B&W Vergadering. Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt 2.2.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W Vergadering. Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt 2.2.6"

Transcriptie

1 2.2.6 Gunning verzekeringen 1 Dossier 1307 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt Omschrijving Gunning verzekeringen Zaaknummer Commissie Commissiedatum Gemeenteraad Behandeld in Datum B&W Vergadering 17 januari 2017 Voorgesteld besluit 1. Het college heeft verzekeringscontracten inzake; - de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering; - de doorlopende bouwverzekering; - de instrumentenverzekering; - de wagenparkverzekering; - de kunstvoorwerpenverzekering; - vrijwilligersverzekering; gegund conform in het bepaalde in onderhavige voorstel. 2. Het college heeft besloten een schadeverzekering af te sluiten voor al haar werknemers. Besluit 1. Het college heeft verzekeringscontracten inzake; - de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering; - de doorlopende bouwverzekering; - de instrumentenverzekering; - de wagenparkverzekering; - de kunstvoorwerpenverzekering;

2 - vrijwilligersverzekering; gegund conform in het bepaalde in onderhavige voorstel. 2. Het college heeft besloten een schadeverzekering af te sluiten voor al haar werknemers.

3 2 BW voorstel - gunningen verzekeringen.docx VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Bijlagen: Bijlage 1 gunningsadvies van Raetsheren van Orden inzake aansprakelijkheidsverzekering Bijlage 2 gunningsadvies van Raetsheren van Orden inzake de doorlopende bouwverzekering Bijlage 3 gunningsadvies Raetsheren van Orden inzake wagenparkverzekering Bijlage 4 offerte inzake instrumenten en apparatuur verzekering Bijlage 5 gunningsadvies van Raetsheren van Orden inzake Kunstvoorwerpen verzekering Bijlage 6 offerte van Raetshagen inzake vrijwilligersverzekering Bijlage 6a offerte van Centraal beheer Achmea inzake vrijwilligersverzekering Bijlage 7 polis schadeverzekering werknemers Toelichting op voorstel: In 2016 is in samenwerking met de verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden en de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert gekeken welke verzekeringscontracten zouden moeten worden aanbesteed. Voor de gemeente Roermond betrof dit de verzekeringscontracten voor de - de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering - de doorlopende bouwverzekering; - de instrumentenverzekering, - de wagenparkverzekering - de kunstvoorwerpenverzekering; - de vrijwilligersverzekering Verder is bekeken in hoeverre het wenselijk is een Schadeverzekering Werknemers af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking voor de daadwerkelijk geleden schade door ongevallen die werknemers lijden tijdens werkzaamheden/bedrijf gerelateerde activiteiten en waarvoor de gemeente aansprakelijk is. In combinatie met de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering is deze oplossing het meest jurisprudentie-proof. De te vergoeden claims van werknemers richting de gemeente worden zo gedekt. Gunningsadvies Verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden de verzekeringsmakelaar van de gemeente heeft de aanbestedingen voor de gemeente begeleid en voor elke aanbesteding een gunningsadvies uitgebracht. Deze gunningsadviezen treft u aan als bijlagen bij dit voorstel. Voorstel is verzekeringscontracten af te sluiten, met de verzekeraars die uit de aanbestedingen het beste te voorschijn zijn gekomen, conform de betreffende gunningsadviezen. Aansprakelijkheidsverzekering De aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering heeft plaatsgevonden via een Europese aanbesteding. Bij deze aanbesteding hebben twee partijen ingeschreven te weten - Amlin Syndicate 2001 at Lloyds vertegenwoordigde door Mandatis B.V. handelend onder de naam Melior Verzekeringen N.V.; - Achmea Schadeverzekering N.V.:

4 Pagina 2 Centraal Beheer Achmea met wie de afgelopen jaren het aansprakelijkheidsverzekeringcontract was afgesloten heeft eind vorig jaar aangegeven, het contract niet meer te willen continueren onder de zelfde voorwaarden. Centraal beheer Achmea gaf aan dat continuering enkel mogelijk was als de premie met 30% zou worden verhoogd. In reactie hierop is besloten de aansprakelijkheidsverzekering aan te besteden. Naar aanleiding van de ingekomen inschrijvingen bij de aanbesteding adviseert Raetsheren van Orden, gelet op het te voren gekozen gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving, Amlin Syndicate 2001 at Lloyds vertegenwoordigd door Mandatis B.V. handelend onder de naam Melior Verzekeringen N.V in aanmerking te laten komen voor de gunning van de aansprakelijkheidsverzekering. Deze partij is bij de aanbesteding als beste naar voren gekomen. Voorgesteld wordt het gunningsadvies over nemen en met Amlin Syndicate 2001 at Lloyds vertegenwoordigd door Mandatis B.V. handelend onder de naam Melior Verzekeringen N.V een verzekeringscontract af te sluiten aangaande de gemeentelijke aansprakelijkheid. tegen een premie die in het gunningsadvies is opgenomen overeenkomstig de door deze partij gedane inschrijving, zie gunningsadvies (bijlage 1). De doorlopende bouwverzekering De doorlopende bouwverzekering is meervoudig onderhands aanbesteed. Hierbij zijn de volgende partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen: - Achmea Schadeverzekeringen N.V.; - Dutch Marine Insurance N.V.; - HDI-Gerling Verzekeringen N.V.; - Intermont Assuradeuren B.V.. Er heeft slechts 1 partij ingeschreven te weten Delta Lloydsschadeverzekering N.V. en Amlin Insurance SE vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V.. De inschrijving is beoordeeld op ongeldigheid op grond van gestelde voorwaarden en de procedure zoals opgenomen in paragraaf 5.7 van het aanbestedingsdocument. De inschrijving is niet uitgesloten op basis van deze voorwaarden. Voorts is gebleken dat de inschrijving niet behoeft te worden uitgesloten omdat er sprake is van een van in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsdocumenten gestelde uitsluitingsgronden en dat de inschrijving voldoet aan de geschiktheidseisen zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsdocumenten De premie die deze partij in rekening wil brengen is opgenomen in het gunningsadvies en bedraagt 1,5 van de bouwomzet minder dan de premie die de gemeente de afgelopen drie jaar voor deze verzekering heeft betaald. Voorstel is het gunningsadvies (zie bijlage 2) over te nemen en het verzekeringscontract voor de doorlopende bouwverzekering te gunnen aan Delta Lloydsschadeverzekering N.V. en Amlin Insurance SE vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V. tegen een in het gunningsadvies opgenomen premie, overeenkomstig de door deze partij gedane inschrijving. De wagenparkverzekering De wagenparkverzekering is meervoudig onderhands aanbesteed. Hierbij zijn de volgende partijen uitgenodigd - Achmea Schadeverzekeringen N.V.; - Allianz Schadeverzekering N.V.; - Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.; - ASR Schadeverzekering N.V.; - Intermont Assuradeuren B.V.. Ingeschreven hebben - ASR schadeverzekering N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V.; - Achmea schadeverzekering N.V..

5 Pagina 3 De inschrijvingen zijn beoordeeld op ongeldigheid op grond van gestelde voorwaarden en de procedure zoals opgenomen in paragraaf 5.7 van het aanbestedingsdocument. De inschrijvingen zijn niet ongeldig bevonden op basis van deze voorwaarden. Voorts is ook beoordeeld of de inschrijvingen zouden moeten worden uitgesloten gelet op de in paragraaf 5.7 van het aanbestedingsdocument gestelde uitsluitingsgronden. Dit is niet het geval en verder is beoordeeld of de inschrijvingen voldoen aan de geschiktheidseisen zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsdocumenten. Dit was het geval. Op basis van het gunningscriterium dat was opgenomen in het bestek is het verzekeringscontract gegund aan de partij die heeft ingeschreven met de laagste premie Uit het gunningsadvies (zie bijlage 3) blijkt dat ASR schadeverzekering N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren heeft ingeschreven met de laagste premie. Deze partij komt daarom op basis van het gunningscriterium laagste prijs voor gunning in aanmerking. Voorgesteld wordt het genoemde gunningsadvies inzake de gunning van de verzekering van het wagenpark over te nemen en met ASR schadeverzekering N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren een contract te sluiten voor de verzekering van het gemeentelijke wagenpark tegen een in het gunningsadvies opgenomen premie, overeenkomstig de door deze partij gedane inschrijving. De instrumenten-/apparatuurverzekering Deze verzekering dekt schade ontstaan tijdens transport, verblijf en gebruik binnen Europa aan - Audio en visuele apparatuur; - Meet en regelapparatuur; - Inventaris bedrijfswagens; - Verkeerstelapparatuur; - Landmeetkundige apparatuur; - Apparatuur voor camera-inspectie riolering. Voorstel is dit verzekeringscontract te gunnen aan Raetsheren van Orden. De premie die Raetsheren van Orden voor het verzekeren van bovengenoemde apparatuur in rekening wil brengen is 219,87 minder dan de premie die de gemeente de afgelopen drie jaar heeft moeten betalen. Werkmaterieelverzekering De aanbesteding van deze verzekering heeft plaatsgevonden middels een meervoudige onderhandse aanbesteding. De volgende partijen zijn uitgenodigd om aan deze aanbesteding deel te nemen. - Dutch Marine Insurance B.V.; - Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.; - Corins B.V.; - Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.; - Intermont Assuradeuren B.V.. De gunning van deze verzekering is gebaseerd op de laagste premie. Er heeft zich 1 partij gemeld die heeft ingeschreven voor de betreffende verzekering, zijnde Reaal Schadeverzekeringen N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V.. De inschrijving is beoordeeld op ongeldigheid op grond van de gestelde voorwaarden en procedure zoals opgenomen in paragraaf 5.7 van het aanbestedingsdocument. De betreffende inschrijving is niet uitgesloten op basis van de genoemde voorwaarden. Vervolgens is de inschrijving beoordeeld op gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 van het aanbestedingsdocument. Er zijn geen gronden voor uitsluiting van de inschrijving en de inschrijving voldoet aan de betreffende geschiktheidseisen. De prijzen waarvoor Reaal Schadeverzekeringen N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V. heeft ingeschreven zijn te vinden in het gunningsadvies met betrekking tot de werkmaterieelverzekering.

6 Pagina 4 Voorgesteld wordt het genoemde gunningsadvies inzake de gunning van de verzekering van het werkmaterieel over te nemen en met Reaal Schadeverzekeringen N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V. een contract te sluiten voor de verzekering van het gemeentelijke werkmaterieel tegen een in het gunningsadvies opgenomen premie, overeenkomstig de door deze partij gedane inschrijving. Kunstvoorwerpenverzekering De aanbesteding van deze verzekering heeft plaatsgevonden middels een meervoudige onderhandse aanbesteding. De volgende partijen zijn uitgenodigd om aan de aanbesteding deel te nemen. - Dutch Marine Insurance B.V.; - Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.; - Corins B.V.; - Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.; - Intermont Assuradeuren B.V.. Er heeft zich 1 partij gemeld die heeft ingeschreven voor de betreffende verzekering. Deze partij is Reaal Schadeverzekeringen N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V.. De betreffende inschrijving is beoordeeld op ongeldigheid op grond van de gestelde voorwaarden en procedure zoals opgenomen in paragraaf 5.7 van het aanbestedingsdocument. De betreffende inschrijving is niet uitgesloten op basis van de genoemde voorwaarden. Vervolgens is de inschrijving beoordeeld op gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 van het aanbestedingsdocument. De gunning van deze verzekering is gebaseerd op de laagste premie. De berekende premie is opgenomen in het gunningsadvies. De premie voor de verzekering van de museale collectie in het Cuijpershuis, het stadhuis en gemeentearchief en het historiehuis/stadsbibliotheek is 0,75 hoger dan de premie die afgelopen drie jaren door de gemeente is betaald. De premie voor in en uitgaande bruiklenen is 1,5 lager dan de premie die voorheen werd betaald, de premie voor de verzekering van bronzenbeelden is 0,375 lager dan voorheen werd betaald. De exacte premie bedragen treft u aan in het gunningsadvies. Voorgesteld wordt het verzekeringscontract voor de kunstwerpenverzekering af te sluiten met Reaal Schadeverzekeringen N.V. vertegenwoordigd door Intermont Assuradeuren B.V. tegen de in het gunningsadvies opgenomen premie, overeenkomstig de gedane inschrijving. De vrijwillligersverzekering Ingevolge deze verzekering worden vrijwilligers verzekerd voor - ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers; - voor de aansprakelijkheid van vrijwilligers; - aansprakelijkheid rechtspersonen; - bestuurdersaansprakelijkheid vrijwilligers; - verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen; - rechtsbijstandsverzekering vrijwilligers bestaande uit juridisch advies dan wel rechtsbijstand en verhaalsrechtsbijstand. Een Vrijwilliger is in het kader van de vrijwilligersverzekering te beschouwen als degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald, of in het kader van de participatiewet 2015 verplicht werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Er zijn twee offertes opgevraagd. De gunning van deze verzekering is gebaseerd op de laagste premie. De offertes zijn opgevraagd bij Raetshagen en bij Centraal beheer Achmea op basis van de uitgebrachte offerte (zie bijlage 6 en 6a). Op basis van de uitgebrachte offertes wordt voorgesteld het verzekeringscontract voor de vrijwilligersverzekering af te sluiten met Centraal Beheer Achmea.

7 Pagina 5 Schade Verzekering Werknemers Verder is er een offerte voor de Schade Verzekering Werknemers opgevraagd. De offerte voor deze verzekering is opgevraagd bij Chubb insurance company of EuropeSE vertegenwoordigd door Intermont Deze verzekering biedt dekking voor de daadwerkelijk geleden schade door ongevallen die werknemers overkomen tijdens werkzaamheden dan wel bedrijf gerelateerde activiteiten ongeacht of het ongeval met of door een motorrijtuig plaatsvindt. In het kader van het goed werkgeverschap worden gemeenten als werkgever steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die werknemers oplopen in de uitoefening van werk of bij arbeid gerelateerde bijeenkomsten. Tot op heden had de gemeente enkel een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid bestuurders Motorrijtuigenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekte enkel de schade die werknemers hebben opgelopen bij ongevallen tijdens dienstreizen waarvoor de werkgever toestemming had verleend. De Overige schadeclaims van werknemers die verband hielden met werkzaamheden dan wel arbeid gerelateerde bijeenkomsten werden afhankelijk van het geval betaald uit de post schadevergoedingen personeel (kostenpost ). De jurisprudentie in het kader van het goed werkgeverschap noopt de gemeente echter een ruimere verzekering af te sluiten dan tot heden geval was. Dit omdat het risico dat de gemeente als werkgever loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor schade die zijn werknemers tijdens het werk oplopen steeds groter wordt. De Schade Verzekering Werknemers biedt in combinatie met de aansprakelijkheidsverzekering, de beste oplossing om te voldoen aan de eisen die er in de jurisprudentie worden gesteld in verband met een goed werkgeverschap. Deze premie voor deze verzekering kan voor een deel worden bekostigd uit de gelden die vrijvallen nu de werkgeversaansprakelijkheid bestuurders Motorrijtuigenverzekering is opgezegd. Het overige deel van de premie voor deze nieuwe verzekering kan worden bekostigd uit de post schadevergoedingen werknemers kostenpost waaruit thans ingediende verzoeken om schadevergoedingen door werknemers worden betaald. Ten laste van deze post zullen door het afsluiten van de schadeverzekering werknemers namelijk minder schadevergoedingen behoeven te worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt om een Schade Verzekering Werknemers af te sluiten om zo het risico dat de gemeente als werkgever loopt voor schade van zijn werknemers opgelopen tijdens werktijd of arbeid gerelateerde bijeenkomsten afdoende af te dekken. Bij deze verzekering geldt wel een eigen risico van 250,- voor zaakschade per gebeurtenis en een eigen risico van 1.000,- voor schade aan een motorvoertuig Toelichting op de middelen: De aanbesteding heeft verschillende gevolgen voor de premies, die moet worden betaald voor de verschillende verzekeringen, die zijn aanbesteed. Hieronder zijn de premiewijzigingen summier in beeld gebracht. Gevolgen aanbesteding voor premie Doorlopende bouwverzekering Voor de doorlopende bouwverzekering wordt de premie berekend als promillage van de bouwomzet. Duidelijk moet zijn dat de bouwomzet per jaar verschilt. De premie als gevolg van de aanbesteding wordt lager en wel 1,5 van de bouwomzet. Uitgaande van de bouwomzet in 2015 ( ,-) zou het voordeel ,62 zijn. Gevolgen aanbesteding voor premie vrijwilligersverzekering Ook de premie voor de vrijwilligersverzekering zal als gevolg van de aanbesteding dalen. De premie die als gevolg van de aanbesteding voor deze verzekering moet worden betaald zal 3.418,04 per jaar minder zijn dan de premie die de afgelopen drie jaren door de gemeente is betaald. Gevolgen aanbesteding voor premie voor kunstvoorwerpenverzekering De premie voor de kunstverzekering zal alle componenten die deze verzekering bevat gezamenlijk bezien, ongeveer gelijk blijven.

8 Pagina 6 Gevolgen aanbesteding voor premie voor instrumenten en apparatuur verzekering De verzekering voor instrumenten en apparatuur verzekering levert de aanbesteding een voordeel op van 219,87. Gevolgen aanbesteding voor premie aansprakelijkheidsverzekering De aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering leidt tot een verhoging van de premie, nl. een premieverhoging van De premie wordt betaald uit de post (deze post wordt in ) Gevolgen aanbesteding voor premie wagenparkverzekering De premie voor de wagenparkverzekering, zal ook stijgen en wel met 6.440, -. De betaling vindt normaliter plaats via de cluster verzekeringen en wordt door deze cluster vervolgens over de afdelingen per auto omgeslagen. De premiestijging zal dus ten laste komen van verschillende kostenposten in de organisatie. Gevolgen aanbesteding voor premie verzekering werkmaterieel De premie voor het werkmaterieel zal zeer licht stijgen. 0,25 voor casco en 1,0 voor de WAM. De betaling vindt normaliter plaats via de cluster verzekeringen en wordt door deze cluster vervolgens over de afdelingen per verzekerde zaak omgeslagen. De stijging zal dus ten laste komen van verschillende kostenposten in de organisatie. De schade verzekering werknemers Deze verzekering is nieuw en vervangt de werkgeversaansprakelijkheid bestuurders Motorrijtuigenverzekering welke is opgezegd. Deze verzekering is ook ruimer. De bedragen die werden aangewend voor de betaling van de premie van de werkgeversaansprakelijkheid bestuurders Motorrijtuigenverzekering kunnen worden aangewend om voor een deel de premie van schade verzekering werknemers te bekostigen. Voor het overige wordt voorgesteld deze premie ten laste te brengen van de post (in ) waaruit thans individuele schade aan werknemers worden betaald. Voorstel bekostiging De voor- en nadelen van deze aanbesteding zullen met elkaar worden verrekend. Mocht blijken dat er alsnog budget nodig is zal dit in de Burap en Kadernota worden opgenomen.

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam bd Lippmann groep b.v. registermakelaar in assurantiën RMiA adviseur financiële dienstverlening gevolmachtigd agent _. pensioenadviseur nva:..iid ABN-AMRO 49 69.60.253 Postbank 1369916 KvK Haaglanden 27017579

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Polis Vereniging van Eigenaren

Polis Vereniging van Eigenaren Polis Vereniging van Eigenaren Verzekeringnemer Hoofd Vereniging van Eigenaars Carré Appartementen Chasepark P/a Postbus 3522 4800 DM BREDA Relatienummer 313765 Polisnummer 116004211 Termijn Risico Adres

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB Definitie vrijwilliger Dekkingsgebied Dekking Wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen Rechtspersoonverplichting Vrijwilligerspunt Raetsheren van Orden Lippmann Groep

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

P O L I S. Risico-adres Akkerstraat 13 t/m 41 te Marken

P O L I S. Risico-adres Akkerstraat 13 t/m 41 te Marken P O L I S Polisnummer VVE10702 Pakketverzekering voor VvE Mutatiedatum 01-01-2017 vervaldatum 01-01-2017 termijn 12 maand(en) Contractsvervaldatum 01-01-2018 Contractstermijn 12 maanden Reden afgifte Nieuwe

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen Versie 29 april 2014 De in deze wijzer vermelde percentages gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Aan de inhoud van deze Provisiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Voogd & Voogd

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers Collectieve verzekering Voor vrijwilligers en mantelzorgers Inleiding Hoe zou Nederland, en dus ook Noordoostpolder, eruitzien zonder vrijwilligers Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Een vrijwilliger is

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Knock for knock overeenkomst pleziervaartuigen

Knock for knock overeenkomst pleziervaartuigen Knock for knock overeenkomst pleziervaartuigen De partijen, Achmea Holding N.V. AEGON Schadeverzekering N.V. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. ASR Verzekeringen Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

Nadere informatie

De bedragen genoemd onder 'prolongatiepremie' zijn inclusief assurantiebelasting.

De bedragen genoemd onder 'prolongatiepremie' zijn inclusief assurantiebelasting. P O L I S Polisnummer VVE24175 Pakketverzekering voor VvE Ingangsdatum 28-04-2017 Mutatiedatum 28-04-2017 vervaldatum 01-01-2018 termijn 12 maand(en) Contractsvervaldatum 01-01-2019 Contractstermijn 12

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

B&W Vergadering. 985,- per jaar en met toepassing van het in het onderhavige voorstel genoemde ingroeimodel bij de betaling van deze vergoeding;

B&W Vergadering. 985,- per jaar en met toepassing van het in het onderhavige voorstel genoemde ingroeimodel bij de betaling van deze vergoeding; 2.1.9 Opstalrecht VV Swalmen 1 Dossier 568 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 568 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Opstalrecht VV Swalmen Zaaknummer 42099-2015

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

beschikking AFSCH R EI GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer: 200.139.492/01

beschikking AFSCH R EI GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer: 200.139.492/01 beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer: 200.139.492/01 AFSCH R EI Beschikking van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 juni 2014 inzake het verzoek

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. de bezwaarmaakster middels bijgevoegde concept-beslissing 1 (bijlage 6) op bezwaar van het besluit op de hoogte te stellen.

B&W Vergadering. 3. de bezwaarmaakster middels bijgevoegde concept-beslissing 1 (bijlage 6) op bezwaar van het besluit op de hoogte te stellen. 2.2.2 Beslissing op PGB bezwaar 1 Dossier 1064 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1064 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 november 2016 Agendapunt 2.2.2 Omschrijving Beslissing op PGB bezwaar Zaaknummer

Nadere informatie

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen Versie 34 november 2014 De in deze wijzer vermelde percentages gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Aan de inhoud van deze Provisiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Voogd & Voogd

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125

Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125 Verzekeringenbeleid December 2011 Verseon: 98125 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Kader blz.3 3. Doel blz. 5 4. Schaderisico s goed in beeld blz.5 5. Preventieve maatregelen blz.6 6. Geen onnodige

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft het verleningsbesluit aan Rubicon voor Jeugdhulp over 2015 d.d. 4 november 2015 ingetrokken;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft het verleningsbesluit aan Rubicon voor Jeugdhulp over 2015 d.d. 4 november 2015 ingetrokken; 2.2.22 Subsidievaststellingen Jeugdhulp 2015 1 Dossier 573 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 573 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.2.22 Omschrijving Subsidievaststellingen

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Collectieve vrijwilligersverzekering

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Collectieve vrijwilligersverzekering gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 1 6 -&C Z%08 Inlichtingen R.H. Mahulete (023-567 66 88) Registratienummer 2008 / 1r6bos Wat willen we

Nadere informatie

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%.

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%. Garageverzekering Wat verzekert de Garageverzekering? Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START Verzekeren Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligerspolis Jaarvergadering Jeugdwerk Limburg maandag 18 mei 2015 in Roermond Waarom verzekeren? Financieel indekken tegen allerhande risico s Verzekeren

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Directie Control en Financiën, Inkoop Services Kenmerk 15.043126 Opdrachtgever Het Kadaster Auteur Gea Hamhuis

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan de motorrijtuigen van je klanten. - Een no-claimkorting van 30%.

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan de motorrijtuigen van je klanten. - Een no-claimkorting van 30%. Garageverzekering Wat verzekert de Garageverzekering? Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 20/03/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Vrije Universiteit Amsterdam 26682388 Prof. E.M.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. het college heeft besloten om geen gebruik te maken van artikel 12, lid 2, van de

B&W Vergadering. Besluit 1. het college heeft besloten om geen gebruik te maken van artikel 12, lid 2, van de 2.1.4 Budgetsubsidie Talentvolle Ondernemende Proactieve vrouwen 1 Dossier 958 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 958 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 18-10-2011. Bedrijfsvoering - team juridische zaken

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 18-10-2011. Bedrijfsvoering - team juridische zaken zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. B&W d.d. 18-10-2011 Openbaar Programma Ja, nl. uitgesteld Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 18-10-2011

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Vrijwilligerspolis. Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Contractnr. : 280814. Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

Vrijwilligerspolis. Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Contractnr. : 280814. Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Blad 1 www.centraalbeheer.nl Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Reden afgifte overzicht : Prolongatie 28081403 per 1 januari 2014 Productvoorwaarden

Nadere informatie

de Vrijwilligerspolis

de Vrijwilligerspolis de Vrijwilligerspolis Sinds 1993: Een pakket collectieve verzekeringen voor het vrijwilligerswerk in Nederlandse gemeenten; de Vrijwilligerspolis is het oudste speciale verzekeringenpakket voor vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Presentatie Verzekeringen FEO. 11 juli 2005

Presentatie Verzekeringen FEO. 11 juli 2005 Presentatie en FEO 11 juli 2005 2 Risicobeheer 1. risico in kaart brengen 2. preventie van risico - elimineren bv reparatie kapotte stoeptegel - reduceren bv brandwerende materialen 3. ingeval van schadegebeurtenis

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis

De VNG Vrijwilligerspolis De VNG Vrijwilligerspolis Een themasessie met ruimte voor discussie (niet te lang ) John van der Voordt, VNG Verzekeringen Waarom de VNG Polis? Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SnappCar ZAV 13 en WBW 13 Centraal Beheer Achmea. Nadere voorwaarden ZAV13 en WBW13. Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden SnappCar ZAV 13 en WBW 13 Centraal Beheer Achmea. Nadere voorwaarden ZAV13 en WBW13. Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid Verhuurpolis deelauto SnappCar Postbus 13067 3507 LB Utrecht Relatienummer: 467508 Polisnummer: 92335601 Voorwaarden: Dekkingen: Eigen risico: Algemene Voorwaarden SnappCar ZAV 13 en WBW 13 Centraal Beheer

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Informatie over verzekeringen Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Voorwoord Deze toelichting is bedoeld voor studenten, leerlingen, leerkrachten, stagebieders en ouders. Het doel is uitleg geven welke

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders van Motorrijtuigen. Uw rechten & plichten ALWB15

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders van Motorrijtuigen. Uw rechten & plichten ALWB15 Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Uw rechten & plichten ALWB15 Deze verzekering is voor schade van een verzekerde waarvoor u als werkgever aansprakelijk

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BCA-verzekering houdt rekening met de complexe

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Vrije Universiteit Amsterdam 26682388 Prof. E.M. Meijerslaan 2, 1183 AV Amstelveen ( Nederland ) Ter attentie van: Giel Eijbaard Telefoon:

Nadere informatie