Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012"

Transcriptie

1 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013

2

3 Inhoud 1. Inleiding Jaarverantwoording Systematiek en opzet jaarverslag Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa De Nederlandse Zorgautoriteit Taken NZa 7 3. Specifieke verantwoordingselementen Inleiding Algemeen consumentenbelang Beperking administratieve lastendruk Beschikbaarheidbijdragen Wijze van uitoefening van taken Integriteitszorg Kwaliteitszorg Beleid beveiliging gegevens Bedrijfsvoering Ondernemingsraad Jaarrekening Verkorte Jaarrekening NZa Toelichting bij de Jaarrekening NZa Controleverklaring Bijlagen Verantwoording realisatie processen/projecten Producten NZa Signaaltoezicht Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek Overzicht instellingen, vrije beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars, concessiehouders in Organogram organisatie op 1 januari Nevenfuncties leden Raad van Bestuur op 1 januari Lijst van afkortingen 51 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Jaarverantwoording De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgericht op 1 oktober De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Vanaf 1 juli 2011 is ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing. Artikel 18 lid 1 van de Kaderwet Zelfstandige bestuursorganen (ZBO s) bepaalt dat de NZa jaarlijks voor 15 maart een jaarverslag opstelt. Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening, het algemeen gevoerde beleid en een extra toelichting op het gevoerde beleid op een aantal specifieke onderwerpen. De inrichting van het jaarverslag moet aansluiten bij de inrichting van het werkprogramma. Het jaarverslag wordt ingevolge artikel 18, tweede lid, Kaderwet ZBO s aan de Minister van VWS en aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. De NZa dient tegelijk met het jaarverslag, een jaarrekening in bij de minister van VWS. De jaarrekening moet voorzien zijn van een accountantsverklaring. Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van de minister van VWS. 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag Deze jaarverantwoording sluit aan op het werkprogramma en de begroting van de NZa over Zoals elk jaar heeft de NZa ook in 2012 twee keer tussentijds aan de minister verantwoording afgelegd over de voortgang van de uitvoering van het werkprogramma in twee reviews. In die reviews wordt steeds aangegeven of er veranderingen zijn te melden bij bepaalde processen/projecten. Tenslotte legt de NZa eindverantwoording af met dit jaarverslag. In tegenstelling tot vorig jaar bevat dit jaarverslag geen inhoudelijk verslag. In plaats daarvan is de Stand van de zorgmarkten 2012 toegevoegd, die in oktober 2011 door de NZa is gepubliceerd. De Stand van de Zorgmarkten bevat een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse zorgsectoren en een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers uit de marktscans van de NZa. De Stand van de Zorgmarkten 2012 is digitaal beschikbaar op de website van de NZa: Het onderhavige jaarverslag wordt pas openbaar gemaakt na goedkeuring van de jaarrekening door de minister van VWS. Het verschijnt alleen digitaal. 1.3 Opbouw jaarverslag Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: na dit eerste inleidende hoofdstuk volgt een kort tweede hoofdstuk over de NZa in het algemeen. In het derde hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over een aantal specifieke onderwerpen. Hoofdstuk 4 bevat de verkorte jaarrekening van de NZa over 2012 met een toelichting daarop en de accountantsverklaring. Daarna zijn verschillende bijlagen opgenomen. Sommige van deze bijlagen bevatten verantwoordingsgegevens. Andere bijlagen bevatten kengetallen (bijvoorbeeld aantallen instellingen). 5

6 6

7 2. De NZa 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse. De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg: Transparante informatie Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen. Toegankelijkheid De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem. Betaalbaarheid De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Dit vraagt om heldere keuzes: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en op welke manier zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft én zo efficiënt mogelijk wordt geleverd? 2.2 Taken NZa Missie NZa De missie van de NZa is: De Nederlandse Zorgautoriteit maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro. 7

8 2.2.2 Taken NZa Verbetering in de bekostiging Het invoeren en verbeteren van de bekostiging van de zorg in alle sectoren is een belangrijke taak van de NZa. De manier waarop zorg bekostigd wordt is direct van invloed op de toegankelijkheid, de transparantie en de betaalbaarheid van de zorg. Regulering Een belangrijke taak van de NZa is verder het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg. Wegnemen belemmeringen in wet- en regelgeving Een belangrijke verbetering in het bekostigen van onze gezondheidszorg is het wegnemen van bestaande belemmeringen in de regels. Er zijn nog veel regels die innovatie en efficiëntie tegenhouden in de zorg. Toezicht De NZa houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als partijen de regels overtreden, kan de NZa handhaven door te waarschuwen, een verplichting op te leggen (een aanwijzing), een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Zij werkt daarin samen met andere toezichthouders zoals de NMa, de IGZ, FIOD en het ISZW. 8

9 3. Specifieke verantwoordingselementen 3.1 Inleiding In deze paragraaf wordt een aantal onderwerpen apart besproken. Het gaat hierbij om onderwerpen waarvoor in wet- of regelgeving is aangegeven dat de NZa hier specifieke aandacht aan moet besteden in de jaarverantwoording. Dit betreft drie inhoudelijke onderwerpen en verder een aantal onderwerpen die de interne organisatie betreffen. Behandeld worden achtereenvolgens: Inhoudelijk: 3.2 Algemeen consumentenbelang 3.3 Beperking administratieve lastendruk 3.4 Beschikbaarheidbijdrage 2012 Interne organisatie: 3.5 Wijze van uitoefening van taken 3.6 Integriteitszorg 3.7 Kwaliteitszorg 3.8 Beleid beveiliging gegevens 3.9 Bedrijfsvoering 3.10 Ondernemingsraad 3.2 Algemeen consumentenbelang Het is de missie van de NZa om het algemeen consumentenbelang te bewaken. Om dit in de zorg te borgen, moet de consument in staat worden gesteld om keuzes te maken en deze te verwerkelijken. Op die manier worden de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd. De komende jaren zal de consument dan ook bewust en actief moeten gaan kiezen tussen zorgverzekeraars en tussen verschillende polissen. Welke risico s wil hij verzekerd hebben, welke niet en welke mate van keuzevrijheid wil hij daarbij hebben? Daar waar de zelfredzaamheid van de consument onvoldoende garanties op het borgen van de publieke belangen biedt, treedt de NZa op met toezicht op het marktgedrag en/of regulering van markten. De NZa houdt daarbij nadrukkelijk rekening met de verschillende dimensies van de zorgconsument, bijvoorbeeld als patiënt of als verzekerde. Hierbij is het ook van belang dat consumenten meer kostenbewust worden. In Nederland wordt het kostenbewustzijn van consumenten beperkt doordat de zorg vooral gefinancierd wordt uit verzekeringen en premies die nauwelijks zichtbaar zijn voor de consument. De consument wordt daardoor niet uitgedaagd om kostenbewust en doelmatig om te gaan met zijn zorggebruik. Er ontstaat vaak zelfs een gevoel dat de zorg gratis is. Een zelfbewuste, kostenbewuste consument is een voorwaarde om de vraagsturing in de zorg te realiseren en tegelijk de zorgkosten te beheersen. 9

10 3.3 Beperking administratieve lastendruk De beperking van de administratieve lasten is een vast onderdeel in de besluitvorming rondom beleidsregels en (nadere) regels. Hierdoor heeft de NZa bij de uitvoering van haar taken structureel en aan de voorkant van het uitvoeringsproces aandacht voor de administratieve lastendruk in de zorgsector. VWS heeft AWBZ-zorgaanbieders opgeroepen zich te melden met plannen om minder tijd aan regels te besteden en meer aan handen aan het bed. Meer dan 100 zorgaanbieders hebben zich gemeld met een voorstel voor het experiment regelarm. Daarvan zijn 26 experimenten geselecteerd om deze plannen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De NZa heeft in 2012 de Beleidsregel experiment regelarme instellingen vastgesteld en faciliteert daarmee de experimenten voor zover deze betrekking hebben op de regelgeving van de NZa. Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden houdt de NZa rekening met de experimenten. Dit betekent dat de NZa, waar dit noodzakelijk is voor de experimenten, zal afwijken van haar nadere regels en beleidsregels. Na afloop van de looptijd van de experimenten worden alle experimenten geëvalueerd. Dan wordt besloten of en zo ja, hoe de in de experimenten gebleken succesvolle regelarme werkwijzen een landelijke uitrol kunnen krijgen. Evenals in voorgaande jaren is voor de AWBZ in 2012 opnieuw beoordeeld of de kaderregeling AO/IC, die aan zorgaanbieders in detail voorschrijft hoe zij hun administratie dienen te organiseren, afgeschaft kan worden. Omdat er nog geen sprake is van volledige declaratie op cliëntniveau wordt nog niet voldaan aan de randvoorwaarde voor afschaffing van de regeling. In 2013 bekijkt de NZa opnieuw of de regeling kan worden afgeschaft. De NZa heeft veel beleidsregels. Daarnaast bestaat in de structuur en opmaak van beleidsregels nog veel diversiteit. Medio 2010 heeft de Raad van Bestuur van de NZa een nieuw format voor beleidsregels vastgesteld. Het nieuwe format draagt bij aan de overzichtelijkheid, herkenbaarheid, uniformiteit en leesbaarheid van deze belangrijke NZa-documenten. Daarnaast kan door het nieuwe format het aantal beleidsregels worden verminderd. In 2012 is de NZa verder gegaan met het uniformeren van de beleidsregels en het terugdringen van het aantal beleidsregels. Voor de curatieve sector is het aantal beleidsregels afgenomen van 195 beleidsregels begin 2010 naar 80 beleidsregels begin Het aantal beleidsregels is in vergelijking met 2012 met 26% verminderd. Voor de AWBZ is het aantal beleidsregels afgenomen van 88 in 2009 tot 41 in Het aantal beleidsregels is in de loop der jaren met meer dan 50% afgenomen. Een verdere reductie van de beleidsregels is, uitgaande van de bestaande structuren, nog maar beperkt mogelijk. Naast reductie van het aantal beleidsregels is verbetering aangebracht in de formulering, eenduidigheid en onderlinge samenhang van de beleidsregels. In termen van research costs is hiermee eveneens een bijdrage geleverd aan de vermindering van de administratieve lasten. Binnen de curatieve sector is in 2012 wederom actief bijgedragen aan het terugdringen van de administratieve lasten. In 2012 is evenals voorgaande jaren voor verschillende zorgmarkten gewerkt aan nieuwe bekostigingssystemen. Daar waar het mogelijk is, zijn stappen genomen om van een gereguleerde markt naar meer deregulering te komen. Deze 10

11 veranderingen betekenen tijdens de transitiefase extra werkzaamheden voor zowel de NZa, als voor partijen in het veld. Denk hierbij aan het beheersmodel medisch specialisten en het vangnet ziekenhuizen. De wijzigingen in de bekostiging van de mondzorg hebben helaas voor extra administratieve lasten bij de partijen gezorgd. De directie Zorgmarkten Cure probeert de administratieve lasten zoveel mogelijk te minimaliseren. Zo wordt bij bijvoorbeeld de uitvoering van kostenonderzoeken zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande data. 3.4 Beschikbaarheidbijdragen 2012 Op 1 januari 2012 is in de Wet marktordening gezondheidszorg het instrument beschikbaarheidbijdrage geïntroduceerd. Met dit nieuwe instrument kan de NZa aanbieders belasten met het beschikbaar houden van bepaalde vormen van zorg. Als tegenprestatie voor het beschikbaar houden van deze zorg ontvangt de betreffende aanbieder dan een subsidie in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage. Dit is een uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds. Het jaar 2012 is aangemerkt als een overgangsjaar. Dit komt er, kort gezegd, op neer dat de situatie zoals die in 2011 gold onder de budgettering een op een wordt gecontinueerd in 2012 onder prestatiebekostiging, dus dezelfde aanbieders ontvangen dezelfde vergoeding voor bepaalde functies. De vormen van zorg die voor een beschikbaarheidbijdrage in aanmerking komen zijn die functies die niet via de reguliere prestaties zijn te bekostigen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om functies als een calamiteitenhospitaal, een orgaanuitname-team en de academische component. Deze zorgvormen zijn bij besluit van de Minister vastgelegd. In 2012 hebben 21 instellingen een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor negen vormen van zorg. De definitieve vaststelling van de verstrekte beschikbaarheidbijdragen in 2012 zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. In het kader van de overgang naar prestatiebekostiging voor de medisch specialistische zorg is er een transitiemodel vastgesteld. Een eventueel door de instelling te ontvangen transitiebedrag zal worden afgerekend via de beschikbaarheidbijdrage. De definitieve transitiebedragen voor 2012 worden in het derde kwartaal van 2013 vastgesteld. Voor 2012 was het voor instellingen mogelijk om vooruitlopend op het definitieve transitiebedrag alvast een voorschot hiervan aan te vragen. Uiteindelijk hebben tien instellingen een voorschot aangevraagd op het nog toe te kennen transitiebedrag. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de beschikbaarheidbijdrage Zo is er een advies aan VWS opgeleverd hoe de brandwondenzorg, de traumahelikopter en de orgaan-uitname-teams afgebakend kunnen worden. Vervolgens heeft er een kostenonderzoek naar deze afgebakende zorgvormen plaatsgevonden en is er in december 2012 nieuw beleid voor de brandwonden zorg en de traumahelikopters vastgesteld. In 2012 hebben ook de voorbereidingen plaatsgevonden om per 2013 de medische vervolgopleidingen en een tweetal instellingen in de curatieve GGZ via de beschikbaarheidbijdrage te bekostigen. Eind 2012 zijn de beschikkingen voor de 2013 opgesteld en verzonden. Ook zijn voorbereidingen getroffen om per 2013 een beschikbaarheidbijdrage te kunnen toekennen aan een vangnetaanbieder die, indien een zorgverzekeraar niet meer aan zijn zorgplicht kan voldoen, de continuïteit van cruciale zorg borgt. Hiermee wordt het in 2012 nog geldende steunverleningsbeleid beëindigd. 11

12 3.5 Wijze van uitoefening van taken Besluitvorming De NZa heeft op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg een bestuursreglement. In dit reglement geeft de NZa aan op welke wijze de besluitvorming door de Raad van Bestuur plaatsvindt. Daarnaast bevat het bestuursreglement bepalingen over het overleg met de Ondernemingsraad, het omgaan met integriteit, een klachtenregeling en het mandateren van bevoegdheden aan management. Het bestuursreglement moet goedgekeurd worden door de minister van VWS Tijdige voorbereiding en uitvoering De NZa stuurt jaarlijks op 1 oktober het werkprogramma en begroting naar VWS. VWS keurt het werkprogramma en begroting uiterlijk op 1 december goed. Na vier en acht maanden legt de NZa verantwoording af aan VWS over de voortgang van het werkprogramma. Dit zijn ook de twee momenten om wijzigingen in het werkprogramma af te spreken Bezwaar, beroep en klachten Bezwaar Het aantal nieuwe bezwaarzaken is ten opzichte van 2011 weer toegenomen. De NZa ontving in het verslagjaar 530 nieuwe bezwaren. Ten opzichte van 2011 is dat een toename van 99 zaken. Door inzet van extra formatie bij de unit Juridische Zaken en de inhuur van zowel juridische als secretariële capaciteit zijn er in 2012 aanzienlijk meer zaken afgedaan dan in Vorig jaar zijn er 556 bezwaren afgehandeld. In 2012 betrof het aantal afgehandelde bezwaren 652. Voorts heeft de NZa met het oog op een meer efficiënte behandeling van de bezwaarzaken, een Client Relation Managementsysteem (CRMsysteem) geïmplementeerd, waardoor het bezwaarproces beter beheerst kan worden. Het systeem voorziet ook in een faciliteit voor termijnbewaking. Doel is te streven naar een zo efficiënt mogelijke bezwaarschriftprocedure om zo tot een bekorting van de behandeltermijnen te komen. Beroep In 2012 zijn 79 nieuwe beroepsprocedures aanhangig gemaakt. Veelal betreft het geschillen in het kader van de tariefregulering die worden voorgelegd aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Geschillen met betrekking tot de boeteoplegging worden in eerste instantie behandeld door de Rechtbank Rotterdam en vervolgens bij een eventueel hoger beroep door het CBB. Geschillen over wob-besluiten en besluiten ten aanzien van personeel van de NZa dienen bij de Rechtbank Utrecht. Door deze rechterlijke instanties zijn er in uitspraken gedaan in zaken waarbij de NZa partij was. Daarbij zijn 97 beroepsprocedures afgedaan. In 91% van de gevallen is in het voordeel van de NZa beslist. Ultimo 2012 zijn er nog 111 beroepszaken aanhangig, in diverse stadia van behandeling. Klachten Het aantal klachten over de NZa blijft beperkt. In het verslagjaar zijn drie klachten naar tevredenheid van klagers afgehandeld via een brief van de secretaris van de externe klachtenfunctionaris. Mondelinge behandeling bleek toen niet meer nodig. 12

13 Er zijn in 2012 vier nieuwe klachten ontvangen, met name over niet adequate beantwoording van aan de NZa gestelde vragen en een te trage behandeling van een bezwaarschrift Verbetering werkwijze en procedures Een zelfstandig bestuursorgaan moet ervoor zorgen dat personen en instellingen die met haar in aanraking komen, voorstellen tot verbeteringen van werkwijzen en procedures kunnen doen. Voorafgaand aan het vaststellen van beleidsregels en nadere regels consulteert de NZa belanghebbenden over het voorgenomen beleid via drie vaste adviescommissies. De reden hiervoor is dat het bespreken van dergelijk beleid in een overleg met alle betrokkenen praktischer is, dan het afzonderlijk consulteren van betrokkenen. De Regeling Adviescommissies NZa regelt daarom de instelling en werkwijze van drie adviescommissies: de adviescommissie eerstelijnszorg en ketens, een adviescommissie tweedelijnszorg en GGZ en een adviescommissie care. In deze commissies zijn de verschillende brancheorganisaties vertegenwoordigd. De adviescommissies worden in het beleidsproces betrokken bij (voorgenomen) wijzigingen van het NZa beleid of (voorgenomen) nieuw beleid. 3.6 Integriteitszorg Algemeen Het integriteitsbeleid van de NZa is neergelegd in de Integriteitscode. De Integriteitscode is in oktober 2011 aangepast om het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie (de zogenaamde klokkenluidersregeling) in te voegen. Dit heeft als gevolg gehad dat enkele belangrijke wijzigingen in de Integriteitscode zijn doorgevoerd. De nieuwe Integriteitscode is door de RvB aan de Ondernemingsraad ter instemming voorgelegd. De wijziging betreft de volgende aspecten: De beschikbaarheid van een externe commissie voor het melden van misstanden: de Commissie Integriteit Overheid (CIO). De interne integriteitscommissie blijft hierdoor niet langer bestaan. Voortaan zijn de Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI s), die reeds als zodanig zijn aangesteld, gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het integriteitsbeleid. Het externe lid van de integriteitscommissie heeft zijn functie neergelegd. De VPI s vervullen gezamenlijk de taak van de voorgaande integriteitscommissie. Zij zijn zowel aanspreekpunt en meldpunt voor integriteitsvraagstukken. Door het aanpassen van de Integriteitscode sluit de NZa aan bij de eerdergenoemde rijksbrede regeling. Hiermee wordt eenduidigheid gecreëerd naar NZa-medewerkers Meldingen betreffende Integriteit 2012 Aannemen geschenken Er zijn zeven meldingen geweest over het aannemen van geschenken. Er zijn bij de Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI s) drie meldingen gedaan van een schenking van , waarbij wat betreft ontvangen bonnen is geadviseerd deze in te leveren en te laten storten in de zogenaamde goede-doelen-pot van de NZa. Andere geschenken zijn aan de RvB voorgelegd. Er zijn dit jaar vier meldingen geweest voor geschenken <

14 Scholing De VPI s hebben een jaarlijks terugkerend congres bezocht ( Dag van de Integriteit ). Doel daarvan was kennisverrijking en contacten leggen met vertrouwenspersonen integriteit van andere overheidsorganen en andere betrokken bij integriteit. Nevenfuncties Nieuwe medewerkers leveren standaard een meldingsformulier in als zij nevenwerkzaamheden uitoefenen. Bij verschillende (betaalde) nevenwerkzaamheden van nieuwe medewerkers hebben de VPI s aanvullende informatie opgevraagd. Dit in het kader van het risico van mogelijke belangenverstrengeling. Bij twee medewerkers is naar aanleiding van zijn opgave van nevenwerkzaamheden door de VPI s een negatief advies uitgebracht. De RvB heeft in één geval over de nevenwerkzaamheden besloten en daarbij het advies van de VPI s overgenomen. In het andere geval heeft de medewerker naar aanleiding van het negatief advies van de VPI s ten aanzien van de nevenwerkzaamheden direct besloten deze niet uit te voeren. Misstanden In 2012 is er geen melding gedaan inzake een vermoeden van integriteitsschending. Bewustwording binnen de organisatie De VPI s zijn in 2012 bij een aantal unitoverleggen aanwezig geweest om stil te staan bij integriteitvraagstukken. De discussies die met elkaar daar gevoerd zijn gaan over dilemma s bij het werk op het gebied van integriteit. De VPI s zetten het bezoek aan units in 2012 door. Samenwerking met HRM Ook hebben de VPI s met de unit HRM gesproken over integriteit en HRM, en de samenwerking op dit vlak. Besproken is welke zaken tot het taakgebied van de VPI s behoren, en hoe HRM en de VPI s daarmee omgaan. In 2013 zal dit tot verdere samenwerking gaan leiden op het gebied van aanscherping van een aantal HRM-tools op het gebied van integriteitsbewustzijn en het vermijden van risico s door aandacht te besteden aan de kwetsbare functies. Het afgelopen jaar is tijdens de twee georganiseerde introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers aandacht besteed aan het onderwerp integriteit, voorafgaand aan de eedaflegging. Gezien de beperkte instroom van nieuwe medewerkers in 2012 hebben de VPI s, ook buiten de introductiebijeenkomst om, een presentatie verzorgd voorafgaand aan de eedaflegging. Bezoek CVZ De VPI s hebben in het eerste kwartaal met verantwoordelijke medewerkers van het CVZ kennis uitgewisseld op het gebied van integriteit en geadviseerd bij het opzetten van integriteitsbeleid. Aanpassing Integriteitscode Er is een aanpassing geweest van de Integriteitscode met betrekking tot de Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. De rol van de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is overgenomen door een medewerker van het 'Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het Bedrijfsmaatschappelijk werk'. Deze rol werd tot nu toe vervuld door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie. 14

15 Risicoanalyse integriteit De NZa heeft in 2012 een risicoanalyse integriteit laten uitvoeren. Deze analyse heeft vorm gekregen via een vragenlijst, een zogenaamde volwassenheidsmeting die aan alle medewerkers van de NZa is toegezonden. Met de vragenlijst is gemeten in hoeverre het integriteitsbeleid vorm heeft gekregen in de organisatie, en hoe het staat met de bekendheid daarvan. Dit deel van het onderzoek werd gevolgd door een workshop met een geselecteerde groep medewerkers van de NZa. Een groep van dertien medewerkers verspreid over de hele organisatie is samengesteld, op basis van verschillende expertise en betrokkenheid bij integriteit. De groep bestaat uit medewerkers van HRM, F&C, ICC en IFM; medewerkers van JZ en S&C; de directiesecretarissen; security officer en de VPI s. Tijdens de workshop werd in kaart gebracht welke processen of activiteiten van de NZa de meeste risico s op het gebied van integriteit met zich meebrengen. De samengestelde groep voor de workshop zal in 2013 berokken worden bij het integriteitbeleid van de NZa. 3.7 Kwaliteitszorg Procesmanagement In 2012 heeft de NZa in verband met het project de Nieuwe Werkplek beperkt capaciteit kunnen inzetten op het onderdeel procesmanagement. In het kader van voornoemd project is een aantal bestaande processen aangepast aan de nieuwe werkwijzen die zijn ingevoerd in het kader van het project de Nieuwe Werkplek. Het betreft hier voornamelijk de processen die worden ondersteund door de nieuwe CRM applicatie die per 1 juli 2012 in gebruik is genomen binnen de NZa. Dit zijn processen op het gebied van voorlichting en documentaire informatievoorziening en juridische zaken. Nieuwe procesbeschrijvingen zijn gemaakt voor de processen Ziekteverzuim (HRM) en de ICT-Regieprocessen. De ICT-Regieprocessen vormen de basis voor een goede samenwerking tussen de NZa en haar ICT-leveranciers, met name naar de partij waarbij de NZa haar ICTinfrastructuur en technisch applicatie beheer heeft ondergebracht Front office van de NZa In 2011 is bij de NZa de front-office tot stand opgezet, het Informatie- & Coördinatie Centrum (ICC). Het ICC ontvangt alle bij de NZa binnenkomende informatiestromen. De teams die binnen het ICC functioneren zijn: Datacentrum voor inkomende datastromen Voorlichting voor inkomende vragenstromen Documentaire Informatievoorziening (DIV) voor inkomende poststromen (digitale en fysieke post) In 2012 heeft het ICC een groot deel van de vragen ontvangen die aan de NZa gesteld zijn. Ook de ontvangen data zijn voor een groot deel ontvangen en bewerkt binnen het ICC voordat deze ingezet worden voor zaken als Marktscans of Monitors. Het ICC staat voor steeds verder gaande digitalisering zodat ook externe marktpartijen steeds makkelijker informatie kunnen ophalen van de NZa, maar ook makkelijker informatie kunnen leveren aan de NZa. Dit moet resulteren in een lagere administratieve belasting voor marktpartijen en voor stakeholders. 15

16 3.7.3 Kennismanagement In 2012 is het Kennisnet verder in gebruik genomen door de medewerkers van de NZa. Door het gebruiken van het Kennisnet kunnen medewerkers makkelijker kennis met elkaar delen en wordt er efficiënter gewerkt. Alle documenten worden op één centrale locatie opgeslagen, waardoor de informatie en kennis centraal te raadplegen is. Ook is er een klantcontactsysteem ingevoerd, waardoor contacten met marktpartijen en stakeholders eenduidig kunnen worden vastgelegd. Vanaf medio 2012 werkt de NZa met workflows binnen dit klantcontact systeem, waardoor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen in de organisatie wordt versterkt Archivering Op basis van het in 2011 opgestelde Basis Selectie Document heeft het team DIV in 2012 de bewaar archieven van de NZa overgebracht naar het Nationaal archief. Inmiddels is in 2012 voor de tweede keer op rij de jaarlijkse vernietiging van archief stukken uitgevoerd op basis van dit Basis Selectie Document. Vanaf medio 2012 wordt de binnenkomende fysieke en digitale post verwerkt in het eerder genoemde klantcontactsysteem. In dit systeem wordt gebruikt gemaakt van meerdere workflows waarin de post aan de verschillende afdelingen wordt doorgezet. In 2012 is wederom de ontvangen stroom fysieke post afgenomen en de ontvangen digitale post sterk toegenomen. Deze trend is de afgelopen jaren ingezet. De NZa sluit hierop aan door zelf ook steeds meer digitaal te werken Planning & Control-cyclus In 2012 is gewerkt aan het digitaliseren van de managementinformatie. Doel hiervan is onder meer te komen tot een systeem, waarin betrokkenen (directiesecretarissen, managers en projectleiders) op elk moment de stand van zaken betreffende de uitputting van hun middelen kunnen inzien. Deze stand van zaken is dan dezelfde als de stand van zaken die bij Financiën en Control (F&C) bekend is. Ook zijn in het systeem verlof- en urenregistratie-gegevens van personeelsleden opgenomen. Nadat begin 2013 het systeem in gebruik genomen zal worden, zal vanuit F&C meer aandacht besteed kunnen gaan worden aan het beleidsproces (proces-control). Daarbij zal gekeken worden naar de tijdigheid, de volledigheid en de kwaliteit van de op te leveren producten 3.8 Beleid beveiliging gegevens In 2012 heeft de NZA de ICT infrastructuur en in gebruik zijnde applicaties vervangen door een modern ICT platform. Als gevolg hiervan konden eerder geformuleerde beveiligingswensen tegelijkertijd met de ingebruikname van het nieuwe platform worden uitgevoerd. Vanwege de uitloop van de ingebruikname van de nieuwe ICT infrastructuur vindt de vaststelling van het informatiebeveiligingsbeleid door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) later plaats dan in de planning is voorzien. Bovendien zijn in 2012 de documenten Informatiebeveiligingsbeleid NZa, Bijlagen 16

17 Informatiebeveiligingsbeleid NZa en Handboek Informatiebeveiliging NZa geactualiseerd en vervangen door herziene versies. Begin 2013 zal, nadat het Informatiebeveiligingsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, een start worden gemaakt met het samenstellen van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Het ISMS is een samenhangend geheel van beleid, processen en systemen bedoeld om de informatiebeveiligingsrisico s te beheersen. Deze actie is een voorwaarde om certificering te kunnen krijgen. In de Europese Aanbesteding rondom de applicatie Ondersteuning Budgettering is een kavel authenticatie (eherkenning) opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk om de digitale herkenning van organisaties uit te kunnen voeren. 3.9 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen In 2012 heeft de NZa een nieuwe strategie op het terrein van bedrijfsvoering geformuleerd. De kerndoelen zijn het optimaliseren van de bestaande interne dienstverlening ( geoliede processen voor de klant) en het vroegtijdiger en intensiever samenwerken met de klanten (alle medewerkers van de NZa). Om dit te realiseren is het wenselijk de competenties van de bedrijfsvoeringmedewerkers op de kerncompetenties verantwoordelijkheid nemen, omgevingsbewustzijn en samenwerken verder te versterken. Er is hiervoor een uitgebreid ontwikkelplan voor alle bedrijfsvoering medewerkers gestart ICT Nadat in 2011 de NZa qua ICT as is is overgegaan naar een nieuwe externe leverancier, is in 2012 onderzocht hoe de gewenst ICT architectuur eruit ziet op basis van de primaire processen van de NZa. Daarnaast is aangegeven hoe deze bereikt kan gaan worden. Er is een programma De nieuwe werkplek gestart, dat in meerdere jaren naar de nieuwe doelarchitectuur toewerkt. In 2012 zijn een aantal deelprojecten succesvol afgerond, zoals het vervangen van de huidige fysieke ICT werkplek, de implementatie van een nieuw klantensysteem (CRM) en een nieuw kennismanagement systeem (Kennisnet) HRM De reorganisatie binnen de NZa, die in de loop van 2011 zijn beslag kreeg, leidde tot het vervallen van een aantal functies op 1 januari Een relatief gering aantal medewerkers kon niet worden geplaatst in de nieuwe organisatie. Die medewerkers kregen een traject ter begeleiding naar ander werk. Voor degenen die daarin in 2012 niet succesvol waren, loopt de begeleiding door in Eind 2011/begin 2012 vond een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats om de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. Hierbij is vooral gekeken naar gebouw-technische en organisatorische aspecten en naar psychosociale arbeidsbelasting (werkbeleving) van de medewerkers. Naar aanleiding van de RI&E is er zowel NZa-breed als per directie een plan van aanpak tot stand gekomen. 17

18 Het project e-hrm startte in Naast de digitale beschikbaarheid van de salarisstrook en de jaaropgave werd in dit project een aantal HRMprocessen gedigitaliseerd. Medewerkers geven wijzigingen in persoonlijke gegevens inmiddels online door. Daarnaast doen zij bepaalde aanvragen op het gebied van HRM digitaal. Managers kunnen online mutaties in de aanstelling of beloning doorvoeren. Het digitaliseringsproject wordt in 2013 voortgezet Overig In 2012 zijn via Europese aanbesteding nieuwe leveranciers geselecteerd op de werkterreinen catering, schoonmaak en printing, waarmee aanmerkelijke bezuinigingen zijn binnengehaald Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de NZa heeft in principe negen leden met een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar vinden verkiezingen plaats waarbij afwisselend vier en vijf leden aftreden. Hiermee wordt kennis, ervaring en continuïteit gewaarborgd. Op 12 januari 2012 zijn vijf nieuwe OR-leden aangetreden. Door het vertrek van één van de leden vanwege het aanvaarden van een functie buiten de NZa, functioneert de OR vanaf november 2012 met acht leden. De OR heeft een VGWM-commissie. VGW(M) is de afkorting voor: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (en Milieu). De commissie bestaat uit drie OR leden en drie niet-or leden. Een belangrijk onderwerp waar de VGWM-commissie en de OR zich in 2012 mee bezig hebben gehouden is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De OR overlegt zowel formeel als informeel met de RvB en de directie B&I, over diverse onderwerpen. In 2012 heeft zes keer overleg plaatsgevonden, waarvan twee artikel 24 overleggen. Artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden is een bijzonder overleg waarin de werkgever en de OR kijken naar de algemene gang van zaken van de onderneming. Zowel het recente verleden als de nabije toekomst passeren de revue. De Raad van Bestuur en de OR hebben in maart 2012 een nieuwe Ondernemingsovereenkomst gesloten. De Raad van Bestuur van de NZa heeft de OR in 2012 één keer formeel om advies gevraagd in het kader van de WOR en vier keer om instemming. Bij het adviesrecht gaat het om een wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging. Instemming is gevraagd over de voorgenomen besluiten over de collectieve vrije dagen 2013, het plan van aanpak RI&E, aanpassing van de Gedragscode en uitvoeringsregeling elektronische communicatiemiddelen en het beleid social media. 18

19 4. Jaarrekening 4.1 Verkorte Jaarrekening NZa 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) in euro's Activa Vaste activa 31 december december 2011 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Reserves Algemene egalisatiereserve Resultaat 2012 tlv egalisatiereserve Voorzieningen Voorziening ww, bww en suppletie Voorziening Financiering vervroegde uittreding aanspraken Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP Reservering jubileumuitkering Voorziening reorganisatie Langlopende schulden lening VWS Kortlopende schulden Aflossing lening VWS Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden aan leveranciers Overige schulden en overlopende passiva Resultaat

20 Exploitatierekening 2012 in euro's Begroting Rekening na mutaties Begroting Rekening Baten a. Begroting Exploitatie Aanvullende financiering VWS Ingediende begroting Bijdrage forensisch Bijdrage zorgvernieuwing Bijdrage integrale tarieven verloskunde Bijdrage zzp-onderhoud Goedgekeurde begroting Overlopende projecten Lasten b. Personele kosten Salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Ontvangen sociale verz.premies Dotatie voorziening wachtgelden Vrijval voorziening FPU Reservering jubileumuitkeringen Vrijval voorziening van PGGM>ABP Vrijval reorganisatievoorziening Vrijval reservering vakantiedagen Overige personeelskosten c. Kosten externe deskundigheid d. Huisvestingskosten e. Automatiseringskosten f. Bureaukosten g. Bestuurskosten h. Algemene kosten i. Kosten keuken/kantine j. Kosten wagenpark k. Afschrijvingskosten l. Rentebaten m. Overige baten/lasten Totaal lasten Exploitatiesaldo Totaal Resultaat bestemming Algemene egalisatiereserve Terug te betalen aan VWS Saldo

21 4.2 Toelichting bij de Jaarrekening NZa Algemeen De Nederlandse Zorgautoriteit is opgericht op 1 oktober 2006 en gevestigd te Utrecht. De NZa is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa is een bestuursorgaan met een wettelijke taak (RWT). Voor de uitoefening van deze taak krijgt de NZa geld van het Rijk. Door deze status is de NZa verplicht om aan het geïntegreerde middelenbeheer (schatkistbankieren) deel te nemen. Geïntegreerd middelenbeheer houdt in dat instellingen gelden aanhouden op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de Regeling Bezoldiging en beheerskosten besturingsorganen Volksgezondheid Deze regeling schrijft voor dat de afdelingen 2 tot en met 6 van Boek 2 titel 9 BW (regels voor het baten en lastenstelsel) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. De exploitatierekening opgenomen in de jaarrekening is niet opgesteld conform de modellen jaarrekening zoals opgenomen in BW 2 titel 9. De gehanteerde indeling sluit aan op de begrotingssystematiek van het ministerie van VWS. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft Begroting 2012 NZa Vóór 1 oktober 2011 is de begroting 2012 bij VWS ingediend. Op 8 december 2011 is de brief (MC/U ) ontvangen waarin VWS het werkprogramma en de begroting 2012 goedkeurt. De goedgekeurde begroting 2012 bedroeg initieel Naast de toevoeging van aan incidentele middelen zijn de volgende bedragen door VWS toegekend als additionele begrotingsposten: Bijdrage Forensische zorg Bijdrage Zorgvernieuwing Bijdrage Integrale tarieven verloskunde

22 4.2.3 Verslagperiode 2012 In dit verantwoordingsverslag worden de cijfers over 2012 vergeleken met de cijfers over De exploitatiekosten 2012 bedragen bij een begroting na mutaties van Waarderingsgrondslagen voor de balans (Im)materiële vaste activa De investeringen in (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven op basis van een geheel jaar. De investeringen in het kantoorpand worden na de ingebruikname van het kantoor afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen gelijk worden gesteld aan de resterende termijn van de huurverplichting (huur 15 jaar). Op kunst wordt niet afgeschreven, omdat kunst zijn waarde behoudt. De NZa beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Wanneer deze indicaties aanwezig zijn, worden activa gewaardeerd tegen de toekomstige economische waarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt voor zover noodzakelijk geacht, opgenomen. Overlopende activa De overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. In 2007 is de NZa gestart met schatkistbankieren. Dit houdt in dat de saldi van de 'gewone' bankrekeningen dagelijks worden aangevuld of afgeroomd. De liquide middelen van de NZa worden aangehouden bij het ministerie van Financiën in de vorm van een rekening-courant verhouding. Het saldo geïncasseerde Last onder dwangsommen en Boetes is in 2012 afgestort aan het Ministerie van VWS. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 22

23 Vermogen Algemene egalisatiereserve De egalisatiereserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. De omvang van de reserve bedraagt maximaal 5% van het totale begrotingsbedrag. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve. Voorzieningen Algemeen De voorzieningen worden gevormd om in rechte afdwingbare en feitelijke reële verplichtingen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch op betrouwbare wijze in te schatten, af te dekken. De voorzieningen horen balans-technisch tot het vreemde vermogen. Aan onderstaande voorzieningen ligt een vastgesteld plan ten grondslag. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de geschatte uitgaven. Jaarlijks wordt het totaal van de voorzieningen beoordeeld rekening houdend met de risico s per balansdatum. Voorziening WW, bww en suppletie De voorziening heeft betrekking op WW en bovenwettelijke wwuitkeringen (wachtgeld). Deze voorziening is berekend voor de verwachte toekomstige aanvullingen op WW-uitkeringen voor desbetreffende medewerkers voor de verwachte toekomstige uitkeringsperiode. Per 2012 is het ARAR veranderd. Medewerkers met een tijdelijke aanstelling of een proeftijdaanstelling hebben geen recht op bww. De voorziening is gelijk aan de per balansdatum verwachte betalingsverplichtingen. Voorziening financiering vervroegde uittreding aanspraken (FPU) Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen uit deze voorziening lopen tot uiterlijk Voorziening pensioenaanspraken overgang van PGGM naar ABP Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal plan zoals ondertekend op 19 april De voorziening is gestaafd op het rapport dat is opgesteld door een externe partij. Het betreft een voorziening voor medewerkers die per 1 oktober 2010 zouden overgaan van PGGM naar ABP. Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een groep die vanaf 2012 nog slechts uit een viertal medewerkers bestaat. Reservering jubileumuitkeringen Deze reservering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering van opgebouwde rechten. Voorziening reorganisatie De Raad van Bestuur heeft dinsdag 10 mei 2011 een besluit genomen over de reorganisatie. De reorganisatie is per 1 januari 2012 ingegaan. De reorganisatie is mede het gevolg van de aangekondigde bezuinigingen vanuit de overheid. Daarnaast spelen ook sturing en flexibiliteit een belangrijke rol. Deze reorganisatie heeft consequenties voor een drietal medewerkers. 23

24 Kortlopende schulden Deze verplichtingen worden opgenomen ook indien er geen in rechte afdwingbare verplichting is Grondslagen voor de bepaling van de exploitatielasten De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen rente-inkomsten bij banken. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. 24

25 4.3 Controleverklaring 25

26 26

27 5. Bijlagen 5.1 Verantwoording realisatie processen/projecten

28 VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2012 Nr PC-PJ Naam proces/project Leidende directie Begroot 4 maandsreview Inzet in fte 8 maandsreview Jaarverslag Begroot Kosten (excl investeringen) Toelichting 4 maandsreviereview 8 maands- Jaarverslag Status Verwachte datum afronding Toelichting verschil Toelichting dagen t.o.v. begroting verschil kosten t.o.v. begroting Oorzaak Processen Ondernemingsraad 12-PC-01 Ondernemingsraad S&J 1,7 1,7 1,7 1, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers Commissie Integriteit /Bezwarenadviescom. 12-PC-02 Commissie Integriteit B&I 0,1 0,1 0,1 0, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning Tarifering, budgettering en nacalculatie 12-PC-03 Afhandeling budgetaanvragen Care Care 4,7 4,7 4,7 4, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-04 Afhandeling nacalculatieaanvragen Care Care 6,8 6,8 6,6 5, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-05 Afhandeling overige aanvragen Care Care 0,3 0,7 0,8 0, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PC-06 Beheer en onderhoud RIS Care 0,8 0,8 0,8 0, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-07 Beheer en Ontwikkeling RIS Cure 0,5 0,5 0,5 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-08 Budgettering en nacalculaties Cure Cure 6,9 6,9 6,9 5, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-09 Uitvoering overgangsregeling Kapitaallasten Cure 0,3 0,3 0,3 0, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning Bereikbaarheid 12-PC-10 Bereikbaarheid Care Care 4,9 3,2 3,2 2, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PC-11 Bereikbaarheid Cure Cure 3,0 3,0 3,0 3, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning Beleidsregels 12-PC-12 Beleidsregels Care Care 1,3 1,4 1,3 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-13 Uitvoering beleidsregels innovatie Care Care 0,9 1,1 1,1 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PC-14 Beleidsregels Cure Cure 2,6 2,6 2,6 3, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-15 Innovatie Cure 0,9 0,9 0,9 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PC-16 Geneesmiddelen in ziekenhuizen Cure 0,3 0,5 0,5 0, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-17 Reguleringskader / implementatie S&J 0,3 0,3 0,3 0, gestopt in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers

29 VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2012 Nr PC-PJ Naam proces/project Leidende directie Begroot 4 maandsreview Inzet in fte 8 maandsreview Jaarverslag Begroot Kosten (excl investeringen) Toelichting 4 maandsreviereview 8 maands- Jaarverslag Status Verwachte Toelichting verschil datum dagen t.o.v. begroting afronding Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting Oorzaak Processen Forensische zorg 12-PC-18 Forensische Zorg Cure 5,0 5,0 5,0 3, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland Onderhoud Care/Cure 12-PC-19 Contracteerruimte AWBZ 2012 & 2013 Care 2,7 2,7 2,7 2, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-20 Onderhoud zorgzwaartepakketten Care 3,6 3,6 3,6 3, afgerond in 2012 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-21 Extramurale zorg Care 0,8 0,3 0,0 0, gestopt in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PC-22 Proces DBC's Cure 9,3 9,3 9,3 9, afgerond in 2012 volgens begroting minder geld gekost uitgevoerd volgens planning 12-PC-23 Onderhoud bekostiging Cure Cure 2,7 2,7 2,7 1, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-24 Tariefonderhoud 1e lijnszorg Cure Cure 1,8 1,8 2,9 2, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost minder geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-25 Waarborgen continuiteit van zorg Care 0,0 0,3 0,3 0, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland Gegevenslevering 12-PC-26 Gegevenslevering Care 0,4 0,6 0,7 0, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-27 Gegevenslevering Cure 0,3 0,3 0,3 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting uitgevoerd volgens planning Monitoring en datakwaliteit 12-PC-28 Programma monitoring en datakwaliteit S&J 11,4 12,0 12,0 15, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland Toezicht 12-PC-29 Signaaltoezicht T&H 4,2 3,0 2,8 3, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd 12-PC-30 Transparantietoezicht T&H 1,9 1,3 1,0 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting aard van werkzaamheden veranderd 12-PC-31 Nalevingstoezicht T&H 11,2 12,9 13,1 13, afgerond in 2012 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-32 Markttoezicht T&H 8,5 8,3 7,8 3, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting aard van werkzaamheden veranderd 12-PC-33 Toezicht op uitvoering ZvW verzekeraars T&H 4,9 4,9 5,3 6, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-34 Toezicht uitvoering AWBZ T&H 3,8 3,8 3,8 5, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland Economische en medische zaken 12-PC-35 Proces Research, Development en Expert Advisering S&J 3,5 3,5 3,5 3, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning Strategie en communicatie 12-PC-36 Strategie en relatiebeheer S&J 6,6 6,5 6,5 5, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd 12-PC-37 Corporate Communicatie S&J 8,2 8,2 8,2 8, afgerond in 2012 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland Juridische zaken 12-PC-38 Juridische Zaken S&J 18,0 18,0 18,0 18, afgerond in 2012 volgens begroting minder geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland

30 VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2012 Nr PC-PJ Naam proces/project Leidende directie Begroot 4 maandsreview Inzet in fte 8 maandsreview Jaarverslag Begroot Kosten (excl investeringen) Toelichting 4 maandsreviereview 8 maands- Jaarverslag Status Verwachte Toelichting verschil datum dagen t.o.v. begroting afronding Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting Oorzaak Processen BEDRIJFSVOERING: Informatievoopziening en voorlichting 12-PC-39 Voorlichting B&I 4,8 4,8 4,8 5, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-40 Datawarehouse & Datacentrum B&I 4,9 4,0 3,8 3, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-41 Informatievoorziening B&I 1,6 1,9 1,9 1, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-42 Beheer & Ondersteuning (DIV) B&I 4,1 4,4 4,2 4, afgerond in 2012 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland Informatie- en facilitaire zaken 12-PC-43 Informatiemanagement B&I 6,2 3,3 3,3 3, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost meer geld gekost uitgevoerd volgens planning 12-PC-44 Regie op ICT B&I 3,0 5,7 6,7 7, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PC-45 Facilitair Management B&I 4,0 4,0 4,0 4, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning HRM 12-PC-46 HRM-advies en Werving & Selectie B&I 4,4 4,4 4,4 4, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-47 HRM Backoffice B&I 2,2 2,2 1,8 1, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning Financien en Control 12-PC-48 Financiële en salarisadministratie B&I 1,9 1,9 1,9 2, afgerond in 2012 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PC-49 Planning en Control B&I 2,7 2,7 2,7 2, afgerond in 2012 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland Totaal processen 184,5 183,6 184,1 180,

31 VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2012 Nr PC-PJ Naam proces/project Leidende directie Begroot 4 maandsreview Inzet in dagen 8 maandsreview Jaarverslag Begroot Kosten (excl investeringen) Toelichting 4 maandsreviereview 8 maands- Jaarverslag Status Verwachte Toelichting verschil datum dagen t.o.v. begroting afronding Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting Oorzaak Projecten 12-PJ-01 Integrale tarieven care Care 5,1 4,7 4,7 5, op schema na 2013 volgens begroting meer geld gekost uitgevoerd volgens planning 12-PJ-02 Budgettering medisch specialisten Cure 3,2 2,2 2,0 1, op schema na 2013 minder capaciteit gekost minder geld gekost uitgevoerd volgens planning 12-PJ-03 Prestatiebekostiging ziekenhuizen Cure 5,4 6,9 6,9 7, op schema na 2013 meer capaciteit gekost minder geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-04 Vrije prijzen Farmacie Cure 0,6 0,6 0,6 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PJ-05 Vrije prijzen Mondzorg Cure 0,6 1,0 1,0 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-06 Overheveling AWBZ naar WMO Care 0,6 0,1 0,1 0, vertraagd eind 2013 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PJ-07 Voltooiing prestatiebekostiging Care 2,5 2,5 2,5 2, op schema eind 2013 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PJ-08 ADL-clusters/Fokuswoningen Care 0,8 0,8 0,8 0, op schema eind 2013 minder capaciteit gekost minder geld gekost geplande werkzaamheden efficiënter uitgevoerd 12-PJ-09 Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars Care 6,3 4,3 4,3 2, gestopt in 2012 minder capaciteit gekost meer geld gekost als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers 12-PJ-10 Rafelranden Zvw-WMO-AWBZ Care 2,5 1,0 1,0 1, op schema na 2013 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PJ-11 Overheveling revalidatie Cure 1,5 2,4 2,4 2, op schema na 2013 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-12 Zorgvernieuwing * Cure 2,5 2,5 2,5 1, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PJ-13 Implementatie Uvt Eerstelijns diagnostiek Cure 1,5 1,5 1,2 0, op schema eind 2013 minder capaciteit gekost volgens begroting als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers 12-PJ-14 Prestatiebekostiging GGZ Cure 3,4 3,4 4,3 5, op schema midden 2013 meer capaciteit gekost minder geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-15 Experiment regelarme instellingen Care 0,4 0,8 0,8 1, op schema na 2013 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-16 Scheiden wonen en zorg Care 0,5 0,5 0,5 0, op schema na 2013 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-17 Contractering zelfstandige zorgverleners Care 0,2 0,2 0,2 0, op schema eind 2013 volgens begroting meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland

32 VERANTWOORDING JAARVERSLAG 2012 Nr PC-PJ Naam proces/project Leidende directie Begroot 4 maandsreview Inzet in dagen 8 maandsreview Jaarverslag Begroot Kosten (excl investeringen) Toelichting 4 maandsreviereview 8 maands- Jaarverslag Status Verwachte Toelichting verschil datum dagen t.o.v. begroting afronding Toelichting verschil kosten t.o.v. begroting Oorzaak Projecten 12-PJ-18 Resultaatfinanciering Care 0,2 0,2 0,2 0, gestopt in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PJ-19 Wettelijke verankering PGB Care 0,3 0,3 0,2 0, vertraagd na 2013 minder capaciteit gekost volgens begroting als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers 12-PJ-20 Zorg in de buurt (doorloop 2011) Cure 2,0 3,5 2,5 2, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers 12-PJ-21 Implementatie Uvt basis GGZ Cure 2,0 2,0 1,0 0, op schema eind 2013 minder capaciteit gekost volgens begroting aard van werkzaamheden veranderd 12-PJ-22 Zorg in de buurt (nieuw) Cure 3,0 1,5 1,2 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost volgens begroting aard van werkzaamheden veranderd 12-PJ-23 Ambulancezorg Cure 2,0 0,5 0,9 0, op schema midden 2013 minder capaciteit gekost meer geld gekost uitgevoerd volgens planning 12-PJ-24 Integrale tarieven verloskunde (CZ financiering) Cure 3,2 2,1 1,7 1, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost minder geld gekost als gevolg van externe omstandigheden/tegenvallers 12-PJ-25 Acute zorg Cure 2,1 2,1 0,9 0, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost minder geld gekost aard van werkzaamheden veranderd 12-PJ-28 Onterechte bijbetalingen AWBZ T&H 0 1, afgerond in 2012 minder capaciteit gekost minder geld gekost minder aanvragen/verzoeken dan gepland 12-PJ-31 Selectieve contractering 2e lijn en GGZ Cure 0 0,5 0, gestopt in 2012 volgens begroting volgens begroting minder werk verricht dan gepland 12-PJ-32 Bovenbudgettaire hulpmiddelen Care 0 0,2 0, op schema eind 2013 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PJ-33 Reregulering mondzorg Cure 0 0,5 0,7 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost meer geld gekost meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ-34 Verkenning integrale tarieven medische specialistische zorg Cure 0 0,3 0, op schema midden 2013 volgens begroting volgens begroting uitgevoerd volgens planning 12-PJ PJ-90: Onvoorzien Care Care 0 0,1 0,2 0, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ PJ-91: Onvoorzien Cure Cure 0 0 0,3 1, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland 12-PJ PJ-92: Onvoorzien T&H T&H 0 0 0,4 0, afgerond in 2012 meer capaciteit gekost volgens begroting meer werkzaamheden verricht dan gepland Totaal projecten 52,3 50,5 46,9 45,

33 5.2 Producten NZa Consultatie- en visiedocumenten 2012 Consultatiedocumenten Consultatiedocument Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Verslag consultatiebijeenkomst Verloskundige zorg Consultatiedocument prestatiebekostiging Forensische zorg Consultatiedocument Normatieve huisvestingscomponent Forensische zorg Monitors en marktscans 2012 Monitors & Marktscans Marktscan Huisartsenzorg - december 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Medisch specialistische zorg - november 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Mondzorg - december 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte - december 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Zorgverzekeringsmarkt - juni 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Ketenzorg - juli 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel - juni 2012 Marktscan Mondzorg - juni 2012 (incl. beleidsbrief) Marktscan Extramurale AWBZ (incl. beleidsbrief) Marktscan Intramurale AWBZ (incl. beleidsbrief) Marktscan Eerstelijns bewegingszorg 2011 (incl. beleidsbrief) Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Marktscan Farmacie - april 2012 Monitor Zelfstandige behandelcentra Marktscan Medisch specialistische zorg - maart 2012 Marktscan Mondzorg (quickscan) - februari 2012 Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg Adviezen, zienswijzen en voorlichting 2012 Adviezen Advies Scheiden van Wonen en Zorg in de AWBZ Advies Substitutie Advies bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg - Brief VWS - advies bekostiging huisartsenzorg en integrale zorg - SiRM-rapportage literatuurstudie Huisartsenzorg Advies voltooiing prestatiebekostiging AWBZ - PWC: rapportage onderzoek vervoerskosten Advies contracteerruimte AWBZ 2012 Advies implementatie DBBC-bekostiging forensische zorg Advies Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars Advies Afbakening zorg beschikbaarheidsbijdrage Advies overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw Advies overheveling somatische revalidatiezorg van AWBZ naar ZVW 33

34 Advies NHC-onderhoud Advies Taakherschikking 2012 Zienswijzen Zienswijze Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Stichting Kennemer Gasthuis (1e fase) Zienswijze Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Stichting Kennemer Gasthuis (2e fase) Zienswijze Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (Vlietland) - Stichting Sint Franciscus Gasthuis (1e fase) Zienswijze Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (1e fase) Zienswijze Stichting Orbis Medisch Centrum Stichting Atrium Medisch Centrum (2e fase) Zienswijze Stichting TweeSteden ziekenhuis Stichting St. Elisabeth ziekenhuis (2e fase) Zienswijze Stichting Zorggroep Leveste Middenveld Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja (1e fase) 2012 Voorlichting Stand van de zorgmarkten 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag 2011 Verantwoordingsdocument Spoedzorg in de AWBZ Verantwoordingsdocument Invoering prestatiebekostiging curatieve GGZ Rapporten 2012 Rapporten Rapport Productiestructuur geriatrische revalidatiezorg Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 Kostenonderzoeksrapport Kraamzorg (Signifcant/RDR Accountants) Rapport Benchmark Ziekenhuizen Samenvattend rapport Rechtmatigheid uitvoering Zvw 2011 Significant praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg Samenvattend rapport Vereveningsonderzoek Zvw 2010 Rapport Toegankelijkheidsonderzoek orthodontie Informatiemodel uitvoeringsverslag zvw 2012 Thematisch onderzoeksrapport Zorgplicht Protocollen 2012 Protocollen Protocol Accountantsonderzoek 2012 CAK - Model Jaarverslaglegging 2012 CAK Protocol vereveningsonderzoek Zvw met oplevering in 2013 en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw 2012 Protocol Prestatiemeting AWBZ 2012 Protocol Accountantsonderzoek 2012 Concessiehouders - Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording Concessiehouders

35 5.2.6 Factsheets 2012 Factsheets Kenmerk Factsheet Toeslagen (1 augustus 2012) Factsheet Verzekeraars en ziekenhuizen moeten consumenten informeren over nieuwe contracten (2012) Factsheet Prestatielijst mondzorg 2012 (24 juli 2012) Factsheet Wat moet ik weten over mijn zorgverzekering? (december 2012) Beleidsregel dagbesteding en vervoer AWBZ Kindtoeslag Indexeringssystematiek ZZP s Verdeling intramurale kapitaallasten over AWBZ,ZVW en strafrechtelijke forensische zorg Bron: Corporate Communicatie NZa januari Externe contacten informatielijn Bereikbaarheid Informatielijn Aantallen beantwoorde vragen door de Informatielijn in de afgelopen jaren Aantallen beantwoorde vragen Aantallen beantwoorde vragen door de Informatielijn in 2012 Wijze van beantwoorden Telefonisch Schriftelijk Totaal aantal beantwoorde vragen Schriftelijke vragen afkomstig Consumenten van Zorgaanbieders 268 Zorgverzekeraars Overig 829 (adviesbureaus, advocaten e.a.) Totaal aantal beantwoorde vragen Bron: Informatielijn NZa januari 2013 Informatielijn algemeen Het aantal vragen dat gesteld wordt aan de Nederlandse Zorgautoriteit neemt jaarlijks toe. In 2012 zijn de binnenkomende vragen verder gekanaliseerd via de Informatielijn. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal vragen aan de Informatielijn. Voor marktpartijen is de Informatielijn dé ingang voor vragen aan de NZa. Het aantal aan de Informatielijn gestelde telefonische vragen is sterker toegenomen dan het aantal per mail gestelde vragen. 35

36 Kanalisering van de vragen Vanaf 1 januari 2012 is de Informatielijn onderdeel van de frontoffice van de NZa, het Informatie- & Coördinatie Centrum (ICC). Het ICC ontvangt alle bij de NZa binnenkomende informatiestromen. Alle bij de NZa binnenkomende vragen worden met ingang van 1 januari 2012 eerst ter beantwoording aangeboden aan de Informatielijn Aantallen bezwaren, beroepen, klachten, WOB-verzoeken en opgelegde boetes Aantal bezwaren, beroepen, klachten in 2011 Aantal aanhangig begin 2011 Nieuw in 2011 Aantal beslissingen/ uitspraken Aantal ingetrokken Aantal doorgestuurd Aantal aanhangig eind 2011 Bezwaarschriften Beroepschriften Klachten Bron: Unit Juridische Zaken, NZa januari 2012 Aantallen bezwaren, beroepen, klachten in 2012 Aantal aanhangig begin Nieuw in 2012 Aantal beslissingen / uitspraken Aantal intrekkingen Aantal aanhangig eind Bezwaarschriften Beroepschriften beroep uitspraak Klachten Bron: Unit Juridische Zaken, NZa januari 2013 Aantallen opgelegde boetes Aantal besluiten in 2012 Aard van de besluiten Boetes 2 Overtreding van artikel 35 Wmg Bron: Unit Juridische Zaken, NZa januari 2013 Aantallen WOB-verzoeken WOBverzoeken JZ WOBverzoeken Care WOBverzoeken Cure WOBverzoeken T&H Aantal aanhangig begin 2012 Nieuw in 2012 Aantal beslissingen Aantal ingetrokken Aantal aanhangig eind

37 Bron: Unit Juridische Zaken, directies Care, Cure en Toezicht en Handhaving NZa januari Aantallen gegeven aanwijzingen, opgelegde lasten onder dwangsom en AMM-besluiten in 2012 Zie hiervoor paragraaf 6.3 van dit jaarverslag: Signalentoezicht Aantallen vastgestelde beleidsregels en (nadere) regels in 2012 Aantallen in 2012 vastgestelde beleidsregels Care Sector waarvoor de beleidsregels zijn vastgesteld Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2010 Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2011 Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in 2012 Totaal AWBZ Waarvan geldig voor: Langdurige geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Verpleging, verzorging & thuiszorg Entadministratie e /3 e compartiment Aantallen in 2012 vastgestelde (nadere) regels Care Sector waarvoor de (nadere) regels zijn vastgesteld Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in 2011 Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in AWBZ (alle deelsectoren) Aantallen in 2012 vastgestelde beleidsregels Cure Aantal voor de sector vastgestelde beleidsregels in Sector waarvoor de beleidsregels zijn vastgesteld * GGZ TSZ EZK Algemeen (Cure/Care) Forensische zorg 8 * Inclusief aanpassingen beleidsregels (herzien) Aantallen in 2012 vastgestelde (nadere) regels Cure Aantal voor de sector vastgestelde (nadere) regels in Sector waarvoor de (nadere) regels zijn vastgesteld * TSZ EZK GGZ/ Farma Algemeen (Cure/Care) Forensische zorg 5 * Inclusief aanpassingen (nadere) regels (herzien) 37

38 Aantallen in 2012 vastgestelde beleidsregels T&H Totaal T&H 3 5 Aantallen in 2012 vastgestelde (nadere) regels T&H Totaal T&H 0 1 Bron: Directies ZM Care, ZM Cure en T&H, NZa januari In 2012 vastgestelde beleidsregels In 2012 vastgestelde beleidsregels algemeen 2012 Vastgestelde beleidsregel Care Overheveling GGZ-budget Beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Innovatie ten behoeve van zorgprestaties Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg In 2012 vastgestelde beleidsregels Care 2012 Vastgestelde beleidsregel Care Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Aanvaardbare kosten AWBZ 2013 AWBZ zorgaanbieders met tandartspraktijk Contracteerruimte 2012 Contracteerruimte 2013 Contracteren zelfstandige zorgverleners AWBZ Definities AWBZ Experiment regelarme instellingen Extreme kosten zorggebonden en materiaal van geneesmiddelen Indexatie AWBZ Invoering en tarieven huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders Ketenzorg dementie Knelpuntenprocedure 2012 Knelpuntenprocedure 2013 Kosten MRSA Loon- en materiele kosten definities en prestaties beschrijving van Kind en Jeugd Nacalculatie 2012 Nationaal programma Ouderenzorg 2013 Prestatiebeschrijving en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2013 Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ Tariefstructuur 2e en 3e compartiment Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Tarifering onderlinge dienstverlening AWBZ Tijdelijke regeling ADL-assistentie 38

39 2012 Vastgestelde beleidsregel Care Toeslag extreme zorgzwaarte Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Volledig Pakket Thuis Zorginfrastructuur In 2012 vastgestelde beleidsregels Cure 2012 Vastgestelde beleidsregels Cure Abortusklinieken Afbouw tijdelijke kapitaallasten Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2012 Beschikbaarheidbijdrage 2012 Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag Beschikbaarheidbijdrage Cure op ambtshalve Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties GGZ 2013 Bijzondere tandheelkunde instellingen Compensatie IVA 2012 epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen DBBC tarifering behandeling en verblijf in de forensische zorg Dyslexiezorg Eerstelijns diagnostiek Experiment vrije prijsvorming mondzorg Extramurale curatieve GGZ Garantieregeling kapitaallasten epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen Gedragsmatige ondersteuning bij Stoppen-met-Roken Huisartsenlaboratoria Huisartsenzorg Huisartsenzorg verrichtingenlijst M&I Indexering Instellingen jeugdtandverzorging Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiele kosten Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ Invoering normatieve huisvestingscomponent forensische zorg Kaakchirurgie Kostprijsberekening curatieve GGZ Kostprijsberekening forensische zorg Kraamzorg Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Macrobeheersinstrument Geriatrische Revalidatiezorg Macrobeheersmodel 2012 Nacalculatie doorloop DBC s 2012 en nacalculatie 2013 Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders 39

40 Orthodontische zorg Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg Overige producten curatieve GGZ Overige producten forensische zorg Prestaties en tarieven medische specialistische zorg Procedure vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijns zorgproducten Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg AWBZ Tarief- en budgetmaatregel tweedelijns curatieve GGZ 2012 Tarieflijst instellingen 2012 Tariefmaatregel curatieve GGZ 2010 Tariefprincipes tweedelijns curatieve zorg Tarieven normatieve huisvestingscomponent NHC curatieve GGZ Tarieven normatieve huisvestingscomponent forensische zorg Toetsingskader beoordeling productenstructuur DBC systematiek Transitie geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw Transitiebekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Trombosediensten Verloskunde ZZP-tarifering en tarieven extramurale parameters in de forensische zorg In 2012 vastgestelde beleidsregels T&H 2012 Vastgestelde beleidsregel T&H Beleidsregel Th/BR-004 Handhavingsplan (ingangsdatum: ) Beleidsregel TH/BR-005 Toezichtskader zorgplicht zorgverzekeraars (Zvw) (ingangsdatum: ) Beleidsregel Th/BR-006 Toezichtskader zorgplicht zorgverzekeraars (Zvw) (ingangsdatum: )/Update Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 (ingangsdatum: ) Beleidsregel TH/BR-008 Overmacht continuïteit van zorg (ingangsdatum: ) Bron: directies ZM Care, ZM Cure en T&H NZa, januari

41 In 2012 vastgestelde beschikbaarheidbijdrage Soort beschikbaarheidbijdrage Bedrag Beschikbaarheidstoeslag SEH Donor uitname teams Calamiteitenhospitaal Helicoptervoorziening MMT OTO Kennis en coördinatie (ROAZ) Traumazorg/centrum Brandwonden Academische zorg Verleningsbeschikkingen, inclusief voorlopige indexen 2012, exclusief voorlopige voorschotten op transitiebedragen. 5.3 Signaaltoezicht Inleiding Op diverse manieren ontvangt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) allerlei vragen, meldingen en klachten van consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die mogelijk een signaal over een ongewenste situatie in de zorg bevatten. Signalen zijn belangrijk voor de NZa, omdat deze laten zien waar problemen zitten zodat de NZa betere keuzes kan maken in haar probleemgerichte toezicht. Signalen bieden immers veel informatie die kan aangeven of problemen structureel en ernstig zijn. Zo kan NZa zijn inzet richten op de belangrijkste problemen en komen met de slimste aanpak. Samenwerking en afstemming met andere toezichthouders, het Openbaar Ministerie en FIOD-ECD is hierbij van groot belang. Meldingen kunnen worden doorgegeven bij het meldpunt van de NZa. In 2012 heeft de NZa de opzet van het signaaltoezicht ingrijpend gewijzigd. In het afzonderlijk te verschijnen jaarverslag signaaltoezicht wordt hier dieper op ingegaan 1. Als gevolg van deze wijzigingen is in 2012 sprake van een trendbreuk en zijn de cijfers 2012 niet goed vergelijkbaar met de cijfers van de voorafgaande jaren. Hieronder worden daarom de cijfers 2012 op twee manieren gepresenteerd; in de eerste tabel conform de indeling zoals die tot en met 2011 gehanteerd werd, en in de tweede tabel wordt een Top-7, samen ongeveer 2/3 van de signalen, gegeven die gebaseerd is op de nieuwe typering. Ongeacht de bovengenoemde redenen voor een trendbreuk in de cijfers geldt voor 2012 dat de NZa veel meer meldingen heeft ontvangen dan in voorgaande jaren. Enerzijds is sprake van een autonome toename van het aantal signalen, anderzijds heeft de NZa veel meldingen ontvangen naar aanleiding van het experiment vrije prijzen mondzorg. In zijn 1 In het kader van dit jaarverslag is van belang dat: -het onderscheid dat in het verleden gehanteerd werd tussen meldingen (een vermoeden van een ongewenste situatie) en signalen (een ongewenste situatie in relatie tot de Wmg, de AWBZ en de Zvw) is komen te vervallen. Vanaf 2012 beschouwt de NZa elke melding in principe als een signaal dat eventueel kan leiden tot activiteiten. -alle meldingen/signalen die geregistreerd worden, worden vanaf 2012 uitgebreid getypeerd op een aantal kenmerken, waaronder de risicotypering ( aard van het probleem ), de deelsector van de zorg die het betreft, en of de klacht gericht is op de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar. 41

42 algemeenheid kan geconstateerd worden dat in situaties waarin mensen zich persoonlijk bij de situatie betrokken voelen, in de media aandacht besteed wordt aan de problematiek, en de NZa actief stimuleert tot het aanmelden van casuïstiek, mensen de NZa steeds beter weten te vinden om hun klacht/melding op te geven Totaal aantal signalen 2 Toezichtgebied Zorgaanbieders Cure Ziektekostenverzekeraars Zorgaanbieders Care Zorgkantoren Uitvoeringsorganen (CAK) Overig Formulierenloket Cure Formulierenloket Care AMM Art. 45 Wmg Totaal Bron: Database signalen, peildatum: januari Top-7 signalen 2012 (nieuwe systematiek) Nr Categorie Aantal Toelichting 1 Betaalbaarheid mondzorg 225 Deze signalen hebben zowel betrekking op te hoge prijzen, onjuiste prestaties als op het in rekening brengen van nietgeleverde zorg. 2 Aanmerkelijke marktmacht (AMM) paramedische hulp 138 Dit betreft met name de acties in 2012 (twee maal) van de logopedisten tegen contractvoorstellen van zorgverzekeraars. 3 Betaalbaarheid medischspecialistische zorg 84 Het merendeel van deze signalen heeft betrekking op het in rekening brengen van duurdere zorg dan daadwerkelijk geleverd is. 4 Betaalbaarheid verpleging en verzorging 67 Dit betrof met name signalen over bijbetalingen op de AWBZ-zorg. 5 Betaalbaarheid Zvwpsychologische zorg 65 Deze signalen hebben zowel betrekking op te hoge prijzen, onjuiste prestaties als op het in rekening brengen van niet-geleverde zorg. 6 Transparantie mondzorg 47 Deze signalen hebben betrekking op het verstrekken van onjuiste, onvolledige of 2 Het betreft tot en met 2011 het totaal aantal meldingen wat een signaal blijkt te zijn. Signalen die over hetzelfde onderwerp gaan worden als aparte signalen gerekend. 3 Eind 2011/begin 2012 heeft de NZa vele honderden kopieën ontvangen van brieven die door fysiotherapeuten aan zorgverzekeraars gestuurd worden in verband met de voor dezen voorgestelde contractvoorwaarden. Deze kopieën zijn in dit overzicht als één geteld. 4 In tegenstelling tot in 2011 (zie voetnoot hierboven) zijn in 2012 alle signalen die als onderdeel van een actie van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars over contractvoorwaarden zijn ontvangen wel individueel meegeteld. De NZa heeft de betreffende zorgaanbieders over het NZa-standpunt geïnformeerd. 42

43 Nr Categorie Aantal Toelichting niet-tijdige informatie over mondzorg door mondzorgaanbieders als door zorgverzekeraars. 7 Transparantie zorgverzekeraars / zorgkantoren 32 Deze signalen hebben betrekking op het verstrekken van onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatie door zorgverzekeraars of zorgkantoren. Totaal 658 Dit betreft 62% van het totaal in 2012 ontvangen signalen (n=1058) Totaal aantal activiteiten Activiteiten 2012 Interventies 5 zorgaanbieders n.a.v. signalen 102 Interventies zorgverzekeraars en zorgkantoren n.a.v. signalen 31 Opgelegde boetes n.a.v. signalen en handhavingsacties 2 Aanwijzingen op grond van handhaving informatieverplichtingen 251 Opgelegde lasten onder dwangsom op grond van informatieverplichtingen 20 Bezwaarschriften op grond van opgelegde beschikkingen informatieverplichtingen 8 Besluiten Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) 1 6 Zienswijzen concentraties 7 Totaal 422 Bron: Directie T&H NZa, januari Een interventie is een actie van de NZa richting een toezichtobject om ongewenste situatie te beëindigen. Een interventie kan een rapportageverplichting, informatieverzoek, normoverdragend gesprek en de inzet van formele handhavingsinstrumenten ((voornemen tot) aanwijzing of last onder dwangsom) zijn. 6 De NZa heeft de logopedisten die tegen contractvoorstellen van zorgverzekeraars bezwaar hebben gemaakt middels een brief over het NZa-standpunt geïnformeerd. Deze afhandeling is niet in dit aantal meegenomen. 43

44 5.4 Overzicht aanwijzingen van de Minister van VWS en van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek Aanwijzingen van de Minister van VWS Aanwijzingen van de Minister van VWS Datum Aanwijzing Care-sector 8 juni 2012 Voorlopige contracteerruimte juni 2012 Aanwijzing zorgkantoren september 2012 Aanwijzing zorgkantoren 2013 (definitief besluit) 19 november 2012 Aanwijzing contracteerruimte 2013 Cure-sector 5 april 2012 Aanwijzing kostenonderzoeken beschikbaarheidsbijdragen 21 mei 2012 Aanwijzing DBC's 11 juli 2012 Aanwijzing invoering prestatiebekostiging GGZ 12 juli 2012 Aanwijzing stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg 17 augustus 2012 Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en september 2012 Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen september 2012 memo correcte versie Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen 29 oktober 2012 Aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging forensische zorg 13 november 2012 Aanwijzing inzake beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg 22 november 2012 Aanwijzing prestatiebeschrijving stoppen met roken 30 november 2012 Aanwijzingen longrevalidatie en epilepsie 11 december 2012 Aanwijzing inzake de nacalculatie 2013 en de opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 11 december 2012 Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage academische zorg 11 december 2012 Aanwijzing inzake het macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 11 december 2012 Aanwijzing inzake niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten 12 december 2012 Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg Bron: Directies ZM Care en ZM Cure, NZa januari

45 Van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets/advies/overig verzoek Van de Minister van VWS ontvangen verzoeken om een uitvoeringstoets / advies / overig verzoek Datum van VWS Onderwerp verzoek Care-sector 18 januari 2012 Uitvoering AWBZ 30 januari 2012 Experiment regelarme instellingen 28 februari 2012 Advies over nhc-onderhoud 29 maart 2012 Bekostiging extreme zorgzwaarte 18 april 2012 Voorcalculatie mei 2012 Toekomst beleidsregel zorginfrastructuur 12 juni 2012 Tarieven zelfstandige zorgverleners 22 juni 2012 Doorbelasting kapitaallasten 12 juli 2012 Zorgzwaartepakketten augustus 2012 Extramuraliseren zzp s 9 augustus 2012 Wet AWBZ-zorg buitenland 10 augustus 2012 Voedselweigering SysCentra 3 oktober 2012 Uitvoeringstoets alternatieven ADL-assistentie Cure-sector 10 juli 2012 Verzoek advies basis GGZ 25 oktober 2012 Verzoek continuering beleidsregels 29 oktober 2012 Verzoek tot afwijking verdeelplan 14 november 2012 Verzoek tot afwijking van verdeelplan Bron: Directies ZM Care en ZM Cure, NZa januari Overzicht instellingen, vrije beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars, concessiehouders in 2012 Aantallen instellingen Care in 2012 Soort instelling Aantal in 2010 Aantal in 2011 Aantal in 2012 Langdurige geestelijke 187 gezondheidszorg Gehandicaptenzorg 385 Verpleging, verzorging en thuiszorg 925 Entadministratie 1 AWBZ-instellingen (er bestaat geen onderverdeling meer vanaf 2011)

46 Aantallen instellingen Cure in 2012 Soort instelling Aantal in 2009 Aantal in 2010 Aantal in 2011 Aantal in 2012 Algemene ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen UMCs ZBC s actief in B-segment Curatieve (gebudgetteerde) GGZinstellingen Revalidatie Klinisch genetische centra Radiotherapeutische centra Dialyse centra Epilepsie instellingen Huisartsenlaboratoria Audiologie centra Trombosediensten Integrale Kankercentra Abortusklinieken Productiesamenwerkingsverbanden Ambulance Centrale post ambulances Soorten tarieven voor verschillende soorten van zorg in 2013 Soort zorg Soort tarief in Geneeskundige zorg Huisartsenzorg maximumtarieven, vrije tarieven 2 Verloskundige zorg maximumtarieven Eerstelijns psychologische vrije tarieven / NZa stelt alleen 3 zorg prestaties vast vrije tarieven / NZa stelt alleen 4 Paramedische zorg Dieetadvisering prestaties vast 5 Fysiotherapie vrije tarieven / NZa stelt alleen prestaties vast 6 Oefentherapie vrije tarieven / NZa stelt alleen prestaties vast 7 Logopedie maximumtarieven Mondzorg maximumtarieven 8 9 Farmaceutische zorg maximumtarieven Instellingen actief in de 1e lijn, waarvoor de NZa prestaties en tarieven vaststelt: 10 Instellingen voor jeugdtandverzorging vaste tarieven 11 Instellingen voor bijzondere tandheelkunde vaste tarieven 12 Huisartsendienstenstructuren vaste tarieven Daarnaast stelt de NZa nog de volgende prestaties vast: 13 Stoppen met roken vrije tarieven/ NZa stelt alleen prestaties vast 14 Regionale ondersteuningsstructuur maximumtarieven 15 Multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (ketenzorg) vrije tarieven/ NZa stelt alleen prestaties vast 46

47 Concessiehouders (zorgkantoren) in 2012 Naam Stichting Zorgkantoor Menzis Zorgkantoor Friesland B.V. Achmea Zorgkantoor N.V. Agis Zorgverzekeringen N.V. VGZ Zorgkantoor B.V. Univé Zorgkantoor B.V. OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. Zorgkantoor DSW B.V. Trias Zorgkantoor B.V. CZ Zorgkantoor B.V. Salland Zorgkantoor B.V. Plaats Groningen, Twente, Arnhem Friesland Drenthe, Zwolle, Flevoland, Kennemerland, Zaanstreek- Waterland, Rotterdam Apeldoorn en Zutphen e.o., Utrecht, t Gooi, Amsterdam Nijmegen, Midden-Brabant, Noord-Oost Brabant, Noorden Midden-Limburg Noord-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden, Zuid-Holland Noord Delft-Westland-Oostland, Nieuwe Waterweg Noord Midden-Holland, Waardenland Zuid-Hollandse Eilanden, Haaglanden, Zeeland, West- Brabant, Zuid-Oost Brabant, Zuid-Limburg Midden IJssel 47

48 Zorgverzekeraars in 2012 Telling Telling zorgverzekeraars Concern Zorgverzekeraar concerns 1 1. Achmea AVÉRO 2. Achmea FBTO ZORGVERZEKERINGEN 3. Achmea ZILVEREN KRUIS ACHMEA 4. Achmea INTERPOLIS 5. Achmea OZF 6. Achmea AGIS 2 7. Achmea DE FRIESLAND 3 8. ASR ASR 4 9. CZ-groep DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING 10. CZ-groep OHRA ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 11. CZ-groep OHRA ZORGVERZEKERINGEN 12. CZ-groep CZ DSW/SH DSW 15. DSW/SH STAD HOLLAND Menzis MENZIS 17. Menzis ANDERZORG 18. Menzis AZIVO ONVZ ONVZ ENO ENO Coöperatie VGZ U.A. UNIVÉ ZORG 22. Coöperatie VGZ U.A. CARES 23. Coöperatie VGZ U.A. IZA 24. Coöperatie VGZ U.A. UMC 25. Coöperatie VGZ U.A. TRIAS 26. Coöperatie VGZ U.A. VGZ 27. Coöperatie VGZ U.A. IZZ Z&Z ZORG EN ZEKERHEID Bron: Directies Care, Cure en T&H, NZa januari

49 5.6 Organogram organisatie op 1 januari

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk M.R. van de Werd / maandsreview 2012 NZa 1 oktober 2012

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk M.R. van de Werd / maandsreview 2012 NZa 1 oktober 2012 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport T.a.v. drs. L.A.M. Van Halder directeur-generaal Curatieve Zorg Postbus 235 25 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 317 352 GA Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 1 141.473 33.000 Vaste Activa Materiële vaste activa 2 30.219

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie