Overzicht wijzigingen dossiers t.o.v. dossiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011"

Transcriptie

1 Overzicht wijzigingen dossiers t.o.v. dossiers Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing taal- en rekenniveaus, actualiseren arbeidsmarkt/bpv-informatie, actualiseren Deel D), herstelde fouten en reeds eerder toegezegde wijzigingen (aanpassingen naar aanleiding van de toetsing door het coördinatiepunt) Enkele dossiers hebben een ingrijpende wijziging ondergaan: Applicatieontwikkelaar is samengevoegd met twee GOC-kwalificaties tot Applicatie- en mediaontwikkeling. Hierin bevinden zich de kwalificaties Applicatieontwikkelaar (loketdossier), Mediadeveloper (GOC-dossier) en Gamedeveloper (GOC-dossier) ICT-beheer is samengevoegd met een GOC-kwalificatie tot ICT- en mediabeheer. Hierin bevinden zich de kwalificaties ICT-beheerder (loketdossier), Netwerkbeheerder (loketdossier) en Mediaworkflowbeheerder (GOC-dossier) Medewerker informatiedienstverlening: de kwalificatie Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is komen te vervallen; de Informatieverzorger heet voortaan Informatiebeheerder. Secretariële beroepen: de kwalificaties Directiesecretaresse en Managementassistent zijn samengevoegd tot één kwalificatie Directiesecretaresse/Managementassistent; de kwalificaties Juridisch secretaresse en Medisch secretaresse (voorheen niveau 3) zijn naar niveau 4 gebracht. Alle kwalificaties hebben één moderne vreemde taal verplicht, met daarbij het advies een tweede moderne vreemde taal aan te bieden.

2 Dossier Alle dossiers Administratief medewerker Applicatie- en mediaontwikkeling (voorheen Applicatieontwikkelaar) Artiest Commercieel medewerker Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Contactcenter teamleider Financiële beroepen Wijziging De beroepsgerichte eisen t.a.v. Nederlands en Rekenen zijn aangegeven conform het Referentiekader taal en rekenen en er is een onderbouwing opgenomen ten aanzien van de vereiste niveaus voor Nederlands, Rekenen en de Moderne vreemde taal. Het dossier is inhoudelijk niet gewijzigd. De kwalificaties Mediadeveloper (voorheen de GOCkwalificatie Webdeveloper) en Gamedeveloper van het voormalige GOCkwalificatiedossier Mediatechnologie zijn samengevoegd met het ECABO/Kenteq-kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar. De kwalificatie Applicatieontwikkelaar wijkt af van in die zin dat het huidige werkproces 1.2 en 1.3 worden herschikt en verdeelt over drie werkprocessen. Zie voor een schematisch overzicht deel D van het kwalificatiedossier. Het dossier is inhoudelijk niet gewijzigd. Uitstroom Contactcenter medewerker: werkproces 2.1, Omschrijving werkproces aangepast. Prestatie-indicator Analyseren aangepast. De benodigde vakkennis en vaardigheden zijn met ingang van deze versie van het dossier actief geformuleerd en bij een aantal werkprocessen zijn elementen toegevoegd, bijv. bij 1.1 Computersystemen en -pakketten toepassen (waaronder Office en CRM-software), Inzicht tonen in (digitale) nieuws- en marktinformatiebronnen zoals internet en social media en hun technologische toepassingen, Inzicht in relevante marketingbegrippen tonen en Interculturele vaardigheden. Bij werkproces 2.3 wordt gemeld dat er sprake is van een grijs gebied. In de omschrijving lijkt het net of dit grijze gebied van toepassing is op de daarvoor genoemde VIS-toets. Het grijze gebied betreft echter de beoordeling als geheel. Dit is aangepast. Typerende Beroepshouding is aangepast conform BCP 2010 Deel A, hoofdstuk 2.5, Trends en innovaties is geactualiseerd. Aanscherping in deel C naar aanleiding van de toetsing door het Coördinatiepunt. Zie voor een totaaloverzicht Deel D van het dossier. In de kerntaken en werkprocessen zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de gereviseerde beroepscompetentieprofielen. Ook zijn de beschreven trends en innovaties in het beroep aangescherpt naar aanleiding van de gereviseerde BCP's.

3 ICT- en mediabeheer (voorheen ICT-beheer) ICT-medewerker Juridisch medewerker De kwalificatie Mediaworkflowbeheerder (voorheen de kwalificatie Workflow Beheer binnen het GOC-dossier Mediatechnologie) is samengevoegd met het kwalificatiedossier ICT-beheer. Het dossier wijkt af van in die zin dat het huidige werkproces 1.2 wordt opgesplitst in twee afzonderlijke werkprocessen. Verder is werkproces 2.1 aangepast: het zelfstandig schrijven van een compleet implementatieplan wordt het leveren van een bijdrage hieraan. Werkproces 3.5 is nieuw als zelfstandig werkproces. De nieuwe kerntaak vijf geldt enkel voor de GOC-kwalificatie. In Deel D van het kwalificatiedossier staat een overzicht waarin staat aangegeven waar de elementen uit het dossier te vinden zijn in het dossier Deel B Actualisatie arbeidsmarkt- en beroepspraktijkvormingsgegevens paragraaf 2.5 Trends en innovaties. In paragraaf 4.1 Medewerker ICT is de tekst bij Typerende beroepshouding en bij Complexiteit beter afgestemd op de tekst uit paragraaf 4.2 Medewerker beheer ICT. Deel C Aan het tweede resultaat van werkproces 1.1 (Medewerker ICT) de eis 'tijdig' toegevoegd, conform de beschrijving bij hetzelfde werkproces voor de Medewerker beheer ICT. In werkproces 3.2 (beide kwalificaties) de prestatie-indicator bij competentie Vakdeskundigheid toepassen de tekst '/af te handelen' verwijderd. Deze tekst hoorde hier niet te staan. In werkproces 3.3 (beide kwalificaties) is juist de tekst 'te behandelen/' verwijderd. Aan werkproces 1.3 (Medewerker beheer ICT) is het resultaat 'een tevreden systeemgebruiker' toegevoegd, conform Medewerker ICT. Aan werkproces 1.3 (Medewerker beheer ICT) is de competentie Op behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten toegevoegd, conform Medewerker ICT. Deel D Paragraaf 2.1, 2.5, 2.6 en 3 zijn geactualiseerd. Geactualiseerde BCP' s Juridisch medewerker openbaar bestuur (2010) en Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (2010) zijn toegevoegd. Trends en ontwikkelingen (arbeidsmarktontwikkelingen) zijn geactualiseerd. De beroepsgerichte eisen voor Nederlands en Rekenen en de Moderne vreemde taal zijn terug te vinden in deel C en deel D. Bij de omzetting van het raamwerk Nederlands naar het Referentiekader taal en rekenen is voor de domeinen Nederlands "Gesprekken voeren" en "Lezen" niveau 3F bepaald i.p.v. 4F. De Sectorraad Juridisch heeft niveau 3F vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 7 oktober Deel D is geactualiseerd. Taalkundige correcties zijn aangebracht.

4 Medewerker informatiedienstverlening Medewerker marketing en communicatie Dit dossier is een nieuw dossier, aangezien er nieuwe elementen zijn toegevoegd en oude elementen zijn gewijzigd. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in de sector. De informatie die leidde tot deze wijzigingen komt uit onderzoek en expertmeetings (2009 en 2010, zie eerder). Het voert te ver om alle wijzigingen op te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ECABO. Er zijn twee vernieuwde beroepscompetentieprofielen aan het dossier toegevoegd: de Bibliotheekmedewerker en de Informatiebeheerder. De kwalificatie Informatieverzorger kent nu een nieuwe naam, namelijk Informatiebeheerder. De kwalificatie Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is geschrapt met het oog op een te beperkte arbeidsmarktrelevantie. De branche lost de beperkte vraag op door middel van een eigen opleiding aan de Archiefschool. Er zijn wijzigingen ten opzichte van het oude dossier in kerntaken en werkprocessen. Kerntaak 1 kent iets andere werkprocesbenamingen. Kerntaak 2 is grondig gewijzigd naar aanleiding van ontwikkelingen en opmerkingen uit expertmeetings (zie hieronder per uitstroom). Kerntaak 3 en 4 van het oude dossier zijn samengevoegd omdat zij in de praktijk veel samenhang vertoonden, met name voor de Informatiebeheerder. Er is een andere keuze gemaakt voor competenties/componenten. Bijvoorbeeld er zijn competenties op gebied van leren en creëren/innoveren zijn toegevoegd. Voorheen werd er verwezen naar het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap, dat ook deel uit maakt van de opleiding. Nu zijn deze competenties toegevoegd, omdat praktijkdeskundigen hier veel belang aan hechten. Men geeft aan dat het vakgebied erg in ontwikkeling is. Het is van belang dat de medewerker op de hoogte blijft en nieuwe dingen leert en het geleerde in praktijk brengt. Hij moet een neus hebben voor kansen voor ontwikkeling en innovatie voor zijn organisatie. Voor de informatiebeheerder geldt nog dat de informatiebeheerder nieuwe stijl een open houding moet hebben. Hij moet zich dienstverlenend en communicatief opstellen ten opzichte van de interne 'klant'. Zie voor specifieke wijzigingen per kwalificatie Deel D van het kwalificatiedossier. Aanscherping in deel C naar aanleiding van de toetsing door het Coördinatiepunt. Zie voor een totaaloverzicht Deel D van het dossier. Een aantal (benodigde) kennis- en vaardigheidselementen zijn verduidelijkt en zijn er enkele toegevoegd: Alle uitstromen Wp 1.1 Element Relevante informatiebronnen' uitgebreid met: zoals internet en social media en hun technologische toepassingen'. Wp 1.2 Uitgebreid met Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands en Leesvaardigheid Engels en tweede moderne vreemde

5 taal. Wp 3.1 Relevante informatiebronnen zoals internet en social media en hun technologische toepassingen toegevoegd. Wp 3.2 Relevante traditionele en digitale media en hun toepassingen (m.u.v. Assistent communicatiemedewerker) toegevoegd. Wp 3.4 Uitgebreid met (Mondelinge taalbeheersing Nederlands), Engels en 2e moderne vreemde taal. Wp 3.5 Uitgebreid met (mondelinge en) schriftelijke taalbeheersing Nederlands. Marketing medewerker Wp 2.1 Element Relevante informatiebronnen' uitgebreid met: zoals internet en social media en hun technologische toepassingen'. Wp 2.4 Relevante traditionele en digitale media en hun toepassingen toegevoegd. Wp 2.5 Relevante traditionele en digitale media en hun toepassingen toegevoegd. Wp 2.6 Relevante traditionele en digitale media en hun toepassingen toegevoegd. Assistent communicatiemedewerker Wp 3.2 Kennis van nieuwe mediakanalen uitgebreid met zoals internet en social media en hun technologische toepassingen'. Wp 3.7 Toegevoegd Redigeren (technieken en vaardigheden). Wp 3.8 Kennis van nieuwe mediakanalen uitgebreid met zoals internet en social media en hun technologische toepassingen'. Vaardigheid in het redigeren veranderd in Redigeren (technieken en vaardigheden). Wp 3.9 Relevante traditionele en digitale media en hun toepassingen toegevoegd. Redigeren veranderd in Redigeren (technieken en vaardigheden). Kennelijke fouten zijn verbeterd (dit is met name van toepassing op kerntaak 1). Het niveau dat voor de tweede moderne vreemde bereikt moet worden is voor drie van de vijf vaardigheden naar beneden bijgesteld. Namelijk voor Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken. Hiervoor moet voortaan niveau A2 behaald worden in plaats van niveau B1. Voor Lezen blijft niveau B1 de norm. Medewerker personeel en arbeid Trends en ontwikkelingen zijn geactualiseerd. De beroepsgerichte eisen voor Nederlands en Rekenen en de Moderne vreemde taal zijn terug te vinden in deel C en D. Bij de omzetting van het raamwerk Nederlands naar het Referentiekader taal en rekenen is voor de domeinen Nederlands "Gesprekken voeren" en "Lezen" niveau 3F bepaald i.p.v. 4F. De Sectorraad Juridisch heeft niveau 3F vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 7 oktober 2010.

6 Deel D is geactualiseerd. Medewerker sociale zekerheid De beroepsgerichte eisen voor Nederlands en Rekenen en de Moderne vreemde taal zijn terug te vinden in deel C en D. Bij de omzetting van het raamwerk Nederlands naar het Referentiekader taal en rekenen is voor de domeinen Nederlands "Gesprekken voeren" en "Lezen" niveau 3F bepaald i.p.v. 4F. De Sectorraad Juridisch heeft niveau 3F vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 7 oktober Deel D is geactualiseerd. Particulier digitaal Het dossier is inhoudelijk niet gewijzigd. onderzoeker Particuliere beveiliging Deel A: De BCP's Winkelsurveillant en Mobiel surveillant worden niet meer genoemd als brondocument Deel B: Trends en innovaties zijn geactualiseerd. Aantal kleine formattechnische wijzigingen. Deel C: Aantal kleine formattechnische wijzigingen pi's bij Met druk en tegenslag omgaan licht aangepast 2.1 en 2.2. Deel D: Actualisering van de tekst wat betreft wijzigingen in het dossier, discussiepunten en legitimering. Sommige teksten zijn verduidelijkt, echter niet inhoudelijk gewijzigd. Secretariële beroepen a. Samenvoeging kwalificaties Directiesecretaresse niveau 4 en Managementassistent niveau 4 In het nieuwe kwalificatiedossier Secretariële beroepen is de verwantschap van de twee verschillende uitstromen duidelijk zichtbaar. Uit het arbeidsmarktonderzoek en in de bijeenkomsten van de expertmeetingen is gebleken dat de twee beroepen zoveel overlap vertonen dat samenvoeging gerechtvaardigd is. In het nieuwe kwalificatiedossier wordt deze uitstroom voortaan directiesecretaresse/managementassistent genoemd. b. Moderne vreemde talen Secretaresse en Directiesecretaresse/ Managementassistent Op basis van onderzoek (december 2009) is in de kwalificaties Secretaresse en Directiesecretaresse/Managementassistent één moderne vreemde taal opgenomen in plaats van twee moderne vreemde talen (kwalificatiedossier ). In deel D paragraaf 2.4 wordt onder moderne vreemde talen het advies gegeven een tweede moderne vreemde taal facultatief te stellen. De Sectorraad Secretariële beroepen brengt het advies uit om één moderne vreemde taal voor de kwalificaties Secretaresse en Directiesecretaresse/Managementassistent op te nemen in het

7 kwalificatiedossier Secretariële beroepen en adviseert daarnaast met klem facultatief een tweede moderne vreemde taal in de vrije ruimte van de opleiding aan te bieden omwille van de vraag van de (regionale) arbeidsmarkt en de doorstroom naar mbo-niveau c. Vermindering kerntaken Op advies van de sectorraad Secretariële beroepen is in de vergadering van 11 maart 2010 het aantal kerntaken voor alle uitstromen van drie naar twee gegaan. Aan de twee kerntaken is tevens een andere naam toegekend. De oude benamingen van de kerntaken voldoen niet langer aan de hoofdtaken van het secretaresseberoep. De accenten van de werkzaamheden binnen het beroep zijn behoorlijk verschoven. De kerntaak Verzorgt de correspondentie is onderdeel geworden van kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit. De kerntaak Verzorgt bijeenkomsten is onderdeel geworden van kerntaak 2 voert taken rondom planning en organisatie uit. De kerntaak post en archief is onderdeel geworden van kerntaak 1 voert taken rondom informatiemanagement uit. d. Uitwerking van de kerntaken in werkprocessen De kerntaken zijn uitgewerkt in werkprocessen. Vanwege de taakverschuivingen binnen de secretariële beroepen zijn nieuwe werkprocessen toegekend en de namen van de diverse werkprocessen hebben een andere herkenbare titel gekregen. Bij de werkprocessen zijn bijbehorende competenties geselecteerd met daarbij de meest relevante componenten uit het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De competenties en de componenten zijn uitgewerkt in prestatie-indicatoren. e. Competenties De competenties uit de BCP's zijn voor een groot deel overgenomen. Bij verschillen is gekeken naar de beste, meest passende competentie. Het aantal geadviseerde competenties door het Colo Coördinatiepunt is overgenomen. f. Niveau 4 juridisch en medisch secretaresse Het niveau van acteren voor de juridisch en medisch secretaresse is op herhaaldelijk advies van vertegenwoordigers uit de medische en juridisch branche en uit de klankbordgroep van niveau 3 naar niveau 4 gebracht. Voor het functioneren in de praktijk wordt van de medewerker een grotere zelfstandigheid gevraagd, een groter en sneller verkregen inzicht in zaken, het kunnen uitvoeren van werkzaamheden met een grotere complexiteit, een meer pro-actieve werkhouding dan op een lager niveau/niveau 3. Het juridisch en het medisch secretariaat zelf vraagt een medewerker van een hoger niveau dan niveau 3, waarbij men argumenten van culturele aard gebruikt. Ook wordt van deze doelgroep een flinke dosis juridisch en medische terminologie verwacht. Met het voorstel is de sectorraad secretariële beroepen in de vergadering van 11 maart 2010 akkoord gegaan.

8 g. Certificeerbare eenheden (CE's) Binnen een kwalificatiedossier kan een deel van de werkzaamheden in een bepaald beroep als Certificeerbare eenheid worden onderscheiden, wanneer dat deel arbeidsmarktrelevantie heeft. In de vergadering van de Sectorraad is op 16 september 2010 besloten om de certificeerbare eenheid "Notulist" te laten vervallen. Notuleren komt als werkproces terug onder kerntaak 2 Voert taken rondom planning en organisatie uit in werkproces 2.4, Maakt verslag en handelt zaken af. In de bijeenkomst van 16 september 2010 is besloten dat het niet wenselijk is om certificeerbare eenheden te beschrijven voor de secretariële beroepen. Deel B, hoofdstuk 7, Algemene informatie uitstroom: per uitstroom is opgenomen: een taalprofiel Nederlands en een rekenprofiel volgens de beschrijving van de eindrapportage van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Deel C: vakkennis en vaardigheden zijn per werkproces verwoord. Toezicht en veiligheid Veiligheid en vakmanschap In vergelijking met het vorige dossier is voor het dossier 2011/2012 inhoudelijk weinig veranderd. Voor Nederlands, rekenen en MVT is een nieuw referentiekader taal en rekenen van toepassing. Op grond van dit referentiekader zijn de niveaus voor taal en rekenen opnieuw ingedeeld. Dit heeft geleid tot een hogere niveaubepaling voor de HTV-er. De verantwoording hiervoor vindt u in deel D 2.4. In deel A en B wordt verwezen naar de circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar 1 april 2010: /10 De verwijzing naar arbeidsmarktgegevens is geactualiseerd. MVT (Engels) De vaardigheid spreken is in het KD voor alle kwalificaties opgenomen, op niveau A2. Werkproces 1.4 is gewijzigd in verband met overlap met werkproces 1.6. Als gevolg hiervan is werkproces 1.6 ook gewijzigd. Er zijn geen nieuwe elementen toegevoegd, wel zijn er elementen verplaatst. Dit is gebeurt in overleg met de branche en het onderwijs. Deel D is geactualiseerd. Taalkundige correcties zijn aangebracht.

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Dossier Duits in het MBO

Dossier Duits in het MBO Dossier Duits in het MBO Dit dossier bevat de teksten die betrekking hebben op de positie van de Duitse taal en Cultuur in het MBO. Dit dossier zal vanaf April 2013 worden geactualiseerd op de website

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Advies burgerschapscompetenties in het MBO

Advies burgerschapscompetenties in het MBO Advies burgerschapscompetenties in het MBO In deze notitie leest u het advies van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) over de verdere ontwikkeling van de burgerschapscompetenties

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie