JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Activiteitenverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008

2 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen > Infrastructuur & onderst. Antw. Gent > Synergie Gent > Stad Gent > OCMW Gent > Lokale politie Gent > Infrastructuur & onderst. Gent > Identiteitskaart Digipolis

3 SWOS-rapport over samenwerking Stad en OCMW Antwerpen Visie Digipolis onderzocht vorig jaar op vraag van het managementteam van de stad Antwerpen en het managementcomité van het Antwerpse OCMW - hoe hun ondersteunende diensten op een structurele manier kunnen samenwerken. Dit met het oog op een betere en kostefficiëntere dienstverlening. Begin mei ging een tijdelijk projectteam aan de slag met als opdracht: het onderzoeken van de optimale samenwerkingsmogelijkheden van diensten met een vergelijkbaar takenpakket, het opmaken van mogelijke samenwerkingsconcepten, het opmaken van een implementatieschema en het ontwerpen van een organisatiestructuur met aandacht voor verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In nauw overleg met de betrokken bedrijven en departementen onderzocht het team de samenwerkingsmogelijkheden en opportuniteiten voor een reeks domeinen en processen. Ook andere partijen, zoals de verzelfstandigde diensten, werden in dit plaatje opgenomen. Dit onderzoek gebeurde voor de domeinen Financiën, Aankoop & Logistiek, Personeel, Strategische coördinatie & IKZ, Beleids- en managementinformatie, Omgevingsinformatie, Marketing en communicatie, Juridische zaken en ICT. De beste praktijken van zowel de eigen diensten, als andere overheden en de privé-sector werden bestudeerd. Parallel met deze onderzoeken per domein werd generiek onderzoek verricht over gedeelde diensten in het algemeen en ook de juridische en fiscale aspecten werden in kaart gebracht. Alle bevindingen uit dit onderzoek werden gebundeld in een eindrapport met aanbevelingen en conclusies. Dit werd in oktober overgemaakt aan het college en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Nieuwe methodiek prioriteitstelling meerjarenplannen projecten en ICT ICT meerjarenplan Antwerpen In het najaar van 2008 werd bij de opstelling van het nieuwe ICT meerjarenplan opnieuw gebruik gemaakt van de MCM-methode of MultiCriteriaMethodiek. Deze methodiek werd in de loop van 2007 uitgewerkt. Op basis van 13 criteria wordt een project beoordeeld en krijgt 3

4 het een objectieve score. Bij de uitvoering van de projecten wordt de rangschikking van de scores van hoog naar laag gevolgd. Deze methodiek bevat een set van 13 criteria die gebundeld zijn in 4 categorieën: het verplichtend karakter van het project, de strategische belangrijkheid, het efficiëntieperspectief en de ICT-aspecten. Daarbij wordt een kost- en tijdsfactor toegepast, zodat projecten die sneller en met minder middelen resultaat leveren een relatief hogere score krijgen. Ook de projecten die nodig zijn om de dagelijkse goede werking van het infrastructuurpark te verzekeren, worden in de MCM-toetsing opgenomen. De methodiek genereert een overzicht van de projecten die nodig zijn om de business in stand te houden, bij te sturen en te doen groeien, gerangschikt volgens prioriteit. Daarna wordt de planning van de projecten opgesteld. De methodiek is ondertussen bekend en aanvaard en bewijst zijn waarde in de oefening van het afstemmen van de noden en prioriteiten van de klant met deze van ICT. Security beleid Voor onze IT-gemeenschap is informatiebeveiliging van het allergrootste belang. In de volgende definitie vinden we alle aspecten ervan terug: Informatiebeveiliging is een systeembeveiliging die de werking van een organisatie ondersteunt in al haar facetten, in haar behoeften aan IT-systemen ter ondersteuning van integriteit en beschikbaarheid van informatie en vertrouwelijkheid van de toegang ertoe door veiligheidsproblemen tot een minimum te beperken. Dit gebeurt door het bepalen en introduceren van beleidslijnen, procedures en processen en door het controleren, detecteren, rapporteren en oplossen van veiligheidsproblemen daarvan, door middel van het continu afstemmen van behoeften op zwakheden en bedreigingen, het beheren ervan op gestandaardiseerde wijze en door opvolging via regelmatige controle. Vanzelfsprekend is het uittekenen van een security beleid een opdracht met visie en met permanente aandacht voor steeds andere bedreigingen. onmiddellijk verschillende acties uitgewerkt. Een daarvan was een strenger wachtwoordbeleid. Dat werd voor alle medewerkers van de stad en de politie eind oktober 2007 opgestart. In 2008 werd een veiligheidsbarometer uitgewerkt waarmee de algemene informatiebeveiliging kan worden gemeten en domeinen worden gedetecteerd die vatbaar zijn voor verbetering. Metaproject 2008 informatiebeveiliging In dit project worden alle IT-beveiligingsacties gebundeld. Ook het nieuwe wachtwoordbeleid maakt hier deel van uit. In het kader van toegangsbeveiliging werd een aanbesteding uitgeschreven voor een Identity Management Tool die centraal alle digitale identiteiten beheert. Al wie tot bepaalde ruimten of tot hard- en software toegangsrechten nodig heeft of die afstaat, moet langs deze tool passeren. Deze toepassing werd in 2008 aangekocht. De implementatie ervan is gepland voor 2009 en tegen eind 2009 moeten alle aansluitingen klaar zijn. Een bijna-crash Toen op 1 juni 2007 een computervirus zich meester had gemaakt van de pc s van Digipolis, de stad en het OCMW van Antwerpen kon de schade al bij al nog worden beperkt. Maar het kostte enorm veel manuren om het virus uiteindelijk de baas te kunnen. Daarna werden Stad Antwerpen 4

5 De tool SIEM (Security Incidents Event Monitoring) controleert de logins die voor elke applicatie worden ingevoerd en beheert aan de hand daarvan de correlatie tussen de logins. De uiteindelijke bedoeling ervan is een actief beheer van mensen en instrumenten in het kader van veiligheid. De implementatie van deze tool is gepland voor Grootstedelijk netwerk Voor de perimeterbeveiliging van het grootstedelijk netwerk werd een raamcontract gesloten voor de aankoop van tools zoals firewalls en de nodige soft- en hardware. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van het sensibiliseren van mensen voor veiligheid en worden er opleidingen gegeven die de expertise met betrekking tot beveiliging moeten versterken. M.a.w. beveiliging moet stevig in onze organisatie worden verankerd. Wit Boek In 2008 werd voor Digipolis en haar klanten het Wit Boek uitgebracht, de 1e versie van het informatieveiligheidsplan, dat een verzameling is van procedures en en afspraken omtrent beveiliging van systemen en informatie. Via COBIT naar het interne verbeterproject In haar streven naar continue verbetering van haar eigen werking koos Digipolis in 2007 voor COBIT als raamwerk voor een kritische zelfevaluatie. COBIT is de internationale standaard van best practices voor IT-beheer. In 2007 werd in dit verband reeds heel wat werk verricht, dat de basis vormt voor het verbeterplan de Digipolisprocessen werden in kaart gebracht en getoetst aan Cobit, de afwijkingen en risico s werden beschreven en de huidige en gewenste maturiteit werden bepaald. De scores werden vergeleken met de gemiddelden voor de publieke sector en de sector IT-dienstverlening. Het resultaat hiervan waren concrete verbeteracties, uitgewerkt rond 10 prioritaire domeinen, waaronder strijd voor meer IT-veiligheid, professionelere en kwalitatieve projectwerking, technologische koersbepaling aan de hand van weloverwogen toekomstmodellen (Enterprise Architecture), ondubbelzinnige afspraken met klanten en leveranciers via SLA s, enz. Begin 2008 werden 10 multifunctionele werkgroepen gevormd (Security, Haalbaarheid en resourceplanning, Projectbeheer en SDLC, Technische koers, Procesmodellering, Proactief onderhoud en dienstverlening, SLA (define and manage Service Levels), IT-strategie, Risicobeheersing en Centraal configuratiebeheer) onder de noemer van het globale verbeterproject om te werken aan de verfijning en realisatie van de voorgestelde acties. Vier van deze actiedomeinen komen hierna uitvoeriger aan bod (Enterprise Architecture, Prioriteitstelling projecten & ICT-meerjarenplan, Procesmodellering en Aris en Security-beleid), omdat ze strategisch erg belangrijk zijn. Bovendien is hierover zowel in Antwerpen als Gent in 2008 veel werk verzet. Processen Digipolis Gent getoetst aan COBIT en verbeteracties opgestart In 2008 werden ook de processen van Digipolis Gent getoetst aan de COBIT-norm, de internationale standaard van best practices voor IT-beheer. De huidige en gewenste processen werden in kaart gebracht en de belangrijkste risico s werden beschreven. De focus lag daarbij op volgende procesclusters: beheer van services en ondersteunende contracten; beheer van grote wijzigingen en projecten; beheer van incidenten en problemen; beheer van wijzigingen in toepassingen en infrastructuur; beveiliging van systemen en informatie. Voor elke van deze procesclusters werden verschillende verbeteracties gedefinieerd. Aan elke actie werd een prioriteit toegekend, een trekker aangeduid en een deadline bepaald. Een aantal verbeteracties werden al opgestart, andere verbeteracties zijn gekoppeld aan geplande projecten (bv. Infra project) en zullen in 2009 van start gaan. Werkgroep Procesmodellering bereidt invoering ARIS voor Begin 2008 kreeg de werkgroep Procesmodellering (in het kader van het interne verbeterproject de opdracht om voor de 18 prioritaire COBIT-processen een kader te formuleren waarin deze processen gedocumenteerd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van de organisatie. In een eerste fase werd de voorlopige namen- 5

6 lijst van de procesverantwoordelijken opgesteld, werd de taakomschrijving van deze procesverantwoordelijken uitgewerkt en werden proces-templates en een handleiding ontworpen. Vervolgens werd in overleg met de kandidaat-proceseigenaars een eerste voorstel van taakomschrijving uitgewerkt en werd beslist dat er een ARIS-omkadering moet worden opgezet. ARIS is een krachtige en veelzijdige tool die uitermate geschikt is om het gehele IT-architectuurplaatje, processen, rollen, verantwoordelijkheden, onderlinge verbanden, workflows, enz. overzichtelijk in kaart te brengen. De invoering van ARIS en procesmodellering sluiten nauw aan bij IT Enterprise architectuur. De werkgroep vatte haar aanbevelingen samen in een adviesnota die door het manteam van 9 juni 2008 werd goedgekeurd. Binnen de Strategische cel werd een opdrachthoudende groep opgericht met als doel de procesmodellering met ARIS te verankeren binnen de organisatie en een klantoverschrijdende werking op te zetten om procesmodellering met ARIS te ondersteunen. Ondertussen heeft deze groep een conventiehandboek geschreven. Aan de hand hiervan worden in het eerste kwartaal van 2009 twee pilootprocessen geselecteerd en uitgetekend. Op basis van deze pilootprocessen zal het handboek worden bijgestuurd. CORVE: interbestuurlijke samenwerking in e-government In het voorjaar van 2007 sloten de stad Antwerpen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de e-government-groep van de Vlaamse overheid (CORVE) een akkoord over interbestuurlijke samenwerking op het vlak van e-government. Concreet stelt de stad Antwerpen haar procesmodellen ter beschikking van de VVSG, voor verdere verspreiding onder de Vlaamse steden en gemeenten. In ruil stelt CORVE aan de stad Antwerpen gratis consultancy ter beschikking op een aantal domeinen. Eén van deze domeinen is het in kaart brengen van processen die een aanloop of verlengstuk hebben bij andere openbare besturen op gewestelijk of federaal vlak. Vandaag sluiten deze deelprocessen niet altijd efficiënt op elkaar aan. Procesoptimalisaties kunnen aanzienlijke verbeteringen brengen voor zowel de interne werking als de dienstverlening aan de klant. De studie van CORVE vertrekt vanuit de procesmodellen van de stad Antwerpen en beschrijft de raakpunten met processen van andere overheden. De resultaten zullen straks dus onmiddellijk toepasbaar zijn voor Antwerpen. CORVE zal op basis van deze resultaten ook meer generieke conclusies uitwerken die voor alle Vlaamse steden en gemeenten van toepassing zijn. Interbestuurlijke verbeterprojecten Behalve de uitwerking van een overzicht van alle interbestuurlijke processen, worden er ook enkele processen met duidelijke optimalisatiemogelijkheden geselecteerd. Die worden meer in detail uitgewerkt. Bovendien zullen hiervoor ook gezamenlijke verbeterprojecten worden opgestart. De negen geselecteerde processen zijn: digitale bouwaanvraag; uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen; uitwisseling vaccinatiegegevens; elektronische geboorte-aangifte; kapvergunningen; ontsluiting kadastrale legger; ontsluiting belastingaangifte; machtiging gebruik Rijksregister voor niet-antwerpenaren; beheer van stamgegevens en ondernemingsgegevens. Interbestuurlijke processen 6

7 Gezamenlijk engagement De stad Antwerpen, Digipolis en CORVE hebben hun engagement reeds expliciet toegezegd, er werden projectleiders aangesteld. Daarnaast is er een centrale opvolging voorzien vanuit de strategische cel van zowel stad als Digipolis. De projecten worden voorgefinancierd en later terugbetaald vanuit de gerealiseerde besparingen. Technologische biotoop Digipolis De inschrijvers op de bestekken van Digipolis kunnen nu niet voldoende geïnformeerd worden over de huidige infrastructuur. Daarom werd het startschot gegeven voor de uittekening van de technologische biotoop van Digipolis. Die geeft de inschrijvers een gerichte beschrijving van de bestaande infrastructuur waarop zij zich kunnen baseren om oplossingen voor te stellen die optimaal integreren met onze omgeving. Plan van aanpak Het infrastructuurplaatje is nu opgesplitst in twee lagen: een onderliggende laag, de basisinfrastructuur, en de specifieke toplagen per domein. In een eerste fase werd de onderliggende basisinfrastructuur in kaart gebracht, werden de domeinen gedefinieerd, domeinspecialisten aangesteld en domeinnetwerken gevormd. Een domeinspecialist is het centrale aanspreekpunt voor een specifiek domein (bv. CRM, GIS, ), die een netwerk van gerelateerde experts rond zich verzamelt dat fungeert als klankbord voor dit domein. In een tweede fase werden de toplagen per domein uitgetekend. Deze werkwijze met domeinspecialisten en netwerken is niet alleen zinvol voor het opzetten van de technologische biotoop (=foto van bestaande infrastructuur) maar ook voor het Enterprise architectuurverhaal dat gericht is op het uitwerken van de toekomstmodellen voor data, toepassingen en infrastructuur. Enterprise architectuur wordt concreet Door middel van Enterprise architectuur (EA) worden ICT-initiatieven op een gestructureerde manier afgestemd op bedrijfsprocessen van onze klanten, zodat een meer efficiënt en doeltreffend ICT-landschap wordt opgebouwd. ICT-componenten (gegevens, toepassingen en technologie) werden samen met hun onderlinge samenhang, gemodelleerd op een bestuursoverschrijdende en toekomstgerichte wijze, en bieden een optimale ondersteuning voor de processen van de groep Antwerpen. Binnen de gegevensarchitectuur wordt aandacht besteed aan het opzetten van centrale referentiesystemen (bvb. voor persoonsgegevens). Voor elk van de beoogde referentiesystemen wordt een blauwdruk gemaakt, die als basis fungeert voor de implementatie. In 2008 werd een generieke blauwdruk gecreëerd en een eerste versie van de blauwdruk voor persoonsgegevens. Binnen de applicatiearchitectuur staat het rationaliseren van het aantal toepassingen binnen de verschillende gedefinieerde functionele toepassingsgebieden voorop. Zo werd in 2008 de strategie met betrekking tot het applicatiegebied Meldingen geïmplementeerd. Van de zes oorspronkelijke meldingsapplicaties werden er vier afgebouwd. De strategie onderging daarna een verdere verfijning om naar de toekomst toe binnen dit applicatiedomein verdere optimalisaties te kunnen realiseren. Binnen de technologiearchitectuur werden in 2008 alle gegevens van de ICT-omgeving van Digipolis op structurele wijze in kaart gebracht, om vanuit het perspectief van kostefficiëntie en beheersbaarheid, nieuwe oplossingen binnen onze omgeving op de meest optimale manier te integreren. Processen m.b.t. de evaluatie van nieuwe oplossingen worden in 2009 aangepast in lijn met deze vernieuwde methodiek. Aan de hand van deze opstap zal worden bepaald welke technologische richting we willen uitgaan. Het Enterprise architectuurteam werd in 2008 ook betrokken bij 11 Digipolisprojecten, waarvoor een EA-advies werd geformuleerd. 7

8 Synergie Antwerpen Gent Gemeenschappelijke portfolio Antwerpen Gent Synergie Beide Digipolisvestigingen zoeken proactief naar mogelijkheden om samen te werken. De bedoeling is om kennis te delen en een draagvlak te vinden voor de gemeenschappelijke aanpak van projecten. Via synergie wordt naar een grotere efficiëntie gestreefd. Momenteel werden 3 types van samenwerking in kaart gebracht, nl. waar de samenwerking al een feit is (zoals het financieel platform), waar er ad hoc-vormen van samenwerking zijn (o.a. ehrm, BI, publieksdiensten) en waar er nog geen samenwerking is (bv. dossieropvolging, CRM, facility management). Voor de laatste groep worden in de loop van 2009 een aantal infosessies gepland. E-besluitvorming op het goede spoor De conceptnota deelt het nieuwe systeem op in 4 fasen: voorbereiding van de zitting, ondersteuning tijdens de zitting, verwerking van de zitting en opvolging van de zitting. Er werd een concept uitgewerkt dat rekening houdt met de verschillende kennisprofielen van opstellers van besluiten en dat via een workflow ondersteuning zal bieden doorheen gans het besluitvormingsproces. Het systeem zal ook de mogelijkheid bieden om digitale zittingen te houden, waardoor papierverspilling wordt tegengegaan. In 2007 werden eerst de functionele analyses uitgevoerd. Nadien werden de functionele behoeften samen met technische en organisatorische aandachtspunten in een bestek vervat. Dit bestek werd in januari 2008 op Europees niveau gepubliceerd. Het bestek werd op maat geschreven voor de stad Antwerpen en aangevuld met relevante gegevens voor de stad Gent en het OCMW Gent. Daarna begon de selectieronde en dienden uiteindelijk drie kandidaten een offerte in. Vanaf juni werden met deze drie kandidaat-leveranciers stevige onderhandelingen gevoerd over vijf domeinen en aspecten: functioneel, technisch, SLA, prijzen en projectaanpak. In december 2008 werd deze fixed price opdracht gegund aan Green Valley, een Nederlandse onderneming die een pakketoplossing aanbood met daarbovenop maatwerk. Het realisatietraject is in januari 2009 gestart. Als alles volgens planning verloopt, zal het functioneel ontwerp in de loop van het 1e semester van dit jaar opgeleverd worden. De ingebruikname wordt voorzien vanaf einde 2009 voor het eerste beslissingsorgaan, nl. het manteam 8

9 Nieuwe webtoepassing ondersteunt wijkwerking politie van de stad Antwerpen. Vervolgens zullen de andere organen van de stad Antwerpen in het 1ste kwartaal van 2010 opstarten, gevolgd door een implementatie in de stad Gent en het OCMW Gent vanaf mei Dit project streeft naar een verregaande synergie tussen de steden en OCMW s van Antwerpen en Gent. Samenwerking Antwerpse en Gentse politie neemt vorm aan Een belangrijke tendens is de intentie om de samenwerking tussen de lokale en federale politieniveaus te verbeteren. ICT speelt in dit verhaal uiteraard een grote rol. De huidige informatisering van de politiekorpsen steunt vandaag op 2 pijlers. Aan de ene kant zijn er de softwaretoepassingen die door de federale politie aan de lokale korpsen worden aangereikt. Aan de andere kant maken de lokale korpsen ofwel gebruik van een aantal eigen toepassingen op hun administratief netwerk, of van deze die via hun stedelijk netwerk aangeboden worden. Afhankelijk van de gekozen oplossingen staan deze systemen nu soms los van elkaar door wettelijke beperkingen en om beveiligingsvereisten. Voor een goede werking van de politiediensten en om een integraal veiligheidsbeleid uit te bouwen, moeten alle systemen op een gecontroleerde en beveiligde manier met elkaar verbonden kunnen worden. Ook op ander vlakken worden de mogelijkheden tot synergie onderzocht. Zo kunnen de krachten gebundeld worden bij het uittekenen van nieuwe softwaretoepassingen en op het vlak van de technische architecturen. De lokale polities van Antwerpen en Gent zullen de komende jaren een voortrekkersrol spelen in het uitbouwen van alle mogelijke vormen van samenwerking. Voorstudie intranet politie afgerond Vorig jaar werden de functionele en technische intranetbehoeften van de lokale politie Antwerpen en de lokale politie Gent onderzocht en in een analyserapport gegoten. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de implementatie. De mogelijke kandidaten voor de implementatie van het intranet worden vanaf januari gescreend en geselecteerd. De gunning is voorzien voor juli. De lokale politie Antwerpen zocht een instrument om alle acties die genomen worden in het kader van de wijkwerking op te slaan en op te volgen. Daarnaast stond ook een rapporteringsomgeving op de agenda en moest het mogelijk zijn om externe databanken te raadplegen. Digipolis ontwikkelde tijdens de eerste helft van 2008 de webtoepassing Wijkteammanager. Ondertussen gebruikte de politie tijdelijk de Access-toepassing van de Gentse collega s. De wijkteammanager werd in juni in gebruik genomen door afdeling West. In november volgde afdeling City. Eind 2008 kon de politie ook beschikken over de eerste rapporten voor de wijkwerking. Hiervoor worden de gegevens uit TCK en ISLP gebruikt. Tot slot kregen de wijkinformatiepunten in juli toegang tot de toepassing Digitaal Toezicht of DIGITT. Zo kunnen zij de gegevens over de bedrijven, personen, uitbatingsvergunningen, het kadaster, de milieuvergunningen, stedenbouwkundige attesten en bouwvergunningen in rapportvorm opvragen. Ondertussen wordt ook volop onderzocht hoe de Gentse politie gebruik kan maken van de webtoepassing Wijkteammanager. Voorstudie financieel platform Antwerpen en Gent De stad en het OCMW van Antwerpen als Gent onderzochten in 2008 de mogelijkheid om samen een nieuw financieel platform te implementeren en te gebruiken. De voordelen daarvan zijn evident: lagere kostprijs plus gebruikmaking van gemeenschappelijke kennis en ervaring. Het nieuwe financiële systeem moet beantwoorden aan de wijzigende wetgeving. De stad, de districten, het OCMW, de dochterbedrijven en de politie moeten allemaal een eigen dubbele boekhouding kunnen voeren. Bovendien moet elke organisatie deze boekhouding ook kunnen consolideren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om budgetten op te volgen en vast te leggen en heeft een managementinformatiesysteem dat de nodige beleidsinformatie kan leveren. Het bestek vermeldde naast dit basisgedeelte andere modules zoals debiteuren- en crediteurenbeheer, schuldenbeheer, enz. De overheidsopdracht, die op basis van de voorstudie werd 9

10 Aankoopdossiers Antwerpen en Gent Serverdossier uitgewerkt, werd eind januari 2008 gepubliceerd. In 2008 gebeurde de selectieronde waarbij met 3 ondernemingen intensief werd onderhandeld. Dit gebeurde in de zomermaanden en op 1 december vorig jaar werd de finale offerte uitgebracht. In december werd de opdracht gegund aan het consortium D24D (Deloitte en Delaware). Het raamcontract, dat zowel voor Antwerpen als Gent geldt, omvat de aankoop van de SAPlicenties en de eraan gekoppelde diensten. Voor de implementatie bij de Antwerpse besturen (stad en districten, OCMW (Zorgbedrijf), politie en een aantal dochterbedrijven) werd een vaste prijs bedongen. Het betreft een gunning die in 2008 is gebeurd. Dit dossier staat voor een contract van 5 jaar waar servers, storage, backup en archivering in zitten. IAM-dossier Met Identity and Access Management zullen gebruikers in de eerste fase automatisch aangemaakt kunnen worden en tegelijk ook de juiste rechten krijgen. De opstart is voor 2009 en de uitrol is gespreid over een aantal jaren. 10

11 Synergie stad OCMW Antwerpen HReM+ verder verfijnd en uitgebreid Synergie Antwerpen Nieuwe wetgevingen en reglementering die jaarlijks worden uitgevaardigd door zowel nationale, regionale als lokale overheden kunnen een weerslag hebben op de gangbare HR-processen van stad en OCMW en vandaar ook op de personeelstoepassingen. In 2008 werden drie nieuwe versies geïmplementeerd. Die hielden een aantal technische aanpassingen in om het gebruiksgemak te verhogen en om aan wettelijke vereistente voldoen. Daarnaast zijn er ook nieuwe functionaliteiten zoals een nieuwe procedure voor het derdebetalersysteem voor abonnementen van De Lijn en NMBS, het automatisch opladen van examenresultaten en online sollicitaties vanuit de website antwerpen.be en uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden met Xtremis. Die laatste omvatten een elektronische aangifte van arbeidsongevallen, het elektronisch verwerken van eedafleggingsformulieren, het verwerken van de werkstromen in en uit dienst en mutaties, en de registratie van nevenactiviteiten. De laatste versie van HReM is opmerkelijk in die zin dat er een groot aantal wijzigingen is doorgevoerd in het kader van de nieuwe rechtspositieregeling en arbeidsregimes sinds 01/01/2009. In 2009 en de komende jaren zullen de processen binnen HReM+ verder worden geoptimaliseerd en zullen nieuwe modules zoals competentiebeheer worden geïmplementeerd. Tijdregistratie: permanent in beweging Primaire doel: minder werklast, nauwkeuriger, meer mogelijkheden In april 2005 werd voor het OCMW en de stad Antwerpen geopteerd om Xtremis van de firma GET als standaard tijdregistratiesysteem te implementeren. Door een dergelijke tijdregistratie zijn glijdende werktijden mogelijk geworden en kan in de toekomst een beperkte HRselfservice worden ingevoerd. De implementatie van het systeem gebeurt voor beide doelgroepen in fasen. In eerste instantie werd een centraal systeem voor tijdregistratie opgezet dat de uitrol naar stadsbrede locaties mogelijk maakt. Dit centrale systeem werd operationeel in

12 OCMW In 2007 en 2008 werd het systeem voornamelijk binnen de verschillende OCMW-locaties ingevoerd. Als uiteindelijk resultaat van de inspanningen in 2008 zullen vanaf januari 2009 alle OCMW-locaties over tijdregistratie beschikken. Momenteel is ook al de helft van alle RVT s uitgerust met dit systeem. Een deel daarvan heeft gekozen voor een combinatie met toegangscontrole. In 2009 komen de overige RVT s aan bod en vanaf 2010 wordt verder werk gemaakt van de overige locaties van het Zorgbedrijf. Het traject van de stad Bij de stad startte het implementatietraject in het derde kwartaal van In een eerste fase werden de centrale infrastructuur en de koppeling met de personeelstoepassing HReM+ uitgewerkt. In een tweede fase werd de opzet voor implementatie op de centrale personeelsdienst voorbereid. In 2006 gebeurde een onderzoek naar het terugverdieneffect van een uniform tijdregistratiesysteem met zijn talrijke voordelen (eenduidige opvolging over alle bedrijfseenheden en vandaar tijdwinst op het vlak van registratie, opvolging en rapportering en bijgevolg aanzienlijke besparingen) waaruit bleek dat het systeem zichzelf na ca. 4 jaar zou terugverdienen. Het college keurde daarna de verdere uitrol naar de verschillende stadsdiensten goed. In 2008 is het project dan ook in een stroomversnelling gekomen. In juni van dit jaar waren reeds enkele locaties, waar het bestaande systeem dringend aan vervanging toe was, uitgerust met het tijdregistratiesysteem van GET. In de tweede jaarhelft werd ijverig verder geïmplementeerd, zodat sinds januari 2009 ook alle districtshuizen (met uitzondering van Wilrijk waar nog op de oplevering van de nieuwbouw moet worden gewacht) over tijdregistratie beschikken. Enkele districtshuizen hebben gekozen voor de combinatie met toegangscontrole. In 2009 zal verder worden gewerkt aan het project: eerst alle locaties die naar Den Bell zullen verhuizen, tijdens de zomermaanden Den Bell zelf. Daarna wordt de planning voor alle overige locaties opgesteld met als streefdoel dat alle locaties van de stad in over tijdregistratie zullen beschikken. OBMI De stad en Digipolis bouwden ook tijdens het voorbije jaar volop verder aan het omgevings-, beleids- en managment informatiesysteem. Het uiteindelijke doel is op een correcte en duidelijke manier kunnen rapporteren over de gang van zaken. OBMI levert dan ook informatie aan 12

13 om beleidsbeslissingen te ondersteunen. In 2008 werd de datawarehouse voor debiteurenbeheer opgeleverd. Hiermee kunnen gegevens over de debiteuren van de stad in kaart worden gebracht. Het gaat zowel om de fiscale gegevens, die uit BIAS komen, als om de nietfiscale data die door AVIAS worden aangeleverd. Met de levering en implementatie van deze datamart werd dit in 2005 gestarte programma afgerond zoals initieel was gepland. meerjarenbudgette- Strategische ring Met dit project dat medio 2008 werd opgestart, wil de stad een instrument ontwikkelen ter vervanging en verbetering van het bestaande instrument om een meerjarenplanning zo consistent en efficiënt mogelijk op te stellen. Hierbij moeten 2 processen worden geïntegreerd, namelijk een strategische planningsoefening waarbij strategische doelen worden uitgezet, en het jaarlijkse financiële budgetteringsproces. In de tweede helft van 2008 werd gestart met de analyse waarbij de huidige processen in kaart werden gebracht en werd nagegaan hoe die de nodige IT-ondersteuning genieten om van daaruit de ontwikkeling naar de toekomst uit te tekenen. De huidige koppeling tussen de bestaande strategische applicatie DOEF, waarin de doelstellingen van de stad worden opgemaakt, en het financiële luik voldoet niet meer. Uit de analyse blijkt dat het strategische luik beter dient aan te sluiten op Cognos Planning (dat momenteel bij Stad en OCMW wordt gebruikt voor het jaarlijkse budgetteringsproces), door toevoeging van een strategische module. Eind maart 2009 zal worden beslist of hierbij vanaf nul zal worden begonnen door middel van eigen ontwikkeling, ofwel op de markt een passend alternatief zal worden gezocht. De vooropgestelde deadline voor implementatie is in de loop van Koppeling vrijetijdsdatabank met websites Sinds 2002 streeft CultuurNet Vlaanderen ernaar om alle evenementen die op Vlaamse bodem worden ingericht op een centrale website te afficheren. Deze website kan rechtstreeks door de inrichtende klanten (gemeenten / organisaties) worden gevoed met de nodige informatie over hun evenementen. Het project is erop gericht Antwerpse websites automatisch te updaten/voeden vanuit CultuurNet Vlaanderen. Momenteel is de koppeling gerealiseerd tussen deze centrale Vlaamse cultuurdatabase en antwerpen.be. In de toekomst worden diverse subsites automatisch geüpdatet vanuit antwerpen.be dat als katalysator zal fungeren. De in de Antwerpen.be binnengehaalde evenementen zullen dienen om de zoekfunctie in de antwerpen.be, de nieuwe infobalie van de dienst Toerisme Antwerpen, de websites van de cultuurcentra en de websites van de musea te voeden. De automatische update van de achterliggende sites van de cultuurcentra en musea maakt deel uit van het versiebeheer in Payroll Verbetertraject De nieuwe loontoepassing (Payroll) is bijna twee jaar operationeel. In 2008 werd door middel van het actieplan Stabiliteit en performantie de omgeving verbeterd: een stabielere en meer performante Payroll, een geoptimaliseerd controleproces, een verbeterde aanpak voor de oplevering van nieuwe Payrollversies. Stad en OCMW werken nu met hetzelfde systeem. Ook aangiften voor RSZ, belastingen, enz. gebeuren voortaan vanuit dit gemeenschappelijke systeem: In april werd de eerste elektronische Belcotaxaangifte voor de stad en het OCMW succesvol ingediend vanuit de nieuwe loontoepassing. In 2008 werden ook alle regularisaties op de RSZ-kwartaalaangifte van 2005, 2006 en 2007 afgerond. Impact van het gemeentedecreet op het HRsysteem Het nieuwe gemeentedecreet voor de stad en het OCMW omvat regels die impact hebben op 13

14 alle personeelstoepassingen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het vakantiereglement, overuren en toeslagen, waarderingen en een reeks nieuwe vergoedingen, toelagen en sociale voordelen. In 2008 werd de analyse en ontwikkeling voor deze wijzigingen uitgevoerd, zodat de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling op 1/01/2009 gerealiseerd kon worden. Versiebeheer Payroll Voor het versiebeheer Payroll en de operationele werking werd een gedetailleerde SLA opgesteld waarin de afspraken tussen de stad Antwerpen, het OCMW van Antwerpen, Digipolis en SD Worx zijn vastgelegd. Het betreft zowel het wettelijk onderhoud, het organisatie-specifiek onderhoud als de afhandeling van vragen en problemen. SD Worx staat in voor het onderhoud van de loontoepassing terwijl Digipolis verantwoordelijk is voor de personeelstoepassing HReM+, de onderliggende infrastructuur en de beheersprocessen. Maandelijks is er een SLA-overleg tussen de betrokken partijen waarin de meldingen worden besproken die via de Digipolis-helpdesk werden ingeseind. Hier wordt ook beslist welke aanpassingen in de volgende versie zullen worden opgenomen. Gemiddeld wordt bij elke loonrun een tiental nieuwe of gewijzigde vergoedingen in productie genomen. Actieplan SAP CRM Het CRM-verhaal kreeg in 2008 flink tegenwind als gevolg van een aantal externe factoren: nieuwe realisaties met SAP zijn erg duur; de kosten zijn daardoor niet meer in verhouding met de baten; doordat SAP een uitgebreid en complex product is, vergt het veel tijd om een diepgaande kennis te verwerven. Experts zijn schaars en dus zeer duur. Daarom richtten Digipolis en DL een taskforce op die als antwoord op de ontstane situatie het onderstaande actieplan uitwerkte: offertes aanvragen bij andere SAP-implementators om te zien of hun prijzen gunstiger zijn; voor de vier op korte termijn geplande CRM-projecten (ombudsvrouw, kabinetten, VIP-VUP en bedrijvenloket) naar een alternatief zoeken op de markt. Daarvoor werd het pakket e-synergy van producent Exact gevonden, waarvoor Desk Solutions de implementatie op zich zal nemen. tenslotte werd een onderzoek opgestart naar de ontwikkelingen op lange termijn binnen de CRM-markt. De concepten voor loketwerking en multikanaaldienstverlening blijven hoe dan ook overeind. Het ging uitsluitend over een onderzoek naar de instrumenten die het best bij de uitvoering van die concepten passen. CRM ombudsvrouw, kabinetten, bedrijvenloket In september 2008 werden de geplande uitbreidingen in SAP CRM voor ombudsvrouw, kabinetten en bedrijvenloket op hold gezet. Uitbreidingen in het bestaande SAP CRM-systeem verliepen moeizaam en waren ook veel te duur. Er moest bijgevolg op zoek worden 14

15 gegaan naar een alternatieve oplossing voor de drie hierboven vermelde klanten. Na intensief marktonderzoek viel de keuze op het pakket e-synergy van Exact met de firma Desk Solutions als implementator. De opdracht werd eind december gegund. (Zowel de betrokken klanten als Digipolis-medewerkers zijn bijzonder opgetogen over deze nieuwe oplossing.) e-synergy is een webtoepassing met documentenworkflow-functionaliteiten, die probleemloos in het bestaande SAP-pakket voor klantenmanagement kan worden geïntegreerd. De klantendossiers blijven centraal opgeslagen in de CRM-applicatie terwijl de dienstspecifieke taken in e-synergy zullen worden uitgevoerd. Het pakket is een.net-toepassing en past bijgevolg perfect in de technologische biotoop van Digipolis. Naast troeven en voordelen als gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide rapporteringsmogelijkheden, goede performantie en vereenvoudigde implementatie dankzij de stapsgewijze automatisering via deelprocessen, is het pakket ook veel goedkoper dan implementatie in SAP. Versiebeheer & sluikstort In juni 2008 werden extra functionaliteiten toegevoegd en bug fixes geïnstalleerd om schoonheidsfoutjes op te ruimen en de tool gebruiksvriendelijker te maken voor de medewerkers. In juni werd de sluikstortlijn geïntegreerd in Klantenmanagement, met een vlottere en meer geautomatiseerde doorstroming van sluikstorttickets naar de ophaaldiensten tot gevolg. In 2009 zal de visie rond klantenmanagement worden geactualiseerd. Het gebruik van de pakketoplossing die enkele jaren geleden werd geselecteerd heeft sterktes maar ook zwaktes aan het licht gebracht. In 2009 zullen daarom fundamentele keuzes gemaakt worden om de visie softwarematig optimaal te kunnen ondersteunen. In 2009 zal de nieuwe toepassing worden geïmplementeerd bij deze drie klanten. Voor de zomer zal het pakket wellicht operationeel zijn voor de ombudsvrouw en de kabinetten en uiterlijk in oktober voor het bedrijvenloket. Start Klantenmanagement via SAP CRM Deze toepassing ging op 28 april 2008 live. Vanaf die dag worden alle inkomende meldingen, klachten, vragen en suggesties van de burgers verwerkt via de nieuwe CRM-module Klantenmanagement. De burger kan nog steeds via de gekende kanalen, m.n. het vertrouwde telefoonnummer, adres, meldingskaart op Antwerpen.be of fysische loket meldingen blijven inseinen bij de infolijn. Voor de medewerkers van de stad was het wel even anders, voor hen was het vooral in de beginfase wennen geblazen. Maar dankzij de goede voorbereidingen en intensieve opleidingen verliep de introductie van de nieuwe module al bij al behoorlijk vlot. Stad Antwerpen 15

16 DISTRICTS- & LOKETTENWERKING Toevoegingen aan BEAM STAD Antwerpen Naar aanleiding van een reeks nieuwe e-govinitiatieven werden in de loop van 2007 tal van aanpassingen aangebracht aan de Antwerpse bevolkingstoepassing BEAM. Ook in 2008 kwamen er enkele belangrijke aanpassingen, ondermeer als gevolg van wetswijzigingen. De toevoeging van de module voor het toekennen van mobiliteitscheques is zeer belangrijk voor de burger met beperkte mobiliteit. Via BEAM worden aan deze mensen jaarlijks 10 mobiliteits- of taxicheques toegekend, waarmee zij zich gratis kunnen laten vervoeren. Deze module werd op 1 december 2008 in gebruik genomen. Een andere belangrijke aanvulling betreft het statuut van EU-burger. Nieuwe bevolkingstoepassing De huidige bevolkingstoepassing BEAM is aan vervanging toe. Ze is gebaseerd op een verouderd platform waardoor uitbreiden moeilijk wordt, het onderhoud te complex is en het testwerk te veel arbeid vergt en dus te duur is. In 2007 werd reeds veel werk verzet, waarbij Districts- en lokettenwerking en Digipolis de handen in elkaar sloegen en de districten van meet af aan nauw bij het project werden betrokken. Na goedkeuring van het projectdossier werden de behoeften voor de nieuwe toepassing in kaart gebracht en werd het marktonderzoek gestart. Begin 2009 werd het bestek goedgekeurd en begon het normale gunningtraject. In de loop van het jaar wordt de gunning toegekend en zal de migratie worden opgestart. Nieuwe versie KMA in productie Op 12 september 2008 werd een nieuwe versie van KMA in gebruik genomen. KMA of Kennismanagement Antwerpen bevat alle kerninformatie over de dienstverlening van de stad (producten, diensten, procedures, prijzen, enz.), die via een alfabetische trefwoordenlijst of via verschillende zoekfuncties kan worden opgevraagd. De grootste aanpassing, die tegelijk ook de belangrijkste verbetering is van deze versie, betreft de optimalisatie van de invoerschermen voor data en procedures, die nu gebruiksvriendelijker zijn. Door aanpassingen in de achter- 16

17 BESTUURSZAKEN Mini-eDepot liggende verwerking verloopt de invoer nu ook aanzienlijk sneller. Daarnaast is er nog een aantal verbeteringen zoals optimalisatie van de publicatiefunctie voor synoniemen. Begin oktober waren er nog enkele aanpassingen op basis van de opmerkingen die de klant na de acceptatietests had geformuleerd. CRM ombudsvrouw, kabinetten, bedrijvenloket Zie rubriek synergie Antwerpen Deze toepassing is de voorbode van het groot edepot en is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van het stadsarchief. Door middel van mini-edepot kunnen zij voorzien in de meest dringende archiveringsbehoeften. Bij elke aanvraag van een document kan via dit systeem worden nagegaan of het bewuste document reeds in digitale vorm beschikbaar is. In het positieve geval wordt naar de aanvrager de URL gestuurd van het gevraagde document. Anders wordt het in fysieke vorm opgezocht en door middel van het scan-on-demand-systeem ingescand, ter beschikking gesteld van de aanvrager en meteen ook opgenomen in het miniedepot. In 2008 werd het mini-edepot uitgebreid tot het grote edepot waarin documenten tot het formaat A0 kunnen worden geraadpleegd. In 2009 zal ook een bewakingsmodule aan de toepassing worden toegevoegd zodat een bezoeker met zijn laptop met wireless communicatie in de leeszaal kan inloggen en de gewenste documenten aanvragen. Scanning on demand Met dit inputkanaal voor edepot worden documenten in de scanstudio ingescand als iemand een nog niet ingescand document uit het archief ter inzage nodig heeft. Daarna wordt het nieuw ingescande document in zijn digitale vorm opgenomen in het edepot. Het systeem werd in de loop van 2009 in gebruik genomen. archivering s worden vaak verspreid en zijn dus niet voor iedereen beschikbaar. Om hieraan te verhelpen werd, ter voorbereiding van de verhuis naar Den Bell, een plug in ontwikkeld. Via deze toepassing kan belangrijke informatie centraal voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Een praktische tool die veel schijfruimte vrijmaakt en waarmee meteen alle belanghebbenden worden bereikt. Verbeterde versie van e-floris Stad Antwerpen E-Floris is de website die de meest recente informatie bevat over archieven en activiteiten van het Stadsarchief voor zowel medewerkers 17

18 als publiek. Sinds 2007 kunnen burgers met hun eigen computer of met een computer in de leeszaal via wireless communicatie archiefstukken opvragen via een online formulier en vervolgens fysiek afhalen aan de balie van de leeszaal. Bepaalde stukken kunnen ook van thuis uit worden aangevraagd zodat deze reeds ter beschikking worden gelegd in de bibliotheek. Of het gevraagde document kan ook in digitale vorm ter beschikking worden gesteld. In 2008 werd deze webgebaseerde toepassing nog gebruiksvriendelijker gemaakt en kreeg ze een andere presentatie (look). Medewerkers van het Stadsarchief kunnen nu ook bepaalde pagina s zelf beheren, bv. om een wijziging van de openingsuren te melden. Register Openbaarheid van bestuur Volgens het gemeentedecreet van 26 maart 2004 is de stad verplicht een register bij te houden met de aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Tot vorig jaar werd dit register bijgehouden in een Excel-werkblad. Dit decentrale systeem werd in 2008 vervangen door een webapplicatie die overal beschikbaar is. Versiebeheer Notulus Notulus is het notuleringssysteem dat gebruikt wordt voor het college, de gemeenteraad, de bureaus, de districten en het managementcomité van de stad Antwerpen. Onderliggend gebruikt Notulus het documentenbeheerssysteem Documentum. In 2008 werden beperkte aanpassingen aangebracht aan Notulus en B3M (de toepassing waarmee besluiten zodanig opgemaakt kunnen worden dat ze qua indeling, lay-out en stijl beter leesbaar zijn) in functie van wettelijke en technische noodzaak. Enkele van de wijzigingen: de bestuursorganen besluiten bedrijfsdirecteur en besluiten korpschef brandweer werden opgenomen in de toepassing; de raadscommissie Personeel werd aangemaakt als apart zittingsorgaan besluiten Raadscommissie Personeel. Tevens werd de afscherming van de agendapunten na goedkeuring uitgebreid. E-besluitvorming op het goede spoor Zie rubriek synergie Antwerpen - Gent Stad Antwerpen 18

19 Nieuw stem- en conferentiesysteem Omdat het stem- en conferentiesysteem voor de gemeenteraad en het college dringend aan vervanging toe was, werd eind 2007 een overheidsopdracht gegund. In 2008 werd de soften hardware van het nieuwe systeem geïnstalleerd. Op 22 en 23 september kon de Antwerpse gemeenteraad voor het eerst aan de slag met het fonkelnieuwe systeem. De zitting verliep zonder onderbrekingen. In het nieuwe systeem beschikt elk gemeenteraadslid over een persoonlijk touchscreen aan zijn desk waarop de agenda wordt getoond, waarmee kan worden gestemd en waarop ook de resultaten van de stemming verschijnen (als het geen geheime stemming is). Aan het systeem is ook een camera- en opnamesysteem gekoppeld, waarmee alle openbare zittingen integraal worden opgenomen. Zet een gemeenteraadslid zijn microfoon aan dan wordt hij automatisch in close-up opgenomen. Opnames en stemresultaten van alle openbare zittingen kunnen ook rechtstreeks via gekoppelde tv s in de salon en de collegezaal worden gevolgd. De opnames van openbare zittingen worden op dvd gebrand. Sinds januari 2008 vervangen deze opnames de stenografen. In 2009 wordt het systeem verder geoptimaliseerd en worden er nieuwe mogelijkheden onderzocht. SOCIALE ZAKEN Datamart Woondienst De stedelijke Woondienst registreert alle facetten over het stedelijk woonbeleid in de toepassing Centrale Databank Woondienst. Vorig jaar werd bij de verschillende cellen van de stedelijke Woondienst gepeild naar de rapporteringsbehoeften, zodat op basis hiervan een datamart opgezet kon worden. De gebruikers ontvangen halfjaarlijks een aantal standaard rapporten. Een aantal gebruikers kan ook zelf rapporten opmaken naargelang de behoeften. SSO: microsite omgevingsinformatie De studiedienst Stadsobservatie beschikt over data die ze openbaar wil maken, d.w.z. vrijgeven voor medewerkers van de stad en het OCMW. Het OCMW heeft op zijn beurt data die ook door de stad kunnen worden gebruikt. Er werd geopteerd voor een gemeenschappelijke server waarop de data, die publiek mogen worden gemaakt, kunnen worden gekopieerd. In 2008 werd de mappenstructuur opgezet op de fileserver van Digipolis. De data worden ingegeven door de klant. Een mogelijk vervolg aan dit verhaal is dat de gegevens zullen worden geanalyseerd en gebruikt voor statistieken. Stad Antwerpen 19

20 STADSONTWIKKELING Wettelijke registers Op 1 september 2008 is Antwerpen ontvoogd in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening. Dit wil zeggen dat de stad zonder advies van de Vlaamse Overheid zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen zal verlenen. Daarvoor heeft Digipolis de nodige IT-ondersteuning opgebouwd. In 2008 werd in de eerste plaats aandacht besteed aan de opschoning en de kwaliteit van de data. Ook is - voor de aankoop van een nieuw GISloket voor de dienst Ruimtelijke ordening - de Antwerpse GIS-omgeving geüpdatet naar de meest recente versie. Het nieuw GIS-loket zal in 2009 worden geïmplementeerd. Monitor stedenbouwkundige vergunningen Vanaf 1 september 2008 levert de stad Antwerpen zelfstandig vergunningen af. Dit betekent dat vanaf dan het college een beslissing moet nemen binnen 75 kalenderdagen voor een stedenbouwkundige vergunning en binnen 150 kalenderdagen voor een verkavelingsvergunning. Als deze termijn overschreden wordt, is de aanvraag impliciet geweigerd en verliest het college zijn bevoegdheid om over het desbetreffende dossier nog te beslissen. De aanvrager kan hiertegen in beroep gaan bij de deputatie. Aangezien deze timing erg krap is, was enige IT-ondersteuning welkom. Er werd geopteerd voor een door Digipolis ontwikkelde workflow tool waarin de workflow van elk type dossier is vastgelegd en voor iedere processtap een geplande datum berekend wordt. De doorlooptijden van de verschillende fasen zijn dus bij voorbaat bekend en worden ook bewaakt. In de werklijsten die op het scherm kunnen worden opgeroepen staan de voor afhandeling opengestelde processtappen opgesomd en wordt aan de hand van een eenvoudige kleurcodering de prioriteit van afhandeling weergegeven. Per dossier is alle informatie voorhanden die een punctuele opvolging moet kunnen garanderen. nieuwe toepassing ontwikkeld die wordt gevoed via de koppeling met Antwerpen.be/CultuurNet Vlaanderen. De mensen van de dienst Toerisme hoeven zo niet langer alle evenementen zelf in te voeren. Verkeerssignalisatie Reeds in 2006 werd de opdracht gegeven om alle aanwezige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen in Antwerpen in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel van deze oefening is het rationaliseren van het aantal en de plaatsing van de verkeersborden. Het minutieuze registreren en tellen per type signalisatie gebeurde door een externe firma. Na een flink aantal steekproeven door mensen van de stad Antwerpen werden de aangeleverde data in 2008 geaccepteerd. Voor 2009 staat het volgende op het programma: levering en installatie van de beheerssoftware SIMAD en het opstellen van het bestek voor landmeting voor het verwijderen van fouten in de huidige kaarten. Koppeling vrijetijdsdatabank met websites Zie rubriek synergie Antwerpen CRM ombudsvrouw, kabinetten, bedrijvenloket Zie rubriek synergie Antwerpen Infobalie Toerisme Het TOEKAN-systeem, dat aan de informatiebalie van de dienst Toerisme Antwerpen gebruikt wordt, is aan vervanging toe. Hiervoor is een 20

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie