METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van het vereenvoudigd prospectus of het prospectus.

2 INHOUDSOPGAVE 1. ORGANISATIE VAN DE INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGING 3 2. BEHEERVERSLAG Lanceringsdatum van de instelling voor collectieve belegging en inschrijvingsprijs van de deelbewijzen Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Doelstelling van het Fonds Beleggingsbeleid van het Fonds Tijdens het boekjaar gevoerde beleid Toekomstig beleid Risicoklasse VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OP BALANS RESULTATENREKENING SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS Samenvatting van de regels Wisselkoersen SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS Samenstelling van de activa op Verdeling van de activa van het Fonds (in % van de portefeuille) Wijziging in de samenstelling van de activa van het Fonds (in EUR) Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Return Kosten Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 30 2

3 1. ORGANISATIE VAN DE INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGING Oprichtingsdatum van de instelling voor collectieve belegging 9 februari 1987 Beheermaatschappij Naam : BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm : naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum : 30 juni 2006 Bestaansduur : onbeperkt Lijst van de andere beheerde fondsen : BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Growth Lijst van de beveks waarvan de beheermaatschappij het beheer uitoefent : Altervision, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, BNP Paribas B Flexible, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Institutional II, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, G.A.-Fund-B, Lutanes Investments, Maestro Invest, Post-Fix Fund Bestuurders : Pieter Croockewit, Voorzitter Bob Adams, Bestuurder Marnix Arickx, Bestuurder Vincent Cambonie, Bestuurder Vincent Camerlynck, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder Charlotte Dennery, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder Alain Kokocinski, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Marc Raynaud, Bestuurder Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd : Bob Adams, Bestuurder Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Commissaris : Deloitte, Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d S.C.R.L., Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Philip Maeyaert en Maurice Vrolix Kapitaal : ,33 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris (Bond Corporate Euro, Equity Belgium, Equity Microcaps) BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom (Bond Euro, Equity Euro) Fortis Investment Management USA Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) (Equity World ex Euro) Overlay Asset Management S.A., 1 Boulevard Haussmann F Paris (Forex) De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met de spreiding van de activa en met het beheer van de niet gedelegeerde activa. Financiële dienstverlening Distributienetwerk "Fintro", Fortis Bank NV, Warandeberg Brussel 3

4 Distributeur(s) Landbouwkrediet NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Beroepskrediet NV,Waterloolaan 16, 1000 Brussel Europabank NV, de Burgstraat 170, 9000 Gent Bewaarder Fortis Bank NV, Warandeberg Brussel Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG aan wie de materiële taken zijn gedelegeerd die worden beschreven in artikel 9, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave Promotor Distributienetwerk "Fintro", Fortis Bank NV Type aan het publiek aangeboden deelbewijzen Rechten van de deelnemers in het onverdeelde mede-eigendom van het Fondsvermogen (onafhankelijk van dat van de Beheermaatschappij), uitsluitend vertegenwoordigd door deelbewijzen van het kapitalisatietype, opgesplitst in duizendsten ervan en niet materieel leverbaar. Zij maken het voorwerp uit van inschrijvingen op naam op een rekening die uit naam van de deelnemer wordt geopend bij de financiële tussenpersonen. 4

5 2. BEHEERVERSLAG 2.1. Lanceringsdatum van de instelling voor collectieve belegging en inschrijvingsprijs van de deelbewijzen 28/02/1987 tegen de prijs van BEF (24,79 EUR) per deelbewijs Informatie aan de aandeelhouders METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH is een gemeenschappelijk beleggingsfonds zoals geregeld in de bepalingen betreffende de pensioenspaarfondsen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, en door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het Fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid en het vermogen vormt de onverdeelde eigendom van de participanten. De rechten van de deelnemers zijn vertegenwoordigd door rechten van deelneming en duizendsten hiervan, in het onverdeeld vermogen van het Fonds, dat onderscheiden is van het patrimonium van de beheersvennootschap. Deze rechten van deelneming worden onder de vorm van nominatieve inschrijvingen ingeschreven bij de financiële instelling waar de pensioenrekening werd geopend. Het aantal rechten van deelneming is onbeperkt. Het beheer van het Fonds werd sinds 1 oktober 2006 opgedragen aan BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM N.V. De rekeningen van het Fonds en die van de beheersvennootschap worden nagezien door een erkende commissaris. De financiële verslagen van het Fonds worden zonder kosten ter beschikking gehouden van de deelnemers op de zetel van de beheersvennootschap en aan de loketten van de instellingen, bevoegd om de intekeningen en terugbetalingen te ontvangen. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming in mede-eigendom van het Fonds wordt door de beheersvennootschap op elke bankwerkdag bepaald. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming, hun uitgifte- en terugkoopprijs, alsook alle berichten aan de deelnemers zijn elke bankwerkdag verkrijgbaar op de zetel van de beheersvennootschap, alsmede bij de bovenvermelde instellingen. Zij worden bovendien gepubliceerd in twee Belgische dagbladen, met name De Tijd en L Echo (tot nader bericht). Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld in de oproepingsberichten, de vierde donderdag van april. Indien deze dag geen bankwerkdag is, zal de jaarlijkse algemene vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. Deugdelijk bestuur en stemming bij volmacht BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) is van oordeel dat de bevordering van goede praktijken voor corporate governance een essentieel onderdeel vormt van zijn verantwoordelijkheden. Onder corporate governance wordt het systeem verstaan waarmee een vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd. Het heeft betrekking op de werking van de directie, het toezicht en de controlesystemen, en op de relatie met de stakeholders. Een goede corporate governance vormt de basis voor het kader dat ervoor zorgt dat de vennootschap wordt beheerd in het langetermijnbelang van de aandeelhouders. BNPP IP verwacht van alle bedrijven waarin het belegt dat zij de beste praktijken op het vlak van corporate governance naleven. Stemmen op de algemene vergaderingen vormt een belangrijk element voor de dialoog met de bedrijven waarin de beleggingen gebeuren en maakt integraal deel uit van de beheerprocessen van BNPP IP. BNPP IP draagt er zorg voor zijn stemrechten uit te oefenen op basis van de specifieke omstandigheden van het betrokken bedrijf. Het beleid en de richtlijnen voor het stemmen worden ieder jaar herzien om rekening te houden met de evolutie van de gedragscodes voor governance en de marktpraktijken. Zij worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BNPP IP. Het stembeleid is van toepassing op alle beheeractiviteiten van BNPP IP. De entiteiten waaraan het beheer wordt gedelegeerd, moeten hun stemrechten uitoefenen conform de verwachtingen van BNPP IP en de marktpraktijken, en moeten geregeld communiceren over de bereikte resultaten. Governance en stemprincipes Onderstaande principes belichamen de verwachtingen van BNPP IP voor de genoteerde bedrijven waarin het belegt. Zij vormen de te volgen gedragslijn voor de uitoefening van de verantwoordelijkheden van BNPP IP. 1. In het langetermijnbelang van de aandeelhouders handelen. De bedrijven moeten er in de eerste plaats naar streven waarde op lange termijn voor de aandeelhouders te creëren. De praktijken inzake corporate governance zouden de aandacht van de raad op deze doelstelling moeten focussen. Er moet een heldere strategie ingevoerd worden om deze doelstelling te bereiken, die rekening houdt met alle relevante stakeholders. 2. De rechten van de aandeelhouders vrijwaren Alle aandeelhouders moeten over de mogelijkheid beschikken om te stemmen over de besluiten die de fundamentele veranderingen in het bedrijf aansturen. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de rechten van de beleggers gevrijwaard zijn en op billijke wijze behandeld worden, bijvoorbeeld door naleving van het principe van één aandeel één stem één dividend. De kapitaalverhogingen moeten zorgvuldig gecontroleerd worden om het risico van verwatering voor de bestaande aandeelhouders tot een minimum te beperken. De overnamewerende maatregelen mogen niet worden gebruikt om de bedrijfsleiders in staat te stellen hun verantwoordelijkheden te ontlopen. 5

6 3. Waken over een onafhankelijke en doelmatige structuur voor de raad De raad en de comités moeten voorzien in voldoende onafhankelijke bestuurders voor een doelmatige controle van de directie. De bestuurders moeten blijk geven van de bekwaamheid en betrokkenheid die nodig is om de efficiency van de raad te versterken. Ten slotte moeten de bestuurders verkozen worden met inachtneming van een geschikte verscheidenheid. 4. De vergoedingsstructuren afstemmen op het langetermijnbelang van de aandeelhouders De vergoedingen moeten uitgelijnd worden op de langetermijnresultaten van het bedrijf. De remuneratieprogramma s mogen het vermogen van het bedrijf om zijn leiders aan te trekken en te behouden niet aantasten. Zij moeten de beste praktijken op de markt naleven en moeten duidelijk worden meegedeeld aan de aandeelhouders. 5. Bekendmaking van nauwkeurige, geschikte en tijdige informatie De bedrijven moeten erover waken dat de financiële en exploitatieresultaten, de spreiding van het kapitaal en de prestaties op sociaal, milieu- en governancevlak tijdig en nauwkeurig worden meegedeeld. Alle bedrijven zouden hun financiële resultaten aan een jaarlijkse audit door externe en onafhankelijke accountants moeten onderwerpen. 6. Waken over de goede sociale en milieuprestaties De bedrijven moeten op verantwoordelijke wijze omgaan met alle stakeholders en de beste sociale, milieu- en governancepraktijken hanteren om de langetermijnbelangen van de aandeelhouders te beschermen. De bedrijven zouden informatie moeten verstrekken over hun koolstofuitstoot en hun bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. Praktische stemvoorwaarden 1. De klantbenadering BNPP IP adviseert zijn klanten om hun stemrecht te delegeren aan BNPP IP teneinde hun aandeelhoudersbelangen te vrijwaren. BNPP IP stemt uitsluitend in het belang van zijn klanten en van de eindbegunstigden van de fondsen waar het voor instaat. BNPP IP mag de belangen van zijn klanten niet ondergeschikt maken aan andere doelstellingen. Voor de klanten die hun stemrecht hebben gedelegeerd aan BNPP IP, waakt BNPP IP erover dat de nodige volmachten worden ontvangen en dat de stemming conform zijn richtlijnen verloopt. Alle klanten van BNPP IP worden op de hoogte gebracht van het feit dat dit beleid en deze procedures zijn ingevoerd. 2. Stemcomité BNPP IP heeft een stemcomité benoemd ( Proxy Voting Committee, PVC) dat het stembeleid uitstippelt en erover waakt dat dit beleid en de procedures worden gevolgd. Aangezien het stemmen beschouwd wordt als een integraal onderdeel van het beleggingsproces, valt de eindverantwoordelijkheid van het stemmen toe aan de beheerverantwoordelijke. 3. Stemkring De keuze van de effecten waarvoor het stemrecht wordt uitgeoefend, komt tegemoet aan een dubbele doelstelling: de inspanningen concentreren op de posities die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de beheerde activa en deelnemen aan de algemene vergaderingen van de bedrijven waarin het collectieve beheer een aanzienlijk deel van het kapitaal houdt. De stemkring wordt gevormd door de bedrijven waarvan de samengenomen posities beantwoorden aan volgende twee voorwaarden: - 90% van het gecumuleerde totaal van de aandelenposities vertegenwoordigen - 1% of meer van de beurskapitalisatie van het bedrijf vormen. 4. Stemprocedure De volgende punten beschrijven de sleutelfasen van het stemproces per post, van de kennisgeving van de agenda van de gewone algemene vergadering (GAV) of de buitengewone algemene vergadering (BAV) tot de uitoefening van het stemrecht: a. Kennisgeving door het bedrijf van de GAV/BAV en de agenda b. De bewaarder verstuurt de bulletins naar het stemplatform c. Herinnering of beperking inzake de effectenleningen als de stemming belangrijk is voor het bedrijf of als een te groot aantal effecten is uitgeleend. d. Analyse van de agenda en stemadvies. e. Dialoog met de emittenten op ad-hocbasis. f. Steminstructie door de beheerder of het PVC en stemming via het platform. 5. Belangenconflicten De vrije uitoefening van het stemrecht door BNPP IP kan beïnvloed worden door volgende situaties: - Medewerker die persoonlijke of professionele banden heeft met het bedrijf waarin moet worden gestemd, - Handelsrelaties tussen het bij de stemming betrokken bedrijf en een andere entiteit van de Groep BNP Paribas, - Uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen van de groep BNP Paribas of van aanzienlijke participaties van de groep. Er zijn diverse mechanismen ontwikkeld om eventuele belangenconflicten te voorkomen: - Het stembeleid schrijft voor dat het wordt uitgevoerd in het uitsluitende belang van de klanten om de waarde van hun belegging op lange termijn te beschermen en te versterken ; - De stemrichtlijnen die dienen als beslissingskader bij de uitoefening van de stemrechten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BNPP IP; 6

7 - De voorstellen van besluit worden geëvalueerd op basis van analyses die worden uitgevoerd door externe en onafhankelijke consultants; - De medewerkers dienen de procedures na te leven die de geschenken en persoonlijke voordelen regelen en moeten iedere andere professionele activiteit melden; - Het bestaan van een Chinese muur tussen BNPP IP en de andere entiteiten van de Groep staat er borg voor dat de medewerkers van BNPP IP onafhankelijk blijven in de uitvoering van hun opdrachten en verantwoordelijkheden. De dossiers betreffende alle potentiële belangenconflicten en hun oplossing worden bijgehouden in het kader van de notulen van het PVC. De belangenconflicten die niet kunnen worden voorkomen, worden opgelost volgens een getrapt mechanisme waarbij de directie van BNPP IP betrokken is: i. De Verantwoordelijke van het beheer ii. De Verantwoordelijken voor compliance en de interne controle iii. De Voorzitter 6. Transparence & Reporting BNPP IP is transparant inzake zijn benadering van het stemmen en de uitoefening ervan: - Een exemplaar van dit beleid kan worden geraadpleegd op de website van BNPP IP; - Jaarlijks wordt een reporting gepubliceerd met een overzicht van de stemactiviteiten; - De details van de stemmingen, besluit per besluit, zijn verkrijgbaar op verzoek. Stemrichtlijnen De stemrichtlijnen vormen het sluitstuk van het stembeleid voor de algemene vergaderingen van de genoteerde bedrijven van BNPP IP. De belangrijkste types besluiten die ter stemming worden voorgelegd, vallen onder vier grote thema s: 1. Goedkeuring van de rekeningen 2. Financiële transacties 3. Benoeming en vergoeding van de bestuurders en de vennootschappelijke mandatarissen 4. Andere besluiten (bijv. gereglementeerde overeenkomsten) Voor ieder type besluit reiken de richtlijnen de beste praktijken aan, naast de situaties die kunnen leiden tot een tegenstem of een onthouding bij het stemmen: De stembesluiten zijn gebaseerd op volgende principes: - Voor : het besluit weerspiegelt of leunt aan bij de beste praktijken en is afgestemd op het langetermijnbelang van de aandeelhouders. - Onthouding : het besluit vormt een probleem vanuit het standpunt van de aandeelhouders. - Tegen : het besluit is niet aanvaardbaar en is niet afgestemd op het langetermijnbelang van de aandeelhouders. Soft Commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners, in het kader van de verwerking van orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheersmaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en verefening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel, dat bovendien niet substantieel is, uit hoofde van deze beheersmaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert Algemeen overzicht van de markten Economisch klimaat 2011 was een woelig jaar. De wereldeconomie was aan de betere hand in de laatste maanden van 2010 en trok die trend door in de eerste maanden van De gevolgen van de door de aardbeving en tsunami in Japan verstoorde bevoorradingsketens werden over de hele wereld gevoeld. Ook de snelle stijging van de olieprijzen door de spanningen op de markt en de politieke onrust in Noord- Afrika en het Midden-Oosten (en zelfs een burgeroorlog in Libië) en het slechte weer in de VS wogen op de groei. Intussen slaagden de politici van de eurozone er maar niet in om een omvattend plan uit te werken voor de staatsschuldencrisis. In de VS werd een wanbetaling van de overheid maar nipt vermeden tijdens de zomer, maar een echte oplossing om het enorme overheidstekort weg te werken is er nog niet. Verenigde Staten Na de redelijke groei in de tweede helft van 2010 vertraagde de economie in de VS tijdens de eerste helft van dit jaar. Waar eerst nog werd aangenomen dat dit slechts een tijdelijk gevolg was van de stijgende olieprijzen en de leveringsonderbrekingen door de Japanse aardbeving en tsunami, bleek de vertraging zich toch door te zetten en stak de vrees voor een recessie weer de kop op. Een ratingverlaging voor Amerikaans overheidspapier door een van de grote ratingbureaus na serieus politiek getouwtrek over het schuldenplafond voor de overheid bracht het reeds wankele vertrouwen een nieuwe slag toe. Het vertrouwen van de consumenten, bouwbedrijven en kleine ondernemers staat op een laag pitje en bij de grote bedrijven is de situatie nauwelijks beter. Door de politieke impasse liggen fiscale stimuleringsmaatregelen momenteel moeilijk. En monetaire beleidsmaatregelen zullen weinig effect sorteren 7

8 omdat de consumenten hun schulden moeten afbouwen en de bedrijven nu reeds op bergen contant geld zitten. Dat neemt niet weg dat de economie verbeterde in het derde en vierde kwartaal van 2011, vooral omdat de gezinnen hun spaartegoed aanspraken om te kunnen blijven consumeren. De arbeidsmarkt kreeg weer wat kleur, maar niet genoeg om een duurzaam herstel te bewerkstellingen. Bovendien daalden de bestellingen van kapitaalgoederen, wat wijst op een tragere investeringsgroei. De woningverkoop en de bouwactiviteit namen toe in de laatste maanden van het jaar, maar de prijzen bleven neerwaarts gericht. Europa De eurozone noteerde een matige groei in de tweede helft van 2010, vooral door het strenge winterweer in het laatste kwartaal van het jaar. Hierdoor boekte de economie in de eurozone een zeer sterke groei in het eerste kwartaal van De groei vertraagde echter in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal krompen de economieën van België, Ierland, Italië, Nederland en Portugal. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar voor Griekenland. Door de behoorlijke groei in Duitsland, en in mindere mate in Frankrijk, ontsnapte de eurozone als geheel aan een recessie. De voorlopende indicatoren voorspellen echter niet veel goeds, en het ziet er naar uit dat de recessie er dan toch aankomt. De crisis op de staatsobligatiemarkten woedt voort, en Griekenland, Ierland en Portugal moesten al gestut worden. De leiders van de eurozone sloten in juli een akkoord over een aanvullend reddingspakket voor Griekenland, een sterkere en flexibelere EFSF het reddingsfonds van de eurozone en minder strakke voorwaarden voor noodleningen aan Griekenland, Ierland en Portugal. Omdat er echter ook afspraken werden gemaakt over de inbreng van de private sector en de omvang van de EFSF nog steeds als onvoldoende werd beschouwd, kon het akkoord de markten niet overtuigen. Een nieuw akkoord in december concentreerde zich op strakkere regels voor de overheidsbegrotingen maar liet acute problemen links liggen, zoals de hoge opbrengsten die de Italianen moeten bieden op hun obligaties, en het bracht dan ook weinig soelaas op de obligatiemarkten. De risicospreads van Spaanse en Italiaanse staatsobligaties bleven even hoog en de ECB zag zich genoodzaakt deze effecten aan te kopen om een onhoudbare rentestijging tegen te gaan. Tegen het einde van het jaar daalden de Spaanse obligatieopbrengsten na de installatie van de nieuwe regering, ook al viel het overheidstekort groter uit dan verwacht. De Italiaanse opbrengsten bleven koppig hoog, omdat de nieuwe technocratische regering nog steeds afhangt van de vroegere regeringspartijen. Japan De Japanse economie kromp sterk in het eerste kwartaal van het jaar. Die economie was al zwak, maar door de aardbeving en tsunami in maart kwam de economische activiteit vrijwel tot stilstand in de getroffen gebieden. Dit bleek duidelijk uit de economische indicatoren, en de economie kromp nog verder in het tweede kwartaal. Japan was dus opnieuw in recessie. De industriële productie en de gezinsuitgaven gingen in vrije val na de natuurramp, maar veerden later weer op. Ook de voorlopende indicatoren vertoonden beterschap. In het derde kwartaal groeide de economie opnieuw. Het positieve momentum is de laatste maanden echter weggeëbd, omdat de Japanse economie onder druk staat van de wereldwijde groeivertraging en van de dure Japanse yen. De heropbouw van woningen, fabrieken en wegen zou op korte termijn nog steun moeten bieden. Maar vanuit langetermijnperspectief is dit geen gunstige situatie, omdat de heropbouw voor een groot stuk zal moeten worden gefinancierd door een overheid die nu al tegen torenhoge schulden en tekorten aankijkt. Opkomende markten In de eerste helft van 2011 concentreerden de centrale banken zich op de strijd tegen de inflatie. De opkomende markten ontsnapten niet aan de gevolgen van de recente wereldwijde vertraging en de monetaire verstrakking in veel van deze landen. Bij een reële rente die nog steeds laag ligt of zelfs negatief is in sommige van deze landen, is het monetaire beleid nog niet echt strak te noemen en de groei lijkt veeleer te matigen dan sterk af te zwakken. Desondanks wijzen de voorlopende indicatoren op een minder gunstig momentum dan de actuele indicatoren. De inflatie heeft op veel opkomende markten een piek bereikt. Intussen zijn er zorgen gerezen over een mogelijke vastgoedbubbel en de hoge schuldenlast van lokale en regionale overheden in China. Nu de oververhitte economie lijkt af te koelen en de kredietgroei vertraagt, lijkt het einde van de cyclus van monetaire verstrakking in China niet veraf meer. De centrale bank van Brazilië heeft haar rente in de voorbije 14 maanden gevoelig opgetrokken, maar de hoge kredietgroei blijft wijzen op een mogelijke oververhitting van de economie. Het was dan ook een verrassing dat de Banco do Brasil als eerste centrale bank in het opkomende universum in augustus haar rente verlaagde. China volgde later in het jaar met een monetaire versoepeling. Monetair beleid In de voorbije twaalf maanden was de crisis op de staatsobligatiemarkten voor de ECB de grootste zorg. Om het ineenstorten van de markten van de perifere staatsobligaties te voorkomen, heeft de ECB sinds de start van het programma in mei 2010 voor in totaal 211 miljard euro aan staatsobligaties gekocht. In 2011 kocht de ECB in maart voor een beperkt bedrag aan obligaties om de uitgifte van Spaanse, Italiaanse en Portugese obligaties te ondersteunen. Tijdens het grootste deel van de zomer van 2011 kon de ECB haar aankoopprogramma even staken. Maar toen de risicospreads van Italiaanse en Spaanse obligaties in augustus weer begonnen te stijgen, was de ECB verplicht om opnieuw massaal in te grijpen. Tot het einde van de verslagperiode is ze obligaties blijven kopen, met een nieuwe golf van grootschalige aankopen in november. Ondanks de staatsschuldencrisis was de ECB de eerste grote centrale bank die haar rente optrok, met 25 basispunten in april en nogmaals in juli. Omdat ze van tevoren waren aangekondigd, veroorzaakten deze renteverhogingen nauwelijks deining op de financiële markten. De inflatie steeg aanzienlijk, van 1,9% in november 2010 naar 2,8% in april. Deze toename was vooral te wijten aan de stijgende olieprijzen, hoewel ook btw-verhogingen een rol speelden. De inflatie daalde licht naar 2,5% in augustus, maar steeg verder naar 3,0% in november, heel wat meer dus dan het streefcijfer van de ECB, dat iets onder de 2% ligt. Maar omdat de kerninflatie slechts 1,6% bedroeg in november en de economische groei sterk is vertraagd, lijkt de ECB intussen het geweer van schouder te hebben veranderd. Zij verraste de markten in november, op de eerste vergadering van Mario Draghi als ECB-voorzitter, met een renteverlaging. De ECB verlaagde de rente opnieuw in december. Omdat de banken in Griekenland, Ierland en Portugal, en in toenemende mate ook in de andere perifere landen en zelfs in sommige kernlanden, hun kapitaalbehoeften steeds moeilijker via de markt kunnen voldoen, was de ECB genoodzaakt liquiditeit te verstrekken om een systeemcrisis te vermijden. In december kondigde de ECB aan dat zij onbeperkte fondsen zou verstrekken aan de banksector in de vorm van leningen op drie jaar. De banken gingen hier voor EUR 489 miljard op in, wat alvast een gedeeltelijke vervanging vormt van de EUR 400 miljard die zij momenteel van de ECB lenen in de vorm van kortlopende leningen. De Fed hanteerde een meer stimulerend monetair beleid dan de ECB. Gelet op de groeivertraging en een dreigende deflatie in de zomer van 2010, ging de Fed over tot een tweede ronde van kwantitatieve versoepeling. In dat kader kocht ze van november 2010 tot juni 2011 voor 600 miljard dollar aan schatkistpapier. Hoewel het economische herstel volgens Fed-voorzitter Bernanke tergend traag bleef verlopen, was de centrale bank niet geneigd een nieuw stimuleringsprogramma op te starten. De economische vertraging mag 8

9 dan nog aanzienlijk zijn, de deflatiedreiging die de Fed aanzette tot de tweede ronde van kwantitatieve versoepeling is uitgebleven. De inflatie steeg naar 3,9% in september, maar nam in november af tot 3,4%. Belangrijker nog is dat de kerninflatie, die 1% bedroeg in juni 2010 en daarna daalde, nu weer stijgt. Maar vanwege de zwakke gezondheid van de economie kondigde de Fed eerst aan de uitzonderlijk lage rente te zullen handhaven tot midden 2013, en recent maakte ze Operation Twist bekend. In het kader van dat plan zal ze voor 400 miljard dollar kortlopende schatkisteffecten in haar boeken vervangen door schuldpapier met langere looptijden om de rentecurve af te vlakken. De wisselmarkten Aan het einde van de verslagperiode werd de euro tegen vrijwel dezelfde koers tegenover de US dollar verhandeld als aan het begin ervan: USD 1,30 per EUR aan het einde tegen 1,33 aan het begin. Tussen deze twee tijdstippen waren er echter grote koersschommelingen. Toen bleek dat de economie van de eurozone niet te zwaar getroffen werd door de Ierse redding in november 2010 en de ECB haar monetaire beleid begon te verstrakken, won de euro terrein, om af te sluiten op bijna 1,50 in mei. Daarmee had de Europese eenheidsmunt haar hoogtepunt van de verslagperiode bereikt, en van eind mei tot augustus werd de euro verhandeld binnen een vork van 1,40 tot 1,45. Er waren niet alleen de problemen in de eurozone, maar ook de vertraging van de economie en de politieke impasse over het inperken van het overheidstekort in de VS. In september verloor de euro terrein door de aanscherpende staatsschuldencrisis. De euro herstelde licht in oktober, maar de verzwakking van de economie, de renteverlagingen door de ECB en de aanhoudende staatsschuldencrisis in de eurozone resulteerden aan het einde van de verslagperiode in de laagste waarde voor de euro tegenover de US dollar sinds de zomer van De Japanse yen had 2010 afgesloten op iets onder 82. De waardestijging tegenover de US dollar werd ook daarna voortgezet en aan het eind van de verslagperiode noteerde de yen aan 77. De grootste schommelingen in de waarde van de yen werden net na de aardbeving en tsunami genoteerd. De aanzienlijke repatriëring van kapitaal deed de wisselkoers tot onder 80 yen voor 1 dollar dalen, een ontwikkeling die de autoriteiten met lede ogen aanzagen. De centrale bank greep in, waardoor begin april het niveau van 85 werd bereikt, maar dit bleek slechts van voorbijgaande aard. In een algemeen klimaat van risicoaversie werd de yen immers beschouwd als veilige beleggingshaven, waardoor de munt in waarde bleef stijgen. Toen de yen in oktober nog aansterkte tot minder dan 76 yen per US dollar grepen de autoriteiten weer in. Dit zorgde slechts voor een zeer tijdelijke waardedaling. De stijgende trend van de yen viel stil aan het einde van het jaar, maar de munt is nog steeds te duur voor de Japanse economie. De obligatiemarkten Tijdens de verslagperiode daalden de Amerikaanse obligatieopbrengsten van 3,4% naar 1,9%. In Duitsland was de daling van 2,9% naar 1,8% iets minder sterk. Aan het einde van 2010 en het begin van 2011 was de wereldeconomie op de goede weg, en de liquiditeitsgolf maakte dat de risicoactiva het goed deden. De aardolieprijzen stegen. In de eerste helft van 2011 werd die ontwikkeling nog versterkt door de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De obligatieopbrengsten piekten op 3,7% in de VS in februari en op 3,5% in Duitsland in april, waarna ze opnieuw een dalende trend inzetten. De tijdelijke inzinking in het tweede kwartaal van het jaar bleek toch hardnekkiger dan gedacht, waarop de hoop op herstel plaats maakte voor bezorgdheid over een mogelijke recessie. De ECB heeft de rente sindsdien niet meer verhoogd en de Fed beloofde eerst de rente laag te houden tot midden 2013 en startte daarna een nieuw stimulansprogramma op. De zware verliezen op de aandelenmarkten in juli en augustus veroorzaakten een vlucht naar veilige activa. Resultaat was dat de obligatieopbrengsten historische dieptepunten opzochten. Ze stegen licht aan het einde van het jaar, maar bleven toch extreem laag vanuit historisch perspectief. De obligatiemarkten van de Europese periferie bleven de hele verslagperiode zeer volatiel. De risicospreads van staatsobligaties uit de europeriferie stegen eerst, vooral in Griekenland, Ierland en Portugal. In de laatste maanden van de verslagperiode stabiliseerden ze zich, en in Portugal en Ierland daalden ze zelfs, omdat deze landen sneller dan Griekenland werk maken van het terugdringen van de overheidstekorten. Vanuit historisch perspectief bleven de risicopremies echter hoog. Ook de risicospreads van Italiaanse en Spaanse obligaties zijn breder geworden, en konden enkel binnen redelijke proporties worden gehouden dankzij massale steun van de ECB. De aandelenmarkten Wereldwijd verloren de aandelenkoersen 6,5% in 2011, gemeten in euro. Met een daling van 17,8% bleven de opkomende aandelen sterk achter bij hun ontwikkelde tegenhangers, die het verlies tot 4,6% beperkten. De in 2010 ingezette rally van de ontwikkelde aandelen werd voortgezet in februari. De markten werden toen geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind, zoals de politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, hogere aardolieprijzen en een mogelijke renteverhoging door de ECB. De natuurramp in Japan maakte het allemaal nog erger. De markten corrigeerden dan ook scherp begin maart. De positieve bedrijfsresultaten en de algemene veronderstelling dat het dipje in de groei van het bbp in de VS slechts tijdelijk zou zijn, leidden de ontwikkelde aandelenmarkten in april tot nieuwe hoogtepunten sinds het einde van de financiële crisis. Maar van dan af daalden de koersen van ontwikkelde aandelen. De inzinking in de VS bleek langer aan te houden dan verwacht, terwijl de eurozone met een budgettaire crisis worstelde. En de winstresultaten boden dit keer geen steun. De opkomende aandelen vertoonden een dalend koersverloop van de start van het jaar tot de correctie van maart in de ontwikkelde markten. Door de inflatiestijging en de aanzienlijke monetaire verstrakking nam de vrees voor een harde landing in sommige opkomende economieën toe. De terugkeer van de risicobereidheid in april was positief voor de opkomende aandelenmarkten, die hun ontwikkelde tegenhangers in maart en april ver achter zich lieten. Na de piek van eind april/begin mei gingen de opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten samen onderuit, waarbij de verliezen in het opkomende universum wat hoger opliepen. In het tweede kwartaal bleven de bedrijfsresultaten solide in de VS, maar ze waren minder gunstig in Europa. Toch konden de aandelen hun eerdere winsten min of meer vasthouden tot eind juli. Eind juli en begin augustus kelderden de prijzen op de aandelenmarkten. De crisis op de staatsobligatiemarkten in de eurozone verscherpte en in de VS werd een faillissement ternauwernood afgewend nadat de schuldenlast van het land tot rakelings bij het zelf opgelegde schuldenplafond was gekomen. Toch werd de kredietrating van de VS door een van de ratingbureaus verlaagd. En intussen hield de inzinking in de groeitrend koppig aan. De werkgelegenheidsgraad in de VS nam niet langer toe, en de voorlopende indicatoren daalden aanzienlijk, sommige zelfs tot in recessieterrein. Aan het einde van het voorbije verslagjaar waren de winsten dan ook helemaal weggesmolten. Na de dalingen van juli en augustus fluctueerden de koersen sterk, om toch grotendeels vlak af te sluiten. Zo daalden de aandelenkoersen in september, maar was oktober een fantastische maand. In november en december gingen de aandelen weer wat lager. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de licht verbeterde economische indicatoren in de VS, die contrasteren met de zwakke indicatoren en de staatsschuldencrisis in de eurozone. De Amerikaanse aandelen deden het dan ook beter dan hun Europese tegenhangers. De inflatie op de opkomende markten nam af en het monetaire beleid werd versoepeld, maar dit werd tenietgedaan door de wereldwijde groeivertraging. 9

10 2.4. Doelstelling van het Fonds Metropolitan-Rentastro Growth zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille Beleggingsbeleid van het Fonds De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel , WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België Tijdens het boekjaar gevoerde beleid Gelet op de aanvankelijke verbetering van de economische indicatoren en de gunstige liquiditeitsomstandigheden waren we overwogen in aandelen tot in mei, toen we onze evaluatie van de economische cyclus in negatieve zin bijstelden. Door de hoge volatiliteit in de tweede jaarhelft van 2011 hanteerden we een flexibele aandelenpositionering bij een algemene onderweging, vanwege ons negatief standpunt over het marktklimaat en de economie. We waren overwogen in Europa versus de VS van februari tot eind maart. In september stapten we over op een onderweging van Europa versus de VS vanwege de relatief betere fundamentals in de VS en de verwachte aanhoudende negatieve impact van de staatsschuldencrisis op Europese aandelen. We bleven neutraal gepositioneerd in Japan versus de VS en Europa. We sloten onze overweging in opkomende versus ontwikkelde aandelen aan het einde van het tweede kwartaal, en heropenden deze positie in november. In mei namen wij een korte durationpositie in vanwege de toenemende trend (op dat ogenblik) naar een normalisatie van het monetaire beleid. We sloten deze positie begin augustus en bleven daarna neutraal wat de duration betreft. In maart sloten we onze overweging in krediet van beleggingskwaliteit, maar we behielden onze overweging in hoogrentende effecten tot augustus (toen we de positie afsloten vanwege de onrust op de markt). We waren onderwogen in inflatiegekoppelde obligaties in juni en van juli tot augustus, en onderwogen van eind september tot november Toekomstig beleid 2011 is een jaar vol hindernissen geworden. Nu we aan de start staan van 2012, behouden we onze relatief voorzichtige kernportefeuillespreiding met een onderwogen aandelenpositie. Ons centrale scenario is dat een recessie in Europa onvermijdbaar is en we wachten op grotere inspanningen om de crisis in de eurozone aan te pakken alvorens meer risico te nemen Risicoklasse De synthetische risico-indicator vormt een aanduiding van het risico dat voortvloeit uit de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Hij zet dit risico af op een schaal die reikt van nul (laagste risico) tot zes (hoogste risico). Klasse 3. 10

11 3. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OP VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER DEELNEMERS VAN METROPOLITAN- RENTASTRO GROWTH, GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR BELGISCH RECHT, OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2011 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit in het kader van ons mandaat van de commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Metropolitan-Rentastro Growth (gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een netto-actief van EUR ,04 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van EUR ,60. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de aangestelde beheervennootschap. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, het implementeren en het in stand houden van een interne controle met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen bevat van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten, alsook het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen bevat van materieel belang. Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling en van de inschatting van het risico op materiële afwijkingen in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting, hebben wij rekening gehouden met de interne controle met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening om controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle van het gemeenschappelijk beleggingsfonds. Wij hebben tevens een beoordeling gemaakt van het passend karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid van de door het gemeenschappelijk beleggingsfonds gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur van de aangestelde beheervennootschap en de verantwoordelijken van het gemeenschappelijk beleggingsfonds de voor onze controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. PwC Bedrijfsrevisoren cvba, burgerlijke vennootschap met handelsvorm - PwC Reviseurs d'entreprises scrl, société civile à forme commerciale - Financial Assurance Services Maatschappelijke zetel/siège social: Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe T: +32 (0) , F: +32 (0) , BTW/TVA BE / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE BIC BBRUBEBB / RBS BE BIC ABNABEBR 11

12 Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door het gemeenschappelijk beleggingsfonds van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de aangestelde beheervennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee het gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat; Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; Met uitzondering van het niet-naleven van de wettelijke bepaling met betrekking tot het publiceren van het jaarverslag binnen een termijn van drie maanden volgend op de afsluiting van de periode waarop het verslag betrekking heeft, hebben wij geen kennis gekregen van andere verrichtingen of beslissingen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Sint-Stevens-Woluwe, 13 april 2012 De commissaris PwC Bedrijfsrevisoren bcvba Vertegenwoordigd door Damien Walgrave Erkend Revisor 12

13 4. BALANS Op (In EUR) Op (In EUR) AFDELING 1: BALANSSCHEMA TOTAAL NETTO-ACTIEF , ,20 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten , ,80 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,55 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met «embedded» financiële derivaten ,15 b.2. Zonder «embedded» financiële derivaten ,88 B. Geldmarktinstrumenten , ,46 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,11 D. Andere effecten 4.493, ,65 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,15 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar ,40 A. Vorderingen ,40 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,66 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,09 b. Fiscale tegoeden ,44 B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) , ,61 c. Ontleningen (-) ,26 V. Deposito s en liquide middelen , ,97 A. Banktegoeden op zicht , ,97 VI. Overlopende rekeningen , ,77 B. Verkregen opbrengsten , ,60 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,83 TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,20 A. Kapitaal , ,03 B. Deelneming in het resultaat , ,11 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,06 13

14 5. RESULTATENREKENING Op (In EUR) Op (In EUR) AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden , ,65 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,15 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met «embedded» financiële derivaten ,03 b.2. Zonder «embedded» financiële derivaten ,27 B. Geldmarktinstrumenten 903,25 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,81 D. Andere effecten , ,57 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 502,55 534,96 H. Wisselposities en verrichtingen a. Financiële derivaten ii. Termijncontracten ,35 b. Andere wisselposities en verrichtingen , ,83 II. Opbrengsten en kosten van beleggingen , ,89 A. Dividenden , ,33 B. Intresten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,64 b. Deposito s en liquide middelen , ,18 C. Intresten in gevolge ontleningen (-) , ,54 E. Roerende voorheffingen (-) b. Van buitenlandse oorsprong , ,14 F. Andere opbrengsten van beleggingen , ,42 III. Andere opbrengsten ,80 A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, ,80 tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten IV. Exploitatiekosten , ,48 A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,27 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,77 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,39 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,77 H. Diensten en diverse goederen (-) ,00 J. Taksen , ,51 K. Andere kosten (-) -0, ,77 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,41 Subtotaal II + III + IV V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat , ,06 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,06 AFDELING 4 : Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,17 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,06 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) , ,11 II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,17 14

15 6. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS 6.1. Samenvatting van de regels Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, dejaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantalrechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t/m 19 van toepassing. Kosten Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn de kosten meteen recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en kosten zoals weergegeven inhet prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie, de bewaarder, decommissaris, ). De oprichtingkosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 jaar. Boeking van aan- en verkopen De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten dietegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding respectievelijk geboekt tegende aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten, worden onmiddellijk ten lastegebracht van de resultatenrekening. Vorderingen en schulden De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun nominalewaarde. Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in deposito's, liquidemiddelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde. Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordengewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie: - Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen,wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze koersen niet beschikbaarzijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruik gemaakt worden van de middenkoers en zal dezewerkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag. - Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen, wordtde slotkoers weerhouden. - Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijngewijzigd sinds deze transactie. - Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeenaanvaarde economische methodes en die op regelmatig basis worden geijkt en de validiteit wordt getest. De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijkaantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen. De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in deresultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, minderwaarden enmeerwaarden. De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot obligaties enandere schuldinstrumenten, wordt opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post II. Opbrengsten en kosten van debeleggingen - B. Interesten. De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt in de verschillende postenvan de balans opgenomen in functie van het onderliggende instrument. De onderliggende waarde (optiecontracten en warrants) en denotionele bedragen (termijn- en swapcontracten) worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen onder de respectievelijkerubrieken. Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs vande onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten in gevolge swapcontracten worden in resultaatopgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. Swap-contracten". Verrichtingen in deviezen De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis van demiddenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de omzetting van devermogensbestanddelen, wordt per munt in de resultatenrekening opgenomen. 15

16 6.2. Wisselkoersen EUR 1,2662 AUD 1,3088 AUD 1,3218 CAD 1,3330 CAD 1,2139 CHF 1,2505 CHF 7,4324 DKK 7,4521 DKK 0,8353 GBP 0,8569 GBP 10,0822 HKD 10,4288 HKD 99,8797 JPY 108,8064 JPY 7,7473 NOK 7,7978 NOK 8,8992 SEK 9,0190 SEK 1,6832 SGD 1,7186 SGD 1,2982 USD 1,3416 USD 16

17 7. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 7.1. Samenstelling van de activa op Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers in valuta Evaluatie (in EUR) % Portefeuille % Netto- Actief EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE STELLEN MARKT 4ENERGY INVEST SA EUR 1, ,98 0,01% 0,01% ACCENTIS EUR 0, ,36 0,00% 0,00% ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 57, ,36 0,18% 0,17% AGEAS EUR 1, ,40 0,17% 0,16% AGFA-GEVAERT NV EUR 1, ,36 0,12% 0,12% ALFACAM GROUP EUR 2, ,50 0,01% 0,01% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 47, ,54 6,13% 5,89% ARSEUS NV EUR 11, ,34 0,53% 0,51% BEFIMMO S.C.A EUR 50, ,60 0,05% 0,05% BEKAERT NV EUR 24, ,59 0,10% 0,10% BELGACOM SA EUR 24, ,24 0,43% 0,41% CMB CIE MARITIME BELGE EUR 16, ,47 0,05% 0,05% COFINIMMO EUR 90, ,12 0,14% 0,13% COLRUYT SA EUR 29, ,25 0,33% 0,31% DELHAIZE GROUP EUR 43, ,97 0,27% 0,26% DIETEREN SA/NV EUR 34, ,68 0,46% 0,44% EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A EUR 39, ,36 0,52% 0,50% FINANCIERE DE TUBIZE EUR 24, ,07 0,08% 0,08% FLUXYS-D 71 EUR 2.829, ,45 0,05% 0,04% GALAPAGOS NV EUR 10, ,10 0,09% 0,08% GIMV NV EUR 36, ,84 0,08% 0,08% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 51, ,56 0,46% 0,44% HAMON SA EUR 14, ,80 0,05% 0,05% KBC GROEP NV EUR 9, ,69 0,33% 0,32% KINEPOLIS EUR 55, ,40 0,30% 0,29% MELEXIS NV EUR 10, ,87 0,21% 0,20% NYRSTAR EUR 6, ,00 0,06% 0,06% OMEGA PHARMA EUR 35, ,54 0,01% 0,01% ONCOMETHYLOME SCIENCES SA EUR 1, ,49 0,01% 0,01% RECTICEL EUR 4, ,16 0,11% 0,10% SIPEF NV EUR 58, ,00 0,40% 0,38% SOFINA EUR 59, ,56 0,03% 0,03% SOLVAY SA EUR 63, ,58 0,25% 0,24% TELENET GROUP HOLDING NV EUR 29, ,46 1,23% 1,18% TESSENDERLO CHEMIE EUR 20, ,26 0,45% 0,43% THROMBOGENICS NV EUR 18, ,00 0,12% 0,11% TRANSICS INTERNATIONAL NV EUR 6, ,40 0,07% 0,07% UCB SA EUR 32, ,67 0,57% 0,55% UMICORE EUR 31, ,32 0,70% 0,66% VAN DE VELDE EUR 35, ,54 0,29% 0,28% WERELDHAVE BELGIUM EUR 66, ,10 0,04% 0,04% België ,98 15,49% 14,85% ADP EUR 53, ,00 0,28% 0,27% ALTEN EUR 18, ,91 0,22% 0,21% ARKEMA EUR 54, ,50 0,09% 0,08% ATOS EUR 33, ,35 0,10% 0,10% BNP PARIBAS EUR 30, ,65 0,52% 0,50% CELLECTIS EUR 6, ,17 0,05% 0,05% DANONE EUR 48, ,28 0,44% 0,42% DASSAULT SYSTEMES SA EUR 61, ,06 0,13% 0,12% FAIVELEY TRANSPORT EUR 48, ,50 0,26% 0,25% GDF SUEZ EUR 21, ,96 3,38% 3,24% HAVAS SA EUR 3, ,42 0,13% 0,12% INGENICO EUR 27, ,60 0,16% 0,16% JACQUET METAL SERVICE EUR 7, ,30 0,12% 0,11% JC DECAUX SA EUR 17, ,35 0,11% 0,10% LISI EUR 50, ,50 0,19% 0,18% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 109, ,80 0,61% 0,58% MERSEN (EX CARBON LORRAINE) EUR 23, ,90 0,13% 0,12% METABOLIC EXPLORER EUR 2, ,55 0,06% 0,06% MICHELIN (CGDE)-B EUR 45, ,33 0,24% 0,23% ORPEA EUR 25, ,91 0,20% 0,19% 17

18 Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers in valuta Evaluatie (in EUR) % Portefeuille % Netto- Actief PARROT SA EUR 17, ,46 0,16% 0,15% PLASTIC OMNIUM EUR 15, ,52 0,25% 0,24% PUBLICIS GROUPE EUR 35, ,34 0,21% 0,20% RUBIS EUR 40, ,00 0,31% 0,30% SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 40, ,68 0,48% 0,46% SCOR SE EUR 18, ,14 0,33% 0,32% SEB SA EUR 58, ,84 0,16% 0,15% SECHILIENNE-SIDEC EUR 10, ,41 0,08% 0,08% STALLERGENES EUR 42, ,20 0,19% 0,18% SWORD GROUP EUR 12, ,95 0,12% 0,12% TECHNIP SA EUR 72, ,56 0,38% 0,36% TOTAL SA EUR 39, ,50 0,94% 0,90% UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 138, ,20 0,27% 0,26% VALEO SA EUR 30, ,51 0,20% 0,19% VIRBAC SA EUR 119, ,70 0,28% 0,27% Frankrijk ,05 11,78% 11,27% AMADEUS FIRE AG EUR 26, ,15 0,14% 0,14% BAUER AG EUR 21, ,10 0,12% 0,12% BAYER AG-REG EUR 49, ,60 0,80% 0,77% BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT EUR 27, ,63 0,15% 0,14% BECHTLE AG EUR 26, ,40 0,30% 0,29% BILFINGER BERGER SE EUR 65, ,12 0,23% 0,23% BIOTEST AG-VORZUGSAKTIEN EUR 39, ,00 0,20% 0,19% DELTICOM AG EUR 66, ,80 0,39% 0,38% DEUTSCHE BOERSE AG-NEW EUR 40, ,20 0,40% 0,38% DF DEUTSCHE FORFAIT AG EUR 3, ,64 0,02% 0,01% DRAEGERWERK AG - PFD EUR 62, ,40 0,40% 0,38% DUERR AG EUR 34, ,00 0,38% 0,36% E.ON AG EUR 16, ,08 0,38% 0,36% FRESENIUS MEDICAL CARE AG & EUR 52, ,50 0,58% 0,56% FUCHS PETROLUB AG -PFD EUR 33, ,50 0,07% 0,07% GEA GROUP AG EUR 21, ,55 0,34% 0,32% GERRY WEBER INTL AG EUR 23, ,67 0,21% 0,21% GRENKELEASING AG EUR 39, ,00 0,25% 0,24% HEIDELBERGCEMENT AG EUR 32, ,69 0,23% 0,22% HUGO BOSS-PFD EUR 56, ,50 0,02% 0,02% INIT INNOVATION IN TRAFFIC S EUR 14, ,80 0,14% 0,13% KWS SAAT AG EUR 154, ,80 0,25% 0,24% LINDE AG EUR 114, ,85 0,65% 0,61% METRO AG EUR 28, ,40 0,22% 0,21% MORPHOSYS AG EUR 17, ,14 0,33% 0,32% MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 94, ,80 0,32% 0,31% PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY EUR 67, ,96 0,38% 0,36% RHEINMETALL AG EUR 34, ,08 0,10% 0,09% SAP AG EUR 40, ,15 0,42% 0,40% SIEMENS AG-REG EUR 73, ,44 0,85% 0,81% SOFTWARE AG EUR 28, ,72 0,17% 0,16% STRATEC BIOMEDICAL AG EUR 31, ,75 0,21% 0,20% TIPP24 SE EUR 33, ,00 0,41% 0,40% VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 115, ,25 0,38% 0,36% VOSSLOH AG EUR 74, ,18 0,12% 0,11% WASHTEC AG EUR 7, ,40 0,10% 0,10% Duitsland ,25 10,66% 10,20% ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 71, ,64 0,02% 0,02% ALPHA NATURAL RESOURCES INC USD 20, ,57 0,06% 0,05% AMERISOURCEBERGEN CORP USD 37, ,61 0,05% 0,04% APPLE INC 467 USD 405, ,80 0,03% 0,03% AUTOLIV INC USD 53, ,28 0,06% 0,05% AUTOZONE INC USD 324, ,37 0,10% 0,10% BALL CORP USD 35, ,25 0,07% 0,06% BEST BUY CO INC USD 23, ,67 0,09% 0,08% CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A USD 14, ,14 0,04% 0,03% CARDINAL HEALTH INC USD 40, ,63 0,15% 0,15% CHURCH & DWIGHT CO INC USD 45, ,37 0,04% 0,04% CLOROX COMPANY USD 66, ,68 0,10% 0,10% COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A USD 64, ,60 0,17% 0,17% COMPUTER SCIENCES CORP USD 23, ,01 0,04% 0,04% CONCHO RESOURCES INC USD 93, ,91 0,05% 0,04% CONOCOPHILLIPS USD 72, ,19 0,03% 0,03% CSX CORP USD 21, ,19 0,15% 0,15% CVS CAREMARK CORP USD 40, ,43 0,11% 0,11% DANAHER CORP USD 47, ,50 0,06% 0,06% DAVITA INC USD 75, ,62 0,04% 0,04% 18

19 Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers in valuta Evaluatie (in EUR) % Portefeuille % Netto- Actief DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 55, ,28 0,05% 0,05% DOLLAR TREE INC USD 83, ,03 0,12% 0,12% DOMINION RESOURCES INC/VA USD 53, ,45 0,18% 0,17% EASTMAN CHEMICAL CO USD 39, ,33 0,07% 0,06% EATON CORP USD 43, ,02 0,04% 0,04% ENERGEN CORP USD 50, ,65 0,03% 0,03% EXELON CORP USD 43, ,41 0,04% 0,04% EXPRESS SCRIPTS INC USD 44, ,70 0,11% 0,11% EXXON MOBIL CORP USD 84, ,94 0,05% 0,05% F5 NETWORKS INC USD 106, ,78 0,06% 0,06% FLOWSERVE CORP USD 99, ,25 0,07% 0,07% FMC TECHNOLOGIES INC USD 52, ,97 0,14% 0,14% GENUINE PARTS CO USD 61, ,58 0,11% 0,11% HEWLETT-PACKARD CO USD 25, ,92 0,13% 0,13% HJ HEINZ CO USD 54, ,64 0,07% 0,07% HOLLYFRONTIER CORP USD 23, ,75 0,06% 0,06% HORMEL FOODS CORP USD 29, ,07 0,04% 0,04% INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 183, ,14 0,31% 0,30% INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 52, ,22 0,04% 0,04% KBR INC USD 27, ,07 0,04% 0,04% KIMBERLY-CLARK CORP USD 73, ,54 0,18% 0,17% KROGER CO USD 24, ,60 0,16% 0,15% LORILLARD INC USD 114, ,46 0,19% 0,18% MARATHON OIL CORP USD 29, ,30 0,17% 0,16% MCDONALDS CORP USD 100, ,73 0,27% 0,26% MCKESSON CORP USD 77, ,78 0,19% 0,18% MURPHY OIL CORP USD 55, ,50 0,11% 0,10% NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 67, ,04 0,07% 0,07% NOBLE ENERGY INC USD 94, ,83 0,16% 0,15% P G & E CORP USD 41, ,67 0,06% 0,06% PAYCHEX INC USD 30, ,19 0,11% 0,11% RAYONIER INC USD 44, ,23 0,05% 0,05% RAYTHEON COMPANY USD 48, ,18 0,11% 0,11% REYNOLDS AMERICAN INC USD 41, ,22 0,12% 0,11% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 89, ,15 0,06% 0,06% SPECTRA ENERGY CORP USD 30, ,88 0,20% 0,19% STRYKER CORP USD 49, ,26 0,09% 0,09% SYSCO CORP USD 29, ,76 0,07% 0,07% TOTAL SYSTEM SERVICES INC USD 19, ,48 0,04% 0,04% TRAVELERS COS INC/THE USD 59, ,98 0,04% 0,04% TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP USD 32, ,52 0,04% 0,04% VENTAS INC USD 55, ,32 0,08% 0,08% VERISIGN INC USD 35, ,04 0,07% 0,07% VIACOM INC-CLASS B USD 45, ,96 0,17% 0,16% VMWARE INC-CLASS A USD 83, ,37 0,07% 0,07% WESTERN UNION CO USD 18, ,65 0,06% 0,06% WHIRLPOOL CORP USD 47, ,18 0,04% 0,04% WILLIAMS COS INC USD 33, ,73 0,20% 0,19% WISCONSIN ENERGY CORP USD 34, ,61 0,10% 0,09% WYNN RESORTS LTD USD 110, ,29 0,10% 0,09% ZIMMER HOLDINGS INC USD 53, ,55 0,06% 0,06% Verenigde Staten ,66 6,66% 6,42% AFREN PLC GBP 0, ,95 0,11% 0,10% ARM HOLDINGS PLC GBP 5, ,80 0,06% 0,06% ASTRAZENECA PLC GBP 29, ,24 0,21% 0,20% BHP BILLITON PLC GBP 18, ,95 0,02% 0,02% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 30, ,82 0,22% 0,21% BROWN (N) GROUP PLC GBP 2, ,73 0,11% 0,11% COMPUTACENTER PLC GBP 3, ,53 0,09% 0,09% COOKSON GROUP PLC GBP 5, ,17 0,15% 0,15% CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 18, ,21 0,24% 0,23% DERWENT LONDON PLC GBP 15, ,19 0,14% 0,14% DIALOG SEMICONDUCTOR PLC EUR 12, ,52 0,27% 0,26% DOMINO PRINTING SCIENCES PLC GBP 5, ,06 0,11% 0,11% FERREXPO PLC GBP 2, ,46 0,09% 0,09% FILTRONA PLC GBP 3, ,19 0,16% 0,15% GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 14, ,98 0,25% 0,24% HSBC HOLDINGS PLC GBP 4, ,47 0,09% 0,09% IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4, ,02 0,23% 0,22% IMI PLC GBP 7, ,78 0,23% 0,23% INCHCAPE PLC GBP 2, ,30 0,19% 0,19% INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 2, ,83 0,09% 0,08% 19

20 Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers in valuta Evaluatie (in EUR) % Portefeuille % Netto- Actief INTERNATIONAL PERSONAL FINAN GBP 1, ,65 0,13% 0,13% JAZZTEL PLC EUR 3, ,94 0,29% 0,28% JOHNSON MATTHEY PLC GBP 18, ,71 0,03% 0,03% LADBROKES PLC GBP 1, ,10 0,14% 0,13% LOGICA PLC GBP 0, ,77 0,01% 0,01% MAN GROUP PLC GBP 1, ,62 0,02% 0,02% MELROSE PLC GBP 3, ,22 0,15% 0,14% MFI FURNITURE GROUP PLC GBP 1, ,30 0,16% 0,15% MICRO FOCUS INTERNATIONAL GBP 3, ,01 0,11% 0,10% NATIONAL GRID PLC GBP 6, ,49 0,06% 0,06% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 31, ,23 0,04% 0,03% REED ELSEVIER PLC GBP 5, ,19 0,03% 0,02% RIGHTMOVE PLC GBP 12, ,99 0,06% 0,06% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 28, ,90 0,50% 0,48% ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 24, ,97 0,28% 0,27% SEVERN TRENT PLC GBP 14, ,74 0,04% 0,04% SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GBP 18, ,13 0,22% 0,21% SSE PLC GBP 12, ,75 0,04% 0,04% SYNERGY HEALTH PLC GBP 8, ,32 0,12% 0,12% TALKTALK TELECOM GROUP GBP 1, ,26 0,17% 0,16% UNILEVER PLC GBP 21, ,57 0,08% 0,08% UNIT 4 NV EUR 18, ,40 0,30% 0,29% WOOD GROUP (JOHN) PLC GBP 6, ,61 0,14% 0,14% Verenigd Koninkrijk ,07 6,18% 5,96% ACCELL GROUP EUR 14, ,70 0,25% 0,24% AKZO NOBEL EUR 37, ,04 0,43% 0,41% ARCADIS NV EUR 12, ,60 0,26% 0,25% ASM INTERNATIONAL NV EUR 22, ,04 0,12% 0,11% ASML HOLDING NV EUR 32, ,30 0,22% 0,21% BALLAST NEDAM CER PREF CUM CV EUR 13, ,42 0,06% 0,06% BETER BED HOLDING NV EUR 13, ,40 0,23% 0,22% BINCKBANK NV EUR 8, ,90 0,25% 0,24% BRUNEL INTERNATIONAL EUR 22, ,56 0,29% 0,28% GEMALTO EUR 37, ,78 0,16% 0,15% GRONTMAATSCAPPIJ NV GRONTMIJ NV EUR 5, ,56 0,08% 0,08% IMTECH NV EUR 20, ,88 0,11% 0,11% KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 10, ,47 0,41% 0,40% KONINKLIJKE KPN NV EUR 9, ,56 0,42% 0,40% MEDIQ NV EUR 11, ,75 0,24% 0,23% NUTRECO NV EUR 50, ,64 0,22% 0,21% REED ELSEVIER NV EUR 9, ,54 0,18% 0,18% SLIGRO FOOD GROUP NV EUR 20, ,25 0,34% 0,32% TEN CATE NV EUR 21, ,10 0,38% 0,37% TKH GROUP NV-DUTCH CERT EUR 16, ,20 0,48% 0,46% WERELDHAVE NV EUR 51, ,01 0,03% 0,03% Nederland ,70 5,16% 4,96% AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12, ,75 0,23% 0,22% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6, ,44 0,50% 0,48% BANCO SANTANDER SA EUR 5, ,17 0,73% 0,70% EBRO FOODS SA EUR 14, ,85 0,14% 0,13% OBRASCON HUARTE LAIN S.A EUR 19, ,10 0,10% 0,10% PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD EUR 33, ,90 0,10% 0,10% RED ELECTRICA CORPORACION SA EUR 33, ,32 0,43% 0,41% TELEFONICA SA EUR 13, ,96 0,71% 0,67% VISCOFAN SA EUR 28, ,50 0,20% 0,19% Spanje ,99 3,14% 3,00% AMPLIFON SPA EUR 3, ,57 0,05% 0,05% ATLANTIA SPA EUR 12, ,65 0,26% 0,25% BANCA GENERALI SPA EUR 7, ,20 0,27% 0,26% DIASORIN SPA EUR 19, ,84 0,09% 0,09% LUXOTTICA GROUP SPA EUR 21, ,30 0,29% 0,28% RECORDATI SPA EUR 5, ,61 0,09% 0,09% SORIN SPA EUR 1, ,48 0,14% 0,13% TODS SPA EUR 63, ,75 0,11% 0,10% Italië ,40 1,30% 1,25% ANDRITZ AG EUR 64, ,60 0,44% 0,42% ERSTE GROUP BANK AG EUR 13, ,89 0,12% 0,12% KAPSCH TRAFFICCOM AG EUR 58, ,00 0,22% 0,21% VIENNA INSURANCE GROUP AG EUR 30, ,64 0,35% 0,34% Oostenrijk ,13 1,13% 1,09% 20

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED JAARVERSLAG 31.12.11 BNP PARIBAS B PENSION BALANCED PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht * Ook verhandeld onder de handelsnaam Metropolitan-Rentastro Balanced, AXA B

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH ONTEX GROUP NV Verslag van de commissaris inzake artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, handelend over de geplande wijziging van het doel van de vennootschap Ontex Group NV 29 maart 2016 VERSLAG

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.12 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag.

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I

BNP PARIBAS B FUND I JAARVERSLAG 31.12.13 BNP PARIBAS B FUND I BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 BNP PARIBAS B STRATEGY BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag.

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED JAARVERSLAG 31.12.12 BNP PARIBAS B PENSION BALANCED PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht * Ook verhandeld onder de handelsnaam Metropolitan-Rentastro Balanced, AXA B

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement VDK PENSION FUND Openbare instelling voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelnemingcategorie financiële instrumenten en liquide middelen - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.13 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie