Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte tussentijdse Kennisgeving; de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers; alle bijkomende voorwaarden welke door CMC in verband met te leveren Diensten worden gesteld; en voorzover van toepassing, de Verrekeningsovereenkomst tussen CMC en de Klant, welke in hun geheel genomen worden betiteld als deze Overeenkomst. CMC kan deze Voorwaarden geheel naar eigen inzicht aanvullen of wijzigen of iedere door haar aan de Klant verleende rekeningfaciliteit geheel of gedeeltelijk intrekken op basis van een tevoren gedane aankondiging dan wel, in bepaalde omstandigheden, zonder voorafgaande aankondiging. Details dienaangaande zijn vermeld in de bepalingen 5 en Interpretatie van gehanteerde begrippen 1.1 De in deze Overeenkomst vermelde voorwaarden worden met een hoofdletter aangeduid en v erklaard in het overzicht Definities bij deze Overeenkomst. 1.2 Indien sprake is van strijdigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en toepasselijke Marktregels, zullen deze laatste van kracht zijn OP VOORWAARDE dat alle toepasselijke Marktregels met betrekking tot verzoeken inzake margins niet van toepassing zijn. 1.3 Krachtens art. 6.1 van deze Overeenkomst hebben mondelinge verklaringen met betrekking tot het in deze Overeenkomst geregelde geen geldingskracht tenzij en tot aan het moment waarop deze schriftelijk zijn bevestigd. 1.4 Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar personen heeft dit tevens betrekking op rechtspersonen, instellingen zonder rechtspersoonlijkheid, partnerships en individuele personen. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. 1.6 Koppen, noten en voorbeelden in deze Overeenkomst zijn alleen bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de bewoordingen van deze Overeenkomst. 1.7 Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar wettelijke voorschriften heeft dit tevens betrekking op alle wetswijzigingen en nieuwe wetgeving en op alle voorschriften en instructies die uit deze wettelijke voorschriften, wetswijzigingen en nieuwe wetgeving voortvloeien. 2. CMC De Financial Services Authority heeft CMC toestemming gegeven voor het uitoefenen van haar activiteiten en houdt hierop toezicht. DEEL 1 - ALGEMEEN Noot: Deze paragraaf beschrijft de Diensten die CMC op basis van deze Overeenkomst levert alsmede van de algemene bepalingen welke van toepassing zijn op alle transacties. 3. Diensten 3.1 Onder de voorwaarde dat de Klant al zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst nakomt, kan CMC met de Klant transacties afsluiten met betrekking tot de volgende beleggingen en producten: (a) Spotcontracten inzake koersverschillen rond bepaalde effecten, effectenmandjes, aandelen- of andere indices, valuta s, schatkisteffecten, basis- en edele metalen en grondstoffen; (b) Termijncontracten inzake koersverschillen rond bepaalde effecten, effectenmandjes, aandelen- of andere indices, valuta s, schatkisteffecten, basis- en edele metalen en grondstoffen; (c) OTC-opties voor aan- of verkoop voor elk van de hierboven onder (a) of (b) genoemde instrumenten, waaronder warrants, en alle andere beleggingen waarmee CMC op enig moment schriftelijk instemt. 3.2 Tot de Diensten kunnen behoren:

2 (a) margin-transacties (zoals gedefinieerd onder (1) in het overzicht Definities bij het Reglement); en/of (b) beleggingstransacties: (i) buiten een aandelen- of effectenbeurs om; en/of (ii)die niet kunnen worden gekenschetst als eenvoudig te realiseren beleggingen (zoals gedefinieerd in het overzicht Definities bij het Reglement). 3.3 CMC geeft in het algemeen geen adviezen aan de Klant. Indien CMC een Contract aangaat met de Klant, houdt dit niet in dat CMC het Contract aanbeveelt of instemt met de voordelen van het Contract of dat deze naar haar oordeel geschikt is voor de Klant. In de zeldzame gevallen dat CMC advies geeft (waarbij sprake is van een uitdrukkelijk gegeven advies) kan dit advies zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Handelen als lasthebbende 3.4 Voor ieder Contract geldt dat CMC dit aangaat als lasthebbende. 3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gaat de klant Contracten aan als opdrachtgever. Indien de Klant optreedt namens aan opdrachtgever, ongeacht de vraag of de Klant deze opdrachtgever bekendmaakt aan CMC, zal CMC deze opdrachtgever niet als indirecte Klant of als cliënt erkennen (welke beide begrippen worden gedefinieerd in het Reglement), tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen. Handelsuren van CMC 3.6 De handelsuren van CMC liggen normaal gesproken tussen uur op zondag en uur op vrijdag. Overeenkomstig de bepalingen 3.7 en 3.8 en de voorwaarden van dit Contract in hun geheel genomen zal CMC ten aanzien van elk Contract binnen deze tijden prijzen afgeven en orders en instructies accepteren. Nationale feestdagen 3.7 CMC is niet gehouden aan het afgeven van prijzen en accepteren van orders en instructies met betrekking tot welk Contract dan ook op een nationale feestdag in enig rechtsgebied welke naar het oordeel van CMC gevolgen heeft voor de daaraan ten grondslag liggende toepasselijke markten. CMC zal op gezette tijden via de toepasselijke software mededeling doen van zodanige nationale feestdagen en van de producten en diensten waarop dit van toepassing is. Beperkte handelsuren 3.8 CMC is niet gehouden aan het afgeven van prijzen en accepteren van orders en instructies met betrekking tot welk Contract dan ook waarvoor op enig moment Beperkte handelsuren gelden waardoor op de betreffende beurs geen verhandeling kan plaatsvinden. 3.9 CMC zal op haar website en via de toepasselijke software op gezette tijden mededeling doen van de Contracten waarvoor Beperkte handelsuren gelden. CMC kan op enig moment de lijst van de betreffende Contracten aanvullen, waarbij geldt dat dit niet eerder dan een week nadat de aanvulling is geschied van kracht wordt. Prijsaanduiding 3.10 CMC geeft prijzen af waartegen zij transacties met de Klant wil aangaan. Dit is niet van toepassing indien: (a) CMC een recht uitoefent dat zij bezit ter beëindiging van een Contract; of wanneer (b) een Contract automatisch afloopt; In d eze gevallen is het aan de Klant om te besluiten of hij wel of niet een transactie wenst op basis van de aangegeven prijs Ter vermijding van enig misverstand zij vermeld dat bepaling 3.10 inhoudt dat CMC krachtens deze Overeenkomst optreedt als market maker. In die hoedanigheid stelt CMC de toepasselijke prijs vast. Prijzen die op gezette tijden kunnen worden afgegeven / waartegen wordt verhandeld door andere market makers of derden zijn niet van toepassing op transacties tussen CMC en de Klant Indien de Klant voor een Contract een order plaatst buiten de Normale Handelsomvang, kunnen hiervoor bijzondere voorwaarden en vereisten gelden overeenkomstig een op het moment van de order door CMC aan de Klant gedane mededeling. De Klant is niet gehouden aan voortgang met enige order waarvoor CMC hem bijzondere voorwaarden en vereisten heeft gesteld. In het bijzonder kan CMC met betrekking tot het voorgestelde Contract een

3 herziene prijs afgeven welke de Klant geheel naar zijn eigen oordeel wel of niet kan accepteren Het is mogelijk dat fouten kunnen optreden in de prijzen van Contracten zoals afgegeven door CMC. In dergelijke gevallen, onverminderd enig recht op basis van wet of common law [ rechtersrecht ], is geen der partijen gebonden door enig Contract dat was opgesteld (al dan niet bevestigd door CMC) tegen een prijs waarvoor gold (of waarvan dit verondersteld mocht worden) dat enige partij bij het Contract ten tijde van het opstellen van het Contract wist of redelijkerwijs verondersteld mocht worden te weten dat deze prijs feitelijk onjuist was. De partij welke van mening is dat het Contract op basis van deze bepaling 3.13 nietig is, dient daarvan binnen vijf werkdagen zoals van toepassing voor het Contract mededeling te doen aan de andere partij. Indien de Klant op basis van deze bepaling mededeling doet aan CMC, beslist CMC op redelijke gronden of de afgegeven prijs feitelijk incorrect was Behalve in geval van fraude aanvaardt CMC geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voor de Klant die voortvloeit uit het feit dat de Klant zich baseerde op een prijs waarvan hij wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze feitelijk onjuist was CMC is niet gehouden aan enig Contract dat wordt uitgeoefend tegen een prijs d ie afwijkt van de CMC Spread ten tijde van de uitvoering als gevolg van het door de Klant beïnvloeden, wijzigen of gebruiken van het CMC handelsplatform op zodanige wijze dat hierdoor niet de veranderingen in de CMC Spread worden getoond welke zijn opgetre den sinds het moment waarop de Klant voor de eerste maal de order plaatste of op enige andere wijze die tot gevolg heeft dat de transactie plaatsvindt tegen een abnormale prijs in relatie tot markt- of handelsvoorwaarden. CMC zal de Klant binnen een redelijke termijn welke moet zijn gelegen binnen tien werkdagen nadat de order is geplaatst meedelen of het Contract op grond hiervan door CMC als nietig wordt beschouwd. Vereisten op grond van wetgeving en voorschriften 3.16 In weerwil van eventuele andere bepalingen in deze Overeenkomst is CMC bij het verlenen van Diensten gerechtigd tot het verrichten van alle acties die zij geheel naar eigen inzicht noodzakelijk acht om te voldoen aan de Marktregels, het Reglement en alle overige toepasselijke wetgeving De Klant stemt volledig in met het nakomen van alle Marktregels, het Reglement en alle toepasselijke wetgeving. Als CMC op redelijke gronden van mening is dat de Klant hier niet aan voldoet, kan CMC deze Overeenkomst beëindigen. 4. Verplichting van de Klant om de margin te bewaken en deze te voldoen Betalingsverplichting van de klant 4.1 De Klant betaalt CMC: (a) alle geldbedragen in de vorm van deposito s of margins die CMC op basis van deze Overeenkomst mag opeisen, inclusief maar daartoe niet beperkt margintarieven zoals gespecificeerd in de Bijlage Tarieven en steeds met inachtneming van het Minimum marginbedrag zoals vermeld in de huidige Bijlage Tarieven. (b) alle bedragen die op gezette tijden krachtens een Contract verschuldigd zijn aan CMC (inclusief op gezette tijden alle kosten zoals vermeld in de Bijlage Tarieven en alle bedragen die kunnen worden verlangd in of voor verrekening van enige debetpost op enige Rekening; en (c) alle bedragen die CMC op gezette tijden kan verlangen als zekerstelling voor de verplichtingen van de Klant jegens CMC. 4.2 De Klant zegt CMC toe dat op zijn Rekening op elk moment een zodanige margin aanwezig is als vereist op basis van bepaling 4.1 van deze Overeenkomst; deze toezegging wordt geacht herhaald te zijn bij iedere door de Klant met CMC gesloten transactie. Als de Klant meer dan een rekening heeft, geldt deze toezegging voor iedere Rekening afzonderlijk, tenzij de Klant op andere wijze met CMC tot overeenstemming is gekomen krachtens bepaling 9.2 van deze Overeenkomst. 4.3 Ter vermijding van enig misverstand geldt dat alle bepalingen voor berekening van margin in deze Overeenkomst met betrekking tot Spots, Termijncontracten en opties als cumulatief dienen te worden gezien. De verplichting van de Klant met betrekking tot

4 margins geldt voor het totaal van alle berekende bedragen. 4.4 Behalve in geval van fraude aanvaardt CMC geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voor de Klant als gevolg van transacties van de Klant inzake gelden die door of namens CMC abusievelijk op de rekening van de Klant worden gedebiteerd of gecrediteerd. 4.5 Ter vermijding van enig misverstand is CMC op elk moment gerechtigd om zonder aankondiging of regres alle gelden die door of namens haar abusievelijk op de Rekening van de Klant zijn gedebiteerd of gecrediteerd aan deze Rekening te onttrekken. 4.6 De Klant dient ervoor te zorgen dat alle gelden die naar CMC worden overgemaakt in alle opzichten nauwkeurig zijn aangeduid inclusief, waar van toepassing, vermeld ing van het feit dat deze bestemd zijn voor voldoening van de margin en voor welke Rekening deze zijn bestemd. CMC verstrekt de Klant op gezette tijden informatie over de praktische regels met betrekking tot het overmaken van gelden aan CMC waaronder eventueel betalingen in verschillende valuta s zoals door CMC aan de Klant bekendgemaakt. 4.7 Mits CMC in elk gegeven geval daarmee schriftelijk heeft ingestemd, kan de Klant, in plaats van liquiditeiten, effecten of andere activa bij CMC plaatsen of CMC een garantie of waarborg van een persoon en in een voor CMC aanvaardbare vorm verschaffen om te voldoen aan de verplichtingen krachtens bepaling 4.1. van deze Overeenkomst ( Collateral ). In een dergelijk geval zal CMC de Klant informeren over de eventuele bijkomende voorwaarden. Bewaken van de margin door de Klant 4.8 CMC verschaft de Klant online alle informatie over zijn Rekening welke hij nodig heeft voor het berekenen van alle margins die CMC op basis van deze Overeenkomst verlangt. CMC geeft de totale margin aan die de Klant verschuldigd is in de Basisvaluta; hiervoor wordt de CMC Wisselkoers gehanteerd. Klanten die transacties verrichten over de telefoon krijgen op hun verzoek alle relevante informatie. 4.9 De Klant dient te allen tijde de margin te bewaken die op gezette tijden bij CMC is geplaatst in relatie tot de bedragen van alle margins die krachtens bepaling 4.12 van deze Overeenkomst verschuldigd zijn alsmede alle aanvullende margins die noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met: (a) de open posities van de Klant; (b) de volatiliteit van enig Onderliggend / Gerelateerd Effect, Gerelateerde Index of Gerelateerd Index Futures Contract; (c) de volatiliteit van de toepasselijke markt; (d) de volatiliteit van de markten in het algemeen; (e) enig toepasselijk wisselkoersrisico; (f) de tijd die de Klant nodig heeft om voldoende cleared funds over te maken aan CMC; en (g) alle overige zaken die de Klant, geheel naar eigen inzicht, noodzakelijk acht; tegen de achtergrond van de informatie die CMC verschaft krachtens bepaling 4.8 (met inachtneming van bepaling 4.10) van deze Overeenkomst doet de Klant in alle omstandigheden afstand van alle aanspraken die hij mogelijkerwijs kan maken ter verkrijging van een marginvordering, oproep of kennisgeving van de zijde van CMC In de gevallen waarin CMC niet in staat is de Klant online toegang te geven tot informatie over zijn Rekening als gevolg van omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van CMC zal CMC alles in het werk stellen om een marginvordering te doen. De Klant aanvaardt dat CMC, in buitengewone omstandigheden, in geval van schommelingen in de open positie van de Klant of in geval van bijzonder snel opgetreden schommelingen in het nadeel van de Klant, een dergelijk marginvordering niet kan doen alvorens haar recht uit te oefenen om de posities van Klant op basis van deze Overeenkomst te sluiten Ter vermijding van enig misverstand wordt erop gewezen dat de verplichtingen van de Klant op basis van deze Overeenkomst, inclusief maar daartoe niet beperkt het bewaken van zijn posities en het op alle tijden aanhouden van de overeenkomstig bepalingen 4.2 en 4.0 vereiste margin, gelden op alle tijden waarop CMC op enige dag transacties sluit. Zo kunnen, behalve in geval van Contracten waarop regels inzake Beperkte handelsuren van toepassing zijn, koersbewegingen te allen tijde leiden tot verhoging van de marginverplichting ondanks dat, in het geval van een Spot op een Effect, Mandje of Index,

5 de toepasselijke Primaire markt gesloten kan zijn De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat elke reductie in de toepassing van de regels inzake Beperkte handelsuren krachtens bepaling 3.9 hierboven ertoe leidt dat open posities hun marktwaardering krijgen na sluiting van de handel op de Primaire markt en dat de marginverplichting van de Klant dienovereenkomstig varieert. Als de Klant dit extra risico niet wenst te aanvaarden, kan hij op elk moment, na kennisgeving op basis van bepaling 3.9, elk Contract waarop dit van toepassing is beëindigen In geen enkel geval zal enige vordering, oproep of kennisgeving van de zijde van CMC jegens de Klant de door de Klant op grond van bepaling 4 van deze Overeenkomst verstrekte afstandsverklaring met betrekking tot de noodzaak voor zodanige vordering, oproep of kennisgeving tenietdoen Ter vermijding van enig misverstand zij erop gewezen dat CMC niet gehouden is de Klant toe te staan om meer gelden over te maken om aan de marginverplichting te voldoen dan zoals vereist is op grond van bepaling 4.1 van deze Overeenkomst voorafgaand aan het uitoefenen van haar recht om de posities van de Klant op basis van deze Overeenkomst te sluiten, uitgezonderd wanneer CMC geheel ter eigen beoordeling de Klant tijd geeft om gelden over te maken om aan zijn marginverplichting te voldoen, in welk geval deze toestemming slechts geldig is wanneer deze schriftelijk is bevestigd en voor niet meer dan het aangegeven bedrag. 5. Rechten van CMC inzake beperken of sluiten van posities van de Klant 5.1 CMC heeft het recht, ongeacht of sprake is van voorafgaande vordering, oproep of kennisgeving, in aanvulling op alle rechten op basis van deze Overeenkomst, om: (a) de open posities van de Klant geheel of gedeeltelijk te sluiten in zoverre zij dit op redelijke gronden noodzakelijk acht; (i) indien CMC van mening is dat de Klant in het bezit is van inside-information volgens de bepalingen van de Criminal Justice Act 1993; (ii) indien CMC van mening is dat de Klant de regels van de Financial Services Authority aangaande marktmisbruik overtreedt; (iii) indien CMC of de Klant daartoe door enig officieel agentschap of toezichthoudend orgaan wordt verplicht; (iv) indien een van de omstandigheden zoals aangeduid in de leden (c) tot en met (g) van de definitie van een Bijzondere gebeurtenis van toepassing is op de Klant; (v) indien de Klant nalaat enige margin, deposito of andere som die hij ten aanzien van enig Contract op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is te voldoen; (vi) indien margingelden of Collateral gehouden door CMC met betrekking tot enig open Contract dat is aangegaan op basis van margin beneden de marginverplichtingen van CMC komen; of (vii) als gevolg van het uitoefenen door CMC van het recht om deze Overeenkomst in overeenstemming met bepaling 34 van deze Overeenkomst te wijzigen. (b) de omvang van de open posities van de Klant (netto of bruto) te beperken, indien: (i) sprake is van een van de omstandigheden volgens (a) (i) tot en met (vi); (ii) CMC op redelijke gronden van mening is dat sprake is van abnormale handelscondities; of (iii) CMC dit na redelijke afweging noodzakelijk acht ter bescherming van haar rechten op basis van deze Overeenkomst; (c) orders tot opening van nieuwe posities te weigeren indien (i) sprake is van een van de omstandigheden volgens (b) (i) tot en met (iii); (ii) zij niet in staat is prijzen af te geven krachtens het betreffende Contract als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de relevante marktinformatie op grond van omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van CMC; of (iii) indien zij hiertoe, geheel naar eigen inzicht en uitsluitend in dit geval, besluit en de Klant schriftelijk op de hoogte stelt van dit besluit. 5.2 Indien CMC haar recht uitoefent om enig open Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, kan zij overgaan tot elke incassoprocedure voor elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd is. 5.3 Voor het geval dat CMC haar recht uitoefent om enig open Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, in de omstandigheden zoals aangeduid in bepaling 5.1 (a) hierboven, aanvaardt de Klant dat CMC geheel naar eigen inzicht besluit voor welke positie van de Klant en in welke mate dit van toepassing zal zijn. 5.4 CMC kan de positie van de Klant geheel of gedeeltelijk sluiten in overeenstemming met

6 haar rechten op basis van deze Overeenkomst, ook als de Rekening een tekort vertoont. Dit ontslaat de Klant echter niet van zijn verplichting om te voldoen aan zijn marginverplichtingen; in geval de Klant doorgaat met transacties welke de marginverplichtingen overschrijden, blijft de Klant aansprakelijk voor de volledige debetpositie op de Rekening. 6. Instructies Geautoriseerde personen 6.1 De Klant kan CMC mondeling, elektronisch of schriftelijk orders geven. Personen die door de klant gemachtigd zijn om CMC namens hem orders te geven moeten door de Klant aan CMC bekend zijn gemaakt, wijzigingen dienen schriftelijk aan CMC worden doorgegeven. CMC is niet gebonden aan wijzigingen in dit opzicht alvorens zij schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte is gebracht. 6.2 CMC is gemachtigd om te handelen op basis van mondeling, elektronisch of schriftelijk verstrekte orders en instructies van iedere Gemachtigde persoon of iedere andere persoon die naar het inzicht van CMC overkomt als Gemachtigde persoon, ongeacht de vraag of deze persoon beschikt over een feitelijke machtiging. Dit geldt in het bijzonder wanneer orders of instructies worden verstrekt met gebruikmaking van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie en/of paswoord. 6.3 De Klant dient alle beveiligingsgegevens met betrekking tot de Rekening onder zich te houden, inclusief maar daartoe niet beperkt iedere gebruikersnaam, rekeningnummer, gebruikersidentificatie en paswoord. CMC is niet verplicht om de machtiging te verifiëren van degene die gebruik maakt van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie of paswoord. Als de Klant weet of vermoedt dat een van deze gegevens niet langer geheim is, moet hij zo snel als praktisch gezien mogelijk is contact opnemen met CMC om het betreffende gegeven te wijzigen. Vereiste instructies 6.4 De Klant dient CMC onmiddellijk de instructies te geven die CMC van hem mag verlangen voor de uitvoering van een Contract of voorgesteld Contract. Als de Klant d eze instructies niet onmiddellijk ter hand stelt, kan CMC geheel naar eigen inzicht op kosten van de Klant zodanige redelijke stappen ondernemen als zij op redelijke gronden noodzakelijk of wenselijk acht voor haar eigen bescherming of voor de bescherming van de Klant. 6.5 De Klant is verplicht om zelf informatie in te winnen over belangrijke data en gebeurtenissen in verband met zijn Contracten en waarvoor CMC instructies nodig kan hebben. Hiertoe behoren, zij het daartoe niet beperkt, de automatische sluitingsdag van iedere Spot en de expiratiedag van iedere optie. 6.6 CMC kan (maar is daartoe niet in alle omstandigheden verplicht) bevestiging vragen (in de vorm die CMC daarvoor redelijkerwijs mag verlangen) voor iedere order of instructie: (a) indien een instructie betrekking heeft op het beëindigen van een Rekening of het overmaken van gelden die aan de Klant verschuldigd zijn; of (b) indien CMC op redelijke gronden van mening is, dat het verstrekken van een dergelijke bevestiging noodzakelijk of wenselijk is. 6.7 Ter vermijding van ieder misverstand zij opgemerkt dat de door CMC uitgevoerde transacties in realtime geschieden en dat CMC niet verplicht is of verplicht kan worden instructies weigeren uit te voeren ongeacht de vraag of deze abusievelijk werden verzonden of dat als gevolg daarvan een tekort ontstaat op de Rekening van de Klant. 6.8 Instructies kunnen naargelang de omstandigheden door CMC mondeling, elektronisch of schriftelijk worden bevestigd. Risico van de Klant 6.9 Krachtens bepaling 3.13 wordt elke order of instructie die door de Klant via het Internet wordt verzonden geacht ontvangen te zijn; deze zullen alleen dan worden beschouwd als geldende instructie en/of bindend Contract tussen CMC en de Klant indien deze order of instructie is geregistreerd als zijnde uitgevoerd door CMC op de wijze zoals CMC dit aan de Klant heeft bevestigd. Het uitsluitend verzenden van een order of instructie door de Klant leidt als zodanig niet tot een bindende Overeenkomst tussen CMC en de Klant. De klant dient uit eigen beweging inlichtingen in te winnen bij CMC indien hij een bevestiging

7 verwacht met betrekking tot een transactie welke bevestiging niet door de Klant is ontvangen CMC is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of verplichting (inclusief gevolgschade) waarmee de Klant wordt geconfronteerd ten gevolge van (doch daartoe niet beperkt) het feit dat CMC onbetrouwbare of vertraagde orders, instructies of andere informatie van de zijde van de Klant ontvangt (bijvoorbeeld via het Internet) en/of het feit dat CMC zulke orders, instructies of informatie niet ontvangt. De Klant is verantwoordelijk voor alle orders en voor de juistheid van alle informatie die via het Internet wordt verzonden met gebruikmaking van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie of paswoord De Klant vrijwaart CMC en zal CMC blijven vrijwaren voor alle verliezen die CMC kan oplopen als gevolg van: (a) alle fouten in alle orders en instructies die door een gemachtigde persoon worden verstrekt; en (b) het handelen op basis van alle orders en instructies die worden verstrekt door een Gemachtigde persoon of iemand die overkomt als Gemachtigde persoon Indien CMC, na het verkrijgen van instructies terzake van de Rekening van de Klant (met uitsluiting van orders om een Contract aan te gaan of te beëindigen) van mening is dat het op redelijke gronden niet mogelijk is om deze instructies binnen een redelijke termijn op te volgen, kan CMC het opvolgen van deze instructies uitstellen tot het moment waarop dit naar het redelijke oordeel van CMC uitvoerbaar is ofwel de Klant ervan in kennis stellen dat CMC weigert deze instructies na te komen. CMC is niet aansprakelijk voor enig verlies dat het gevolg is van zulk uitstel of zulke weigering. 7. Liquiditeiten van de Klant 7.1 De liquiditeiten van de Klant zijn, tenzij CMC dienaangaande schriftelijk instemt met een andere regeling, niet beschermd op grond van het Reglement met betrekking tot liquiditeiten van klanten; deze liquiditeiten zijn dientengevolge niet afgescheiden van de liquiditeiten van CMC. Bedoelde liquiditeiten kunnen door CMC worden aangewend voor het uitvoeren van haar zakelijke activiteiten; de Klant zal te boek staan als gewone crediteur van CMC. 7.2 Krachtens bepaling 7.3 en behoudens een andere regeling waarover schriftelijk overeenstemming dient te bestaan is CMC niet aansprakelijk voor: (a) betaling van rente aan de Klant voor enige kredietpost op enige Rekening of voor enige andere som die door CMC wordt aangehouden; noch voor (b) betaling aan de Klant van enige rente die CMC op deze geldsommen of anderszins in relatie tot enig Contract heeft ontvangen. 7.3 Indien het saldo van een Rekening boven het Rentekwalifikatieniveau (zoals omschreven in de Bijlage tarieven) komt, zal CMC rente betalen over dit Saldo, na aftrek van alle respectievelijke margins, tegen een tarief dat CMC op gezette tijden vaststelt. Dit tarief zal niet meer dan 4% beneden het Basistarief liggen of, indien de Rekening is opgesteld in een valuta anders dan Pond sterling, 4% beneden het gelijkwaardige basistarief van het land in welks valuta de Rekening is opgesteld. Het geldende rentetarief kan worden opgevraagd bij CMC. 7.4 Indien sprake is van een negatief saldo op de rekening, in weerwil van enige Collateral die aan CMC ter hand kan zijn gesteld, dient de Klant aan CMC een rentebedrag te betalen over het volledige bedrag van dit tekort tegen een tarief dat CMC op gezette tijden vaststelt. Dit tarief zal niet hoger zijn dan 4% van het Basistarief of, indien de Rekening is opgesteld in een andere valuta dan Pond sterling, 4% boven het gelijkwaardige basistarief in het land in welks valuta de Rekening is opgesteld. Het geldende rentetarief kan worden opgevraagd bij CMC. 8. Kosten en belastingen 8.1 Waar de Bijlage tarieven uitdrukkelijk verwijst naar een commissie die met betrekking tot een Contract is verschuldigd, dient de Klant deze op de eerste werkdag nadat partijen een Contract zijn aangegaan, aan CMC te voldoen ter hoogte van het bedrag dat vermeld staat in de Contract Note met betrekking tot zodanig Contract. 8.2 De Klant dient alle toepasselijke omzetbelasting, overige belastingen en alle andere kosten die CMC in verband met enig Contract moet betalen te voldoen. Alle toekomstige verplichtingen tot betaling van

8 zegelrecht of andere vormen van belastingheffing die op gezette tijden kunnen worden geheven in verband met Contracten inzake koersverschillen komen voor rekening van de Klant. 8.3 CMC mag alle belastingen die volgens de wet moeten worden afgetrokken van c.q. ingehouden op betalingen binnen het raam van deze Overeenkomst dan wel stortingen op rekening van de klant aftrekken van c.q. inhouden op bedoelde betalingen dan wel stortingen. 9. Rekening van de Klant 9.1 Behalve indien in deze Overeenkomst anders uitdrukkelijk overeengekomen zal CMC, in geval de Klant meer dan een Rekening bij CMC heeft geopend, dergelijke Rekeningen geheel separaat behandelen. Daarom ontslaat geen enkel krediet op enige Rekening, inclusief liquiditeiten die als margin worden aangehouden, behalve in de gevallen waarin CMC haar rechten uitoefent krachtens bepaling 32 van deze Overeenkomst, de Klant van zijn aansprakelijkheid voor enige andere Rekening. 9.2 Indien de Klant daarom schriftelijk verzoekt, kan CMC geheel naar eigen inzicht erin toestemmen de Rekeningen van de Klant als één Rekening te behandelen. In dit geval zullen alle verwijzingen in deze Overeenkomst naar de Rekening betrekking hebben op de aldus geaggregeerde Rekeningen van de Klant. Een dergelijk verzoek zal, indien CMC daarin bewilligt, ingaan op de dag die CMC aan de Klant zal bekendmaken, welke dag niet eerder zal zijn dan 5 werkdagen vanaf de dag van feitelijke ontvangst van het verzoek door CMC. 9.3 De rekening van de Klant kan een aantal valutarekeningen omvatten, welke als volgt functioneren: (a) CMC kan betalingen op de Rekening accepteren in verschillende valuta s overeenkomstig bepaling 4,6 van deze Overeenkomst; alle betalingen die aan of door CMC verschuldigd zijn en alle netto saldi op de rekening zullen door CMC worden verantwoord in de respectievelijke valutarekening; (b) de Klant kan op gezette tijden beslissen welke valuta hij wenst te beschouwen als de Basisvaluta welke van toepassing dient te zijn voor de Rekening; hij dient dit minstens vijf werkdagen vóór ingang aan CMC te berichten; (c) de Klant aanvaardt dat, als hij een of meer Contracten aangaat welke zijn opgesteld in een valuta anders dan de Basisvaluta, een valutarekening aan de Rekening zal worden toegevoegd welke van kracht zal blijven totdat alle Contracten in de betreffende andere valuta zijn beëindigd, WAARBIJ GELDT dat de Klant op gezette tijden aan CMC kan verzoeken alle betreffende valutadeposito s te converteren naar de Basisvaluta, in welk geval de CMC Wisselkoers van toepassing zal zijn; (d) CMC zal daarnaast met toepassing van de CMC Wisselkoers een in de Basisvaluta opgesteld overzicht geven van alle sommen die verschuldigd zijn aan of door CMC, ongeacht of deze bestemd zijn voor het instandhouden van voldoende margin, alsmede het netto saldo op de Rekening. (e) CMC zal over het algemeen transacties in de relevante valuta verrekenen indien de Rekening is voorzien van een dergelijke valutarekening; indien deze valutarekening echter onvoldoende saldo bevat, kan CMC de transacties verrekenen in elke valuta waarvoor de Rekening een valutarekening kent, met toepassing van de CMC Wisselkoers; en (f) de Klant kan CMC op iedere moment opdracht geven om ieder valutadeposito te converteren naar de Basisvaluta; hiervoor wordt de CMC Wisselkoers gehanteerd. 10. Betalingen 10.1 Indien de Klant op grond van deze Overeenkomst een betaling moet doen welke is onderworpen aan enige inhouding of aftrek als gevolg van bepaling 8.3 van deze Overeenkomst, zal de Klant aan CMC een zodanig extra bedrag betalen als nodig is om ervoor te zorgen dat het door CMC feitelijk ontvangen bedrag gelijk is aan het volle bedrag dat CMC zou hebben ontvangen zonder dat sprake was van inhouding of aftrek Indien op enig moment met betrekking tot deze zelfde rekening de ene partij aan de andere partij in dezelfde valuta op grond van deze Overeenkomst dezelfde bedragen verschuldigd is, zullen de verplichtingen van beide partijen tot betaling van een dergelijk bedrag worden geacht te zijn voldaan Indien het geaggregeerde bedrag dat de ene partij verschuldigd is uitstijgt boven het geaggregeerde bedrag dat de andere partij verschuldigd is in dezelfde valuta, dient de partij welker geaggregeerde schuld die van de andere partij overschrijdt het surplusbedrag te

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie