MANAGEMENTRAPPORTAGE PERIODE II JULI T/M DECEMBER 2014 DALTONSCHOOL DE POLDERHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTRAPPORTAGE PERIODE II JULI T/M DECEMBER 2014 DALTONSCHOOL DE POLDERHOF"

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE PERIODE II JULI T/M DECEMBER 2014 DALTONSCHOOL DE POLDERHOF Met trots presenteren wij de managementrapportage van periode II, juli t/m december In deze rapportage kunt u lezen wat wij van de resultaatdoelstellingen, geformuleerd in het managementcontract van 2014, gerealiseerd hebben. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de vakgroepen die ook dit jaar weer heel veel werk verzet hebben! Managementteam Daltonschool De Polderhof

2 Inhoudsopgave 1. ONDERWIJS 1.1 Eindopbrengsten Tussenopbrengsten Observatiesysteem KIJK! Sociale kwaliteit Training sociale vaardigheden Meldcode Schoolveiligheidsplan Visie op rationele en seksuele vorming in onderwijs Kijken naar kinderen Basisondersteuning Passend onderwijs IKC Taal Begrijpend leesonderwijs Leesbevordering Spelling Schrijfschrift Rekenen memoriseren en automatiseren Handelings- en drieslagmodel Motorische ontwikkeling Screening leerlingen groep Nieuwe gymmethode Kunst & Cultuur Inzet talenten leraren in kunstdisciplines Inzet methode Moet je doen Integratie kunstdisciplines bij andere vakken Beleidsplan Kunst & Cultuur PERSONEEL 2.1 Inzet 1% professionaliseringsbudget Ziekteverzuim Registratie in leraren- en schoolleidersregister KWALITEITSZORG 3.1 Eenheid in verscheidenheid: profiel en CES in beeld Visie combinatie 2/ Takenkaart groepen 4 t/m Takenkaart groepen 1 t/m Studieplein Daltonweek Daltonvisitatie Kwaliteitsvragenlijst Communicatieplan FINANCIEN EN FACILITY 4.1 Uitputting begroting Budgetverantwoordelijkheid ICT-richtinggevende uitspraken 16 2

3 1. ONDERWIJS SKBO staat voor onderwijs van goede kwaliteit. onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken Samen leren samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid Kind centraal proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten Beweging op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen Omgeving in samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. 1.1 De eindopbrengsten (Cito Eindtoets) liggen op of boven de voor de school geldende ondergrens. Schoolgroep (% gew. lln.) Ondergrens Ambitie 6% , De school heeft een analyse m.b.t. de eindtoets opgesteld De school heeft deze analyse besproken in het team Hoofdpunten uit de analyse van de eindopbrengsten zijn: -Score boven de ondergrens maar kijkend naar LOVS had het gemiddelde behaald kunnen worden. -Scores van de leerlingen sluiten aan bij het schooladvies -8c veel kinderen vmbo-k en t minder havo en vwo om het gemiddelde op te halen dan 8a en b, is conform schooladviezen. -Groepsplannen: tussenevaluaties zijn niet allemaal gedaan. - Taal geeft een wisselend beeld. 8a scoort onder het gemiddelde voor spelling. Bij schrijven valt 8c uit. En voor begrijpend lezen geldt dat 8b en c uitvallen. -Rekenen: Over de hele linie alle drie de groepen niet goed gepresteerd! -Studievaardigheden: 8c opvallend tov 8a en b. 1.2 De tussenopbrengsten Taal en Rekenen (Cito Lvs) liggen op of boven de voor de school geldende ondergrens 1. Toets 2 Ondergrens M Ambitie M M Ondergrens E Ambitie E E DMT , ,4 37,2 DMT , ,4 BL ,6 26,4 R&W ,8 56, ,8 66 R&W ,4 80, ,2 1 In het Macon worden zowel de M als de E ambities geformuleerd. Na afname van de M-toetsen kunnen de E-ambities eventueel worden bijgesteld. 2 DMT= drieminutentoets; BL= begrijpend lezen; R&W= rekenen/wiskunde 3

4 M E De school heeft een analyse m.b.t. deze tussenopbrengsten opgesteld De school heeft deze trendanalyse besproken in het team Hoofdpunten uit de analyse van de tussenopbrengsten zijn: Hoofdpunten uit de analyse van de tussenopbrengsten zijn: -Groep 3 en 4: plan van aanpak heeft gewerkt. -Groep 6: plan van aanpak nodig zowel BL als RW. De verhouding ondergrens vs gerealiseerde opbrengst was bij de middentoets van R/W groep 6: 96% en bij de eindtoets 98%. Een groot deel van de leerlingen van groep 6 hebben in deze periode een grotere groei laten zien dan het landelijk gemiddelde. Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat het plan van aanpak zeker goed doorgetrokken moet worden in leerjaar De school werkt in de groepen 1/2 met het volgsysteem KIJK! 1.4 Sociale kwaliteit Item De school gebruikt een systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen te volgen, inclusief de mogelijkheid voor leerlingen groep 5 (6) t/m 8 zelf een registratie m.b.t. hun welbevinden in te vullen. De school heeft een vorm van protocol / afspraken waar het gaat om pestgedrag. De school heeft een incidentenregistratie m.b.t. sociale veiligheid van leerlingen en personeel 3. De school laat zien hoe zij vorm geeft aan het sociaal veilige klimaat voor leerlingen en personeel en laat zich daarbij inspireren door de volgende CES-principes: Alle 6 de Daltonkernwaarden zijn terug te vinden in de CES principes. In de Daltonpedagogiek is de rol van de docent ook meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. Volgens de Daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen docent en individuele leerling. De docent biedt veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren, daardoor krijgt deze de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit leerproces. Veiligheidsbeleving (KVL-items): Resultaat 2013 Ambitie De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school: Ik voel mij veilig op school (L) Leerlingen voelen zich veilig op school (M/P) 3.8/ Mijn kind voelt zich veilig op school (O) Geen geg. Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school: Ik voel mij veilig op school (P) Personeel voelt zich veilig op school (M) BLGO levert (jan/febr) richtinggevende uitspraken tav incidentenregistratie 4

5 Vakgroep SEO Aanbieden van een interne training sociale vaardigheden aan de leerlingen voor wie dit wenselijk is. Er is binnen school een gecertificeerde trainer sociale vaardigheden. Er is een beleid opgesteld waarin de doelstellingen en de inhoud van de sova training (Rots & Water training) omschreven staan en waarin omschreven wordt welke leerlingen in aanmerking komen voor de sociale vaardigheidstraining (selectieprocedure) Hanteren van de meldcode bij vermoedens van geweld in huiselijke kring en/of kindermishandeling en bespreekbaar maken van kindermishandeling in de groepen 7 & 8 Alle collega s zijn op de hoogte van deze meldcode en weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. In de groepen 7 en 8 wordt kindermishandeling onder de aandacht gebracht en bespreekbaar gemaakt in de groepen. Ook wordt het structureel vastgelegd in het jaarprogramma Vakgroep SEO & Preventiemedewerker & vakgroep ICT Actualiseren en complementeren van Schoolveiligheidsplan SEO: Protocol Gedrag en Pesten (herzien) SEO: Protocol Fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie (nieuw) SEO: Protocol Discriminatie (nieuw) SEO: Protocol Seksuele intimidatie (nieuw) PM: Protocol Schorsing & verwijdering (herzien) * PM: Schoolreglement (herzien) * ICT: Protocol Computer- & internetgebruik *De documenten Schorsing en Verwijdering en Schoolreglement moeten als onderdeel van het Schoolveiligheidsplan nog aan MT en MR aangeboden worden Ontwikkelen van visie op het gebied van relationele en seksuele vorming in ons onderwijsaanbod Er is in 2014 nog geen visie ontwikkeld op het gebied van relationele en seksuele vorming in ons onderwijsaanbod. Deze resultaatafspraak wordt overgeheveld naar Macon Vakgroep SEO & Intern begeleiding Het thema kijken naar kinderen tijdens de plenaire teamvergaderingen doorontwikkelen en zorgen voor een passend aanbod aan professionalisering daar waar nodig Op de plenaire teamvergaderingen is het volgende aan bod geweest met eventueel het volgende professionaliseringsaanbod: Hoogbegaafdheid, relatie CES principes met Dalton en het thema kijken naar kinderen. De training Breinwijzer wordt door 16 collega s bijgewoond. 5

6 1.5 Vormgeving basisondersteuning Passend onderwijs Uit de analyse van het schoolondersteuningsprofiel 2013 heeft de school de volgende ambities geformuleerd, ontwikkeling daarvan ingepland en eventueel gerealiseerd: Geformuleerde ambities Realisatie gepland op / in Vergroten niveau van afstemming van leerstof en materialen & (effectieve) instructie en verwerking, op leerlingen d.m.v. vastlegging in en uitvoering van groepsplannen Hele jaar door De IB ers zien dat het aanbod in de groepsplannen steeds beter afgestemd wordt op de behoeften van leerlingen. Punt van aandacht is nog het evalueren op eigen handelen. Vergroten kennis en kunde van leraren (met als gevolg verhogen van kwaliteit van het rekenonderwijs) door beheersing van leerlijnen in het rekenonderwijs Vergroten pedagogische, didactische, organisatorische en begeleidingscompetentie van leraren door thema Kijken naar kinderen centraal te stellen op teambijeenkomsten Realisatie van passend aanbod voor meer- en hoogbegaafden Beter benutten van ervaringsdeskundigheid van ouders Verhogen frequentie en kwaliteit van informatievoorziening naar ouders Hele jaar door, facilitering bij studiedagen PTV s PTV en afspraak voor groepsbespreking -ouderkindgesprekken -mail minimaal 1x per 2weken -Polderik is inhoudelijk aangepast Leerkrachten ontwikkelen rekenlessen MTG adhv cruciale leermomenten en gebruik makend van het handelings- en drieslagmodel. Kennis van de leerlijnen wordt zodoende vergroot. Thema s PTV: Communicatie & ouderkind-gesprekken Meer- en hoogbegaafden Trendanalyses Start met training breinwijs waar 16 collega s aan deelnemen. Er is in schooljaar gestart met een Pilot voor een Plusklas welke wekelijks plaatsvindt. Er zijn drie rondes ouderkindgesprekken geweest gestart en in november 2014 uitgebreid middels een voorbereidingsformulier (nav evaluatie punten leerkrachten en ouders) waarop de leerkracht de niveaus aangeeft en de leerling met de ouders een voorbereiding invult voor het gesprek. Voor de mailcommunicatie van leerkrachten naar ouders is een minimum frequentie afgesproken. Ook zijn er richtlijnen vastgelegd voor de inhoud. 6

7 1.6 Alle scholen werken samen aan een doorgaande lijn (basis van IKC) en waar mogelijk - binnen de vastgestelde kaders in de richting van een IKC 4. in uitvoering = Afspraken zijn vastgelegd & het functioneert in de praktijk naar tevredenheid. Kaders IKC Gemeente Oss ORGANISATIE Één management Één verantwoordingscyclus Één organisatiestructuur Gezamenlijke professionalisering Wezenlijke onderlinge afstemming van professionals Iedere dag, altijd een eindverantwoordelijke (lid MT) aanspreekbaar Is in ontwikkeling in uitvoering Opgenomen in beleidsplan INHOUD Dekkend aanbod van 0-13 Één pedagogische visie Één visie op passend onderwijs & opvang (zorg) Één inrichting van externe dienstverlening Één VVE beleid Één Kindvolgsysteem Gezamenlijk beleid op ouderparticipatie BEHEER Efficiency uit schaalgrootte Heldere verdeelsleutels voor baten & lasten Één website IKC Expertise van betrokken organisaties binnen IKC inzetten Stand van zaken t/m december: Er is frequent overleg tussen het management van Kdv De Schaepskooi, SPO, bs De Lockaert en Polderhof. Dit overleg staat vooral in het teken van de verbouwing van de dependance tot locatie van de opvang. Na de zomervakantie is deze verbouwing gestart en in de kerstvakantie is Kdv De Schaepskooi verhuisd. Wanneer SPO het gebouw zal betrekken is nog niet bekend Het team van zowel onze school als van De Lockaert heeft een kijkje genomen in het nieuwe onderkomen en kennis gemaakt met het team van De Schaepskooi. Een officiële opening volgt nog. Voor 2015 is opnieuw subsidie aangevraagd. 1.7 Vakgroep Taal Voor einde van schooljaar is er een besluit genomen in welk leerjaar er met begrijpend leesonderwijs gestart wordt en met welke methode. Informatie inwinnen bij LB leerkracht met master SEN specialisatie Begrijpend lezen Inventariseren binnen team wat huidige stand van zaken is Voorstel maken door vakgroep Taal voor eenduidige aanpak begrijpend lezen Voorstel indienen bij MT 4 Integraal Kind Centrum 7

8 Het volgende voorstel is gecommuniceerd met het team: Als resultaten technisch lezen het toelaten, wordt er begin groep 4 gestart met begrijpend lezen. In alle groepen wordt gewerkt met Nieuwsbegrip. De methode Goed Gelezen wordt alleen nog gebruikt als bronnenboek Leesbevordering in thuissituatie in brede zin van het woord. Van lekker voorlezen naar lekker zelf lezen. De leesbevordering heeft plaatsgevonden in de groepen 1/2, 3, 4 en Spelling De bestaande Spelling Polderhof-map is afgestemd op de nieuw aangeschafte methode Taal Actief versie 4. Zowel basishandleiding als handleiding Speciale spellingbegeleiding. De basishandleiding is afgestemd op Taalactief 4 De handleiding Speciale spellingbegeleiding is afgestemd op Taalactief Ontwikkelen van beleid ten aanzien van blokletters versus doorlopend handschrift in groep 3 en de gevolgen voor het technisch lezen. Ten aanzien van blokletters versus doorlopend handschrift is de volgende keuze gemaakt en met de volgende redenen: In de loop van groep 3 wordt gestart met het lopend schrift (dit is na blok 7 van VLL). Dit is later dan voorheen. In januari 2015 zal n.a.v. de cito-toetsen nagegaan worden of dit invloed heeft op de spellingsresultaten. Er is onderzoek gedaan naar het schrappen van het lopend schrift en alleen werken met blokletters. Doordat er landelijk heel wisselende meningen zijn, gaan we vooralsnog door met het aanleren van het lopend schrift. 1.8 Rekenen Beleid, communicatie en implementatie betreffende memoriseren en automatiseren binnen het rekenonderwijs Er is beleid gemaakt ten aanzien van memoriseren en automatiseren Dit beleid is uitgedragen naar het team Er is een proces ontwikkeld waardoor het geborgd wordt Ontwikkelen goed rekenonderwijs (handelings- en drieslagmodel) met de leerkracht als professional aan het roer Keuze voor methode als bronnenboek is gemaakt: De keuze voor een methode als bronnenboek wordt voor zomervakantie 2015 gemaakt zodat de implementatie in schooljaar gestart kan worden. Leerkrachten zijn gewoon om op basis van cruciale leermomenten rekenlessen te ontwikkelen: De leerkrachten hebben inmiddels veel lessen op basis van cruciale leermomenten ontwikkeld maar om te zeggen dat ze er helemaal mee vertrouwd zijn, is niet waar. Dit proces zal in 2015 vervolgd worden en is opgenomen in Macon Leerkrachten zijn gewoon om daar het handelingsmodel en drieslagmodel bij te gebruiken: Hiervoor geldt hetzelfde als voor bovenstaand punt: er is geoefend met het drieslagmodel en het handelingsmodel maar het zit nog niet in de vezels. Ook dit is opgenomen in Macon Eerste afspraken met KPC zijn gemaakt. X X X 8

9 1.9 Vakgroep Motorische ontwikkeling Screening van groep 1 op de onderdelen van de grote motoriek zodat de leerkrachten hun aanbod kunnen afstemmen op de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Screening groep 1 is gerealiseerd Aanbod is afgestemd op resultaten screening Proces van screening en realiseren aanbod is vast onderdeel geworden in onderwijsproces Aanschaf nieuwe gymmethode en implementatie in schooljaar Vakgroep Kunst & Cultuur We maken gebruik van de talenten van de leerkrachten op het gebied van de verschillende kunstdisciplines om zo het aanbod tijdens de creaochtenden te verbeteren. Een eerste crea-ochtend is geweest waarbij specialisten zijn ingezet om zo alle domeinen te laten vertegenwoordigen. De leerkracht was erbij om te observeren (dubbelleren) Later in het jaar worden deze workshops herhaald maar dat is er een actievere rol van de leerkracht. Er is een evaluatie geweest die wordt teruggekoppeld naar de kunstbalie en de vakgroep Kunst en cultuur In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de verschillende modules van de methode Moet je doen. De vakgroep Kunst & Cultuur heeft veel werk verzet en heeft met name ten aanzien van de andere resultaatdoelstellingen goede resultaten behaald. Resultaatafspraak is niet behaald en zal naar Macon 2015 doorgeschoven worden Leerkrachten weten dat kinderen op verschillende manieren leren (meervoudige intelligentie) en proberen daarom om bij bepaalde vakken de kunstdisciplines te integreren. Er is een studiedag geweest waar aangegeven is wat de meerwaarde van kunst op school is en hoe je het kunt integreren in andere vakken. We zijn bezig geweest met hoe je kunst met kinderen kunt beschouwen en hoe je erover kunt filosoferen. We werken 3 periodes met kunstobjecten van 3 verschillende kunstenaars. Het werken met kunst op school is opgenomen in het contracteringsgesprek. Er liggen mappen in het teamlokaal met achtergrondinformatie en voorbeeldlessen die je in de verschillende jaargroepen kunt gebruiken. Elke periode komt de kunstenaar op school om met de kinderen hierover in gesprek te gaan. 9

10 Opstellen van een nieuw beleidsplan Kunst en Cultuur. Het beleidsplan Kunst & Cultuur is gereed 2. PERSONEEL & ORGANISATIE Organisatie SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft, waar de uitdaging ligt bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen voorop staat. Onze kerntaak is realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen - uitgangspunt. Personeel Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft. We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën 2.1 Minimaal 1 % van het P-budget wordt gereserveerd voor professionalisering ICT en Passendonderwijs maken daar onderdeel van uit Inhoud wordt kwalitatief en kwantitatief geduid Professionalisering Begroot Certificaat/ diploma Uitputti ng Ontwikkeling 7.500,- Is lopende leerlingenondersteuning Ontwikkelingen ICT Interne deskundigheidsbevorderingn(sk BO & Polderhof) CES reis 1.500,- Overig Taal: Deskundigheidsbevor dering taalcoordinator (seminar) Rekenen: Met Sprongen vooruit (1 mdw) Professionaliseringstr aject KPC Dalton: Bijwonen daltoncongres (vakgroep Dalton) Daltonopleiding directeur 140,- 475,- 4000,- 450,- 900,- Doorgeschoven naar 2015 Is lopende Nvt Ja Nvt J 10

11 SEO: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (licentie voor team) Rots & Water training (2 collega s) ARBO: BHV herhaling EHBO herhaling Preventiemdw (interne bijeenkomst) 416,- 690,- 600,- 151,- 172,- Ja Ja Ja Nvt Nvt Stand van zaken t/m dec: Budget: ,- Exploitatie: ,- offerte t.a.v. rekentraject wordt in 2015 omgezet in opdracht. 2.2 Ziekteverzuim < 5%, Ziektefrequentie <1%. Het vastgestelde Arbo Verzuim - Reïntegratiebeleid wordt uitgevoerd 5. Streefcijfers 2014 Ambitie ziekteverzuim <4% 1,57% ziektefrequentie <1 0,94 Hoofdpunten uit analyse van verzuim & interventies: De ziektefrequentie zit iets onder de ambitie van 1 terwijl het ziekteverzuimpercentage uitzonderlijk laag is. Bij MT is bekend dat collega s aangeven met plezier te werken en dat de sfeer en de mate van collegialiteit goed is. Dit neemt niet weg dat we ons gelukkig mogen prijzen met zo n laag ziekteverzuim! 2.3 Registratie van leraren en schoolleiders in de geijkte instrumenten zijnde lerarenregister.nl en schoolleidersregister.nl Ambitie % Realisatie % Ambitie geregistreerde leraren >50% >50% 90% Geregistreerde directeuren 100% 100% 100% 3. KWALITEITSZORG SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid. De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is. Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt. Dat het de interne en externe verantwoording dient. 3.1 Eenheid in verscheidenheid: scholen brengen hun eigen profiel in beeld, geven 5 Beleidsgroep P ondersteunt kwalitatief op die plekken waar vanuit analyse van gegevens interventie nodig blijkt. 11

12 hun eerste eigen duiding bij de CES 6 principes. Het concept van onze school kenmerkt zich door de dalton-uitgangspunten: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid), samenwerking, reflectie, effectiviteit en borging. Met de volgende resultaatafspraken realiseren we een doorontwikkeling betreffende deze uitgangspunten: Vakgroep Dalton (Opnieuw) vaststellen van visie en draagkracht omtrent het formeren van minstens één 2/3 groep. Hele team is op de hoogte van de visie omtrent het formeren van een groep 2-3 Het team is op de hoogte van organisatie en functioneren van een groep 2-3. Deze visie wordt getoetst op gedragenheid door het team Als dit proces tot een verandering in de organisatie leidt, heeft de MR haar instemming gegeven Het proces is gereed voor formatie (april 2014) nvt Vakgroep Dalton De vernieuwde takenkaart groep 4 tm 8 wordt op de juiste manier gebruikt. Criteria Scan gemaakt van parallel Inzet takenwerktijd Inhoud basisstof en keuzetaken Planning vrijheid in moment waarop Keuze vrijheid in wijze van verwerking/taken Keuze vrijheid in wijze van verwerking/taken layout kaart Eventueel inventarisatie keuze/taakmaterialen Kinderen vertellen (op video) over de manier waarop zij met hun takenwerk aan het werk gaan Klassenconsultaties en collegiale visitaties geven zicht op werkwijze binnen de groep Overzicht van totaalscan gereed Vervolgstappen bepaald Themahoek is ontwikkeld en voor ingebruikname gereed De themahoek is tijdens paralleloverleg door vakgroep Dalton besproken Vakgroep Dalton Takenkaart: Er is een doorgaande lijn in taken/keuzewerk en takenkaart die aansluit op de vastgestelde werkwijze in groep 4-8 Inventarisatie verschillen en overeenkomsten takenkaarten 1 t/m 4 is gereed Ervaringen/wensen team zijn geïnventariseerd Afspraken / terminologie/symboolgebruik takenwerk in handelingswijzer zijn vastgesteld Format/lay-out is vastgelegd 6 Coalition of Essentials Schools 12

13 Matrix en Daltonwerkboek 2014 zijn bijgewerkt Vakgroep Dalton Studieplein: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van het studieplein en de themahoek Taal is ingericht MI De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de werkplekken in teamlokaal ( groepen 3 en 4), werkplekken dependance ( groepen 5) en studieplein ( groepen 6 t/m 8). De thema hoek TAAL is ontwikkeld en volop in gebruik Vakgroep Dalton Organiseren Daltonweek met Daltondag (19 mrt 2014) Activiteiten Daltonweek Koppelklassen hebben verschillende activiteiten met elkaar gedaan, minimaal twee. Powerpoint presentaties zijn geweest over dalton. Ouders hebben klassen bezocht tijdens taakwerk Rondleiding door groep 8 leerlingen aan ouders op de nationale daltondag. Participatie van kinderen Participatie van ouders Relatie met CESprincipes 3.2 Vakgroep Dalton Visitatie voorbereiden: ervoor zorgen dat alle documenten op orde zijn en voor de voorjaarsvakantie bij visiteurs zijn Documenten die aangeleverd moeten worden bij visiteurs en die op orde moeten zijn: Schoolverslag Het Dalton Matrix/werkboek: Doornemen en nagaan actualiteit Daltonwerkboek 2010 en matrix Aanpassen en uitwerken tekst Daltonwerkboek 2010 en matrix Maken foto s + filmpjes ter illustratie werkwijze Dalton Dalton werkboek wordt ter goedkeuring aangeboden aan MT Presentatie en digitale uitreiking aan team van Daltonwerkboek 2014 (inclusief matrix) Schoolplan Visitatierooster De koppeling van het profiel van onze school en de CES principes levert het volgende beeld op: De daltonvisitatie (24 april 14) heeft de volgende resultaatdoelstellingen opgeleverd: Ontwikkelen van een doorgaande lijn vwb Reflectie met als opbrengst: Reflectie als kernwaarde heeft vaste plaats in ons daltononderwijs gekregen. Het belang van reflectie wordt schoolbreed onderkend; Er is een doorgaande lijn van 1 t/m 8; Reflectie is een vaste routine geworden; Het cognitief bewustzijn bij de kinderen is door reflectie vergroot en dat is ook aantoonbaar. Deze doelstelling heeft een relatie met de CES-principes: Student-as-worker, teacher-as-coach Learning to use one s mind well Goals apply to all students Personalization 13

14 Demonstration of mastery De leerkracht nog meer dan nu een coachende, begeleidende rol laten vervullen in het leerproces van leerlingen, dan een sturende rol: leerkrachten en leerlingen hebben kennis van de leerdoelen van waaruit ze werken; leerdoelen staan op de takenkaart; leerlingen zijn in staat om steeds meer op hun eigen wijze deze leerdoelen te behalen; De leerkracht kan het leerproces van de leerling en zijn begeleidende rol hierin aantoonbaar maken (binnen de visie van gedeelde sturing). uitgangspunten van de takenkaart (basistaken, keuzetaken) worden nageleefd cq geborgd. Deze doelstelling heeft een relatie met de CES-principes: Student-as-worker, teacher-as-coach Learning to use one s mind well Goals apply to all students Personalization Demonstration of mastery A tone of decency and trust Democracy and equity De daltonleerkracht ervaart autonomie in zijn handelen: in keuzes ten aanzien van het lesaanbod, de organisatie van het onderwijs, het verantwoorden van de opbrengsten, in samenwerkingsvormen etc: Leerkrachten krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid en durven deze verantwoordelijkheid ook te nemen: Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen en leerdoelen en durven bewuste keuzes te maken (in aanbod en organisatie); Uit dialogen op diverse niveaus blijkt dat de leerkracht kan reflecteren en de leeropbrengsten goed in beeld heeft op basis van observaties cq toetsen Steeds meer vakgroepcoördinatoren en specialisten worden ingezet voor het delen van expertise en het wordt steeds meer gemeengoed bij ieder teamlid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen Deze doelstelling heeft een relatie met de CES-principes: Relatie met CES-principes: Less is more, depth over coverage Commitment to the entire school A tone of decency and rust Democracy and equity 3.3 In het afnemen van de KwaliteitsVragenLijst 2014 realiseren we de volgende ambities: ambitie Respons collega s 100% 100% Respons ouders 50% 86% Respons leerlingen 90% 98% Verbeterpunten vanuit Score 2012 Score 2013 Ambitie KVL 2013: school I- BM 7 E BM school I- BM E- BM school school I- BM E- BM Ik leer veel door op de computer te X X werken (K) De WC s worden regelmatig X X X schoongemaakt (K) Leerlingen worden uitgedaagd zich max te ontw (M) I-BM = Interne Benchmark; E-BM = Externe Benchmark 14

15 Hoofdpunten uit de analyse: Het investeren in het gebruik van de computer zowel bij leerkrachten als bij leerlingen begint zijn vruchten af te werpen. Het is echter nog maar een begin en we zien veel mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen. Prioriteit ligt bij de professionalisering van leerkrachten. We zien dat steeds meer collega s gebruik maken van ICT-workshops en van het vragenuurtje. Het sanitair is een hardnekkig issue. De toiletruimtes zijn vernieuwd en de leerlingenraad is betrokken bij de beïnvloeding van het gedrag t.a.v. het toiletgebruik. Ouders hebben t.a.v. de score in 2012 een positieve trend laten zien van 0,6 maar zijn in 2014 weer 0,1 negatiever dan in Met de invoering van het continurooster zal het sanitair frequenter schoongemaakt worden. We kunnen de conclusie trekken dat wij als management t.a.v. de uitdaging van leerlingen de lat steeds hoger aan het leggen zijn. Waren we vroeger tevreden met een differentiatie op 3 niveaus, nu willen we dat leerlingen zich zelf verantwoordelijk voelen over hun leerproces en via hun takenkaart keuzes maken. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel veel te leren en te winnen valt en dat wij heel goed op weg zijn! 3.4 Vaststellen van een communicatieplan Collega s houden ouders structureel op de hoogte van actuele zaken in de klas van hun kind. Er zijn afspraken gemaakt over de inhoud en de frequentie. Dit is geen communicatieplan maar wel een onderdeel ervan. X 4. FINANCIËN & FACILITY Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Hiertoe is het realiseren van een algemene reserve onontbeerlijk. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken. 4.1 Uitgangspunten begroting 2014 worden gerealiseerd. In 2014 krijgt iedere school een taakstellend resultaat (zie budget toedeling). Uitgangspunt vormt sluitende begroting, realiseren dotatie voor voorzieningen en afschrijvingen Begroot Uitputting Hoofdpunten uit analyse ,- M ,- Personeel: De overschrijding op salarissen/uitkeringen is conform het gemiddelde bij SKBO; Materieel: Overschrijding van 36% op leermiddelen/inventaris en apparatuur. Dit is met name te wijten aan factuur jaarbestelling Leermiddelen; Overschrijding van 39% op administratie en beheer is te wijten aan het niet begroten van Bijdrage Onderwijsbureau en een forse 8 uitputting wordt iedere vier maanden verantwoord 15

16 overschrijding van de post deskundigenadvies (inzet SORS adv groep ihkv IKC) waar een subsidie van de gemeente ( die niet begroot was) tegenover staat. M Totale baten: meer dan begroot met name veroorzaakt door: Compensatie hogere personeelskosten als gevolg van nieuwe cao IKC subsidie Totale lasten: meer dan begroot met name veroorzaakt door (onvoorziene) hogere Lonen en Salarissen. 4.2 Er wordt een invulling gegeven aan budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van het onderwijs (bijvoorbeeld een eigen budget voor de intern begeleiders, vakgroepen etc) Budget Belegd bij Realisatie Resultaat ,- Hans Kemper Minder uitgegeven dan begroot, met name door zachte winter 3.000,- Hans Kemper Conform begroting 8.968,- Hans Kemper Verdeling van posten door ons anders begroot dan dat de facturen geboekt zijn, in 2015 alle onderhoud op 1 post in MOP opgenomen. Totaal huisvestingslasten begroot , realisatie ,- Hans Kemper Zie toelichting Onderhoud ,- Femke van Sommeren ,- Femke van Sommeren 1.000,- Femke van Sommeren Conform begroting (communicerend vat met reproductie, totaal van beide CB) Conform begroting (communicerend vat met reproductie, totaal van beiden CB) Zie toelichting Onderhoud 3.500,- Femke van Sommeren Lichte overschrijding doordat we halverwege 2014 huur zijn gaan betalen voor het koffieapparaat i.p.v. bruikleen 6.143,- Luciënne Minder uitgegeven dan begroot, minder uitstapjes dan gepland. Pourrier 7.300,- Vg ICT (o.l.v. Luciënne Pourrier) en 4219 samen optellen want posten lopen door elkaar heen door anders dan begroot boeken door SKBO. In totaal begroot en gerealiseerd ,- Vg ICT (o.l.v. Luciënne Pourrier) Overschrijding bij software door grote niet begrote licentiekosten. Geen gebruik gemaakt van hardware vanuit MIR. In 2015 voornemens dat wel te doen. 600,- Vg Motorische Conform begroting ontwikkeling 2.500,- Coördinator Conform begroting Verkeer 500,- Vg Taal Conform begroting 2.000,- IB Conform begroting 4.3 Voor de volgende SKBO-ICT-richtinggevende uitspraken (dikgedrukt) hebben wij gekozen en vertalen wij in de volgende concrete resultaatafspraken. Richtinggevende uitspraak ICT SKBO De leerlingen van SKBO zijn bij het verlaten van de school in groep 8: ICTgeletterd Dat betekent voor onze school dat wij geformuleerd hebben wat wij verstaan onder ICTgeletterdheid; dat wij een passend aanbod gekozen hebben om dit te bereiken; Tablets zijn aangeschaft en worden ingezet op studieplein Er zijn 8 nieuwe tablets aangeschaft, het totaal ligt 16

17 We zetten in op professionalisering. De ICTgeletterdheid omhoog, de leraar ICT bekwaam. Het gebruik van ICT is onderwerp van discussie binnen de school. Scholen faciliteren toegang tot de digitale wereld. Parels met parels! Koplopers werken samen in een kenniskring (PLG) of expertgroep. Teach what you preach dat het aanbod start m.i.v. augustus 2014 dat wij geformuleerd hebben wat wij verstaan onder ICTbekwame leerkrachten; dat wij een passend aanbod gekozen hebben om dit te bereiken; dat de eerste resultaten zichtbaar zijn in 2014 nu op 14. Er zal in 2015 verder aandacht besteed gaan worden hoe deze tablets te integreren in goed ICT-onderwijs. Er is een nieuwe website ontwikkeld in samenwerking met ouders, waarbij iedere klas de gelegenheid heeft om in hun eigen blog te werken. Diverse interne workshops zijn gegeven door ICTvakgroep en er is een vragenuurtje ingesteld. Er wordt gebruik gemaakt van het SKBO-ICT-aanbod. De ICT-coördinator heeft de post-hbo-opleiding positief afgerond. Naast de diverse workshops is er een plan opgesteld om verdere scholing aan te bieden. Actieplan ICT Daltonschool de Polderhof is gemaakt. Beleidsplan en gedragsprotocol ICT zijn klaar en liggen ter goedkeuring bij MT. Professioneel Wifinetwerk is aangelegd. 17

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof In 2014 hebben we de vijfjaarlijkse daltonvisitatie en het vierjaarlijkse inspectiebezoek gehad. Beide officiële bezoeken hebben ons enerzijds laten zien

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid in tijden van accountability. AVS congres 2014

De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid in tijden van accountability. AVS congres 2014 De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid in tijden van accountability AVS congres 2014 Femke van Sommeren en Nora Booij, 14 maart 2014 Wat willen we met deze workshop bereiken? Inspiratie Een spiegel

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend Jaarplan maart 2017- juli 2018 In het jaarplan staan doelen voor resterend huidig schooljaar en nieuw schooljaar 2017-2018 geformuleerd. Het jaarplan is deels een afgeleide van het schoolplan 2015-2019.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RKBS De Banier. Schooljaarplan

RKBS De Banier. Schooljaarplan RKBS De Banier Schooljaarplan 2017-2018 Directeur Mw. M. Wielage Adres De Blokken 16 Plaats Zwartemeer Telefoon 0591 313193 E-Mail monique.wielage@primenius.nl Datum 3-7-2017 RKBS De Banier Schooljaarplan

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Blinkertschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool 19VX. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Actieplan Naar excellent onderwijs

Actieplan Naar excellent onderwijs Actieplan 2016-2017 Naar excellent onderwijs Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Actieplan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Rekenverbeterplan

Rekenverbeterplan Rekenverbeterplan 2010-2011 Zakelijke gegevens Naam: Jan Woudsmaschool Adres: Jaargetijden 4 Postcode: Woonplaats: 1109 AR Driemond / Amsterdam Zuidoost Brinnummer: 10RG Naam schoolbestuur: Stichting Spirit

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidie vanuit het innovatiefonds van O2A5

Aanvraag voor subsidie vanuit het innovatiefonds van O2A5 Aanvraag voor subsidie vanuit het innovatiefonds van O2A5 4 maart 2015 1. Project SlimFit Dit is een aanvraag voor een bijdrage vanuit het Innovatiefonds gedurende 2 schooljaren om het project SlimFit

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie