BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROETING STILTE BEMOEDIGING"

Transcriptie

1 ZONDAG 18 JANUARI e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris Bangerter 'Het lichaam is de kerker van de ziel' ORGELSPEL: Choral Dorien J. Alain ( ) BEGROETING STILTE BEMOEDIGING -de kaarsen worden aangestoken- uit de Phaedo van Plato S(P)reken over filosofen. Filosofie is in. Er is een maand van de filosofie, er wordt een filosofisch boek van het jaar aangewezen en naast de Dichter des Vaderlands kennen we ook een Denker des Vaderlands. In de Kloosterkerk wordt hierbij aangesloten door af en toe een serie diensten te houden waarin kerngedachten van bekende filosofen in gesprek gebracht worden met de bijbel. Dit jaar zal er worden stil gestaan bij het gedachtegoed van achtereenvolgens Levinas, Plato, Schopenhauer, Erasmus, Kierkegaard en Marx. Vandaag komt de wijsgeer Plato aan bod, de grondlegger van het westers denken. Plato maakte een scherp onderscheid tussen de wereld zoals we die waarnemen, en de, hogere, onzichtbare wereld van de Ideeën. De wereld is maar een afspiegeling van de volmaakte en onveranderlijke Ideeënwereld. We plaatsen zijn gedachtegoed naast het verhaal van de Torenbouw van Babel. Bij de kinderdiensten: Filosoferen met bijbelverhalen "Waar ben jij in het verhaal?" In de bijbel staan heel veel verhalen en sommige zijn best wel moeilijk. Onbegrijpelijk zelfs misschien... En toch gaan ze ook over jou! En hoe dat zit, gaan we met elkaar in deze weken bekijken. Met ogen van een filosoof: "wat gebeurt er met een verhaal als ik er in voor zou komen? En wie of wat in het verhaal zou ik dan kunnen zijn?" V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. -gemeente gaat staan- INTROÏTUS: Psalm 99: 1, 3 en 8 In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte Agenda en overige informatie u achterin de liturgie. 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

2 G: A men. -gemeente gaat staan- LOFLIED: LB 221: 1 en 3 Tekst : Huub Oosterhuis Melodie : Bernard Huijbers Een smekeling, zo kom ik tot uw troon 8 Maak Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here. -gemeente gaat zitten- GEBED OM ONTFERMING Na het ".zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. -gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer.

3 - 6 - V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A men. PREEK Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet; een mens te zijn die sterven moet? Wij branden van verlangen tot alles is voltooid. SCHRIFTLEZINGEN: Genesis 11: 1-9 en Mattheus 5: 48 LIED: LB 807: 1, 2, 4 en 6 Tekst : Huub Oosterhuis Melodie : Tera de Marez Oyens AVONDMAALSLIED: LB 390: 1, 2, 4, en 5 Tekst : Huub Oosterhuis Melodie : Albert de Klerk 2 Het brood van oorlog en vrede, dat dagelijks eendere brood, het vreemde brood van de liefde, het stenen brood van de dood. 4 Dat brood dat wij moeten eten om niet verloren te gaan. Wij delen het met elkander ons hele mensenbestaan. 2 De bomen hebben wortels de bomen mogen stevig staan maar mensen moeten verder gaan. De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij. 4 De mensen hebben zorgen het brood is duur, het lichaam zwaar, en wij verslijten aan elkaar. Wie kent de dag van morgen? De dood komt lang verwacht. 5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf aan ons uit voorgoed, een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed.

4 - 8 - INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd. Een klein microkrediet kan op het platteland van Senegal van grote betekenis zijn. De Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (www.spsenegal.nl) verleent sinds enkele jaren microkrediet aan groepen mannen en vrouwen. In 2015 willen wij aan een groep met 38 leden (30 mannen en 8 vrouwen) geld lenen voor de aanschaf van 15 koeien en 16 schapen. (Rekening Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB ) De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het gebouw. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) DANKZEGGING V: Ver - heft uw har - ten, G: Wij zijn met ons hart bij de Heer, V: La - ten wij dan - ken de Heer on - ze God, G: Wij lo - ven en prij - zen zijn naam. Wanneer uw telefoon op stil staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. OPDRACHT VAN DE GAVEN -de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we 'Heilig zijt Gij...' (tekst: W. Barnard; melodie: psalm 98). Hei - lig zijt Gij, o He - re He - re, GEBEDSINTENTIES VOORBEDEN- STIL GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer -gemeente knielt of blijft zitten- Hei - lig uw naam en uw ge - bod Al - les wat a - demt moet U er - en, Hei - li - ge He - re Ze - ba - oth! G: A men. Ge - ze - gend zij de gro - te Ko - ning, die tot ons komt in s He - ren Naam. -gemeente blijft geknield of zitten- De he - le aar - de wordt zijn wo - ning, Hij richt een nieu-we we- reld aan.

5 VERVOLG TAFELGEBED GEBED DES HEREN V: Loof de Heer, mijn ziel, Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. G: en al wat in mij is zijn hei - li - ge Naam, V: want lank-moe-dig en rijk aan goe-der- tie - ren-heid is de Heer, G: en zijn barm-har-tig- heid heeft geen ein - de. SLOTLIED ( staande gezongen): LB 841: 1 en 2 Tekst : Willem Barnard Melodie : Willem Vogel WOORDEN OVER BROOD EN BEKER NODIGING Na de woorden: Komt nu want alle dingen zijn gereed, komen de assistenten naar voren om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. COMMUNIE Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers uitnodigen. Voor degenen die tijdens het avondmaal de voorkeur geven aan druivensap boven wijn, staat op de tafel bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met druivensap. Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. Bij elk uitdeelpunt van wijn staat iemand van de leiding kinderdiensten met druivensap voor de kinderen. ORGELSPEL TIJDENS COMMUNIE: Le Banquet Celeste O. Messiaen ( ) LOFPRIJZING:

6 2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid AGENDA zondag 18 januari maandag 19 januari dinsdag 20 januari u u u Serious Quest voor jongeren van jr in de Jeugdkapel Wat is bidden eigenlijk olv.ds Margreet Klokke, Literatuurkring Contact- en Informatiekring ZEGEN woensdag 21 januari u u Pauzeconcert door Ines d Avena (blokfluit), Sara De Corso( barokviool), Rebecca Rosen (cello) en Claudio Ribeiro (klavecimbel) Vesper G: A men. ORGELSPEL: In dir ist Freude (BWV 615) J.S. Bach uit: Orgelbüchlein ( ) Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden van de website: Overigens kunt u de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u hem bellen of een sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van de liturgie. donderdag 22 januari zondag 25 januari u u Cursus Theologie in poëzie over Martinus Nijhoff ds. Margreet Klokke, dienst met cantate BIJ DE INFORMATIETAFEL O.A. VERKRIJGBAAR: Diverse CD s ( 5) Ansichtkaart van de Kloosterkerk ( 0,50) Boekje Geschiedenis van de Kloosterkerk ( 2,-) Boek: Over het geheim gesproken Preken uit de Kloosterkerk ( 10,-) Dubbele kaarten met foto à 2,- (4 verschillende 6,-) CD met gedichten (Carel ter Linden) en pianomuziek (Ariane Karres ) ( 10,-) De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20 ste eeuw (en haar invloed op de kerkmuziek in Nederland) Hans Jansen ( 24,95) Wat doe ik hier in GODSNAAM? Een zoektocht Carel ter Linden ( 17,50) Kaarsen (2 stuks) 3,- Bloknote 3,- Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, m.m.v. Rienk Lanooy ( 15,-)

7 Lauweren in Kalksteen Een architectuurpresentatie door Cees van Bladeren Zondag 8 februari :00 uur- Kloosterkerk Nog nooit was een oorlog zo algemeen verwoestend geweest als de Eerste Wereldoorlog, maar ook waren er nog nooit zoveel lagen van de bevolking betrokken geraakt en nooit werden zoveel mensen, burger en militair, slachtoffer. Dat gold ook voor het oppermachtige en beschaafde Britse imperium. Hoe kon het zo fout gelopen zijn? Hoe moest de Britse staat de bevolking onder ogen komen? De oorlogsbegraafplaatsen en -monumenten voor de vermisten in Noord- Frankrijk en België hebben daarin een belangrijke rol gespeeld en dat doen ze overigens nog steeds. Architect Sir Edwin Lutyens ( ) en zijn al even gerenommeerde collega s begonnen een bouwproject van ongekende omvang waarin de menselijke maat voorop stond. Zij schiepen schitterende, aan het landschap aangepaste architectuur die maar van één ding spreekt: respect voor elk individu. In het kader van de herdenkingen houdt Cees van Bladeren een lezing De kunstcommissie van de Kloosterkerk nodigt u van harte uit deze lezing bij te wonen. De toegang bedraagt 5,00 incl. een drankje na afloop.

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Brochure. Waarom een doopkaars?

Brochure. Waarom een doopkaars? Brochure Waarom een doopkaars? Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie