Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen"

Transcriptie

1 A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer , handel drijvende onder de benaming The CRM Warehouse de Klant : de natuurlijke of rechtspersoon die als klant contracteert met CRM Warehouse Algemene Voorwaarden huidige algemene voorwaarden van CRM Warehouse, inbegrepen in geval van domein-, site-, server of applicatiehosting - de voorwaarden geldig voor domein-, site-, server of applicatiehosting A.2 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk voor alle producten en diensten die aangeboden worden door CRM Warehouse en hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien de bestelling/opdracht en/of algemene voorwaarden van de Klant andersluidende bepalingen zouden inhouden. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan CRM Warehouse. A.3 Totstandkoming van de overeenkomst gebruik van software en hardware A.3.1 CRM Warehouse is slechts gebonden na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de Klant. De Klant erkent door het plaatsen van een bestelling/opdracht door CRM Warehouse voorafgaand voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software en hardware teneinde hem toe te laten op eigen risico de geschiktheid hiervan en de verenigbaarheid van de systemen na te gaan en te beoordelen. A.3.2 De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door CRM Warehouse wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de Klant in licentie wordt gegeven, zullen door de Klant worden nageleefd. De Klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij enkel een licentie verwerft op de software, zonder enig eigendomsrecht. De Klant mag onder geen enkel beding de software afstaan, in concessie geven, verpanden of op enigerlei wijze bezwaren met een zakelijk recht. 1

2 De Klant zal de eigendomsvermeldingen op de programma's en gebruikshandleidingen in goede staat onderhouden, en erop toezien dat de vertrouwelijkheid van de software wordt geëerbiedigd. De Klant zal CRM Warehouse vrijwaren zowel in hoofdsom als in intresten en kosten voor de gevolgen van elke eventuele inbreuk op deze voorwaarden. A.4 Leverings- en/of uitvoeringstermijnen De door CRM Warehouse opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de bestelde goederen ter beschikking van de Klant gesteld in de lokalen van CRM Warehouse, waar de levering wordt verondersteld plaats te vinden. Eventuele transport - en verplaatsingskosten zijn steeds voor rekening van de Klant. De overdracht van de risico s van CRM Warehouse naar de Klant heeft in ieder geval plaats vanaf het moment dat de goederen de lokalen van CRM Warehouse verlaten. A.5 Prijzen De prijzen die CRM Warehouse in haar offerte meedeelt zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door CRM Warehouse meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren, zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief wettelijke feestdagen. A.6 Facturatie Klachten - Betaling A.6.1 De Klant zal de goederen bij ontvangst/afhaling en de diensten bij levering inspecteren op hun mogelijke non-conformiteit en/of gebreken. Klachten in dit verband dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekende post ter kennis te worden gebracht van CRM Warehouse, bij gebreke waarvan de goederen en diensten als aanvaard worden beschouwd. Een eventuele vordering op basis van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee weken na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering conform artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering dient in ieder geval, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen het jaar na de levering van de goederen en diensten in kwestie. A.6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen van CRM Warehouse betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangevoerd om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan protest van een factuur per aangetekend schrijven binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten. 2

3 De betalingen worden gedaan te Mechelen (België). Elk bedrag dat niet tijdig aan CRM Warehouse betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag (met een minimum van 100), evenals met een conventionele nalatigheidsintrest van 8 % per jaar op het verschuldigde bedrag. De niet tijdige betaling van één bedrag aan CRM Warehouse heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat alle openstaande niet-vervallen bedragen verschuldigd door de betrokken Klant onmiddellijk integraal opeisbaar worden en dat CRM Warehouse - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt - het recht heeft elke verdere levering aan en/of prestatie voor de betrokken Klant op te schorten tot dat deze laatste alle openstaande bedragen (inclusief intresten en schadebeding) aangezuiverd heeft. Dit schorsingsrecht in hoofde van CRM Warehouse bestaat bij elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, alsook elke handeling van de Klant die op ernstige wijze het imago en de reputatie van CRM Warehouse benadeelt. Bij niet-tijdige betaling behoudt CRM Warehouse zich bovendien van rechtswege het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de betrokken overeenkomsten te ontbinden in het nadeel van de Klant. Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil tot ontbinding bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending. De Klant zal van rechtswege gehouden zijn CRM Warehouse volledig te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die door CRM Warehouse geleden wordt bij ontbinding van een overeenkomst door CRM Warehouse of ingeval van éénzijdige verbreking van een overeenkomst door de Klant. A.6.3 De geleverde goederen blijven van rechtswege de volledige eigendom van CRM Warehouse tot ontvangst door deze laatste van de integrale prijs van de betrokken goederen, eventueel verhoogd met de toepasselijke intresten, schadevergoedingen en kosten. De Klant verbindt zich er toe CRM Warehouse in staat te stellen weer bezit te nemen van de nietbetaalde goederen en haar werknemers toegang tot zijn lokalen te verlenen om deze weg te halen. De Klant verbindt er zich op straffe van schadeloosstelling tevens toe CRM Warehouse op de hoogte te brengen van elk beslag op de goederen wanneer deze nog niet volledig zouden zijn betaald. De geleverde goederen kunnen, zolang het eigendomsvoorbehoud van CRM Warehouse van toepassing blijft, door de Klant nooit aangewend worden als pand of borg voor een schuldvordering van derden. A.7 (Omvang) aansprakelijkheid van CRM Warehouse A.7.1. CRM Warehouse is niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade tengevolge van tekortkoming in de naleving van haar verplichtingen, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde. Daarnaast is CRM Warehouse, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde, eveneens niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. 3

4 Met onrechtstreekse of gevolgschade wordt onder andere maar niet beperkt bedoeld financiële of commerciële verliezen, het verlies van gegevens of investeringen, verlies van klanten, verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant, verlies van goodwill, imagoschade, administratieve kosten en de vertraging of onderbreking van de activiteit van de Klant of een derde partij, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een verzuim, een fout of een onachtzaamheid van CRM Warehouse, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers. Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde algemene bepalingen, kan CRM Warehouse op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, documentatie en instructies van CRM Warehouse. De Klant zal CRM Warehouse te allen tijde vrijwaren tegen alle desbetreffende aanspraken van derden en dit zowel in hoofdsom als in intresten en kosten. A.7.2 De aansprakelijkheid van CRM Warehouse is in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten alleszins beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van de Klant en van derden en (ii) hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks ontstaan zijn door een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, met een maximum per gebeurtenis (schadegeval) gelijk aan het totale bedrag dat aan de Klant door CRM Warehouse gefactureerd werd voor verkoop en levering van goederen en diensten die in rechtsreeks verband staan met het schadegeval, waarbij een reeks van samenhangende en/of met elkaar verband houdende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van CRM Warehouse is ook uitgesloten voor alle andere schade ontstaan uit en/of verband houdende met een fout (inclusief zware of opzettelijke fout) begaan tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst, waaronder o.a. indirecte of gevolgschade (zoals o.a. winstderving, gemiste kansen) en immateriële schade (zoals o.m. morele schade), ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid van ontstaan en de omvang van de schade. De Klant vrijwaart CRM Warehouse voor alle desbetreffende aanspraken van derden, waaronder aanspraken vanwege het niet of niet voldoende door de Klant nakomen van verplichtingen jegens deze derden. Mocht op bovenvermelde bepaling van art. A.7.2 te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van CRM Warehouse beperkt tot hoogstens euro per gebeurtenis, als boven omschreven. In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van CRM Warehouse is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid. CRM Warehouse zal een kopie van haar verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid op eenvoudig verzoek aan de Klant overmaken. A.7.3 Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde bepalingen, is de waarborg met betrekking tot de door CMR Warehouse verkochte goederen te allen tijde beperkt tot de door de toeleverancier of fabrikant van die goederen toegekende waarborg. Bovendien is de waarborg alleszins beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productieof componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. In geval de Klant een beroep wenst te doen op voormelde waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van goederen, dient hij de bewuste goederen persoonlijk of bij aangetekende zending af te leveren op de zetel van CRM Warehouse in hun originele verpakking, samen met een kopie van de 4

5 aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. Eventuele kosten hiervan kunnen niet verhaald worden op CRM Warehouse. Deze waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van de goederen vervalt in ieder geval in één van de volgende omstandigheden: - A.8 bij niet correct gebruik, misbruik of gebruik van het goed dat afwijkt van de gebruiksvoorschriften; ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud van de producten ingeval van herstellingen, wijzigingen, vervangingen of toevoegingen van onderdelen, of van andere ingrepen, die niet door CRM Warehouse of een door de toeleverancier/fabrikant aangeduide derde zijn uitgevoerd. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten, alsook van de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CRM Warehouse en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CRM Warehouse of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt de Klant slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. Buiten de overeengekomen doelstellingen zal de Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRM Warehouse de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van CRM Warehouse of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. In geval van niet naleving van deze verplichtingen zal de Klant CRM Warehouse vrijwaren (zowel in hoofdsom als in intresten en kosten) voor elke vordering vanwege derden, ook na beëindiging van de overeenkomst. CRM Warehouse verklaart gerechtigd te zijn het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CRM Warehouse geleverde producten en/of resultaten van de diensten. A.9 Overmacht CRM Warehouse is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant indien er zich overmacht voordoet. Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CRM Warehouse alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer blijkt dat dit niet meer mogelijk is, behoudt CRM Warehouse zich het recht voor de overeenkomst te 5

6 herzien of te ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding ten aanzien van de Klant of derden. Eventuele door CRM Warehouse reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden. A.10 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt, behoudt CRM Warehouse zich het recht voor elke overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen: a) elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden), alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van CRM Warehouse benadeelt, die langer dan zeven kalenderdagen voortduren nadat de Klant bij aangetekende brief werd aangemaand deze inbreuken en/of handelingen te staken of recht te zetten; b) insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissements- of WCOprocedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de Klant blijkt. In geval van dergelijke voortijdige beëindiging van een overeenkomst is de Klant gehouden tot betaling van de diensten en/of producten die reeds uitgevoerd en/of geleverd werden. Ook is hij gehouden tot vergoeding van de schade die door CRM Warehouse geleden wordt, met een forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, zonder afbreuk te doen aan het recht van CRM Warehouse om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij aantoont dat haar schade dit minimumbedrag overstijgt. A.11 Varia De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met CRM Warehouse voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel kunnen worden overgedragen aan derden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CRM Warehouse. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die CRM Warehouse draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of de verdediging in rechte van CRM Warehouse tegen dilatoire of onterechte aanspraken van de Klant, zijn ten laste van laatstgenoemde. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst, van deze Algemene Voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules hiervan. De partijen zullen elke ongeldige clausule te goeder trouw onmiddellijk vervangen door een andere clausule die zo nauw mogelijk aansluit met de intentie van de vervangen clausule. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en adressen van de Klant moeten binnen de acht dagen per aangetekend schrijven aan CRM Warehouse worden meegedeeld. A.12 Toepasselijk recht bevoegde rechtbank Elke overeenkomst tussen CRM Warehouse en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen of Antwerpen bevoegd, naar keuze van de eiser. 6

7 B. Voorwaarden geldig voor domein-, site-, server of applicatiehosting B.1 Gebruik door de Klant De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. De Klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van CRM Warehouse of derden. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De Klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur en systemen ter beschikking gesteld of verkocht door CRM Warehouse. Het gebruik van sites met illegale software alsook spamming op de ter beschikking gestelde of verkochte apparatuur en systemen is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot onmiddellijke verbreking van de overeenkomst lastens de Klant. De Klant zal op eerste verzoek CRM Warehouse hiervoor vrijwaren (in hoofdsom en in intresten en kosten, inclusief advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen CRM Warehouse die hiermee verband houdt. Onverminderd de overige rechten in hoofde van CRM Warehouse, verbindt de Klant zich er verder toe om onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van CRM Warehouse tot verwijdering en/of aanpassing van de informatie opgeslagen op de apparatuur en/of systemen. B.2 Inspanningsverbintenissen in hoofde van CRM Warehouse CRM Warehouse streeft er te allen tijde naar haar netwerk- en serversystemen permanent toegankelijk te maken voor de Klant. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst staat de Klant zelf in voor het nemen van de nodige back-ups. Indien het nemen van back-ups wordt toevertrouwd aan CRM Warehouse, zal zij alle nodige maatregelen nemen om enig dataverlies te vermijden. CRM Warehouse zal de door de Klant verstrekte informatie en (persoons)gegevens op een adequate wijze bewaren en, rekening houdend met de beproefde methoden en de staat van de techniek, alle nodige maatregelen nemen teneinde deze gegevens te vrijwaren tegen verlies. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hogervermelde engagementen vanwege CRM Warehouse elk een inspanningsverbintenis in hoofde van CRM Warehouse inhouden en geen resultaatsverbintenis. B.3 Duur en beëindiging B.3.1. Vendor Hosted applicaties Een overeenkomst tussen de Klant en CRM Warehouse wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij kan op elk ogenblik deze overeenkomst beëindigen mits betekening per aangetekend schrijven van een opzeggingstermijn van drie maanden. 7

8 B.3.2. Partner Hosted applicaties Een overeenkomst tussen de Klant en CRM Warehouse wordt afgesloten voor een vaste duur van 12 maanden / 24 maanden / 36 maanden. Indien Partijen geen keuze specificeren wordt de overeenkomst aangegaan voor een vaste duur van 12 maanden. Een overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien : - een Partij minstens twee maanden voor de einddatum van de lopende termijn aan de andere Partij per aangetekend schrijven betekent dat zij zich verzet tegen dergelijke verlenging - CRM Warehouse minstens zes weken voor de einddatum van de lopende termijn aan de Klant schriftelijk ter kennis brengt dat zij akkoord gaat met een verlenging doch tegen nieuwe voorwaarden, die ineens mee betekend moeten worden aan de Klant. Laatstgenoemde beschikt dan over een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de voormelde kennisgeving om vooralsnog per aangetekend schrijven aan CRM Warehouse te melden dat hij zich verzet tegen een verlenging tegen die nieuwe voorwaarden. Indien de Klant dergelijk schrijven niet (tijdig) verstuurd, wordt de betrokken overeenkomst verlengd tegen de nieuwe door CRM Warehouse betekende voorwaarden. Bij Partner Hosted Applicaties kan een opzeg geen aanleiding geven tot de terugbetaling van reeds betaalde licentie- en/of hosting vergoedingen, welke door CRM Warehouse op jaarbasis afgerekend worden met de Vendor. B.4 Vertrouwelijkheid - Verwerking van persoonsgegevens CRM Warehouse verbindt zich ertoe om alle haar verstrekt gegevens en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en in geen geval inzage hierin te geven aan derden. De Klant verbindt zich er toe de persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te verzamelen en te verwerken. Het beheer en verantwoordelijkheid van de wachtwoorden die toegang geven tot de applicaties zijn de verantwoordelijkheid van de klant. CRM Warehouse verbindt er zich toe conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel te handelen in opdracht van de Klant, behalve indien zij ingeval van een wettelijke bepaling verplicht wordt te handelen in opdracht van een derde. 8

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. Algemene Voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Christophe Zenner, Westergemstraat 280, 9032

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemeen Algemene Voorwaarden Algemeen Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken,

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

2. Offertes Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van Digithales zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.

2. Offertes Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van Digithales zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Cited BVBA (verder vermeld onder haar commerciële naam "Digithales") is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Digithales

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen

Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie