Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt Juni 2014

2

3 Aanleiding Het arbeidsmarktperspectief van de huidige generatie studenten is verre van positief. Dat blijkt uit het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit Maastricht. Twee jaar geleden waren de toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor hoger opgeleiden in vier op de tien gevallen goed tot zeer goed, vandaag de dag is dit nog maar het geval voor circa 17% (hbo) en 7% (wo) van de studenten die de komende zes jaar de arbeidsmarkt betreden. Niet alleen toekomstige studenten gaan het zwaar krijgen, ook voor studenten die tussen 2008 en 2012 hun diploma hebben behaald is de arbeidsmarkt verslechterd. Zo is de werkloosheid onder deze groep verdubbeld en is voor jongeren die wel een baan hebben gevonden de kwaliteit van het gevonden werk afgenomen: één op de drie wo ers en één op de vijf afgestudeerde hbo ers werkt onder het eigen niveau 2. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijt deze verslechterde arbeidsmarktperspectieven niet alleen aan de economische crisis van de afgelopen jaren. Belangrijker nog, er zijn ook structurele fouten verweven in de overgang tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Wanneer het gaat om de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt, zijn er twee categorieën te onderscheiden: aansluiting op grond van de sector (er is geen vraag naar studenten met een bepaald diploma) en aansluiting op grond van competenties (competenties opgedaan tijdens de opleiding zijn niet in overeenstemming met de competenties gewenst door de arbeidsmarkt). De eerste vorm van mismatch is conjunctuurgevoelig, de tweede vorm is meer structureel van aard. Deze notitie gaat in op deze laatste vorm en kijkt naar de mismatch tussen opgedane en gevraagde competenties. Via een reality check zullen in deze paper eerdergenoemde weeffouten aan het licht worden gebracht. Op deze manier kan worden aangekaart waar het hoger onderwijs zich in kan zetten om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het ISO zal dan ook enkele aanbevelingen voor het hoger onderwijs doen om de huidige situatie te verbeteren. Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en denkbeelden van de werkgevers in kaart te brengen, heeft het ISO gesproken met tien organisaties van verschillende grootte en uit verschillende sectoren 3. Binnen deze organisaties is gesproken met de begeleiders van trainees, omdat zij per definitie te maken hebben met kandidaten die recentelijk zijn afgestudeerd 4. Het is van belang om op te merken dat trainees een kleine groep vormen die onderdeel is van de grote groep starters Elsevier/SEO juni Ook toegankelijk via elsevier.nl. Titel artikel: Elsevier: een op de drie academici werkt op ander niveau. 3 Rabobank, Essent, Provincie Brabant, Boercroon, ING, Ajilon Young, VNG, Eerst de Klas, Young Colfield en het ministerie van Financiën. 4 Bij een traineeship is geringe werkervaring een vereiste, doorgaans maximaal twee jaar. Aan de slag!

4 Ideaalbeeld Uit de verschillende interviews kwam een kader naar voren waarbinnen de werkgevers zoeken naar hun ideale kandidaat. Dit kader bevat enkele eigenschappen, die hieronder verder zullen worden uiteengezet. Profiel Binnen het kader bevindt zich een algemeen profiel waar een trainee volgens de geïntervieuwden aan dient te voldoen. Zo is de trainee opgeleid in het hoger onderwijs en heeft hij 5 een opleiding gecombineerd met kwaliteiten opgedaan buiten de opleiding. Doorgaans wordt ook de eis gesteld dat de trainee niet langer dan twee jaar geleden is afgestudeerd en/of ook niet meer dan twee jaar relevante werkervaring heeft opgedaan. Eigenschappen en vaardigheden Naast het algemene profiel, zijn er ook verschillende eigenschappen die door de werkgevers erg worden gewaardeerd. Als eerste wordt aangegeven dat het belangrijk is dat een afgestudeerde zich kan onderscheiden van collega-afgestudeerden door middel van een duidelijke focus op doelen die hij wil bereiken. Hij kan goed omschrijven wie hij is en hij beschikt over de nodige zelfkennis en reflectie. Een tweede eigenschap waar de ideale afgestudeerde over beschikt, is intrinsieke interesse voor het vakgebied waar de afgestudeerde in wil komen te werken. Een afgestudeerde zou moeten weten wat hij wil en waarom hij dat wil. Zo kan een match ontstaan tussen werkgever en werknemer. Als derde is het belangrijk dat een afgestudeerde niet alleen goed is in het na- en uitdenken, maar ook in het implementeren en uitvoeren van plannen in de praktijk. Hierbij passen eigenschappen als initiatief nemen, resultaat- en actiegerichtheid. Als vierde moet een afgestudeerde goed kunnen samenwerken en communiceren. Het gaat hierbij om het kunnen opereren in een (interdisciplinair) team, verbinding kunnen maken met zowel collega s als klanten en het kunnen overtuigen van anderen. Als vijfde wordt door de geïnterviewden de eigenschap overzicht houden genoemd. Volgens de geïnterviewden houdt dit in dat een afgestudeerde analytische vaardigheden heeft en verbanden kan leggen tussen activiteiten die binnen een (grote) organisatie plaatsvinden. Daarnaast wordt ook genoemd dat wanneer een afgestudeerde eenmaal zijn diploma heeft, hij niet uitgeleerd zou moeten (willen) zijn. Volgens geïnterviewden is het noodzakelijk dat iemand de kansen moet blijven zien en om moet kunnen gaan met kritiek en andere lastige situaties. Als laatste wordt door geïnterviewden flexibiliteit genoemd die nodig is om te kunnen blijven schakelen en bewegen tussen en binnen werkzaamheden. 5 Daar waar hij staat in deze notitie kan ook zij worden gelezen. 4 Aan de slag! 2014

5 Profiel Eigenschappen en Vaardigheden Hoger opgeleid Zelfkennis en -reflectie Ervaring vanuit nevenactiviteiten Interesse voor vakgebied < 2 jaar afgestudeerd Initiatief en actiegerichtheid < 2 jaar relevante werkervaring Samenwerken en communiceren Overzicht kunnen houden Bereidheid om te willen leren Flexibel zijn Tabel 1: Ideaalbeeld Realiteit In de verschillende interviews is ook gevraagd hoe de geïnterviewden de werkelijke staat van afgestudeerden zien waar ze dagelijks mee te maken hebben, en welke verwachtingen zij hebben van de afgestudeerden van de toekomst. Heden Geïnterviewden geven aan dat afgestudeerden steeds jonger worden en dat de ruimte wordt beperkt om competenties, zoals beschreven in het ideaalbeeld, te ontwikkelen. Het ISO stelt dat dit komt door de maatregelen die zijn genomen om studenten efficiënter te laten afstuderen. Daarnaast hebben afgestudeerden die als trainee aan de slag gaan hoge en daardoor onrealistische verwachtingen. Afgestudeerden verwachten namelijk te zijn klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, terwijl in de praktijk andere dingen worden verwacht dan in hun opleiding. Het ISO verklaart dit doordat veel studenten weinig tot nooit in aanraking zijn gekomen met de arbeidsmarkt. Dit zorgt er mogelijk voor dat studenten nog maar nauwelijks een beeld kunnen vormen van de realiteit. Aansluitend op de (onrealistische) verwachting van afgestudeerden dat zij zijn klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, moeten afgestudeerden volgens de geïnterviewden nog de vertaalslag leren maken van opleiding naar arbeidsmarkt; van theorie naar praktijk. Studenten zouden tijdens de studie gewend zijn geraakt om opgedragen te krijgen wat ze moeten doen, terwijl de werkgever verwacht dat de trainee zelf nadenkt, initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt. Tevens krijgen trainees vaak pas tijdens het werkzame leven te maken met verschillende partijen en belangen, waarbij ze het lastig vinden tussen die verschillende belangen hun eigen doel in het vizier te houden. Toekomst Als het gaat om verwachtingen die de geïnterviewden hebben over de toekomst, dan komen vier duidelijke tendensen en verwachtingen naar voren. Ten eerste verwachten werkgevers dat de nadruk in met name startersbanen steeds meer komt te liggen op competenties dan op cognitieve vaardigheden en kennis. Daarnaast wordt verwacht dat het zogenaamde allround profiel een belangrijkere factor wordt die afgestudeerden aantrekkelijk maakt. Dit Aan de slag!

6 houdt in dat de werknemer breed inzetbaar is en dat hij begrijpt welke rol hij in de organisatie als geheel speelt. Hoe beter iemand van zichzelf weet wat hij wil en kan, hoe makkelijker die persoon aan een baan zal komen, zo lijkt het credo ook in de toekomst te luiden. Motivatie, ambitie en doelgerichtheid dragen hieraan bij. Er zal steeds vaker worden verwacht dat studenten van tevoren weten waarom ze een bepaalde studie kiezen en wat ze eruit willen halen. Een zorg die geïnterviewden hebben is de vergrijzing van de arbeidsmarkt, aangezien veel kennis over het reilen en zeilen binnen organisaties nu ligt bij werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Wel benadrukken de geïnterviewden dat de combinatie van jonge en oude werknemers erg waardevol is, omdat deze generaties veel van elkaar kunnen leren. De nieuwe generatie brengt nieuwe en frisse ideeën met zich mee en beschikt bovendien over veel kennis van nieuwe technologieën, terwijl de oude generatie veel ervaring en kennis van zaken met hen kan delen. Heden Kandidaten steeds jonger Onrealistische verwachtingen Vertaalslag nodig van theorie naar praktijk Doelen stellen en in vizier houden Toekomst Nadruk op competenties Breed profiel nodig Zelfkennis en reflectie van groot belang Zorgen om vergrijzing Tabel 2: Realiteit Realistisch ideaalbeeld? Wanneer het ideaalbeeld dat geïnterviewden schetsen naast de werkelijkheid en toekomstige verwachtingen wordt gelegd, dan komen deze twee situaties niet overeen. In die zin voldoen afgestudeerden niet aan de verwachting die de werkgever van hen heeft wanneer zij met een diploma op zak het hoger onderwijs verlaten. Op basis van bovenstaande informatie kan gesteld worden dat dit met name zit in de eigenschappen en vaardigheden die betrekking hebben op het hebben van een reëel toekomstperspectief. Daarbij weet de afgestudeerde namelijk wat van hem op de arbeidsmarkt wordt verwacht doordat hij tijdens zijn opleiding in aanraking is geweest met de arbeidsmarkt en weet wat hij zelf wil. Ook zouden studenten, meer dan nu, de vertaalslag moeten maken van theorie naar praktijk; van informatie aangereikt krijgen naar zelf initiatief tonen. Dit is met name nodig omdat de verwachting is dat in de toekomst binnen organisaties vaardigheden belangrijker worden dan kennis. 6 Aan de slag! 2014

7 Betekenis voor het hoger onderwijs Wat betekenen deze uitspraken en opvattingen voor het hoger onderwijs? Wat moet er in het onderwijs gebeuren om op de beschreven toekomstverwachtingen in te kunnen spelen en hoe kunnen studenten volgens werkgevers het beste worden voorbereid op de arbeidsmarkt? Het ISO ziet verschillende manieren om het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Bied ruimte voor ontplooiing Werkgevers geven aan dat afgestudeerden steeds jonger lijken te worden, dat afgestudeerden onrealistische verwachtingen over hun eigen toekomst hebben en dat zelfkennis ook in de toekomst een belangrijke competentie zal blijven. Om met behulp van enige zelfkennis en reflectie een realistische verwachting van de eigen toekomst te hebben, leggen werkgevers de verantwoordelijkheid over de eigen ontwikkeling voor een groot gedeelte (ook) bij de student zelf: de student moet er zelf tijdens de studie achter komen waar zijn talent en interesses liggen. Het zou volgens werkgevers helpen als opleidingen daar ook de ruimte voor bieden door het mogelijk te maken dat studenten stage kunnen lopen, een bestuursjaar kunnen doen en/of naar het buitenland kunnen tijdens hun studie. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen, met name de universiteiten, volgens werkgevers ook meer doen om meer van de buitenwereld naar binnen te halen, zodat studenten ook tijdens hun studie al wat meer kennismaken met de praktijk. Betrek alumni bij (het herzien van) het curriculum Vanuit de arbeidsmarkt wordt aangegeven dat afgestudeerden in het bezit moeten zijn van een aantal (generieke) competenties, die veelal in de praktijk aangeleerd moeten worden. Het gaat daarbij met name om het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van initiatief. Daarnaast is het ook van belang dat doelen worden gesteld en worden nagestreefd. Om ervoor te zorgen dat deze competenties meer dan nu worden ingebed in het onderwijs, zou er volgens het ISO niet alleen een beroep moeten worden gedaan op de arbeidsmarkt zelf, maar vooral ook op afgestudeerden van een instelling. Wanneer alumni een periode op de arbeidsmarkt hebben doorgebracht, hebben zij het inzicht om te beoordelen of en welke kennis, vaardigheden en competenties zij gemist hebben in hun opleiding. Alumni zouden daarom volgens het ISO meer betrokken moeten worden bij het beoordelen en eventueel herzien van de opleiding. Macrodoelmatigheid van opleidingen Uit de interviews is gebleken dat werkgevers graag afgestudeerden zien die breed inzetbaar zijn in een continu veranderende samenleving. De maatschappij staat namelijk niet stil en studenten (en scholieren) van nu worden opgeleid voor een arbeidsmarkt die nog niet actueel is. Aan de slag!

8 Het ISO ziet de macrodoelmatigheid van een opleiding als het aansluiten van de opleiding op de meest actuele staat van de maatschappij, waarbij geanticipeerd wordt op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Aangezien de maatschappij continu in beweging is, dient de macrodoelmatigheid van een opleiding niet slechts bij aanvang van de opleiding gecontroleerd te worden, maar juist periodiek. Deze periodieke controle kan vanuit drie perspectieven plaatsvinden: 1) vanuit het perspectief van de opleiding, waarbij er door de instelling zorg voor wordt gedragen dat het curriculum regelmatig wordt getoetst aan trends en ontwikkelingen in de maatschappij; 2) vanuit het perspectief van de sector, waarbij in sectoraal verband eerdergenoemde toets plaats zal vinden; 3) vanuit het perspectief van buiten het onderwijs, waarbij de toetsing wordt gedaan door een externe partij. Brede labels en brede bachelor Door werkgevers wordt aangegeven dat in de toekomst de nadruk zal komen te liggen op competenties, in vergelijking met cognitieve vaardigheden en kennis. Om het hoger onderwijs aan te laten sluiten op de wens van werkgevers, dienen er volgens het ISO twee zaken te gebeuren: aan de ene kant dienen opleidingen op te leiden tot voldoende competenties, aan de andere kant moeten deze competenties ook zichtbaar worden gemaakt voor en op de arbeidsmarkt 6. In het hbo dienen daarom brede labels te worden ingevoerd die op opleidingen kunnen worden geplakt. Het doel is om terug te gaan naar een overzichtelijk onderwijsaanbod, waarbij de regionale, landelijke en internationale arbeidsmarkt inzicht heeft in welke kennis, competenties en vaardigheden een afgestudeerde van een dergelijke opleiding bezit. Zo zijn er bijvoorbeeld verscheidene ICT-opleidingen waar nagenoeg dezelfde competenties worden opgedaan, maar waarbij het door de naamgeving voor een werkgever niet duidelijk is dat de student deze competenties daadwerkelijk bezit. Dit zou door een dergelijk label wel zichtbaar moeten zijn. Aanbevelingen Bied ruimte voor ontplooiing Betrek alumni bij (het herzien van) het curriculum Macrodoelmatigheid van opleidingen Brede labels en brede bachelor Tabel 3: Aanbevelingen voor het hoger onderwijs 6 Position paper Macrodoelmatigheid (2013) 8 Aan de slag! 2014

9 Conclusie In deze notitie heeft het ISO gekeken naar de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt via traineeships, op grond van competenties. Dit is gedaan omdat het ISO zich wilde richten op eventuele structurele problemen met betrekking tot deze aansluiting, niet op conjunctuurgevoelige problemen. Middels interviews met traineebegeleiders van verschillende organisaties is gekeken naar het ideaalbeeld waar de afgestudeerde idealiter aan zou moeten voldoen. Naast enkele standaardeigenschappen uit het profiel moet de afgestudeerde voldoende zelfkennis en reflectie hebben. Daarnaast zijn ook interesse voor het vakgebied en het nemen van initiatief van belang, evenals samenwerken en communiceren. Als laatste moet een afgestudeerde overzicht kunnen houden, bereid zijn om te blijven leren en flexibel zijn. Een realiteitscheck leert dat dit ideaalbeeld niet aansluit op de hedendaagse praktijk en toekomstige verwachtingen. Geïnterviewden zien namelijk dat afgestudeerden steeds jonger worden en ze onrealistische verwachtingen hebben als ze aan hun carrière beginnen. Daarnaast zouden ze een vertaalslag van theorie naar praktijk moeten maken en zouden ze doelen moeten stellen. In de toekomst is het de verwachting dat de nadruk meer dan nu op competenties in plaats van kennis komt te liggen. Afgestudeerden hebben daarom ook een breed profiel nodig, wat ze flexibel inzetbaar maakt. Zelfreflectie en kennis blijven van groot belang. Als laatste maken geïnterviewden zich zorgen over de vergrijzing, terwijl het overbruggen van de kloof tussen jong en oud juist ook voor kansen kan zorgen. Volgens het ISO zijn er vier manieren waarop het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen aansluiten. Zo moeten instellingen ruimte (blijven) bieden voor studenten om zich te ontplooien zodat ze benodigde competenties ook buiten hun opleiding opdoen. Daarnaast moeten alumni worden ingezet om het curriculum te verbeteren, omdat zij gebruik kunnen maken van kennis van zowel de opleiding als de praktijk. Ten derde moeten opleidingen blijven aansluiten bij de meest actuele stand van de maatschappij. Het ISO is daarom van mening dat instellingen en opleidingen goed moeten nadenken over hun macrodoelmatigheid. Ten slotte is het van belang dat studenten breed worden opgeleid en dat deze brede basis ook helder kenbaar wordt gemaakt bij de werkgevers. Aan de slag!

10 Auteurs Sanne de Jager Willemijn de Jong Loek Zanders Ontwerp Jasper Sonderen Over ISO Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie en behartigt de belangen van studenten uit het hoger onderwijs. Bij het ISO zijn 33 (aspirant) lidorganisaties en zes convenantpartners aangesloten, die samen ruim studenten vertegenwoordigen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. 10 Aan de slag! 2014

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Juni 2016 Inhoud Aanleiding... 3 Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6 Tevreden...

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten

Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten Februari 2014 Aanleiding In juli 2013 is de wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Eén van de onderdelen van deze wet is een vervroegde

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toekomst schoolverlaters en oudere werknemers op de arbeidsmarkt:onderwijs, opleiding & begeleiding

Toekomst schoolverlaters en oudere werknemers op de arbeidsmarkt:onderwijs, opleiding & begeleiding Perspresentatie 14/10/2014 Toekomst schoolverlaters en oudere werknemers op de arbeidsmarkt:onderwijs, opleiding & begeleiding 1 2 Onderzoek voor Tempo-Team door Insites Consulting Representatieve steekproef

Nadere informatie

> Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben?

> Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben? 1. BACHELOR OPLEIDING KIEZEN Profiel: interesse en ambitie keuze al jong gemaakt > Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben? > school, rapporten > naaste omgeving:

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Brochure. The Honours Club 2015-2016

Brochure. The Honours Club 2015-2016 Brochure The Honours Club 2015-2016 The Honours Club is een initiatief om WO en HBO studenten uit regio De Langstraat bij elkaar te brengen. The Honours Club Waarom The Honours Club? Veel studenten uit

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs)

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs) Overzicht internationale competenties (ICOMs) Competentieveld Algemeen Internationale competentie (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project Omschrijving Competenties die worden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar:

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: http://etc.ch/vkrr Toetsen van de Toekomst Saskia Wools manager prototyping, Cito Agenda Onderwijs 2032 Hoger Onderwijs in 2032 Q&A Smartphone of tablet?

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk bij Aanvraag Jobcoach Waarom dit formulier? De jobcoach vult dit formulier in om de coachingsdoelen vast te kunnen stellen. Het formulier bestaat uit

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

de Zorg & Techniek combinatie

de Zorg & Techniek combinatie de Zorg & Techniek combinatie Door Zorg met Techniek te combineren, wordt de zorgsector aantrekkelijker voor jongens en mannen. Een manier waarop dit gedaan zou kunnen worden is het creëren van nieuwe

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

QUICKSCAN Intrapreneurship eigenschappen van sollicitanten

QUICKSCAN Intrapreneurship eigenschappen van sollicitanten Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld: Er

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Studie- loopbaan plannen

Studie- loopbaan plannen Studie- loopbaan plannen aan de Universiteit Leiden De ideale student - Kennis op WO niveau - Programma binnen norm doorlopen - Goed voorbereid op een loopbaan > (academische) carrière van +/- 40 jaar

Nadere informatie

Aanbod van Arbeid 2016

Aanbod van Arbeid 2016 Aanbod van Arbeid 2016 Samenvatting Rapport over werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. In het rapport wordt verslag gedaan van een langlopend onderzoek onder ca. 4500 werkenden en niet-werkenden

Nadere informatie