Ondernemingsplan Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

2 Colofon: Titel: Ondernemingsplan Flanders Investment & Trade Opdrachtgever: Mevr. Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder Projectteam: i.s.m. de leden van de directieraad: Dirk Van Steerteghem, Marc Van Gastel, Pascal Walrave, Pascale Leroy, Peter Bulckaert Auteur: Stafdienst FIT Datum publicatie: 28 februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Management samenvatting... 5 Beleidsbepalingen... 7 Strategisch referentiekader... 9 De doelstellingen voor FIT in Strategische doelstelling 1 (SOD 1)...12 Strategische doelstelling 2 (SOD 2)...18 Strategische doelstelling 3 (SOD 3)...24 Strategische projecten...27 Doelstellingen Interne Werking...29 Beleid Diversiteit en Welzijn...32 Personeel en financiële middelen...33 Budgetten Toelichting bij de budgetten...36 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

4 Voorwoord Het voorliggend document is het ondernemingsplan 2013 van Flanders Investment & Trade, het derde jaarlijkse ondernemingsplan voor de periode De doelstellingen en de gekozen focus voor 2013 uit dit ondernemingsplan vloeien voort uit de doelstellingen zoals ze omschreven zijn in de beheersovereenkomst De krachtlijnen van zowel de beheersovereenkomst als van dit ondernemingsplan sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en de doorbraak De Open Ondernemer en het Vlaamse regeerakkoord. Centraal in de beheersovereenkomst staan de drie strategische doelstellingen waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening. De strategische en operationele projecten waarop dit jaar de focus zal liggen, zijn gericht op het realiseren van nog meer efficiëntie in de interne werking enerzijds, en nog meer meerwaarde creëren voor onze klanten, de Vlaamse bedrijven én de Vlaamse economie, anderzijds. Immers, meer dan ooit is internationalisering van cruciaal belang voor de duurzame groei en concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven en van de Vlaamse economie, in het licht van de scherpe ViAdoelstellingen voor Flanders Investment & Trade heeft hierin als overheidsagentschap en als competentiecentrum voor internationalisering een cruciale en centrale rol te vervullen. Klanten moeten kunnen rekenen op de expertise en betrouwbaarheid van dit agentschap, dat de ambitie heeft de hoogst mogelijke meerwaarde en impact te realiseren met de beschikbare middelen. Ook in 2013 staat de Flanders Investment & Trade ploeg in binnen- en buitenland klaar om het beste van zichzelf te geven, voor de Vlaamse bedrijven, en voor de Vlaamse economie. Claire Tillekaerts Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

5 Management samenvatting Kader Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade en de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering - VR DOC.1155 vormen het bestuurlijk kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij wordt voorzien in de opmaak van een jaarlijks ondernemingsplan. Het ondernemingsplan, dat volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012, de basis is van de planning van de leidend am.b.t.enaar, moet voortaan op 1 maart van het lopende jaar worden aangeleverd aan de voogdijminister. De beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het strategisch kader van dit ondernemingsplan wordt gevormd door de missie zoals geformuleerd in het Oprichtingsdecreet, het Vlaamse Regeerakkoord , de lopende beheersovereenkomst en de besluiten van het jaarlijkse strategievergadering van de Raad van Bestuur van FIT. De doelstellingen van Flanders Investment & Trade voor 2013 Aan de drie strategische doelstellingen uit de beheersovereenkomst waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening, zal worden gewerkt via: Focus op prioritaire landen en sectoren/activiteiten, zoals bepaald in de focusstrategieën i.v.m. internationale handel en het aantrekken van investeringen Specifieke meerjarenprojecten o Een vernieuwing van de Nederlandstalige website met het oog op een nog betere, klantgedreven ontsluiting van kennis o Customer Relationship Management applicatie, gekoppeld aan de website o Gericht acquisitiebeleid voor het aantrekken van buitenlandse investeringen via kloofanalyses voor enkele sectoren (ingebed als actie m.b.t. het Nieuw Industrieel Beleid) o Bevragingen van Vlaamse klanten i.f.v. tevredenheid en peiling naar behoeften van de klant en meerwaarde van de dienstverlening. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

6 Strategische projecten zoals bepaald in de beheersovereenkomst o Samenwerking met partners o Dienstverlening aan dienstenbedrijven o Ontsluiten van kennis en informatie Aan deze projecten wordt in 2013 verder gewerkt via enkele deelprojecten. Sensibiliserende events: o Leeuw van de export o Foreign Investment Trophy In 2013 zal de nodige aandacht besteed worden de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. de adviezen uit het Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat (SALK²) Aan de doelstelling m.b.t. het verhogen van de maturiteit van de organisatie inzake organisatiebeheersing zal de focus in 2013 liggen op risicomanagement en organisatiecultuur. Personeel en financiële middelen De personeelsplanning 2013 voor het binnenlands netwerk zal uitgevoerd worden op basis van het nieuwe personeelsbehoeftenplan dat in 2012 werd afgewerkt, en rekening houdend met de geldende besparingsnorm. In de werkingsdotatie van Flanders Investment & Trade zijn, na goedkeuring van de begroting 2013 in het Vlaams Parlement op 19/12/2012, extra middelen voorzien voor het versterken van het buitenlands netwerk. In 2013 zijn opnieuw investeringskredieten voorzien voor voornamelijk IT projecten. In dit ondernemingsplan zijn ook een luik diversiteit en welzijn geïntegreerd, zoals bepaald in de nieuwe richtlijnen m.b.t. het jaarlijks ondernemingsplan. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

7 Beleidsbepalingen Het bestuurlijke kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij onder andere aan jaarlijks ondernemingsplan opgemaakt wordt, is bepaald in de volgende documenten en beslissingen: Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, het kader uit de visienota Beheersovereenkomsten in de Vlaamse overheid: concept, implementatie en model (VR 22/7/2005) - HOOFDSTUK IV - Extern verzelfstandigde agentschappen - AFDELING 1 Toepassingsgebied, Artikel 15, 1-4 Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (dat verwijst naar de minimale elementen van een ondernemingsplan van het artikel 6, 2,2 van het gewijzigd besluit van 19/01/2001 houdende regeling van begrotingscontrole en opmaak) het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 over een verder verfijnd model voor het opstellen van een beheersovereenkomst van de tweede generatie (VR/2010/0204/DOC.0222QUINQUIES ) de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade Artikel 9. Performantie-indicatoren en kengetallen Besluit van de Vlaamse Regering Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering - VR DOC.1155 Daar waar het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid geen concrete definitie gaf met betrekking tot de doelstelling en inhoud van het ondernemingsplan, (enkel (artikel 9 1, 4 ) dat het ondernemingsplan zich situeert in het kader van de informatieverstrekking aan de Vlaamse Regering.), vertolkt de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 wel een duidelijk visie op doel en inhoud van het ondernemingsplan. Deze beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het wordt als het ware een planningdocument dat ingezet kan worden in de bestaande planningsprocessen, en helpt zo de planlast te verminderen. Er wordt bovendien ook gestreefd naar een duidelijker koppeling van de doelstellingen en daaruit volgende planning, aan de financiële middelen en aan het personeelsplan. Minstens de doelstellingen i.v.m. diversiteit en welzijn moeten opgenomen worden in het jaarlijks ondernemingsplan, en waar mogelijk ook de jaarlijkse actieplannen. De nieuwe richtlijnen bepalen verder dat het ondernemingsplan de basis is voor de jaarlijkse planning en evaluatie van de leidend ambtenaar, en in functie van deze planningscyclus, aangeleverd moet worden aan de voogdijminister vóór 1 maart. Ter ondersteuning van de agentschappen is een minimaal sjabloon voor het ondernemingsplan beschikbaar bij bestuurzaken, dat echter niet verplicht opgelegd wordt. Gezien de specifieke organisatiestructuur van FIT, die een zuivere koppeling van financiële middelen en personeelsinzet aan doelstellingen bemoeilijkt, heeft de Directieraad op de managementreview op 15 januari 2013 beslist om dit nieuwe sjabloon nog niet in zijn volledigheid te volgen. Wel heeft FIT bij de opmaak van het Jaarondernemingsplan 2013 zo veel mogelijk getracht de adviezen van het departement Bestuurszaken op te volgen om zo te komen tot een meer werkbaar, operationeel en geïntegreerd instrument. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

8 Het document is inhoudelijk opgebouwd rond twee grote delen: 1. De doelstellingen van FIT in 2013 De doorvertaling naar 2013 van de doelstellingen en bepalingen uit de beheersovereenkomst , namelijk de agentschapspecifieke doelstellingen en de generieke doelstellingen (voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid) 2. Personeel en financiële middelen Overzicht van de budgetten voor 2013 en toelichting bij de besteding van de beleids-, personeels-, werkings- en investeringskredieten. Het finale ontwerp ondernemingsplan 2013 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur via schriftelijke procedure van 22 februari Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

9 Strategisch referentiekader De Vlaamse regering en de Vlaamse ministers hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de inhoud van het beleid. Naast de regelgeving die het bestuurlijk kader vormt maken de volgende documenten deel uit van het strategische beleidskader voor de beheersovereenkomst van FIT en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse ondernemingsplannen: ViA (Vlaanderen in Actie) - geconcretiseerd in de doelstellingen van het Pact2020 Doorbraak De Open Ondernemer en het Nieuw Industrieel Beleid/Fabriek van de Toekomst, het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor en de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking van Kris Peeters, Minister-president; van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In aanvulling hierop beschikt Flanders Investment & Trade over een eigen strategische referentiekader. Dit referentiekader vertrekt van de missie uit het oprichtingsdecreet, verder aangevuld met de focusstrategie voor internationale handel en voor het aantrekken van buitenlandse directe investeringen, agentschapspecifieke strategische doelstellingen en generieke doelstellingen zoals geformuleerd in de beheersovereenkomst, en de input van de jaarlijkse strategievergadering met de Raad van Bestuur. 1 Oprichtingsdecreet Het uitgangspunt voor het strategisch referentiekader is het oprichtingsdecreet van FIT d.d. 7 MEI 2004 (Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ). Onder Hoofdstuk III. - Missie, taken en bevoegdheden - Art. 4. staat de missie van het agentschap als volgt beschreven: De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie. 2 Doelstellingen beheersovereenkomst De beheersovereenkomst vormt een verder concretisering van de opdracht van FIT, afgestemd op de beleidsbrief van de Vlaamse regering en de daarin geformuleerde doelstellingen. De beheersovereenkomst van FIT omvat: Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

10 Agentschapspecifieke doelstellingen: De strategische doelstellingen van FIT FIT Levert een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor KMO s; FIT Levert een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; FIT Organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten Voor de realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen van deze beheersovereenkomst zal het agentschap, naast het adequaat inzetten van middelen en instrumenten, ook drie grotere strategische projecten uitvoeren. Generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid) Verbetertraject om de maturiteit van de entiteit qua organisatiebeheersing te verhogen Verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren Opmaak personeelsplanning in overeenstemming met de principes van de Vlaamse overheid Duurzaam en geïntegreerd gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. 3 Strategievergadering met de Raad van Bestuur 2012 Managementvisie Op de strategievergadering met de Raad van Bestuur van Flanders Investment & Trade van 23/10/2012 werden een aantal strategische bakens voor de organisatie uitgezet. Ten eerste bracht de Gedelegeerd Bestuurder van FIT, aangesteld op 1/5/2012, de managementvisie naar voren. Krachtlijnen van deze managementvisie: FIT stelt de klant en zijn behoeften centraal FIT streeft een zo hoog mogelijke impact van haar dienstverlening na FIT staat voor expertise en betrouwbaarheid FIT wil als team werken aan een cultuur waarin transparantie, integriteit, communicatie, creativiteit en kwaliteit voorop staan. Onderwerpen De Raad van Bestuur volgt de visie van het FIT management op de werking van FIT. Tijdens de strategievergadering kwamen drie onderwerpen aan bod: Optimalisatie dienstverlening Internationale Handel Dienstverlening aan dienstenbedrijven Vernieuwde strategie aantrekken van buitenlandse investeringen. Aan de Raad van Bestuur werden de resultaten voorgesteld van een interne oefening met als doel om, uitgaand van bestaand beleid (ViA NIB, beheersovereenkomst, beleidsbrief) en binnen de context van Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

11 beschikbare middelen (personeel & budget), de meerwaarde en effectiviteit van de dienstverlening van FIT inzake internationale handel te verhogen en de return on investment te bekijken in functie van ingezette middelen. De resultaten van de interne oefening zullen geverifieerd worden in klantenbevragingen in Het resultaat van de volledige oefening is een reeks optimaliseringvoorstellen die uitvoering krijgen in de periode De Raad van Bestuur verklaarde zich akkoord met de manier waarop deze optimaliseringsoefening werd aangepakt. Wel werd aangeraden om een voldoende geïntegreerde kijk te behouden en innovatie te stimuleren. Aan de Raad van Bestuur werd vervolgens een analyse voorgesteld van hoe FIT zijn dienstverlening aan dienstenbedrijven nog verder kan optimaliseren. Op basis van onderzoek naar type dienstenbedrijven, hun business modellen en de ondersteuning die zij daarin vragen, en onze huidige pro-actieve dienstverlening, werden algemene conclusies en adviezen geformuleerd. De Raad van Bestuur nam akte van deze conclusies en vraagt een vervolg in de vorm van een gekwantificeerde strategie en actieplan. De Raad van Bestuur keurde de hernieuwde strategie inzake het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen goed, en raadt aan om voor de activiteiten inzake mergers & acquisitions enerzijds en aftercare-acties anderzijds, de nodige partnerschappen te zoeken in Vlaanderen. Gezien een significant aantal potentiële investeringen vastloopt op een aantal factoren die vooral het federale niveau van bevoegdheden impliceert, heeft de Raad van Bestuur in navolging van deze strategievergadering zijn bekommernis geuit middels een schrijven naar de voogdijminister. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

12 De doelstellingen voor FIT in 2013 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de focus die in 2013 gelegd zal worden in de activiteiten van FIT met het oog op het behalen van de doelstellingen van FIT zoals bepaald in de beheersovereenkomst : agentschapspecifieke doelstellingen: o strategische doelstellingen o strategische projecten generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid) o interne werking verhogen maturiteit organisatiebeheersing o efficiëntie doelstellingen o personeelsbeleid Zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 over jaarlijks ondernemingsplan, worden ook de doelstellingen en actieplannen voor het diversiteits- en welzijnsbeleid toegevoegd aan dit jaarlijkse ondernemingsplan. Strategische doelstelling 1 (SD 1) Het agentschap levert een significante bijdrage tot de uitbreiding van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo s. Toelichting: o.a. door het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis hierover. Het agentschap focust daarvoor op belangrijke markten, zowel mature als groeimarkten. Operationele doelstellingen OD1.1 OD1.2 OD1.3 OD1.4 OD1.5 OD 1.6 Het agentschap zet bedrijven gevestigd in Vlaanderen aan tot internationaal ondernemen om zo het aantal internationaal actieve ondernemingen te helpen toenemen. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot het verwerven of het vergroten van hun marktaandeel in groeimarkten. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot minstens het behoud of tot het vergroten van hun marktaandeel in strategisch belangrijke, mature markten Het agentschap ondersteunt internationaliserende bedrijven bij alle vormen van internationaal ondernemen om zo de positie van de Vlaamse bedrijven in het internationale economische waardenetwerk te helpen verstevigen. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over internationaal ondernemen zodat de Vlaamse bedrijven hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij hun internationalisering. In nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen stimuleert en ondersteunt het agentschap de internationalisatie van Vlaamse bedrijven actief op het vlak van O&O en high tech. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

13 ViA - doelstellingen Bovenstaande doelstellingen zijn gelinkt aan de doelstellingen van Vlaanderen in Actie: We zorgen ervoor dat het aandeel van de Vlaamse export in snelgroeiende markten stijgt (doorbraak 2 De Open Ondernemer - SD 10) We zorgen ervoor dat het aantal exporterende Vlaamse bedrijven toeneemt (doorbraak 2 De Open Ondernemer - SD 11) Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de wereldexportmarkt en exploreert in veel sterkere mate dan vandaag onbenut potentieel op het vlak van internationalisatie (zowel in goederen als in diensten) (Pact 2020) Kritische performantie indicatoren I.1 Activiteitsgraad op het vlak van ondersteuning bij internationaal ondernemen t.o.v. startende exporteurs in Vlaanderen Streefwaarden: Minstens consults op jaarbasis gerealiseerd door het binnen- en buitenlands netwerk, waarvan minstens 10% voor startende exporteurs. I.2 Activiteitsgraad op het vlak van de ondersteuning bij internationaal ondernemen binnen de geselecteerde groeimarkten Streefwaarden: Minstens 4000 B2B gesprekken in het kader van afsprakenprogramma s organiseren in het buitenland, waarvan minstens 60% in de gekozen groeimarkten binnen in de focusstrategie I.3. Realisatiegraad van de focusstrategie inzake internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen Streefwaarden: Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie; Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd Het totaal aantal geplande acties in het actieprogramma internationaal ondernemen voor 2013 bedraagt 109 Focus 2013 Individuele dienstverlening FIT is in eerste instantie een dienstverlenende organisatie voor alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen die internationaal (willen) ondernemen. Binnen de doelgroep van in Vlaanderen gevestigde bedrijven levert het agentschap extra inspanningen voor startende exporteurs, hoogtechnologische ondernemingen, dienstverlenende bedrijven. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

14 De begeleiding & ondersteuning van deze bedrijven wordt opgenomen door het binnen- en buitenlands netwerk van het agentschap. Via individuele begeleiding van bedrijven en het aanbieden van gerichte marktinformatie op vraag van de klant, ondersteunt FIT bedrijven in hun internationale ambitie. Ook in 2013 worden in Vlaanderen contactdagen en exportdagen gepland waarbij individuele gesprekken georganiseerd worden voor Vlaamse bedrijven met de Vlaams Economische Vertegenwoordigers uit het buitenland. Stimuleren om te internationaliseren Via verschillende communicatiekanalen informeert FIT over alle aspecten van buitenlandse markten, over opportuniteiten in het buitenland en over exportvaardigheden. In 2013 zal specifiek aan een betere ontsluiting van deze kennis gewerkt worden in functie van de vernieuwing van de website. De doelstelling hierbij is om de kennis over internationaal ondernemen bij Vlaamse bedrijven te vergroten, en in het algemeen bedrijven te stimuleren om internationaal te gaan. (zie hieronder specifiek jaarproject Vernieuwde Nederlandstalige website ) Focusstrategie buitenlandse doelmarkten Aan de proactieve activiteiten van FIT in binnen- en buitenland, waaraan Vlaamse ondernemers kunnen deelnemen, wordt richting gegeven via de focusstrategie, met een daarvan afgeleid jaarlijks actieprogramma. FIT selecteerde 25 focuslanden waar doelsectoren werden gedefinieerd. Op basis van tendenzen in het buitenland is door FIT per land een voorstel uitgewerkt m.b.t. het behalen van doelstellingen binnen deze doelsectoren, via acties opgenomen in het actieprogramma (seminaries, groepszakenreizen, beursdeelnames, deelnames aan congressen, uitnodigingen van aankopers, ) Deze acties vormen de basis van een voorstel van actieprogramma dat opgemaakt wordt in januarifebruari, en wordt afgetoetst met het middenveld tijdens de werkraden in mei-juni. Uiteraard is dit actieprogramma een dynamisch gegeven, dat onderhevig is aan tal van omgevingsfactoren. De hierna volgende tabel geeft een beeld van de situatie op 1 februari 2013 met de geselecteerde focuslanden en de daarbij horende doelsectoren voor Focusland IH Doelsectoren IH 1. Brazilië Agro-industrie en dieren Automotive 2. Canada Biotechnologie Cleantech ICT Transport en logistiek 3. China (incl. HK) Cleantech Creatieve industrie 4. Duitsland Cleantech Creatieve industrie Transport en logistiek Gezondheid en farma 5. Frankrijk Bouw Cleantech Lucht- en ruimtevaart 6. India Cleantech ICT Lucht- en ruimtevaart Voeding en dranken Startende exporteurs Startende exporteurs Machines Voeding en dranken Voeding en dranken Transport en logistiek Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

15 7. Italië Cleantech Creatieve industrie Voeding en dranken 8. Japan Automotive Biotechnologie ICT en nanotech Transport en logistiek 9. Marokko Bouw Transport en logistiek 10. Mexico Lucht- en ruimtevaart Transport en logistiek 11. Nederland Bouw Gezondheid en farma 12. Polen Bouw Gezondheid en farma Voeding en dranken Voeding en dranken Voeding en dranken Cleantech 13. Roemenië Bouw Cleantech Transport en logistiek 14. Rusland Agro-industrie en dieren Bouw Gezondheid en farma 15. Saoedi-Arabië Bouw Energie Gezondheid en farma 16. Singapore Cleantech Voeding en dranken 17. Spanje Bouw Creatieve industrie Transport en logistiek 18. Taiwan Cleantech ICT Voeding en dranken 19. Tsjechië Bouw Cleantech Voeding en dranken 20. Turkije Bouw Cleantech Machines Voeding en dranken Machines Voeding en dranken Voeding en dranken Transport en logistiek 21. VAE Bouw Distributie Energie 22. Verenigd Koninkrijk Bouw Cleantech Energie Voeding en dranken 23. VSA Biotechnologie Cleantech ICT Transport en logistiek 24. Zuid-Afrika Energie Transport en logistiek Voeding en dranken Voeding en dranken 25. Zuid-Korea ICT Voeding en dranken Tabel: prioritaire landen voor internationale handel met per land de gekozen focussectoren (1/2/2013) Focus op Limburg FIT zal in 2013 haar activiteiten organiseren met extra aandacht en inspanning voor Limburg, in uitvoering van de beleidskeuzes die de Vlaamse Regering maakt, op basis van het eindrapport dat opgemaakt is door de SALK² (Strategisch actieplan voor Limburg in het kwadraat) Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

16 Tevredenheid en behoeften van de klant In 2013 zal extra focus gelegd worden op het peilen naar enerzijds de tevredenheid van de klant en anderzijds de behoeften van de klant, via uitgebreide klantenbevragingen. (zie specifiek jaarproject klantenbevragingen bij SD 3) De resultaten zullen belangrijk zijn in het streven naar hoge meerwaarde en efficiëntie in de dienstverlening van FIT algemeen. Aanpaste marketingmiddelen De marketingstrategie is erop gericht om op een geïntegreerde, kwalitatieve en creatieve manier de realisatie van deze strategische doelstellingen te ondersteunen. Jaarlijks weerkerend project : Leeuw van de Export Jaarlijks wordt de exportprijs Leeuw van de Export uitgereikt. De Leeuw van de Export is een jaarlijkse wedstrijd waar Vlaamse bedrijven met uitmuntende prestaties op het vlak van export kunnen aan deelnemen. Deelnamedossiers worden beoordeeld op onder andere significante groei door export, aandeel export in het omzetcijfer, geografische diversificatie, financiële performantie, innovatieve aanpak, groei van tewerkstelling, enz. De minister-president reikt twee prijzen uit, één in de categorie kleine ondernemingen, en één in de categorie middelgrote en grote ondernemingen. De uitreiking van de Leeuw van de Export wordt gekoppeld aan een netwerkevent waarop het buitenen binnenlandse netwerk van FIT aanwezig is. Het event wordt in 2013 in Limburg georganiseerd. Onder andere door de mediacampagne die aan de uitreiking voorafgaat, is het event een belangrijk instrument in het sensibiliseren van ondernemend Vlaanderen om te internationaliseren, en zo bij te dragen tot de verhoging van het aantal exporteurs in Vlaanderen. Specifiek jaarproject: Vernieuwde Nederlandstalige website Product In 2013 wordt gestart met een project dat een nieuwe structuur en lay-out beoogt voor de Nederlandstalige FIT-website. Het beter ontsluiten van de basiskennis over internationaal ondernemen is een belangrijke doelstelling binnen dit project. Het betreft basisinformatie zowel aangereikt door het buitenlands netwerk van FIT (zoals marktinformatie en landeninformatie), als statistieken, en informatie over exportvaardigheden. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

17 De website moet een nog centralere rol spelen als communicatiemiddel voor het verspreiden van kennis en informatie die bij FIT beschikbaar is (zie ook verder onder Strategisch Project Ontsluiten van kennis en informatie ). De website wordt bovendien verder uitgebouwd als belangrijk platform voor een meer persoonlijke benadering van de klant, en als e-loket. Aan de website wordt namelijk een tool (my FIT) ontwikkeld, waarbij persoonlijke accounts per klant worden aangemaakt. Zo kan FIT enerzijds op een gepersonaliseerde manier met de klant communiceren op basis van interesses, en kunnen klanten anderzijds hun persoonlijke dossiers online opvolgen. Timing Het project zal uitgewerkt worden in 2013 en 2014, waarbij gestreefd wordt naar het afronden van de analysefase eind Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

18 Strategische doelstelling 2 (SD 2) Het agentschap levert een significante bijdrage tot het aantrekken van nieuwe en de uitbreiding van bestaande buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen. Toelichting: Daartoe werkt het agentschap voor Vlaanderen een doeltreffende positionering als interessante investeringsregio uit. Het agentschap helpt het beslissingsproces voor buitenlandse investeerders te versnellen en te vereenvoudigen door coördinatie met de diverse bestuurlijke niveaus en door het ontsluiten van de ter beschikking staande informatie en kennis m.b.t. buitenlandse directe investeringen. Het agentschap werkt samen met partners voor het opvolgen van de strategische nazorg voor de in Vlaanderen gevestigde buitenlandse bedrijven met het oog op uitbreidingsinvesteringen. Wanneer hierbij internationale concurrentie tussen landen en regio s speelt, neemt het agentschap de leiding. Operationele doelstellingen OD2.1 OD2.2 OD2.3 OD2.4 OD2.5 OD 2.6 Het agentschap trekt buitenlandse investeerders die nog niet actief zijn in Vlaanderen aan om in Vlaanderen te investeren. Het draagt op deze manier bij tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, ook voor laaggeschoolden. Het agentschap werkt voor het overtuigen van buitenlandse investeerders die al actief zijn in Vlaanderen tot bijkomende investeringen in Vlaanderen actief samen met partners en neemt het voortouw wanneer internationale concurrentie tussen landen of regio s een rol speelt. Het agentschap helpt het investeringsproces voor buitenlandse investeerders vereenvoudigen en versnellen door het coördineren van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op de diverse bestuurlijke niveaus Het agentschap werkt voor Vlaanderen als interessante investeringsregio een doeltreffend positioneringsvoorstel uit en actualiseert die ook systematisch. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen om zo de buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen te helpen toenemen. het agentschap zet zich actief in om buitenlandse investeringen aan te trekken op het vlak van O&O. Hierbij promoot het agentschap Vlaanderen in het buitenland als onderzoeksregio in nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen, rekening houdend met de grote projecten, de speerpunten en de nieuwe initiatieven uit het innovatiebeleid. De technologieattachés spelen hierin een bijzondere rol. ViA doelstellingen Bovenstaande doelstellingen kaderen binnen de volgende ViA doelstellingen: We zorgen ervoor dat het aantal buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen toeneemt, evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag (doorbraak 2 De Open Ondernemer SD 12) We zorgen voor meer groeiende ondernemingen FIT/AO (doorbraak 2 De Open Ondernemer SD 14) Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

19 Ontwikkelen van een methodologie voor gericht aantrekken van buitenlandse investeringen ter ondersteuning van transformaties (doorbraak 2 SD 15 => Nieuw Industrieel Beleid Actie 48) Kritische performantie-indicatoren II.1 Succesratio van de investeringsprospectie. Streefwaarden: FIT streeft ernaar dat het aantal gegenereerde leads door FIT 10% hoger ligt dan het Europese gemiddelde. FIT streeft ernaar om ervoor te zorgen dat minstens 10% van de begeleide investeringsprojecten resulteren in een prospectiebezoek van de buitenlandse investeerder. FIT streeft ernaar om minimum 100 target bedrijven in het buitenland proactief op te volgen met het oog op het tijdig detecteren van eventuele investeringsplannen. II.2 Activiteitsgraad op gebied van directe buitenlandse investeringen (nieuwe en uitbreidingsinvesteringen) Streefwaarden: FIT streeft ernaar om 20% van de uitbreidingsprojecten in Vlaanderen te begeleiden. FIT streeft ernaar om 40% van de nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen te begeleiden II.3 Realisatiegraad van de focusstrategie inzake investeren Streefwaarden: Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd. Het aantal acties in het actieprogramma investeren voor 2013 bedraagt 105 Focus 2013 Acquisitiebeleid en kloofanalyses De potentiële klanten voor de afdeling Investeren kunnen zich overal ter wereld bevinden. FIT is het coördinatiecentrum voor het acquisitiebeleid van de Vlaamse overheid dat als centraal aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders toegang biedt tot alle informatie waar een buitenlands bedrijf naar op zoek is. Met het oog op de keuzes die Vlaanderen maakt voor haar verdere economische ontwikkeling en in het kader van een efficiënt beheer van de beschikbare middelen is een zeer gerichte focusstrategie voor de prospectie noodzakelijk. Hoewel Vlaanderen zich tot nu toe vrij goed kon positioneren met een aantal sterke troeven oa op het vlak van ligging, opleiding, logistiek en leefklimaat, blijkt dit in het huidige prangende klimaat van concurrentie tussen buurregio s, niet meer voldoende. Een differentiatiestrategie gericht op synergieën met specifieke clusters (slimme specialisatie) dringt zich op. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

20 Daarom heeft FIT een methodologie uitgewerkt voor het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven naar bepaalde clusters. Hiervoor wordt een kloofanalyse gemaakt: een mapping van de waardeketens, van de beschikbare competenties en van de ontbrekende schakel. Het is vanzelfsprekend dat dit in nauwe samenwerking met de partners in sectoren en clusters in Vlaanderen gebeurt. De analyse moet gericht zijn op de roadmaps van de industrie van de toekomst. Tegelijk moet ook in het buitenland een screening gebeuren van bedrijven en technologieën en de implementeerbaarheid daarvan binnen het Vlaamse landschap. FIT zet daarvoor haar eigen netwerk van technologieattachés, invest deputies en Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in. Business development Aan Vlaamse zijde moeten sterke businesscases ontwikkeld worden, waarmee de interesse van buitenlandse bedrijven om aan te sluiten bij Vlaamse speerpuntclusters gewekt kan worden, en waarmee zij overtuigd kan worden om in Vlaanderen te investeren. FIT wil op die manier nog meer de kaart trekken van de zeer klantgerichte benadering, en positioneert zich op die manier als broker tussen de Vlaamse clusters en de buitenlandse actoren. Maatwerk is essentieel om deze targetbedrijven te benaderen en te begeleiden. Op die manier wordt het pro-actieve luik van de activiteiten van FIT voor het aantrekken van investeringen, zowel in de prospectie als in de begeleiding van investeerders, gevoelig versterkt. Geografische en sectorale focus, activiteiten Focus op landen Op basis van de evolutie qua investeringsstromen in de voorbije jaren, van het al dan niet behoren tot de groep van economische groeilanden en de al dan niet aanwezigheid van een FIT-kantoor werd de onderstaande lijst van focuslanden voor het aantrekken van BDI geselecteerd. Voor 2013 is er één wijziging tov van 2012: Noorwegen wordt vervangen door Polen. Prioritaire landen 1. Verenigde Staten 15. Taiwan 2. India 16. Denemarken 3. China 17. Finland 4. Japan 18. Israël 5. Frankrijk 19. Italië 6. Verenigd Koninkrijk 20. Polen 7. Duitsland 21. Singapore 8. Brazilië 22. Z-Afrika 9. Nederland 23. Spanje 10. Rusland 24. Zweden 11. Canada 25. Zwitserland 12. Z-Korea 26. Turkije 13. Australië 27. Verenigde Arabische 14. Oostenrijk Emiraten Tabel: lijst van prioritaire landen voor het aantrekken van investeringen Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beleidsvisie Recreatie op het water

Beleidsvisie Recreatie op het water Beleidsvisie Recreatie op het water Pagina 1 van 35 Inhoud 1 Inleiding en doel van de visie... 4 2 De Vlaamse Beleidscontext... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Het Vlaams Regeerakkoord... 5 2.3 Beleidsnota van

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Nieuw Industrieel Beleid TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Deze brochure is een uitgave van: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie