Vooronderzoek ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als: Gemeente Zuidwolde, sectie O, nrs. 569, 607 en sectie N, nr. 225

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooronderzoek ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als: Gemeente Zuidwolde, sectie O, nrs. 569, 607 en sectie N, nr. 225"

Transcriptie

1 Vooronderzoek ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als: Gemeente Zuidwolde, sectie O, nrs. 569, 607 en sectie N, nr. 225 Projectnummer: Opdrachtgever: Contactpersoon: Dienst Landelijk Gebied (Regio Noord) Postbus JA LEEUWARDEN Dhr. H.W.G. de Jong Posthumus Datum onderzoek: 21 december 2013 Datum concept rapport: 8 januari 2014 Datum definitief rapport: 9 januari 2014 Projectleider Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status Dhr. R.J.J. Jonker Dhr. ing. R.J.W. Huls Definitief

2 Pagina 2 van 8 Eco Reest BV Industrieweg JP Zuidwolde Tel.: Fax.: KANTOOR APPINGEDAM Opwierderweg 160, Appingedam Postadres: Postbus AC Delfzijl Tel.: Fax.: Eco Reest BV is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2008, voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten en is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. DISCLAIMER Dit rapport is het resultaat van een vooronderzoek, verricht ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zuidwolde, sectie O, nrs. 569, 607, sectie N, nr. 225 te Zuidwolde Dr, in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (Regio Noord). Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen. Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: - de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is - de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken - het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

3 Pagina 3 van 8 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Aanleiding en doelstelling Kwaliteitsborging Onderzoeksstrategie Opbouw rapport VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009) Basisinformatie Basisinformatie Mate van verdachtheid en type onderzoek Vooronderzoek Geraadpleegde bronnen Voormalig bodemgebruik Huidig bodemgebruik (inclusief locatie inspectie) Toekomstig bodemgebruik Bodemopbouw (geohydrologie) (Financieel-) juridisch Betrouwbaarheid en volledigheid vooronderzoek Afwijkingen vooronderzoek CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 8 BIJLAGEN Bijlage 1 Kadastrale ligging onderzoekslocaties Bijlage 2 Afbakening onderzoekslocaties Bijlage 3 Vragenlijst eigenaar losse grond Bijlage 4 Checklist gemeente Bijlage 5 Checklist locatie inspectie met situatietekeningen Bijlage 6 Checklist overige bronnen Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

4 Pagina 4 van 8 1 INLEIDING 1.1 ALGEMEEN In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (Regio Noord) is door Eco Reest BV een vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem uitgevoerd ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zuidwolde, sectie O, nummers 569, 607 en sectie N, nummer 225. Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING Aanleiding tot het vooronderzoek is de voorgenomen grondtransactie. Doel van het onderzoek is om aan de hand van de verzamelde informatie een oordeel te geven over de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging ter plaatse. 1.1 KWALITEITSBORGING Onderzoeksstrategie In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. Toegepaste normen Aspect onderzoek Toegepaste norm Strategie vooronderzoek NEN 5725:2009 Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn weergegeven in respectievelijk en OPBOUW RAPPORT In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en worden de bevindingen uit het vooronderzoek beschreven, met daarin de aspecten voormalig, huidig en toekomstig gebruik, bodemopbouw (geohydrologie) en (financieel-) juridisch. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

5 Pagina 5 van 8 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009) 2.1 BASISINFORMATIE Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en diepgang van de te verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek onderscheiden: beperkt, standaard en uitgebreid vooronderzoek. Teneinde te bepalen welke type vooronderzoek van toepassing is voor onderhavige locatie, wordt eerst de basisinformatie verzameld, de aanleiding (zie 1.2) van het onderzoek en dient de mate van verdachtheid te worden bepaald Basisinformatie Basisinformatie Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidwolde, sectie O, nummer 569 Adres Drogteropslagen Plaats Drogteropslagen Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidwolde, sectie O, nummer 607 Adres Nolderweg Plaats Nolde Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidwolde, sectie N, nummer 225 Adres Bloemberg Plaats Bloemberg Oppervlakte ha Toekomstig gebruik Onbekend Huidig gebruik Grasland en akkerland Voormalig gebruik Grasland en akkerland Verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal Geen en/of gebiedsvreemde (mest)stof Toepassingen van asbesthoudende materialen Geen Bodemonderzoeken Geen Mate van verdachtheid en type onderzoek Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden zijn de onderzoeklocaties vooralsnog aan te merken als onverdachte locaties. Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5725:2009 zal er een beperkt vooronderzoek worden uitgevoerd. 2.2 VOORONDERZOEK Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de (financieel-)juridische situatie. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de percelen gemeente Zuidwolde, sectie O, nummers 569, 607 en sectie N, nummer 225. Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

6 Pagina 6 van Geraadpleegde bronnen De geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bronnen Naam bron Datum raadpleging Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Eigenaar Bureau Beheer Landbouwgronden Gemeente De Wolden, de heer R. Mud Provincie Website provincie Drenthe TNO Dienst Grondwaterverkenning Kadaster Website Google Maps Website Bodeminformatie Website Voormalig bodemgebruik De volgende informatie van het voormalig bodemgebruik is verzameld: Informatie voormalig bodemgebruik Onderwerp Bron Informatie Bodemgebruik locatie in het Opdrachtgever Geen informatie verleden Eigenaar Grasland en akkerland Gemeente Geen informatie Ondergrondse tanks Opdrachtgever Geen informatie Aanwezig asbest/opstallen Eigenaar Geen Voormalige potentieel Gemeente Geen bodembelastende activiteiten Provincie Geen Activiteiten aangrenzende Bodemloket Geen percelen Archeologische waarden Gemeente Geen informatie Niet gesprongen explosieven Provincie Lage tot middelhoge verwachting archeologische waarden Bodemloket Geen informatie Huidig bodemgebruik (inclusief locatie inspectie) De volgende informatie van het huidig bodemgebruik is verzameld: Informatie huidig bodemgebruik Onderwerp Bron Informatie Huidig bodemgebruik locatie Opdrachtgever Onbekend Aanwezige gebouwen Eigenaar Grasland en akkerland Aanwezig asbest Huidige bodemverontreiniging verdachte activiteiten (slootdempingen, stortplekken e.d.) Verhardingslagen Terreininspectie Gemeente De percelen bestaan uit grasland en akkerland Geen Tijdens de terreininspectie is de verzamelde voorinformatie geverifieerd aan de huidige situatie. Indien er dammen en/of paden aanwezig zijn op de onderzoekslocatie(s) dan worden er op diverse plekken (e.e.a. afhankelijk van visuele inspectie) met behulp van een schep inspectieputjes gegraven tot 0.3 m-mv teneinde een beeld te verkrijgen van het toegepaste materiaal. Het uitgegraven materiaal is zintuiglijk beoordeeld op textuur en bijzonderheden. Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

7 Pagina 7 van 8 Onverharde dammen: In de dammen op de percelen 569, 607 en 225 zijn zintuiglijk in het uitgegraven materiaal geen puin, asbest verdacht materiaal, asfaltdeeltjes of andere bijzonderheden geconstateerd, die kunnen duiden op een verontreiniging. Over de diepere bodemlagen (beneden 0.3 m-mv) kunnen wij geen uitspraak doen. In bijlage 5 is een situatieschets van de terreinen opgenomen met de ligging van de dammen (verslag terreininspectie als bijlage). Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen Toekomstig bodemgebruik De volgende informatie van het toekomstig bodemgebruik is verzameld: Informatie toekomstig bodemgebruik Onderwerp Bron Informatie Geplande herinrichting en/of Opdrachtgever Onbekend bouwplannen Eigenaar Geen informatie Geplande bedrijfactiviteiten Grondwateronttrekking en/of mobiele verontreiniging Geplande watergang Geplande ondergrondse infrastructuur Gemeente Geen informatie Bodemopbouw (geohydrologie) De volgende informatie van de bodemopbouw en geohydrologie is verzameld: Informatie bodemopbouw en geohydrologie Onderwerp Bron Informatie Ophooggeschiedenis, bouwrijp Opdrachtgever Geen informatie maken en Eigenaar Geen informatie achtergrondwaarden Gemeente Geen informatie Opbouw en kwaliteit antropogene ophooglaag Provincie Geen informatie Globale regionale bodemopbouw TNO Diepte (m-mv) Omschrijving 0-5 Matig fijn t/m matig grof zand 5-9 Matig fijn t/m matig grof zand (slibhoudend) 9-20 Zeer grof t/m uiterst grof zand Uiterst fijn t/m zeer fijn zand Matig grof t/m matig fijn zand Zeer grof t/m uiterst grof zand Zandige klei Uiterst fijn t/m zeer fijn zand (kleihoudend) Afwisselingen van zand- en kleilagen Matig fijn t/m matig grof zand Afwisselingen van zand- en kleilagen Matig fijn t/m matig grof zand Uiterst fijn t/m zeer fijn zand Uiterst fijn t/m zeer fijn zand (kleihoudend) 109 Diepst verkende bodemlaag Diepte freatisch grondwater TNO Onbekend Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

8 Pagina 8 van (Financieel-) juridisch De volgende (financieel-)juridische informatie is verzameld: Juridische informatie Onderwerp Bron Informatie Kadastrale gegevens Kadaster Gemeente Zuidwolde, sectie O, nummers 569, 607 en sectie N, nummer 225 Opdrachtgever(s) Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Belanghebbende rechtspersonen Kadaster Bureau Beheer Landbouwgronden Betrouwbaarheid en volledigheid vooronderzoek Aangezien alle gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek betrouwbaar. Daarnaast beschouwen wij het vooronderzoek als volledig, aangezien alle gegevens die van tevoren werden verwacht, aanwezig waren Afwijkingen vooronderzoek Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van het vooronderzoek ten opzichte van de NEN 5725: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Op basis van het totaal aan onderzoeksgegevens (vooronderzoek conform NEN 5725) concluderen wij dat de onderzoekslocaties onverdacht zijn, aangezien er uit het (historisch) vooronderzoek en het terreinbezoek geen bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoeklocaties of in de directe nabijheid zijn gebleken. Eco Reest BV Dhr. R.J.J. Jonker Vooronderzoek Gemeente Zuidwolde, sectie O en N, div. nrs. (projectnr. ER131515)

9 BIJLAGE 1

10 Omgevingskaart Klantreferentie: m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object ZUIDWOLDE O 569 De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

11 Omgevingskaart Klantreferentie: m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object ZUIDWOLDE O 607 Nolderweg, LINDE DR De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

12 Omgevingskaart Klantreferentie: m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object ZUIDWOLDE N 225 Bloemberg, VEENINGEN De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

13 BIJLAGE 2

14

15 BIJLAGE 3

16

17

18

19

20

21 BIJLAGE 4

22

23

24

25

26

27

28 BIJLAGE 5

29 VELDWERKKAART VOORONDERZOEK DLG versie 1 / BASISGEGEVENS Opdrachtnummer: Datum opdracht: Projectadres: Kadastrale omschrjving: Zuidwolde O, nr. 569, Drogteropslagen (nr. 72) te Drogteropslagen Zuidwolde O, nr. 607, de Nolderweg nabij Nolde Zuidwolde N, nr. 225, de Bloemberg nabij Bloemberg. Projectleider: Rob gewenste datum: definitieve datum: datum uitvoering veldwerker M. van der Veen CHECKLIST LOCATIE INSPECTIE Controle van de via de eigenaar en gemeentelijke bronnen verkregen historische en huidige informatie. Dit gebeurt in detail voor de locatie en globale zin voor de aangrenzende percelen. Is de opgegeven huidige situatie nog de werkelijke huidige situatie? x ja O nee Zo nee, afwijking: Zijn er nog kenmerken aanwezig van de opgegeven historische situatie? O ja x nee Zo ja, welke: Zijn er bodembeschermende voorzieningen aanwezig? O ja x nee Zo ja, in welke staat verkeren de bodembeschermende voorzieningen? O goed O matig O slecht Informatie over de aard van het huidig bodemgebruik op de locatie en in de directe omgeving met als aandachtspunt specifiek gevoelig gebruik (volkstuinen, moestuinen, kinderspeelplaatsen). Gebruik terrein (ook op tekening weergeven) omgeving terrein (ook op tekening weergeven) x akkerbouw x grasland x akkerbouw x grasland O natuurgebied O bos O natuurgebied O bos O oppervlaktewater O kinderspeelplaats x oppervlaktewater O kinderspeelplaats O moestuin O volkstuin O moestuin O volkstuin O gebouwen : AANDACHT VOOR VERDACHTE PLEKKEN O (ondergrondse) kunstwerken :

30 BASISGEGEVENS Projectnummer: Locatie: Zuidwolde O, nr. 569, Drogteropslagen (nr. 72) te Drogteropslagen, Zuidwolde O, nr. 607, de Nolderweg nabij Nolde, Zuidwolde N, nr. 225, de Bloemberg nabij Bloemberg. AANDACHT VOOR VERDACHTE PLEKKEN ALLE DAMMEN EN OVERIGE VERDACHTE LOCATIES AANGEVEN OP TEKENING EN FOTO S MAKEN BIJ VERDACHTE LOCATIE PER 25 M EEN BORING PLAATSEN, INVOEREN IN VELDCOMPUTER (oppervlakte, diepte en samenstelling dienen bekend te zijn) Verdachte locaties zijn: slootdemping, verkleuring, kale plekken, brandplekken, afwijkende begroeiing, verhoging, verzakking, e.d. Verdachte locatie x en y coördinaten Oppervlakte (l x b) Boornr.(s) Dam / puinpad x en y coördinaten Oppervlakte (l x b) Bijmenging De aan- en afwezigheid van (niet-doordringbare) verhardingslagen op de locatie en de aard daarvan. Zijn er verhardingslagen aanwezig? O ja x nee Indien ja, welke type verhardingen zijn aanwezig O klinkers O asfalt O beton O puin O tegels O anders, nl. Nagaan of mogelijk uit te voeren vervolgonderzoek gebonden is aan strenge randvoorwaarden in verband met veiligheid (dijken, spoorlijnen, grote wegen). Zijn er mogelijk strenge randvoorwaarden in verband met veiligheid? O ja x nee Indien ja, door welke reden? O dijken O doorgaande weg O spoorlijn Geohydrologische situatie op de locatie stand oppervlaktewater (m-mv) 0.8 m-mv stand grondwater (m-mv) - VERIFICATIE LOCATIE INSPECTIE paraaf veldwerker: paraaf projectleider:

31

32

33

34 BIJLAGE 6

35 5. CHECKLIST OVERIGE BRONNEN A. Provincie Bron geraadpleegd: Ja Nee Datum raadpleging bron: Geraadpleegde provinciale afdeling, contactpersoon: de website van de Provincie Drenthe. 1a. Zijn er op de locatie (water)bodemonderzoeken uitgevoerd of hebben (water)bodemsaneringen plaatsgevonden? Ja Nee 1b. Zo ja, welke onderzoeken/saneringen zijn uitgevoerd en wat waren de conclusies? (kopieën van onderzoeksrapporten/evaluatierapport bijvoegen) Geef bij de onderzoeken aan wat de aard van het onderzoek is (verkennend, oriënterend, inventariserend, nader), welk onderzoeksbureau het onderzoek heeft uitgevoerd en de datum van onderzoek. Bij conclusies de hoofdlijnen aangeven: maximaal licht/matig of ernstig verontreinigd en of er wel of geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. 2. Zijn er op de aangrenzende percelen bodemonderzoeken/bodemsaneringen uitgevoerd? Zo ja, welke? Geef bij de onderzoeken aan wat de aard van het onderzoek is (verkennend, oriënterend, inventariserend, nader), welk onderzoeksbureau het onderzoek heeft uitgevoerd en de datum van onderzoek. Indien er bodemonderzoek of bodemsanering is uitgevoerd, is daarbij verontreiniging geconstateerd die zich naar de te beschouwen locatie verspreidt? Nee Ja 3a. Is de locatie geregistreerd in het Wet milieubeheerarchief/hinderwetarchief? Zo ja, welke bedrijfsactiviteiten worden thans verricht op de locatie? Nee Ja 3b. Is de locatie geregistreerd in het Wet milieubeheerarchief/hinderwetarchief? Zo ja, welke bedrijfsactiviteiten zijn in het verleden verricht op de locatie? Nee Ja 4a. Zijn aangrenzende percelen geregistreerd in het Wet milieubeheerarchief/hinderwetarchief? Zo ja, welke bedrijfsactiviteiten worden thans verricht op de locatie? Paraaf: vragenlijst 5 blz. 1 van 4 juli 2001

36 Nee Ja 4b. Zijn aangrenzende percelen geregistreerd in het Wet milieubeheerarchief/hinderwetarchief? Zo ja, welke bedrijfsactiviteiten zijn in het verleden verricht op de locatie? Nee Ja 5. Zijn er nog bijzonderheden te melden Is er bijvoorbeeld een speciaal archief met betrekking tot dempingen/ophogingen aanwezig? Zo ja, is de locatie hierin geregistreerd? Nee Ja B. Gemeente Archief Bouw en woningtoezicht Bron geraadpleegd: Ja Nee Datum raadpleging bron: 1. Zijn er bouwvergunningen/meldingen geregistreerd m.b.t. de locatie? (omschrijving, datum) Zo ja, welke? Nee Ja Eventueel: 2. Zijn er bouwvergunningen/meldingen geregistreerd m.b.t. de aangrenzende percelen? (omschrijving, datum) Zo ja, welke? Nee Ja C. Interviews (oud)omwonenden/(oud)eigenaren/aankoper Bron geraadpleegd: Ja Nee Loop Vragenlijst Eigenaar door met geïnterviewden. Paraaf: vragenlijst 5 blz. 2 van 4 juli 2001

37 D. Streekarchief/Rijksarchief Bron geraadpleegd: Ja Nee Datum raadpleging bron: Nadere omschrijving archief: Vraag naar archiefgegevens m.b.t. de locatie. E. Landinrichtingscommissie (grondcommissie) Bron geraadpleegd: Ja Nee Datum raadpleging bron: Nadere omschrijving bron: 1. Zijn er delen van de locatie opgehoogd met materiaal anders dan gebiedseigen grond? Indien delen zijn opgehoogd waar en met welk materiaal heeft dit dan plaatsgevonden? Onder gebiedseigen grond wordt grond van de locatie zelf of naburige locaties verstaan. Mogelijke ophogingmaterialen zijn overige grond, zand, slib, puin, asbest, slakken/sintels, afval, anders (omschrijf het ophoogmateriaal). Nee Ja 2. Zijn er op de locatie sloten gedempt, gaten opgevuld of hebben stortingen plaatsgevonden met materiaal anders dan gebiedseigen grond? Indien dit het geval is, waar heeft dit dan plaatsgevonden en met welk materiaal? Onder gebiedseigen grond wordt grond van de locatie zelf of naburige locaties verstaan. Mogelijke ophogingmaterialen zijn overige grond, zand, slib, puin, asbest, slakken/sintels, afval, anders (omschrijf het ophoogmateriaal). Nee Ja Paraaf: vragenlijst 5 blz. 3 van 4 juli 2001

Historisch onderzoek. Waterberging Dalmsholterwaterleiding. Projectnummer: P120845

Historisch onderzoek. Waterberging Dalmsholterwaterleiding. Projectnummer: P120845 Historisch onderzoek Waterberging Dalmsholterwaterleiding Nabij Dalmsholte Projectnummer: P120845 Opdrachtgever: Witpaard Postbus 1158 8001 BD Contactpersoon: Dhr. J. Drenth Datum onderzoek: 29 augustus

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag RAPPORT Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag Opdrachtgever : Mts. de Clerck - de Clerck-Celie Verbindingsweg 2 4575 NJ OVERSLAG Projectnummer : 13KL301 Datum : 15 oktober 2013 Auteur

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

ACTUALISEREND HISTORISCH

ACTUALISEREND HISTORISCH ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER M I L I E U B E H E E R ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER Colofon Opdrachtgever: BPD

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek

Historisch vooronderzoek GRONDVITAAL Historisch vooronderzoek Locatie Adres: Haarwal 3 Postcode, Plaats 6709 PC Wageningen Opdrachtgever Naam: C. van Valstuin Beheer BV Adres: Postbus 31 Postcode, plaats: 6744 ZG Ederveen Projectgegevens

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Dhr. R. Klijn Postbus 13060

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van dhr. Ing. R. Kerstens Plan ROS Strijp-S, Videolab ruimte 2B

Nadere informatie

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Historisch bodemonderzoek Definitief Gemeente Castricum en OGL Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 23 maart 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Algemeen... 4 1.2

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Markt 5, Standdaarbuiten AM10071

RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Markt 5, Standdaarbuiten AM10071 RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Markt 5, Standdaarbuiten AM10071 Opdrachtgever BRO - Boxtel Postbus 4 5280 AA BOXTEL Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM10071 Status rapport Definitief Autorisatie

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Vooronderzoek bodem 't Waver te Grootschermer Definitief Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : 't

Nadere informatie

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211 Rapport Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem Bezoekadres Jekschotstraat 12 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 Telefax 0413 474056 e-mail Info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

RAPPORT. Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son. Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg PN SON

RAPPORT. Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son. Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg PN SON RAPPORT Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg 19 5691 PN SON Projectnummer : 13KL269 Datum : 3 september 2013 Auteur : ing. F.M. Bouma

Nadere informatie

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam Rapport Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W-514-01, Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam projectnummer 408310 definitief revisie 00 5 april 2016 Rapport 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek. Grafwegen 1a te Groesbeek

Historisch bodemonderzoek. Grafwegen 1a te Groesbeek Historisch bodemonderzoek Grafwegen 1a te Groesbeek Historisch bodemonderzoek Grafwegen 1a te Groesbeek Rapportnummer: E154011.002/HWO Datum: 17 september 2015 Naam opdrachtgever: Adres opdrachtgever:

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N008-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N012-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Historisch onderzoek Achthovenerweg 49 Leiderdorp

Historisch onderzoek Achthovenerweg 49 Leiderdorp Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Historisch onderzoek Achthovenerweg 49 Leiderdorp Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Vooronderzoek NEN5725

Vooronderzoek NEN5725 Vooronderzoek NEN5725 Toekomstige TOP- locatie Noordpolderzijl Definitief Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Grontmij Nederland B.V. Groningen, 5 februari 2014 Verantwoording Titel : Vooronderzoek

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Historisch onderzoek Eindstraat Roermond

Historisch onderzoek Eindstraat Roermond Historisch onderzoek Eindstraat Roermond Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier Historisch onderzoek in opdracht van Gemeente Roermond De heer B. van den Beucken Postbus 900 6040 AX ROERMOND

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N013-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Aanvraag bodeminformatie

Aanvraag bodeminformatie Aanvraag bodeminformatie Ordernummer 563325 Datum 08-12-2014 Uw bedrijfsgegevens 1 Naam bedrijf/organisatie/stichting 1 KvK-nummer 1 Straat 1 1 1 Postcode/Plaats 1 1 Contactpersoon 2 Naam 1 1 1 Geslacht

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bijlage 4 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja divers www.watwaswaar.nl

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Vooronderzoek bodem Tussengebied Harenkarspel Definitief Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 1.2 Algemeen...

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Mgr. Verstraelenstraat (ong.) Sevenum AM10313

RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Mgr. Verstraelenstraat (ong.) Sevenum AM10313 RAPPORT Vooronderzoek conform NEN5725 Mgr. Verstraelenstraat (ong.) Sevenum AM10313 Opdrachtgever BRO Industrieweg 94 5931 PK Tegelen Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM10313 Status rapport Definitief

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N017-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N003-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Bodemonderzoek (NEN 5720)

Bodemonderzoek (NEN 5720) Bodemonderzoek (NEN 5720) Benderse 20 te Ruinen GRONTMIJ RAPPORTEN Vooronderzoek NEN 5725 Benderse 20 te Ruinen Definitief Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten Grontmij Nederland B.V. Assen, 26 mei

Nadere informatie

Verkennend Grondonderzoek ter plaatse van: Nulweg en AVEBE te Ter Apel & Ter Apelkanaal. Projectnummer:

Verkennend Grondonderzoek ter plaatse van: Nulweg en AVEBE te Ter Apel & Ter Apelkanaal. Projectnummer: Verkennend onderzoek ter plaatse van Nulweg en AVEBE te Ter Apel & Ter Apelkanaal Projectnummer 253 Opdrachtgever Contactpersoon Provincie Groningen Postbus 6 97 AP Groningen Dhr. J.J. de Grijs Datum onderzoek

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

Fazantenlaan!39!! Heemstede!

Fazantenlaan!39!! Heemstede! Fazantenlaan39 Heemstede Vraagprijs 375.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Dezeroyale,UITGEBOUWDEHOEKWONINGmetoprit,ruimeGARAGEenzonnigeVOORIenACHTERTUIN

Nadere informatie

Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden

Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden Vooronderzoek in opdracht van Plan ROS Dhr. R. Kerstens Strijp-S, Videolab ruimte 2B Torenallee 20 5617 BC Eindhoven betreffende de locatie Rijksweg en Vieracker

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat AG BAEXEM. Geachte mevrouw Vos,

Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat AG BAEXEM. Geachte mevrouw Vos, Willem Dreessingel 50 4871 GX ETTEN-LEUR Tel. 076 50 17 158 Fax 076 50 36 467 E-mail milec@kpnmail.nl Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat 55 6095 AG BAEXEM datum : 13 augustus 2013 kenmerk

Nadere informatie

Verkennend asbestonderzoek in bodem ter plaatse van: Projectnummer: 130314

Verkennend asbestonderzoek in bodem ter plaatse van: Projectnummer: 130314 Verkennend asbestonderzoek in bodem ter plaatse van: Oude Rijksweg 673 te Rouveen Projectnummer: 130314 Opdrachtgever: Dhr. A. Kin Oude Rijksweg 673 7954 GR ROUVEEN Datum onderzoek: 15 mei 2013 Datum rapport:

Nadere informatie

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N002-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. GERAADPLEEGDE BRONNEN... 1 3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK... 1 4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE... 2 4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie...

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard,

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard, Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg 171 3065 AC ROTTERDAM Zoetermeer, 26 november 2013 betreft: Rapportage aanvullend historisch onderzoek project: Achter s-gravenweg 28

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

HISTORISCH VOORONDERZOEK. Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Rapportnummer: rap01 Status rapport: Versie 1 Datum rapport: 9 mei 2012

HISTORISCH VOORONDERZOEK. Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Rapportnummer: rap01 Status rapport: Versie 1 Datum rapport: 9 mei 2012 HISTORISCH VOORONDERZOEK Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis Rapportnummer: 20120439rap01 Status rapport: Versie 1 Datum rapport: 9 mei 2012 Auteur: Projectleider: Ing. H. Zeij Ing. S.F.A. Vermunt Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORT Vooronderzoek NEN 5725 Kerkstraat 42 in Kerkdriel

RAPPORT Vooronderzoek NEN 5725 Kerkstraat 42 in Kerkdriel RAPPORT Vooronderzoek NEN 5725 Kerkstraat 42 in Kerkdriel Opdrachtgever Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Vonderweg 14 5616 RM EINDHOVEN Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM14149220 Status rapport

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer B.H.C. Weekers Vonderweg 14 5616

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan ] 0] Postbus 80300 Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589] 11 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Toelichting bodeminformatiekaart

Toelichting bodeminformatiekaart Toelichting bodeminformatiekaart Algemeen De informatie die wordt getoond is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Bis4All van gemeente Leeuwarden. Er worden meerdere soorten gegevens op de kaart getoond.

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD Historisch bodemonderzoek Straatsven 4 te Zeeland in de gemeente Landerd Opdrachtgever Camping De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

Basisinformatie Onroerend Goed

Basisinformatie Onroerend Goed Basisinformatie Onroerend Goed SdeB Aanmaakdatum: 27-12-2016 Pagina: 01 Informatie onroerend goed Algemeen Adres: Waachshaven 1 Postcode: 9001AC Plaats: Grou Gebruiksdoel (BAG): winkelfunctie Status: Verblijfsobject

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

&' ( ! "" # $ %&'& +,-&!"". -456. ,,,&29.&. #8&:&% 8 *1 /10 329.&. !"#$!#%! $ "&'()' *!# +#!$ #", -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&!

&' ( !  # $ %&'& +,-&!. -456. ,,,&29.&. #8&:&% 8 *1 /10 329.&. !#$!#%! $ &'()' *!# +#!$ #, -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&! ! "#$% ! "" # $ &' ( %&'& (&&&)& ** &) +,-&!"". /0101 2"".3& &' -456. %2)$.. *7-!8 0*##,,,&29.&. &) #8&:&% 8 *1 /10 329.&.!"#$!#%! $ "&'()' *!# +#!$ #", -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&!"#4" +"" 5 # 65%74

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart Situatietekening en foto s

Bijlagen: Topografische overzichtskaart Situatietekening en foto s INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie/locatie

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 OPDRACHTGEVER: De Jong Beheer BV Dok 11 3371 EX Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon: de heer P. de Jong ADVIESBUREAU:

Nadere informatie

Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus KJ Rotterdam

Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus KJ Rotterdam CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 2908 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 33 Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus 23377 3001 KJ Rotterdam 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel T. 010 2582300 info@arnicon.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM Vooronderzoek Roodweg - Eperweg te Epen in de gemeente Gulpen-Wittem Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 6120 AA Born Project GUL.HEG.HIS

Nadere informatie

Opdrachtgever: Frank van Woerden Vastgoed b.v. Contactpersoon: M. Wennekes Datum: 2 november 2016 Projectnummer: P16M0153

Opdrachtgever: Frank van Woerden Vastgoed b.v. Contactpersoon: M. Wennekes Datum: 2 november 2016 Projectnummer: P16M0153 Vooronderzoek; Catharijnesteeg 10 te Barneveld Opdrachtgever: Frank van Woerden Vastgoed b.v. Contactpersoon: M. Wennekes Datum: 2 november 2016 Projectnummer: P16M0153 Colofon Vink Milieutechnisch Adviesbureau

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Ib-o^ -Tul I aoü - I5fe' r I KiMOyt I-I O DO

Ib-o^ -Tul I aoü - I5fe' r I KiMOyt I-I O DO VROM Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie immobiel (art. 1.2.a) Dit formulier is ingevuld met versie 3.5-18-11-2009 van het Meldingsformulier Basisgegevens Datum van ontvangst: Alleen

Nadere informatie