RTC Netwerk. Jaaractieplan Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: ,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk"

Transcriptie

1 Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: ,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% ,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden) personeelskosten en anderzijds (niet projectgebonden) werkingskosten jaarlijks besteden. Binnen het oorspronkelijk voorziene bedrag voor de interne werking van werd een reserve voorzien van Gezien het totale budget van RTC netwerk op 5 april 2013 en op 19 april 2013 nogmaals wegens aanpassing aan de indexering verminderd werd met telkens 1.000, wordt het voor de werking voorziene bedrag verminderd van naar en de reserve van naar Deze reserve kan indien nodig door de raad van bestuur ingezet worden binnen de begroting voor de acties 1A, 1B, 2A, 2B en 3A. Page 1 of 22

2 Projectgroep: 01 Acties ter ondersteuning en versterking van de werking van de RTC Budget RTC: ,00 Projectnaam: 01 A Overleg en opleiding Cofinanciering: 0,00 0,00% ,00 RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Departement onderwijs en vorming Kabinet onderwijs Onder de actie 01 A Overleg en opleiding worden volgende 4 deelacties voorzien : Overlegvergaderingen met Kabinet, departement en Coördinatoren van de RTC s Overlegvergaderingen met Coördinatoren van de RTC s Netwerk 2 daagse : Organisatie van een netwerkings- en opleidingsmoment voor de bruggenbouwers van alle RTC s Opleiding medewerkers RTC door of via Kwantitatieve doelstelling Overlegvergaderingen met Kabinet, departement en Coördinatoren van de RTC s : minstens 6x per jaar Overlegvergaderingen met Coördinatoren van de RTC s : minstens 6x per jaar Netwerk 2 daagse : Organisatie van een netwerkings- en opleidingsmoment voor de bruggenbouwers van alle RTC s : 1x per jaar Opleiding medewerkers RTC door of via : in overleg met de RTC s Page 2 of 22

3 Projectnaam: 01 B Ondersteuning Professionalisering RTC's RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk informaticaprogramma voor de RTC s. In 2012 werd de module voor het aanmaken van een gelijkvormig JAP afgewerkt. Ook de procescontrole voor het ontstaan van de jaaractieplannen 2013 door het departement zal via deze module kunnen gebeuren. Alle 5 de RTC s zullen deze module gebruiken om het JAP 2012 voor te bereiden. Anders dan voorgesteld in het Jaaractieplan 2012, werd (nog) geen gezamenlijke inschrijvingsmodule uitgewerkt. Na analyse bleek dat best volgens de normale tijdslijn van een RTC-project gewerkt wordt. Het ontstaan en beoordelen van een RTC-Project in de werkgroepen en de beoordeling ervan door de raden van bestuur, is de eerste stap. In 2013 zal verder gebouwd worden aan bijkomende modules voor de administratieve opvolging van de RTC projecten. Kwantitatieve doelstelling In 2013 is het de doelstelling om verder te werken aan de professionalisering. Aansluitend op de inbreng van de projecten 2013 in de vernieuwde applicatie zal gewerkt worden aan volgende modules : Aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande module voor de projectfiches, het JAP en de procescontrole. Bouwen van een module om de financiële rapportering te kunnen doen. Bouwen van een module om de inhoudelijke rapportering te kunnen doen. Page 3 of 22

4 Projectgroep: 02A Acties op strategisch niveau waarbij centrale actoren op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk een visie ontwikkelen met het oog op latere operationalisering Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 66,67% ,00 Projectnaam: 02 A01 Teaching Hotel Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen Horeca Vorming Vlaanderen Syntra Vlaanderen VDAB Regie In het kader van Vlaanderen In Actie werden binnen toerisme knelpunten met betrekking tot het toeristisch innovatiesysteem vastgesteld op minstens drie aspecten: De toeristische KMO s maken nauwelijks gebruik van het bestaande (innovatie-) instrumentarium. De kwaliteit van het onderwijs en de link met het toeristisch werkveld wordt als te zwak ervaren. De overheid speelt nog onvoldoende de rol van stimulator (van innovatie). Op 12 december 2011 ging een rondetafelconferentie door om concrete doorbraken binnen de vastgestelde knelpunten voor te stellen. Deze rondetafelconferentie had drie concrete doelstellingen: nieuwe ideeën verzamelen toekomstige evoluties identificeren drang naar innovatie stimuleren in de toeristische sector Op 23 april 2012 zaten de belanghebbende partijen rond de tafel om de gezamenlijke behoeften, verwachtingen en doelstellingen in kaart te brengen. De bedoeling van het vooronderzoek is het afbakenen van de scope van het project Teaching Hotel in Vlaanderen. Deze afbakening zal dan de basis vormen van de uit te voeren haalbaarheidsstudie. Naast Toerisme Vlaanderen, Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB, was er ook een vertegenwoordiging van het agentschap ondernemen, het SYNTRA Netwerk, RTC Netwerk en een expert uit het hoger onderwijs aanwezig. Inbreng van RTC netwerk blijft beperkt tot het bijwonen van vergaderingen. RTC Netwerk zal in deze onderzoeksfase op een onafhankelijke wijze een brug slaan tussen de voorlopige onderzoeksgroep en het onderwijs. Er wordt voor deze actie geen budget voorzien. Page 4 of 22

5 Ter voorbereiding van deze conferentie werd onderzoek gedaan naar prioritaire onderwerpen die aangepakt dienen te worden. Voor het knelpunt zwakke link onderwijs-werkveld kwamen we tot vijf topics: Hoe kunnen we meer studenten uit het buitenland aantrekken om hier een deel van hun opleiding/stage toerisme of een aanvullende opleiding in het toerisme te volgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer jongeren, die opleidingen volgen in toerisme (in brede zin), stage lopen in Vlaamse KMO s? Hoe zou een echte internationale toerisme opleiding in hoger onderwijs er concreet uit kunnen zien? Hoe zou een leeronderneming er in Vlaanderen kunnen uitzien? Wat is nodig om dit concreet te realiseren? Wat zijn criteria voor een goed lerend netwerk binnen de toeristische sector en waarover zouden dergelijk netwerken moeten gaan? Tijdens de conferentie kwam het onderwerp leeronderneming in een ontwerptafel aan bod. Deelnemers gingen nadenken over hun droombeeld van de toeristische leeronderneming in Belangrijke stappen om zo n toeristische leeronderneming in de praktijk te kunnen brengen, werden eveneens omschreven: Het opmaken van een lijst van belanghebbenden Het overbruggen van verschillen op een neutraal platform Het ontwikkelen van een visie met alle stakeholders samen Om aan de slag te gaan met de conclusies van de rondetafelconferentie besliste Toerisme Vlaanderen om in eerste instantie de haalbaarheid van een Teaching Hotel in Vlaanderen te onderzoeken. Een eerste overleg hier rond vond plaats tussen Toerisme Vlaanderen, Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB op 14 maart Zij dachten al eens na over de belanghebbenden die idealiter betrokken zouden worden bij een vooronderzoek binnen dit project, de vereiste meerwaarde waaraan zo n Teaching Hotel moet voldoen en de minimumeisen van het concept. Bovendien werden er enkele bezorgdheden geformuleerd. Page 5 of 22

6 Projectnaam: 02 A02 E-Leerplatform sectoren FVB Constructiv VDAB Regie Syntra Vlaanderen Tijdens de vergadering van de begeleidingscommissie bouw in het kader van de globale convenant bouw van 26 mei 2011 is de tool Start 2 Learn voorgesteld. FVB Constructiv heeft deze voorstelling georganiseerd omdat ze op zoek zijn naar een elektronisch platform om de FVB Constructiv handboeken ook elektronisch ter beschikking te stellen. Ook de mogelijke participatie van andere sectoren wordt door FVB Constructiv als een meerwaarde gezien. Na afloop van de vergadering vermeldde de vertegenwoordiger van het kabinet onderwijs terloops dat in dit project misschien een rol weggelegd is voor RTC netwerk als onafhankelijk platform. Naar aanleiding van deze voorstelling heeft FVB constructiv enkele vergaderingen belegd om het concept van het ter beschikking stellen van elektronische didactisch materiaal door sectoren aan opleidings- en onderwijsverstrekkers uit te werken. Naast FVB Constructiv waren ook Syntra Vlaanderen, de VDAB en bij deze vergaderingen betrokken. Tijdens deze vergaderingen is het volgende kader ontwikkeld : Het didactisch materiaal moet een sectorale kwaliteitsgarantie kunnen meekrijgen Het platform moet bruikbaar zijn voor verschillende sectoren Het platform moet bruikbaar zijn voor verschillende types afnemers Het platform moet een neutraal karakter hebben, zowel voor eventueel deelnemende sectoren als voor alle klantengroepen Het platform biedt enkel inhoud aan, voor e-leermodules dient dit te gebeuren via een uniform en platformonafhankelijk format. Momenteel zit het project nog in de conceptfase en wordt de scoop van het project vastgelegd. In 2013 wordt de basis. Onder leiding van FVB Constructiv en in samenwerking met, VDAB en Syntra Vlaanderen zullen de contouren en de modaliteiten van de input van het systeem omschreven worden. Met input wordt bedoeld het inbrengen van het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de opleidings- en onderwijsverstrekkers. Gezien het voor FVB Constructiv belangrijk is dat er een kwaliteitscontrole op het aangeleverde materiaal gebeurt, wordt dit gedeelte afzonderlijk ontwikkeld. Voor het ter beschikking stellen van de afnemers (opleidings- en onderwijsverstrekkers, maar ook bedrijven) zal nagedacht worden over het zo optimaal ter beschikking kunnen stellen van het aangeleverde materiaal. Voor wat betreft de toelevering van het materiaal aan de onderwijsinstellingen zal zo veel als mogelijk gezocht worden naar een vorm die aansluit bij nu reeds in scholen aanwezige systemen zoals Smartschool. Voor de verspreiding van het materiaal aan de onderwijsinstellingen zal in eerste instantie contact genomen worden met Klascement om na te gaan of en hoe er gebruik gemaakt kan worden van Klascement voor de verspreiding van het door FVB Constructiv goedgekeurde materiaal. In het voorjaar 2013 zal een conceptnota gefinaliseerd worden. Er wordt geen budget voorzien. De RTC vlag zou als onafhankelijke vlag voor het platform kunnen gebruikt worden. Page 6 of 22

7 Via zou ook het neutrale beheer van het platform kunnen gebeuren. Het beheer van de sectorale inhoud ligt bij de sectoren. Projectnaam: 02 A03 Vlaanderen last RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen VDAB Regie RTC Antwerpen Lasser is een kwantitatief en kwalitatief knelpuntberoep. Voor de VDAB is de aansluiting met de noden van de arbeidsmarkt van opleidingen uit het secundair onderwijs belangrijk. Investeren in samenwerking met het onderwijs - via onder andere de regeling van de 72u - om die aansluiting zo passend mogelijk te maken is dan ook een beleidslijn van de VDAB. De samenwerking met RTC Vlaams-Brabant en de interesse van RTC Limburg sterken de VDAB in zijn overtuiging dat een op Vlaams niveau gecoördineerd project naar het voorbeeld van Brabant last, iedereen wint kan bijdragen tot een broodnodige voorbereiding van het Vlaamse lasonderwijs op de invoering van de beroepskwalificaties en op de veranderde eisen van de professionele laswereld. VDAB is bereid om via de mogelijkheden van het systeem van de 72u substantieel bij te dragen tot deze voorbereiding. In eerste instantie was het de bedoeling om het Vlaams-Brabantse project te dissemineren naar de andere provincies. Gezien in elk RTC verscheiden acties voor leerlingen lassen georganiseerd worden, bleek dit op korte termijn niet haalbaar. Ook bij de organisatie en de kostprijs van het Vlaams-Brabantse project waren is de kwaliteit van het lasonderwijs in de secundaire scholen te verhogen en de aangeleerde competenties van de leerlingen te verschuiven in de richting van de eisen van de professionele laswereld. De uiteindelijke doelgroep zijn de leerlingen lassen uit de eindjaren van de lasopleidingen BSO en BuSO. Samen met de 5 RTC s en andere betrokken partners wil de VDAB onderzoeken op welke wijze, bvb. gebruik makend van het systeem van de 72u, het Vlaamse lasonderwijs op een structurele wijze kan ondersteund worden.betrachting is tegen het schooljaar afspraken te maken over de RTC's heen. Er wordt geen budget voorzien. Page 7 of 22

8 vragen. Projectnaam: 02 A04 Medewerker klantendienst Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Handel Kantoor 5 BSO Handel Kantoor 6 BSO Handel Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO Handel Verkoop 5 BSO Handel Verkoop 6 7 Contactcentres.be VVKSO Arbeidsmarktsituatie Medewerker klantendienst is een beroep dat in drie verschillende vormen voorkomt Outsourcing waar bedrijven de dienst inhuren van gespecialiseerde contactcentra (facilitaire contactcentra) Inhouse contactcentra van vooral grotere bedrijven die enkel het eigen bedrijf als klant hebben Administratieve afdelingen van bedrijven waar de medewerkers als hoofdactiviteit het verzorgen van de klantencontacten hebben, maar daarnaast ook nog andere activiteiten opnemen. Een medewerker klantendienst is een commercieel dienstverlenende functie. Het aantal personen tewerkgesteld als medewerker klantendienst is moeilijk te bepalen omdat de tewerkstelling zich in verschillende paritaire comités situeert. Bench mark studies ramen het totaal aantal arbeidsplaatsen in facilitaire en inhouse contaccenters in België op of 1,85 % van de beroepsbevolking. Via extrapolatie kunnen we bepalen dat de sector in Vlaanderen ca loontrekkenden tewerkstelt. Het aantal door VDAB ontvangen vacatures in Vlaanderen steeg van 643 in 2003 naar in Hierbij moeten nog ca vacatures worden gerekend die via uitzendkantoren worden ingevuld. De verwachting is dat de komende jaren deze vraag nog zal stijgen. Medewerker klantendienst wordt dus, ook door de VDAB, Het project beoogt de leerlingen in opleidingen medewerker klantendienst efficiënter voor te bereiden op het werkplekleren tijdens de bedrijfsstages. Om deze doelstelling te bereiken worden drie elkaar aanvullende acties opgezet : de nodige infrastructuur (hard- en software) moet aan de betrokken onderwijsinstellingen ter beschikking gesteld om in klasverband een beperkte, doch zo realistisch mogelijke werkomgeving te creëren, ten einde: aan de leerkrachten dient de nodige oefensoftware (scripts) ter beschikking gesteld te worden zodat op een realistische en efficiënte wijze in klasverband kan geoefend worden de leerkrachten van de deelnemende onderwijsinstellingen dienen een verplichte opleiding te volgen om de commerciële klantencontactsoftware in klasverband te kunnen gebruiken Het project behelst meer concreet: Via een licentie MS Dynamics op naam van (Gratis ter beschikking van onder het themicrosoft Dynamics Academic Alliance programma ) zal aan elke school een toegang verleend worden tot een eigen MS CRM-omgeving waarop aangepaste scripts voorhanden zijn om de praktijoefeningen in een de beschermde klasomgeving te kunnen inoefenen. In samenwerking met contactcentra zal Contactcentres.be een aantal scripts Page 8 of 22

9 beschouwd als knelpuntberoep. Onderwijssituatie In 2009 is in de VLOR een akkoord over de netten heen om in het BSO studiegebied Handel Verkoop de opleidingen logistiek en medewerker klantendienst als prioriteiten te beschouwen. Deze prioriteiten komen voort uit de vernieuwde leerplan van het studiegebied Handel BSO (Kantoor BSO en Verkoop BSO). Er zijn verschillende (eerder nieuwe) opleidingen tot medewerker klantendienst in het secundair beroepsonderwijs en in het volwassenenonderwijs. Behoefte Klantencontacten gebeuren steeds meer op een geleide wijze. De medewerker klantendienst moet afhankelijk van de situatie een bepaald geïnformatiseerd script doorlopen. Leerlingen en cursisten medewerker klantendienst hebben nood aan een praktische basiskennis van deze klantencontactsoftware en aan de nodige vaardigheden en attitudes om er mee om te gaan. Het verwerven van deze kennis, vaardigheden en attitudes zal leerlingen en cursisten beter voorbereiden op het werkplekleren tijdens hun bedrijfsstage. Hierdoor zal de kwaliteit van de stage gevoelig verhogen en worden de leerlingen realistischer voorbereid op de functie van medewerker klantendienst Doelgroep Primaire doelgroep : leerlingen 3de graad BSO waarvoor gestructureerd klantencontact tot de opleidingsdoelen behoort Secundaire doelgroep : alle andere cursisten of leerlingen waarvoor gestructureerd klantencontact tot de opleidingsdoelen behoort Het project is verplicht netoverschrijdend (voorwaarde voor de deelname van RTC Netwerk). opstellen die vertaald worden naar MS CRM scripts. zal instaan voor de hosting van het centrale MS CRM systeem en voor de toegang van de verschillende scholen tot dit systeem. Hierdoor kan het netoverschrijdend gebruik van de script kunnen garanderen. In de toekomst kunnen nieuwe scripts eenvoudig via het centrale MS CRM systeem aan de deelnemende scholen ter beschikking gesteld kunnen worden. Door een naar het VVKSO gedetacheerde leerkracht zal didactisch materiaal ontwikkeld worden en zullen opleidingen voor de leerkrachten van de deelnemende onderwijsinstellingen gegeven worden. Zowel het ontwikkelde didactisch materiaal als de opleidingen zullen netoverschrijdend toegankelijk zijn. Kwantitatieve doelstelling In het voorjaar van 2013 worden opleidingen voor minimaal 20 onderwijsinstellingen voorzien. Deze opleidingen zijn netoverschreidend toegankelijk. In het voorjaar van 2013 worden het CRM-pakket geconfigureerd. Vanaf september 2013 is de toepassing toegankelijk en bruikbaar voor de onderwijsinstellingen. Aandachtspunt 1 Netoverschrijdend karakter : Gezien de nauwe betrokkenheid van VVKSO als partner, wordt het netoverschrijdend karakter mogelijks in vraag gesteld. Zowel Contactcentres.be als stellen zich garant dat het ontwikkelde aanbod voor elke potentiele opleidings- of onderwijsverstrekker toegankelijk moet zijn. Contactcentres.be financiert ½ van de naar het VVKSO gedetacheerde leerkracht. Deze financiering is via een overeenkomst vastgelegd. In deze overeenkomst wordt gestipuleerd dat het door de gedetacheerde leerkracht ontwikkelde materiaal en de opleidingen netoverschrijdend en niveauoverschrijdend ter beschikking gesteld wordt. De toegang tot de MS Dynamics omgeving is in handen van. Ook zal deze toegang netoverschrijdend en niveau-overschrijdend ter beschikking stellen. Het project vertrekt niet vanuit de leerplannen van het VVKSO maar vanuit de realiteit van de werking van een contactcentrum. Bij het bepalen van de inhoud en de vorm van de CRM scripts wordt overlegd met een netoverschreidende werkgroep waar ook het volwassenenonderwijs in een netoverschreidende aanpak bij betrokken is. Ter illustratie van dit netoverschreidend karakter kan het positief advies van het GO! voor dit project aangehaald worden. Het project past perfect binnen hun leerplan 7e Page 9 of 22

10 Kantooradministratie en gegevensbeheer (maar is ook bruikbaar in Secretariaat talen, derde graad BSO Kantoor ). Daarnaast is het ook zeker bruikbaar in DBSO Call Center Medewerker en in de volwassenenopleidingen. Aandachtpunt 2 cofinanciering : Het door het VVKSO vergoede gedeelte van de gedetacheerde leerkracht (1/2e van de loonkost) wordt niet als cofinanciering ingebracht in dit project. De cofinanciering van het project bestaat enerzijds uit de door Contactcentres.be betaaldehelft van de loonkost van de aan VVKSO gedetacheerde leerkracht en anderzijds uit de bijdragen van contactcentra in de ontwikkeling van de MS CRM scripts en de hosting van de MS CRM applicatie. Zowel de cofinanciering door Contactcentres.be als door de individuele contactcentra voldoen aan de beheersovereenkomst van. Projectnaam: 02 A05 Certificering Airco Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Auto 6 BSO Auto Carrosserie 6 BSO Auto Hulpmec. personen- en lichte bedrijfsw. Mod BSO Auto Koetswerkhersteller Mod BSO Auto Techn. personen- en lichte bedrijfsw.lpg BSO Auto Technicus personen- en lichte bedrijfsw. Mod TSO Auto Autotechnieken 6 Mod VDAB Regie Educam Werknemers in garage- en koetswerkbedrijven die aan klimaatregelingssystemen van voertuigen tot 3,5 ton werken, moeten in het bezit zijn van dit certificaat. Voor leerlingen/cursisten uit autotechnische en koetswerkrichtingen is het bezit van dit Een eerste fase richt zich op het opleiden van leerkrachten zowel wat betreft het behalen van het verplichte certificaat als wat betreft de opleiding tot erkend assessor. Het aantal opleidingsdagen wordt beperkt gezien het merendeel van de leerkrachten Page 10 of 22

11 certificaat een duidelijke meerwaarde. Met dit project willen we aan deze leerlingen/cursisten de kans geven het certificaat te behalen tijdens hun opleiding. Uitgangspunt van het project is dat opleidings- en onderwijsinstellingen zo veel als mogelijk in staat zijn om zelf in te staan voor de certificering van eigen leerlingen of cursisten zonder dat dit investeringen in nieuwe infrastructuur vergt. In samenwerking met EDUCAM en de VDAB en in samenspraak met de onderwijsnetten werd een certificeringsproject opgezet. In een eerste fase worden leerkrachten gecertificeerd en als examinator (of assessor) opgeleid (1 dag opleiding voor het certificaat en een bijkomende halve dag voor de assessoropleiding!). In een tweede fase kunnen deze leerkrachten dan met hun leerlingen/cursisten terecht in een erkend VDAB opleidingscentrum om samen met een erkend VDAB examinator hun eigen leerlingen/cursisten te certificeren. Het certificaat blijft nog waardevol voor schoolverlaters die intreden in de autotechnische bedrijven. reeds opgeleid is en onmiddellijk met hun eigen leerlingen in fase 2 kunnen stappen.. In een tweede fase kunnen de gecertificeerde leerkrachten in een van 5 erkende VDAB lesplaatsen (Hasselt, Herentals, Anderlecht, Wondelgem en Wevelgem) de opleiding aan hun leerlingen geven (voormiddag). In de namiddag worden de leerlingen dan door hun eigen leerkracht en een VDAB instructeur (2 assessoren verplicht!) gecertificeerd. Ook de aankoop van de boeken nodig voor de certificering van de leerlingen behoort tot het project. Kwantitatieve doelstelling Het opleiden van maximum 24 bijkomende leerkrachten tot assessor in Het via de VDAB certificeren van minstens 400 leerlingen in het schooljaar Page 11 of 22

12 Projectgroep: 02B Acties op operationeel niveau waarbij centrale en lokale actoren op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk optreden Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 58,57% ,00 Projectnaam: 02 B01 Diagnose Car Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Diesel- en LPG-motoren 7 TSO Auto Autotechnieken 6 TSO Auto Toegepaste autotechnieken 7 RTC Antwerpen RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Voorgeschiedenis Om de leerlingen auto toegang te geven tot een moderne werkplaats op school, speelde TSM Mechelen met het idee om een project op te zetten met moderne auto s en diagnoseapparatuur. Zo ontstond het project Diagnose Car TB 21, waaraan alle scholen uit de provincie Antwerpen deelnemen. TSM legde met het nodige succes contact met invoerders van enkele grote automerken, overlegde met collega s van andere scholen om moderne wagens en diagnoseapparatuur gratis ter beschikking te stellen van leerlingen en zorgde voor doorgedreven opleidingen voor leerkrachten in de trainingscentra van de deelnemende merken. Diagnose Car loopt al sinds september 2009 in de provincie Antwerpen en bereikt ondertussen 18 scholen. De auto s en apparatuur worden telkens voor een periode van 10 weken ter beschikking gesteld aan een school, worden na die periode opgehaald en gecontroleerd door een gespecialiseerde firma en vervolgens overgebracht naar de volgende school. Zo kunnen alle leerlingen op een Coördinatie De algemene coördinatie gebeurt op Vlaams niveau. Ook de coördinatie van de opleidingen en het opstellen van het roulatieschema van de auto s gebeurt over alle betrokken RTC s heen. Per schooljaar worden hiervoor schema s opgesteld. De roulatieschema s zullen per schooljaar en per RTC opgesteld worden. De coördinatie op Vlaams niveau zal verzorgd worden door de huidige trekker, de heer Dirk Goyvaerts. Vanaf 1 september 2013 is het de bedoeling de heer Goyvaerts hiervoor als deeltijds gedetacheerde leerkracht in te schakelen via. De financiering van deze gedetacheerde leerkracht gebeurd integraal door een financiële bijdrage van Febiac.. Het vervoer van de wagens over een schooljaar heen wordt à rato van het aantal terbeschikkingstellingen over de RTC s verdeeld. Dit vervoer wordt op Vlaams niveau over de RTC s heen gecoördineerd in de vorm van een roulatieschema voor de Page 12 of 22

13 kwaliteitsvolle manier oefenen met de verschillende auto s. Het werken op de auto s met de diagnoseapparatuur is gekoppeld aan Electude indien gewenst. Projectinhoud Korte omschrijving In samenwerking met Febiac en de autoconstructeurs en importeurs worden moderne wagens en diagnoseapparatuur ter beschikking gesteld van de secundaire scholen in een roulatiesysteem van 10 weken. Per wagen worden diagnoseoefeningen uitgewerkt die via het internet ter beschikking gesteld worden van de leerkrachten. De leerkrachten zelf krijgen voorafgaand opleidingen van de autoconstructeurs en importeurs om met de diagnose apparatuur te kunnen werken. wagens.. De RTC s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de praktische uitvoering van het roulatieschema van de auto s binnen de eigen regio (vervoer van auto s en diagnoseapparatuur) en voor de opvolging binnen de eigen regio. Financiering De algemene coördinatie op Vlaams niveau en eventuele ontwikkelingskosten worden gefinancierd door. De cofinanciering bestaat naast het kostenloos of tegen gereduceerde prijs ter beschikking stellen door de constructeurs en importeurs van voertuigen, diagnoseapparatuur en opleidingen voor leerkrachten uit een financiële bijdrage van door Febiac. De toekomstige financiering van de infrastructuur (wagens en diagnoseapparatuur) is zoveel als mogelijk gebaseerd op cofinanciering (terbeschikkingstelling). Indien bijkomende investeringen nodig blijken kan dit deels op budget, maar zal de nodige resterende financiering à rato van het aantal terbeschikkingstellingen verdeeld worden over de deelnemende RTC s. Ook de cofinanciering zal verhoudingsgewijs verdeeld worden over en de deelnemende RTC s. De aangekochte diagnoseapparatuur komt in een RTC pool terecht die technisch beheerd wordt op Vlaams niveau. De financiering van de opleidingen bestaat in principe volledig uit cofinanciering. De verplaatsingskosten van de leerkrachten zijn niet inbegrepen in de projectkost. De financiering van het vervoer van de wagens en diagnoseapparatuur komt op rekening van de budgetten van de RTC s voor alle vervoer binnen de eigen regio. Kwantitatieve doelstelling Voor RTC Antwerpen streven we naar een behoud van het te beschikking krijgen van 3 voertuigen voor elk 10 weken voor alle betrokken scholen van de regio Antwerpen gedurende het schooljaar De betrokken leerkrachten zullen gedurende 2013 deel kunnen nemen aan de voorbereidende opleidingen. Voor de 4 overige RTC s streven we naar het ter beschikking stellen van minimaal 1 voertuig gedurende 10 weken voor alle betrokken scholen in het schooljaar De scholen worden voor beperkt tot scholen die autotechnisch Page 13 of 22

14 onderwijs op TSO niveau aanbieden. Reden van deze beperking is het aantal ter beschikking gestelde wagens dat voorlopig te beperkt is om alle scholen te kunnen bedienen. Op termijn is het de bedoeling om voldoende wagens ter beschikking te hebben om heel Vlaanderen totaal te kunnen bedienen. Projectnaam: 02 B02 Electude Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Auto 5 BSO Auto Auto 6 BSO Auto Auto-elektriciteit 7 BSO Auto Bedrijfsvoertuigen 7 BSO Auto Hulpmec. personen- en lichte bedrijfsw. Mod BSO Auto Mecanicien personen- & lichte bedrijfsw. BSO Auto Techn. personen- en lichte bedrijfsw.lpg BSO Auto Technicus personen- en lichte bedrijfsw. Mod TSO Auto Autotechnieken 5 TSO Auto Autotechnieken 6 TSO Auto Toegepaste autotechnieken 7 Mod Mod Electude Educatie BV Electude is een project E-learning Autotechniek voor leerkrachten en leerlingen uit de derde graad TSO en BSO en gelijkwaardige opleidingen uit het volwassenenonderwijs, de systemen leren en werken en de VDAB opleidingen waarin bestaande online opleidingen betreffende autotechniek geïntegreerd worden. Behoefte Electude wordt ook in 2013 aangeboden via aan de huidige afnemers. Het betreft 49 secundaire scholen, 3 CVO's en 5 VDAB competentiecentra. Dit project wordt door onder deze vorm nog ondersteund tot het schooljaar Het uitdovend karakter kan mogelijks lijden tot een terugloop in het aantal leerlinglicenties. Page 14 of 22

15 Er blijft veel vraag naar Electude. Het product wordt ook sterk gewaardeerd door de instellingen. Electude bereikt momenteel ongeveer 70% van de secundaire instellingen. Om budgettaire redenen is het aanbod beperkt. Kwantitatieve doelstelling Voor 2013 blijft het aantal deelnemende instellingen beperkt tot 57. Het aantal leerlinglicenties bedraagt maximaal Cofinanciering financiert de totale kost na aftrek van de cofinanciering van de schoollicentie en een gedeelte van de leerlinglicenties na aftrek van de cofinanciering van de leerling-licenties. De scholen en instellingen betalen het resterende gedeelte. De door Electude voorziene cofinanciering krimpt ten opzichte van 2012 en bestaat voor 2013 uit een reductie van 300 per school-licentie en een reductie per leerlinglicentie van 17,2. De geschatte cofinanciering voor bedraagt Projectnaam: 02 B03 Techniek is sjiek RTC Oost-Vlaanderen RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Als reactie op het STEM-actieplan ter promotie van de wetenschappelijke en technische opleidingen, zullen de RTC s op korte termijn een gezamenlijke actielijn ontwikkelen ter promotie van de technische opleidingen. De Gezamenlijke actielijn draagt de naam Techniek is Sjiek (TiS) De vijf RTC s en engageerden zich ondertussen om het verhaal van Techniek is sjiek mee te helpen vorm geven. Vanaf 2013 brengen ze dit verhaal in "Techniek is sjiek" is een volgehouden actie ter promotie van technische opleidingen. "Techniek is sjiek" focust zich dus vooral op de T van STEM. De RTC s spitsen hun acties toe op de eigen expertise : het communiceren rond en coördineren van acties voor scholen met directe impact op de leerlingen. De doelgroep voor Techniek is Sjiek wordt uitgebreid zowel in de breedte (bvb ook ASO) als in de diepte ((tot en met de laatste jaren van het lager onderwijs) Page 15 of 22

16 gans Vlaanderen. Techniek is sjiek heeft als bedoeling: Om efficiënter het verhaal van een positieve keuze voor het technisch onderwijs te brengen. Om het verhaal effectief bij de juiste doelgroep te brengen. Om bestaande acties (waar elke partner expert is op zijn of haar terrein) te versterken door dit onder één vlag te brengen en dit te promoten via de verschillende partners en de website be Om bestaande (en nieuwe) initiatieven te bundelen onder drie kapstokken (campagne, ondersteuning leerkrachten en events). Om dit uit te werken via provinciale poten (die inhoudelijk kunnen verschillen per provincie) maar gezamenlijk wel een Vlaams verhaal brengen. Techniek is sjiek heeft niet als bedoeling Om de bestaande events-thema s van de diverse partners te verminderen of opnieuw uit te vinden of te gaan beconcurreren. De werking van de partners zelf te vernieuwen. De finale Techniek is sjiekdoelgroep zijn uiteindelijk het onderwijs (leerkrachten, leerlingen, ouders, ). Een overkoepelende site te zijn waar we pretenderen voor heel Vlaanderen alle acties te bundelen, laat staan dit actueel te houden (cfr Klascement). Techniek is Sjiek valt uiteen in een aantal sublijnen : Afspraken over een uniforme krachtige visuele lijn over de RTC s heen. Deze lijn is wel eigendom van de RTC s maar kan - mits afspraken ook door derden gebruikt worden. Het opzetten van RTC acties met betrekking tot : 1. De ondersteuning van leerkrachten in het aanbrengen van Techniek aan de eigen leerlingen. 2. Events : de RTC s willen de bestaande events (o.a. Technologica) beter afstemmen op andere events en vooral de weerklank ervan in de media verhogen zal in overleg met de RTC s de krijtlijnen van het toepassen van Techniek is sjiek uittekenen. zal waar nodig en in overleg met de RTC s vertegenwoordigen op Vlaamse fora met betrekking tot de promotie van technische opleidingen. zal het aanspreekpunt zijn voor partners die op Vlaams niveau willen participeren in "Techniek is sjiek". Werkgroep 77 wordt geïntegreerd als klankbordplatform voor de centrale opleidingsen onderwijsverstrekkenrs vertegenwoordigd binnen voor het project "Techniek is sjiek". Cofinanciering Om ook Vlaamse initiatieven in samenwerking met Vlaams georganiseerde partners te kunnen ondersteunen is voorzien op het budget van. Dit budget is momenteel enkel gereserveerd voor het project "Techniek is sjiek". Er is nog geen concrete bestemming aan gegeven. Hierdoor kan de cofinanciering momenteel ook nog niet aangegeven worden. Vanaf het moment dat de bestemming van dit budget concreet wordt, zal ook de nodige cofinanciering door de betrokken partners voorzien moeten worden. Page 16 of 22

17 Projectgroep: 03 Begeleiden en opvolgen van door Managementcomité Onderwijs, Vorming en Werk geïnitieerde, bijkomende projecten Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 32,99% ,00 Projectnaam: 03 A VCA PVI BeSaCC kreeg de opdracht om vanaf 2011 het toegekende budget te besteden aan de examens en niet meer aan het didactisch materiaal. Om de werkdruk bij de RTC te verminderen en om het inschrijvingsproces uniformer en transparanter te laten verlopen is in 2011 een online inschrijvingsmodule gebouwd voor de inschrijvingen voor het VCA examen van heel Vlaanderen. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het luik inschrijving door de scholen en minder aan het beheerluik voor en de RTC. Kwantitatieve doelstelling Financiering in van examens voor leerlingen uit de doelgroep. Het betrokken examencentrum heeft voor het eerst in jaren de eigen kosten voor de organisatie van de examens voor het VCA examen aangepast aan de werkelijke kosten. Hierdoor is de prijs per leerling/examen gestegen. Hoewel het aantal deelnemende leerlinge jaar na jaar zakt, verwacht dat het voorziene budget van onvoldoende zal zijn. Tijdens het schooljaar zal het gros van de examens doorgaan in het voorjaar. Hiervoor dient nieuw budget aangevraagd. Projectnaam: 03 B ACTA Page 17 of 22

18 Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar TSO Chemie Chemische procestechnieken 7 ACTA vzw ACTA is een organisatie van de scheikundige sector die een simulatiebedrijf heeft in Kalmthout. Vermits leerlingen om veiligheidsredenen niet mogen werken in een chemisch bedrijf is de simulatieomgeving voor hen de enige mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Enkel Se-N-Se richtingen Chemische procestechnieken komen in aanmerking voor dit project. Het Departement Onderwijs kwam tot voor kort tussen in de uurprijs die scholen moeten betalen voor het gebruik van het oefencentrum. De sector cofinanciert. Kwantitatieve doelstelling Vorig schooljaar konden alle klassen deelnemen aan de door ACTA voorziene opleidingsmodules. Voor wordt het huidige aanbod opleidingen van ACTA vzw aan de betrokken scholen herhaald. Projectnaam: 03 C COFEP Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Handel Adm. commercieel medewerker binnendienst BSO Handel Kantoor 5 BSO Handel Kantoor 6 BSO Handel Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO Handel Logistiek 7 Mod 7 VDAB Regie Cofep is een samenwerking tussen onder andere VDAB, Forem en het Departement Onderwijs die de organisatie op zich neemt van 260 oefenbedrijven in België. Het concept is dat de oefenbedrijven virtueel met elkaar handel drijven in een wereldwijd netwerk. Hoewel virtueel wordt de realiteit sterk gesimuleerd : er is een bank, een sociaal secretariaat, er is een documentenstroom, er zijn beurzen enz. Voor het onderwijs participeren ca. 230 onderwijsinstellingen (secundair en hogescholen). Naast de feitelijke vereniging werd een vzw opgericht (de VZW Vloo) COFEP werkt aan een actieplan. Dit plan wordt door een stuurgroep van stakeholders opgesteld in december 2012 en zal na fiattering door de respectieve managementfora begin februari 2013 vervolgens ter info aan het managementcomité OV&W worden overgemaakt. Page 18 of 22

19 om de beurzen in België logistiek te ondersteunen. Cofep beschikt over 4 personeelsleden : 1 VE coördinator en 1 VE administratieve medewerker (betaald door VDAB) en 2 halftijdse gedetacheerde leerkrachten (tot voor kort betaald door het Departement Onderwijs). In 2011 werd een stuurgroep opgericht die van de raad van bestuur 3 opdrachten meekreeg : De consolidering van de werking van Cofep De uitbreiding van de werking naar de logistieke opleidingen in samenwerking met de sector Het begeleiden van de verzelfstandiging van Cofep op middellange termijn (3 tot 5 jaar) Projectnaam: 03 D PIVO De samenwerking omtrent een opleidingscentrum veiligheid in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw en de FOD WASO in de provincie Vlaams Brabant en met PIVO, het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Poverstraat Asse, werd door deze partijen in samenwerking de VDAB onderzocht in De partijen kwamen tot de conclusie dat de oprichting van een dergelijk opleidingscentrum niet opportuun is. De noodzakelijke financiële middelen zijn niet beschikbaar bij de partijen voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 om te voorzien in de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen op de site van het PIVO noch voor de investering in het didactische materiaal nodig voor dergelijke opleidingen. Derhalve kan dit project als afgesloten worden beschouwd en geschrapt uit het jaaractieplan VDAB Regie Deze actie wordt geschrapt uit de opdrachten van. Page 19 of 22

20 Projectnaam: 03 E Open Competentiecentra Departement WSE RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Op vraag van de sociale partners binnen de Serv heeft het departement werk een stuurgroep opgericht om onderzoek te doen naar het ondersteunen van excellente partnerschappen op het snijvlak arbeidsmarkt onderwijs/opleiding. Onder andere maakt deel uit van deze stuurgroep. In overleg met het departement WSE en de 5 RTC s wordt bepaald op welke wijze een bijkomend onderzoek door van de RTC werking een bijdrage kan leveren aan het meer algemene onderzoek van het departement WSE. De contouren van dit onderzoek zullen duidelijk zijn tegen juli Het onderzoek naar deze partnerschappen heeft als bedoeling het ontstaan van excellente partnerschappen via mogelijke beleidsinitiatieven te faciliteren en het behoud ervan en het bereiken van excellente resultaten te ondersteunen. De RTC s vormen als intermediair tussen de centrale en lokale arbeidsmarktactoren enerzijds en de opleidings- en onderwijsverstrekkers anderzijds een speciale en gestructureerde vorm van partnerschap. Een onderzoek door in samenspraak met het departement werk en in overleg met de RTC s naar enerzijds mogelijke drempels en anderzijds faciliterende elementen in de werking van de RTC s kan een detaillering zijn van het onderzoek van het departement werk. Projectnaam: 03 F Werkplekleren Page 20 of 22

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

RTC Netwerk Jaaractieplan 2012. 5 december 2011 aangepast op 16 april 2012

RTC Netwerk Jaaractieplan 2012. 5 december 2011 aangepast op 16 april 2012 RTC Netwerk Jaaractieplan 2012 5 december 2011 aangepast op 16 april 2012 JAP 2012 RTC Netwerk pagina 2 van 22 Leidraad bij het lezen van het JAP 2012 Het JAP 2012 start met acties om de interne werking

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Diagnose Car De technologische schakel tussen onderwijs en industrie 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Het project Diagnose Car Kick-off Diagnose Car, TSM Mechelen 15 mei 2009 Een werkplaats

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010 Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw 1. Inleiding Met de omvorming van Diva vzw naar RTC-netwerk vzw kunnen de vijf Regionale Technologische Centra (RTC s) rekenen

Nadere informatie

Voorstelling actieplan 2008-2009

Voorstelling actieplan 2008-2009 RTC Vlaams-Brabant Voorstelling actieplan 2008-2009 Provinciehuis Leuven - 26 september 2008 RTC Vlaams-Brabant 2008 1 Agenda deel 1 09.30u: Welkomstwoord Alex Dierickx, voorzitter RTC Vlaams-Brabant 09.35u:

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2010 RTC Netwerk vzw 2

Inhoud. Jaarverslag 2010 RTC Netwerk vzw 2 Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen 2010... 4 Beheersovereenkomst... 4 Jaaractieplan... 4 Werking... 6 Huisvesting... 6 Personeel... 6 Uitgevoerde acties... 7 Acties ter ondersteuning en versterking van

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

Infomoment 72u VDAB

Infomoment 72u VDAB Infomoment 72u VDAB 2010-2011 28/5/2010 Agenda deel 1 1. Samenwerkingsvormen VDAB - RTC - Onderwijs: 1.a. RTC - acties per studiegebied 1.b. Raamcontract RTM-RTC-VDAB 1.c. 72-uren VDAB 1.d. Webleren 1.e.

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2011 Pagina 2 van 17 RTC Netwerk vzw

Inhoud. Jaarverslag 2011 Pagina 2 van 17 RTC Netwerk vzw Jaarverslag 2011 Inhoud Inleiding... 4 Verwezenlijkingen 2011... 4 Jaaractieplan... 4 Interne werking... 5 Aanwerving coördinator... 5 Inwerking coördinator... 5 Vernieuwing statuten... 6 Huisvesting...

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit Aanwezig werkgroep: Falin Ludo (VTI Brugge), Lefere Bjorn (VTI Ieper), Vermote Jos (VTI Izegem), Sintobin Dirk (St Lucas Menen), Van Den Brande Roger (VTI Roeselare), Maertens Eric (VTI Torhout), Bonte

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen ! "#$$%&'"#$$% Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen 1. Structurele kosten Personeel en werking: 86.000 EUR (18,22%) 2. Actiepunten Omschrijving behoefte Voorgestelde

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 Voorwoord& EenjaargeledenkondigdenwijtijdensonzealgemenevergaderingaandatFEBIACmeerjongerenmoestaantrekkenvoor deberoepenvandeautomobielsectorinhetalgemeenenvoorbanenbijonzeconcessiehoudersinhetbijzonder,voorde

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-299- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven.

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Agoria-visie in hoofdlijnen Positief t.a.v. uitgangspunten conceptnota Duaal leren. Meewerken aan verdere uitwerking mits: transparant

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Werkgroep Handel 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Pro Programma: 8u45: onthaal 9u-11u: Werkgroep Handel - Intro: rondje van de tafel + voorstelling RTC - Bespreking huidige projecten: labo netwerktechnologie

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Engamentsverklaring tussen het Executief van de Moslims van België en de Vlaamse Overheid/beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Engamentsverklaring tussen het Executief van de Moslims van België en de Vlaamse Overheid/beleidsdomein Onderwijs en Vorming Engamentsverklaring tussen het Executief van de Moslims van België en de Vlaamse Overheid/beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inleiding Het dossier is te kaderen binnen de uitrol van het Actieplan ter preventie

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Advies over externe certificering in onderwijs

Advies over externe certificering in onderwijs ADVIES Algemene Raad 25 juni 2009 AR/KST/ADV/028 Advies over externe certificering in onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over externe certificering in onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Administratie (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 ADMINISTRATIE (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

STEM-bedrijventraject@RTC Een RTC project om TSO/BSO scholen te ondersteunen als STEM-school! 5 BEDRIJVEN PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN EEN UNIEKE UITDAGING VOOR LEERKRACHTEN UIT HET TECHNISCH

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Teaching Hotel. Specialisatiejaar hotelonthaal (BSO) in Spermalie Van gewoon naar duaal traject. 12 december 2016

Teaching Hotel. Specialisatiejaar hotelonthaal (BSO) in Spermalie Van gewoon naar duaal traject. 12 december 2016 Teaching Hotel Specialisatiejaar hotelonthaal (BSO) in Spermalie Van gewoon naar duaal traject 12 december 2016 Situering project Doelstelling Inrichten klas duaal leren als pilootproject Teaching Hotel

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur Sectorale ondernemerstrajecten bij Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Vlaanderen Het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Waarborgt een specifiek

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie