FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERING VAN UW BEDRIJF"

Transcriptie

1 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013

2 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE

3 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes REDACTIE Eric Bastin, Werner Lapage, Johan Van Praet, Dirk Vandendaele VORMGEVING EN PRE-PRESS Vanessa Solymosi, Landmarks DRUK Geers Offset WETTELIJK DEPOT D/0140/2013/7 Cette brochure est également disponible en français De inhoud van deze brochure vindt u eveneens op (Publicaties > Publicaties - gratis) De informatie in deze brochure is met uiterste zorg samengesteld door de experts van BDO. Noch BDO, noch het VBO kunnen op eender welke wijze aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of foutieve informatie in deze brochure. In geen geval kunnen noch het VBO, noch BDO aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, economische of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de informatie of gegevens uit deze publicatie. Niets uit deze uitgave mag door elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgezonderd zijn korte fragmenten, die uitsluitend ten behoeve van recensies geciteerd mogen worden.

4 BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID samen voor een sterke financiering Om te kunnen groeien, heeft een bedrijf behoefte aan financiering. Daarom is het van belang dat een ondernemer de financieringsstructuur van zijn bedrijf permanent bewaakt. Wie solide cijfers kan voorleggen, kan investeerders vlotter overtuigen om met kapitaal of krediet over de brug te komen. Toch lijkt dit vandaag de dag moeilijker haalbaar dan ooit. In ons land mag dan wel nog voldoende kapitaal en krediet beschikbaar zijn om een sterk investeringsdossier te financieren, de kapitaal- en kredietverschaffers zijn minder happig geworden om financiering te verstrekken. Bovendien weegt de crisis op de bedrijfsresultaten van de ondernemingen, waardoor ze over minder eigen middelen beschikken om nieuwe investeringen te financieren. De overheid is minstens mede verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving die de toegang tot financiering tegen een competitieve kostprijs mogelijk maakt. In de eerste plaats moet ze het economisch vertrouwen verder herstellen. Zo moeten de overheidsfinanciën terug op orde worden gebracht, mag de hervormingstrein die in 2012 in beweging werd gezet niet stilvallen, en moeten de juiste maatregelen worden genomen om de concurrentiekracht van onze bedrijven te herstellen. Vervolgens moet de overheid dringend de juiste randvoorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemingsklimaat. Dat zal de ondernemingen in staat stellen om voldoende winst te genereren waarvan ze een deel terug in de onderneming kunnen investeren. Het niet verder in vraag stellen van de notionele interestaftrek is daarbij een belangrijk element. Deze maatregel deed immers de fiscale discriminatie tussen de financiering via vreemde middelen en deze via eigen middelen verminderen. Hierdoor is de kapitaalstructuur van de Belgische ondernemingen substantieel verbeterd, wat het hen mogelijk heeft gemaakt de crisis van 2008 en de volgende jaren beter te doorstaan. Ten slotte moet de overheid weten dat bijkomende belastingen op sparen en beleggen het ondernemerschap zullen fnuiken, want de vergoeding die een ondernemer netto ontvangt voor de grote risico s die hij vaak neemt, moet in balans FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 3

5 zijn met zijn inspanningen en dit risico. En voor verschaffers van kapitaal geldt dezelfde redenering. Bijkomende belastingen zouden een nieuwe deuk geven aan de risicoappetijt bij investeerders en dus de financiering van ondernemingen nog verder bemoeilijken. Maar de ondernemer mag niet bij de pakken blijven zitten. Er is een correlatie tussen een degelijk voorbereide financieringsaanvraag en de kans op succes om de financiering toegekend te krijgen. Zoals het een goede huisvader betaamt, moet de ondernemer dus een degelijke kennis hebben van de financiën van zijn zaak, en een gefundeerd dossier opbouwen. De ondernemer die een project gefinancierd wil krijgen, zal snel vaststellen dat er een uitgebreid portfolio financieringsinstrumenten bestaat, waarvan sommige met uitgesproken voor- en nadelen, afhankelijk van de omstandigheden. Voor elke specifieke financieringsnood is er een oplossing op maat. Met als gevolg dat men soms in eerste instantie door de bomen het bos niet meer ziet. Vandaar deze brochure. Ze werd opgesteld door financiële experts bij BDO en geeft een compact overzicht van de belangrijkste financieringswijzen. Ze maakt de ondernemer wegwijs in het optimaal financieren van zijn bedrijf en illustreert de theorie aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Deze brochure is onmisbare literatuur voor iedere ondernemer die wil groeien. Wij wensen u veel leesgenot. Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder VBO Hans Wilmots CEO BDO 4 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

6

7 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF INHOUD WOORD VOORAF 3 ECONOMISCH KLIMAAT REMT FINANCIERING 8 BEGRIPPENLIJST 10 HOE IS DEZE BROCHURE OPGEBOUWD? Elk bedrijf en elk project zijn eigen financiering Het aanzien van een bedrijf Op elk moment de juiste financiering Voor ieder project de juiste financiering 15 CASE ThromboGenics 02 De beurs als gangmaker voor vertrouwen 16 Determinanten voor een ideale vermogensstructuur Cijfers lezen en interpreteren De gouden balansregel De wereld van de boekhouding versus de wereld van de cash Basisinzichten in financiële analyse De financieringsbehoefte van een onderneming De kapitaalstructuurbeslissing 25 CASE Participatiefonds Wat houdt u of de bank nog tegen? De conservatieve benadering De agressieve benadering De gemengde benadering Timing en flexibiliteit De diverse bronnen en vormen van financiering Kapitaal Family, Friends & Fools Business angels Private equity - venture capital - hedge funds 31 CASE Ateliers Cerfontaine Balans tussen inspraak, eigen middelen en bankkrediet De beurs 34

8 2. Quasikapitaal Stabiliteit Converteerbare obligaties Hybride financiële instrumenten 39 CASE Omega Pharma Obligatielening in ruil voor flexibiliteit, risicospreiding en meer autonomie Senior schulden Bankschulden Zekerheden Risico s Zekerheden Zakelijke zekerheden Persoonlijke zekerheden Morele zekerheden Sleutelelementen voor het efficiënt aantrekken van kapitaal De voorbereiding Investeerders of bankiers overtuigen Onderhandeling en afsluiting 57 CASE Schyns Peugeot-concessiehouder Schyns predikt vertrouwen en eenvoud Fiscale aspecten verbonden aan de financiering Financiering met eigen middelen Kapitaal Rekening-courantvennoot (financiering door quasi eigen middelen) Schuldfinanciering Aftrekbaarheid van de interesten Roerende voorheffing 69 BESLUIT 70 BRONNEN 72

9 ECONOMISCH KLIMAAT REMT FINANCIERING Het aanhoudende moeilijke economische klimaat baart veel bedrijfsleiders kopzorgen. Behalve met sterk crisisgebonden problemen, zoals een stagnerende verkoop en investeringen die worden uitgesteld, worden ze ook geconfronteerd met een financiering van de bedrijfsactiviteiten, die vandaag de dag stroever verloopt dan vóór de crisis. Dat heeft uiteenlopende oorzaken. Vooreerst is het voor veel ondernemingen, net omwille van de crisis, minder evident geworden om via eigen middelen bedrijfsprojecten te financieren. De zwakke economie weegt immers aanzienlijk op de winstgevendheid van bedrijven. Cijfers van de Nationale Bank van België tonen bijvoorbeeld aan dat het nettobedrijfsresultaat, na een daling met meer dan 20% in 2009, nog altijd 10% lager noteert dan het precrisisniveau. En het is nu eenmaal een economische wetmatigheid dat investeringen in een bedrijf best voor een deel met eigen middelen worden gefinancierd. Wantrouwen tempert risicoappetijt Daarnaast loopt het aantrekken van externe middelen minder gesmeerd. Ook dat is deels een gevolg van de lagere winstgevendheid, die op haar beurt de terugbetalingscapaciteit van een onderneming kan aantasten. Daardoor stijgt het risico op wanbetaling, het zogenaamde kredietrisico, waardoor een kredietverstrekker minder geneigd zal zijn om een lening toe te kennen. Bovendien groeide de huidige financiële en economische crisis ondertussen uit tot een vertrouwenscrisis. Op de financiële markten tempert deze groeiende onzekerheid de risicoappetijt bij beleggers fors. In vele gevallen stellen we een vlucht vast van aandelen naar meer veilige beleggingen, zoals overheidsobligaties. Grotere bedrijven kunnen hier nog van profiteren door zelf bedrijfsobligaties uit te geven, maar dit geldt duidelijk niet voor de gemiddelde kmo. In het algemeen is er dus minder risicokapitaal beschikbaar voor de ondernemingen. Gelukkig is er van een algemene credit crunch in ons land niet echt sprake. Cijfers van de Nationale Bank bevestigen dit opnieuw: de bancaire kredietverstrekking 8 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

10 aan niet-financiële vennootschappen groeide in 2012 op jaarbasis met gemiddeld 2,1%. In de eurozone is dat groeitempo zelfs negatief sinds juni Ook de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten is een van de laagste en meest stabiele binnen de eurozone. Toch valt niet te ontkennen dat ook in België kleine bedrijven en zelfstandigen, crisisgevoelige sectoren en exportgerichte ondernemers vandaag vaker een njet te horen krijgen van hun bank. Banken houden in economisch moeilijke tijden vaker de vinger op de knip wanneer de risico s op verlies te groot worden. Schaarste door structurele ingrepen De conjuncturele verklaringen voor de problemen bij het vinden van voldoende financiering zijn één zaak. Het krimpende financieringsaanbod wordt nog versterkt door een aantal structurele evoluties. Zo zijn de plannen om het wettelijke kader voor financiële instellingen (bv. Basel-III, Solvency-II, ) aan te scherpen, al vergevorderd. Ook die kunnen op middellange termijn de toegang tot financiering tegen een competitieve prijs voor ondernemingen duidelijk beïnvloeden. Hoewel de nieuwe regels nog niet definitief zijn, wijzen verschillende elementen op mogelijke schaarste voor financieringen op lange termijn waaronder het investeringskrediet op meer dan 7 jaar en voor het beschikbaar stellen van risicokapitaal. De set van nieuwe internationale regels wordt heel waarschijnlijk op 1 januari 2014 van kracht voor de Europese banken. Met deze uitdagingen in het verschiet is het duidelijk dat het garanderen van een vlotte toegang tot financiering ook de komende jaren hoog op de agenda zal staan. Om zijn investeringsprojecten en zijn groei gefinancierd te krijgen, moet de bedrijfsleider, meer nog dan vandaag al het geval is, op de hoogte zijn van de diverse financieringsvormen en hun respectieve voor- en nadelen. FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 9

11 BEGRIPPENLIJST Achtergestelde lening: een leningsovereenkomst waarbij de terugbetaling aan de schuldeiser achtergesteld is. Dat betekent dat andere schuldeisers eerst worden betaald volgens de afgesproken voorwaarden. Business Angels: (ex-) ondernemers die willen investeren in beloftevolle startende of snelgroeiende ondernemingen. Gemiddeld investeren zij tussen euro en euro. Naast financiële steun, stellen zij ook hun jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van de ondernemer. Crowdfunding: een alternatieve vorm van financiering waarbij het grote publiek via internetplatforms wordt aangesproken zonder bemiddeling van de traditionele actoren (banken, overheden, private equity,...). De particuliere belegger neemt een belang in het kapitaal van het bedrijf en financiert op die manier bedrijfsprojecten. Boekhoudkundig gezien zijn het geen eigen middelen, maar ze vertonen er wel bepaalde kenmerken van dankzij hun stabiliteit, hun mogelijke omzetting naar kapitaal of de vergoeding die eraan gekoppeld is. Voorbeelden zijn achtergestelde leningen, converteerbare obligaties, mezzanineleningen en participatieleningen. Straight loan: of voorschot op vaste termijn is een kortlopend krediet bestemd voor grote behoeften aan liquide middelen. In tegenstelling tot een kaskrediet zijn zowel de looptijd, de intrestvoet als het bedrag vooraf vastgelegd. Thin capitalisation (debt equity ratio): of onderkapitalisatieregeling beperkt de (fiscale) interestaftrek voor vennootschappen met een verhoudingsgewijs laag kapitaal en hoge leningen. Het merendeel van de OESOlanden bestrijdt deze praktijk door thin-cap rules, die verschillen van land tot land. Peer-to-peer lending: een alternatief voor crowdfunding waarbij de kredietverschaffer een lening verstrekt maar geen (minderheids) aandeelhouder wordt. Private equity: de algemene benaming voor kapitaal (eigen vermogen) dat wordt opgehaald bij derden, buiten de aandelenbeurs om. Venture capital: een investering in een jong bedrijf. Wordt ook durfkapitaal genoemd. Quasikapitaal: financiële middelen die kenmerken vertonen die zowel typerend zijn voor kapitaal- als voor schuldinstrumenten. 10 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

12 HOE IS DEZE BROCHURE OPGEBOUWD? Het garanderen van een vlotte toegang tot financiering staat vandaag de dag hoog op de agenda. En dat zal ook de komende jaren nog zo zijn. Met deze brochure bieden we u in zes hoofdstukken een overzicht en een houvast in de ruime wereld van financieringsmogelijkheden en hun achterliggende mechanismen. De theoretische principes verduidelijken we aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden, met getuigenissen van bedrijfsleiders die de strategische impact van hun financieringskeuzes en -tactiek duiden. In het eerste hoofdstuk leggen we uit dat er voor elk type bedrijf of project een aangepaste financiering mogelijk is. Afhankelijk van de situatie waarvoor een onderneming een financiering nodig heeft, zal ze moeten uitkijken naar het juiste type van krediet. Wie op zoek is naar financiering doet er trouwens goed aan om zijn financiële staten onder de loep te nemen. Dat is onze focus in het tweede hoofdstuk, waar we dieper ingaan op wat bepalend is voor de ideale vermogensstructuur. Zo moet een ondernemer streven naar een evenwicht tussen de structuur van zijn activa enerzijds, zowel inzake omvang als levensduur, en de structuur van zijn vermogen anderzijds. Wanneer de vermogensstructuur goed zit, is het zaak om de financieringsbron te vinden die best aansluit bij de doelstelling op korte of lange termijn. Daarbij heeft u als ondernemer grosso modo de keuze uit twee financieringsbronnen: kapitaal of schuld. In hoofdstuk drie verdiepen we ons in de verschillende bronnen en vormen van financiering. Elk met hun specifieke voor- en nadelen. Weet ook dat wanneer een investeerder of een bank een deel van zijn vermogen en liquiditeiten ter beschikking stelt voor een project, hij waarborgen zal eisen. Het is de logica zelve dat de financier zich wil indekken tegen de risico s. En niet in het minst tegen de financiële gevolgen van die risico s. Aan die waarborgen of zekerheden besteden we aandacht in het vierde hoofdstuk. Uiteindelijk komt het erop neer om alle strategische keuzes goed voor te bereiden en om te zetten in een financieringsdossier dat uw slaagkansen versterkt. In het vijfde hoofdstuk reiken we de ingrediënten aan noodzakelijk om efficiënt en succesvol fondsen aan te trekken. We doen dat aan de hand van tien heel concrete tips. In het zesde en laatste hoofdstuk ten slotte bespreken we de aandachtspunten en denkpistes om de financiering ook op fiscaal vlak vlot te laten verlopen. De keuze voor een bepaalde financieringsvorm (met eigen middelen of schuldfinanciering door derden) heeft immers belangrijke fiscale gevolgen. FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 11

13 01 Elk bedrijf en elk project zijn eigen financiering

14 Krediet is een handeling waarbij een onderneming of een individu (in het algemeen) of een bank of een financiële instelling (in het bijzonder) fondsen voorschiet. Maar krediet is ook vertrouwen, respect, aanzien dat iemand of iets geniet. Dat blijkt duidelijk uit de Latijnse stam van het woord credere, wat betekent geloven. Een bedrijf kan projecten financieren met eigen middelen of met vreemd vermogen. Wanneer een aandeelhouder (bijkomende) middelen ter beschikking stelt, is het omdat hij inherent of automatisch in zijn zaak gelooft. Trouwens, een derde overtuigen om zijn geld aan een bedrijf voor te schieten, vraagt over het algemeen grote inspanningen. 1 HET AANZIEN VAN EEN BEDRIJF Krediet verlenen aan een bedrijf, dat is vertrouwen stellen in de onderneming, erin geloven. Dat betekent dat een bedrijf dat kredieten wil bekomen, een zekere geloofwaardigheid moet opbouwen. Hiermee wordt meteen duidelijk waarom banken en andere kredietinstellingen met zoveel zorg tewerk gaan bij het toekennen van een krediet. Komt daar nog bij dat de crisis en de verscherpte regelgeving voor de banken hebben geleid tot strengere criteria bij het toekennen van nieuwe financieringen. Het vertrouwen van de financiële partners winnen en behouden wordt voor de bedrijven bijgevolg een proces op zich. Dat verklaart ook waarom heel wat Belgische en Europese bedrijven op een professionele manier op zoek gaan naar alternatieve vormen van financiering. Op die manier creëren ze financieringsflexibiliteit. Ze willen snel kunnen reageren op economische ontwikkelingen en zich vlot kunnen aanpassen aan elk type project dat moet worden gefinancierd. De bank is niet langer de enige en vanzelfsprekende bron voor de financiering van industriële of commerciële activiteiten. De economische realiteit heeft ervoor gezorgd dat we in een tijdperk met een brede waaier aan financieringsmogelijkheden zijn beland. Met deze brochure willen we meer inzicht geven in de verschillende bronnen van financiering en tegelijk een aantal sleutelelementen aanreiken om bankrelaties optimaal te onderhouden. Eén type financiering komt niet aan bod: subsidies. Of het nu gaat om terugvorderbare voorschotten, kapitaalsubsidies of tussenkomst in welomschreven projecten of investeringen, bedrijven moeten vooraf altijd nagaan of ze kunnen gebruik maken van steunmaatregelen, want ze vormen een belangrijke bron van liquiditeit voor elk bedrijf. De grote diversiteit aan beschikbare subsidies (zowel lokaal, regionaal, federaal als op Europees vlak) gaat het bestek van deze brochure te buiten. 2 OP ELK MOMENT DE JUISTE FINANCIERING Het is belangrijk om een financieringsstrategie op dezelfde manier uit te stippelen als een investeringsstrategie. Elk financieringsinstrument moet worden bestudeerd en gesitueerd in zijn juiste context. Op die manier wordt de relevantie van de financiering beoordeeld naargelang het soort investering die ze moet dekken. Enkele basisprincipes: FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 13

15 financiering van een investering op lange termijn met fondsen op lange termijn; een correcte prijs betalen in functie van het risico, de gekozen strategie en de beslissingsvrijheid; hoe minder een financiering gewaarborgd is, hoe duurder ze wordt. Maar het probleem is complexer dan dat. In het klassieke, vaak voorkomende geval zal een bank bijzonder terughoudend zijn om zonder steun van de aandeelhouders of andere derden belangrijke financieringen toe te staan aan een starter die bijvoorbeeld wil investeren in nieuwe industriële machines. De keuze voor een bepaald type financiering moet dus ook worden afgestemd op de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Een bedrijf doorloopt verschillende fasen tijdens zijn levenscyclus: Seed and start up stage : deze fase omvat de activiteiten van ontwikkeling en lancering. Ze vindt plaats nog vóór de eigenlijke commercialisering. In deze fase is het bedrijf voornamelijk bezig met onderzoek en ontwikkeling (O&O), prototypes,... Early growth/bird stage : dit is de fase van eerste commercialisering. Die gaat vaak gepaard met weinig volume en omzet, maar ze laat toe om de geloofwaardigheid van een project te beoordelen. Fast growth stage : in deze fase gebeurt de ontwikkeling op grote schaal en de commercialisering van de producten van een bedrijf. Maturity stage : de fase van erkenning voor een bedrijf dat uitgegroeid is tot marktleider en dat deze positie ook handhaaft. Het onderstaande schema toont de bronnen van financiering die beschikbaar zijn naargelang de levensfase van het bedrijf. * 3 F s: Family, Friends & Fools, d.w.z. de hechte groep rond de ondernemer. 14 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

16 In elke fase variëren de toegankelijke bronnen van financiering. Bij het begin van de cyclus zijn kapitaalinvesteringen het belangrijkst. Bovendien zijn het aantal actoren talrijker (familie, privéfondsen, publieke fondsen, subsidies,...) en is de combinatie van meerdere financieringsinstrumenten gebruikelijk. De doelstelling is om tot een gecontroleerde bankfinanciering te komen, d.w.z. een financiering die het bedrijf de mogelijkheid biedt om zijn solvabiliteit boven minimaal 20% te handhaven met een minimale financieringskost. Financiering via bankschulden (senior schulden) blijft immers altijd minder duur dan financiering met kapitaal waarvoor de aandeelhouder een aanzienlijk rendement verwacht om zijn risico af te dekken. Deze doelstelling zal bereikt zijn wanneer het bedrijf zijn degelijkheid en geloofwaardigheid heeft aangetoond. Anders gezegd, op het moment waarop de bank zal geloven in het project. 3 VOOR IEDER PROJECT DE JUISTE FINANCIERING Afhankelijk van de situatie waarvoor een onderneming een financiering nodig heeft, zal ze moeten uitkijken naar het juiste type van krediet. Een investering op lange termijn heeft een andere soort financiering nodig dan een tijdelijk probleem van cashflow dat het gevolg is van bijvoorbeeld een seizoensgebonden activiteit. En de bankier zal misschien niet bereid gevonden worden om een onderneming van een oorlogskas te voorzien om strategische overnames te doen, terwijl de uitgifte van een obligatie in die omstandigheden wel een goede oplossing kan zijn. In de volgende hoofdstukken van deze brochure komen de verschillende vormen van financiering stelselmatig aan bod. FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 15

17 CASE THROMBOGENICS ThromboGenics DE BEURS ALS GANGMAKER VOOR VERTROUWEN Toen de inkomsten uit een lopend patent dreigden op te drogen, ging ThromboGenics in 2006 naar de beurs om kapitaal te mobiliseren voor het onderzoek naar zijn nieuwe blockbuster. Als dam tegen het onvoorspelbare beursklimaat houdt het biotechbedrijf vast aan zijn adagium: Underpromise and overdeliver. Die strategie stemt de aandeelhouders gunstig en koopt het levensnoodzakelijke vertrouwen van de markt. Eind vorig jaar kreeg ThromboGenics van de Amerikaanse Food and Drug Administration groen licht voor een nieuw oogmedicijn Jetrea. Na een onderzoekscyclus van meer dan tien jaar en ruim 100 miljoen euro kosten, hangt de biofarmaceutische onderneming vandaag niet langer af van externe financiering, maar kan ze dankzij de verkoop van de blockbuster putten uit eigen verkoopwinsten. ThromboGenics is het schoolvoorbeeld van hoe een bedrijf zijn beursnotering maximaal heeft benut. Sinds onze beursgang haalden we in vier kapitaalrondes 214 miljoen euro cash op bij investeerders, zegt CFO Chris Buyse. Met dien verstande dat we jaarlijks nooit meer dan 10% aandelen van ons toegestaan kapitaal uitgaven. Meer uitgeven is bijzonder omslachtig en duur voor de vennootschap bovendien. Viermaal op rij gaven we nieuwe aandelen uit bij een gestegen koers en zonder discount. Uit respect voor de kleine retailaandeelhouders. PROACTIEF HET JUISTE VENSTER KIEZEN Op zeven jaar tijd vervijfvoudigde het aandeel in waarde tot zo n 40 euro. Allemaal op eigen kracht, in tegenstelling tot veel biotechbedrijven die traditioneel kiezen voor de samenwerking met een kapitaalkrachtige farmareus. De kunst is om proactief het juiste venster te kiezen, verklaart Chris Buyse het succesverhaal. Niemand controleert het beursklimaat, maar wie wacht tot het water aan de lippen staat om geld op te halen, riskeert dat hij te grote kortingen moet aanvaarden. Ten nadele van de aandeelhouders. Mijn advies voor kapitaalintensieve be- 16 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

18 nog de kans krijgen om aan dezelfde voorwaarden in te tekenen. BELANGSTELLING INVESTEERDERS GROEIT ThromboGenics maakte tijdens zijn volledige beursparcours al zijn beloftes waar. Liever minder beloven en meer waarmaken, dan omgekeerd, luidt het adagium. Zo win je het vertrouwen van de markt en zijn investeerders. Beloof niet te veel, maar overtref telkens de verwachtingen van de markt THROMBOGENICS IS VANDAAG HET GROOTSTE BIOTECHBEDRIJF OP EURONEXT, BEL20 drijven: tank geld bij als de sterren goed staan, ook al heb je dat extra kapitaal morgen nog niet nodig. En de belangstelling blijft groeien. Eens onze beurswaarde boven het half miljard klom, toonden de grote beleggingsfondsen meer interesse. Nu we Jetrea commercialiseren, kloppen ook investeerders op zoek naar minder risicovolle biotechbedrijven bij ons aan, zowel uit Europa als de VS. Wordt de kleine retailaandeelhouder bij dergelijke transacties niet van deelname uitgesloten? Inderdaad, maar dat verzachten we door bij te tanken aan prijzen die heel dicht aansluiten bij de slotkoers. En we proberen op het einde van de dag de koers opnieuw te laten noteren, zodat ook de niet-institutionele aandeelhouders FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 17

19 02 Determinanten voor een ideale vermogensstructuur

20 De huidige marktomstandigheden voor de ondernemingen zijn heel uitdagend. Kapitaalverschaffers hebben almaar toenemende verwachtingen, terwijl voor veel bedrijven het vinden van werkkapitaal een prangend probleem blijkt te zijn. De basiselementen van een goede financieringsstructuur bleven echter in de loop der jaren ongewijzigd. Een onderneming moet een evenwicht nastreven tussen de structuur van haar activa enerzijds, zowel inzake omvang als levensduur, en de structuur van haar vermogen anderzijds. Een kredietverstrekker zal behalve kwalitatieve elementen (bv. kwaliteit en notoriëteit van het management) vooral kwantitatieve elementen gebruiken om zijn beslissing te funderen. Daarbij nemen de jaarrekening en budgetten een heel belangrijke plaats in. Het is dus uitermate van belang voldoende kennis te hebben van de boekhoudkundige principes en de regels die aan de basis liggen van de opstelling van financiële staten. Financier langetermijnprojecten met langetermijnmiddelen Vanuit de bril van de kredietverstrekker worden deze financiële staten traditiegetrouw als volgt opgedeeld: 1 CIJFERS LEZEN EN INTERPRETEREN 1.1. De gouden balansregel De economische barometer staat al een poos op onweer. Op zoek gaan naar extra financieringsmiddelen verloopt over het algemeen moeizaam. Wie dat toch wil doen, doet er goed aan zijn financiële staten eens onder de loep te nemen. Zo moet een ondernemer zich vergewissen van de terugbetalingscapaciteiten van zijn bedrijf en de beschikbare marge op deze capaciteit mocht er toch iets mislopen. De balans wordt dus herleid tot vier grote blokken. De zgn. gouden balansregel voor een ideale vermogensstructuur houdt in dat de duurzame vaste activa (bv. een gebouw) moeten worden gefinancierd met eigen vermogen of vreemd vermogen op lange termijn. Vlottende activa worden vanuit deze stelregel gefinancierd met kort vreemd vermogen. Een ondernemer die langetermijnverrichtingen financiert met kortetermijnkredieten, brengt vroeg of laat zichzelf in gevaar. Er ontstaan immers betalingsmoeilijkheden als bepaalde kortetermijnschuldeisers (bv. leveranciers) niet bereid zijn hun schulden te hernieuwen. FINANCIERING VAN BEDRIJVEN 19

21 Voorbeelden van langetermijnfinancieringsbronnen zijn kapitaal (via de beurs of risicokapitaal), bedrijfsobligaties, groepsfinanciering, investeringskredieten of nog leasingcontracten. Tot de familie van de kortetermijnfinancieringsmiddelen behoren o.a. de leveranciers-, de kas-, de disconto- en de exportkredieten. Bij de analyse van een jaarrekening moet men zich bewust zijn van de beperkingen waaraan de boekhoudkundige gegevens onderhevig zijn. Zo legt het boekhoudrecht voor actiefbestanddelen meestal een waardering tegen historische kostprijs op. Voor een kapitaalverschaffer zal de reële waarde (inclusief de mogelijke latente meer- of minderwaarden) echter belangrijker zijn dan de initiële aanschaffingswaarde van een actief. Reden waarom bij het lezen van de balans de immateriële vaste activa in mindering zullen worden gebracht van het eigen vermogen, en deelnemingen in andere bedrijven zullen worden gewaardeerd tegen fair value. In dit kader is het raadzaam om de nodige externe financiering te krijgen, een schattingsverslag te maken voor een oud terrein of een zo goed als afgeschreven gebouw De wereld van de boekhouding versus de wereld van de cash Waar de resultatenrekening conform de boekhoudprincipes een opgave is van de opbrengsten min de kosten (= winst of verlies), kijkt een geldschieter eerder naar de kasstromen. De grote spelbreker zijn de afschrijvingen, en bij uitbreiding alle kosten die geen kasuitgaven genereren of opbrengsten die de bank niet spijzen. Niet zozeer de jaarlijkse spreiding van de kostprijs van een investering interesseert de kapitaalverschaffer, dan wel de mate waarin die investeringen met eigen middelen werden betaald en voor welke er nog schulden openstaan. De cashflow (liquiditeitsstroom) van een bedrijf, over een bepaalde periode, bekomt men door het netto boekhoudkundig resultaat te corrigeren met de niet-kaskosten en de nietkasopbrengsten. Het nadeel van de cashflow als getal is dat dit slechts een momentopname toont van de liquiditeiten, wat op zich een eng beeld geeft. Een cashflowanalyse is interessanter. Een goed gestoffeerde bankrekening op balansdatum biedt immers geen zekerheid dat de daaropvolgende dagen de middelen niet wegvloeien naar de leveranciers of naar andere schuldeisers. Een cashflowanalyse focust op de bronnen en het gebruik van de middelen in een bedrijf. En laat toe de evolutie van de middelen te bekijken tussen twee opeenvolgende momenten in de tijd. In het onderstaande voorbeeld evolueert de bankstand tussen N-1 en N van naar De cashflowanalyse geeft inzicht in wat er met de middelen van het bedrijf tussen twee meetpunten is gebeurd. Schematisch kan deze analyse als volgt worden voorgesteld: 20 FINANCIERING VAN BEDRIJVEN

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag

Jaarlijks financieel verslag 212 Jaarlijks financieel verslag 12 Inhoudstafel 1 Risicofactoren 3 2 Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders 15 3 Strategie 19 4 Beheerverslag 27 1. Geconsolideerde kerncijfers 28 2. Toelichting

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie