RTC Netwerk. Jaaractieplan Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: ,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk"

Transcriptie

1 Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: ,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% ,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden) personeelskosten en anderzijds (niet projectgebonden) werkingskosten jaarlijks besteden. Binnen het oorspronkelijk voorziene bedrag voor de interne werking van werd een reserve voorzien van Gezien het totale budget van RTC netwerk op 5 april 2013 en op 19 april 2013 nogmaals wegens aanpassing aan de indexering verminderd werd met telkens 1.000, wordt het voor de werking voorziene bedrag verminderd van naar en de reserve van naar Deze reserve kan indien nodig door de raad van bestuur ingezet worden binnen de begroting voor de acties 1A, 1B, 2A, 2B en 3A. Page 1 of 22

2 Projectgroep: 01 Acties ter ondersteuning en versterking van de werking van de RTC Budget RTC: ,00 Projectnaam: 01 A Overleg en opleiding Cofinanciering: 0,00 0,00% ,00 RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Departement onderwijs en vorming Kabinet onderwijs Onder de actie 01 A Overleg en opleiding worden volgende 4 deelacties voorzien : Overlegvergaderingen met Kabinet, departement en Coördinatoren van de RTC s Overlegvergaderingen met Coördinatoren van de RTC s Netwerk 2 daagse : Organisatie van een netwerkings- en opleidingsmoment voor de bruggenbouwers van alle RTC s Opleiding medewerkers RTC door of via Kwantitatieve doelstelling Overlegvergaderingen met Kabinet, departement en Coördinatoren van de RTC s : minstens 6x per jaar Overlegvergaderingen met Coördinatoren van de RTC s : minstens 6x per jaar Netwerk 2 daagse : Organisatie van een netwerkings- en opleidingsmoment voor de bruggenbouwers van alle RTC s : 1x per jaar Opleiding medewerkers RTC door of via : in overleg met de RTC s Page 2 of 22

3 Projectnaam: 01 B Ondersteuning Professionalisering RTC's RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk informaticaprogramma voor de RTC s. In 2012 werd de module voor het aanmaken van een gelijkvormig JAP afgewerkt. Ook de procescontrole voor het ontstaan van de jaaractieplannen 2013 door het departement zal via deze module kunnen gebeuren. Alle 5 de RTC s zullen deze module gebruiken om het JAP 2012 voor te bereiden. Anders dan voorgesteld in het Jaaractieplan 2012, werd (nog) geen gezamenlijke inschrijvingsmodule uitgewerkt. Na analyse bleek dat best volgens de normale tijdslijn van een RTC-project gewerkt wordt. Het ontstaan en beoordelen van een RTC-Project in de werkgroepen en de beoordeling ervan door de raden van bestuur, is de eerste stap. In 2013 zal verder gebouwd worden aan bijkomende modules voor de administratieve opvolging van de RTC projecten. Kwantitatieve doelstelling In 2013 is het de doelstelling om verder te werken aan de professionalisering. Aansluitend op de inbreng van de projecten 2013 in de vernieuwde applicatie zal gewerkt worden aan volgende modules : Aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande module voor de projectfiches, het JAP en de procescontrole. Bouwen van een module om de financiële rapportering te kunnen doen. Bouwen van een module om de inhoudelijke rapportering te kunnen doen. Page 3 of 22

4 Projectgroep: 02A Acties op strategisch niveau waarbij centrale actoren op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk een visie ontwikkelen met het oog op latere operationalisering Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 66,67% ,00 Projectnaam: 02 A01 Teaching Hotel Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen Horeca Vorming Vlaanderen Syntra Vlaanderen VDAB Regie In het kader van Vlaanderen In Actie werden binnen toerisme knelpunten met betrekking tot het toeristisch innovatiesysteem vastgesteld op minstens drie aspecten: De toeristische KMO s maken nauwelijks gebruik van het bestaande (innovatie-) instrumentarium. De kwaliteit van het onderwijs en de link met het toeristisch werkveld wordt als te zwak ervaren. De overheid speelt nog onvoldoende de rol van stimulator (van innovatie). Op 12 december 2011 ging een rondetafelconferentie door om concrete doorbraken binnen de vastgestelde knelpunten voor te stellen. Deze rondetafelconferentie had drie concrete doelstellingen: nieuwe ideeën verzamelen toekomstige evoluties identificeren drang naar innovatie stimuleren in de toeristische sector Op 23 april 2012 zaten de belanghebbende partijen rond de tafel om de gezamenlijke behoeften, verwachtingen en doelstellingen in kaart te brengen. De bedoeling van het vooronderzoek is het afbakenen van de scope van het project Teaching Hotel in Vlaanderen. Deze afbakening zal dan de basis vormen van de uit te voeren haalbaarheidsstudie. Naast Toerisme Vlaanderen, Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB, was er ook een vertegenwoordiging van het agentschap ondernemen, het SYNTRA Netwerk, RTC Netwerk en een expert uit het hoger onderwijs aanwezig. Inbreng van RTC netwerk blijft beperkt tot het bijwonen van vergaderingen. RTC Netwerk zal in deze onderzoeksfase op een onafhankelijke wijze een brug slaan tussen de voorlopige onderzoeksgroep en het onderwijs. Er wordt voor deze actie geen budget voorzien. Page 4 of 22

5 Ter voorbereiding van deze conferentie werd onderzoek gedaan naar prioritaire onderwerpen die aangepakt dienen te worden. Voor het knelpunt zwakke link onderwijs-werkveld kwamen we tot vijf topics: Hoe kunnen we meer studenten uit het buitenland aantrekken om hier een deel van hun opleiding/stage toerisme of een aanvullende opleiding in het toerisme te volgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer jongeren, die opleidingen volgen in toerisme (in brede zin), stage lopen in Vlaamse KMO s? Hoe zou een echte internationale toerisme opleiding in hoger onderwijs er concreet uit kunnen zien? Hoe zou een leeronderneming er in Vlaanderen kunnen uitzien? Wat is nodig om dit concreet te realiseren? Wat zijn criteria voor een goed lerend netwerk binnen de toeristische sector en waarover zouden dergelijk netwerken moeten gaan? Tijdens de conferentie kwam het onderwerp leeronderneming in een ontwerptafel aan bod. Deelnemers gingen nadenken over hun droombeeld van de toeristische leeronderneming in Belangrijke stappen om zo n toeristische leeronderneming in de praktijk te kunnen brengen, werden eveneens omschreven: Het opmaken van een lijst van belanghebbenden Het overbruggen van verschillen op een neutraal platform Het ontwikkelen van een visie met alle stakeholders samen Om aan de slag te gaan met de conclusies van de rondetafelconferentie besliste Toerisme Vlaanderen om in eerste instantie de haalbaarheid van een Teaching Hotel in Vlaanderen te onderzoeken. Een eerste overleg hier rond vond plaats tussen Toerisme Vlaanderen, Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB op 14 maart Zij dachten al eens na over de belanghebbenden die idealiter betrokken zouden worden bij een vooronderzoek binnen dit project, de vereiste meerwaarde waaraan zo n Teaching Hotel moet voldoen en de minimumeisen van het concept. Bovendien werden er enkele bezorgdheden geformuleerd. Page 5 of 22

6 Projectnaam: 02 A02 E-Leerplatform sectoren FVB Constructiv VDAB Regie Syntra Vlaanderen Tijdens de vergadering van de begeleidingscommissie bouw in het kader van de globale convenant bouw van 26 mei 2011 is de tool Start 2 Learn voorgesteld. FVB Constructiv heeft deze voorstelling georganiseerd omdat ze op zoek zijn naar een elektronisch platform om de FVB Constructiv handboeken ook elektronisch ter beschikking te stellen. Ook de mogelijke participatie van andere sectoren wordt door FVB Constructiv als een meerwaarde gezien. Na afloop van de vergadering vermeldde de vertegenwoordiger van het kabinet onderwijs terloops dat in dit project misschien een rol weggelegd is voor RTC netwerk als onafhankelijk platform. Naar aanleiding van deze voorstelling heeft FVB constructiv enkele vergaderingen belegd om het concept van het ter beschikking stellen van elektronische didactisch materiaal door sectoren aan opleidings- en onderwijsverstrekkers uit te werken. Naast FVB Constructiv waren ook Syntra Vlaanderen, de VDAB en bij deze vergaderingen betrokken. Tijdens deze vergaderingen is het volgende kader ontwikkeld : Het didactisch materiaal moet een sectorale kwaliteitsgarantie kunnen meekrijgen Het platform moet bruikbaar zijn voor verschillende sectoren Het platform moet bruikbaar zijn voor verschillende types afnemers Het platform moet een neutraal karakter hebben, zowel voor eventueel deelnemende sectoren als voor alle klantengroepen Het platform biedt enkel inhoud aan, voor e-leermodules dient dit te gebeuren via een uniform en platformonafhankelijk format. Momenteel zit het project nog in de conceptfase en wordt de scoop van het project vastgelegd. In 2013 wordt de basis. Onder leiding van FVB Constructiv en in samenwerking met, VDAB en Syntra Vlaanderen zullen de contouren en de modaliteiten van de input van het systeem omschreven worden. Met input wordt bedoeld het inbrengen van het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de opleidings- en onderwijsverstrekkers. Gezien het voor FVB Constructiv belangrijk is dat er een kwaliteitscontrole op het aangeleverde materiaal gebeurt, wordt dit gedeelte afzonderlijk ontwikkeld. Voor het ter beschikking stellen van de afnemers (opleidings- en onderwijsverstrekkers, maar ook bedrijven) zal nagedacht worden over het zo optimaal ter beschikking kunnen stellen van het aangeleverde materiaal. Voor wat betreft de toelevering van het materiaal aan de onderwijsinstellingen zal zo veel als mogelijk gezocht worden naar een vorm die aansluit bij nu reeds in scholen aanwezige systemen zoals Smartschool. Voor de verspreiding van het materiaal aan de onderwijsinstellingen zal in eerste instantie contact genomen worden met Klascement om na te gaan of en hoe er gebruik gemaakt kan worden van Klascement voor de verspreiding van het door FVB Constructiv goedgekeurde materiaal. In het voorjaar 2013 zal een conceptnota gefinaliseerd worden. Er wordt geen budget voorzien. De RTC vlag zou als onafhankelijke vlag voor het platform kunnen gebruikt worden. Page 6 of 22

7 Via zou ook het neutrale beheer van het platform kunnen gebeuren. Het beheer van de sectorale inhoud ligt bij de sectoren. Projectnaam: 02 A03 Vlaanderen last RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen VDAB Regie RTC Antwerpen Lasser is een kwantitatief en kwalitatief knelpuntberoep. Voor de VDAB is de aansluiting met de noden van de arbeidsmarkt van opleidingen uit het secundair onderwijs belangrijk. Investeren in samenwerking met het onderwijs - via onder andere de regeling van de 72u - om die aansluiting zo passend mogelijk te maken is dan ook een beleidslijn van de VDAB. De samenwerking met RTC Vlaams-Brabant en de interesse van RTC Limburg sterken de VDAB in zijn overtuiging dat een op Vlaams niveau gecoördineerd project naar het voorbeeld van Brabant last, iedereen wint kan bijdragen tot een broodnodige voorbereiding van het Vlaamse lasonderwijs op de invoering van de beroepskwalificaties en op de veranderde eisen van de professionele laswereld. VDAB is bereid om via de mogelijkheden van het systeem van de 72u substantieel bij te dragen tot deze voorbereiding. In eerste instantie was het de bedoeling om het Vlaams-Brabantse project te dissemineren naar de andere provincies. Gezien in elk RTC verscheiden acties voor leerlingen lassen georganiseerd worden, bleek dit op korte termijn niet haalbaar. Ook bij de organisatie en de kostprijs van het Vlaams-Brabantse project waren is de kwaliteit van het lasonderwijs in de secundaire scholen te verhogen en de aangeleerde competenties van de leerlingen te verschuiven in de richting van de eisen van de professionele laswereld. De uiteindelijke doelgroep zijn de leerlingen lassen uit de eindjaren van de lasopleidingen BSO en BuSO. Samen met de 5 RTC s en andere betrokken partners wil de VDAB onderzoeken op welke wijze, bvb. gebruik makend van het systeem van de 72u, het Vlaamse lasonderwijs op een structurele wijze kan ondersteund worden.betrachting is tegen het schooljaar afspraken te maken over de RTC's heen. Er wordt geen budget voorzien. Page 7 of 22

8 vragen. Projectnaam: 02 A04 Medewerker klantendienst Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Handel Kantoor 5 BSO Handel Kantoor 6 BSO Handel Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO Handel Verkoop 5 BSO Handel Verkoop 6 7 Contactcentres.be VVKSO Arbeidsmarktsituatie Medewerker klantendienst is een beroep dat in drie verschillende vormen voorkomt Outsourcing waar bedrijven de dienst inhuren van gespecialiseerde contactcentra (facilitaire contactcentra) Inhouse contactcentra van vooral grotere bedrijven die enkel het eigen bedrijf als klant hebben Administratieve afdelingen van bedrijven waar de medewerkers als hoofdactiviteit het verzorgen van de klantencontacten hebben, maar daarnaast ook nog andere activiteiten opnemen. Een medewerker klantendienst is een commercieel dienstverlenende functie. Het aantal personen tewerkgesteld als medewerker klantendienst is moeilijk te bepalen omdat de tewerkstelling zich in verschillende paritaire comités situeert. Bench mark studies ramen het totaal aantal arbeidsplaatsen in facilitaire en inhouse contaccenters in België op of 1,85 % van de beroepsbevolking. Via extrapolatie kunnen we bepalen dat de sector in Vlaanderen ca loontrekkenden tewerkstelt. Het aantal door VDAB ontvangen vacatures in Vlaanderen steeg van 643 in 2003 naar in Hierbij moeten nog ca vacatures worden gerekend die via uitzendkantoren worden ingevuld. De verwachting is dat de komende jaren deze vraag nog zal stijgen. Medewerker klantendienst wordt dus, ook door de VDAB, Het project beoogt de leerlingen in opleidingen medewerker klantendienst efficiënter voor te bereiden op het werkplekleren tijdens de bedrijfsstages. Om deze doelstelling te bereiken worden drie elkaar aanvullende acties opgezet : de nodige infrastructuur (hard- en software) moet aan de betrokken onderwijsinstellingen ter beschikking gesteld om in klasverband een beperkte, doch zo realistisch mogelijke werkomgeving te creëren, ten einde: aan de leerkrachten dient de nodige oefensoftware (scripts) ter beschikking gesteld te worden zodat op een realistische en efficiënte wijze in klasverband kan geoefend worden de leerkrachten van de deelnemende onderwijsinstellingen dienen een verplichte opleiding te volgen om de commerciële klantencontactsoftware in klasverband te kunnen gebruiken Het project behelst meer concreet: Via een licentie MS Dynamics op naam van (Gratis ter beschikking van onder het themicrosoft Dynamics Academic Alliance programma ) zal aan elke school een toegang verleend worden tot een eigen MS CRM-omgeving waarop aangepaste scripts voorhanden zijn om de praktijoefeningen in een de beschermde klasomgeving te kunnen inoefenen. In samenwerking met contactcentra zal Contactcentres.be een aantal scripts Page 8 of 22

9 beschouwd als knelpuntberoep. Onderwijssituatie In 2009 is in de VLOR een akkoord over de netten heen om in het BSO studiegebied Handel Verkoop de opleidingen logistiek en medewerker klantendienst als prioriteiten te beschouwen. Deze prioriteiten komen voort uit de vernieuwde leerplan van het studiegebied Handel BSO (Kantoor BSO en Verkoop BSO). Er zijn verschillende (eerder nieuwe) opleidingen tot medewerker klantendienst in het secundair beroepsonderwijs en in het volwassenenonderwijs. Behoefte Klantencontacten gebeuren steeds meer op een geleide wijze. De medewerker klantendienst moet afhankelijk van de situatie een bepaald geïnformatiseerd script doorlopen. Leerlingen en cursisten medewerker klantendienst hebben nood aan een praktische basiskennis van deze klantencontactsoftware en aan de nodige vaardigheden en attitudes om er mee om te gaan. Het verwerven van deze kennis, vaardigheden en attitudes zal leerlingen en cursisten beter voorbereiden op het werkplekleren tijdens hun bedrijfsstage. Hierdoor zal de kwaliteit van de stage gevoelig verhogen en worden de leerlingen realistischer voorbereid op de functie van medewerker klantendienst Doelgroep Primaire doelgroep : leerlingen 3de graad BSO waarvoor gestructureerd klantencontact tot de opleidingsdoelen behoort Secundaire doelgroep : alle andere cursisten of leerlingen waarvoor gestructureerd klantencontact tot de opleidingsdoelen behoort Het project is verplicht netoverschrijdend (voorwaarde voor de deelname van RTC Netwerk). opstellen die vertaald worden naar MS CRM scripts. zal instaan voor de hosting van het centrale MS CRM systeem en voor de toegang van de verschillende scholen tot dit systeem. Hierdoor kan het netoverschrijdend gebruik van de script kunnen garanderen. In de toekomst kunnen nieuwe scripts eenvoudig via het centrale MS CRM systeem aan de deelnemende scholen ter beschikking gesteld kunnen worden. Door een naar het VVKSO gedetacheerde leerkracht zal didactisch materiaal ontwikkeld worden en zullen opleidingen voor de leerkrachten van de deelnemende onderwijsinstellingen gegeven worden. Zowel het ontwikkelde didactisch materiaal als de opleidingen zullen netoverschrijdend toegankelijk zijn. Kwantitatieve doelstelling In het voorjaar van 2013 worden opleidingen voor minimaal 20 onderwijsinstellingen voorzien. Deze opleidingen zijn netoverschreidend toegankelijk. In het voorjaar van 2013 worden het CRM-pakket geconfigureerd. Vanaf september 2013 is de toepassing toegankelijk en bruikbaar voor de onderwijsinstellingen. Aandachtspunt 1 Netoverschrijdend karakter : Gezien de nauwe betrokkenheid van VVKSO als partner, wordt het netoverschrijdend karakter mogelijks in vraag gesteld. Zowel Contactcentres.be als stellen zich garant dat het ontwikkelde aanbod voor elke potentiele opleidings- of onderwijsverstrekker toegankelijk moet zijn. Contactcentres.be financiert ½ van de naar het VVKSO gedetacheerde leerkracht. Deze financiering is via een overeenkomst vastgelegd. In deze overeenkomst wordt gestipuleerd dat het door de gedetacheerde leerkracht ontwikkelde materiaal en de opleidingen netoverschrijdend en niveauoverschrijdend ter beschikking gesteld wordt. De toegang tot de MS Dynamics omgeving is in handen van. Ook zal deze toegang netoverschrijdend en niveau-overschrijdend ter beschikking stellen. Het project vertrekt niet vanuit de leerplannen van het VVKSO maar vanuit de realiteit van de werking van een contactcentrum. Bij het bepalen van de inhoud en de vorm van de CRM scripts wordt overlegd met een netoverschreidende werkgroep waar ook het volwassenenonderwijs in een netoverschreidende aanpak bij betrokken is. Ter illustratie van dit netoverschreidend karakter kan het positief advies van het GO! voor dit project aangehaald worden. Het project past perfect binnen hun leerplan 7e Page 9 of 22

10 Kantooradministratie en gegevensbeheer (maar is ook bruikbaar in Secretariaat talen, derde graad BSO Kantoor ). Daarnaast is het ook zeker bruikbaar in DBSO Call Center Medewerker en in de volwassenenopleidingen. Aandachtpunt 2 cofinanciering : Het door het VVKSO vergoede gedeelte van de gedetacheerde leerkracht (1/2e van de loonkost) wordt niet als cofinanciering ingebracht in dit project. De cofinanciering van het project bestaat enerzijds uit de door Contactcentres.be betaaldehelft van de loonkost van de aan VVKSO gedetacheerde leerkracht en anderzijds uit de bijdragen van contactcentra in de ontwikkeling van de MS CRM scripts en de hosting van de MS CRM applicatie. Zowel de cofinanciering door Contactcentres.be als door de individuele contactcentra voldoen aan de beheersovereenkomst van. Projectnaam: 02 A05 Certificering Airco Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Auto 6 BSO Auto Carrosserie 6 BSO Auto Hulpmec. personen- en lichte bedrijfsw. Mod BSO Auto Koetswerkhersteller Mod BSO Auto Techn. personen- en lichte bedrijfsw.lpg BSO Auto Technicus personen- en lichte bedrijfsw. Mod TSO Auto Autotechnieken 6 Mod VDAB Regie Educam Werknemers in garage- en koetswerkbedrijven die aan klimaatregelingssystemen van voertuigen tot 3,5 ton werken, moeten in het bezit zijn van dit certificaat. Voor leerlingen/cursisten uit autotechnische en koetswerkrichtingen is het bezit van dit Een eerste fase richt zich op het opleiden van leerkrachten zowel wat betreft het behalen van het verplichte certificaat als wat betreft de opleiding tot erkend assessor. Het aantal opleidingsdagen wordt beperkt gezien het merendeel van de leerkrachten Page 10 of 22

11 certificaat een duidelijke meerwaarde. Met dit project willen we aan deze leerlingen/cursisten de kans geven het certificaat te behalen tijdens hun opleiding. Uitgangspunt van het project is dat opleidings- en onderwijsinstellingen zo veel als mogelijk in staat zijn om zelf in te staan voor de certificering van eigen leerlingen of cursisten zonder dat dit investeringen in nieuwe infrastructuur vergt. In samenwerking met EDUCAM en de VDAB en in samenspraak met de onderwijsnetten werd een certificeringsproject opgezet. In een eerste fase worden leerkrachten gecertificeerd en als examinator (of assessor) opgeleid (1 dag opleiding voor het certificaat en een bijkomende halve dag voor de assessoropleiding!). In een tweede fase kunnen deze leerkrachten dan met hun leerlingen/cursisten terecht in een erkend VDAB opleidingscentrum om samen met een erkend VDAB examinator hun eigen leerlingen/cursisten te certificeren. Het certificaat blijft nog waardevol voor schoolverlaters die intreden in de autotechnische bedrijven. reeds opgeleid is en onmiddellijk met hun eigen leerlingen in fase 2 kunnen stappen.. In een tweede fase kunnen de gecertificeerde leerkrachten in een van 5 erkende VDAB lesplaatsen (Hasselt, Herentals, Anderlecht, Wondelgem en Wevelgem) de opleiding aan hun leerlingen geven (voormiddag). In de namiddag worden de leerlingen dan door hun eigen leerkracht en een VDAB instructeur (2 assessoren verplicht!) gecertificeerd. Ook de aankoop van de boeken nodig voor de certificering van de leerlingen behoort tot het project. Kwantitatieve doelstelling Het opleiden van maximum 24 bijkomende leerkrachten tot assessor in Het via de VDAB certificeren van minstens 400 leerlingen in het schooljaar Page 11 of 22

12 Projectgroep: 02B Acties op operationeel niveau waarbij centrale en lokale actoren op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk optreden Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 58,57% ,00 Projectnaam: 02 B01 Diagnose Car Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Diesel- en LPG-motoren 7 TSO Auto Autotechnieken 6 TSO Auto Toegepaste autotechnieken 7 RTC Antwerpen RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Voorgeschiedenis Om de leerlingen auto toegang te geven tot een moderne werkplaats op school, speelde TSM Mechelen met het idee om een project op te zetten met moderne auto s en diagnoseapparatuur. Zo ontstond het project Diagnose Car TB 21, waaraan alle scholen uit de provincie Antwerpen deelnemen. TSM legde met het nodige succes contact met invoerders van enkele grote automerken, overlegde met collega s van andere scholen om moderne wagens en diagnoseapparatuur gratis ter beschikking te stellen van leerlingen en zorgde voor doorgedreven opleidingen voor leerkrachten in de trainingscentra van de deelnemende merken. Diagnose Car loopt al sinds september 2009 in de provincie Antwerpen en bereikt ondertussen 18 scholen. De auto s en apparatuur worden telkens voor een periode van 10 weken ter beschikking gesteld aan een school, worden na die periode opgehaald en gecontroleerd door een gespecialiseerde firma en vervolgens overgebracht naar de volgende school. Zo kunnen alle leerlingen op een Coördinatie De algemene coördinatie gebeurt op Vlaams niveau. Ook de coördinatie van de opleidingen en het opstellen van het roulatieschema van de auto s gebeurt over alle betrokken RTC s heen. Per schooljaar worden hiervoor schema s opgesteld. De roulatieschema s zullen per schooljaar en per RTC opgesteld worden. De coördinatie op Vlaams niveau zal verzorgd worden door de huidige trekker, de heer Dirk Goyvaerts. Vanaf 1 september 2013 is het de bedoeling de heer Goyvaerts hiervoor als deeltijds gedetacheerde leerkracht in te schakelen via. De financiering van deze gedetacheerde leerkracht gebeurd integraal door een financiële bijdrage van Febiac.. Het vervoer van de wagens over een schooljaar heen wordt à rato van het aantal terbeschikkingstellingen over de RTC s verdeeld. Dit vervoer wordt op Vlaams niveau over de RTC s heen gecoördineerd in de vorm van een roulatieschema voor de Page 12 of 22

13 kwaliteitsvolle manier oefenen met de verschillende auto s. Het werken op de auto s met de diagnoseapparatuur is gekoppeld aan Electude indien gewenst. Projectinhoud Korte omschrijving In samenwerking met Febiac en de autoconstructeurs en importeurs worden moderne wagens en diagnoseapparatuur ter beschikking gesteld van de secundaire scholen in een roulatiesysteem van 10 weken. Per wagen worden diagnoseoefeningen uitgewerkt die via het internet ter beschikking gesteld worden van de leerkrachten. De leerkrachten zelf krijgen voorafgaand opleidingen van de autoconstructeurs en importeurs om met de diagnose apparatuur te kunnen werken. wagens.. De RTC s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de praktische uitvoering van het roulatieschema van de auto s binnen de eigen regio (vervoer van auto s en diagnoseapparatuur) en voor de opvolging binnen de eigen regio. Financiering De algemene coördinatie op Vlaams niveau en eventuele ontwikkelingskosten worden gefinancierd door. De cofinanciering bestaat naast het kostenloos of tegen gereduceerde prijs ter beschikking stellen door de constructeurs en importeurs van voertuigen, diagnoseapparatuur en opleidingen voor leerkrachten uit een financiële bijdrage van door Febiac. De toekomstige financiering van de infrastructuur (wagens en diagnoseapparatuur) is zoveel als mogelijk gebaseerd op cofinanciering (terbeschikkingstelling). Indien bijkomende investeringen nodig blijken kan dit deels op budget, maar zal de nodige resterende financiering à rato van het aantal terbeschikkingstellingen verdeeld worden over de deelnemende RTC s. Ook de cofinanciering zal verhoudingsgewijs verdeeld worden over en de deelnemende RTC s. De aangekochte diagnoseapparatuur komt in een RTC pool terecht die technisch beheerd wordt op Vlaams niveau. De financiering van de opleidingen bestaat in principe volledig uit cofinanciering. De verplaatsingskosten van de leerkrachten zijn niet inbegrepen in de projectkost. De financiering van het vervoer van de wagens en diagnoseapparatuur komt op rekening van de budgetten van de RTC s voor alle vervoer binnen de eigen regio. Kwantitatieve doelstelling Voor RTC Antwerpen streven we naar een behoud van het te beschikking krijgen van 3 voertuigen voor elk 10 weken voor alle betrokken scholen van de regio Antwerpen gedurende het schooljaar De betrokken leerkrachten zullen gedurende 2013 deel kunnen nemen aan de voorbereidende opleidingen. Voor de 4 overige RTC s streven we naar het ter beschikking stellen van minimaal 1 voertuig gedurende 10 weken voor alle betrokken scholen in het schooljaar De scholen worden voor beperkt tot scholen die autotechnisch Page 13 of 22

14 onderwijs op TSO niveau aanbieden. Reden van deze beperking is het aantal ter beschikking gestelde wagens dat voorlopig te beperkt is om alle scholen te kunnen bedienen. Op termijn is het de bedoeling om voldoende wagens ter beschikking te hebben om heel Vlaanderen totaal te kunnen bedienen. Projectnaam: 02 B02 Electude Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Auto Auto 5 BSO Auto Auto 6 BSO Auto Auto-elektriciteit 7 BSO Auto Bedrijfsvoertuigen 7 BSO Auto Hulpmec. personen- en lichte bedrijfsw. Mod BSO Auto Mecanicien personen- & lichte bedrijfsw. BSO Auto Techn. personen- en lichte bedrijfsw.lpg BSO Auto Technicus personen- en lichte bedrijfsw. Mod TSO Auto Autotechnieken 5 TSO Auto Autotechnieken 6 TSO Auto Toegepaste autotechnieken 7 Mod Mod Electude Educatie BV Electude is een project E-learning Autotechniek voor leerkrachten en leerlingen uit de derde graad TSO en BSO en gelijkwaardige opleidingen uit het volwassenenonderwijs, de systemen leren en werken en de VDAB opleidingen waarin bestaande online opleidingen betreffende autotechniek geïntegreerd worden. Behoefte Electude wordt ook in 2013 aangeboden via aan de huidige afnemers. Het betreft 49 secundaire scholen, 3 CVO's en 5 VDAB competentiecentra. Dit project wordt door onder deze vorm nog ondersteund tot het schooljaar Het uitdovend karakter kan mogelijks lijden tot een terugloop in het aantal leerlinglicenties. Page 14 of 22

15 Er blijft veel vraag naar Electude. Het product wordt ook sterk gewaardeerd door de instellingen. Electude bereikt momenteel ongeveer 70% van de secundaire instellingen. Om budgettaire redenen is het aanbod beperkt. Kwantitatieve doelstelling Voor 2013 blijft het aantal deelnemende instellingen beperkt tot 57. Het aantal leerlinglicenties bedraagt maximaal Cofinanciering financiert de totale kost na aftrek van de cofinanciering van de schoollicentie en een gedeelte van de leerlinglicenties na aftrek van de cofinanciering van de leerling-licenties. De scholen en instellingen betalen het resterende gedeelte. De door Electude voorziene cofinanciering krimpt ten opzichte van 2012 en bestaat voor 2013 uit een reductie van 300 per school-licentie en een reductie per leerlinglicentie van 17,2. De geschatte cofinanciering voor bedraagt Projectnaam: 02 B03 Techniek is sjiek RTC Oost-Vlaanderen RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Als reactie op het STEM-actieplan ter promotie van de wetenschappelijke en technische opleidingen, zullen de RTC s op korte termijn een gezamenlijke actielijn ontwikkelen ter promotie van de technische opleidingen. De Gezamenlijke actielijn draagt de naam Techniek is Sjiek (TiS) De vijf RTC s en engageerden zich ondertussen om het verhaal van Techniek is sjiek mee te helpen vorm geven. Vanaf 2013 brengen ze dit verhaal in "Techniek is sjiek" is een volgehouden actie ter promotie van technische opleidingen. "Techniek is sjiek" focust zich dus vooral op de T van STEM. De RTC s spitsen hun acties toe op de eigen expertise : het communiceren rond en coördineren van acties voor scholen met directe impact op de leerlingen. De doelgroep voor Techniek is Sjiek wordt uitgebreid zowel in de breedte (bvb ook ASO) als in de diepte ((tot en met de laatste jaren van het lager onderwijs) Page 15 of 22

16 gans Vlaanderen. Techniek is sjiek heeft als bedoeling: Om efficiënter het verhaal van een positieve keuze voor het technisch onderwijs te brengen. Om het verhaal effectief bij de juiste doelgroep te brengen. Om bestaande acties (waar elke partner expert is op zijn of haar terrein) te versterken door dit onder één vlag te brengen en dit te promoten via de verschillende partners en de website be Om bestaande (en nieuwe) initiatieven te bundelen onder drie kapstokken (campagne, ondersteuning leerkrachten en events). Om dit uit te werken via provinciale poten (die inhoudelijk kunnen verschillen per provincie) maar gezamenlijk wel een Vlaams verhaal brengen. Techniek is sjiek heeft niet als bedoeling Om de bestaande events-thema s van de diverse partners te verminderen of opnieuw uit te vinden of te gaan beconcurreren. De werking van de partners zelf te vernieuwen. De finale Techniek is sjiekdoelgroep zijn uiteindelijk het onderwijs (leerkrachten, leerlingen, ouders, ). Een overkoepelende site te zijn waar we pretenderen voor heel Vlaanderen alle acties te bundelen, laat staan dit actueel te houden (cfr Klascement). Techniek is Sjiek valt uiteen in een aantal sublijnen : Afspraken over een uniforme krachtige visuele lijn over de RTC s heen. Deze lijn is wel eigendom van de RTC s maar kan - mits afspraken ook door derden gebruikt worden. Het opzetten van RTC acties met betrekking tot : 1. De ondersteuning van leerkrachten in het aanbrengen van Techniek aan de eigen leerlingen. 2. Events : de RTC s willen de bestaande events (o.a. Technologica) beter afstemmen op andere events en vooral de weerklank ervan in de media verhogen zal in overleg met de RTC s de krijtlijnen van het toepassen van Techniek is sjiek uittekenen. zal waar nodig en in overleg met de RTC s vertegenwoordigen op Vlaamse fora met betrekking tot de promotie van technische opleidingen. zal het aanspreekpunt zijn voor partners die op Vlaams niveau willen participeren in "Techniek is sjiek". Werkgroep 77 wordt geïntegreerd als klankbordplatform voor de centrale opleidingsen onderwijsverstrekkenrs vertegenwoordigd binnen voor het project "Techniek is sjiek". Cofinanciering Om ook Vlaamse initiatieven in samenwerking met Vlaams georganiseerde partners te kunnen ondersteunen is voorzien op het budget van. Dit budget is momenteel enkel gereserveerd voor het project "Techniek is sjiek". Er is nog geen concrete bestemming aan gegeven. Hierdoor kan de cofinanciering momenteel ook nog niet aangegeven worden. Vanaf het moment dat de bestemming van dit budget concreet wordt, zal ook de nodige cofinanciering door de betrokken partners voorzien moeten worden. Page 16 of 22

17 Projectgroep: 03 Begeleiden en opvolgen van door Managementcomité Onderwijs, Vorming en Werk geïnitieerde, bijkomende projecten Budget RTC: ,00 Cofinanciering: ,00 32,99% ,00 Projectnaam: 03 A VCA PVI BeSaCC kreeg de opdracht om vanaf 2011 het toegekende budget te besteden aan de examens en niet meer aan het didactisch materiaal. Om de werkdruk bij de RTC te verminderen en om het inschrijvingsproces uniformer en transparanter te laten verlopen is in 2011 een online inschrijvingsmodule gebouwd voor de inschrijvingen voor het VCA examen van heel Vlaanderen. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het luik inschrijving door de scholen en minder aan het beheerluik voor en de RTC. Kwantitatieve doelstelling Financiering in van examens voor leerlingen uit de doelgroep. Het betrokken examencentrum heeft voor het eerst in jaren de eigen kosten voor de organisatie van de examens voor het VCA examen aangepast aan de werkelijke kosten. Hierdoor is de prijs per leerling/examen gestegen. Hoewel het aantal deelnemende leerlinge jaar na jaar zakt, verwacht dat het voorziene budget van onvoldoende zal zijn. Tijdens het schooljaar zal het gros van de examens doorgaan in het voorjaar. Hiervoor dient nieuw budget aangevraagd. Projectnaam: 03 B ACTA Page 17 of 22

18 Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar TSO Chemie Chemische procestechnieken 7 ACTA vzw ACTA is een organisatie van de scheikundige sector die een simulatiebedrijf heeft in Kalmthout. Vermits leerlingen om veiligheidsredenen niet mogen werken in een chemisch bedrijf is de simulatieomgeving voor hen de enige mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Enkel Se-N-Se richtingen Chemische procestechnieken komen in aanmerking voor dit project. Het Departement Onderwijs kwam tot voor kort tussen in de uurprijs die scholen moeten betalen voor het gebruik van het oefencentrum. De sector cofinanciert. Kwantitatieve doelstelling Vorig schooljaar konden alle klassen deelnemen aan de door ACTA voorziene opleidingsmodules. Voor wordt het huidige aanbod opleidingen van ACTA vzw aan de betrokken scholen herhaald. Projectnaam: 03 C COFEP Onderwijstype Studiegebied Studierichting Jaar BSO Handel Adm. commercieel medewerker binnendienst BSO Handel Kantoor 5 BSO Handel Kantoor 6 BSO Handel Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO Handel Logistiek 7 Mod 7 VDAB Regie Cofep is een samenwerking tussen onder andere VDAB, Forem en het Departement Onderwijs die de organisatie op zich neemt van 260 oefenbedrijven in België. Het concept is dat de oefenbedrijven virtueel met elkaar handel drijven in een wereldwijd netwerk. Hoewel virtueel wordt de realiteit sterk gesimuleerd : er is een bank, een sociaal secretariaat, er is een documentenstroom, er zijn beurzen enz. Voor het onderwijs participeren ca. 230 onderwijsinstellingen (secundair en hogescholen). Naast de feitelijke vereniging werd een vzw opgericht (de VZW Vloo) COFEP werkt aan een actieplan. Dit plan wordt door een stuurgroep van stakeholders opgesteld in december 2012 en zal na fiattering door de respectieve managementfora begin februari 2013 vervolgens ter info aan het managementcomité OV&W worden overgemaakt. Page 18 of 22

19 om de beurzen in België logistiek te ondersteunen. Cofep beschikt over 4 personeelsleden : 1 VE coördinator en 1 VE administratieve medewerker (betaald door VDAB) en 2 halftijdse gedetacheerde leerkrachten (tot voor kort betaald door het Departement Onderwijs). In 2011 werd een stuurgroep opgericht die van de raad van bestuur 3 opdrachten meekreeg : De consolidering van de werking van Cofep De uitbreiding van de werking naar de logistieke opleidingen in samenwerking met de sector Het begeleiden van de verzelfstandiging van Cofep op middellange termijn (3 tot 5 jaar) Projectnaam: 03 D PIVO De samenwerking omtrent een opleidingscentrum veiligheid in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw en de FOD WASO in de provincie Vlaams Brabant en met PIVO, het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Poverstraat Asse, werd door deze partijen in samenwerking de VDAB onderzocht in De partijen kwamen tot de conclusie dat de oprichting van een dergelijk opleidingscentrum niet opportuun is. De noodzakelijke financiële middelen zijn niet beschikbaar bij de partijen voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 om te voorzien in de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen op de site van het PIVO noch voor de investering in het didactische materiaal nodig voor dergelijke opleidingen. Derhalve kan dit project als afgesloten worden beschouwd en geschrapt uit het jaaractieplan VDAB Regie Deze actie wordt geschrapt uit de opdrachten van. Page 19 of 22

20 Projectnaam: 03 E Open Competentiecentra Departement WSE RTC Antwerpen RTC Limburg RTC Oost-Vlaanderen RTC Vlaams Brabant en Brussel RTC West-Vlaanderen Op vraag van de sociale partners binnen de Serv heeft het departement werk een stuurgroep opgericht om onderzoek te doen naar het ondersteunen van excellente partnerschappen op het snijvlak arbeidsmarkt onderwijs/opleiding. Onder andere maakt deel uit van deze stuurgroep. In overleg met het departement WSE en de 5 RTC s wordt bepaald op welke wijze een bijkomend onderzoek door van de RTC werking een bijdrage kan leveren aan het meer algemene onderzoek van het departement WSE. De contouren van dit onderzoek zullen duidelijk zijn tegen juli Het onderzoek naar deze partnerschappen heeft als bedoeling het ontstaan van excellente partnerschappen via mogelijke beleidsinitiatieven te faciliteren en het behoud ervan en het bereiken van excellente resultaten te ondersteunen. De RTC s vormen als intermediair tussen de centrale en lokale arbeidsmarktactoren enerzijds en de opleidings- en onderwijsverstrekkers anderzijds een speciale en gestructureerde vorm van partnerschap. Een onderzoek door in samenspraak met het departement werk en in overleg met de RTC s naar enerzijds mogelijke drempels en anderzijds faciliterende elementen in de werking van de RTC s kan een detaillering zijn van het onderzoek van het departement werk. Projectnaam: 03 F Werkplekleren Page 20 of 22

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie