Sociaal jaarverslag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2016"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2016

2 Voorwoord Er gloort weer licht aan de horizon. Na een periode van recessie en taakstellingen zien we in Venray ook op personeelsgebied weer meer ruimte voor nieuwe initiatieven, ontwikkeling en zelf verjonging. Onze ambities zijn onverminderd hoog, de werkdruk is ook fors, maar uit het recent uitgevoerde medewerkers onderzoek blijkt dat onze medewerkers graag voor Venray werken. Venray mag zich zelfs scharen bij de beste werkgevers binnen de groep van middelgrote gemeenten. Iets om trots op te zijn! Het afgelopen jaar is de totale formatie licht gestegen als gevolg van de toename van het aantal tijdelijke medewerkers voor met name taken binnen het sociaal domein. De vaste formatie is gedaald. De bezetting is toegenomen als gevolg van o.a. tijdelijke medewerkers die op reeds bestaande formatie zijn benoemd. Om flexibel te blijven is de inhuur voor tijdelijke, of meer specialistische taken toegenomen. In 2016 hebben we de taakstelling op de organisatie gerealiseerd en is de vacaturestop opgeheven. Als gevolg daarvan zijn voor het eerst sinds jaren weer meer nieuwe medewerkers aangenomen die niet alleen zorgen voor een frisse blik, maar zelfs ook voor verjonging binnen een toch vergrijzende organisatie. Ook het aantal stagiaires is gelukkig fors toegenomen. We blijven echter kritisch op verdere uitbreiding. Onze ambitie blijft immers om een compacte gemeente te zijn met efficiënt georganiseerde beheer taken en ruimte voor ontwikkeling. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in het opstellen van een strategisch personeelsplan (SPP) voor de komende vijf jaar. Hierin is een doorkijk gemaakt naar wat Venray nodig heeft aan personeel om ook in de toekomst goede dienstverlening te kunnen garanderen. Daarbij is gekeken naar zowel kwaliteit als kwantiteit. Dit SPP dient ook als hulpmiddel bij het sturen van in-, door- en uitstroom. Het geeft zicht op de vacatures die ontstaan door het vertrek van medewerkers die met pensioen gaan, helpt bij het besluit om vacatures wel of niet open te stellen en geeft inzicht in welke medewerker op basis van hun kennis en kwaliteiten kunnen doorstromen naar andere functies. Zo komen we ook het gebied van onze belangrijkste succesfactor, ons personeel, meer en meer in control. Net als in 2015 is ook in 2016 veel aandacht uitgegaan naar organisatieontwikkeling en regionale samenwerking op het gebied van HRM. Samen met vele collega s is gewerkt aan doorontwikkeling, cultuur en nieuwe manieren van werken. Ondanks de werkdruk blijft het van belang om hierin te investeren en leren van elkaar. Dat zorgt niet alleen voor interessant werk, ruimte voor initiatieven en werkplezier, maar vooral ook voor een betere dienstverlening. Dorien van der Giessen waarnemend algemeen directeur/gemeentesecretaris 2

3 Formatie De totale formatie bestaat uit vaste formatie en een gedeelte tijdelijke formatie. In 2016 is de totale formatie licht gestegen ten opzichte van De vaste formatie is in fte. Dit is een daling van 2 FTE ten opzichte van het voorgaande jaar en heeft te maken met een bezuiniging op de personele kosten. De tijdelijke formatie is in 2016 met 3,3 fte toegenomen tot 11,7 fte (incl. RUD). Deze toename komt door uitbreiding binnen het maatschappelijk domein, zoals jeugd en WMO consulenten. De toename van het aantal medewerkers, 6,41% ten opzichte van 2015, is te verklaren door de toename van de tijdelijke formatie en vanwege het aantal inhuurkrachten dat een vaste aanstelling heeft gekregen. In 2016 hebben 24 medewerkers een tijdelijke urenuitbreiding gehad. Hiervan hadden drie medewerkers een tijdelijke urenuitbreiding tot 40 uur per week. Dit is een daling ten opzichte van 2015, waar 34 medewerkers een tijdelijke uitbreiding hebben gehad. Zes medewerkers hadden toen een tijdelijke urenuitbreiding tot 40 uur per week. 400 Bezetting en formatie Aantal medewerkers in dienst Totale vaste formatie Gemeente Venray heeft 6,7 FTE per inwoners (excl. RUD en MGR). Landelijk is de gemeentelijke formatie voor vergelijkbare gemeenten 6,3 FTE per inwoners. 3

4 In-, door- en uitstroom Aantallen instroom, doorstroom en uitstroom Instroom Doorstroom Uitstroom De gemeente Venray kreeg vanaf 2010 te maken met een organisatietaakstelling, waarop strak is gestuurd met onder andere het invoeren van een vacaturestop. Er is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. In 2016 is vastgesteld dat de organisatietaakstelling is gerealiseerd. In dit kader is ook besloten om de vacaturestop op te heffen, waarbij nog steeds kritisch wordt gekeken naar de noodzaak van vacatures en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. In 2016 zijn als gevolg van de bij formatie genoemde ontwikkelingen 31 medewerkers in dienst gekomen. Hiervan zijn 16 externe medewerkers direct in vaste dienst aangenomen en 14 medewerkers hebben een vaste aanstelling gekregen na een periode van inhuur. Er zijn in medewerkers, ofwel 3,3%, doorgestroomd naar een andere functie. De doorstroom is daarmee iets hoger dan de 2,6% bij vergelijkbare gemeenten. 11 medewerkers zijn uit dienst gegaan, 6 medewerkers in verband met ontslag op eigen verzoek en 5 medewerkers in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. In de komende jaren zal de uitstroom wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zich voortzetten. In de periode tot en met 2020 bereiken circa 20 medewerkers de AOW gerechtigde leeftijd. 4

5 Gemiddelde leeftijd Gemeentelijke bezetting in personen naar leeftijdsklasse in % 29% 9% 27% < % >55 Waar de gemiddelde leeftijd in 2015 nog op 49 jaar lag, is deze in 2016 gedaald naar een gemiddelde van 48 jaar. De daling heeft te maken met de uitstroom van AOW gerechtigden en de instroom van medewerkers in de leeftijdsklasse van jaar. Voor vergelijkbare gemeenten in Nederland is de gemiddelde leeftijd ook 48 jaar. Landelijk in de private sector ligt de gemiddelde leeftijd lager, namelijk op 44,6 jaar. De leeftijd bij de gemeente Venray ligt dus nog steeds aan de hoge kant. 35 JAAR 55 JAAR 9% onder de 35 jaar 29% boven de 55 jaar 5

6 Verdeling man/vrouw Aantal mannen - vrouwen in voltijd/deeltijd Mannen Vrouwen Totaal 0 voltijd deeltijd Totaal Venray had in vrouwen en 148 mannen in dienst. Van de vrouwen werkt 27% in voltijd. Bij de mannen is dit 86%. De organisatie heeft meer medewerkers die in voltijd werken (53%) dan in deeltijd (47%). Voor vergelijkbare gemeente is deze verdeling gelijk, 53% werkt voltijd en 47% werkt deeltijd. Stagiaires In 2016 heeft gemeente Venray aan 34 stagiaires een stageplaats beschikbaar gesteld. In 2015 waren er 19 stagiaires. Deze toename is een positieve ontwikkeling in relatie tot de vergrijzing. Het is van belang om nieuwe jonge talenten ervaring op te laten doen en op deze manier kennis te maken met potentiële nieuwe medewerkers. 6

7 Vacatures, inhuur en bezuinigingen In 2016 is er kritisch gekeken naar taken, bezetting en formatie. In totaal zijn er 30 vacatures opengesteld. Voor de invulling van deze vacatures zijn er 21 nieuwe medewerkers aangesteld, 8 intern ingevuld en 1 ingevuld middels een inhuurconstructie. Sinds 1 januari 2015 is er een regionale arbeidsmarkt, waarbij medewerkers van de gemeenten Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Bergen, Gennep, Beesel en Peel en Maas worden gezien als interne kandidaat. In 2016 zijn er 2 interne medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas aangesteld en kwamen er 6 interne medewerkers vanuit de gemeente Venray zelf. Omvang ingehuurde medewerkers De kosten voor inhuur van personeel is in 2016 toegenomen ten opzichte van Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan enkele vacatures op managementfuncties, meer inhuur op sociaal domein alsmede de capaciteitsinzet voor het AZC en ICT-projecten, alsmede voor extra opdrachten waar specifieke kennis voor nodig is. Ontwikkeling Het jaar 2016 was een periode vol met ontwikkelingen. De Nederlandse economie en arbeidsmarkt herstelt zich. De AOW-leeftijd is weer verhoogd. Van de gemeente worden nieuwe taken verwacht en een andere rolinvulling. We hebben een hoog ambitieniveau en er zijn grote uitdagingen zoals de ontwikkelingen op sociaal en fysiek domein, burgerparticipatie en zelfsturing, samenwerkingsvraagstukken en de steeds verdergaande digitalisering. Ook was er veel dynamiek in de wetgeving rondom onze medewerkers (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet Werk en Zekerheid, Werkkostenregeling, Banenafspraak, Modernisering arbeidsvoorwaarden etc.). Vooral de wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal een grote impact gaan hebben. Het team HRM houdt deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Organisatieontwikkeling De ontwikkelingen om ons heen vragen een organisatie die hierop flexibel kan inspelen. In 2015 is in het kader van onze organisatieontwikkeling een organisatieplan opgesteld met daarin de koers voor de toekomst. Op basis daarvan is de organisatiestructuur plus aansturing aangepast. Het werken binnen een meer vraaggerichte hoofdstructuur met een kleinere span of control, betekent dat het management meer tijd kan besteden aan de doorontwikkeling van medewerkers. 7

8 In 2016 stond de organisatie-ontwikkeling vooral in het teken van cultuur en ontwikkeling gericht op de doorontwikkeling van medewerkers en managers. Hierbij is veel aandacht voor competentie ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn resultaat- en klantgericht, samenwerken en communicatie. Samen mét medewerkers en leidinggevenden uit de gehele organisatie is dit actief opgepakt door middel van deelopdrachten, workshops en activiteiten binnen de afdelingen en teams. Er is een Centraal Opleidings Plan opgesteld met daarin diverse activiteiten en trainingen die de gewenste manier van werken ondersteunen. Hierin is ook aandacht voor management development. In toenemende mate wordt ook gebruik gemaakt van beschikbare kennis en kwaliteiten van medewerkers door hen in te zetten als interne trainers of procesbegeleiders. Ook zijn er afdeling- en teamplannen opgesteld om alle ambities van de organisatie een plaats te geven, te prioriteren en te evalueren. De ervaringen zijn overwegend positief. Om de effecten van het organisatie ontwikkeltraject te kunnen volgen is besloten periodiek een zogenaamd medewerkers onderzoek te houden, te beginnen in De voorbereidingen daarvoor hebben eind 2016 plaatsgevonden. Strategische Personeels Planning (SPP) De nieuwe taken en nieuwe ontwikkelingen hebben een grote impact op de benodigde kwantiteit, competenties, kennis, houding en gedrag van ons personeel. Met behulp van strategische personeelsplanning zijn de verschillende ontwikkelingen door het management in kaart gebracht en is bekeken wat we als organisatie in de toekomst nodig hebben aan personeel. Voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het personeel heeft het management begin dit jaar tijdens de jaarlijkse personeelsschouw wederom gekeken naar de vakkennis, kerncompetenties en een aantal functie-gerelateerde kerncompetenties. Hierbij is de lat richting de toekomst hoog gelegd. Op hoofdlijnen is in 2017 t.o.v over de gehele linie een stijgende lijn zichtbaar. Per afdeling en team geven de cijfers een verschillend beeld. Het merendeel van de organisatie functioneert goed tot excellent. Hierbij heeft circa 39 procent het gewenste competentieniveau bereikt en kan 51 procent zich nog door ontwikkelen. Overall ziet het management meer dan voldoende potentie in de medewerkers om daarmee de gestelde doelen te behalen en is beter in beeld gekomen waar bijsturing nodig is. Dit is ook onderdeel van de jaargesprekken met de medewerkers. Jaarlijks wordt een personeelsschouw gehouden om de ontwikkeling verder te volgen. Het management heeft ook het kwantitatieve aspect van strategische personeelsplanning in kaart gebracht. Op het niveau van functiegroepen heeft het management bekeken of de formatie binnen de diverse teams naar verwachting de komende vijf jaar zal toenemen, afnemen of anders wordt georganiseerd. Hierbij zie je op bijna alle afdelingen veel dynamiek. Slechts 50 procent van de formatie blijft gelijk. In het merendeel van de formatie worden stijgingen of dalingen voorzien als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij aan de omgevingswet of uitbestedingen. Ook wordt formatie mogelijk anders georganiseerd door bijvoorbeeld de steeds verdergaande digitalisering of samenwerking in de regio. 8

9 Door de kwaliteit en kwantiteit van het personeel in het licht te zetten van onze toekomstvisie en doelen van de gemeente Venray kunnen we ook in de toekomst tijdig een antwoord blijven geven op nieuwe ontwikkelingen en onze medewerkers inzetten in hun kracht voor de samenleving van de gemeente Venray. Tevens biedt SPP een belangrijk afwegingskader bij het invullen van vacatures. Ontwikkelingen op het gebied van HRM Om de diverse ontwikkelingen te kunnen ondersteunen is in samenwerking met het management het HRM beleid aangescherpt (HRM Focus ) en is een nieuwe HRM visie vastgesteld. Medewerkers zijn de succesfactor bij het behalen van de organisatiedoelen van de gemeente Venray. Het team HRM adviseert, faciliteert en ondersteunt als partner pro-actief het bestuur, management en medewerkers met het ontwikkelen, realiseren en behouden van deze verbinding op de korte en lange termijn. Hierbij stellen we de klant, samenwerking en het resultaat centraal. Op basis hiervan heeft HRM vier speerpunten vastgesteld die vervolgens leiden tot verschillende HRM activiteiten die in 2016 zijn gerealiseerd of gestart. Talentmanagement: SPP (formatie- en bezettingsmanagement), Mobiliteitsvisie regionale arbeidsmarkt, gesprekkencyclus, generatiemanagement en Banenafspraak. Resultaatgerichtheid: gesprekkencyclus, sociaal jaarverslag, evalueren klantvraag HRM. Klantgerichtheid: vereenvoudiging verlofhoofdstuk CAR/UWO, harmonisering regionale arbeidsvoorwaarden, flexibel beloningsbeleid, vereenvoudiging HR regelgeving. Efficiënt / Lean werken: verdere digitalisering van HRM processen, door middel van de uitrol van nieuwe E-HRM modules. Bij diverse activiteiten is hierbij samengewerkt met de 7 Noord Limburgse gemeenten, omdat we ons realiseren dat we samen de beste resultaten kunnen bereiken voor de gemeente Venray en onze regio. ARBO Er zijn 12 meldingen gedaan van agressie en geweld door externe klanten. Medewerkers worden regelmatig getraind om te kunnen anticiperen bij incidenten. Dit is een daling ten opzichte van 2015, waar 14 meldingen zijn gedaan. De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is 1 keer om advies gevraagd in In 2015 is er 2 keer om advies gevraagd. In 2016 heeft 1 medewerker een melding gemaakt van een ongeval, waarbij indien nodig passende maatregelen zijn getroffen. In 2015 zijn er 2 meldingen gemaakt van (bijna) ongevallen. 9

10 Ziekteverzuim 6,0 Ziekteverzuimpercentage algemeen ,0 5,7 5,6 5,3 5,3 3,6 2,0 0, Het ziekteverzuimpercentage in Venray is in 2016 gelijk gebleven met 5,3%, ten opzichte van Het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeente ligt op 4,9%. Het ziekteverzuimpercentage wordt in belangrijke mate negatief beïnvloed door enkele langdurig zieke medewerkers. Als we het ziekteverzuimpercentage splitsen in kort, middellang en lang verzuim ziet dat er als volgt uit: Opbouw verzuimpercentage in kort, middellang en lang verzuim Vergelijkbare gemeente 1 0,9 3 Gemeente Venray 0,79 0,44 4, Kort verzuim (1-7 dagen) Middellang verzuim (8-42 dagen) Lang verzuim (> 42 dagen) 10

11 Medezeggenschap Ondernemingsraad / Georganiseerd Overleg De Ondernemingsraad (OR) functioneert als formeel overlegorgaan voor de organisatie de gemeente Venray. De gemeentesecretaris, het hoofd van de ambtelijke organisatie, is in de rol van WOR bestuurder de formele gesprekspartner. In een aantal, in de Wet op de Ondernemingsraden bepaalde zaken, dient de OR om advies en/of instemming gevraagd te worden. Daarnaast heeft de OR het recht om ongevraagd advies uit te brengen of om informatie te vragen. De OR vergadert wekelijks. De overleggen met de WOR bestuurder vinden iedere zes weken plaats. Voor 2016 heeft de OR o.a. haar advies uitgebracht op het gebied van Implementatie toptakenwebsite en heeft daarnaast ingestemd met o.a. de HRM gesprekscyclus, het ziekteverzuimprotocol, Individueel Keuzebudget, flexibel belonen en de brugdagen De Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg (GO) trekken zoveel als mogelijk met elkaar op. Zo is in 2016 o.a. aan de orde gekomen een wijziging van het functieraster, de versoepeling van de regeling beeldschermbril en een wijziging in de maaltijdvergoeding is vastgesteld en goedgekeurd door het GO. Voor zover de CAR-UWO daartoe mogelijkheden bood, zijn er met de betrekking tot de arbeidsvoorwaarden positieve besluiten genomen. 11

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling 23 januari 2017 Fase III Cultuur en ontwikkeling Met het project Organisatieontwikkeling blijven we investeren in de doorontwikkeling van onze organisatie én van

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2016

Sociaal jaarverslag 2016 Sociaal jaarverslag 2016 Samenwerken aan een vitale organisatie VOORWOORD Voor u ligt het Sociaal jaarverslag. Een beknopt verslag over het jaar 2016 in cijfers, maar ook in woorden. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 4 1.1 Organisatieschema... 4 1.2 Organisatieontwikkeling... 5 1.3 Formatieontwikkeling... 6 1.4 Bezuinigingen... 7 1.5 SPP... 8 1.6 Regionale samenwerking...

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 4 Arbeidsvoorwaarden... 12 4.1 Salarisopbouw... 12 4.2 Arbeidsvoorwaarden a la carte... 12 Voorwoord... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Organisatieschema... 4 1.2 Formatieontwikkeling...

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op www.sbiformaat.nl NIEUW IN DE OR / WOR (W)OR voor beginnende OR-leden 11 april 10 oktober Utrecht 18 mei 7 november 20 juni 7 december 14 september Basiscursus

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal verslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Terugblik 2015... 4 Personeel en Organisatie... 7 Vooruitblik 2016... 10 1 Inleiding In het verslag kijken we altijd terug naar wat er in

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Strategische personeelsplanning Praktisch, snel en zelf 13 april 2016 Marcel Nijhoff Senior Adviseur Arbeidsvoorwaarden en verhoudingen René van Lieshout Senior Adviseur

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid in de praktijk

duurzame inzetbaarheid in de praktijk duurzame inzetbaarheid in de praktijk een proactieve integrale benadering Hester Wagenvoort 29 januari 2013 programma 1. impressie Elkerliek ziekenhuis 2. beleid en praktijk aanleiding activiteiten verleden,

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB HRM Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. mmwjan/2017.07722 Onderwerp Analyse ziekteverzuim; aanpak inhuur naar vast. Agendapuntnr. 3.5 AB-vergadering

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

OR & Duurzame inzetbaarheid

OR & Duurzame inzetbaarheid OR & Duurzame inzetbaarheid Laat je oudere collega s niet in de steek! Percentage Arbeidsparticipatie bij 55+ 80% 70% 60% 2011 50% 40% 30% 20% 1995 10% 0% 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Leeftijd

Nadere informatie

Personeelsverloop / - planning. EFAA conventie mei 2009

Personeelsverloop / - planning. EFAA conventie mei 2009 Personeelsverloop / - planning EFAA conventie mei 2009 programma 1. Voorstellen 2. Afstemmen verwachtingen 3. Omgeving 4. Situatie fitnesscentra 5. Personeelsplanning 6. In- door- en uitstroom personeel

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 Voorwoord Een gezonde geest in een gezond lichaam luidt het gezegde. En.. dat is zeker waar. Voor het goed functioneren van mensen in een organisatie is vitaliteit van hoofd en

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning. Benut je potentieel. Gemeente Twenterand. Wat is Strategische personeelsplanning (SPP)?

Strategische personeelsplanning. Benut je potentieel. Gemeente Twenterand. Wat is Strategische personeelsplanning (SPP)? Wat is Strategische personeelsplanning (SPP)? SPP gaat over onszelf, ons werk, onze organisatie en de omgeving voor nu en middellange termijn. Het gaat over reageren en anticiperen op ontwikkelingen en

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting We bieden de leden van de Raad het Sociaal

Nadere informatie

Moderne Arbeidsrelatie HR-festival 13 oktober 2016

Moderne Arbeidsrelatie HR-festival 13 oktober 2016 Moderne Arbeidsrelatie HR-festival 13 oktober 2016 drs. Eveline van der Vegt drs. Ruud van Rheenen Provincie Gelderland 14 oktober 2016 Twee vragen: 1. Wat verstaan jullie onder een moderne arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Pensioen 2018: finish op tijd. Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017

Pensioen 2018: finish op tijd. Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017 Pensioen 2018: finish op tijd Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017 Pensioenrichtleeftijd in 2018: 68 jaar Vanaf 2018 wordt, op grond van wettelijke bepalingen, de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Introductie aanpak SPP: Maastrichts Model Masterclass SPP A&O-fonds Provincies 13 juni 2013 Wake-up call: begrip van de zaak STUREN = VOORUITZIEN Wat staat ons de komende

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het Sociaal Jaarverslag 2015 verschijnt ook dit jaar als een

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie

Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie September 2014 Rapportage naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aanbeveling 2 - ambtelijke integratie pagina 2 1. INLEIDING Per

Nadere informatie

Personele terugblik 2014:

Personele terugblik 2014: Personele terugblik 2014: Toelichting personele terugblik 2014 De personele terugblik 2014 is opgesteld met een infographic waarop de belangrijkste informatie terug te vinden is over personele ontwikkelingen.

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in?

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in? Vlootschouw Wat houdt een vlootschouw in? Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar

HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar Datum: 01-01-2011 Helmond, 1 januari 2011 00.01 uur Namens alle collega s van Driessen voor u de beste wensen voor 2011. Nu we aan het

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp organisatieontwikkeling gemeente Venray Datum 10 februari 2015 Naam steller Sebastiaan Klaassen Kenmerk Algemeen directeur Karel Joosten Afdeling Middelen/ Bestuurszaken Afdelingsmanager Dorien

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2014 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het Sociaal Jaarverslag 2014 is in een nieuw jasje gestoken

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie