Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe haal je het meest uit dit werkboek?"

Transcriptie

1 werkboek 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie Maar wat als? Van angst naar vrijheid Dat kan ik niet! Van afzondering naar vrijheid Maar ik heb geen tijd. Van druk-zijn naar ruimte Hoe begin ik? Initiatieven nemen Wat is Gods aandeel? Bidden en antwoorden Wat zeg ik dan? Over het geloof spreken Mijn vrienden lijken niet echt geïnteresseerd te zijn. De Bijbel bestuderen Ik kan dit niet alleen. Samenwerken En hoe nu verder? Begeleiding van de wedergeboorte 74 Noten James A. Petersen en Michael Shamy 2010 Navigator Boeken, Driebergen Alle rechten voorbehouden Oorspronkelijke titel: The Insider. Workbook Oorspronkelijke uitgever: NavPress, Colorado Springs, CO 80935, USA Vertaling: G. Riemens Omslag en zetwerk: HAS, Ede

3 Inleiding Christenen hebben allemaal hun eigen, unieke verzameling relaties. Ze zijn insiders in hun gezin, in hun buurt, op hun werk, en in hun sociale netwerken. Je zult hun foto s niet in een zendingsblaadje vinden, en er zal ook niet een biografie over hun leven verschijnen. Toch zijn ze onmisbaar bij de uitvoering van Gods plan. Insiders hoeven niet naar een speciale plaats te gaan of zich bij een bepaalde organisatie aan te sluiten om te kunnen spreken van een bediening. Hun bediening is op de plek waar ze zijn. Ze zijn de sleutelfiguren bij de verbreiding van het evangelie in het gezin, op het werk, of in welke andere sociale context dan ook. Maar er zijn er zo weinig! Waarom zijn er zo weinig effectieve insiders? Gebrek aan erkenning en bemoediging is de belangrijkste oorzaak. In zijn boek The Rise of Christianity stelt Rodney Stark: De voornaamste oorzaak van de groei [van het christendom] was de gezamenlijke en bewuste inspanning van het groeiende aantal christelijke gelovigen die hun vrienden, familieleden en buren uitnodigden om het goede nieuws te delen. 1 Toch was binnen driehonderd jaar na het ontstaan van het christendom geestelijk werk het domein van professionals geworden. De hedendaagse praktijk van het kerkelijk leven biedt weinig tot geen ruimte aan de strategische bediening van de insider. Je hoort niet vaak dat mensen aangemoedigd worden: Blijf thuis! Heb een goede tijd met je niet-gelovige vrienden. Wij staan achter je! Het vereist de nodige tijd en toewijding om geloofwaardige en betekenisvolle relaties met niet-gelovigen op te bouwen. Je moet groeien in liefde en begrip. Voor sommigen betekent het dat ze nieuwe inzichten zullen ontwikkelen die hun bediening een nieuwe inhoud zullen geven. Het vereist specifieke vaardigheden om te weten wat je moet doen en hoe. De insider heeft steun van andere insiders nodig en coaching en bemoediging van betrouwbare mentoren. En bovenal moeten insiders blijven groeien in hun eigen relatie met de Heer. Doel Het hoofddoel van dit werkboek is je te helpen als een vruchtbare insider te leven. Meer specifiek gezegd zal dit boek: je een beter inzicht geven in wat de Bijbel te zeggen heeft over de uiterst belang- 3

4 rijke rol die je mag spelen bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. misverstanden en hindernissen aanwijzen die tot frustratie en schuldgevoelens kunnen leiden bij het delen van je geloof als insider. je leren om de leefstijlkenmerken van een insider te begrijpen en toe te passen. Het begrip insider is niet moeilijk te bevatten. Ook is de bijbelse basis eenvoudig uit te leggen. We hebben deze ideeën in het boek De insider uiteengezet. Maar voor de meeste mensen komt de echte uitdaging pas als ze moeten gaan toepassen wat ze geleerd hebben. Daarom hebben we dit werkboek gemaakt om je te helpen dat in praktijk te brengen wat in De insider beschreven wordt. Dit boek is niet hoofdzakelijk bedoeld als bijbelstudie, maar vooral als een stuk gereedschap voor de praktijk. Hoe haal je het meest uit dit werkboek? Doe het niet alleen Dit werkboek is bedoeld om gebruikt te worden door een groep vrienden in een veilige en vertrouwde omgeving. Je kunt elkaar ondersteunen en helpen door elkaars verhalen aan te horen, door onderling begrip, door je moeilijkheden en frustraties te delen en door elkaar te bemoedigen. Samen kun je de aangeboden stof verwerken en toepassen. Er staan twee soorten vragen in dit werkboek: theoretische en praktische. De theoretische vragen helpen je de sleutelbegrippen over leven als insider te begrijpen. De praktische vragen helpen je bij de toepassing van wat je geleerd hebt. Zorg ervoor dat je de theoretische vragen behandeld hebt voordat de groep bij elkaar komt. Lees de relevante gedeeltes uit De insider. Als je vervolgens bij elkaar komt, concentreer je dan op de praktische vragen. Bespreek de casestudy s, waarin gevraagd wordt wat jij zou doen als je in de schoenen stond van de betreffende persoon. Bespreek hoe je het vroeger deed of hoe je het in de toekomst aan wil pakken. Bespreek de hindernissen waarmee je te maken hebt, zoals te grote werkdruk of angst. Bemoedig en ondersteun elkaar. Je hoeft niet per se alle vragen die je thuis bestudeerd hebt te bespreken. Bid Het hart is de poortwachter van de ziel. De toestand van je hart bepaalt wat je ziet en leert. Bid voor een ontvankelijk hart. 4

5 Maak duidelijke afspraken met jezelf Bereid je goed voor. Elk hoofdstuk in dit werkboek bevat vragen om over na te denken. Schrijf je gedachten en vragen op in de daarvoor bestemde ruimte. Bid dat je je met je hele hart en ziel mag inzetten om dat wat je leert, door zelfstudie of van anderen, ook in praktijk te brengen. Kom regelmatig bij elkaar. Wees trouw in het bezoeken van de bijeenkomsten. Laat jezelf zien in de groep zoals je werkelijk bent. Wees eerlijk en open. Breng dingen in praktijk terwijl je nog in het leerproces zit. Terwijl je in vertrouwen op God dingen in praktijk probeert te brengen, zullen er nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe vragen rijzen die je leven als insider kunnen vormen. Wacht niet totdat je alle hoofdstukken gedaan hebt voordat je ermee aan de slag gaat. Breng het geleerde meteen in praktijk. Zoek een coach De apostel Paulus schreef aan de insiders die in de Romeinse kolonie Filippi woonden: Ik hoop nog graag een tijdje te kunnen blijven als jullie begeleider, terwijl jullie verder groeien en met blijdschap op God vertrouwen (Filippenzen 1:25, msg). Zoek biddend naar iemand die je coach kan zijn bij je groei als insider. Dit moet iemand zijn die bijbelse kennis weet te integreren in zijn of haar leven, iemand die zelf als insider leeft. Deze persoon kan je helpen de kloof te overbruggen tussen wat je leert en hoe je leven er nu uitziet. Je unieke wereld als insider Vul onderstaande tabel in met de namen van niet-gelovigen voor wie jij een insider bent. Deze mensen hoeven niets los te laten, nergens naartoe te gaan, en zich nergens bij aan te sluiten om Jezus te kunnen zien en horen. De onzichtbare Christus wordt zichtbaar voor hen door jouw leven. Houd deze mensen in gedachten terwijl je dit boek doorwerkt. Gezin Toevallige ontmoetingen Buurtbewoners Vrienden (inclusief de vrienden van je kinderen en hun gezinnen) Contacten met mensen die hun beroep uitoefenen (kapper e.d.) 5

6 1 Gods eeuwige plan en de insider Ik ben van mijn lief, en hij verlangt naar mij. Hooglied 7:11 We hebben allemaal iets in het leven nodig dat groter is dan het leven van alledag. Wat we ook mogen bereiken, we zullen altijd een gevoel van zinloosheid blijven ervaren als wat we doen het hier en nu niet overstijgt. Waar gaat het om in dit leven? Wat is belangrijk? Er is maar één plek waar het antwoord te vinden is bij God zelf! Waar is Hij in deze wereld mee bezig? Een leven waarin geen rekening wordt gehouden met het plan van God is zinloos. Het maakt niet uit hoe hard we lopen, hoe hoog we vliegen, of welke kant we denken op te gaan als we niet volgens het plan van God leven, is ons leven vergeefs! De insider Lees hoofdstuk 1 uit De insider. Welke vragen roept dit hoofdstuk bij je op? Neem je vragen mee naar de groep. Reserveer tijd aan het einde van de bijeenkomst om vragen van deelnemers te bespreken. Als je geen antwoorden hebt, houd de vragen dan in gedachten terwijl je verder leest in het boek. Wat is God van plan in deze wereld? Efeziërs 1:3-10 bevat belangrijke informatie over waar God op dit moment mee bezig is in deze wereld. De apostel Paulus schreef het aan een groep nieuwe gelovigen in een corrupte samenleving. Hij wilde dat ze begrepen dat ondanks alles wat ze zagen gebeuren, God aan het werk was en dat zij een essentiële rol speelden bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. 1. Lees Efeziërs 1:3-10. Hoe beschrijft Paulus Gods plan? 6

7 2. Jezus is de centrale figuur bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. Bij vele gelegenheden verklaarde Jezus waarom Hij in de wereld was gekomen. Markeer de genoemde redenen in de volgende tekstgedeeltes. want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Marcus 10:45) De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. (Lucas 19:10) God heeft al die moeite om zijn Zoon te sturen niet gedaan om zo zijn beschuldigende vinger in onze richting te kunnen wijzen, om de wereld te vertellen hoe slecht ze is. Hij kwam juist om te helpen, om de Groepsoefening Noem enkele frustraties en niet-uitgekomen verwachtingen met betrekking tot het delen van je geloof. Wat hoop je uit de besprekingen van dit werkboek te krijgen? wereld weer te herstellen. (Johannes 3:17, msg) Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:3-10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10:10-11) Wat vind jij belangrijk in de door Jezus genoemde redenen? 3. Johannes heeft het volgende gebed opgetekend dat Jezus in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding bad. Dit gebed laat zien welke rol Jezus voor zijn volgelingen voor ogen had bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. Onderstreep die gedeelten die daarover spreken. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille 7

8 van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:15-23) Hoe zou je onze rol, zoals Jezus die beschrijft, willen samenvatten? God is vandaag in deze wereld aan het werk. Hij brengt een volk bij elkaar dat Hem eeuwig zal aanbidden en eeuwig zijn glorie zal weerspiegelen. De mensen van God zijn in de wereld met het oog op hen die Hem nog niet aanbidden en nog geen volgelingen van Christus zijn. Voor verdere studie Kijk welke taakomschrijving Petrus aan ons geeft in 1 Petrus 2:9-12. Casestudy Jack zegt: De laatste twintig jaar van mijn leven lijken wel een slechte film. Terwijl ik die voorbij zag lopen, dacht ik steeds bij mijzelf: dit script had ik niet in gedachten. Ik had het me heel anders voorgesteld Hij wacht even en vervolgt: en ik weet niet hoe ik ervoor kan zorgen dat het de volgende twintig jaar ook maar enigszins anders zal gaan. Zakelijk gezien is Jack erg succesvol. Hij heeft een goed huwelijk en zijn kinderen zijn dol op hem. Hij heeft een kerkelijke achtergrond, was actief in een christelijke studentenvereniging en is nu trouw lid van een plaatselijke kerk. Maar hij ziet weinig of niets wat erop wijst dat God ook maar iets door hem gedaan heeft! Hem was geleerd dat God een geweldig plan voor zijn leven had. Maar hij heeft nog niets zien gebeuren. Wat is Jacks probleem? Op welke manier kun je je identificeren met Jack? 8 Welke oplossingen zou je hem op grond van dit hoofdstuk willen suggereren? God wil dat elk aspect van ons dagelijks leven een afspiegeling van zijn eeuwige plan is. We kunnen als insiders deelnemen aan dat wat God vandaag in de wereld aan het doen is, precies op die plek waar we ons bevinden. Insiders zijn onmisbaar bij het zichtbaar maken van het onzichtbare plan van God. Onze taakomschrijving 4. Maak een taakomschrijving voor Jezus volgelingen in de wereld, gebaseerd op wat je tot nu toe geleerd hebt. Doel: Kwalificaties (Welke eigenschappen moet ik verder ontwikkelen?):

9 Functies (Wat moet ik doen?): Belangrijke relaties (Wie heb ik nodig om mij te helpen zo te zijn en deze dingen te doen?): 5. Wat gaat er in je om wanneer je je voorstelt dat God jou uitnodigt om dit als jouw taakomschrijving op je te nemen? Voel je je hierdoor direct aangesproken of voel je weerstand? 6. Blik terug op de afgelopen maand. Noteer de namen van de mensen met wie je sociale activiteiten hebt ontplooid: uit eten gegaan of thuis voor eten uitgenodigd, naar de film, enzovoorts. Zet een asterisk achter de niet-gelovigen. Wat zegt dit lijstje over je prioriteiten? 7. Zoek de komende zeven dagen gelegenheden om niet-gelovigen te groeten. Let erop of je glimlacht. Ga na of je belangstelling voor hen voelt of dat je liever met rust gelaten wilt worden. Kijk hoe ze reageren. Noteer je observaties en breng verslag uit aan je groep bij de volgende bijeenkomst. Het christendom groeide door de gezamenlijke en bewuste inspanning van het groeiende aantal christelijke gelovigen die hun vrienden, familieleden en buren uitnodigden om het goede nieuws te delen. 2 Groepsoefening Neem de tijd om te bidden voor elke persoon uit je groep. Bid dat iedereen zal zien hoe God hem of haar een unieke plaats als insider gegeven heeft. Vraag God om je te helpen belemmeringen, zoals overvolle agenda s en angst, te overwinnen. Bid dat God in de harten van de niet-gelovigen om je heen zal werken. Laat iedereen, als onderdeel van de gebedstijd, deze zin afmaken: Heer, in dit proces heb ik dit van U nodig:. 9

10 2 De insider en het Koninkrijk van God Jezus kwam uit de hemel als de volkomen insider, om midden tussen de mensen te leven die Hij hoopte te bereiken (zie Johannes 1:14). Hij vroeg vervolgens twaalf mensen om alles los te laten waar ze mee bezig waren, hun gezin te verlaten en Hem te volgen zodat Hij vissers van mensen van hen zou kunnen maken (zie Matteüs 4:18-22). Deze roeping van de twaalf heeft geleid tot de gangbare opvatting dat als iemand echt serieus Christus wil volgen, hij dit voorbeeld moet volgen en een dominee, priester of zendeling moet worden. Op de een of andere manier klinkt dit geestelijker dan om Hem in onze families en relationele netwerken te brengen. Maar wat bedoelt Jezus met Hem volgen? Wat zei Jezus tegen al die volgelingen die niet geroepen waren om hun werk en gezin achter te laten? Tegen de man die Hij genezen had van een onreine geest zei Hij: De insider Lees de hoofdstukken 2 en 3 uit De insider. Welke vragen roept het gedeelte bij je op? Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Wat gebeurde er toen? De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd (Marcus 5:19-20). 3 Ook nodigde Jezus de Samaritaanse vrouw niet uit om zich bij zijn reisgezelschap te voegen. Ze ging naar haar dorp terug en vertelde de mensen daar over Hem (zie Johannes 4:28-30, 39). En in zijn gelijkenissen sprak Hij voortdurend over het Koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen wat dat is en hoe het groeit. In dit onderwijs zien we hoe we niet-gelovigen kunnen helpen om iets van Gods Koninkrijk te ervaren. 10

11 1. In vraag 7 van hoofdstuk 1 vroegen we je om een week lang op te letten wie je groet en hoe je je voelt wanneer je mensen ontmoet. Wat heb je van deze oefening geleerd? (Als je deze oefening niet gedaan hebt, wat denk je dat je tegenhield?) 2. Welk idee of beeld krijg je bij het horen van de woorden Koninkrijk van God? 3. Matteüs 13:24-43 is een van Jezus verhalen over hoe we als burgers van het Koninkrijk leven. Jezus maakt duidelijk dat het nu niet de tijd is om ons van de wereld af te scheiden. We moeten als burgers van het Koninkrijk naast de kinderen van het kwaad leven. Waarom denk je dat God wil dat het graan (wij) samen opgroeit met het onkruid (niet-gelovigen die leven zonder God)? 4. Stel je voor dat je tussen alleen maar gelovige mensen zou wonen, volledig afgescheiden van alle niet-gelovigen. Hoe zou deze situatie je geestelijke groei bevorderen? Hoe zou die situatie je geestelijke groei hinderen? Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5:13-16 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Lucas 6:

12 5. Wat leert Jezus ons over hoe we ons tegenover niet-gelovigen om ons heen op moeten stellen? Overdenk Matteüs 5:13-16; Lucas 6:27-36; Lucas 14: Wanneer heb je de afgelopen week de gelegenheid gehad om een van de dingen te doen die Jezus noemt? Denk in het bijzonder aan een situatie met een niet-gelovige. Jezus vertelde verhalen om zijn toehoorders het Koninkrijk van God te leren begrijpen. Net als zij, hebben ook wij hulp nodig om het Koninkrijk om ons heen te zien. Jezus wil dat we begrijpen dat we het Koninkrijk zien telkens wanneer we mensen koninklijk zien handelen; telkens wanneer mensen vanwege hun liefde voor God de mensen rondom hen liefhebben. Veel mensen moeten hun bedrijf inkrimpen; we kennen allemaal mensen die in scheiding liggen en dan alleenstaand moeder worden; elke dag krijgen honderden mensen kanker. Overal om ons heen leven mensen met problemen. We zijn er zo gewend aan geraakt dat we de wrok, de boosheid en het egoïsme die gewoonlijk de reacties van mensen kenmerken, voor normaal aannemen. Maar we weten dat het Koninkrijk onder ons is wanneer we mensen zien die, gemotiveerd door de heerschappij van Christus in hun hart, barmhartigheid tonen in plaats van veroordeling, de waarheid spreken in plaats van deze te verdraaien, genade schenken in plaats van wraak zoeken, mensen dienen in plaats van hen misbruiken. Wanneer we zulke dingen zien gebeuren, weten we dat Gods heerschappij gevestigd is. De insider, p. 30, 31 Mensen kijken naar wat christenen doen en laten, en op basis daarvan beslissen ze of ze al dan niet geïnteresseerd zijn in wat we te bieden hebben. Welke niet-gelovige wil zijn leven spenderen aan bidden, maaltijden overslaan en geld weggeven? We willen niet dat mensen onze religieuze activiteiten zien, maar de goedheid en genade die voortkomen uit Gods liefde. De insider, p. 55 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Lucas 14: Stel je voor dat je zoontje in groep vijf van de basisschool zit. Je hebt zijn onderwijzeres ontmoet op een reünie van je vroegere school, maar verder heb je geen contact met haar. Je zoontje doet het goed op school, dus is er niet echt reden om een afspraak met de onderwijzeres te maken. Hoe zou je iets van Gods Koninkrijk aan haar kunnen laten zien (met de hulp van je eventuele echtgeno(o)t(e))? 12

13 Jezus leefde als een insider Jezus was niet schijnheilig, Hij deed wat Hij anderen leerde; Hij illustreerde zijn onderwijs met zijn manier van leven. Bij het religieuze establishment had Hij de reputatie goede vrienden te zijn met mensen die in de goot leefden. Jezus, Hij die zonder zonde was, die perfect en heilig was, bewoog zich vrijelijk onder hen die het tegenovergestelde waren. Hij stelde niet de voorwaarde dat de mensen eerst zouden veranderen voordat Hij zich met hen zou inlaten. Hierdoor waren vele mensen in staat zijn boodschap te zien en te horen. 8. Op bladzijde 5 staat een tabel om je relaties met nietgelovigen te noteren. Als je dat nog niet gedaan hebt, vul hem dan nu in. Wat denk je als je naar de ingevulde tabel kijkt? 9. Bedenk een klein initiatief waardoor je je vriendschap met iemand op deze lijst zou kunnen versterken. Je zou iets aardigs voor deze persoon kunnen doen, hem of haar uit eten vragen, of gewoon eens de tijd nemen om te luisteren hoe het gaat. Kijk naar je aantekeningen bij vraag 5 voor ideeën. Insider worden is een proces Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Matteüs 9:9-13 Jezus gebruikte beelden uit de landbouw om te beschrijven hoe de verbreiding van het Koninkrijk een proces is. Er moet in de loop van de tijd gezaaid, bewerkt en geoogst worden (zie Johannes 4:34-38). Niemand komt tot geloof in Christus tenzij God eerst de aarde van zijn hart bewerkt heeft en het zaad van Gods woord in de aarde gezaaid is. Het volgende plaatje illustreert dit proces. 13

14 Proces van evangelisatie Onverschilligheid en vijandigheid Onwetendheid Besluiteloosheid Bekering Leven als een discipel In de illustratie staat een serie hindernissen tussen de niet-gelovige en het kruis. Hij moet eerst over zijn onverschilligheid of vijandigheid tegenover het evangelie heen komen. De aarde van zijn harde hart moet opengebroken worden zodat het zaad erin kan ontkiemen en wortel schieten. Vervolgens moet zijn onwetendheid aangepakt worden onjuiste informatie moet gecorrigeerd worden en gebrek aan kennis aangevuld, zodat hij weet wie Jezus is en wat Jezus echt van hem wil. Als hij eenmaal het evangelie begrijpt, staat hij voor de keuze: stelt hij zijn leven onder het gezag van Jezus, of wil hij op zijn eigen voorwaarden doorgaan met zijn leven? Bij het onderzoeken van de leefstijlkenmerken van een insider zul je zien hoe je iemand in dit proces kunt begeleiden. Groepsoefening Denk aan een paar mensen waarvan je de namen genoteerd hebt op bladzijde 5. Waar denk je dat zij zich bevinden in het proces van het-op-weg-zijn naar Christus? Onverschillig? Onwetend? Nog geen beslissing genomen? Noteer je ideeën over waar ieder zich in het proces bevindt. 14

15 3 De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie Voordat ze christen werd, was Mary zeer actief in de studentenbeweging en het sociale leven van haar studentenhuis. Ze was insider in een unieke wereld van relaties. Toch was ze binnen twee jaar nadat ze christen was geworden zo druk met haar christelijke activiteiten dat ze geen tijd meer had voor haar oude vrienden. Die begrepen haar niet en voelden zich door haar afgewezen. Mary overweegt nu om fulltime christelijk werker te worden. Dit zou kunnen zijn wat God wil dat Mary doet. We hebben mensen nodig die beschikbaar zijn om andere culturen met het evangelie te bereiken. We hebben ook mensen nodig die beschikbaar zijn om als mentor op te treden en andere gelovigen te helpen zich te ontwikkelen. Maar het verontrustende aan Mary s verhaal is dat niemand de manier waarop ze met haar niet-gelovige vrienden omging ter discussie stelde. Niemand sprak met haar over de waarde en het bestaansrecht van de insider. De enige boodschap die zij kreeg, kwam van fulltime christelijk De insider Lees hoofdstuk 4 van De insider. X (Zo mogelijk ook de hoofdstukken 5 en 6.) Welke vragen roept het gedeelte bij je op? werkers die haar door hun voorbeeld en hun woorden duidelijk maakten dat de echte actie ergens anders plaatsvond. 1. Is het je gelukt om een bepaald initiatief te nemen in relatie tot een niet-gelovige (hoofdstuk 2, vraag 9)? Zo ja, wat gebeurde er? Zo niet, wat denk je dat je daarin belemmerde? Hoe dan ook: welke gedachten en gevoelens heb je bij deze ervaring? Een goed begrip van hoe het evangelie zich tijdens de vroege kerk verbreidde, zou Mary kunnen helpen bij het nemen van een besluit. Het boek Handelingen laat drie verschillende maar complementaire benaderingen zien bij de verbreiding van het evangelie: natuurlijke verbreiding, het apostolische team en plaatselijke verbreiding. 15

16 16 Natuurlijke verbreiding In Handelingen 2-11 lezen we hoe het evangelie zich op natuurlijke wijze verbreidde door een goed voorbereide groep van honderdtwintig mensen die met Jezus opgetrokken waren. De menigte die zich in Jeruzalem voor het Pinksterfeest verzameld had, reageerde direct en diep onder de indruk op hun verkondiging van het evangelie. De rest van de mensen in de stad werd aangetrokken door de positieve veranderingen die ze zagen in het leven van de nieuwe bekeerlingen. Misschien zou de groei tot de stad Jeruzalem beperkt zijn gebleven, ware het niet dat er een vervolging uitbrak na de steniging van Stefanus (zie Handelingen 7:54-60). Handelingen 11:19 beschrijft wat er gebeurde toen deze mensen zich in de omringende gebieden van Jeruzalem verspreidden. Ze kwamen in contact met Arameessprekende Joden en Joden die de Griekse taal en gewoontes overgenomen hadden. Hoewel het evangelie zich geografisch verspreidde, bleef het wel (met een paar belangrijke uitzonderingen) binnen de Joodse cultuur er werden alleen Joden bereikt. Het team van apostelen Het Griekse woord apostel betekent gezondene. Het Nieuwe Testament noemt de oorspronkelijke elf discipelen plus Mattias apostelen. In die zin was het een unieke rol tijdens een unieke periode. De Bijbel gebruikt de term echter ook voor andere gezondenen, onder anderen voor Paulus en Barnabas. De apostelen reisden door het Romeinse Rijk met kleine teams van vrienden om het evangelie in de grote steden van die tijd te planten. Ze investeerden de nodige tijd om de eerste vruchten, in de vorm van plaatselijke gelovigen, te verzorgen. Er werd een bruggenhoofd gevormd, een generatie die als fundament kon dienen. Vervolgens verliet het team van apostelen de stad en vertrouwde de rest van het werk aan de plaatselijke gelovigen toe, die het evangelie via hun gezinnen en relationele netwerken verder in de stad verbreidden. Deze verdere verbreiding vroeg om een andere aanpak dan die van het team van apostelen. Vandaag geldt hetzelfde! Zendelingen kunnen een samenleving die nog niet bereikt is binnenkomen als vreemdelingen en een bruggenhoofd vormen. Maar tenzij de nieuwe plaatselijke gelovigen in hun relationele netwerken als insiders gaan fungeren, zullen de vruchten van deze zendingspogingen beperkt blijven. Uit het boek Handelingen en de brieven van Paulus kunnen we opmaken dat Paulus

17 een apostolische/mobiele bediening had waarbij hij: naar mensen werd gestuurd die op grote afstand van zijn thuisbasis woonden; naar mensen werd gestuurd die al met de Bijbel opgevoed waren (Joden, en Grieken die de synagoges bezochten); niet lang op dezelfde plek bleef slechts een paar weken of een paar jaar in één plaats; zich toelegde op het leggen van een goed fundament; als uitgangspunt de prediking van het evangelie nam om diegenen binnen te halen van wie het hart al voorbereid was. Wat karakteriseerde de apostolische/mobiele bediening van Paulus? Om Paulus apostolische/mobiele bediening te bestuderen, zie Handelingen 13:1-5, 14, 44; 14:1; 18:1-6; 1 Korintiërs 3:10-11; 9:19-22; 2 Korintiërs 10: De plaatselijke verbreiding Wat gebeurde er nadat het team van apostelen de stad verlaten had? De lakmoestest van Paulus werk was wat de plaatselijke gelovigen verder met het evangelie deden. Bij verschillende gelegenheden verbond Paulus de uitdrukking vruchteloos (nbg) of voor niets (nbv) aan zijn apostolische bediening. Hij gebruikte het Griekse woord kenos. Letterlijk betekent dat leeg. Figuurlijk gebruikt betekent het waardeloos, doelloos, of zonder effect. Paulus wilde bepaalde dingen zien gebeuren in en door de plaatselijke gelovigen, zodat hij kon concluderen dat zijn bediening in een stad of gebied zijn doel had bereikt. 2. Wat wilde Paulus zien gebeuren in en door de plaatselijke gelovigen? Lees Filippenzen 2:14-16; Romeinen 12:14-21; 1 Korintiërs 5:9-13; en Kolossenzen 4:2-6. Schrijf je conclusies op. 3. Kies als samenvatting vijf woorden of uitdrukkingen om de plaatselijke bediening te beschrijven. (Je zou het kunnen vergelijken met de apostolische/mobiele bediening.) 17

18 Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Filippenzen 2:14-16 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:14-21 De insider De eerste generatie gelovigen in Korinte stond voor vele uitdagingen. Het was verleidelijk om deze problemen op te lossen door zich terug te trekken uit de immorele samenleving waarin ze zich bevonden. Maar in 1 Korintiërs 7 drong Paulus er bij hen op aan om te blijven waar ze waren in hun cultuur. Ben je op zoek naar je roeping en vraag je jezelf af wat God wil dat je moet doen? Paulus zegt: Doe je ogen open en kijk! Je zit er middenin! Sommige van je relaties zijn goed, andere zijn slecht, maar ze hebben allemaal nieuw potentieel nu je een burger van het Koninkrijk van God bent geworden. Ga naar dat burgerschap leven; Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt (Filippenzen 2:16). Dat is wat het betekent om een insider te zijn! Het concept van de insider stelt veel van onze traditionele aannames over geestelijk werk ter discussie: Voor meer over Paulus uitdaging aan de Korintiërs, zie De insider, p

19 Veronderstellingen bij de traditionele bediening De gewone gelovige speelt een ondergeschikte rol. De gewone gelovige is een toeschouwer. De gewone gelovige helpt de geestelijkheid in haar bediening. De geestelijkheid heeft de leiding over de bediening. Geestelijk werk is voor mensen met speciale gaven. Kom en help ons om dit programma uit te voeren. Ik kan geen geestelijk werk doen zonder veel training. Succes uit zich in grote aantallen. Geestelijk werk binnen de kerkmuren is een teken van toewijding. Veronderstellingen bij de bediening door insiders De gewone gelovige heeft een sleutelrol. De gewone gelovige is een onmisbare deelnemer. De gewone gelovige doet het geestelijk werk. De heilige Geest heeft de leiding over het geestelijk werk. Iedereen kan een bijdrage hebben. Waar je bent, daar is je bediening. Ik kan nu meteen mijn bediening beginnen met wat ik heb. Klein beginnen is OK. De opdracht van de kerk is geestelijk werk in de wereld. 4. Welke van de vooronderstellingen bij de bediening door insiders vind jij het moeilijkst te accepteren? Waarom? Welke zijn moeilijk voor je kerk om te accepteren? Waarom? 5. Lees het verhaal aan het begin van dit hoofdstuk nog een keer. Wat heb je tot nu toe geleerd dat Mary zou kunnen helpen om te beslissen hoe ze de rest van haar tijd aan Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: Verwijder wie kwaad doet uit uw midden. 1 Korintiërs 5:9-13 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Kolossenzen 4:2-6 19

20 de universiteit gaat besteden? Hoe zou Mary bijvoorbeeld de instructies van Paulus in praktijk kunnen brengen op de universiteit? 6. Wat heb je geleerd dat Mary zou kunnen helpen om te beslissen hoe ze de rest van haar leven zal besteden? Casestudy Hoe zou Mary kunnen doen wat Jezus onderwees over leven in het Koninkrijk in het vorige hoofdstuk? 7. Bekijk vraag 6 uit hoofdstuk 1. Welke veranderingen zou je in je sociale leven willen maken in het licht van wat je bestudeerd hebt? We willen niet dat mensen onze religieuze activiteiten zien, maar de goedheid en genade die voortkomen uit Gods liefde. De insider, p. 55 Een insider onder christenen Je bent niet alleen een insider in een unieke kring van niet-gelovigen, maar ook in een unieke kring van gelovigen. Je kunt je bediening vermenigvuldigen door andere christenen te helpen zien hoe zij insiders kunnen zijn. Je hoeft geen expert te zijn. Met welke christen zou je iets kunnen delen van wat je uit dit werkboek geleerd hebt? Groepsoefening Bemoedig elkaar om deze week een nieuw initiatief te nemen als burger van het Koninkrijk. Hoe zou jij kunnen doen wat Paulus of Jezus ons geleerd heeft? Noem een niet-gelovig iemand uit je leefomgeving en vraag de groep voor je te bidden om creatief inzicht om deze persoon iets van Gods liefde te laten zien. Of nodig iemand uit om iets leuks te doen. Ga met een niet-gelovig iemand uit eten, misschien samen met iemand anders uit je groep. 20

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Predik mijn evangelie

Predik mijn evangelie Handleiding voor zendingswerk Predik mijn evangelie (zie LV 50:14) Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 16

Handelingen hoofdstuk 16 Handelingen hoofdstuk 16 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Onschuld en sluwheid Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Duif en slang in één persoon Schriftlicht

Nadere informatie