niet-deskundigen zijn afgevaardigden van 3 gemeentelijke maatschappelijke geledingen nl. - maatschappelijke geleding vereniging van werknemers - maatschappelijke geleding vereniging van landbouwers - maatschappelijke geleding van zelfstandigen minstens 3 van de commissieleden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. ONDERWIJS De gemeenteraad machtigt de nieuw opgerichte ouderraad om hun vertegenwoordiging in de schoolraad aan te duiden vanuit hun deelraad. FINIWO - De gemeenteraad besluit eenparig Finiwo te verzoeken voor rekening van gemeente Zuienkerke de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,54 euro, gefi nancierd door bij Finiwo beschikbare middelen. - De gemeenteraad besluit eenparig in te tekenen op de kapitaalverhoging Finiwo die de raad van bestuur zal uitvoeren ter fi nanciering van de onderschrijving van de kapitaalverhoging van Publi-T en dat voor een bedrag dat gelijk is aan het door de gemeente onderschreven bedrag (behoudens afrondingen als gevolg van de eenheidsprijs van een aandeel Finiwo). - De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 18/03/2013 en Annie Dumon, gemeenteraadslid wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente. Eddy Goethals, gemeenteraadslid wordt voorgedragen als kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité West IMEWO De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Imewo d.d. 18 maart 2013 en Wim Cools, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. Geert Quintens, raadslid wordt voorgedragen als kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité West. IMWV De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IMWV d.d. 27 maart 2013 en Brigitte Bonte, raadslid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente.christine Jonckheere, raadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger kandidaat bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad van Bestuur. IVBO De gemeenteraad besluit eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 27 maart 2013 goed te keuren en Geert Quintens, gemeenteraadslid wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Annie Dumon, raadslid wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder. 6

7 WVI De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 28 maart 2013 en Alain De Vlieghe, burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. Brigitte Bonte, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge voor benoeming op de Algemene Vergadering van 28 maart Jacques Demeyere, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde voorde FRGE beleidsgroep, opgericht binnen de schoot van het WVI. TMVW De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW. De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, voor te dragen om de gemeente te vertegenwoordigen in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten van de TMVW. VVSG De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de VVSG. OVSG De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Dewulf Annelies, schepen van onderwijs, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de OVSG. ETHIAS De gemeenteraad besluit eenparig de heer Jacques Demeyere, schepen aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ethias. VIVENDO De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Nicole Van den Bossche, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Vivendo en dit voor de duur van de ganse legislatuur. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen voor benoeming als kandidaat-bestuurder van Vivendo. HET LINDENHOF De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen bij de SM Het Lindenhof. De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Nicole Van den Bossche, raadslid, als bestuurder van de bouwmaatschappij Het Lindenhof voor te dragen. PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP BLANKENBERGE-ZUIENKERKE VZW. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Blankenberge-Zuienkerke vzw. T SCHOONJSCHIP VZW. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van t Schoonschip vzw. BIBLIOTHEEKRAAD VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BLANKENBERGE. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Alain De Vlieghe, burgemeester, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijf Blankenberge. 7

8 KEUKENS BADKAMERS BUREAUS SLAAPKAMERS DRESSINGS MAATWERK Diapal nv Bekedijkstraat Jabbeke t f Oostendse Steenweg Houtave tel. 050/ GSM 0473/ BTW/TVA : BE THEARTOFCOOKING The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op e nadien kunne U kan zich individueel insc Op aanvra U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge Ook verzorgen w Onze private dining room leent zich Bij ons kunt u ter Kookworkshops en -demo's The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer, nadien kunnen de partners, vrienden, mee aanschuiven aan tafel U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website. Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen) Gastronomie aan huis U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan. Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen. Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,... G Private dining Room Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,... Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen 8

9 Houtave I Zuienkerke Informatie I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke GEMEENTE I Meetkerke ZUIENKERKE I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Het Nieuwmunster College I Houtave van Burgemeester I Zuienkerke I Meetkerke en Schepenen I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuien- van de gemeente Zuienkerke werft aan : kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- 1 voltijds administratief medewerker burgerzaken (m/v) in contractueel verband (C1-C3) Aanwervingsvoorwaarden : houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs of van een gelijkwaardig diploma. Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure. Selectiecriteria: u dient in het bijzonder over administratieve en PC-vaardigheden te beschikken, basiskennis te hebben van het gemeentedecreet en van de werking van een dienst burgerzaken. Taken : u verzorgt de administratie en het loket ten dienste van de bevolking (o.a. identiteitskaarten, reispassen, uittreksels uit bevolking, burgerlijke stand, ) Wedde : de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal C1 C3. De minimum bruto geindexeerde jaarwedde in C1 niveau bedraagt ,82 euro. Naast een boeiende job bieden wij je : gratis hospitalisatieverzekering maaltijdcheques fi etsvergoeding terugbetaling woon- werkverkeer openbaar vervoer De kandidaturen dienen gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke samen met : een kopie van het diploma een uitgebreid curriculum vitae een uittreksel uit het strafregister (model 1) 9 De kandidaturen dienen ten laatste op vrijdag 26 april 2013 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven in het gemeentesecretariaat. De functiebeschrijving en verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de gemeentesecretaris (tel. 050/ ) of via Er wordt een werfreserve aangelegd van twee jaar. De selectieproeven zullen doorgaan begin juni ZITDAG INVULLEN BELASTINGBRIEVEN De belastingdienst zal op donderdag 6 juni tussen 9 en 12 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur in het gemeentehuis van Zuienkerke IN DE VERGADERZAAL BOVEN een zitdag houden voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012). Stip de datum alvast aan in uw agenda!!! ADRES CONTROLE BRUGGE 6 Controle Brugge 6, bevoegd voor de personenbelasting van de gemeente Zuienkerke is gehuisvest in de G. Vincke-Dujardinstraat 4 te 8000 Brugge. VLAAMSE STARTERSWEEK: 26 APRIL BRUGGE Ben jij van plan om een eigen zaak te starten, maar zijn je ondernemersplannen nog vaag? Wil je advies inwinnen van echte experts ter zake? Kom dan op 26 april naar de Vlaamse startersweek van Unizo en maak al je afspraken op 1 dag. Volg infosessies, plan adviesgesprekken met experts ter zake, verzamel ideeën op de Startersmarkt en bezoek het Starterscafé. 26/04 Syntra, Ten Briele, Brugge Schrijf je GRATIS in op

10 KIDS ID BINNENKORT MET UW KINDEREN OP REIS NAAR HET BUITENLAND? Vraag tijdig de kids-id aan bij uw gemeente! De Procedure duurt gemiddeld 3 weken! Waarom een kids-id? goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen telefoon cascadesysteem hallo-ouders waardoor een verloren kind sneller weer in contact kan worden gebracht met zijn familie Hoe aanvragen? Aanvragen bij de gemeente door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag (in bijzijn van het kind + pasfoto). Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland. Geldigheidsduur? 3 jaar. Prijzen en leveringstermijnen. Aanvraagprocedure leveringstermijn prijs normale procedure 3 weken (gemiddeld) 6 euro spoed procedure 3 dagen 109 euro extreme spoed procedure 2 dagen 173 euro Meer info? Bij de dienst Burgerzaken in het gemeentebestuur, tel. 050/ INZAMELACTIE VERVALLEN PARKEER- KAARTEN VOOR PERSONEN MET EEN HAN- DICAP Uw vervallen parkeerkaart al ingediend? Of die van een overleden familielid? In Zuienkerke zijn nog tal van vervallen parkeerkaarten voor mensen met een handicap in omloop. Met deze inzamelactie wil de politie preventief het misbruik van deze parkeerkaarten indijken. Het gebruik van een vervallen kaart is immers strafbaar. Gelieve de vervallen kaart te bezorgen op het politiekantoor te Zuienkerke. Nog vragen? Lokale politie Blankenberge/Zuienkerke Verkeersdienst T 050/ of 050/ E BENT U OP ZOEK NAAR HULP VOOR IN UW HUIS EN IN UW TUIN? HET PWA BLANKEN- BERGE-ZUIENKERKE STEEKT U EEN HAND- JE TOE! Ben je woonachtig in Blankenberge of Zuienkerke dan kun je beroep doen op het PWA om je te helpen met boodschappen doen, je tuin te onderhouden, op de kinderen passen, het verrichten van administratieve formaliteiten of met het uitvoeren allerhande kleine klusjes zoals het behangen, schilderen van een woonkamer. Ook verenigingen kunnen een PWA-kracht inschakelen voor bijvoorbeeld het helpen organiseren van evenementen, het uitvoeren van klussen, administratieve taken... De volledige gedetailleerde activiteitenlijst werd samengesteld door de Raad van Bestuur van PWA- Blankenberge-Zuienkerke en is te raadplegen op het PWA-kantoor. De pwa-activiteiten worden uitgevoerd door langdurige werklozen of leefl oners, die in afwachting van regulier werk, op die manier bovenop hun werkloosheidsuitkering iets kunnen bijverdienen. 10 Wie beroep doet op het PWA betaalt een inschrijvingsrecht van 7,45 ongeacht de activiteit. De PWA-medewerker vergoed je per beginnende werkuur met een PWA-cheque. Die koop je ofwel op naam met belastingvoordeel aan 7,20 ofwel naamloos aan 5,95.

11 Beroep doen op het PWA levert verschillende voordelen op. De hulp die je krijgt is volledig wettelijk en gedekt via de PWA-verzekering. Het is relatief goedkoop met mogelijks belastingvoordeel er bovenop. Het geleverde werk door de pwa-werknemer stelt je in staat om meer tijd vrij te maken voor jezelf en voor andere dingen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de PWA-beambte: Guido Claeys. Dit kan door langs te komen op het PWAkantoor dat zich in de Werkwinkel van Blankenberge bevindt, p/a Kerkstraat 236; openingsuren: maandag en dinsdag van 9.00u tot 12.00u en in de namiddag alleen op afspraak. Het PWA-kantoor is bereikbaar, telefonisch via 050/ of via THOBO AANNEMINGEN Bouw en verbouwing Karweien en renovaties Gevel en voegwerken Elastische voegen Pleisterwerken Vloeren en faiences Opritten en terrassen Carports en tuinhuizen Riolering en funderingswerken Grond en wegeniswerken Van kelder tot dak is ons vak! 30 jaar vakmanschap tot uw dienst! THOBO.BE Tel.: Blankenbergse steenweg 64A - Zuienkerke 20 JAAR Leopold I-Laan Brugge Tel Fax Adviesburo Rony Stroo & partners Reeds 20 jaar uw vertrouwen WAARD in Verzekeringen beleggings- en successieadvies Kredieten en IMMO Contacteer ons voor GRATIS advies op MAAT!!!! 11

12 Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Openbare I Meetkerke I Nieuwmunster I werken Houtave I Zuienkerke I Meetkerke & Houtave technische I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster dienst I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke VERBOUWEN Houtave I Zuienkerke LOODS I Meetkerke TECHNISCHE I Nieuwmunster I Houtave DIENST I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- We zijn volop bezig met het verbouwen van de loods van onze technische dienst. Daardoor zijn we momenteel gehuisvest in de pastorie, net naast de loods. We blijven steeds bereikbaar via het nummer 050/ VRIJLIGGEND FIETSPAD Momenteel loopt een aanbesteding voor de aanleg van een vrijliggend fi etspad van Zuienkerke (dorp) tot aan de Brugse Steenweg. Deze werken mogen volgens onze vergunning pas starten na het broedseizoen. We gaan ervan uit dat deze werken starten na het bouwverlof. De werken zullen ongeveer een jaar duren. De gemeente heeft voor deze werken een 100% subsidie bekomen. DUBBELRICHTINGSFIETSPAD OOSTENDSE STEENWEG De aanleg van het dubbelrichtingsfi etspad langs de Oostendse steenweg heeft heel wat vertraging op gelopen. Van zodra het weer dit toelaat worden de restwerken(asfalteren en aanplant bomen) uitgevoerd. Ook de afvoer van de aarde aan het Breugelhof word zo snel mogelijk voltooid. De harde winter was de grootste oorzaak van deze te lange werkzaamheden. 12 Wim Cools, Schepen van openbare werken en technische dienst

13 Houtave Verkeer I Zuienkerke I Meetkerke & I Nieuwmunster mobiliteit I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I kerke I Zuien- Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I SNELHEIDSREMMENDE Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster MAATREGELEN I Houtave I Zuienkerke Binnenkort Houtave I Zuienkerke kan I Meetkerke je op onze I Nieuwmunster gemeente I Houtave enkele I Zuienkerke snelheidsremmende I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke maatregelen I Meetkerke I Nieuwmunster verwachten. I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Na I Nieuwmunster evaluatie I Houtave kunnen I Zuienkerke deze I Meetkerke in onze I Nieuwmunster wijken en I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- dorpen nog uitgebreid worden. Houtave Landbouw I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster & milieu I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I ACW Houtave VOERT I Zuienkerke ACTIE I Meetkerke TEGEN I Nieuwmunster ZWERFVUIL I Houtave I Zuienkerke Op Houtave 20 I Zuienkerke april zal I het Meetkerke ACW, I Nieuwmunster afdeling I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke in I Nieuwmunster samenwerking I Houtave I met Zuienkerke de I plaatselijke Meetkerke I Nieuwmunster jeugdverenigingen Zuienkerke ontdoen van al het I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke zwerfvuil. Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Iedereen die wil meehelpen is welkom. Afspraak om 13:30 uur op de parking achter het gemeentehuis. Achteraf wordt iedereen getrakteerd op lekkere pannenkoeken. Meer info: Voorzitster, Conny Van Belle, tel. 050/ Secretaris, Noël Delaere, 0478/ Hier foto van de medewerkers en de buit van vorig jaar! GOED OM TE WETEN Weten jullie dat de gemeente Zuienkerke nog altijd voor 25% tussenkomt voor een abonnement van DE LIJN!!!! En dat je in onze gemeente (uitgezonderd Nieuwmunster) voor 1 euro naar Brugge kan. Dit voordeel wordt door Brugge aangeboden alsook de fi nanciering hiervan. Meer info in de folders in het gemeentehuis of via De Lijn. Ook goed om te weten is dat er op onze gemeente vrij regelmatig snelheidscontroles georganiseerd worden. Dit op verschillende locaties en tijdstippen. Een verwittigd mens is er twee waard!!!! Wim Cools Schepen mobiliteit en verkeer. 13 LANDBOUWFOLIE Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke aan de landbouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen te brengen. Dit kan op woensdagnamiddag op het terrein van de Technische Dienst, Nieuwe Steenweg 39a van uur tot 16 uur op de hiernavolgende data: Woensdag 15 mei Woensdag 22 mei Woensdag 29 mei Woensdag 5 juni Woensdag 12 juni Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich eerst aan te melden bij de verantwoordelijke van de Technische Dienst Patrick Van den

14 Discretie geldt zeker voor uw geld... auto woning BiJStanD hospitalisatie aansprakelijkheid pensioen overlijden Bankzaken Sparen Beleggen Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen. Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor én met mensen. We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek. Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw concrete wensen en behoeften. De expertise van onze medewerkers, hun inzet en discrete persoonlijke benadering maken ook voor u zeker het verschil! Drie Koningen 17 de eeuwse polderherberg Boerenbrood met hesp diverse koude en warme schotels tea-room Open vanaf 11h30 gesloten op maandag, dinsdag en woensdag (in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag) Kerkhofstraat Houtave Tel Gaston Roelandtsplein Assebroek Oostendse Steenweg Meetkerke T F Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden Barbecue aan huis vanaf 30 personen 14

15 Fonteyne, die u dan een afgifteformulier bezorgt. De folies dienen aangeboden te worden onder volgende voorwaarden: de folies dienen zuiver te zijn (vrij van alle bestanddelen) er mogen geen putresten of andere vervuilingen aanwezig zijn = veeg- of bezemschoon geen touwen of andere bindmiddelen Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden geweigerd. Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht bij de milieudienst, tel. 050/ ROLCONTAINERS De gemeente Zuienkerke biedt haar inwoners de mogelijkheid een rolcontainer aan te kopen voor het sorteren van grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plantenresten, bladeren, verwelkte bloemen, U hebt de keuze tussen een rolcontainer met een inhoud van 240 l of een container van 360 l. De kostprijs: Een container van 240 liter kost 51 euro Van 360 liter kost 100 euro Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons te contacteren op het algemene telefoonnummer 050/ , zodat wij voor u de gewenste container bij IVBO kunnen bestellen. De ophaling geschiedt uitsluitend op afroep dwz. U verwittigt het gemeentebestuur wanneer u de container wenst te laten ledigen. De ophaling is voorzien op donderdag op vastgestelde data: 25/04 08/05 (woe!) 23/ 05 06/06 20/06 18/07 In het volgende polderkrantje worden de data van augustus tot en met november meegedeeld. 15 Per ophaling betaalt u 5 euro voor een container van 240 liter en 7 euro voor één van 360 liter. U betaalt na ontvangst van een factuur. Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met ons contact op te nemen. De milieudienst Tel. 050/ BERICHT AAN DE HANDELAARS EN ZELFSTANDIGEN Om de restafvalcijfers van het huisvuil te verminderen per inwoner doen wij een oproep aan alle handelaars en zelfstandigen meer gebruik te maken van de groene bedrijfsafvalzakken. Deze zakken zijn te verkrijgen in het gemeentehuis aan 20 euro per rol.(zelfde prijs als de bruine huisvuilzakken). Deze zakken zijn groter, sterker en fiscaal aftrekbaar. De bedrijfsafvalzak kunt u steeds gebruiken op de dag van de restophaling. Per jaar mag je maximaal 8 rollen aankopen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid, vragen wij ook deze groene zakken te gebruiken. Meer info: Patrick Van den Fonteyne, tel. 050/ ONZE OPHAALDIENST VRAAGT AANDACHT VOOR RESTAFVAL Uit statistieken blijkt dat afvalophalers die op een werkdag gemiddeld 1000 afvalzakken heffen aan het eind van de dag ongeveer 10 ton of kg in de vuilniswagen gegooid hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat wie in dergelijke omstandigheden lasten tilt van meer dan 15 kg, een hoger risico loopt op lage rugpijnen. 15 kg is daarom een aanvaardbaar gewicht voor de afvalophalers én is al jaren het voorgeschreven maximum toegelaten gewicht. Zwaardere zakken vormen een hypotheek op

16 ZEECENTRUM DE DE BRANDING WOONZORGCENTRUM - SERVICEFLATS WOONZORGCENTRUM - SERVICEFLATS HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF Koninklijke Baan Wenduine T Koninklijke Baan Wenduine T Voorkom een hoge energiefactuur en... Hou de koude buiten en het geld binnen... Om uw enkele ruiten door dubbele beglazing te vervangen. Gemakkelijk en zonder verandering geschikt voor alle houten ramen! GRATIS PRIJSOFFERTE Algemene glasonderneming E. Blomme & zonen Ontmijnersstraat Blankenberge tel

17 hun gezondheid. De vuilnismannen helpen ons met plezier van ons restafval af en willen dit graag tot aan hun pensioenleeftijd kunnen doen. Toch worden de ophaaldiensten regelmatig geconfronteerd met zakken die meer wegen Vanaf april 2013 zullen afvalzakken die meer dan 15 kg wegen niet meer worden meegenomen worden. Ook afvalzakken waaruit scherpe voorwerpen steken zullen niet worden meegenomen. Elk jaar zijn er een aantal gevallen waarbij een ophaler zich verwondt aan een scherp voorwerp dat door de afvalzak steekt. Dat geeft telkenmale aanleiding tot inspuiting tegen mogelijke infecties en soms ook tot het dichtnaaien van een opgelopen beenwonde. Scherpe voorwerpen moeten goed verpakt worden in bijvoorbeeld krantenpapier of andere verpakkingen. Injectienaalden, glas, aardewerk en andere breekbare zaken horen thuis op het containerpark. De ophalers zijn er voor u en uw afval. Zij zullen u dankbaar zijn dat u, bij het vullen van uw restafvalzak, ook aan hen denkt. RATTENBESTRIJDING Onze gemeentelijke rattenvanger heeft in het jaar 2012 weer uitstekend gepresteerd. Volgens het jaarrapport van de provincie West -Vlaanderen heeft Danny het best gescoord van de regio Brugse Polders. Met een vangst van bruine ratten staat hij aan de kop ; ook heeft hij de meeste gifbuizen en klemmen gezet. Profi ciat Danny voor je inzet en kunde! 17

18 Kruiskalsijde presents vrijdag 28 juni 2013 Spetterende BBQ met surprise act chateaubriand lamskroontje à volonté 19:00u uitgebreide receptie met hapjes prijs: 45,00 iedereen welkom inschrijven voor 23 juni 2013 mits voorschot van 25,00 Kruiskalsijde - Blankenbergsesteenweg Zuienkerke

19 Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Ruimtelijke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave ordening I Zuienkerke I Meetkerke Houtave I Zuienkerke & huisvesting I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Een I Nieuwmunster woonkrediet I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- VLAAMS WONINGFONDS Vlaams woningfonds cvba. vanaf 1,5%? Mis die kans niet! Het vlaams woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor: de aankoop van een woning of appartement; het uitvoeren van werken aan een woning of appartement; een nieuwbouw. Een bestaande hypothecaire lening kan het vlaams woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen. Wie komt in aanmerking? Gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen. Rentevoet? De rentevoet wordt berekend in functie van het netto belastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging van de woning. de rentevoet bedraagt minstens 1,50 % voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2 % voor een gezin met 1 kind ten laste. Hoe hoger het aantal kinderen, hoe lager de rentevoet. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet van de vlaams woningfonds-lening 1,80 %! Inkomen? Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig 19 gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. De woning? De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden. Hoeveel kan je lenen? Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting. De lening kan nooit meer bedragen dan 95 % van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement. Je vindt meer informatie over de voorwaarden en onze kantoren en zitdagen in uw buurt op Jacques Demeyere Schepen van wonen EENVOUDIG GELD LENEN EN ENERGIE BESPAREN? Leen aan max 2 % voor energiebesparende maatregelen! Bespaar op uw energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning. Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het gebruik van superisolerend glas, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het plaatsen van een zonneboiler,. Het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De gemeente zuienkerke heeft een overeenkomst gesloten met WVI (west-vlaamse intercommunale) die optreedt als kredietverstrek-

20 ker voor het fonds ter reductie van de globale energiekost. Dit federale fonds verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrest bedraagt 2% per jaar. Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen. Er is geen inkomensbeperking van kracht. zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening. Renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in ocmw begeleiding. Doe tijdig je aanvraag want per jaar kunnen slechts een beperkt aantal leningen worden toegestaan. haal nu het inlichtingenformulier bij je stad/gemeente of download het via En zo geniet je een leven lang van een energiezuinige woning. OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN!!! STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS BINNEN VOOR 27 juni Oproep aan de verenigingen: consulteer de webiste van Zuienkerke om de beschikbaarheid van de zalen te raadplegen vooraleer een activiteit te plannen. - gemeentehuis Zuienkerke - vergaderzalen - reservatieoverzicht per maand ENERGIETECHNIEKEN WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS SANITAIR VERWARMING VENTILATIE Jan Bosschaert 0477/ Nick Demaecker 0478/

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang mei 2012 4AUTOMATISCHE INDEXERING Tegenstanders van automatische indexering komen altijd aanzetten met de afgeleide

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie