Ondernemingsplan Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

2 Colofon: Titel: Ondernemingsplan Flanders Investment & Trade Opdrachtgever: Mevr. Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder Projectteam: i.s.m. de leden van de directieraad: Dirk Van Steerteghem, Marc Van Gastel, Pascal Walrave, Pascale Leroy, Peter Bulckaert Auteur: Stafdienst FIT Datum publicatie: 28 februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Management samenvatting... 5 Beleidsbepalingen... 7 Strategisch referentiekader... 9 De doelstellingen voor FIT in Strategische doelstelling 1 (SOD 1)...12 Strategische doelstelling 2 (SOD 2)...18 Strategische doelstelling 3 (SOD 3)...24 Strategische projecten...27 Doelstellingen Interne Werking...29 Beleid Diversiteit en Welzijn...32 Personeel en financiële middelen...33 Budgetten Toelichting bij de budgetten...36 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

4 Voorwoord Het voorliggend document is het ondernemingsplan 2013 van Flanders Investment & Trade, het derde jaarlijkse ondernemingsplan voor de periode De doelstellingen en de gekozen focus voor 2013 uit dit ondernemingsplan vloeien voort uit de doelstellingen zoals ze omschreven zijn in de beheersovereenkomst De krachtlijnen van zowel de beheersovereenkomst als van dit ondernemingsplan sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en de doorbraak De Open Ondernemer en het Vlaamse regeerakkoord. Centraal in de beheersovereenkomst staan de drie strategische doelstellingen waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening. De strategische en operationele projecten waarop dit jaar de focus zal liggen, zijn gericht op het realiseren van nog meer efficiëntie in de interne werking enerzijds, en nog meer meerwaarde creëren voor onze klanten, de Vlaamse bedrijven én de Vlaamse economie, anderzijds. Immers, meer dan ooit is internationalisering van cruciaal belang voor de duurzame groei en concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven en van de Vlaamse economie, in het licht van de scherpe ViAdoelstellingen voor Flanders Investment & Trade heeft hierin als overheidsagentschap en als competentiecentrum voor internationalisering een cruciale en centrale rol te vervullen. Klanten moeten kunnen rekenen op de expertise en betrouwbaarheid van dit agentschap, dat de ambitie heeft de hoogst mogelijke meerwaarde en impact te realiseren met de beschikbare middelen. Ook in 2013 staat de Flanders Investment & Trade ploeg in binnen- en buitenland klaar om het beste van zichzelf te geven, voor de Vlaamse bedrijven, en voor de Vlaamse economie. Claire Tillekaerts Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

5 Management samenvatting Kader Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade en de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering - VR DOC.1155 vormen het bestuurlijk kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij wordt voorzien in de opmaak van een jaarlijks ondernemingsplan. Het ondernemingsplan, dat volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012, de basis is van de planning van de leidend am.b.t.enaar, moet voortaan op 1 maart van het lopende jaar worden aangeleverd aan de voogdijminister. De beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het strategisch kader van dit ondernemingsplan wordt gevormd door de missie zoals geformuleerd in het Oprichtingsdecreet, het Vlaamse Regeerakkoord , de lopende beheersovereenkomst en de besluiten van het jaarlijkse strategievergadering van de Raad van Bestuur van FIT. De doelstellingen van Flanders Investment & Trade voor 2013 Aan de drie strategische doelstellingen uit de beheersovereenkomst waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening, zal worden gewerkt via: Focus op prioritaire landen en sectoren/activiteiten, zoals bepaald in de focusstrategieën i.v.m. internationale handel en het aantrekken van investeringen Specifieke meerjarenprojecten o Een vernieuwing van de Nederlandstalige website met het oog op een nog betere, klantgedreven ontsluiting van kennis o Customer Relationship Management applicatie, gekoppeld aan de website o Gericht acquisitiebeleid voor het aantrekken van buitenlandse investeringen via kloofanalyses voor enkele sectoren (ingebed als actie m.b.t. het Nieuw Industrieel Beleid) o Bevragingen van Vlaamse klanten i.f.v. tevredenheid en peiling naar behoeften van de klant en meerwaarde van de dienstverlening. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

6 Strategische projecten zoals bepaald in de beheersovereenkomst o Samenwerking met partners o Dienstverlening aan dienstenbedrijven o Ontsluiten van kennis en informatie Aan deze projecten wordt in 2013 verder gewerkt via enkele deelprojecten. Sensibiliserende events: o Leeuw van de export o Foreign Investment Trophy In 2013 zal de nodige aandacht besteed worden de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. de adviezen uit het Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat (SALK²) Aan de doelstelling m.b.t. het verhogen van de maturiteit van de organisatie inzake organisatiebeheersing zal de focus in 2013 liggen op risicomanagement en organisatiecultuur. Personeel en financiële middelen De personeelsplanning 2013 voor het binnenlands netwerk zal uitgevoerd worden op basis van het nieuwe personeelsbehoeftenplan dat in 2012 werd afgewerkt, en rekening houdend met de geldende besparingsnorm. In de werkingsdotatie van Flanders Investment & Trade zijn, na goedkeuring van de begroting 2013 in het Vlaams Parlement op 19/12/2012, extra middelen voorzien voor het versterken van het buitenlands netwerk. In 2013 zijn opnieuw investeringskredieten voorzien voor voornamelijk IT projecten. In dit ondernemingsplan zijn ook een luik diversiteit en welzijn geïntegreerd, zoals bepaald in de nieuwe richtlijnen m.b.t. het jaarlijks ondernemingsplan. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

7 Beleidsbepalingen Het bestuurlijke kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij onder andere aan jaarlijks ondernemingsplan opgemaakt wordt, is bepaald in de volgende documenten en beslissingen: Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, het kader uit de visienota Beheersovereenkomsten in de Vlaamse overheid: concept, implementatie en model (VR 22/7/2005) - HOOFDSTUK IV - Extern verzelfstandigde agentschappen - AFDELING 1 Toepassingsgebied, Artikel 15, 1-4 Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (dat verwijst naar de minimale elementen van een ondernemingsplan van het artikel 6, 2,2 van het gewijzigd besluit van 19/01/2001 houdende regeling van begrotingscontrole en opmaak) het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 over een verder verfijnd model voor het opstellen van een beheersovereenkomst van de tweede generatie (VR/2010/0204/DOC.0222QUINQUIES ) de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade Artikel 9. Performantie-indicatoren en kengetallen Besluit van de Vlaamse Regering Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering - VR DOC.1155 Daar waar het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid geen concrete definitie gaf met betrekking tot de doelstelling en inhoud van het ondernemingsplan, (enkel (artikel 9 1, 4 ) dat het ondernemingsplan zich situeert in het kader van de informatieverstrekking aan de Vlaamse Regering.), vertolkt de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 wel een duidelijk visie op doel en inhoud van het ondernemingsplan. Deze beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het wordt als het ware een planningdocument dat ingezet kan worden in de bestaande planningsprocessen, en helpt zo de planlast te verminderen. Er wordt bovendien ook gestreefd naar een duidelijker koppeling van de doelstellingen en daaruit volgende planning, aan de financiële middelen en aan het personeelsplan. Minstens de doelstellingen i.v.m. diversiteit en welzijn moeten opgenomen worden in het jaarlijks ondernemingsplan, en waar mogelijk ook de jaarlijkse actieplannen. De nieuwe richtlijnen bepalen verder dat het ondernemingsplan de basis is voor de jaarlijkse planning en evaluatie van de leidend ambtenaar, en in functie van deze planningscyclus, aangeleverd moet worden aan de voogdijminister vóór 1 maart. Ter ondersteuning van de agentschappen is een minimaal sjabloon voor het ondernemingsplan beschikbaar bij bestuurzaken, dat echter niet verplicht opgelegd wordt. Gezien de specifieke organisatiestructuur van FIT, die een zuivere koppeling van financiële middelen en personeelsinzet aan doelstellingen bemoeilijkt, heeft de Directieraad op de managementreview op 15 januari 2013 beslist om dit nieuwe sjabloon nog niet in zijn volledigheid te volgen. Wel heeft FIT bij de opmaak van het Jaarondernemingsplan 2013 zo veel mogelijk getracht de adviezen van het departement Bestuurszaken op te volgen om zo te komen tot een meer werkbaar, operationeel en geïntegreerd instrument. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

8 Het document is inhoudelijk opgebouwd rond twee grote delen: 1. De doelstellingen van FIT in 2013 De doorvertaling naar 2013 van de doelstellingen en bepalingen uit de beheersovereenkomst , namelijk de agentschapspecifieke doelstellingen en de generieke doelstellingen (voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid) 2. Personeel en financiële middelen Overzicht van de budgetten voor 2013 en toelichting bij de besteding van de beleids-, personeels-, werkings- en investeringskredieten. Het finale ontwerp ondernemingsplan 2013 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur via schriftelijke procedure van 22 februari Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

9 Strategisch referentiekader De Vlaamse regering en de Vlaamse ministers hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de inhoud van het beleid. Naast de regelgeving die het bestuurlijk kader vormt maken de volgende documenten deel uit van het strategische beleidskader voor de beheersovereenkomst van FIT en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse ondernemingsplannen: ViA (Vlaanderen in Actie) - geconcretiseerd in de doelstellingen van het Pact2020 Doorbraak De Open Ondernemer en het Nieuw Industrieel Beleid/Fabriek van de Toekomst, het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor en de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking van Kris Peeters, Minister-president; van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In aanvulling hierop beschikt Flanders Investment & Trade over een eigen strategische referentiekader. Dit referentiekader vertrekt van de missie uit het oprichtingsdecreet, verder aangevuld met de focusstrategie voor internationale handel en voor het aantrekken van buitenlandse directe investeringen, agentschapspecifieke strategische doelstellingen en generieke doelstellingen zoals geformuleerd in de beheersovereenkomst, en de input van de jaarlijkse strategievergadering met de Raad van Bestuur. 1 Oprichtingsdecreet Het uitgangspunt voor het strategisch referentiekader is het oprichtingsdecreet van FIT d.d. 7 MEI 2004 (Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ). Onder Hoofdstuk III. - Missie, taken en bevoegdheden - Art. 4. staat de missie van het agentschap als volgt beschreven: De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie. 2 Doelstellingen beheersovereenkomst De beheersovereenkomst vormt een verder concretisering van de opdracht van FIT, afgestemd op de beleidsbrief van de Vlaamse regering en de daarin geformuleerde doelstellingen. De beheersovereenkomst van FIT omvat: Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

10 Agentschapspecifieke doelstellingen: De strategische doelstellingen van FIT FIT Levert een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor KMO s; FIT Levert een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; FIT Organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten Voor de realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen van deze beheersovereenkomst zal het agentschap, naast het adequaat inzetten van middelen en instrumenten, ook drie grotere strategische projecten uitvoeren. Generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid) Verbetertraject om de maturiteit van de entiteit qua organisatiebeheersing te verhogen Verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren Opmaak personeelsplanning in overeenstemming met de principes van de Vlaamse overheid Duurzaam en geïntegreerd gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. 3 Strategievergadering met de Raad van Bestuur 2012 Managementvisie Op de strategievergadering met de Raad van Bestuur van Flanders Investment & Trade van 23/10/2012 werden een aantal strategische bakens voor de organisatie uitgezet. Ten eerste bracht de Gedelegeerd Bestuurder van FIT, aangesteld op 1/5/2012, de managementvisie naar voren. Krachtlijnen van deze managementvisie: FIT stelt de klant en zijn behoeften centraal FIT streeft een zo hoog mogelijke impact van haar dienstverlening na FIT staat voor expertise en betrouwbaarheid FIT wil als team werken aan een cultuur waarin transparantie, integriteit, communicatie, creativiteit en kwaliteit voorop staan. Onderwerpen De Raad van Bestuur volgt de visie van het FIT management op de werking van FIT. Tijdens de strategievergadering kwamen drie onderwerpen aan bod: Optimalisatie dienstverlening Internationale Handel Dienstverlening aan dienstenbedrijven Vernieuwde strategie aantrekken van buitenlandse investeringen. Aan de Raad van Bestuur werden de resultaten voorgesteld van een interne oefening met als doel om, uitgaand van bestaand beleid (ViA NIB, beheersovereenkomst, beleidsbrief) en binnen de context van Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

11 beschikbare middelen (personeel & budget), de meerwaarde en effectiviteit van de dienstverlening van FIT inzake internationale handel te verhogen en de return on investment te bekijken in functie van ingezette middelen. De resultaten van de interne oefening zullen geverifieerd worden in klantenbevragingen in Het resultaat van de volledige oefening is een reeks optimaliseringvoorstellen die uitvoering krijgen in de periode De Raad van Bestuur verklaarde zich akkoord met de manier waarop deze optimaliseringsoefening werd aangepakt. Wel werd aangeraden om een voldoende geïntegreerde kijk te behouden en innovatie te stimuleren. Aan de Raad van Bestuur werd vervolgens een analyse voorgesteld van hoe FIT zijn dienstverlening aan dienstenbedrijven nog verder kan optimaliseren. Op basis van onderzoek naar type dienstenbedrijven, hun business modellen en de ondersteuning die zij daarin vragen, en onze huidige pro-actieve dienstverlening, werden algemene conclusies en adviezen geformuleerd. De Raad van Bestuur nam akte van deze conclusies en vraagt een vervolg in de vorm van een gekwantificeerde strategie en actieplan. De Raad van Bestuur keurde de hernieuwde strategie inzake het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen goed, en raadt aan om voor de activiteiten inzake mergers & acquisitions enerzijds en aftercare-acties anderzijds, de nodige partnerschappen te zoeken in Vlaanderen. Gezien een significant aantal potentiële investeringen vastloopt op een aantal factoren die vooral het federale niveau van bevoegdheden impliceert, heeft de Raad van Bestuur in navolging van deze strategievergadering zijn bekommernis geuit middels een schrijven naar de voogdijminister. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

12 De doelstellingen voor FIT in 2013 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de focus die in 2013 gelegd zal worden in de activiteiten van FIT met het oog op het behalen van de doelstellingen van FIT zoals bepaald in de beheersovereenkomst : agentschapspecifieke doelstellingen: o strategische doelstellingen o strategische projecten generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid) o interne werking verhogen maturiteit organisatiebeheersing o efficiëntie doelstellingen o personeelsbeleid Zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 over jaarlijks ondernemingsplan, worden ook de doelstellingen en actieplannen voor het diversiteits- en welzijnsbeleid toegevoegd aan dit jaarlijkse ondernemingsplan. Strategische doelstelling 1 (SD 1) Het agentschap levert een significante bijdrage tot de uitbreiding van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo s. Toelichting: o.a. door het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis hierover. Het agentschap focust daarvoor op belangrijke markten, zowel mature als groeimarkten. Operationele doelstellingen OD1.1 OD1.2 OD1.3 OD1.4 OD1.5 OD 1.6 Het agentschap zet bedrijven gevestigd in Vlaanderen aan tot internationaal ondernemen om zo het aantal internationaal actieve ondernemingen te helpen toenemen. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot het verwerven of het vergroten van hun marktaandeel in groeimarkten. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot minstens het behoud of tot het vergroten van hun marktaandeel in strategisch belangrijke, mature markten Het agentschap ondersteunt internationaliserende bedrijven bij alle vormen van internationaal ondernemen om zo de positie van de Vlaamse bedrijven in het internationale economische waardenetwerk te helpen verstevigen. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over internationaal ondernemen zodat de Vlaamse bedrijven hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij hun internationalisering. In nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen stimuleert en ondersteunt het agentschap de internationalisatie van Vlaamse bedrijven actief op het vlak van O&O en high tech. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

13 ViA - doelstellingen Bovenstaande doelstellingen zijn gelinkt aan de doelstellingen van Vlaanderen in Actie: We zorgen ervoor dat het aandeel van de Vlaamse export in snelgroeiende markten stijgt (doorbraak 2 De Open Ondernemer - SD 10) We zorgen ervoor dat het aantal exporterende Vlaamse bedrijven toeneemt (doorbraak 2 De Open Ondernemer - SD 11) Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de wereldexportmarkt en exploreert in veel sterkere mate dan vandaag onbenut potentieel op het vlak van internationalisatie (zowel in goederen als in diensten) (Pact 2020) Kritische performantie indicatoren I.1 Activiteitsgraad op het vlak van ondersteuning bij internationaal ondernemen t.o.v. startende exporteurs in Vlaanderen Streefwaarden: Minstens consults op jaarbasis gerealiseerd door het binnen- en buitenlands netwerk, waarvan minstens 10% voor startende exporteurs. I.2 Activiteitsgraad op het vlak van de ondersteuning bij internationaal ondernemen binnen de geselecteerde groeimarkten Streefwaarden: Minstens 4000 B2B gesprekken in het kader van afsprakenprogramma s organiseren in het buitenland, waarvan minstens 60% in de gekozen groeimarkten binnen in de focusstrategie I.3. Realisatiegraad van de focusstrategie inzake internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen Streefwaarden: Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie; Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd Het totaal aantal geplande acties in het actieprogramma internationaal ondernemen voor 2013 bedraagt 109 Focus 2013 Individuele dienstverlening FIT is in eerste instantie een dienstverlenende organisatie voor alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen die internationaal (willen) ondernemen. Binnen de doelgroep van in Vlaanderen gevestigde bedrijven levert het agentschap extra inspanningen voor startende exporteurs, hoogtechnologische ondernemingen, dienstverlenende bedrijven. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

14 De begeleiding & ondersteuning van deze bedrijven wordt opgenomen door het binnen- en buitenlands netwerk van het agentschap. Via individuele begeleiding van bedrijven en het aanbieden van gerichte marktinformatie op vraag van de klant, ondersteunt FIT bedrijven in hun internationale ambitie. Ook in 2013 worden in Vlaanderen contactdagen en exportdagen gepland waarbij individuele gesprekken georganiseerd worden voor Vlaamse bedrijven met de Vlaams Economische Vertegenwoordigers uit het buitenland. Stimuleren om te internationaliseren Via verschillende communicatiekanalen informeert FIT over alle aspecten van buitenlandse markten, over opportuniteiten in het buitenland en over exportvaardigheden. In 2013 zal specifiek aan een betere ontsluiting van deze kennis gewerkt worden in functie van de vernieuwing van de website. De doelstelling hierbij is om de kennis over internationaal ondernemen bij Vlaamse bedrijven te vergroten, en in het algemeen bedrijven te stimuleren om internationaal te gaan. (zie hieronder specifiek jaarproject Vernieuwde Nederlandstalige website ) Focusstrategie buitenlandse doelmarkten Aan de proactieve activiteiten van FIT in binnen- en buitenland, waaraan Vlaamse ondernemers kunnen deelnemen, wordt richting gegeven via de focusstrategie, met een daarvan afgeleid jaarlijks actieprogramma. FIT selecteerde 25 focuslanden waar doelsectoren werden gedefinieerd. Op basis van tendenzen in het buitenland is door FIT per land een voorstel uitgewerkt m.b.t. het behalen van doelstellingen binnen deze doelsectoren, via acties opgenomen in het actieprogramma (seminaries, groepszakenreizen, beursdeelnames, deelnames aan congressen, uitnodigingen van aankopers, ) Deze acties vormen de basis van een voorstel van actieprogramma dat opgemaakt wordt in januarifebruari, en wordt afgetoetst met het middenveld tijdens de werkraden in mei-juni. Uiteraard is dit actieprogramma een dynamisch gegeven, dat onderhevig is aan tal van omgevingsfactoren. De hierna volgende tabel geeft een beeld van de situatie op 1 februari 2013 met de geselecteerde focuslanden en de daarbij horende doelsectoren voor Focusland IH Doelsectoren IH 1. Brazilië Agro-industrie en dieren Automotive 2. Canada Biotechnologie Cleantech ICT Transport en logistiek 3. China (incl. HK) Cleantech Creatieve industrie 4. Duitsland Cleantech Creatieve industrie Transport en logistiek Gezondheid en farma 5. Frankrijk Bouw Cleantech Lucht- en ruimtevaart 6. India Cleantech ICT Lucht- en ruimtevaart Voeding en dranken Startende exporteurs Startende exporteurs Machines Voeding en dranken Voeding en dranken Transport en logistiek Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

15 7. Italië Cleantech Creatieve industrie Voeding en dranken 8. Japan Automotive Biotechnologie ICT en nanotech Transport en logistiek 9. Marokko Bouw Transport en logistiek 10. Mexico Lucht- en ruimtevaart Transport en logistiek 11. Nederland Bouw Gezondheid en farma 12. Polen Bouw Gezondheid en farma Voeding en dranken Voeding en dranken Voeding en dranken Cleantech 13. Roemenië Bouw Cleantech Transport en logistiek 14. Rusland Agro-industrie en dieren Bouw Gezondheid en farma 15. Saoedi-Arabië Bouw Energie Gezondheid en farma 16. Singapore Cleantech Voeding en dranken 17. Spanje Bouw Creatieve industrie Transport en logistiek 18. Taiwan Cleantech ICT Voeding en dranken 19. Tsjechië Bouw Cleantech Voeding en dranken 20. Turkije Bouw Cleantech Machines Voeding en dranken Machines Voeding en dranken Voeding en dranken Transport en logistiek 21. VAE Bouw Distributie Energie 22. Verenigd Koninkrijk Bouw Cleantech Energie Voeding en dranken 23. VSA Biotechnologie Cleantech ICT Transport en logistiek 24. Zuid-Afrika Energie Transport en logistiek Voeding en dranken Voeding en dranken 25. Zuid-Korea ICT Voeding en dranken Tabel: prioritaire landen voor internationale handel met per land de gekozen focussectoren (1/2/2013) Focus op Limburg FIT zal in 2013 haar activiteiten organiseren met extra aandacht en inspanning voor Limburg, in uitvoering van de beleidskeuzes die de Vlaamse Regering maakt, op basis van het eindrapport dat opgemaakt is door de SALK² (Strategisch actieplan voor Limburg in het kwadraat) Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

16 Tevredenheid en behoeften van de klant In 2013 zal extra focus gelegd worden op het peilen naar enerzijds de tevredenheid van de klant en anderzijds de behoeften van de klant, via uitgebreide klantenbevragingen. (zie specifiek jaarproject klantenbevragingen bij SD 3) De resultaten zullen belangrijk zijn in het streven naar hoge meerwaarde en efficiëntie in de dienstverlening van FIT algemeen. Aanpaste marketingmiddelen De marketingstrategie is erop gericht om op een geïntegreerde, kwalitatieve en creatieve manier de realisatie van deze strategische doelstellingen te ondersteunen. Jaarlijks weerkerend project : Leeuw van de Export Jaarlijks wordt de exportprijs Leeuw van de Export uitgereikt. De Leeuw van de Export is een jaarlijkse wedstrijd waar Vlaamse bedrijven met uitmuntende prestaties op het vlak van export kunnen aan deelnemen. Deelnamedossiers worden beoordeeld op onder andere significante groei door export, aandeel export in het omzetcijfer, geografische diversificatie, financiële performantie, innovatieve aanpak, groei van tewerkstelling, enz. De minister-president reikt twee prijzen uit, één in de categorie kleine ondernemingen, en één in de categorie middelgrote en grote ondernemingen. De uitreiking van de Leeuw van de Export wordt gekoppeld aan een netwerkevent waarop het buitenen binnenlandse netwerk van FIT aanwezig is. Het event wordt in 2013 in Limburg georganiseerd. Onder andere door de mediacampagne die aan de uitreiking voorafgaat, is het event een belangrijk instrument in het sensibiliseren van ondernemend Vlaanderen om te internationaliseren, en zo bij te dragen tot de verhoging van het aantal exporteurs in Vlaanderen. Specifiek jaarproject: Vernieuwde Nederlandstalige website Product In 2013 wordt gestart met een project dat een nieuwe structuur en lay-out beoogt voor de Nederlandstalige FIT-website. Het beter ontsluiten van de basiskennis over internationaal ondernemen is een belangrijke doelstelling binnen dit project. Het betreft basisinformatie zowel aangereikt door het buitenlands netwerk van FIT (zoals marktinformatie en landeninformatie), als statistieken, en informatie over exportvaardigheden. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

17 De website moet een nog centralere rol spelen als communicatiemiddel voor het verspreiden van kennis en informatie die bij FIT beschikbaar is (zie ook verder onder Strategisch Project Ontsluiten van kennis en informatie ). De website wordt bovendien verder uitgebouwd als belangrijk platform voor een meer persoonlijke benadering van de klant, en als e-loket. Aan de website wordt namelijk een tool (my FIT) ontwikkeld, waarbij persoonlijke accounts per klant worden aangemaakt. Zo kan FIT enerzijds op een gepersonaliseerde manier met de klant communiceren op basis van interesses, en kunnen klanten anderzijds hun persoonlijke dossiers online opvolgen. Timing Het project zal uitgewerkt worden in 2013 en 2014, waarbij gestreefd wordt naar het afronden van de analysefase eind Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

18 Strategische doelstelling 2 (SD 2) Het agentschap levert een significante bijdrage tot het aantrekken van nieuwe en de uitbreiding van bestaande buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen. Toelichting: Daartoe werkt het agentschap voor Vlaanderen een doeltreffende positionering als interessante investeringsregio uit. Het agentschap helpt het beslissingsproces voor buitenlandse investeerders te versnellen en te vereenvoudigen door coördinatie met de diverse bestuurlijke niveaus en door het ontsluiten van de ter beschikking staande informatie en kennis m.b.t. buitenlandse directe investeringen. Het agentschap werkt samen met partners voor het opvolgen van de strategische nazorg voor de in Vlaanderen gevestigde buitenlandse bedrijven met het oog op uitbreidingsinvesteringen. Wanneer hierbij internationale concurrentie tussen landen en regio s speelt, neemt het agentschap de leiding. Operationele doelstellingen OD2.1 OD2.2 OD2.3 OD2.4 OD2.5 OD 2.6 Het agentschap trekt buitenlandse investeerders die nog niet actief zijn in Vlaanderen aan om in Vlaanderen te investeren. Het draagt op deze manier bij tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, ook voor laaggeschoolden. Het agentschap werkt voor het overtuigen van buitenlandse investeerders die al actief zijn in Vlaanderen tot bijkomende investeringen in Vlaanderen actief samen met partners en neemt het voortouw wanneer internationale concurrentie tussen landen of regio s een rol speelt. Het agentschap helpt het investeringsproces voor buitenlandse investeerders vereenvoudigen en versnellen door het coördineren van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op de diverse bestuurlijke niveaus Het agentschap werkt voor Vlaanderen als interessante investeringsregio een doeltreffend positioneringsvoorstel uit en actualiseert die ook systematisch. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen om zo de buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen te helpen toenemen. het agentschap zet zich actief in om buitenlandse investeringen aan te trekken op het vlak van O&O. Hierbij promoot het agentschap Vlaanderen in het buitenland als onderzoeksregio in nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen, rekening houdend met de grote projecten, de speerpunten en de nieuwe initiatieven uit het innovatiebeleid. De technologieattachés spelen hierin een bijzondere rol. ViA doelstellingen Bovenstaande doelstellingen kaderen binnen de volgende ViA doelstellingen: We zorgen ervoor dat het aantal buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen toeneemt, evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag (doorbraak 2 De Open Ondernemer SD 12) We zorgen voor meer groeiende ondernemingen FIT/AO (doorbraak 2 De Open Ondernemer SD 14) Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

19 Ontwikkelen van een methodologie voor gericht aantrekken van buitenlandse investeringen ter ondersteuning van transformaties (doorbraak 2 SD 15 => Nieuw Industrieel Beleid Actie 48) Kritische performantie-indicatoren II.1 Succesratio van de investeringsprospectie. Streefwaarden: FIT streeft ernaar dat het aantal gegenereerde leads door FIT 10% hoger ligt dan het Europese gemiddelde. FIT streeft ernaar om ervoor te zorgen dat minstens 10% van de begeleide investeringsprojecten resulteren in een prospectiebezoek van de buitenlandse investeerder. FIT streeft ernaar om minimum 100 target bedrijven in het buitenland proactief op te volgen met het oog op het tijdig detecteren van eventuele investeringsplannen. II.2 Activiteitsgraad op gebied van directe buitenlandse investeringen (nieuwe en uitbreidingsinvesteringen) Streefwaarden: FIT streeft ernaar om 20% van de uitbreidingsprojecten in Vlaanderen te begeleiden. FIT streeft ernaar om 40% van de nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen te begeleiden II.3 Realisatiegraad van de focusstrategie inzake investeren Streefwaarden: Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd. Het aantal acties in het actieprogramma investeren voor 2013 bedraagt 105 Focus 2013 Acquisitiebeleid en kloofanalyses De potentiële klanten voor de afdeling Investeren kunnen zich overal ter wereld bevinden. FIT is het coördinatiecentrum voor het acquisitiebeleid van de Vlaamse overheid dat als centraal aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders toegang biedt tot alle informatie waar een buitenlands bedrijf naar op zoek is. Met het oog op de keuzes die Vlaanderen maakt voor haar verdere economische ontwikkeling en in het kader van een efficiënt beheer van de beschikbare middelen is een zeer gerichte focusstrategie voor de prospectie noodzakelijk. Hoewel Vlaanderen zich tot nu toe vrij goed kon positioneren met een aantal sterke troeven oa op het vlak van ligging, opleiding, logistiek en leefklimaat, blijkt dit in het huidige prangende klimaat van concurrentie tussen buurregio s, niet meer voldoende. Een differentiatiestrategie gericht op synergieën met specifieke clusters (slimme specialisatie) dringt zich op. Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

20 Daarom heeft FIT een methodologie uitgewerkt voor het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven naar bepaalde clusters. Hiervoor wordt een kloofanalyse gemaakt: een mapping van de waardeketens, van de beschikbare competenties en van de ontbrekende schakel. Het is vanzelfsprekend dat dit in nauwe samenwerking met de partners in sectoren en clusters in Vlaanderen gebeurt. De analyse moet gericht zijn op de roadmaps van de industrie van de toekomst. Tegelijk moet ook in het buitenland een screening gebeuren van bedrijven en technologieën en de implementeerbaarheid daarvan binnen het Vlaamse landschap. FIT zet daarvoor haar eigen netwerk van technologieattachés, invest deputies en Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in. Business development Aan Vlaamse zijde moeten sterke businesscases ontwikkeld worden, waarmee de interesse van buitenlandse bedrijven om aan te sluiten bij Vlaamse speerpuntclusters gewekt kan worden, en waarmee zij overtuigd kan worden om in Vlaanderen te investeren. FIT wil op die manier nog meer de kaart trekken van de zeer klantgerichte benadering, en positioneert zich op die manier als broker tussen de Vlaamse clusters en de buitenlandse actoren. Maatwerk is essentieel om deze targetbedrijven te benaderen en te begeleiden. Op die manier wordt het pro-actieve luik van de activiteiten van FIT voor het aantrekken van investeringen, zowel in de prospectie als in de begeleiding van investeerders, gevoelig versterkt. Geografische en sectorale focus, activiteiten Focus op landen Op basis van de evolutie qua investeringsstromen in de voorbije jaren, van het al dan niet behoren tot de groep van economische groeilanden en de al dan niet aanwezigheid van een FIT-kantoor werd de onderstaande lijst van focuslanden voor het aantrekken van BDI geselecteerd. Voor 2013 is er één wijziging tov van 2012: Noorwegen wordt vervangen door Polen. Prioritaire landen 1. Verenigde Staten 15. Taiwan 2. India 16. Denemarken 3. China 17. Finland 4. Japan 18. Israël 5. Frankrijk 19. Italië 6. Verenigd Koninkrijk 20. Polen 7. Duitsland 21. Singapore 8. Brazilië 22. Z-Afrika 9. Nederland 23. Spanje 10. Rusland 24. Zweden 11. Canada 25. Zwitserland 12. Z-Korea 26. Turkije 13. Australië 27. Verenigde Arabische 14. Oostenrijk Emiraten Tabel: lijst van prioritaire landen voor het aantrekken van investeringen Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan

Feedback en interactie met klanten en stakeholders. 12 juni 2014 Netwerk organisatiebeheersing Caroline Ampe Ariane De Vriendt

Feedback en interactie met klanten en stakeholders. 12 juni 2014 Netwerk organisatiebeheersing Caroline Ampe Ariane De Vriendt Feedback en interactie met klanten en stakeholders 12 juni 2014 Netwerk organisatiebeheersing Caroline Ampe Ariane De Vriendt Agenda 1. Wat doet FIT? 2. Historiek belanghebbenden bij FIT 3. Klantenpanels

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen 12-05 - 000532 Flanders Investment & Trade Opgericht bij decreet van 7 mei 2004 (BS,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN. 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare

HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN. 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare HOE KAN FIT UW EXPORTAMBITIES CONCREET ONDERSTEUNEN 15 september 2015 Huis van de Voeding, Roeselare Dienstverlening FIT Informeren en sensibiliseren Begeleiden op maat Ondersteunen via Acties Stimuleren

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Beheersovereenkomst voor tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Beheersovereenkomst voor tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Beheersovereenkomst voor 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 2/28 Inhoudsopgave A. GENERIEK DEEL... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Ondertekenende

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen)

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) Brussel, 3 februari 2015 STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) SELECTIEREGLEMENT 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de selectieprocedure die F.I.T organiseert in samenwerking

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

nr. 354 van GÜLER TURAN datum: 15 juni 2017 aan GEERT BOURGEOIS Buitenlandse investeringen - Jobcreatie

nr. 354 van GÜLER TURAN datum: 15 juni 2017 aan GEERT BOURGEOIS Buitenlandse investeringen - Jobcreatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 354 van GÜLER TURAN datum: 15 juni 2017 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Buitenlandse

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

b) Het aantal gedetecteerde prospectieactiviteiten of leads is steeds een kritische performantie-indicator (KPI) geweest voor F.I.T.

b) Het aantal gedetecteerde prospectieactiviteiten of leads is steeds een kritische performantie-indicator (KPI) geweest voor F.I.T. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 122 van MARTINE TAELMAN datum: 6 januari 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Buitenlandse

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Risicomanagement. Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013

Risicomanagement. Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013 1 Risicomanagement Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013 2 Agenda 1. Waarom risicomanagement 2. Verdere aanpak 3. Risicomanagementproces 4. Community-building

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 Vormingssessie SDG s 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 1 Hoe verhouden de SDG s zich ten opzichte van verduurzamen en MVO? 2 Is

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Evaluatie beheersovereenkomst met Flanders DC plan van aanpak

Evaluatie beheersovereenkomst met Flanders DC plan van aanpak Evaluatie beheersovereenkomst met Flanders DC plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Studiedienst en Prospectief Beleid Team Ondernemerschap, Wetenschapspopularisering en

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie