Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs."

Transcriptie

1 Financieel risicogedrag bij jongeren Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Synthese van de resultaten en conclusies Ilse Cornelis en Bérénice Storms

2 Inhoud 1. Introductie 3 2. Inkomen en uitgaven 3 3. Financiële kennis en vaardigheden 5 4. Prevalentie van risicogedrag 6 5. Prevalentie van financiële moeilijkheden 8 6. Financieel risicogedrag en financiële moeilijkheden voorspellen op basis van verschillende mogelijke beïnvloedende factoren Risicogroepen Andere beïnvloedende factoren Moeten we ons zorgen maken over de jongeren van vandaag? Beschermt ervaring met geld tegen risicogedrag? Risicofactoren of risicogroepen: implicaties? Belang van financiele opvoeding thuis en op school 16 2

3 1. Introductie Met dit survey-onderzoek wilden we het financieel gedrag van een representatieve groep Vlaamse jongeren uit de derde graad secundair onderwijs anno 2014 in kaart brengen. Hierbij beogen we vooral te beschrijven hoe het inkomen en de uitgaven van deze jongeren eruit zien, en in hoeverre deze verschillen volgens een aantal demografische kenmerken. Daarnaast trachten we zicht te krijgen op het mogelijk risicovol financieel gedrag van deze jongeren, zowel wat betreft de prevalentie ervan als de mogelijk beïnvloedende factoren. In totaal namen 2447 leerlingen uit 63 scholen deel aan het onderzoek. Niet alle vragenlijsten waren volledig ingevuld, vandaar dat de steekproefgrootte voor verschillende indicatoren zeer verschillend kan zijn. De gerapporteerde cijfers betreffen voor een groot stuk zelfrapportering, wat maakt dat we voor de betrouwbaarheid van de gegevens slechts kunnen hopen dat de leerlingen deze vragenlijsten ernstig ingevuld hebben. Voor de flagrant niet ernstige invullers werden de vragenlijsten vooraf al verwijderd, maar in een aantal gevallen werd ook informatie gegeven waarvan het twijfelachtig is of deze steeds accuraat is. Voor een aantal indicatoren werd daarom ook nog een aantal respondenten verwijderd die extreme antwoorden gegeven hadden. Ten slotte hebben we ook een herweging toegepast omdat uit de eerste analyses bleek dat onze steekproef niet representatief bleek voor opleidingstype (waarbij er vooral een oververtegenwoordiging van TSO-leerlingen en een ondervertegenwoordiging van BSO-leerlingen op te merken viel) en studiejaar (omdat vooral zesdejaarsleerlingen bevraagd waren). Ondanks deze bedenkingen willen we toch de opmerkelijkste bevindingen uit deze bevraging aanhalen. 2. Inkomen en uitgaven Het inkomen van jongeren blijkt voornamelijk te bestaan uit zakgeld en geld dat ze verdienen met vakantiewerk. Vier op de vijf jongeren krijgen een of andere vorm van zakgeld van ongeveer twintig euro per week. Het bedrag dat jongeren als zakgeld krijgen hangt af van de financiële gezinssituatie, van het geslacht van jongeren en van het soort gezin waarin ze leven (kinderen uit originele tweeoudergezinnen krijgen een lager bedrag dan kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen). Het zakgeld wordt vooral gegeven door de ouders, maar daarnaast zegt 13% van de jongeren ook nog zakgeld te krijgen van de grootouders (bovenop zakgeld dat ze van hun ouders krijgen). Driekwart van de respondenten geeft de helft of meer van het zakgeld op korte termijn weer uit, de rest spaart het grootste deel of alles. Met het zakgeld worden vooral zaken uit de ontspanningssfeer betaald, met primair alles wat te maken heeft met uitgaan en leuke dingen doen. Daarnaast zegt ook meer dan een derde van de jongeren dat ze hun zakgeld gebruiken (of geacht

4 worden te gebruiken) voor het bekostigen van festivaluitgaven, cadeautjes, games, hardware (zoals laptop, telefoon), muziek- en filmuitgaven, snoep, snacks en alcohol. Jongeren uit de derde graad DBSO die al met één voet in het arbeidsleven staan, krijgen minder vaak zakgeld, maar de gemiddelde bedragen liggen hoger. Zij gebruiken het zakgeld vaker voor meer noodzakelijke uitgaven zoals een auto, rijlessen of een brommer en minder voor uitgaven in de uitgaanssfeer. Een grotere groep jongeren uit het DBSO geeft ook aan dat ze hun zakgeld besteden aan alcohol; dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat deze iets oudere groep ook makkelijker (en vaker) legaal sterke drank kan consumeren. Participatie aan vakantiewerk ligt in deze steekproef vrij hoog; meer dan twee derde van de jongeren (70%) uit de steekproef zegt gewerkt te hebben tijdens de zomervakantie. Deze cijfers komen grotendeels overeen met de gegevens uit een recente studie uitgevoerd door de HUB 1,waarin 55% van de 16-jarigen, ongeveer 65% van de 17-jarigen en 82% van de jongeren ouder dan 17 jaar aangaf vakantiewerk te verrichten. In onze steekproef werken jongeren gemiddeld werken 5,5 weken en verdienen ze 1238 euro, in zeer uiteenlopende jobs. Het inkomen uit het vakantiewerk wordt door ongeveer de helft van de jongeren vooral gespaard. Jongeren uit ASO en KSO, blijken net als jongere scholieren en jongeren die minder vaak uitgaan minder te verdienen met vakantiewerk. Minder dan de helft van de derdegraadsleerlingen (42%) werkt tijdens de weekends of weekdagen gedurende het schooljaar. Diegenen die werken rapporteren ongeveer 213 euro per maand te verdienen. Er zijn meer meisjes dan jongens die in de weekends of op weekdagen tijdens het schooljaar werken, maar zij werken minder uren per maand en verdienen hierdoor gemiddeld minder. Dit verschil valt waarschijnlijk toe te schrijven aan de meer occasionele aard van het babysitwerk dat meisjes hoofdzakelijk uitvoeren. Het weekendwerk neemt ook toe met de studiejaren en de proportie jongeren die werkt tijdens het schooljaar is vergelijkbaar voor ASO, TSO en BSO. Jongeren uit gezinnen met beperktere financiële middelen werken iets vaker tijdens het schooljaar. Jongeren uit het DBSO verdienen meer met werken tijdens het schooljaar, Dit alles samen maakt dat het gemiddeld jaarinkomen (combinatie van zakgeld, klusjes, vakantiewerk en werk tijdens het schooljaar) van de jongeren in de derde graad (zonder DBSO) op 2394 euro ligt. Wanneer we de leerlingen van het DBSO opnemen, stijgt dit inkomen zelfs tot 2544 euro. Tegelijk zien we ook een groep van ongeveer 12% die geen enkele vorm van inkomen rapporteert. Heel wat jongeren hebben bepaalde uitgaven die ze zelf geheel of gedeeltelijk betalen en zaken die volledig door de ouders betaald worden. Vooral zaken die door 1 De miskende arbeidsmarkt? Toegang en kenmerken van deeltijds werk door Vlaamse scholieren, Stef Adriaenssens, Dieter Verhaest, Anja Van den Broeck,Karin Proost, Dries Berings,

5 de ouders vermoedelijk niet steeds geweten zijn (bijvoorbeeld uitgaven voor genotsmiddelen zoals cannabis, roken en alcohol) worden door de jongeren zelf bekostigd (hoewel natuurlijk niet alle jongeren deze uitgaven maken). Ook zaken uit de ontspanningssfeer (games, uitgaan, leuke dingen doen, festivals en muziek of film, cd s, dvd, downloads, ) worden door meer dan de helft van de jongeren die hieraan geld uitgeven volledig zelf gefinancierd. Tot de uitgaven die vaak gedeeld worden tussen ouders en jongere behoren grotere aankopen zoals een laptop, telefoon, smartphone of gameconsole, kleren en schoenen, een auto of brommer en festivaltickets. Daarnaast geeft meer dan een derde van de jongeren aan dat ook de kleinere uitgaven voor snacks, snoep of uit eten gaan, cadeautjes en uitgaan deels betaald worden door hun ouders. Bij de grote meerderheid van de jongeren worden de uitgaven voor school, vakantie, vervoer (los van auto of brommer) en de uitgaven in het kader van sport of hobby volledig door de ouders gedragen. Voor de uitgaven die de jongeren volledig of gedeeltelijk zelf betalen, zien we dat de grote groep die de kosten voor uitgaan op zich neemt, hieraan een mediaan bedrag van 25 euro per maand besteedt. Wanner we de zelfgerapporteerde gegevens rond inkomsten en uitgaven naast elkaar leggen, komen we tot de vaststelling dat bij bijna 40% van de jongeren de uitgaven hoger liggen dan de inkomsten. Dit kan echter aan verschillende zaken toe te schrijven zijn. Ten eerste zijn een aantal uitgaven gedeeld tussen ouders en jongeren, en het is niet duidelijk of het vermelde bedrag de volledige kost van deze zaken betreft of enkel het gedeelte dat de jongere bijdraagt Ten tweede zijn er ook vragen te stellen over de betrouwbaarheid van alle gerapporteerde gegevens, omdat voor een aantal categorieën van uitgaven jongeren het moeilijk leken te vinden er bedragen op te plakken, en daarbij in grote mate beroep deden op hun (niet steeds even betrouwbare) herinnering. Ten derde is het natuurlijk mogelijk dat er bij een aantal jongeren inderdaad een onevenwicht zit tussen de inkomsten en uitgaven. Indien dit effectief het geval is, zou dit een goede indicator voor financiële risico s vormen. Aangezien er voor enkele respondenten zeker ook plausibele andere verklaringen zijn voor dit onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven, hebben we ervoor geopteerd deze inbalans niet te hanteren als indicator voor financieel risicogedrag. 3. Financiële kennis en vaardigheden Op een test die financiële kennis aan de hand van dertien meerkeuzevragen meet, haalden de jongeren uit de derde graad een gemiddelde score van 5,93/13 (omgerekend 4,6 op 10). Slechts 46% van de leerlingen beantwoordde minstens zeven van de dertien vragen juist. Het begrip inflatie is door ongeveer de helft van de jongeren gekend, maar uit de resultaten blijkt dat de definitie door meer jongeren gekend is dan de praktische implicatie ervan. De berekening van interest voor één jaar lukt bij de meerderheid van de leerlingen uit de derde graad, maar dezelfde oefening over het berekenen van interest over enkele jaren heen blijkt

6 voor meer dan de helft van de jongeren te moeilijk. Zaken die te maken hebben met beleggingen, woonleningen en verzekeringen zijn door meer dan de helft van de jongeren weinig gekend. Jongeren scoren duidelijk beter op vragen die peilen naar meer praktische prijzenkennis; gemiddeld beantwoordden jongeren daarover drie van de vier vragen correct. Jongens, leerlingen uit het ASO en KSO en jongeren uit eenoudergezinnen scoren hoger; jongeren uit BSO en BUSO en jongeren met een andere dan Belgische of Nederlandse achtergrond scoren lager op financiële kennis. Ervaring met vakantiewerk, ouders die praten met de jongere over geld en aandacht op school voor financiële educatie dragen bij aan de financiële kennis. Wat financiële vaardigheden betreft, hebben de meeste jongeren een vrij rooskleurig beeld. Toch zegt 8% over zichzelf dat ze niet goed met geld kan omgaan. Jongeren uit de derde graad vinden zichzelf vooral sterk in het weerstaan van verleidingen en achten zich in staat om prioriteiten te stellen. Administratieve vaardigheden en overzicht houden van inkomsten en uitgaven worden door meer jongeren als minder goed beoordeeld. Een belangrijke bevinding hier is dat financiële vaardigheden niet sterk samengaan met achtergrondkenmerken, maar vooral samenhangen met financiële opvoeding thuis en op school. 4. Prevalentie van risicogedrag Ondanks het feit dat jongeren zelf aangeven weinig positief te staan tegenover het lenen van geld (minder dan 15% zegt er geen probleem mee te hebben), blijken jongeren dit wel zeer vaak te doen. Ongeveer 25% van de jongeren geeft dit soms of vaker te doen, en in totaal heeft ongeveer een op de vijf jongeren al meer dan 50 euro geleend. Jongeren lenen vrij kleine bedragen (over alle respondenten heen wordt er per maand gemiddeld 3,75 euro geleend), vooral van vrienden en ouders. In meer dan de helft van de gevallen wordt het geld geleend voor snoep, snacks en uit eten gaan, een derde leent geld om leuke dingen te doen (uitgaan, cinema, café, ). Geld lenen is vooral geassocieerd met uitgaan: jongeren die vaker uitgaan, lenen frequenter en lenen grotere bedragen. Kopen op afbetaling (waarvan de officiële vorm eigenlijk niet mogelijk is voor minderjarigen) wordt naar eigen zeggen door 12% van de jongeren uit de derde graad ooit al eens gedaan. Het is echter niet duidelijk of al deze jongeren ook effectief begrepen wat met de term kopen op afbetaling bedoeld werd, zoals blijkt uit de antwoorden op de vraag naar wat er dan op afbetaling gekocht is (vaak gaat het om informele leningen). Een aantal jongeren speelt om geld: weddingschappen met vrienden voor geld komen het vaakst voor. Ongeveer een vierde van de groep jongeren geeft aan dit een paar keer per jaar of vaker te doen. Het kopen van een kraslot, spelletjes spelen voor geld en gokken op bijvoorbeeld uitslagen van sportwedstrijden wordt door ongeveer 10% van de jongeren gerapporteerd. Hoewel dit percentage lager ligt dan de proporties deelname aan betalende kansspelen uit de studie die het OIVO in 2011 uitvoerde, gaat het hier toch over een niet onaanzienlijke groep jongeren. 6

7 Zeker gezien het feit dat spelen voor geld voor jongeren onder de achttien jaar eigenlijk verboden is. Toch geeft bijvoorbeeld 8% van de jongeren van zeventien jaar aan minstens een paar keer per jaar een kraslot te kopen. Ongeveer 10% van alle leerlingen uit de derde graad koopt enkele keren per jaar een kraslot, gokt op uitslagen of speelt spelletjes voor geld. Van deze groep spelers geeft 20% hieraan wekelijks tenminste 5 euro uit. Het spelen voor geld zien we vaker bij jongens, bij oudere scholieren en bij jongeren die vaker uitgaan of verdovende middelen gebruiken. In tegenstelling tot de studie van OIVO uit 2011 toonde ons onderzoek geen relatie aan tussen spelen voor geld en de financiële achtergrond van de jongeren. Ongeveer een derde van de jongeren geeft aan wel eens iets via sms te betalen. Het gaat hier gemiddeld om kleine bedragen: het gemiddeld bedrag voor diegenen die met sms betalen ligt op 4 euro per maand. Vooral bus- of tramtickets worden per sms betaald. Toch zegt zo n 3% van alle bevraagde derdegraadsleerlingen dat ze soms tot vaak meer geld uitgeven via het sms-betalen dan ze hadden gepland. Dit zijn vooral de jongeren die andere betalingen uitvoeren per sms dan de aankoop van openbaar vervoer; bijvoorbeeld stemmen voor wedstrijden, virtuele dingen kopen, enzovoort. Jongeren uit ASO en KSO en jongeren die vaak uitgaan betalen vaker via sms, en bedragen die via sms worden uitgegeven, liggen hoger bij jongeren uit DBSO en bij jongeren die vaak uitgaan. In totaal zegt 68% van de jongeren wel eens online zaken te kopen, en 18% doet dit maandelijks of vaker. Vooral kleding of schoenen en tickets (zowel festival als vakantie) worden online aangeschaft. Jongeren die online kopen geven aan gemiddeld ongeveer 24 euro per maand online uit te geven. Online kopen wordt vaak geassocieerd met zeer bewust aankopen omdat de directe stimulatie van een winkelomgeving ontbreekt en men in principe uitgebreid aan prijsvergelijking kan doen vooraleer iets aan te kopen. Toch geeft van de groep online-kopers 30% aan dat de uiteindelijke aankoop wel eens duurder uitvalt dan gepland, en zegt bijna een op vijf dat ze online soms tot heel vaak meer geld uitgeven dan gepland. Voor online kopen zien we dat dit vaker voorkomt bij jongeren uit gezinnen met een meer comfortabele financiële achtergrond en bij jongens. Ongeveer 10% van de jongeren uit de derde graad secundair onderwijs vertoont kenmerken van compulsief koopgedrag, waarbij anderen hun koopgedrag als overmatig beoordelen, hun leven voor een aanzienlijk deel rond kopen draait en ze onnodige dingen kopen. Jongens geven zelf aan minder compulsief te kopen en jongeren met een andere dan Belgische of Nederlandse achtergrond, rapporteren net als jongeren die vaker uitgaan, jongeren die softdrugs gebruiken en jongeren met een minder goede gezondheid meer compulsief koopgedrag. Geld uitgeven dat men eigenlijk niet heeft, komt naar eigen zeggen bij ongeveer 6% van de jongeren soms tot heel vaak voor. Dit gedrag komt vaker voor bij jongeren met een minder gunstige financiële achtergrond, bij oudere jongeren, bij jongeren die vaak uitgaan, bij rokers, en bij jongeren met een slechtere gezondheid. We zien ook dat een

8 aanzienlijke groep jongeren kiest voor risicovolle manieren om om te gaan met het conflict tussen een verlangen iets te kopen en hiervoor geen geld hebben. Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat (een van de manieren) om dat conflict op te lossen erin bestaat om geld aan hun ouders te vragen. Tegelijk is de meest voorkomende strategie wachten en geld sparen tot het gewenste product gekocht kan worden. In totaal rapporteert 20% van de jongeren primair risicovolle strategieën te hanteren om met geldgebrek om te gaan (zoals geld lenen of vragen i.p.v. te sparen of extra te werken). Dit komt vaker voor bij rokers, bij jongeren uit eenoudergezinnen en bij meisjes. 5. Prevalentie van financiële moeilijkheden Ondanks het feit dat het grootste deel van de jongeren in deze groep van derdegraadsleerlingen weinig mogelijkheden heeft om formeel schulden te maken, in het rood te gaan en dergelijke, zien we toch dat enkele jongeren regelmatig of aanzienlijke informele schulden hebben of dat er diverse vormen van risicogedrag aanwezig zijn. Het effectief ervaren van financiële moeilijkheden is in deze leeftijdscategorie vooral beperkt tot het registreren van de grootte van de informele schulden en de subjectieve ervaring van geldzorgen, geldtekort en dergelijke. Van alle leerlingen rapporteert 10% dat zij op dit moment schulden hebben, met andere woorden dat ze geld geleend hebben dat ze nog moeten terugbetalen. Het gemiddelde bedrag hier is 35 euro (berekend enkel voor de jongeren met schulden). Jongeren die vaker uitgaan behoren vaker tot de groep jongeren met schulden. Van deze jongeren met schulden zegt 20% het soms tot heel vaak moeilijk te hebben met het terugbetalen van deze schulden. Dit representeert ongeveer 2% van de totale groep bevraagde jongeren en het gaat dan vooral om jongeren die het thuis financieel minder breed hebben. In totaal geeft 29% van de totale groep jongeren aan soms, vaak of heel vaak geld te kort te komen. Bij 6% van de jongeren doet zich dat vaak of zeer vaak voor. Oudere jongeren, jongeren uit gezinnen die het financieel minder makkelijk hebben en jongeren uit nieuw samengestelde gezinnen of mengvormen geven vaker aan geld te kort te komen, terwijl jongeren uit het DBSO dit minder ervaren. Ook jongeren die vaker uitgaan, rokers, jongeren met een minder goede gezondheid en softdruggebruikers zeggen vaker geld te kort te komen. Ongeveer 12% van de jongeren zegt ontevreden of heel erg ontevreden te zijn met hun huidige financiële toestand. Desondanks geeft deze ontevredenheid bij slechts 6% van de jongeren aanleiding tot geldzorgen. Ongeveer een kwart van de jongeren is ontevreden met de hoeveelheid eigen spaargeld. Slechts een zeer beperkte groep van ongeveer 3% zegt ontevreden te zijn omdat de ouders het financieel moeilijk hebben of omdat ze zelf meer schulden dan gewenst hebben. Ook hier zien we 8

9 enkele verschillen tussen groepen terugkeren, die voor een deel vergelijkbaar zijn met geld te kort komen. Vooral meisjes, oudere jongeren, jongeren uit gezinnen die het minder breed hebben, jongeren uit nieuw samengestelde gezinnen en uit mengvormgezinnen, jongeren met een minder goede gezondheid, rokers en jongeren die vaker uitgaan rapporteren een lagere tevredenheid en meer geldzorgen. Ten slotte werd ook gepeild naar de financiële toekomst die jongeren voor zichzelf zien. Algemeen zien jongeren hun financiële toekomst vrij rooskleurig tegemoet. Ongeveer 7% van de jongeren is bezorgd om in de nabije toekomst geldproblemen te hebben, terwijl een vijfde van de totale groep zich vooral over de verre toekomst zorgen maakt. Zij vragen zich vooral af of ze de huidige manier van leven zullen kunnen aanhouden met bijhorende keuzes, of ze aan werk zullen geraken dat deze levensstijl toelaat en of men voldoende zal kunnen sparen. Jongeren uit gezinnen die het financieel minder breed hebben maken zich duidelijk meer zorgen over hun financiële toekomst, net als meisjes, jongeren uit het BSO, iets oudere jongeren, jongeren met een minder goede gezondheid en druggebruikers. 6. Financieel risicogedrag en financiële moeilijkheden voorspellen op basis van verschillende mogelijke beïnvloedende factoren 6.1. Risicogroepen In eerste instantie bekeken we hoe de verschillende indicatoren voor financieel risicogedrag samenhangen met het geheel van achtergrondvariabelen. Hieruit vallen enkele bevindingen te noteren. Bij jongens zien we dat ze meer spelen om geld, meer online kopen en meer kopen op afbetaling (dit laatste onder voorbehoud aangezien deze vraag vaak verkeerd begrepen werd), bij meisjes zien we dat ze meer compulsief kopen, meer aan risicovolle coping doen en meer zorgen hebben en ontevreden zijn over geld. Bij jongeren van een andere dan Belgische of Nederlandse afkomst zien we een iets grotere neiging tot compulsief kopen, alsook meer kopen op afbetaling (onder voorbehoud). Jongeren uit het ASO en KSO zeggen vaker geld te lenen, meer online te kopen en meer via sms te betalen. Jongeren uit het DBSO lenen minder vaak en geven minder vaak geld uit dat ze niet hebben. Jongeren uit het BSO kopen vaker op afbetaling en hebben minder zorgen over hun financiële toekomst, terwijl jongeren uit het

10 BUSO minder online kopen, minder vaak via sms betalen en minder geneigd zijn tot compulsief koopgedrag. Iets oudere jongeren uit de derde graad spelen vaker om geld, betalen meer via sms, zijn meer geneigd tot compulsief kopen, en geven meer geld uit dat ze niet hebben. Zij ervaren ook vaker dat ze geld te kort hebben, zijn meer ontevreden over hun geldzaken en maken zich meer zorgen over hun toekomst op financieel vlak. Jongeren uit nieuw samengestelde gezinnen of combinaties van eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen zeggen vaker online te kopen, ervaren vaker geldtekort en zeggen vaker ontevreden te zijn over hun geldzaken omdat de ouders het niet zo breed hebben. Jongeren uit gezinnen die het financieel minder breed hebben 2, lenen vaker geld, kopen vaker op afbetaling, kopen minder online, geven frequenter geld uit dat ze niet hebben, ervaren meer dat ze geld te kort hebben en maken zich meer zorgen over hun huidige financiële toestand en over de financiële toekomst. Zij geven ook aan meer schulden te hebben dan gewenst, minder spaargeld te hebben dan gewenst, erg te moeten opletten met hun geld zonder veel extra te doen en te weinig geld te hebben voor leuke dingen, naast ontevredenheid omwille van het feit dat hun ouders het niet breed hebben. Een heel aantal risicogedragingen zijn geassocieerd met uitgaan: zo zien we dat jongeren die vaker uitgaan frequenter geld lenen, en grotere bedragen lenen, meer spelen voor geld, via sms betalen, compulsief kopen, geld uitgeven dat ze niet hebben, dat ze ervaren dat ze geld te kort komen en dat ze ontevreden zijn met hun huidige financiële toestand. Een aantal van de risicogedragingen speelt zich waarschijnlijk gedeeltelijk of volledig af in de sfeer van het uitgaan (bij spelen om geld bijvoorbeeld), vandaar dat deze associaties niet zo verwonderlijk zijn. Desondanks valt op dat dit een sterk correlaat is van diverse vormen van financieel risicogedrag. Rokers hebben iets grotere neiging tot compulsief kopen, het uitgeven van geld dat er niet is en het hanteren van risicovolle coping strategieën. Ze ervaren ook vaker geld te kort te komen en maken zich meer zorgen over hun financiële toestand. Ze zijn in het bijzonder ontevreden over de hoeveelheid spaargeld. Bij de groep die softdrugs of andere drugs gebruikt, vinden we dat ze iets vaker spelen om geld, meer compulsief kopen en meer zorgen hebben over de financiële toekomst. De groep gebruikers geeft ook significant vaker aan meer schulden te hebben dan gewenst, erg te moeten opletten met hun geld zonder veel extra te doen, te weinig 2 Gebaseerd op de subjectieve inschatting van de jongeren van de financiële situatie thuis en de mate waarin de ouders schulden hebben, al dan niet een eigen woning bezitten en de arbeidssituatie van de ouders (of ze voltijds of deeltijds werken of een vervangingsinkomen hebben). 10

11 geld te hebben voor leuke dingen en ontevreden te zijn met hun financiële toestand vanwege de financiële situatie van de ouders. Echter, het gebruik van softdrugs kon niet gelinkt worden aan de financiële achtergrond van het gezin. Jongeren die hun eigen gezondheid minder goed beoordelen, rapporteren vaker compulsief te kopen en geld uit te geven dat ze niet hebben. Ze ervaren vaker een geldtekort, ontevredenheid en zorgen over hun huidige financiële toestand en zorgen over hun financiële toekomst. Op dit moment zijn ze meer ontevreden over het feit dat ze erg moeten opletten zonder veel extra te doen, dat ze geen geld hebben voor leuke dingen, dat ze niet zoveel spaargeld hebben als ze zouden willen en omdat hun ouders zelf wel genoeg geld hebben, maar hen te weinig geven Andere beïnvloedende factoren Naast enkele achtergrondkenmerken en zaken die te maken hebben met de levensstijl en gezondheid van jongeren hebben we ook voor een aantal mogelijke beïnvloedende factoren bekeken in welke mate deze samenhangen met financieel risicogedrag en financieel nadelige uitkomsten. Wanneer we de verschillende risicogedragingen trachten te voorspellen op basis van een heel grote set mogelijke predictoren, blijkt dat we maximaal ongeveer 40% van de variantie in dit risicogedrag kunnen voorspellen. De clusters die voorspellend zijn, zijn bovendien niet steeds consistent voor de verschillende risicogedragingen. Hieronder trachten we de bevindingen voor de verschillende mogelijke predictoren samen te vatten. Financiële vaardigheden blijken geassocieerd te zijn met enkele risicogedragingen en financiële uitkomsten. Algemeen kunnen we samenvatten dat jongeren die van zichzelf zeggen dat ze beter in staat zijn om te weerstaan aan verleidingen en die hun uitgavenpatroon kunnen aanpassen aan veranderende inkomsten minder risicogedrag vertonen. Jongeren die hun uitgavenpatroon kunnen aanpassen aan inkomsten en die aangeven vaker bewust te kopen hebben minder geldzorgen en komen minder vaak geld te kort. Individuele verschillen, vooral op het vlak van impulsiviteit, blijken vrij consistent samen te hangen met financieel risicogedrag. Jongeren die een sterkere mate van impulsiviteit vertonen, vooral op het vlak van niet vooruit denken voor men iets doet en onvoorzichtigheid (weinig premediatie) blijken meer risicogedrag te vertonen en vaker geld te kort te hebben. Het streven naar nieuwe ervaringen (sensation seeking) blijkt samen te hangen met globaal meer risicogedrag dat gericht is op een snelle bevrediging en directe, toegankelijke consumptie. Jongeren die een tijdsperspectief op lange termijn hebben, vertonen minder risicovol copinggedrag en geven globaal minder extern geld uit. Specifiek voor jongeren is de grote rol die hun leeftijdsgenoten spelen op tal van aspecten van het dagelijks leven. Uit de resultaten van het surveyonderzoek bleek

12 hier dat leeftijdsgenoten op verschillende manieren geassocieerd (kunnen) zijn met het financieel gedrag van jongeren. Jongeren die meer gevoelig zijn voor beïnvloeding door hun leeftijdsgenoten, en dan vooral omdat zij hun peers als belangrijke en betrouwbare informatiebron zien om te oordelen over welke zaken goed zijn of niet, vertonen meer financieel risicogedrag (meer compulsief kopen, vaker geld uitgeven dat er niet is, vaker online kopen, vaker geld lenen, algemeen het uitgeven van extern geld), zijn meer ontevreden en hebben meer zorgen over hun geldzaken nu en maken zich meer zorgen over hun financiële toekomst. Tegelijk blijken jongeren die vooral vatbaar zijn voor beïnvloeding door leeftijdsgenoten omwille van de normatieve druk om erbij te horen, net minder online te kopen, en algemeen minder snel en direct te consumeren. Naast de leeftijdsgenoten blijft het gezin waarin een jongere opgegroeid en gesocialiseerd is een belangrijke mogelijke beïnvloedende factor van het gedrag van de jongere. Hier zien we vooral een directe relatie tussen de ouders zien als een goed voorbeeld over hoe met geld om te gaan en minder compulsief kopen (en globaal minder consumptie gericht op directe bevrediging). Jongeren die aangeven dat hun ouders veel belang hechten aan verstandig met geld omgaan, lenen minder frequent maar rapporteren tegelijk meer compulsief koopgedrag. Jongeren waarvan de ouders meer aandacht hebben voor de meer formele financiële educatie (praten over geld, advies geven, in vraag stellen, ) maken zich minder zorgen over hun financiële toekomst. Voor financiële educatie op school vonden we geen directe relaties met financieel risicogedrag. Wanneer we de mogelijke rol van externe beïnvloeding via de media nagingen, bleek dat het aantal uren dat jongeren zeggen naar televisie te kijken samenhangt met financieel risicogedrag. Jongeren die meer tv kijken, rapporteren meer compulsief kopen, risicovollere coping strategieën en kopen meer op afbetaling. Jongeren met schulden kijken gemiddeld meer uren tv en zijn meer gevoelig voor reclame dan jongeren zonder schulden. In tegenstelling tot andere studies vonden we geen overtuigende evidentie dat een overdreven optimisme mee aan de basis ligt van financieel onverantwoordelijk gedrag en financiële moeilijkheden. Voor sommige risicogedragingen bleek dat, wanneer het via een omweg gevraagd werd, jongeren die hun eigen kansen op financiële moeilijkheden beter inschatten dan de gemiddelde leeftijdsgenoot vaker risicovolle coping strategieën hanteren om met geldtekort om te gaan maar tegelijk minder frequent lenen. Vermoedelijk zijn dit vooral jongeren die geld vragen aan de ouders. Een (overdreven) optimisme is ook geassocieerd met minder vaak geld te kort komen, en minder ontevredenheid en geldzorgen over de huidige geldzaken. Tegelijk zien we ook dat een zekere mate van zelfkennis de jongeren niet vreemd is: jongeren die vaker extern geld aanspreken, die vaker ervaren geld te kort te 12

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland. Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ

Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland. Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE!

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! 1 FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 2. Serious gaming in financiële educatie... 5 3. Financieel gezond gedrag, wat is dat?... 6 Competenties en vaardigheden...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Naar een canon van opvoeding

Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren René F.W. Diekstra, Janneke M. Wubs, Leontien E. Vreeburg,

Nadere informatie

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN Onderzoek uitgevoerd door het NIZW /dr. Peter Nikken in opdracht van het NICAM en het PCOJ Dossier 1 Colofon Uitgever Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele

Nadere informatie

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl SchuldPreventiewijzer is een initiatief van: Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland Margreet de Looze, Saskia van Dorsselaer, Simone de Roos, Jacqueline Verdurmen, Gonneke Stevens, Rob Gommans, Marja van Bon-Martens, Tom ter Bogt, Wilma Vollebergh HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie