Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen"

Transcriptie

1 A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer , handel drijvende onder de benaming The CRM Warehouse de Klant : de natuurlijke of rechtspersoon die als klant contracteert met CRM Warehouse Algemene Voorwaarden huidige algemene voorwaarden van CRM Warehouse, inbegrepen in geval van domein-, site-, server of applicatiehosting - de voorwaarden geldig voor domein-, site-, server of applicatiehosting A.2 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk voor alle producten en diensten die aangeboden worden door CRM Warehouse en hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien de bestelling/opdracht en/of algemene voorwaarden van de Klant andersluidende bepalingen zouden inhouden. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan CRM Warehouse. A.3 Totstandkoming van de overeenkomst gebruik van software en hardware A.3.1 CRM Warehouse is slechts gebonden na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de Klant. De Klant erkent door het plaatsen van een bestelling/opdracht door CRM Warehouse voorafgaand voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software en hardware teneinde hem toe te laten op eigen risico de geschiktheid hiervan en de verenigbaarheid van de systemen na te gaan en te beoordelen. A.3.2 De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door CRM Warehouse wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de Klant in licentie wordt gegeven, zullen door de Klant worden nageleefd. De Klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij enkel een licentie verwerft op de software, zonder enig eigendomsrecht. De Klant mag onder geen enkel beding de software afstaan, in concessie geven, verpanden of op enigerlei wijze bezwaren met een zakelijk recht. 1

2 De Klant zal de eigendomsvermeldingen op de programma's en gebruikshandleidingen in goede staat onderhouden, en erop toezien dat de vertrouwelijkheid van de software wordt geëerbiedigd. De Klant zal CRM Warehouse vrijwaren zowel in hoofdsom als in intresten en kosten voor de gevolgen van elke eventuele inbreuk op deze voorwaarden. A.4 Leverings- en/of uitvoeringstermijnen De door CRM Warehouse opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de bestelde goederen ter beschikking van de Klant gesteld in de lokalen van CRM Warehouse, waar de levering wordt verondersteld plaats te vinden. Eventuele transport - en verplaatsingskosten zijn steeds voor rekening van de Klant. De overdracht van de risico s van CRM Warehouse naar de Klant heeft in ieder geval plaats vanaf het moment dat de goederen de lokalen van CRM Warehouse verlaten. A.5 Prijzen De prijzen die CRM Warehouse in haar offerte meedeelt zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door CRM Warehouse meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren, zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief wettelijke feestdagen. A.6 Facturatie Klachten - Betaling A.6.1 De Klant zal de goederen bij ontvangst/afhaling en de diensten bij levering inspecteren op hun mogelijke non-conformiteit en/of gebreken. Klachten in dit verband dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekende post ter kennis te worden gebracht van CRM Warehouse, bij gebreke waarvan de goederen en diensten als aanvaard worden beschouwd. Een eventuele vordering op basis van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee weken na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering conform artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering dient in ieder geval, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen het jaar na de levering van de goederen en diensten in kwestie. A.6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen van CRM Warehouse betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangevoerd om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan protest van een factuur per aangetekend schrijven binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten. 2

3 De betalingen worden gedaan te Mechelen (België). Elk bedrag dat niet tijdig aan CRM Warehouse betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag (met een minimum van 100), evenals met een conventionele nalatigheidsintrest van 8 % per jaar op het verschuldigde bedrag. De niet tijdige betaling van één bedrag aan CRM Warehouse heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat alle openstaande niet-vervallen bedragen verschuldigd door de betrokken Klant onmiddellijk integraal opeisbaar worden en dat CRM Warehouse - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt - het recht heeft elke verdere levering aan en/of prestatie voor de betrokken Klant op te schorten tot dat deze laatste alle openstaande bedragen (inclusief intresten en schadebeding) aangezuiverd heeft. Dit schorsingsrecht in hoofde van CRM Warehouse bestaat bij elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, alsook elke handeling van de Klant die op ernstige wijze het imago en de reputatie van CRM Warehouse benadeelt. Bij niet-tijdige betaling behoudt CRM Warehouse zich bovendien van rechtswege het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de betrokken overeenkomsten te ontbinden in het nadeel van de Klant. Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil tot ontbinding bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending. De Klant zal van rechtswege gehouden zijn CRM Warehouse volledig te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die door CRM Warehouse geleden wordt bij ontbinding van een overeenkomst door CRM Warehouse of ingeval van éénzijdige verbreking van een overeenkomst door de Klant. A.6.3 De geleverde goederen blijven van rechtswege de volledige eigendom van CRM Warehouse tot ontvangst door deze laatste van de integrale prijs van de betrokken goederen, eventueel verhoogd met de toepasselijke intresten, schadevergoedingen en kosten. De Klant verbindt zich er toe CRM Warehouse in staat te stellen weer bezit te nemen van de nietbetaalde goederen en haar werknemers toegang tot zijn lokalen te verlenen om deze weg te halen. De Klant verbindt er zich op straffe van schadeloosstelling tevens toe CRM Warehouse op de hoogte te brengen van elk beslag op de goederen wanneer deze nog niet volledig zouden zijn betaald. De geleverde goederen kunnen, zolang het eigendomsvoorbehoud van CRM Warehouse van toepassing blijft, door de Klant nooit aangewend worden als pand of borg voor een schuldvordering van derden. A.7 (Omvang) aansprakelijkheid van CRM Warehouse A.7.1. CRM Warehouse is niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade tengevolge van tekortkoming in de naleving van haar verplichtingen, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde. Daarnaast is CRM Warehouse, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde, eveneens niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. 3

4 Met onrechtstreekse of gevolgschade wordt onder andere maar niet beperkt bedoeld financiële of commerciële verliezen, het verlies van gegevens of investeringen, verlies van klanten, verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant, verlies van goodwill, imagoschade, administratieve kosten en de vertraging of onderbreking van de activiteit van de Klant of een derde partij, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een verzuim, een fout of een onachtzaamheid van CRM Warehouse, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers. Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde algemene bepalingen, kan CRM Warehouse op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, documentatie en instructies van CRM Warehouse. De Klant zal CRM Warehouse te allen tijde vrijwaren tegen alle desbetreffende aanspraken van derden en dit zowel in hoofdsom als in intresten en kosten. A.7.2 De aansprakelijkheid van CRM Warehouse is in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten alleszins beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van de Klant en van derden en (ii) hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks ontstaan zijn door een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, met een maximum per gebeurtenis (schadegeval) gelijk aan het totale bedrag dat aan de Klant door CRM Warehouse gefactureerd werd voor verkoop en levering van goederen en diensten die in rechtsreeks verband staan met het schadegeval, waarbij een reeks van samenhangende en/of met elkaar verband houdende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van CRM Warehouse is ook uitgesloten voor alle andere schade ontstaan uit en/of verband houdende met een fout (inclusief zware of opzettelijke fout) begaan tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst, waaronder o.a. indirecte of gevolgschade (zoals o.a. winstderving, gemiste kansen) en immateriële schade (zoals o.m. morele schade), ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid van ontstaan en de omvang van de schade. De Klant vrijwaart CRM Warehouse voor alle desbetreffende aanspraken van derden, waaronder aanspraken vanwege het niet of niet voldoende door de Klant nakomen van verplichtingen jegens deze derden. Mocht op bovenvermelde bepaling van art. A.7.2 te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van CRM Warehouse beperkt tot hoogstens euro per gebeurtenis, als boven omschreven. In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van CRM Warehouse is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid. CRM Warehouse zal een kopie van haar verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid op eenvoudig verzoek aan de Klant overmaken. A.7.3 Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde bepalingen, is de waarborg met betrekking tot de door CMR Warehouse verkochte goederen te allen tijde beperkt tot de door de toeleverancier of fabrikant van die goederen toegekende waarborg. Bovendien is de waarborg alleszins beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productieof componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. In geval de Klant een beroep wenst te doen op voormelde waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van goederen, dient hij de bewuste goederen persoonlijk of bij aangetekende zending af te leveren op de zetel van CRM Warehouse in hun originele verpakking, samen met een kopie van de 4

5 aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. Eventuele kosten hiervan kunnen niet verhaald worden op CRM Warehouse. Deze waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van de goederen vervalt in ieder geval in één van de volgende omstandigheden: - A.8 bij niet correct gebruik, misbruik of gebruik van het goed dat afwijkt van de gebruiksvoorschriften; ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud van de producten ingeval van herstellingen, wijzigingen, vervangingen of toevoegingen van onderdelen, of van andere ingrepen, die niet door CRM Warehouse of een door de toeleverancier/fabrikant aangeduide derde zijn uitgevoerd. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten, alsook van de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CRM Warehouse en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CRM Warehouse of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt de Klant slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. Buiten de overeengekomen doelstellingen zal de Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRM Warehouse de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van CRM Warehouse of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. In geval van niet naleving van deze verplichtingen zal de Klant CRM Warehouse vrijwaren (zowel in hoofdsom als in intresten en kosten) voor elke vordering vanwege derden, ook na beëindiging van de overeenkomst. CRM Warehouse verklaart gerechtigd te zijn het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CRM Warehouse geleverde producten en/of resultaten van de diensten. A.9 Overmacht CRM Warehouse is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant indien er zich overmacht voordoet. Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CRM Warehouse alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer blijkt dat dit niet meer mogelijk is, behoudt CRM Warehouse zich het recht voor de overeenkomst te 5

6 herzien of te ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding ten aanzien van de Klant of derden. Eventuele door CRM Warehouse reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden. A.10 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt, behoudt CRM Warehouse zich het recht voor elke overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen: a) elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden), alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van CRM Warehouse benadeelt, die langer dan zeven kalenderdagen voortduren nadat de Klant bij aangetekende brief werd aangemaand deze inbreuken en/of handelingen te staken of recht te zetten; b) insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissements- of WCOprocedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de Klant blijkt. In geval van dergelijke voortijdige beëindiging van een overeenkomst is de Klant gehouden tot betaling van de diensten en/of producten die reeds uitgevoerd en/of geleverd werden. Ook is hij gehouden tot vergoeding van de schade die door CRM Warehouse geleden wordt, met een forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, zonder afbreuk te doen aan het recht van CRM Warehouse om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij aantoont dat haar schade dit minimumbedrag overstijgt. A.11 Varia De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met CRM Warehouse voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel kunnen worden overgedragen aan derden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CRM Warehouse. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die CRM Warehouse draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of de verdediging in rechte van CRM Warehouse tegen dilatoire of onterechte aanspraken van de Klant, zijn ten laste van laatstgenoemde. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst, van deze Algemene Voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules hiervan. De partijen zullen elke ongeldige clausule te goeder trouw onmiddellijk vervangen door een andere clausule die zo nauw mogelijk aansluit met de intentie van de vervangen clausule. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en adressen van de Klant moeten binnen de acht dagen per aangetekend schrijven aan CRM Warehouse worden meegedeeld. A.12 Toepasselijk recht bevoegde rechtbank Elke overeenkomst tussen CRM Warehouse en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen of Antwerpen bevoegd, naar keuze van de eiser. 6

7 B. Voorwaarden geldig voor domein-, site-, server of applicatiehosting B.1 Gebruik door de Klant De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. De Klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van CRM Warehouse of derden. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De Klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur en systemen ter beschikking gesteld of verkocht door CRM Warehouse. Het gebruik van sites met illegale software alsook spamming op de ter beschikking gestelde of verkochte apparatuur en systemen is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot onmiddellijke verbreking van de overeenkomst lastens de Klant. De Klant zal op eerste verzoek CRM Warehouse hiervoor vrijwaren (in hoofdsom en in intresten en kosten, inclusief advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen CRM Warehouse die hiermee verband houdt. Onverminderd de overige rechten in hoofde van CRM Warehouse, verbindt de Klant zich er verder toe om onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van CRM Warehouse tot verwijdering en/of aanpassing van de informatie opgeslagen op de apparatuur en/of systemen. B.2 Inspanningsverbintenissen in hoofde van CRM Warehouse CRM Warehouse streeft er te allen tijde naar haar netwerk- en serversystemen permanent toegankelijk te maken voor de Klant. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst staat de Klant zelf in voor het nemen van de nodige back-ups. Indien het nemen van back-ups wordt toevertrouwd aan CRM Warehouse, zal zij alle nodige maatregelen nemen om enig dataverlies te vermijden. CRM Warehouse zal de door de Klant verstrekte informatie en (persoons)gegevens op een adequate wijze bewaren en, rekening houdend met de beproefde methoden en de staat van de techniek, alle nodige maatregelen nemen teneinde deze gegevens te vrijwaren tegen verlies. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hogervermelde engagementen vanwege CRM Warehouse elk een inspanningsverbintenis in hoofde van CRM Warehouse inhouden en geen resultaatsverbintenis. B.3 Duur en beëindiging B.3.1. Vendor Hosted applicaties Een overeenkomst tussen de Klant en CRM Warehouse wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij kan op elk ogenblik deze overeenkomst beëindigen mits betekening per aangetekend schrijven van een opzeggingstermijn van drie maanden. 7

8 B.3.2. Partner Hosted applicaties Een overeenkomst tussen de Klant en CRM Warehouse wordt afgesloten voor een vaste duur van 12 maanden / 24 maanden / 36 maanden. Indien Partijen geen keuze specificeren wordt de overeenkomst aangegaan voor een vaste duur van 12 maanden. Een overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien : - een Partij minstens twee maanden voor de einddatum van de lopende termijn aan de andere Partij per aangetekend schrijven betekent dat zij zich verzet tegen dergelijke verlenging - CRM Warehouse minstens zes weken voor de einddatum van de lopende termijn aan de Klant schriftelijk ter kennis brengt dat zij akkoord gaat met een verlenging doch tegen nieuwe voorwaarden, die ineens mee betekend moeten worden aan de Klant. Laatstgenoemde beschikt dan over een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de voormelde kennisgeving om vooralsnog per aangetekend schrijven aan CRM Warehouse te melden dat hij zich verzet tegen een verlenging tegen die nieuwe voorwaarden. Indien de Klant dergelijk schrijven niet (tijdig) verstuurd, wordt de betrokken overeenkomst verlengd tegen de nieuwe door CRM Warehouse betekende voorwaarden. Bij Partner Hosted Applicaties kan een opzeg geen aanleiding geven tot de terugbetaling van reeds betaalde licentie- en/of hosting vergoedingen, welke door CRM Warehouse op jaarbasis afgerekend worden met de Vendor. B.4 Vertrouwelijkheid - Verwerking van persoonsgegevens CRM Warehouse verbindt zich ertoe om alle haar verstrekt gegevens en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en in geen geval inzage hierin te geven aan derden. De Klant verbindt zich er toe de persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te verzamelen en te verwerken. Het beheer en verantwoordelijkheid van de wachtwoorden die toegang geven tot de applicaties zijn de verantwoordelijkheid van de klant. CRM Warehouse verbindt er zich toe conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel te handelen in opdracht van de Klant, behalve indien zij ingeval van een wettelijke bepaling verplicht wordt te handelen in opdracht van een derde. 8

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie