Algemene voorwaarden Campingpark De Vuurkuil B.V. Geldende voor het jaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Campingpark De Vuurkuil B.V. Geldende voor het jaar 2015"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Campingpark De Vuurkuil B.V. Geldende voor het jaar 2015 Bijlage huurcontract Iedere huurder van een kavel/huisje of caravan is gehouden tot naleving van het parkreglement, onder meer inhoudende: 1. de privacy en de rust van de andere eigenaren/huurders van het park te respecteren, met dien verstande dat iedere kaveleigenaar of huurder gehouden is zorg te dragen voor de volledige rust op het terrein tussen uur en 8.00 uur; 2. Iedere huurder dient te voorkomen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag, zowel van hemzelf als van diegenen (bezoekers)voor wie hij of zij verantwoordelijk is; VERKEER 3. Verkeer op het park met een motorvoertuig (geldt ook voor bromfietsen en scooters) is uitsluitend toegestaan tussen 8.00 uur en uur. Buiten genoemde tijden wordt u verzocht uw motorvoertuig aan de weg te parkeren of aan de hand mee te nemen. De maximale snelheid bedraagt 5 kilometer per uur; Voor de toegangscontrolezender betaalt u 55,- aanschaf inclus. 21% BTW. Dit is een koopzender. Vervanging van batterijen is voor eigen kosten. Wij verlenen geen garantie op de zender. Bij vertrek kunt u de zender inleveren op kantoor tegen nader overeen te komen vergoeding. 4. Het is verboden auto s of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren op de wegen en algemene terreingedeelten van het park; 5. Per kavel mag maximaal ÉÉN auto worden geparkeerd. Eventuele parkeerplaats op een kavel dient door de kavelhuurder zelf te worden aangelegd. Bij twee auto s dient de 2 e auto naast de boerderij te worden geparkeerd. Kosten hiervoor zijn 150,00 per jaar. U ontvangt hiervoor een aparte nota. Het is niet toegestaan met de tweede auto over het terrein te rijden. Dit om onnodige overlast te voorkomen. 6. Boten, trailers, caravans en aanhangers mogen niet op het parkeerterrein of op andere plaatsen worden geparkeerd; 7. Het is niet toegestaan op het park auto s of andere gemotoriseerde voertuigen te repareren of olie te verversen; 8. Binnen het park is, rijden op een bromfiets met ingeschakelde motor toegestaan, fietsen en bromfietsen dienen uit het zicht vanaf de weg te worden opgeborgen; 9. Voorgenomen vrachtvervoer of toelaten van enig bedrijf of wagens boven éénduizend kilogram moet vooraf worden gemeld bij de eigenaar of diens rechtsopvolger; VERKOOP 10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, mag een kavelgebruiker zijn kavel met wat zich daarop bevindt geheel noch gedeeltelijk vervreemden, belasten met zakelijke rechten, uitgezonderd met hypotheek, voor het vestigen waarvan geen toestemming is vereist, verhuren of op andere wijze in gebruik afstaan; De door het chaletpark te stellen voorwaarden kunnen uitsluitend betrekking hebben op personen, van wie bij de eigenaar of diens rechtsopvolger gegronde vrees bestaat, dat deze voordeel wensen te verkrijgen met het oogmerk van speculatie en voorts met betrekking tot personen, van wie gevreesd wordt dat zij de bestemming, de naam en faam van het park, waarvan de betreffende kavel /huisje, caravan deel uitmaakt, in gevaar of diskrediet brengen, of dat zij wensen te verkrijgen met de bedoeling de gestichte of te stichten opstallen te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met van overheidsweg gestelde regels; eventuele verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Bij verkoop van uw chalet bedraagt de verkoopprovisie 6% exclusief 21% BTW. Afwijkingen hierop komen voor. Dit zal u dan ook schriftelijk worden meegedeeld. Aan- en afsluitkosten nieuwe eigenaar(s) bedragen 350,- exclusief 21% btw. Bij oplevering van de kavel dient u vooraf een borg van 1500,- te voldoen. Voldoet de oplevering aan de vooraf gemaakte afspraken, dan ontvangt u de borg retour. Overdracht dient te allen tijde te geschieden op kantoor ongeacht of u de chalet zelf verkoopt of niet.

2 AFVAL 11. Het deponeren van huisvuil anders dan in de daarvoor bestemde afvalcontainers; elk ander vuil, chemisch afval (zoals onder andere lege verfblikken, accu s, batterijen en verdelgingsmiddelen en grofvuil mogen niet in de afvalcontainers worden gedeponeerd, maar dienen door de huurder of diens rechtsopvolger naar de gemeentelijke openbare plaatsen gebracht te worden. Glas kan in de glascontainer. 12. Papier en karton dient in de papiercontainer te worden gedeponeerd; 13. Tuinafval niet in de vuilniscontainer, maar naast de container in de daarvoor bestemde bak. Snoeihout in gebundelde bossen van één honderd centimeter (100cm) lengte naast de container. Gelieve geen plastic bloempotten of ander plastic in het groenafval; 14. Oud ijzerbak: alleen schoon ijzer (dus maak het ijzer schoon!), geen hout of plastic of ander afval in deze bak. Wilt u hier mede op toezien ook voor andere gasten. BEZOEK 15. Bezoekers dient men te melden aan kantoor voor s avonds. Overnachtingen van bezoekers kost 4.50 p.p. per nacht. Bezoek overdag is 1,50 p.p. Met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar. Deze zijn gratis. Het is mogelijk om het bezoek af te kopen. Voor 50,- per jaar kunt u het gehele jaar onbeperkt bezoek ontvangen. Dit geldt uitsluitend voor bezoekers die niet blijven overnachten. Bezoekers parkeren de auto langs de weg en niet op het terrein. Indien men toch wilt parkeren op het terrein dan zijn de kosten hiervoor 3,00 per dag. Voor invaliden geldt na overleg een uitzondering. De Directie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, voor het zoek raken van en geleden schade aan goederen en of personen welke zich op het terrein voordoen. ONDERHOUD KAVEL 16. De kavelgebruiker dient zijn kavel met wat zich daarop bevindt goed te onderhouden; bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden met het aanzien van het park; na het betrekken van het nieuwe kavel dient binnen drie (3) maanden een tuin aangelegd te zijn; 17. Het is verboden bomen en struiken weg te halen of te vernielen zonder toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger; 18. Het plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met goedkeuring van de eigenaar of diens rechtsopvolger plaatsvinden; afscheidingen, heggen en struiken mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan twee (2) meter, met dien verstande dat afscheidingen, heggen en struiken aan de zijde van een weg, algemene parkeerplaats of overig algemeen terreingedeelte in het park nimmer hoger mogen zijn dan tachtig (80) centimeter; de eigenaar of diens rechtsopvolger kan nadere aanwijzingen geven wat betreft de hoogte en onderhoud van afscheidingen, heggen en struiken; de tuinen dienen voor 1 oktober winterklaar gemaakt te worden; 19. Het plaatsen van schuurtjes en andere opstallen alsmede het uitvoeren van verbouwingen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger en zulks onverminderd de van overheidswege gestelde regels. Er is tevens een vergunning nodig voor het plaatsen van schuurtjes. Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de gemeente. 20. Het aanbrengen van versieringen en ornamenten aan bebouwing en tuinen dient te geschieden in overleg met de eigenaar of diens rechtsopvolger; NUTSVOORZIENINGEN 21. Gebruikers van een kavel zijn verplicht om het opnemen van de meterstanden van elektra en water en dergelijke mogelijk te maken. Indien men zelf de meters opneemt, gelieve de standen voor eind november doorgeven. Beschikt u over dan graag per mail de standen doorgeven.

3 22. Kosten, verbonden aan aansluiting van de kabel op het elektriciteitsnet, waterleidingnet en/of andere nutsbedrijf voorziening, alsmede de kosten van verbruik, waaronder begrepen de abonnement- en/of vastrechtkosten, zijn voor rekening van de kavelhuurder; 23. De kavelgebruiker en zijn rechtsopvolger onder welke titel dan ook, moeten gedogen, dat op, in, aan of boven de grond of de bebouwde palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpleidingen en sectiekasten van gas-,water-,elektriciteit-,telefoon- en andere nutsbedrijven worden aangebracht, gehouden en onderhouden; 24. De plaatsing van bebouwing op het verkochte en de aansluiting daarvan (nuts)voorzieningen; Al hetgeen ter zake van die (nuts)voorzieningen in, op of boven het verkochte is aangebracht dient bevestigd te blijven. Het is de gebruiker van de kavel niet toegestaan aan een dergelijke voorziening enige verandering aan te brengen, ook niet voor het eigen verbruik van gas, water of elektriciteit dan wel de ontvangst van televisiesignalen; 25. De kavelhuurder en gebruiker is verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen veroorzaken aan de bedoelde (nuts)voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de schade aan de sub bedoelde zaken, welke eigenaar of diens rechtsopvolger in de eigendom van het park noodzakelijk acht. ALGEMEEN 26. Sociale normen en waarden: (verbod, gebod) Het gebruik van televisie, audio- en videoapparatuur, zodanig dat geluid buiten de kavel hoorbaar is; en hierdoor hinder veroorzaakt bij anderen. De wegen, algemene parkeerplaatsen en overige algemene terreingedeelten te gebruiken voor activiteiten die hinder of ongemak veroorzaken; Reclame te maken door middel van borden; affiches en dergelijke; het plaatsen van een bord ten behoeve van verkoop van een kavel is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger; Door gedrag of handelingen aanstoot te geven, of de veiligheid en rust van anderen in gevaar te brengen; Buiten wasgoed te drogen vanaf zondag 8.00 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur daarop volgend; waslijnen zijn niet toegestaan; wel een droogrek of droogmolen, welke na gebruik direct dienen te worden opgeruimd; Voor uur na uur, alsmede op zon- en feestdagen gebruik te maken van een geluidshinder veroorzakende apparatuur dan wel gereedschappen; Gevaarlijke stoffen, olietanks en meerdere gasflessen op de kavel te hebben; Bij barbecues en vuurkorven dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten; barbecues en vuurkorven kunnen door de eigenaar of diens rechtsopvolger worden verboden om hem motiverende redenen; open vuren zijn niet toegestaan; Het is verboden op of vanuit de kavel een beroep, een bedrijf of handel uit te oefenen; 27. Het is niet toegestaan kleine huisdieren te houden, indien wel dan alleen onder voorwaarde in overleg, mits deze op geen enkele wijze hinder veroorzaken, zulks met een maximum van twee dieren per kavel; HONDEN: buiten de kavel dienen honden aangelijnd te zijn, honden dienen buiten het park te worden uitgelaten; katten dienen op de kavel van de kavelgebruiker te blijven. Kosten per hond bedragen 75,- per jaar. Wij hanteren een max. van twee honden per klant. Bezoek met honden hebben geen toegang tot het terrein. 28. Het plaatsen van ontvangst- en zendapparatuur is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger. Elektrische en overige infrastructuur aansluitingen kunnen slechts in overleg worden aangebracht met de eigenaar of diens rechtsopvolger;

4 29. Om gebruik te maken van internet, is er een modem te verkrijgen bij de eigenaar van het park. Kosten hiervoor bedragen 155,- (inclus. 21% BTW). Bij vertrek, kunt u de modem inleveren en wordt er getest of de modem nog werkt. Het eerste jaar wordt er 25% afgeschreven op een (nog werkende) modem, het tweede jaar 50% en het derde jaar 75%. 30. De oppervlakte van een nieuw te plaatsen chalet of andere verblijfsruimte dient in overeenstemming te zijn met de gemeentelijke bepalingen daaromtrent; 31. De eigenaar of diens rechtsopvolger zal ten behoeve van de kavelgebruikers werkzaamheden en diensten verrichten, al dan niet in eigen beheer, met betrekking tot het recreatieoord en het gebruik van de verkochte kavel. Deze werkzaamheden en diensten bestaan uitsluitend uit het vrijhouden van de wegen, algemene parkeerplaatsen en overige algemene terreingedeelten van het park, het algemeen toezicht op het park, de verlichting van de wegen en het gebruik van de aanwezige faciliteiten, behorende tot het recreatieoord Campingpark Hulshorst de Vuurkuil B.V. Als tegenprestatie voor het gebruik en de verleende diensten is een vergoeding in de vorm van huur verschuldigd. Deze huur zal worden gewijzigd indien op het moment van de berekening van het bedrag blijkt dat het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor alle huishoudens (normaal), op basis van 1995=100, vergeleken met dat cijfer op het tijdstip van het de jaarlijkse huur factuur is gewijzigd, waarna gemeld bedrag zal worden gewijzigd tot het bedrag, dat wordt verkregen door het dan bestaande bedrag te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller word gevormd door het genoemde indexcijfer op de eerste januari van het jaar waarin de herziening plaatsvindt de en de noemer door het gemelde indexcijfer zoals het bestond op het tijdstip van het passeren van deze factuur respectievelijk ten tijde van de laatste vaststelling van het bedrag. Gemeld indexcijfer is of wordt bekend gemaakt door het Centraal Bureau s- Gravenhage of indien het Bureau niet meer bestaat, door een soortgelijke instantie. Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek te eniger tijd overgaan tot publicatie van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie op en meer recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De noodzakelijke werkzaamheden die van overheidswege of van de zijde van de nutsbedrijven worden voorgeschreven, zullen door de eigenaar of diens rechtsopvolger (of de door hem aan te wijzen vertegenwoordiger) worden uitgevoerd en kunnen aan de gebruikers van de kavels in het recreatieoord extra in rekening worden gebracht; 32. De kavelhuurders, zijn verplicht de grond uitsluitend te bestemmen voor het daarop (doen) houden van de bewoning overeenkomstig een door de eigenaar of diens rechtsopvolger goedgekeurd model en voorts als hiervoor omschreven onder lid 1 letter s; 33. De huurder is ermede bekend, dat de op de kavel te plaatsen bebouwing uitsluitend voor semipermanente bewoning dient te worden gebruikt, waarbij de regels van overheidswege in acht dienen te worden genomen voor het heden en in de toekomst, hetgeen thans inhoudt dat de huurder zijn hoofdverblijf elders moet hebben; op grond daarvan is permanente bewoning derhalve niet toegestaan; mocht om welke reden dan ook van overheidswege toch goedkeuring voor permanente bewoning worden gegeven, dan heeft de huurder en/of zijn rechtsopvolger onder welke titel ook, daartoe vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar en gemeente nodig die daaraan voorwaarden kan verbinden; 34. De huurder en zijn rechtsopvolger onder welke titel dan ook, zijn verplicht bedoelde bebouwing, op zijn kosten, steeds te houden in overeenstemming met, casu qua aan te passen, aan de eisen, welke dienaangaande zijn of in de toekomst zullen worden gesteld door de publiekrechtelijke rechtspersoon; de gemeente Nunspeet en/of andere bevoegde instanties; 35. Wijziging van exterieur van de bebouwing, hetzij qua kleur, hetzij qua vormgeving, alsmede vervanging van de bebouwing zal slechts mogen geschieden van vooraf gekregen schriftelijke toestemming van de eigenaar of diens rechtsopvolger;

5 36. Indien de kavelhuurder nalatig is of blijft te voldoen aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in deze genoemde bepalingen, verbeurt hij na mondelinge en schriftelijke aanzegging ten behoeve van de eigenaar, respectievelijk diens opvolger in de eigendom, een onmiddellijk opeisbare dagboete groot twee honderd vijftig euro ( 250) voor elke dag, dat de verboden toestand casu quo overtreding voortduurt; één en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd het recht op schadevergoeding voor de gelardeerde. De boete moet worden betaald binnen tien (10) dagen, nadat de eigenaar of diens rechtsopvolger de huurder van de desbetreffende kavel van de overtreding bij aangetekend schrijven heeft kennis gegeven. Betaling kan bij verboden toestanden achterwege blijven, indien binnen achtenveertig (48) uur voor de opheffing van de overtreding is gezorgd, zulks ter beoordeling aan de eigenaar of diens rechtsopvolger; Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de eigenaar of diens rechtsopvolger gerechtigd bij overtreding of niet nakoming van deze verplichtingen of tot herstel van hetgeen in strijd met bedoelde verplichting is verricht door of vanwege de kavelhuurder op kosten van de kavelhuurder te doen nakomen of uitvoeren.

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Dit reglement geldt voor alle gasten die op de camping verblijven. 1. Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark

Nadere informatie

TERREINREGLEMENT BIJ HET "BERGALOWPARK DE LUTTENBERG TWEEDE FASE"

TERREINREGLEMENT BIJ HET BERGALOWPARK DE LUTTENBERG TWEEDE FASE TERREINREGLEMENT BIJ HET "BERGALOWPARK DE LUTTENBERG TWEEDE FASE" De ondergetekenden: 1. Leonardus Theodorus Maria Kempers, kantooradres Rijnbandijk 20 te 4021 GH Maurik, gemeente Buren (Gelderland), geboren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6.

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren en verkopen. 6. Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren en verkopen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10. Huisvuil 11.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen

Inhoudsopgave. 1. Algemene regels. 2. Voertuigen en betreden van de camping. 4. Regels voor bezoekers. 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen Inhoudsopgave 1. Algemene regels 2. Voertuigen en betreden van de camping 3. Huisdieren 4. Regels voor bezoekers 5. Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen 6. Bouwvoorschriften 7. Gas 8. Stroom 9. Water 10.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Artikel 1 (verplichting tot tijdige aktepassering) a. De akte van overdracht van het te verkopen industrieterrein, hierna ook genoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

Te koop. Driebelterweg 2-25 te Markelo.

Te koop. Driebelterweg 2-25 te Markelo. Te koop Driebelterweg 2-25 te Markelo. Te koop Markelo (gemeente Hof van Twente): In het buitengebied van Markelo (het dorp tussen de 5 Heuvels) bieden wij te koop aan een levensloopbestendige RECREATIEBUNGALOW

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Chaletpark Kempenbos Dit Huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de Recronvoorwaarden. (Zie art 2.7 van de Recronvoorwaarden) Het betreft de Recronvoorwaarden die per 01-01-2008

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51247/102 14-12-2006 11:02

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51247/102 14-12-2006 11:02 Blad 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN/PARKREGLEMENT@ Heden, veertien december tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Maarten Doede Gillen, notaris gevestigd te Nunspeet: 1. de heer Cornelis Wajer, wonende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Algemene voorwaarden Sportvelden Sport en Welzijn Ridderkerk Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. ARTIKEL 1 Bestemming Gebruik

Nadere informatie

CONCEPT BEHEEROVEREENKOMST

CONCEPT BEHEEROVEREENKOMST CONCEPT BEHEEROVEREENKOMST (Recreatiewoning: ) De ondergetekenden: 1. VAKANTIEPARK DE GROENE WEIDE B.V., Mariapolderseweg 1, 4493 PH Kamperland, ten deze vertegenwoordigd door H.J. van Koeveringe, hierna:

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos. 2.012 Artikel 1. Nakomen voorschriften en verordeningen overheid. De leden houden zich aan de voorschriften en de verordeningen

Nadere informatie

Caravanstalling De Snor

Caravanstalling De Snor Caravanstalling De Snor Voorwoord Familie Dirksen is per augustus 2013 in het bezit van caravanstalling De Snor. Deze bevindt zich op het Landgoed De Snor te Dodewaard. De naam van dit landgoed stamt al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - MODEL 01

ALGEMENE VOORWAARDEN - MODEL 01 ALGEMENE VOORWAARDEN - MODEL 01 Algemene voorwaarden voor in gebruik geven van SPORTVELDEN Artikel 1 Het gehuurde, bestemming Gebruiknemer is bekend met het door haar in gebruik gegeven sportcomplex en

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

PARKREGLEMENT LANDGOED KERKENDEL

PARKREGLEMENT LANDGOED KERKENDEL PARKREGLEMENT LANDGOED KERKENDEL In dit parkreglement wordt verstaan onder: - Het Park: Landgoed Kerkendel aan de Kerkendelweg 49 te Kootwijk, met daartoe behorende straten, paden, kavels en verdere voorzieningen.

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1

HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1 duth-r 10 V VALKEN S WA A R D Pagina 1 van 4 HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1 De onder etekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Valkenswaard, gevestigd aan De Hofnar 15 te

Nadere informatie

2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS Versie

2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS Versie 2. 3. PARKREGLEMENT MAASPARK BOSCHMOLENPLAS 1. Het parkreglement heeft tot doel de regels van de Vereniging van Eigenaars van Maaspark Boschmolenplas, hierna te noemen Vereniging van Eigenaars, ordelijk

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

de gemeente Hof van Twente;

de gemeente Hof van Twente; Gemeente Hof van Twente Algemene huurvoorwaarden genot van de jacht Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: Gemeente: huurder: huurovereenkomst: voorwaarden: jachtperceel:

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. April 2017

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. April 2017 De ASL (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de ASL) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje

Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje Algemene voorwaarden Chaletpark 't Werdje 1.Toepassing algemene voorwaarden chaletverhuur 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten welke, direct of indirect, worden

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

TE KOOP. Valtherweg 36-209, EXLOO. Vraagprijs 59.000 k.k.

TE KOOP. Valtherweg 36-209, EXLOO. Vraagprijs 59.000 k.k. TE KOOP Valtherweg 36-209, EXLOO Royale bouwkavel aan de rand van het park gelegen, op loopafstand van o.a. een natuurgebied, hippisch centrum en golfbaan. De totale oppervlakte is 1738 m2 en heeft recreatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Bijlage lasten en beperkingen d.d A. Te vestigen erfdienstbaarheden

Bijlage lasten en beperkingen d.d A. Te vestigen erfdienstbaarheden Holtman notarissen - 1-868733 Bijlage lasten en beperkingen d.d. 27-9-2018 Beknopte bijlage bij de koopovereenkomst betreffende lasten en beperkingen betreffende 24 woningen in het plan Koningskwartier

Nadere informatie

TE KOOP ,- k.k. Amazonedreef 32A CB, Utrecht. 15m2

TE KOOP ,- k.k. Amazonedreef 32A CB, Utrecht. 15m2 TE KOOP 20.000,- k.k. Amazonedreef 32A 3563 CB, Utrecht 15m2 Parkeergarage 0 kamers WONINGOMSCHRIJVING Altijd al je auto, motor of aanhangwagen droog en veilig willen stallen? Of heb je aardig wat spullen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Aanvullend parkreglement Duynparc Soest voor Kampeerplaatsen en chalet/recreatieverblijf voor lange duur

Aanvullend parkreglement Duynparc Soest voor Kampeerplaatsen en chalet/recreatieverblijf voor lange duur Aanvullend parkreglement Duynparc Soest voor Kampeerplaatsen en chalet/recreatieverblijf voor lange duur Duynparc Soest is de handelsnaam van Allurepark de Batterijen bv Inhoudsopgave 1. Verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Park Reglement 3 okt 2015 Recreatiepark De Friese Wadden Pagina: 2/8

Inhoudsopgave. Park Reglement 3 okt 2015 Recreatiepark De Friese Wadden Pagina: 2/8 Park Reglement 3 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoud Pagina Algemeen 3 Definities 3 Artikel 1. Aansprakelijkheid 4 Artikel 2. Werkend reglement 4 Artikel 3. Huishoudelijk afval 4 Artikel 4. Vervuiling en

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Stichting Hammerhoes Schuttersveld/ Kleikoelen. ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes

Stichting Hammerhoes Schuttersveld/ Kleikoelen. ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes ALGEMENE VOORWAARDEN voor huur / gebruik ruimten Hammerhoes 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de huur van ruimten, bijbehorende

Nadere informatie

camping-informatie V-1-2016

camping-informatie V-1-2016 V-1-2016 camping-informatie Aankomst en vertrek Door inschrijving als gast wordt u geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, het parkreglement en de kosten voor uw verblijf. Het parkreglement is

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

Bijlage lasten en beperkingen

Bijlage lasten en beperkingen 1 D126926/EQ/CRU Project Eilanden van Sion, Eiland De Oevers (deelplan 19A Eilanden van Sion) te Rijswijk conceptversie d.d.: 16-12-2016 Bijlage lasten en beperkingen KEUR DELFLAND VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP

Nadere informatie

EXTRA KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF MANDELIGHEDEN VOORMALIGE BIOSCOOP LUMIÉRE TE MAASTRICHT

EXTRA KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF MANDELIGHEDEN VOORMALIGE BIOSCOOP LUMIÉRE TE MAASTRICHT blad - 1 - Huenges Wajer & Joosten Notarissen ONTWERP d.d. 18 juli 2017 Wethouder Vrankenstraat 21 Postbus 4105 6202 PA Maastricht Tel.: 043 3509950 Fax.: 043 3615824 Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn

PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn Eigenaar: Dhr. T. Maas en Mevr. D. Maas. Bereikbaarheid: Tel: 06-53798020 Email: info@campingdeeenhoorn.nl Website: www.campingdeeenhoorn.nl Intercom: Naast de ingang

Nadere informatie

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden:

Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Algemene gedragsregels 2013 Kampeerterrein De Lievelinge te Vuren Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden: Aankomst/vertrek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur chalets

Algemene voorwaarden verhuur chalets Algemene voorwaarden verhuur chalets Wij heten u van harte welkom onze camping. Wij willen uw verblijf graag naar wens maken. Hiervoor vragen wij ook uw medewerking. Uiteraard kan de camping niet zonder

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer..

Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer.. Gehuurde Huurder Ingangsdatum Toelichting Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer.. Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst Parkeerplaats. Artikel 1 Parkeerplaats en toegangspas

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Kadastraal bericht object

Kadastraal bericht object Kadastraal bericht object Page 1 of 3 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities 1. De NFG : De Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (kort: NFG), gevestigd te Assen, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54322553.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam

Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein Buitenweistraat te Hardinxveld-Giessendam Parkeerplaatsnummer: XX Ondergetekenden, de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gevestigd Raadhuisplein 1, 3371 AS te Hardinxveld-

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE De openingstijden van de receptie worden bekend gemaakt op het bord bij de receptie. REGLEMENT CARAVANPARK DE VISOTTER Voor een prettig verblijf en om eventuele misverstanden te voorkomen, verzoek ik u vriendelijk om de in dit reglement vermelde punten na te leven. Bij het niet naleven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014

Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014 Definities Het NIP: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Instituut

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN I. Recreatieplan Ketelhaven In voormelde akte van eigendomsverkrijging door Propinter zijn onder meer de navolgende bijzondere bepalingen opgenomen, welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Nieuwbouw Roggemole 8 1 t/m 18. Informatie over verkoop:

Nieuwbouw Roggemole 8 1 t/m 18. Informatie over verkoop: Nieuwbouw Roggemole 8 1 t/m 18 Informatie over verkoop: Decotec Totaal Techniek Tel: 06-52315120 www.decotec.nl info@decotec.nl Dam Groep Lemmer BV Tel: 06-53452124 www.damgroeplemmer.nl info@damgroeplemmer.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT. Algemeen

HAVENREGLEMENT. Algemeen HAVENREGLEMENT Algemeen Artikel 1 Het havenreglement wordt vastgesteld door een algemene leden vergadering en zal alles wat het gebruik van de haven betreft regelen. Dit haven reglement mag gewijzigd worden

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW De ondergetekenden: 1. nemen het volgende in aanmerking: 1. Het gehuurde wordt casco door Verhuurder aan Huurder opgeleverd.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden vakantiehuisverhuur

Algemene huurvoorwaarden vakantiehuisverhuur Algemene huurvoorwaarden vakantiehuisverhuur Begripsbepalingen 1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt. 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen

Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Algemeen Met ingang van seizoen 2005 heeft WSV De Gouden Ham het beheer over een loods. De loods als zodanig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMEEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMEEN Jaap Bijzerweg 19 3446 CR Woerden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 0348-753 743 info@ideaonline.nl www.ideaonline I ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene parkeervoorwaarden

Algemene parkeervoorwaarden Algemene parkeervoorwaarden Gehuurde Parkeerplaats of Garagebox Huurder Ingangsdatum Toelichting Deze voorwaarden maken deel uit van de Huurovereenkomst Artikel 1 Parkeerplaats en toegangspas 1.1 Ymere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden La Lègerie

Algemene voorwaarden La Lègerie Algemene voorwaarden La Lègerie 1. Boekingen La Legèrie neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. La Lègerie behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen

Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen Fudura B.V. 2017 Artikel 1 Definities Huurder de partij met wie Fudura B.V. een Huurovereenkomst sluit. Verhuurder Fudura B.V., onderdeel van Enexis Groep

Nadere informatie

Bouwreglement. Artikel 1 Opstallen. Artikel 2 Bouwvergunning. Artikel 3 Bebouwing

Bouwreglement. Artikel 1 Opstallen. Artikel 2 Bouwvergunning. Artikel 3 Bebouwing Bouwreglement Artikel 1 Opstallen Onder opstallen in de zin van dit reglement worden verstaan al wat langere tijd op of in de grond is geplaatst of gebouwd, zoals tuinhuisjes, schuurtjes, broeikassen en

Nadere informatie