Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Blue Clinics B.V. Algemene Bepalingen Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder: Blue Clinics: de besloten vennootschap Blue Clinics, gevestigd te Eindhoven, High Tech Campus 10, kantoorhoudend te Houten, Lichtschip 15, en de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen, alsmede diens rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel. Cliënt: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie Blue Clinics Producten levert en/of Diensten verricht, danwel met wie Blue Clinics een overeenkomst aangaat of met wie Blue Clinics in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Blue Clinics en Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Producten: alle zaken, en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Blue Clinics, die het onderwerp zijn van een overeenkomst. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoe genaamd ook, die Blue Clinics voor of ten behoeve van Cliënt verricht. Order: iedere opdracht van Cliënt, in welke vorm dan ook. Artikel 2 - Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Blue Clinics en Cliënt. 2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Cliënt wordt door Blue Clinics uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3 - Overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen, prijslijsten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Order door Cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2 3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Blue Clinics een Order van Cliënt, schriftelijk aanvaardt of door Blue Clinics uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien Blue Clinics op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Cliënt Blue Clinics daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden, betalen conform de dan bij Blue Clinics geldende tarieven. Voor zover Cliënt een in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid bindend aanbod van Blue Clinics aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Blue Clinics aanbod. 3.3 Alle opgaven en/of aanduidingen door Blue Clinics met betrekking tot de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan maar Blue Clinics kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. 3.4 Blue Clinics behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Artikel 4 - Prijzen 4.1 Alle prijzen van Blue Clinics zijn uitgedrukt in EURO, tenzij anders aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Cliënt de kosten van verzending, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Blue Clinics van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, inen uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, en overige heffingen of belastingen, kan Blue Clinics doorberekenen aan Cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 5 - Betaling 5.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke

3 termijn binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.2 Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan. 5.3 Cliënt is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten. Indien naar het oordeel van Blue Clinics daartoe termen aanwezig zijn, is Blue Clinics te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Cliënt deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van een zodanige zekerheid heeft Blue Clinics het recht om de levering op te schorten, of om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar. 5.4 Elke met Blue Clinics aangegane Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Blue Clinics van voldoende kredietwaardigheid van Cliënt zal blijken, zulks uitsluitend te haren beoordeling. Cliënt staat toe dat Blue Clinics zonodig informatie betreffende Cliënt opvraagt, ondermeer bij de Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM). 5.5 De Cliënt die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, zoals bepaald in het volgende lid. 5.6 Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procent rente. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. 5.7 Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat Cliënt in verzuim komt. Indien Blue Clinics aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Cliënt ook deze te vergoeden.

4 5.8 Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van Blue Clinics. Artikel 6 - Levering en Levertijden 6.1 Blue Clinics zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/order van Cliënt de Diensten en/of Producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of Diensten aanvangen, uitsluitend voorzover het bestelde Product voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of Diensten mogelijk is. 6.2 De door Blue Clinics opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Blue Clinics ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich. 6.3 Alle leveringen en Diensten worden geacht te zijn geschied daar waar Blue Clinics is gevestigd. 6.4 Cliënt dient alle naar de beoordeling van Blue Clinics noodzakelijke maatregelen te nemen om in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen voldoen aan haar verplichtingen verband houdende met de aflevering van de Producten en/of vervulling van de Diensten. Artikel 7 - Overmacht 7.1 Indien Blue Clinics door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 7.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 7.3 Onder overmacht van Blue Clinics wordt verstaan elke van de wil van Blue Clinics onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Cliënt wordt verhinderd, vertraagd of nieteconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in

5 redelijkheid niet van Blue Clinics kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen, staking, uitsluiting, brand, bedrijfsstoornissen, diefstal en te late levering door toeleveranciers van Blue Clinics. 7.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 8.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Cliënt nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Blue Clinics verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. 8.2 Ieder bedrag dat van Cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Blue Clinics op Cliënt mocht hebben ten aanzien van welke Blue Clinics in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Cliënt wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de Overeenkomst. Artikel 9 - Reclames en klachten 9.1 Cliënt dient klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde Producten of Diensten, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of Diensten binnen acht dagen na ontvangst ofwel terbeschikkingstelling schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Blue Clinics mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Blue Clinics terzake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde Producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of Diensten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering ofwel terbeschikkingstelling van de Producten ofwel voltooiing van de Diensten aan Blue Clinics worden gemeld. 9.2 Klachten kunnen worden gemeld via of telefonisch: en worden vertrouwelijk behandeld. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een ontvangstbevestiging met daarin vermeld wanneer u antwoord kunt

6 verwachten. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld en wordt het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer u uitsluitsel kunt verwachten. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 6 maanden bewaard. Een oordeel van de beroepsinstantie is bindend; eventuele consenquenties worden zo spoedig mogelijk afgehandeld door Blue Clinics. 9.3 Na het ontdekken van enig gebrek is Cliënt verplicht om het gebruik, bewerking et cetera, van de betreffende Producten/resultaten van Diensten onverwijld te staken. 9.4 Cliënt zal alle door Blue Clinics voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen. 9.5 Cliënt heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten en/of Diensten waarvan door Blue Clinics geen controle op de reclame kan plaatshebben. 9.6 Het staat Cliënt niet vrij de Producten te retourneren, voordat Blue Clinics daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Cliënt en de Producten blijven voor zijn risico en rekening. 9.7 Cliënt kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten en/of Diensten doen gelden jegens Blue Clinics zolang Cliënt enige verplichting jegens Blue Clinics niet is nagekomen. Artikel 10 - Garantie 10.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Blue Clinics genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren ofwel de Diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd, zal Blue Clinics - onverminderd het bepaalde in artikel 12 - de keus hebben hetzij opnieuw te leveren ofwel te presteren, hetzij de betreffende Producten en/of Diensten te herstellen, hetzij Cliënt alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Blue Clinics terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Blue Clinics tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

7 10.2 Indien Blue Clinics Producten aan Cliënt aflevert welke Blue Clinics van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Blue Clinics nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Cliënt gehouden dan waarop Blue Clinics ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Artikel 11 - Persoongegevens 11.1 Blue Clinics kan, indien de door Blue Clinics geleverde zaken of verrichte Diensten de verschaffing van persoongegevens omvat, aan Cliënt richtlijnen terzake van de geldende wetgeving op het gebied van persoongegevens opleggen. Cliënt zal deze richtlijnen stipt naleven Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Cliënt verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling van de adressen door Blue Clinics aan Cliënt van de hem betreffende persoonsgegevens Cliënt zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen Cliënt vrijwaart Blue Clinics voor alle aanspraken van derden jegens Blue Clinics, welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Cliënt van het bepaalde in dit artikel. Artikel 12 - Aansprakelijkheid 12.1 Blue Clinics is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Cliënt, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van Orders, winstderving en dergelijke Blue Clinics is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de adviezen van Cliënt, ook als die daarbij gebruik heeft gemaakt van de producten en/of diensten van Blue Clinics De aansprakelijkheid van Blue Clinics, als in de vorige leden bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat

8 in ieder geval nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde van het desbetreffende geleverde Product of Dienst, dan wel herlevering van Producten en/of Diensten, zulks ter keuze van Blue Clinics en voor zover Blue Clinics in staat is om soortgelijke Producten en/of Diensten te leveren Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de aansprakelijkheid van Blue Clinics beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Clinics terzake van de desbetreffende schade zal worden uitbetaald. Artikel 13 - Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Cliënt 13.1 Cliënt stelt aan Blue Clinics alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Blue Clinics benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan Cliënt draagt er zorg voor dat hij voldoende verzekerd is tegen aanspraken van derden, al dan niet zijnde zijn eigen patiënten c.q. Cliënten. Cliënt zal op eerste verzoek van Blue Clinics de verzekeringspolis(sen) ter beschikking stellen. Artikel 14 - Opschorting en Ontbinding 14.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Cliënt, zullen alle overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Blue Clinics Cliënt binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Blue Clinics zonder ingebrekestelling gerechtigd is: a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld: en/of b. al haar eventuele verplichtingen en opzichte van Cliënt op te schorten; een en ander onverminderd Blue Clinics' andere rechten onder welke Overeenkomst met Cliënt dan ook en zonder dat Blue Clinics tot enige schadevergoeding is gehouden Indien Cliënt niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht

9 voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is Blue Clinics gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Blue Clinics andere rechten onder welke Overeenkomst met Cliënt dan ook en zonder dat Blue Clinics tot enige schadevergoeding is gehouden In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Blue Clinics op Cliënt en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Blue Clinics gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Blue Clinics en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Blue Clinics in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen Het is Blue Clinics toegestaan de in enige Overeenkomst met Cliënt omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Blue Clinics worden overgedragen dient Blue Clinics Cliënt hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden. Blue Clinics is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Clinics. Artikel 16 - Vrijwaring Cliënt vrijwaart Blue Clinics voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Cliënt van de Producten en/of de Diensten van Blue Clinics.

10 Artikel 17 - Toepasselijk recht / Geschillen 17.1 Alle met Blue Clinics aangegane Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden Eventuele geschillen tussen Cliënt en Blue Clinics zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Blue Clinics.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van Munters Netherlands B.V. hodn Munters Vochtbeheersing

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van Munters Netherlands B.V. hodn Munters Vochtbeheersing van hodn Munters Vochtbeheersing Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag d.d. 8 november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, op alle tussen en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn 68 3905 NV Veenendaal Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop DpRg/AV/206 FC webshop 19 01 2009 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Filmclub webshop 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Filmclub: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

b Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie het bureau onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

b Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie het bureau onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst; Beunder Reclame De Factorij 28b 1689 AL Zwaag KvK Hoorn inschrijvingsnummer 36036917 Sectie 1: Algemene Leveringsvoorwaarden Sectie 1 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. DEFINITIES. 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FABER TELECOM & DATA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN FABER TELECOM & DATA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN FABER TELECOM & DATA B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Faber Telecom & Data B.V. (hierna:

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Garantieperiode: de door de toeleverancier van de Leverancier gehanteerde garantietermijn op de Producten, welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FERRING.B.V. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("de Voorwaarden") wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FERRING.B.V. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (de Voorwaarden) wordt verstaan onder: 1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FERRING.B.V. Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("de Voorwaarden") wordt verstaan onder: Ferring : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V

Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V Algemene voorwaarden De Nationale Catering Cadeaubon Catering Cadeau B.V Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn opgesteld door Catering Cadeau B.V. en gelden voor alle cliënten en gebruikers,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Johnny Wonder B.V. Gevestigd En Kantoorhoudende Te Amsterdam

Algemene Voorwaarden Van Johnny Wonder B.V. Gevestigd En Kantoorhoudende Te Amsterdam Algemene Voorwaarden Van Johnny Wonder B.V. Gevestigd En Kantoorhoudende Te Amsterdam Gedeponeerd Bij Kamer Van Koophandel Amsterdam Onder Nummer 51081938 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. 1.1 In deze algemene voorwaarden Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. 1.1 In deze algemene voorwaarden Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Definities. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1.1 In deze algemene voorwaarden Voorwaarden wordt verstaan onder: a. E.SALOMONS HANDEL&TRANSPORTBEDRIJF: de eenmanszaak E.Salomons Handel&Transportbedrijf.,

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VRHL GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VRHL GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 01-10-2014 onder nummer 28074224. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen aangeduid met een hoofdletter de betekenis zoals

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle Algemene Voorwaarden E.D. Persad 2015 0 Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle zakelijke diensten van BEINGNESS van toepassing zijn. Daarnaast kent de dienst Lifecoaching specifieke voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL OP 01-10-2014 ONDER NUMMER 28074224.

ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL OP 01-10-2014 ONDER NUMMER 28074224. ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL OP 01-10-2014 ONDER NUMMER 28074224. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen aangeduid met een hoofdletter

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V. 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - Leverancier: het bedrijf, haar rechtsopvolgers onder algemene titel

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie