Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte tussentijdse Kennisgeving; de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers; alle bijkomende voorwaarden welke door CMC in verband met te leveren Diensten worden gesteld; en voorzover van toepassing, de Verrekeningsovereenkomst tussen CMC en de Klant, welke in hun geheel genomen worden betiteld als deze Overeenkomst. CMC kan deze Voorwaarden geheel naar eigen inzicht aanvullen of wijzigen of iedere door haar aan de Klant verleende rekeningfaciliteit geheel of gedeeltelijk intrekken op basis van een tevoren gedane aankondiging dan wel, in bepaalde omstandigheden, zonder voorafgaande aankondiging. Details dienaangaande zijn vermeld in de bepalingen 5 en Interpretatie van gehanteerde begrippen 1.1 De in deze Overeenkomst vermelde voorwaarden worden met een hoofdletter aangeduid en v erklaard in het overzicht Definities bij deze Overeenkomst. 1.2 Indien sprake is van strijdigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en toepasselijke Marktregels, zullen deze laatste van kracht zijn OP VOORWAARDE dat alle toepasselijke Marktregels met betrekking tot verzoeken inzake margins niet van toepassing zijn. 1.3 Krachtens art. 6.1 van deze Overeenkomst hebben mondelinge verklaringen met betrekking tot het in deze Overeenkomst geregelde geen geldingskracht tenzij en tot aan het moment waarop deze schriftelijk zijn bevestigd. 1.4 Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar personen heeft dit tevens betrekking op rechtspersonen, instellingen zonder rechtspersoonlijkheid, partnerships en individuele personen. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. 1.6 Koppen, noten en voorbeelden in deze Overeenkomst zijn alleen bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de bewoordingen van deze Overeenkomst. 1.7 Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar wettelijke voorschriften heeft dit tevens betrekking op alle wetswijzigingen en nieuwe wetgeving en op alle voorschriften en instructies die uit deze wettelijke voorschriften, wetswijzigingen en nieuwe wetgeving voortvloeien. 2. CMC De Financial Services Authority heeft CMC toestemming gegeven voor het uitoefenen van haar activiteiten en houdt hierop toezicht. DEEL 1 - ALGEMEEN Noot: Deze paragraaf beschrijft de Diensten die CMC op basis van deze Overeenkomst levert alsmede van de algemene bepalingen welke van toepassing zijn op alle transacties. 3. Diensten 3.1 Onder de voorwaarde dat de Klant al zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst nakomt, kan CMC met de Klant transacties afsluiten met betrekking tot de volgende beleggingen en producten: (a) Spotcontracten inzake koersverschillen rond bepaalde effecten, effectenmandjes, aandelen- of andere indices, valuta s, schatkisteffecten, basis- en edele metalen en grondstoffen; (b) Termijncontracten inzake koersverschillen rond bepaalde effecten, effectenmandjes, aandelen- of andere indices, valuta s, schatkisteffecten, basis- en edele metalen en grondstoffen; (c) OTC-opties voor aan- of verkoop voor elk van de hierboven onder (a) of (b) genoemde instrumenten, waaronder warrants, en alle andere beleggingen waarmee CMC op enig moment schriftelijk instemt. 3.2 Tot de Diensten kunnen behoren:

2 (a) margin-transacties (zoals gedefinieerd onder (1) in het overzicht Definities bij het Reglement); en/of (b) beleggingstransacties: (i) buiten een aandelen- of effectenbeurs om; en/of (ii)die niet kunnen worden gekenschetst als eenvoudig te realiseren beleggingen (zoals gedefinieerd in het overzicht Definities bij het Reglement). 3.3 CMC geeft in het algemeen geen adviezen aan de Klant. Indien CMC een Contract aangaat met de Klant, houdt dit niet in dat CMC het Contract aanbeveelt of instemt met de voordelen van het Contract of dat deze naar haar oordeel geschikt is voor de Klant. In de zeldzame gevallen dat CMC advies geeft (waarbij sprake is van een uitdrukkelijk gegeven advies) kan dit advies zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Handelen als lasthebbende 3.4 Voor ieder Contract geldt dat CMC dit aangaat als lasthebbende. 3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gaat de klant Contracten aan als opdrachtgever. Indien de Klant optreedt namens aan opdrachtgever, ongeacht de vraag of de Klant deze opdrachtgever bekendmaakt aan CMC, zal CMC deze opdrachtgever niet als indirecte Klant of als cliënt erkennen (welke beide begrippen worden gedefinieerd in het Reglement), tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen. Handelsuren van CMC 3.6 De handelsuren van CMC liggen normaal gesproken tussen uur op zondag en uur op vrijdag. Overeenkomstig de bepalingen 3.7 en 3.8 en de voorwaarden van dit Contract in hun geheel genomen zal CMC ten aanzien van elk Contract binnen deze tijden prijzen afgeven en orders en instructies accepteren. Nationale feestdagen 3.7 CMC is niet gehouden aan het afgeven van prijzen en accepteren van orders en instructies met betrekking tot welk Contract dan ook op een nationale feestdag in enig rechtsgebied welke naar het oordeel van CMC gevolgen heeft voor de daaraan ten grondslag liggende toepasselijke markten. CMC zal op gezette tijden via de toepasselijke software mededeling doen van zodanige nationale feestdagen en van de producten en diensten waarop dit van toepassing is. Beperkte handelsuren 3.8 CMC is niet gehouden aan het afgeven van prijzen en accepteren van orders en instructies met betrekking tot welk Contract dan ook waarvoor op enig moment Beperkte handelsuren gelden waardoor op de betreffende beurs geen verhandeling kan plaatsvinden. 3.9 CMC zal op haar website en via de toepasselijke software op gezette tijden mededeling doen van de Contracten waarvoor Beperkte handelsuren gelden. CMC kan op enig moment de lijst van de betreffende Contracten aanvullen, waarbij geldt dat dit niet eerder dan een week nadat de aanvulling is geschied van kracht wordt. Prijsaanduiding 3.10 CMC geeft prijzen af waartegen zij transacties met de Klant wil aangaan. Dit is niet van toepassing indien: (a) CMC een recht uitoefent dat zij bezit ter beëindiging van een Contract; of wanneer (b) een Contract automatisch afloopt; In d eze gevallen is het aan de Klant om te besluiten of hij wel of niet een transactie wenst op basis van de aangegeven prijs Ter vermijding van enig misverstand zij vermeld dat bepaling 3.10 inhoudt dat CMC krachtens deze Overeenkomst optreedt als market maker. In die hoedanigheid stelt CMC de toepasselijke prijs vast. Prijzen die op gezette tijden kunnen worden afgegeven / waartegen wordt verhandeld door andere market makers of derden zijn niet van toepassing op transacties tussen CMC en de Klant Indien de Klant voor een Contract een order plaatst buiten de Normale Handelsomvang, kunnen hiervoor bijzondere voorwaarden en vereisten gelden overeenkomstig een op het moment van de order door CMC aan de Klant gedane mededeling. De Klant is niet gehouden aan voortgang met enige order waarvoor CMC hem bijzondere voorwaarden en vereisten heeft gesteld. In het bijzonder kan CMC met betrekking tot het voorgestelde Contract een

3 herziene prijs afgeven welke de Klant geheel naar zijn eigen oordeel wel of niet kan accepteren Het is mogelijk dat fouten kunnen optreden in de prijzen van Contracten zoals afgegeven door CMC. In dergelijke gevallen, onverminderd enig recht op basis van wet of common law [ rechtersrecht ], is geen der partijen gebonden door enig Contract dat was opgesteld (al dan niet bevestigd door CMC) tegen een prijs waarvoor gold (of waarvan dit verondersteld mocht worden) dat enige partij bij het Contract ten tijde van het opstellen van het Contract wist of redelijkerwijs verondersteld mocht worden te weten dat deze prijs feitelijk onjuist was. De partij welke van mening is dat het Contract op basis van deze bepaling 3.13 nietig is, dient daarvan binnen vijf werkdagen zoals van toepassing voor het Contract mededeling te doen aan de andere partij. Indien de Klant op basis van deze bepaling mededeling doet aan CMC, beslist CMC op redelijke gronden of de afgegeven prijs feitelijk incorrect was Behalve in geval van fraude aanvaardt CMC geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voor de Klant die voortvloeit uit het feit dat de Klant zich baseerde op een prijs waarvan hij wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze feitelijk onjuist was CMC is niet gehouden aan enig Contract dat wordt uitgeoefend tegen een prijs d ie afwijkt van de CMC Spread ten tijde van de uitvoering als gevolg van het door de Klant beïnvloeden, wijzigen of gebruiken van het CMC handelsplatform op zodanige wijze dat hierdoor niet de veranderingen in de CMC Spread worden getoond welke zijn opgetre den sinds het moment waarop de Klant voor de eerste maal de order plaatste of op enige andere wijze die tot gevolg heeft dat de transactie plaatsvindt tegen een abnormale prijs in relatie tot markt- of handelsvoorwaarden. CMC zal de Klant binnen een redelijke termijn welke moet zijn gelegen binnen tien werkdagen nadat de order is geplaatst meedelen of het Contract op grond hiervan door CMC als nietig wordt beschouwd. Vereisten op grond van wetgeving en voorschriften 3.16 In weerwil van eventuele andere bepalingen in deze Overeenkomst is CMC bij het verlenen van Diensten gerechtigd tot het verrichten van alle acties die zij geheel naar eigen inzicht noodzakelijk acht om te voldoen aan de Marktregels, het Reglement en alle overige toepasselijke wetgeving De Klant stemt volledig in met het nakomen van alle Marktregels, het Reglement en alle toepasselijke wetgeving. Als CMC op redelijke gronden van mening is dat de Klant hier niet aan voldoet, kan CMC deze Overeenkomst beëindigen. 4. Verplichting van de Klant om de margin te bewaken en deze te voldoen Betalingsverplichting van de klant 4.1 De Klant betaalt CMC: (a) alle geldbedragen in de vorm van deposito s of margins die CMC op basis van deze Overeenkomst mag opeisen, inclusief maar daartoe niet beperkt margintarieven zoals gespecificeerd in de Bijlage Tarieven en steeds met inachtneming van het Minimum marginbedrag zoals vermeld in de huidige Bijlage Tarieven. (b) alle bedragen die op gezette tijden krachtens een Contract verschuldigd zijn aan CMC (inclusief op gezette tijden alle kosten zoals vermeld in de Bijlage Tarieven en alle bedragen die kunnen worden verlangd in of voor verrekening van enige debetpost op enige Rekening; en (c) alle bedragen die CMC op gezette tijden kan verlangen als zekerstelling voor de verplichtingen van de Klant jegens CMC. 4.2 De Klant zegt CMC toe dat op zijn Rekening op elk moment een zodanige margin aanwezig is als vereist op basis van bepaling 4.1 van deze Overeenkomst; deze toezegging wordt geacht herhaald te zijn bij iedere door de Klant met CMC gesloten transactie. Als de Klant meer dan een rekening heeft, geldt deze toezegging voor iedere Rekening afzonderlijk, tenzij de Klant op andere wijze met CMC tot overeenstemming is gekomen krachtens bepaling 9.2 van deze Overeenkomst. 4.3 Ter vermijding van enig misverstand geldt dat alle bepalingen voor berekening van margin in deze Overeenkomst met betrekking tot Spots, Termijncontracten en opties als cumulatief dienen te worden gezien. De verplichting van de Klant met betrekking tot

4 margins geldt voor het totaal van alle berekende bedragen. 4.4 Behalve in geval van fraude aanvaardt CMC geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voor de Klant als gevolg van transacties van de Klant inzake gelden die door of namens CMC abusievelijk op de rekening van de Klant worden gedebiteerd of gecrediteerd. 4.5 Ter vermijding van enig misverstand is CMC op elk moment gerechtigd om zonder aankondiging of regres alle gelden die door of namens haar abusievelijk op de Rekening van de Klant zijn gedebiteerd of gecrediteerd aan deze Rekening te onttrekken. 4.6 De Klant dient ervoor te zorgen dat alle gelden die naar CMC worden overgemaakt in alle opzichten nauwkeurig zijn aangeduid inclusief, waar van toepassing, vermeld ing van het feit dat deze bestemd zijn voor voldoening van de margin en voor welke Rekening deze zijn bestemd. CMC verstrekt de Klant op gezette tijden informatie over de praktische regels met betrekking tot het overmaken van gelden aan CMC waaronder eventueel betalingen in verschillende valuta s zoals door CMC aan de Klant bekendgemaakt. 4.7 Mits CMC in elk gegeven geval daarmee schriftelijk heeft ingestemd, kan de Klant, in plaats van liquiditeiten, effecten of andere activa bij CMC plaatsen of CMC een garantie of waarborg van een persoon en in een voor CMC aanvaardbare vorm verschaffen om te voldoen aan de verplichtingen krachtens bepaling 4.1. van deze Overeenkomst ( Collateral ). In een dergelijk geval zal CMC de Klant informeren over de eventuele bijkomende voorwaarden. Bewaken van de margin door de Klant 4.8 CMC verschaft de Klant online alle informatie over zijn Rekening welke hij nodig heeft voor het berekenen van alle margins die CMC op basis van deze Overeenkomst verlangt. CMC geeft de totale margin aan die de Klant verschuldigd is in de Basisvaluta; hiervoor wordt de CMC Wisselkoers gehanteerd. Klanten die transacties verrichten over de telefoon krijgen op hun verzoek alle relevante informatie. 4.9 De Klant dient te allen tijde de margin te bewaken die op gezette tijden bij CMC is geplaatst in relatie tot de bedragen van alle margins die krachtens bepaling 4.12 van deze Overeenkomst verschuldigd zijn alsmede alle aanvullende margins die noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met: (a) de open posities van de Klant; (b) de volatiliteit van enig Onderliggend / Gerelateerd Effect, Gerelateerde Index of Gerelateerd Index Futures Contract; (c) de volatiliteit van de toepasselijke markt; (d) de volatiliteit van de markten in het algemeen; (e) enig toepasselijk wisselkoersrisico; (f) de tijd die de Klant nodig heeft om voldoende cleared funds over te maken aan CMC; en (g) alle overige zaken die de Klant, geheel naar eigen inzicht, noodzakelijk acht; tegen de achtergrond van de informatie die CMC verschaft krachtens bepaling 4.8 (met inachtneming van bepaling 4.10) van deze Overeenkomst doet de Klant in alle omstandigheden afstand van alle aanspraken die hij mogelijkerwijs kan maken ter verkrijging van een marginvordering, oproep of kennisgeving van de zijde van CMC In de gevallen waarin CMC niet in staat is de Klant online toegang te geven tot informatie over zijn Rekening als gevolg van omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van CMC zal CMC alles in het werk stellen om een marginvordering te doen. De Klant aanvaardt dat CMC, in buitengewone omstandigheden, in geval van schommelingen in de open positie van de Klant of in geval van bijzonder snel opgetreden schommelingen in het nadeel van de Klant, een dergelijk marginvordering niet kan doen alvorens haar recht uit te oefenen om de posities van Klant op basis van deze Overeenkomst te sluiten Ter vermijding van enig misverstand wordt erop gewezen dat de verplichtingen van de Klant op basis van deze Overeenkomst, inclusief maar daartoe niet beperkt het bewaken van zijn posities en het op alle tijden aanhouden van de overeenkomstig bepalingen 4.2 en 4.0 vereiste margin, gelden op alle tijden waarop CMC op enige dag transacties sluit. Zo kunnen, behalve in geval van Contracten waarop regels inzake Beperkte handelsuren van toepassing zijn, koersbewegingen te allen tijde leiden tot verhoging van de marginverplichting ondanks dat, in het geval van een Spot op een Effect, Mandje of Index,

5 de toepasselijke Primaire markt gesloten kan zijn De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat elke reductie in de toepassing van de regels inzake Beperkte handelsuren krachtens bepaling 3.9 hierboven ertoe leidt dat open posities hun marktwaardering krijgen na sluiting van de handel op de Primaire markt en dat de marginverplichting van de Klant dienovereenkomstig varieert. Als de Klant dit extra risico niet wenst te aanvaarden, kan hij op elk moment, na kennisgeving op basis van bepaling 3.9, elk Contract waarop dit van toepassing is beëindigen In geen enkel geval zal enige vordering, oproep of kennisgeving van de zijde van CMC jegens de Klant de door de Klant op grond van bepaling 4 van deze Overeenkomst verstrekte afstandsverklaring met betrekking tot de noodzaak voor zodanige vordering, oproep of kennisgeving tenietdoen Ter vermijding van enig misverstand zij erop gewezen dat CMC niet gehouden is de Klant toe te staan om meer gelden over te maken om aan de marginverplichting te voldoen dan zoals vereist is op grond van bepaling 4.1 van deze Overeenkomst voorafgaand aan het uitoefenen van haar recht om de posities van de Klant op basis van deze Overeenkomst te sluiten, uitgezonderd wanneer CMC geheel ter eigen beoordeling de Klant tijd geeft om gelden over te maken om aan zijn marginverplichting te voldoen, in welk geval deze toestemming slechts geldig is wanneer deze schriftelijk is bevestigd en voor niet meer dan het aangegeven bedrag. 5. Rechten van CMC inzake beperken of sluiten van posities van de Klant 5.1 CMC heeft het recht, ongeacht of sprake is van voorafgaande vordering, oproep of kennisgeving, in aanvulling op alle rechten op basis van deze Overeenkomst, om: (a) de open posities van de Klant geheel of gedeeltelijk te sluiten in zoverre zij dit op redelijke gronden noodzakelijk acht; (i) indien CMC van mening is dat de Klant in het bezit is van inside-information volgens de bepalingen van de Criminal Justice Act 1993; (ii) indien CMC van mening is dat de Klant de regels van de Financial Services Authority aangaande marktmisbruik overtreedt; (iii) indien CMC of de Klant daartoe door enig officieel agentschap of toezichthoudend orgaan wordt verplicht; (iv) indien een van de omstandigheden zoals aangeduid in de leden (c) tot en met (g) van de definitie van een Bijzondere gebeurtenis van toepassing is op de Klant; (v) indien de Klant nalaat enige margin, deposito of andere som die hij ten aanzien van enig Contract op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is te voldoen; (vi) indien margingelden of Collateral gehouden door CMC met betrekking tot enig open Contract dat is aangegaan op basis van margin beneden de marginverplichtingen van CMC komen; of (vii) als gevolg van het uitoefenen door CMC van het recht om deze Overeenkomst in overeenstemming met bepaling 34 van deze Overeenkomst te wijzigen. (b) de omvang van de open posities van de Klant (netto of bruto) te beperken, indien: (i) sprake is van een van de omstandigheden volgens (a) (i) tot en met (vi); (ii) CMC op redelijke gronden van mening is dat sprake is van abnormale handelscondities; of (iii) CMC dit na redelijke afweging noodzakelijk acht ter bescherming van haar rechten op basis van deze Overeenkomst; (c) orders tot opening van nieuwe posities te weigeren indien (i) sprake is van een van de omstandigheden volgens (b) (i) tot en met (iii); (ii) zij niet in staat is prijzen af te geven krachtens het betreffende Contract als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de relevante marktinformatie op grond van omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van CMC; of (iii) indien zij hiertoe, geheel naar eigen inzicht en uitsluitend in dit geval, besluit en de Klant schriftelijk op de hoogte stelt van dit besluit. 5.2 Indien CMC haar recht uitoefent om enig open Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, kan zij overgaan tot elke incassoprocedure voor elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd is. 5.3 Voor het geval dat CMC haar recht uitoefent om enig open Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, in de omstandigheden zoals aangeduid in bepaling 5.1 (a) hierboven, aanvaardt de Klant dat CMC geheel naar eigen inzicht besluit voor welke positie van de Klant en in welke mate dit van toepassing zal zijn. 5.4 CMC kan de positie van de Klant geheel of gedeeltelijk sluiten in overeenstemming met

6 haar rechten op basis van deze Overeenkomst, ook als de Rekening een tekort vertoont. Dit ontslaat de Klant echter niet van zijn verplichting om te voldoen aan zijn marginverplichtingen; in geval de Klant doorgaat met transacties welke de marginverplichtingen overschrijden, blijft de Klant aansprakelijk voor de volledige debetpositie op de Rekening. 6. Instructies Geautoriseerde personen 6.1 De Klant kan CMC mondeling, elektronisch of schriftelijk orders geven. Personen die door de klant gemachtigd zijn om CMC namens hem orders te geven moeten door de Klant aan CMC bekend zijn gemaakt, wijzigingen dienen schriftelijk aan CMC worden doorgegeven. CMC is niet gebonden aan wijzigingen in dit opzicht alvorens zij schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte is gebracht. 6.2 CMC is gemachtigd om te handelen op basis van mondeling, elektronisch of schriftelijk verstrekte orders en instructies van iedere Gemachtigde persoon of iedere andere persoon die naar het inzicht van CMC overkomt als Gemachtigde persoon, ongeacht de vraag of deze persoon beschikt over een feitelijke machtiging. Dit geldt in het bijzonder wanneer orders of instructies worden verstrekt met gebruikmaking van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie en/of paswoord. 6.3 De Klant dient alle beveiligingsgegevens met betrekking tot de Rekening onder zich te houden, inclusief maar daartoe niet beperkt iedere gebruikersnaam, rekeningnummer, gebruikersidentificatie en paswoord. CMC is niet verplicht om de machtiging te verifiëren van degene die gebruik maakt van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie of paswoord. Als de Klant weet of vermoedt dat een van deze gegevens niet langer geheim is, moet hij zo snel als praktisch gezien mogelijk is contact opnemen met CMC om het betreffende gegeven te wijzigen. Vereiste instructies 6.4 De Klant dient CMC onmiddellijk de instructies te geven die CMC van hem mag verlangen voor de uitvoering van een Contract of voorgesteld Contract. Als de Klant d eze instructies niet onmiddellijk ter hand stelt, kan CMC geheel naar eigen inzicht op kosten van de Klant zodanige redelijke stappen ondernemen als zij op redelijke gronden noodzakelijk of wenselijk acht voor haar eigen bescherming of voor de bescherming van de Klant. 6.5 De Klant is verplicht om zelf informatie in te winnen over belangrijke data en gebeurtenissen in verband met zijn Contracten en waarvoor CMC instructies nodig kan hebben. Hiertoe behoren, zij het daartoe niet beperkt, de automatische sluitingsdag van iedere Spot en de expiratiedag van iedere optie. 6.6 CMC kan (maar is daartoe niet in alle omstandigheden verplicht) bevestiging vragen (in de vorm die CMC daarvoor redelijkerwijs mag verlangen) voor iedere order of instructie: (a) indien een instructie betrekking heeft op het beëindigen van een Rekening of het overmaken van gelden die aan de Klant verschuldigd zijn; of (b) indien CMC op redelijke gronden van mening is, dat het verstrekken van een dergelijke bevestiging noodzakelijk of wenselijk is. 6.7 Ter vermijding van ieder misverstand zij opgemerkt dat de door CMC uitgevoerde transacties in realtime geschieden en dat CMC niet verplicht is of verplicht kan worden instructies weigeren uit te voeren ongeacht de vraag of deze abusievelijk werden verzonden of dat als gevolg daarvan een tekort ontstaat op de Rekening van de Klant. 6.8 Instructies kunnen naargelang de omstandigheden door CMC mondeling, elektronisch of schriftelijk worden bevestigd. Risico van de Klant 6.9 Krachtens bepaling 3.13 wordt elke order of instructie die door de Klant via het Internet wordt verzonden geacht ontvangen te zijn; deze zullen alleen dan worden beschouwd als geldende instructie en/of bindend Contract tussen CMC en de Klant indien deze order of instructie is geregistreerd als zijnde uitgevoerd door CMC op de wijze zoals CMC dit aan de Klant heeft bevestigd. Het uitsluitend verzenden van een order of instructie door de Klant leidt als zodanig niet tot een bindende Overeenkomst tussen CMC en de Klant. De klant dient uit eigen beweging inlichtingen in te winnen bij CMC indien hij een bevestiging

7 verwacht met betrekking tot een transactie welke bevestiging niet door de Klant is ontvangen CMC is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of verplichting (inclusief gevolgschade) waarmee de Klant wordt geconfronteerd ten gevolge van (doch daartoe niet beperkt) het feit dat CMC onbetrouwbare of vertraagde orders, instructies of andere informatie van de zijde van de Klant ontvangt (bijvoorbeeld via het Internet) en/of het feit dat CMC zulke orders, instructies of informatie niet ontvangt. De Klant is verantwoordelijk voor alle orders en voor de juistheid van alle informatie die via het Internet wordt verzonden met gebruikmaking van de gebruikersnaam van de Klant, diens rekeningnummer, gebruikersidentificatie of paswoord De Klant vrijwaart CMC en zal CMC blijven vrijwaren voor alle verliezen die CMC kan oplopen als gevolg van: (a) alle fouten in alle orders en instructies die door een gemachtigde persoon worden verstrekt; en (b) het handelen op basis van alle orders en instructies die worden verstrekt door een Gemachtigde persoon of iemand die overkomt als Gemachtigde persoon Indien CMC, na het verkrijgen van instructies terzake van de Rekening van de Klant (met uitsluiting van orders om een Contract aan te gaan of te beëindigen) van mening is dat het op redelijke gronden niet mogelijk is om deze instructies binnen een redelijke termijn op te volgen, kan CMC het opvolgen van deze instructies uitstellen tot het moment waarop dit naar het redelijke oordeel van CMC uitvoerbaar is ofwel de Klant ervan in kennis stellen dat CMC weigert deze instructies na te komen. CMC is niet aansprakelijk voor enig verlies dat het gevolg is van zulk uitstel of zulke weigering. 7. Liquiditeiten van de Klant 7.1 De liquiditeiten van de Klant zijn, tenzij CMC dienaangaande schriftelijk instemt met een andere regeling, niet beschermd op grond van het Reglement met betrekking tot liquiditeiten van klanten; deze liquiditeiten zijn dientengevolge niet afgescheiden van de liquiditeiten van CMC. Bedoelde liquiditeiten kunnen door CMC worden aangewend voor het uitvoeren van haar zakelijke activiteiten; de Klant zal te boek staan als gewone crediteur van CMC. 7.2 Krachtens bepaling 7.3 en behoudens een andere regeling waarover schriftelijk overeenstemming dient te bestaan is CMC niet aansprakelijk voor: (a) betaling van rente aan de Klant voor enige kredietpost op enige Rekening of voor enige andere som die door CMC wordt aangehouden; noch voor (b) betaling aan de Klant van enige rente die CMC op deze geldsommen of anderszins in relatie tot enig Contract heeft ontvangen. 7.3 Indien het saldo van een Rekening boven het Rentekwalifikatieniveau (zoals omschreven in de Bijlage tarieven) komt, zal CMC rente betalen over dit Saldo, na aftrek van alle respectievelijke margins, tegen een tarief dat CMC op gezette tijden vaststelt. Dit tarief zal niet meer dan 4% beneden het Basistarief liggen of, indien de Rekening is opgesteld in een valuta anders dan Pond sterling, 4% beneden het gelijkwaardige basistarief van het land in welks valuta de Rekening is opgesteld. Het geldende rentetarief kan worden opgevraagd bij CMC. 7.4 Indien sprake is van een negatief saldo op de rekening, in weerwil van enige Collateral die aan CMC ter hand kan zijn gesteld, dient de Klant aan CMC een rentebedrag te betalen over het volledige bedrag van dit tekort tegen een tarief dat CMC op gezette tijden vaststelt. Dit tarief zal niet hoger zijn dan 4% van het Basistarief of, indien de Rekening is opgesteld in een andere valuta dan Pond sterling, 4% boven het gelijkwaardige basistarief in het land in welks valuta de Rekening is opgesteld. Het geldende rentetarief kan worden opgevraagd bij CMC. 8. Kosten en belastingen 8.1 Waar de Bijlage tarieven uitdrukkelijk verwijst naar een commissie die met betrekking tot een Contract is verschuldigd, dient de Klant deze op de eerste werkdag nadat partijen een Contract zijn aangegaan, aan CMC te voldoen ter hoogte van het bedrag dat vermeld staat in de Contract Note met betrekking tot zodanig Contract. 8.2 De Klant dient alle toepasselijke omzetbelasting, overige belastingen en alle andere kosten die CMC in verband met enig Contract moet betalen te voldoen. Alle toekomstige verplichtingen tot betaling van

8 zegelrecht of andere vormen van belastingheffing die op gezette tijden kunnen worden geheven in verband met Contracten inzake koersverschillen komen voor rekening van de Klant. 8.3 CMC mag alle belastingen die volgens de wet moeten worden afgetrokken van c.q. ingehouden op betalingen binnen het raam van deze Overeenkomst dan wel stortingen op rekening van de klant aftrekken van c.q. inhouden op bedoelde betalingen dan wel stortingen. 9. Rekening van de Klant 9.1 Behalve indien in deze Overeenkomst anders uitdrukkelijk overeengekomen zal CMC, in geval de Klant meer dan een Rekening bij CMC heeft geopend, dergelijke Rekeningen geheel separaat behandelen. Daarom ontslaat geen enkel krediet op enige Rekening, inclusief liquiditeiten die als margin worden aangehouden, behalve in de gevallen waarin CMC haar rechten uitoefent krachtens bepaling 32 van deze Overeenkomst, de Klant van zijn aansprakelijkheid voor enige andere Rekening. 9.2 Indien de Klant daarom schriftelijk verzoekt, kan CMC geheel naar eigen inzicht erin toestemmen de Rekeningen van de Klant als één Rekening te behandelen. In dit geval zullen alle verwijzingen in deze Overeenkomst naar de Rekening betrekking hebben op de aldus geaggregeerde Rekeningen van de Klant. Een dergelijk verzoek zal, indien CMC daarin bewilligt, ingaan op de dag die CMC aan de Klant zal bekendmaken, welke dag niet eerder zal zijn dan 5 werkdagen vanaf de dag van feitelijke ontvangst van het verzoek door CMC. 9.3 De rekening van de Klant kan een aantal valutarekeningen omvatten, welke als volgt functioneren: (a) CMC kan betalingen op de Rekening accepteren in verschillende valuta s overeenkomstig bepaling 4,6 van deze Overeenkomst; alle betalingen die aan of door CMC verschuldigd zijn en alle netto saldi op de rekening zullen door CMC worden verantwoord in de respectievelijke valutarekening; (b) de Klant kan op gezette tijden beslissen welke valuta hij wenst te beschouwen als de Basisvaluta welke van toepassing dient te zijn voor de Rekening; hij dient dit minstens vijf werkdagen vóór ingang aan CMC te berichten; (c) de Klant aanvaardt dat, als hij een of meer Contracten aangaat welke zijn opgesteld in een valuta anders dan de Basisvaluta, een valutarekening aan de Rekening zal worden toegevoegd welke van kracht zal blijven totdat alle Contracten in de betreffende andere valuta zijn beëindigd, WAARBIJ GELDT dat de Klant op gezette tijden aan CMC kan verzoeken alle betreffende valutadeposito s te converteren naar de Basisvaluta, in welk geval de CMC Wisselkoers van toepassing zal zijn; (d) CMC zal daarnaast met toepassing van de CMC Wisselkoers een in de Basisvaluta opgesteld overzicht geven van alle sommen die verschuldigd zijn aan of door CMC, ongeacht of deze bestemd zijn voor het instandhouden van voldoende margin, alsmede het netto saldo op de Rekening. (e) CMC zal over het algemeen transacties in de relevante valuta verrekenen indien de Rekening is voorzien van een dergelijke valutarekening; indien deze valutarekening echter onvoldoende saldo bevat, kan CMC de transacties verrekenen in elke valuta waarvoor de Rekening een valutarekening kent, met toepassing van de CMC Wisselkoers; en (f) de Klant kan CMC op iedere moment opdracht geven om ieder valutadeposito te converteren naar de Basisvaluta; hiervoor wordt de CMC Wisselkoers gehanteerd. 10. Betalingen 10.1 Indien de Klant op grond van deze Overeenkomst een betaling moet doen welke is onderworpen aan enige inhouding of aftrek als gevolg van bepaling 8.3 van deze Overeenkomst, zal de Klant aan CMC een zodanig extra bedrag betalen als nodig is om ervoor te zorgen dat het door CMC feitelijk ontvangen bedrag gelijk is aan het volle bedrag dat CMC zou hebben ontvangen zonder dat sprake was van inhouding of aftrek Indien op enig moment met betrekking tot deze zelfde rekening de ene partij aan de andere partij in dezelfde valuta op grond van deze Overeenkomst dezelfde bedragen verschuldigd is, zullen de verplichtingen van beide partijen tot betaling van een dergelijk bedrag worden geacht te zijn voldaan Indien het geaggregeerde bedrag dat de ene partij verschuldigd is uitstijgt boven het geaggregeerde bedrag dat de andere partij verschuldigd is in dezelfde valuta, dient de partij welker geaggregeerde schuld die van de andere partij overschrijdt het surplusbedrag te

9 betalen aan de andere partij waarna in dit opzicht aan de wederzijdse verplichtingen is voldaan Tenzij in deze Overeenkomst anderszins overeengekomen, zullen alle bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan CMC (of aan agenten die werkzaam zijn voor CMC) verschuldigd zijn naar goeddunken van CMC: (a)in mindering worden gebracht op enig fonds dat door CMC voor de Klant wordt aangehouden; of (b) door de klant worden betaald overeenkomstig de bepalingen van de relevante rekening inzake koersverschillen, Contract Note of afschrift Indien de Rekening een positief saldo vertoont, kan de Klant CMC verzoeken hem een cheque te zenden of de betaling anderszins te regelen ter hoogte van het bedrag dat de Klant aangeeft. CMC kan echter naar eigen inzicht ervoor kiezen om een aan de Klant verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren, indien: (a) open posities op de Rekening aanzienlijke verliezen tonen; en/of (b) CMC op redelijke gronden van mening is dat fondsen benodigd zijn om te voldoen aan enig lopende of toekomstige marginverplichting op open posities vanwege onderliggende marktcondities; en/of (c) de Klant overeenkomstig bepaling 32,4 van deze Overeenkomst enige bijkomende aansprakelijkheid jegens CMC of enige van de met haar Geassocieerde ondernemingen heeft met betrekking tot enige andere openstaande Rekening van de Klant; en/of (d) CMC op redelijke gronden vaststelt dat er een niet opgelost conflict bestaat tussen haar en de Klant in verband met deze Overeenkomst of enig daaraan gerelateerd Contract; en/of (e) CMC dit noodzakelijk of wenselijk acht om te kunnen voldoen aan (wettelijke) voorschriften; behoudens in de gevallen waarin (e) van toepassing is zal CMC de Klant zo snel als praktisch gezien mogelijk is hierover mededeling doen. 11. Aanspraken en belangen 11.1 Partijen komen overeen dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot betalingen, die de ene partij met betrekking tot een Contract op basis van deze Overeenkomst overmaakt aan de andere partij, ertoe leiden dat de ontvanger wordt gevrijwaard voor alle retentierechten, kosten, lasten of enig ander belang van de cedent of enige derde partij Niets in deze Overeenkomst is erop gericht dat ten gunste van enige der partijen een hypothecaire verplichting, last, zekerheidsrecht, pand of ander zekerheidsrecht in liquiditeiten of ander bezit, door de ene partij aan de andere partij op grond van enig Contract overgedragen, zal creëren of creëert. 12. Rapportages aan de Klant Contract Notes 12.1 Voor elk Contract gesloten tussen CMC en de Klant zendt CMC de Klant of aan de Klant aan order een Contract Note alsmede, na sluiting van een open Spot, Termijncontract of Optie, een rekening met betrekking tot de koersverschillen. Deze documenten worden, behoudens de uitzonderingen zoals beschreven in de alinea s (a) en (b) hieronder, verzonden voorafgaande aan het Slot van de Handel op de volgende Werkdag volgend op de dag waarop het Contract is gesloten. De documenten zullen niet op dit tijdstip worden verzonden, indien: (a) een order wordt uitgevoerd door middel van een aantal Contracten binnen een enkele periode van 24 uur, in welk geval een Contract Note en, indien noodzakelijk, een rekening inzake koersverschillen, zal worden gezonden; of (b) een Contract wordt aangegaan na het Slot van de Handel op enige Werkdag, in welk geval het Contract zal worden behandeld als zijnde geëffectueerd op de eerstvolgende Werkdag De op de Contract Notes afgegeven prijzen die aan de Klant zijn verzonden gelden na aftrek van kosten, deze worden niet afzonderlijk gespecificeerd. De Klant stemt ermee in dat hij de Contract Notes in deze vorm ontvangt. Maandelijkse overzichten 12.3 Voor elke Rekening wordt een maandelijks overzicht opgesteld, inclusief alle posities die de Klant heeft, welk overzicht door CMC binnen twee weken na afloop van iedere kalendermaand aan de Klant wordt verzonden Ter wille van deze maandelijkse overzichten rapporteert CMC alle valutadeposito s op de Rekening in elke relevante valuta en in de Basisvaluta,

10 gebaseerd op de eindemaands CMC Wisselkoers. Algemeen 12.5 Alle mededelingen of andere informatie van CMC aan de Klant op grond van deze Overeenkomst, inclusief Contract Notes, rekeningen met betrekking tot koersverschillen, en maandelijkse Overzichten, kunnen door CMC op elektronische wijze aan de Klant worden verzonden De Klant dient de inhoud van elk document dat hij van CMC heeft ontvangen te verifiëren. Bedoelde documenten gelden, indien geen sprake is van duidelijke fouten, tenzij de Klant CMC schriftelijk informeert over het tegendeel, na drie Werkdagen na ontvangst van het document als definitief. DEEL II SPOTCONTRACTEN MET BETREKKING TOT KOERSSCHOMMELINGEN Noot: Deze paragraaf behandelt de bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op alle Spotcontracten inzake koersverschillen. 13. Interpretatie van gehanteerde begrippen Spot betekent elk Contract, anders dan een Termijncontract, inzake koersverschillen dat is aangegaan tussen CMC en de Klant met het doel een winst te behalen of een verlies te vermijden in verband met fluctuaties in de onderliggende effecten of een index ( Onderliggende effecten ). 14. Doel van een Spot 14.1 Het doel van een Spot is het behalen van een winst of het vermijden van een verlies in verband met fluctuaties in de prijs van een onderliggend effect of een index ( Onderliggende effecten ). In de sfeer van Diensten kan Onderliggende effecten betekenen: (a) een enkel Effect of een Grijze-markteffect; (b) een mandje Effecten; (c) een Index; (d) een wisselkoers tussen twee valuta s; (e) een Schatkistproduct; (f) een basis - of edel metaal; (g) een grondstof; (h) die andere beleggingen waartoe CMC op gezette tijden kan besluiten en waarover schriftelijk wordt bericht CMC en de klant komen overeen dat voor elke Spot uitdrukkelijk geldt dat: (a) geen der partijen (i) enig belang of recht krijgt; of (ii) verplicht is tot koop, verkoop, houden, leveren of ontvangen van resp. Effecten, Gerelateerde Effecten, Grijze Markteffecten, Gerelateerde Index Futures Contracten, valuta s, Schatkistproducten, basis- of edele metalen of grondstoffen of welke ander onderliggende waarde op grond van welke Spot dan ook; en (b) de rechten en verplichtingen van elk der partijen met betrekking tot de Spot in de eerste plaats gericht zijn op het doen en ontvangen van betalingen zoals voorzien in dit Deel II van deze Overeenkomst en in elke Contract Note. 15. Prijsbepaling do or CMC 15.1 CMC geeft een Contractprijs af voor de onderliggende waarde op basis waarvan de Klant kan handelen en welke door CMC, krachtens bepaling 15.2 en overeenkomstig lid 2 van het betreffende gedeelte van het Overzicht wordt vastgesteld Wanneer de Klant een order plaatst, kan CMC een gerectificeerde Contractprijs voor de onderliggende waarde geven welke afwijkt van die welke is afgegeven op basis van de CMCsoftware. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de Klant een order plaatst buiten de Normale Handelsomvang of om rekening te houden met veranderingen in de marktcondities sinds de oorspronkelijke prijsafgave. Een dergelijke gerectificeerde Contractprijs voor de onderliggende waarde wordt door CMC vastgesteld op basis van een juiste, eerlijke en redelijke afweging ten opzichte van de toepasselijke prijzen en kosten van een transactie van die omvang op de betrokken markt. Het staat de Klant vrij om geheel naar eigen inzicht de gerectificeerde prijs te aanvaarden of af te wijzen. 16. Marginberekening 16.1 Bij het afsluiten van elke transactie zorgt de Klant voor voldoende margin op zijn Rekening welke minstens bedraagt: Marginpercentage x Openingswaarde 16.2 Vanaf het moment van afsluiten van de transactie en gedurende de gehele looptijd van

11 de Spot dient de Klant te zorgen voor voldoende margin op de Rekening welke minstens bedraagt: Marginpercentage x actuele Contractprijs van de Onderliggende waarde x Omvang van het Contract met betrekking tot alle open Spotposities op de Rekening waarbij de actuele Contractprijs voor de onderliggende waarde gelijk is aan de gemiddelde prijs tussen de gevraagde en geboden Contractprijs voor de onderliggende waarde welke op dat moment wordt afgegeven door CMC en welke berekend wordt volgens bepaling 15 van deze Overeenkomst. Het marginbedrag dat op enig moment op de Rekening dient te staan wordt vastgesteld op een wijze vergelijkbaar met de vaststelling van bedragen, verschuldigd op grond van bepaling 17.4 van deze Overeenkomst, die gedurende de dag voortdurend worden berekend en in mindering gebracht op de Rekening, gebaseerd op de actuele bied- of laatprijs voor de onderliggende waarde voorzover op gezette tijden van toepassing. 17. Accounting na het Slot van de Handel 17.1 Te beginnen op het moment van het Slot van de Handel op de transactiedag en vervolgens bij het Slot van de Handel op elke volgende Werkdag gedurende de looptijd van de Spot (inclusief de Sluitdag) voldoet CMC aan de verplichtingen zoals vermeld in deze bepaling CMC stelt de Contractprijs voor de onderliggende waarde vast in overeenstemming met lid 3 van het betreffende gedeelte van het Overzicht CMC berekent de Contractwaarde, welke gelijk is aan: Contractprijs van de onderliggende waarde x Omvang van het Contract 17.4 Indien op de transactiedag: (a) de actuele Contractwaarde de Openingswaarde overschrijdt, zal de Shortpartij dit verschil aan de Long-partij betalen; (b) de Openingwaarde de actuele Contractwaarde overschrijdt, zal de Longpartij dit verschil aan de Short -partij betalen. Indien op enige Werkdag gedurende de looptijd van de Spot (inclusief de Sluitdag): (i) de actuele Contractwaarde hoger is dan de Contractwaarde op de voorafgaande Werkdag, zal de Short-partij dit verschil aan de Longpartij betalen; (ii) de Contractwaarde op de voorgaande Werkdag hoger is dan de actuele Contractwaarde, zal de Long-partij dit verschil aan de Short -partij betalen Voorzover de Klant een Long-positie heeft en in het Overzicht Tarieven uitdrukkelijk me lding wordt gemaakt van rente welke verschuldigd is door de Klant, zal CMC op de Rekening een bedrag in mindering brengen ter hoogte van de overnight-rente op de volgende Werkdag, gelijk aan het Relevante Rentetarief plus het relevante Rentepercentage op de Contractwaarde. Dit debetbedrag groeit aan voor elke dag of gedeelte van een dag (waarbij de jaarrente wordt gedeeld door 365 of 360 naargelang de relevante praktijk op de markt) tot en met de Verrekeningsdag Voorzover de Klant een Long-positie heeft en in het Overzicht Tarieven uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van rente welke de Klant kan opeisen, zal CMC de Rekening crediteren voor een bedrag ter hoogte van de overnight-rente op de volgende Werkdag, gelijk aan het Relevante Rentetarief minus het Relevante Rentepercentage op de Contractwaarde. Dit creditbedrag groeit aan voor elke dag of gedeelte van een dag (waarbij de jaarrente wordt gedeeld door 365 of 360 naargelang de relevante praktijk op de markt) tot en met de Verrekeningsdag Alle betalingen verschuldigd op grond van deze bepaling 17 dienen door CMC krachtens bepaling te worden gedaan door mutatie van de Rekening onmiddellijk na het Slot van de Handel op de betreffende Werkdag. 18. Sluiten van een Spot Moment van sluiten van een spot 18.1 Een Spot wordt gesloten indien: (a) de Klant een instructie geeft om de Spot te sluiten door een Spot aan te gaan welke voor de Klant een Long-positie oplevert en een Short-positie voor een bepaalde Onderliggende waarde, ongeacht de datum waarop de ene of de andere Spot automatisch afloopt op grond van bepaling 18.3; of (b) CMC een van haar rechten op grond van deze Overeenkomst uitoefent om een Spot op

12 elk gewenst moment te sluiten voordat de Spot op grond van bepaling 18.3 automatisch afloopt Details met betrekking tot de laatste dag en sluitingstijdstip voor een Spot zijn op verzoek verkrijgbaar. De Klant dient steeds de laatste dag en sluitingstijdstip voor het sluiten van een bepaalde Spot te kennen Een Spot loopt automatisch af in geval zich een der omstandigheden zoals beschreven in lid 4 van het betreffende gedeelte van het Overzicht voordoet Indien CMC een van haar rechten op grond van deze Overeenkomst uitoefent om een Spot te sluiten, gaat zij een Spot aan welke voor de Klant resulteert in een Long-positie en een Short-positie voor een bepaalde Onderliggende waarde, ongeacht de datum waarop de ene of de andere Spot op grond van bepaling 18.3 van deze Overeenkomst automatisch afloopt. Sluitwaarde van het Contract 18.5 Wanneer: (a) CMC een van haar rechten op grond van deze Overeenkomst uitoefent om een Spot te sluiten; of (b) een Spot automatisch afloopt op grond van bepaling 18.3 van deze Overeenkomst, zal CMC de Contractprijs van de onderliggende waarde vaststellen op het moment van sluiting overeenkomstig de actuele prijzen die op dat moment worden afgegeven MET DIEN VERSTANDE, behalve als de Spot wordt afgesloten met overschrijding van de Normale handelsomvang, dat de CMC Spread die wordt gebruikt voor het berekenen van de Contractprijs van de onderliggende waarde niet hoger is dan het hoogste van de twee volgende bedragen: 20% dan wel één pence (of een vergelijkbare valuta-eenheid) Een Spot loopt op het moment van sluiting af ter hoogte van de Contractwaarde zoals vastgesteld door CMC, waarbij deze gelijk is aan: Contractprijs van de onderliggende waarde x Omvang van het Contract terwijl de Klant hierover wordt geïnformeerd via de betreffende Contract Note. Het Slot van de Handel 18.7 Krachtens de bepalingen 18.8 en 18.9 van deze Overeenkomst loopt de Spot automatisch af bij het Slot van de Handel op iedere Werkdag en wordt deze vervangen door een gelijkwaardige Spot die onmiddellijk na het Slot van de Handel op de betreffende Werkdag van kracht wordt MET DIEN VERSTANDE dat dit geen inbreuk maakt op de automatische sluiting van een Spot op grond van bepaling 18.3 in de gevallen waarin de vijfjaarsperiode loopt vanaf de datum waarop de Spot voor de eerste maal werd overeengekomen en MET DIEN VERSTANDE dat, wanneer een zodanige Spot automatisch afloopt op grond van bepaling 18.3, deze niet wordt heropend overeenkomstig deze bepaling Als de klant een Effect of Index Short of Long is (ongeacht de datum waarop één van beide Spots automatisch afloopt op grond van clausule 18.3), zal CMC onmiddellijk na het Slot van de Handel op de Afloopdatum de relevante Long en Short -spots sluiten en op de Rekening van de Klant het (eventuele) saldo vermelden van de dan uitstaande Long of Short-positie in de Onderliggende Waarde, zoals van toepassing. Als sprake is van meer dan een Spot in relatie tot een bepaalde Onderliggende waarde, kan CMC elke door haar wenselijk geachte Spot sluiten Indien de Klant twee of meer Spots heeft: (a) met betrekking tot dezelfde Onderliggende waarde; en (b) waarbij de Klant voor al deze Spots ofwel de Long-partij ofwel de Short-partij is, zal CMC deze Spots vervangen, onmiddellijk ingaand na het Slot van de Handel op iedere Werkdag, door een enkele geaggregeerde Spot equivalent aan het totaal van de Contracthoeveelheden van elk dezer Spots. De datum waarop een dergelijke vervangende Spot op grond van bepaling 18.3 van deze Overeenkomst automatisch afloopt is gelijk aan de laatste van de expiratiedata van elk van de oorspronkelijke Spots Indien een Spot is gesloten tijdens een Werkdag, blijven de bepalingen 15 tot en met 17 van deze Overeenkomst van toepassing voor de Short en Long posities van de Klant in de betreffende Onderliggende waarde tot het Slot van de Handel op de betreffende Werkdag en blijven deze van

13 toepassing voor het saldo van de (eventuele) uitstaande Long- of Short-positie van de Klant in de betreffende Onderliggende waarde, onmiddellijk ingaand na het Slot van de Handel op de betreffende Werkdag Alle betalingen verschuldigd door ofwel CMC ofwel de Klant op grond van bepaling 17 of de onderhavige bepaling 18 van deze Overeenkomst met betrekking tot de Sluitdag of enige dag daaropvolgend zullen door CMC worden afgewikkeld door de Rekening op het moment van het Slot van de Handel op de betreffende Verrekeningsdag te muteren Behalve in zoverre uitdrukkelijk anderszins bepaald, is de onderhavige bepaling 18 van toepassing onverminderd lid 5,16 van Deel I van het Overzicht. 19. Bijkomende voorwaarden De bijkomende voorwaarden in lid 5 van het betreffende Deel van het Overzicht zijn van toepassing. DEEL III - TERMIJNCONTRACTEN Noot: Deze paragraaf behandelt de bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op alle Termijncontracten. 20. Interpretatie van gehanteerde begrippen Termijncontract betekent elk Contract inzake koersverschillen, aangegaan door CMC en de Klant met het doel een winst veilig te stellen of een verlies te vermijden in relatie tot de koersschommelingen van een onderliggend goed (de Onderliggende waarde ) met levering op een toekomstige datum (de Gespecificeerde datum ). 21. Termijncontracten van CMC 21.1 In de sfeer van de geboden Diensten kan de Onderliggende waarde van een Termijncontract zijn: (a) een enkel Effect of een Grijze-markteffect; (b) een mandje Effecten; (c) een Index; (d) een wisselkoers tussen twee valuta s; (e) een Schatkistproduct; (f) een basis - of edel metaal; (g) een grondstof; (h) die andere beleggingen waartoe CMC op gezette tijden kan besluiten en waarover schriftelijk wordt bericht CMC en de klant komen overeen dat voor elk Termijncontract uitdrukkelijk geldt dat: (a) geen der partijen (i) enig belang of recht krijgt; of (ii) verplicht is tot koop, verkoop, houden, leveren of ontvangen van resp. Effecten, Gerelateerde Effecten, Grijze -markteffecten, Gerelateerde Index Futures Contracten, valuta s, Schatkistproducten, basis - of edele metalen of grondstoffen of welke ander onderliggende belegging op grond van welk Termijncontract dan ook; en (b) de rechten en verplichtingen van elk der partijen met betrekking tot het Termijncontract in de eerste plaats gericht zijn op het doen en ontvangen van betalingen zoals voorzien in dit Deel II van deze Overeenkomst en in elke Contract Note. 22. Toepassing van bepalingen inzake Spots CMC zal, krachtens de bepalingen van de betreffende delen van het Overzicht, Termijncontracten op dezelfde wijze behandelen als Spots voor wat betreft: (a) prijsbepaling door CMC (b) marginverplichtingen; en (c) accounting na het Slot van de Handel; de bepalingen 15 tot en met 17 van deze Overeenkomst zijn op Termijncontracten op gelijke wijze van toepassing als op Spots MET DIEN VERSTANDE dat noch voor CMC noch voor de Klant op grond van bepalingen 17.5 of 17.6 met betrekking tot termijncontracten rente verschuldigd is. 23. Swaps Op enig moment voor het Slot van de Handel op de Gespecificeerde dag van een Termijncontract kan de klant een prijsopgave van CMC verlangen voor wijziging van de Gespecificeerde dag. Zodanige wijziging geschiedt als volgt: (a) de Klant sluit een swapcontract met CMC tegen een zodanige Contractwaarde als beide partijen overeenkomen; (b) de Rekening van de Klant wordt gedebiteerd of gecrediteerd (gelijk van

14 toepassing) volgens de Contractwaarde van het swapcontract; (c) het betreffende Termijncontract wordt gesloten in overeenstemming met onderstaande bepaling 24; en (d) de Klant sluit een vervangend Termijncontract met CMC tegen een zodanige Contractprijs van de onderliggende waarde als op dat moment over het algemeen door CMC voor dergelijke termijncontracten gehanteerd. 24. Sluiting van Termijncontracten 24.1 CMC behandelt Termijncontracten krachtens bepaling 24.2 hieronder en de bepalingen van de relevante delen van het Overzicht op dezelfde wijze als Spots Voor het sluiten van een Termijncontract gelden in het bijzonder de volgende bepalingen: (a) de zinsnede in bepaling 18.1(a) ongeacht de datum waarop de ene of de andere Spot automatisch afloopt op grond van bepaling 18.3 wordt in alle gevallen vervangen door met dezelfde Gespecifieerde datum. (b) bepaling 18.7 is niet van toepassing voor Termijncontracten en wordt vervangen door bepaling 24.3 hieronder; en (c) in de bepalingen 18.8 en 18.9, wordt de Onderliggende waarde vervangen door de Onderliggende waarde met dezelfde gespecificeerde datum Krachtens de bepalingen 18.8 en 18.9 zoals geamendeerd door bepaling 24.2 sluit een Termijncontract automatisch bij het Slot van de Handel op de Gespecificeerde datum alsmede: (a) indien de periode vanaf de transactiedatum tot de Gespecificeerde datum geheel of gedeeltelijk een standaard marktperiode betreft gedurende welke gelijkwaardige contracten worden verhandeld op de betreffende beurs zoals in redelijkheid vastgesteld door CMC; in dit geval zal het betreffende Termijncontract met onmiddellijke ingang na het Slot van de Handel op de Gespecificeerde datum worden vervangen door een gelijkwaardig Termijncontract met betrekking tot dezelfde Onderliggende waarde voor dezelfde standaard marktperiode tot de vervangende Gespecificeerde datum. De Openingswaarde van het vervangende Termijncontract is gelijk aan de actuele Contractprijs van de onderliggende waarde van het vervangende Termijncontract vermenigvuldigd met de toepasselijke Contracthoeveelheid. De bepalingen van deel III van deze Overeenkomst en het relevante deel van het Overzicht zullen in dat geval op dit Termijncontract van toepassing zijn; (b) indien de periode vanaf de transactiedatum tot de Gespecificeerde datum van het Termijncontract niet een standaardperiode zoals genoemd onder (a) is, zal het Termijncontract met onmiddellijke ingang na het Slot van de Handel op de Gespecificeerde datum worden vervangen door een Spot met betrekking tot dezelfde Onderliggende waarde. De Openingswaarde van deze Spot is gelijk aan de Slot- Contractwaarde van het Termijncontract zoals vastgesteld door CMC krachtens bepaling 24 en de bepalingen van deel II van deze Overeenkomst; het relevante deel van het Overzicht zal in dat geval van toepassing zijn op deze Spot, MET DIEN VERSTANDE dat in elk van deze gevallen: (i) dit geen gevolgen zal hebben voor de automatische sluiting van een Termijncontract krachtens bepaling 18.3, zodat de vijfjaarsperiode loopt vanaf de datum waarop het oorspronkelijke Termijncontract werd afgesloten; en (ii) dat, wanneer een dergelijk Termijncontract automatisch afloopt krachtens bepaling 18.3, dit niet wordt heropend krachtens deze bepaling 24.3 overeenkomstig deze bepaling Als een Termijncontract wordt vervangen door een Termijncontract volgens bepaling 24.3, bij het Slot van de Handel op de Gespecificeerde datum van het oorspronkelijke Termijncontract, zal CMC overgaan tot berekenen van het verschil tussen: (a) de slot-contractwaarde van het oorspronkelijke Termijncontract zoals krachtens bepaling 24 door CMC vastgesteld; en (b) de Openingswaarde van het vervangende Termijncontract; CMC zal dan, (i) wanneer (a) groter is dan (b) het verschil crediteren op de Rekening; en, (ii) wanneer (b) groter is dan (a) het verschil debiteren op de Rekening. 25. Bijkomende voorwaarden De bijkomende voorwaarden in lid 5 van het betreffende Deel van het Overzicht zijn van toepassing.

15 DEEL IV -OPTIES Noot: Deze paragraaf behandelt de bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op alle Optiecontracten. 26. Doel van een optie 26.1 Het doel van een optie is het verkrijgen van het recht om tegen betaling van een premie (de 'Openingswaarde ) een Spot te kopen ( Call-optie') of te verkopen ( Put-optie ) gebaseerd op een onderliggend effect of een index ( Onderliggende waarde ) op een gespecificeerde toekomstige datum ( Expiratiedag ) tegen een gespecificeerde prijs ( Uitoefenprijs ) CMC en de klant komen overeen dat voor elke optie uitdrukkelijk geldt dat: (a) geen der partijen (i) enig belang of recht krijgt; of (ii) verplicht is tot koop, verkoop, houden, leveren of ontvangen van resp. Effecten, Gerelateerde Effecten, Grijzemarkteffecten, Gerelateerde Index Futures Contracten, valuta s, Schatkistproducten, basis- of edele metalen of grondstoffen of enige andere onderliggende waarde krachtens enige optie; en (b) de rechten en verplichtingen van elk der partijen met betrekking tot de optie in de eerste plaats gericht zijn op het doen en ontvangen van betalingen zoals voorzien in dit Deel IV van deze Overeenkomst en in elke Contract Note of, indien de Klant daarvoor kiest, een Spot aan te gaan overeenkomstig bepaling 31.5 van deze Overeenkomst. 27. Optievoorwaarden 27.1 De voorwaarden van een optie worden overeengekomen tussen CMC en de Klant ten tijde van het aangaan van het Contract en luiden zoals vermeld in de Contract Note. Tot deze voorwaarden behoren: (a) de Onderliggende waarde, welke kan bestaan uit een Spot op een enkel Effect, een enkel Grijze-markteffect, een Index, een wisselkoers tussen twee valuta s, een Schatkistproduct, een basis - of edel metaal, een grondstof of elke andere belegging waartoe CMC op gezette tijden besluit onder schriftelijke mededeling daarvan; (b) de Contracthoeveelheid; (c) de Expiratiedag; (d) de Openingswaarde; (e) de vraag of sprake is van een Put-optie dan wel van een Call-optie; (f) de vraag of de optie een Amerikaanse optie dan wel een Europese optie is; en (g) de Uitoefenprijs Te beginnen op het moment van het Slot van de Handel op de transactiedag zal CMC: (a) indien de Klant Koper is, de Openingswaarde in mindering brengen op de Rekening; en (a) indien de Klant Verkoper is, de Openingswaarde crediteren op de Rekening. 28. Marginberekening 28.1 Bij elke transactie waarbij de Klant Verkoper is, dient de Klant een margin op zijn Rekening te hebben gelijk aan: Marginpercentage x Openingswaarde 28.2 Vanaf het moment van afsluiten van de transactie en gedurende de gehele looptijd van de optie dient de Klant, voor wat betreft alle niet-geëxpireerde opties waarvan de Klant Verkoper is, een margin op zijn Rekening te hebben welke minstens bedraagt: Marginpercentage x actuele Contractwaarde waarbij de actuele Contractwaarde door CMC wordt vastgesteld op dezelfde wijze als aangegeven in bepaling 29.2 van deze Overeenkomst. 29. Afsluiting van berekende prijs 29.1 Te beginnen op het moment van het Slot van de Handel op de transactiedag en vervolgens bij het Slot van de Handel op elke volgende Werkdag gedurende de looptijd van de optie (met uitsluiting van de Expiratiedatum), dient CMC te voldoen aan de verplichtingen zoals vermeld in deze bepaling CMC stelt op redelijke gronden de Contractwaarde vast in overeenstemming met de prijs van zodanige optie welke op dat moment wordt afgegeven door CMC,

16 welke prijs door CMC wordt berekend rekening houdend met de Contractprijs van de onderliggende waarde van een gelijkwaardig spotcontract op dezelfde Onderliggende waarde, en door CMC aangepast rekening houdend met de Expiratiedatum van de Optie CMC zal nominaal de actuele Contractwaarde crediteren op de Rekening, zodat: (a) er een aangegroeide winst ontstaat voor de Koper en een corresponderend verlies voor de Verkoper, indien de actuele Contractwaarde op de transactiedatum de Openingswaarde overschrijdt of, daarna, de Contractwaarde op de voorgaande Werkdag; en (b) er een aangegroeide winst ontstaat voor de Verkoper en een corresponderend verlies voor de Koper, indien op de transactiedag de Openingwaarde of, daarna, de Contractwaarde op de voorgaande Werkdag hoger is dan de actuele Contractwaarde Een dergelijke nominale toegenomen winst of verlies zal: (a) door CMC aan de Klant worden gerapporteerdop op het Rekeningoverzicht; en (b) worden verrekend bij het berekenen van het saldo op de Rekening dat beschikbaar is voor verhandelen MET DIEN VERSTANDE dat geen enkele nominale toegenomen winst door de Klant mag worden opgenomen van zijn Rekening vóór sluiting of expiratie van de betreffende Optie. 30. Sluiting van een optie 30.1 Op enig moment vóór het Expiratiemoment op de Expiratiedag van de optie geldt dat: (a) de Klant de optie mag sluiten; of (b) CMC een van haar rechten op grond van deze Overeenkomst mag uitoefenen om een optie te sluiten Als een van beide partijen een optie wenst te sluiten, dient deze partij dit te doen door een optie te nemen op de Rekening welke het tegendeel is van de open positie, zodanig dat: (a) als de betreffende partij die wenst te sluiten Koper is van een Call- of Put-optie, deze positie wordt gesloten door een partij die een Call- of Put-optie aangaat indien hij Verkoper is; (b) als de betreffende partij die wenst te sluiten Verkoper is van een Call- of Put-optie, deze positie wordt gesloten door een partij die een Call- of Put-optie aangaat indien hij Koper is; waarbij de Onderliggende waarde, het Contract, de Uitoefenprijs en de Expiratiedatum dezelfde zijn als die van de open positie Bij het Slot van de Handel op de Expiratiedag berekent CMC alle aangegroeide nominale winst of verlies voor de Klant op zijn Rekening krachtens bepaling 29.3 van deze Overeenkomst; alle aldus toegenomen aangegroeide nominale winst in verband met zodanige optie wordt door CMC aan de Klant betaald onder mutatie van de Rekening met onmiddellijke ingang na het Slot van de Handel op de Expiratiedag. Krachtens bepaling 10.5 van deze Overeenkomst kan de Klant dit bedrag van zijn Rekening halen De Klant dient zich steeds bewust te zijn van de Expiratiedag van de optie. 31. Expiratie 31.1 Tenzij anders gesteld krachtens bepaling 30 hierboven, expireert een Europese optie automatisch op het Expiratiemoment op de Expiratiedag Op elk moment vóór het Expiratiemoment op de Expiratiedag van een Amerikaanse optie kan de Klant CMC opdracht geven tot uitoefenen van de Amerikaanse optie; de dag waarop deze opdracht wordt gegeven is dan de Expiratiedag waarbij de resterende voorwaarden van deze bepaling 31 van kracht blijven Indien een Amerikaanse optie niet wordt gesloten krachtens bepaling 30 hierboven en voor deze optie geen opdracht van de Klant is binnengekomen krachtens bepaling 31.2 van deze Overeenkomst, zal deze optie automatisch aflopen op het Expiratiemoment op de Expiratiedag Tenzij de Klant een keuze heeft gedaan krachtens bepaling 31.5 van deze Overeenkomst, draagt CMC bij het Slot van de Handel op de Expiratiedag zorg voor betalingen op de Rekening als volgt: (a) met betrekking tot een Call-optie, indien de Contractprijs van de onderliggende waarde

17 hoger is dan de Uitoefenprijs betaalt de Verkoper aan de Koper het surplusbedrag; en (b) met betrekkeing tot een Put-optie, indien de Uitoefenprijs hoger is dan de Contractprijs van de onderliggende waarde betaalt de Koper aan de Verkoper in ieder voorkomend geval de surplusprijs, vermenigvuldigd met de Contracthoeveelheid Op elk moment vóór het Expiratiemoment op de Expiratiedag van de Optie, of in geval van een Amerikaanse optie, voor of op hetzelfde moment als waarop de Klant CMC een opdracht geeft krachtens bepaling 31.2, kan de Klant ervoor kiezen een vervangend Spotcontract met CMC aan te gaan in plaats van het ontvangen van liquiditeiten krachtens bepaling 31.4 van deze Overeenkomst. Indien de Klant hiervoor kiest, geldt dat: (a) er geen betalingen worden gedaan krachtens bepaling 31.4 hierboven; en (b) dat CMC een Spotcontract met de Klant zal aangaan waarbij: (i) de Onderliggende waarde van de Spot dezelfde is als de Onderliggende waarde van de optie; (ii) in geval van een Put-optie, de Klant de Short -partij voor de Spot zal zijn; (ii) in geval van een Call-optie, de Klant de Long-partij voor de Spot zal zijn; (iv) de Openingswaarde van de Spot gelijk zal zijn aan de Uitoefenprijs van de optie vermenigvuldigd met de Contracthoeveelheid Indien: (a) met betrekking tot een Call-optie de Uitoefenprijs hoger is dan de Contractprijs van de onderliggende waarde; of (b) met betrekking tot een Put-optie, indien de Contractprijs van de onderliggende waarde hoger is dan de Uitoefenprijs, expireert de optie zonder dat enig verder bedrag door een van beide partijen verschuldigd is. DEEL V - SLOTBEPALING Noot: Deze paragraaf beschrijft de bijkomende voorwaarden voor de goede werking van deze Overeenkomst. 32. Niet-nakoming 32.1 De bedingen van deze bepaling 32 zijn niet van toepassing indien CMC en de Klant een Nettingovereenkomst zijn aangegaan Na een Bijzondere gebeurtenis heeft CMC het recht om: (a) de activa en goederen van de Klant geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te verkopen of te belasten welke activa en goederen CMC of enige van CMC s Geassocieerde ondernemingen of agenten op enig moment in bezit of onder beheer heeft dan wel een beroep doen op enige garantie; en/of (b) de rekening van de Klant belasten of crediteren voor een administratieloon ter hoogte van in verband met elke Bijzondere gebeurtenis; en/of (c) zich beroepen op de garantie welke voortvloeit uit de verplichtingen van de Klant; en/of (d) verlangen dat de Klant onmiddellijk overgaat tot sluiting van een Contract zoals CMC geheel naar eigen inzicht verlangt; en/of (e) een transactie overeenkomt op een moment en tegen een tarief zoals door CMC bepaald, om te voldoen aan de verplichtingen welke voortvloeien uit het Contract De Klant machtigt CMC om een of meerdere maatregelen te nemen zoals beschreven in bepaling 32 onder voorafgaande kennisgeving aan de Klant en erkent dat CMC niet verantwoordelijk is voor enige gevolgen in verband met het nemen van deze maatregelen. De rechten zoals beschreven in deze bepaling 32 komen bovenop de overige rechten die CMC of een van haar Geassocieerde ondernemingen ten aanzien van de klant bezit. De klant draagt zodanig zorg voor het uivoeren van eigendomsbewijzen en het nemen van alle maatregelen als CMC verlangt ter bescherming van de rechten van CMC en haar Geassocieerde ondernemingen krachtens deze Overeenkomst of krachtens enige overeenkomst die de Kla nt met een van hen heeft Indien zich een Bijzondere gebeurtenis voordoet en onverminderd de overige rechten van CMC kan CMC op elk moment en zonder aankondiging: (a) enige of alle Rekeningen die de Klant bij CMC of enige van haar Geassocieerde ondernemingen aanhoudt combineren, sluiten

18 of consolideren en tevens enige of alle bedragen verschuldigd aan of door CMC of enige van haar Geassocieerde ondernemingen zodanig verrekenen als CMC geheel naar eigen inzicht vaststelt; en (b) enig bedrag in bezit bij CMC of enige van haar Geassocieerde ondernemingeninhouden voor eventuele aansprakelijkheid van de Klant jegens CMC of enige van haar Geassocieerde ondernemingen zolang de afloop niet zeker is. 33. Strijdigheid van belangen 33.1 CMC, haar Geassocieerde ondernemingen of andere personen gelieerd aan CMC kunnen beschikken over een belang, relatie of regeling dat/die relevant is voor enig vigerend Contract of advies van de zijde van CMC krachtens deze Overeenkomst. Door deze Overeenkomst aan te gaan stemt de Klant erin toe dat CMC zulke activiteiten kan uitvoeren zonder voorafgaande mededeling aan de Klant Daarenboven geldt: (a) CMC kan advies en andere diensten aan derden geven wier belangen strijdig zijn of wedijveren met die van de Klant; (b) CMC, haar Geassocieerde ondernemingen en de werknemers van elk van beide kunnen op eigen gezag of op dat van andere klanten posities innemen welke contrair zijn aan die van de Klant of die kunnen wedijveren met de Klant voor het bereiken van dezelfde of een gelijke positie CMC begunstigt niet weloverwogen de ene persoon boven de andere maar is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat het gevolg kan zijn van een dergelijke strijdigheid Op gezette tijden kan CMC transacties uitvoeren met of via haar Geassocieerde ondernemingen met het oog op het verschaffen van de Diensten CMC kan commissies en kosten delen met haar Geassocieerde ondernemingen of met andere derde partijen of van hen een vergoeding ontvangen in verband met Contracten tussen CMC en de Klant. De details van enige overeenkomst inzake vergoeding of delen van opbrengsten zullen niet op de betreffende Contract Note worden vermeld maar zijn op verzoek verkrijgbaar Geen der partijen zal enige actie ondernemen of enig gedrag vertonen, anders dan voor een normaal verloop van zaken, dat is gericht op wijzigen, verstoren of anderszins manipuleren van de betreffende Onderliggende markt in relatie tot enige transactie die in deze Overeenkomst aan de orde is. 34. Aanvullingen 34.1 Deze Overeenkomst vormt tezamen met alle Contract Notes en bevestigingen die aan de Klant zijn toegezonden de volledige overeenkomst tussen partijen inzake het aanbieden van Diensten. Deze Overeenkomst prevaleert boven enige mondelinge of schrift elijke verklaring, regeling, afspraak of overeenkomst tussen de Klant en CMC met betrekking tot Diensten. Noch CMC noch de Klant beroept zich op enige verklaring, regeling, afspraak of overeenkomst waarnaar niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt verwezen of die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomnt is vermeld CMC kan deze Overeenkomst inclusief het Overzicht tarieven op elk moment wijzigen, mits de Klant daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Dergelijke wijzigingen gaan niet eerder in dan op de tiende Werkdag na verzending van deze kennisgeving; bedoelde aanvulling leidt, waar van toepassing, tevens tot wijziging van de voorwaarden van het Contract dat geldig is/openstaat op de dag van inwerkingtreding. De Klant is gerechtigd op elk moment zijn open posities te sluiten en/of deze Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Geen enkele andere wijziging van deze Overeenkomst wordt van kracht, tenzij deze wijzigingen schriftelijk worden bekendgemaakt en voorzien zijn van de handtekening van een directielid van CMC CMC kan op elk moment via een schriftelijke kennisgeving aan de Klant de handel in enig Effect of Onderliggende waarde beëindigen. Deze kennisgeving dient de dag aan te geven waarop CMC de handel in een Effect of Onderliggende waarde zal beëindigen; deze wijziging gaat niet eerder in dan op de 10 e Werkdag nadat de kennisgeving is verzonden. De Klant stemt erin toe dat hij alle open posities met betrekking tot het Effect of de Onderliggende waarde sluit voorafgaande aan de in de kennisgeving vermelde datum. CMC sluit alle resterende open posities in het Effect of de Onderliggende waarde op de dag zoals aangeven in de

19 kennisgeving ingaande bij het Slot van de Handel op de betreffende dag Indien CMC haar recht uitoefent om krachtens bepaling 34.3 hierboven de resterende posities van de Klant te sluiten, sluit zij die open posities tegen de Slotprijs voor dat Effect of die onderliggende waarde indien de open posities van de Klant buiten de Normale handelsomvang liggen. In dat geval sluit CMC deze posities tegen een redelijke prijs, door CMC vast te stellen in overeenstemming met de marktpraktijk. 35. Opzegging 35.1 De Klant kan deze Overeenkomst direct opzeggen, na schriftelijke kennisgeving aan CMC Krachtens onderstaande bepaling 35.3 kan CMC deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, waarvoor geldt dat de Klant hierover minstens 10 Werkdagen tevoren moet zijn geïnformeerd CMC kan deze Overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke kennisgeving beëindigen, indien zich een Bijzondere gebeurtenis voordoet Geen der partijen is een boete verschuldigd bij opzeggen van deze Overeenkomst. Opzegging tast geen der opgebouwde rechten aan. In geval van opzegging door een der partijen kan CMC alle Rekeningen van de Klant consolideren en alle bedragen die haar of haar Geassocieerde ondernemingen verschuldigd zijn in mindering brengen alvorens enig saldo over te boeken naar een Rekening van de Klant Op enig moment na opzegging van deze Overeenkomst kan CMC zonder kennisgeving elk Contract tussen CMC en de Klant sluiten. 36. Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid 36.1 De Klant vrijwaart CMC en zal CMC blijven vrijwaren voor welke (actuele, toekomstige, mogelijke of anderszins) verliezen, belastingen, uitgaven, kosten en aansprakelijkheden dan ook, inclusief wettelijke heffingen, die van CMC worden verlangd ten gevolge van of in verband met: (a) het door de Klant verbreken van deze Overeenkomst; of (b) het door CMC nemen van de maatregelen zoals beschreven in bepaling 32 tenzij -en dan alleen naar rato- zodanige verliezen, belastingen, uitgaven, kosten en aansprakelijkheden worden verlangd als gevolg van onachtzaamheid of opzettelijk verzuim Opzegging van deze Overeenkomst geeft geen ontheffing van de verplichting tot schadeloosstelling CMC is niet aansprakelijk voor: (a) enige verliezen, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden (tezamen Schade ) die van CMC worden verlangd als gevolg van of in verband met het leveren van Diensten tenzij en dan alleen naar rato- deze Schade wordt geclaimd als gevolg van onachtzaamheid of opzettelijk verzuim van de zijde van CMC; of (b) enige gevolgschade waarmee de Klant wordt geconfronteerd vanwege onachtzaamheid of opzettelijk verzuim van CMC; of (c) enige schade waarmee de Klant wordt geconfronteerd als gevolg van een fout in een order of instructies van een Gemachtigde persoon of als gevolg van handelen van CMC terzake van enige order of instructie welke van een Gemachtigde persoon afkomstig is of lijkt te zijn. 37. Garanties en verklaringen van de klant 37.1 De Klant verklaart en garandeert dat: (a) voor hem geen enkel wettelijk bezwaar bestaat tegen, noch dat geen enkele wet of voorschrift hem daarin belet, het nakomen van deze Overeenkomst of enig Contract dat door deze Overeenkomst wordt beheerst; (b) hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen en de bevoegdheid bezit om deze Overeenkomst aan te gaan (en, indien de Klant een ondernemer is, dat hij voldoende bevoegdheid heeft en de noodzakelijke wettelijke bevoegdheid of andere bevoegdheid bezit conform de statuten en andere ondernemingsakten); (c) de beleggingen en andere goederen die door de Klant voor welk doel dan ook worden ingebracht krachtens deze Overeenkomst te allen tijd vrij van schuld, zekerheidsrechten, pand of lasten zijn en, tenzij de Klant een Trustee is, economisch bezit zijn van de Klant; (d) deze voldoen aan alle wetten waaraan hij is onderworpen inclusief maar daartoe niet beperkt alle belastingwetten en voorschriften,

20 verplichtingen aangaande wisselkoerscontrole en registratie; en (e) dat de informatie die de Klant van CMC heeft verkregen inhoudelijk volledig, accuraat en niet misleidend is. Bovenbedoelde garanties en verklaringen worden geacht herhaald te zijn op elk moment waarop de klant instructies geeft aan CMC De Klant zegt toe dat hij, voor de volledige duur van deze Overeenkomst, CMC direct zal informeren over elke wijziging in de details die hij aan CMC heeft meegedeeld op het inschrijfformulier en over elke verandering of verwachte verandering in zijn financiële omstandigheden die van invloed kan zijn voor het uitgangspunt voor de zakelijke verhouding tussen CMC en de Klant. 38. Gespreksregistratie 38.1 De Klant gaat ermee akkoord dat CMC: (a) alle telefoongesprekken tussen de Klant en CMC mag vastleggen; en (b) zulke registraties of transcripten daarvan mag gebruiken als bewijs in enig geschil of mogelijk geschil tussen CMC en de Klant Registraties en transcripten welke door CMC zijn vervaardigd kunnen worden vernietigd als onderdeel van de gebruikelijke gang van zaken bij CMC (normaal gesproken doch niet noodzakelijk zo), twee kalendermaanden na de dag van het gesprek. 39. Vertrouwelijkheid 39.1 Krachtens de bepalingen 39.2 en 39.3 van deze Overeenkomst zal geen der partijen aan een andere persoon enige informatie geven met betrekking tot zaken, beleggingen of andere aangelegenheden van vertrouwelijke aard van de andere partij waarover beschikking wordt verkregen bij het uitoefenen van taken of anderszins (tenzij dit verlangd wordt krachtens de wet of door een toezichthoudend orgaan of door een andere persoon die volgens de wet gerechtigd is deze informatie te verlangen, of om op de juiste wijze te kunnen voldoen aan de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst), waarbij elk der partijen redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om een dergelijke openbaarmaking te voorkomen Door deze Overeenkomst aan te gaan machtigt de Klant CMC om die informatie openbaar te maken welke van de Klant wordt verlangd krachtens wetten of voorschriften of van de zijde van een toezichthoudend orgaan, inclusief alle toepasselijke Marktregels, zonder voorafgaande mededeling aan de Klant. Instellingen voor Kredietonderzoek 39.3 CMC kan, maar is daartoe niet verplicht, onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de Klant door informatie in te winnen bij Instellingen voor kredietonderzoek en bij het Bevolkingsregis ter. Deze instellingen leggen de details van elk onderzoek vast. CMC kan kredietbepalingsmethoden gebruiken voor het bestuderen van een aanmeldformulier van de Klant, diens identiteit nagaan en besluiten elke gewenste wijziging ten aanzien van de wijze waarop de Rekening van de Klant wordt ingericht. Resultaten van kredietonderzoek en andere informatie welke aan CMC en/of instellingen voor kredietonderzoek worden voorgelegd over de Klant en over degenen met wie de Klant een financiële band onderhoudt kunnen door CMC en andere ondernemingen worden gebruikt indien een besluit moet worden genomen over een krediet voor die Klant en de leden van zijn huishouden. Deze informatie kan ook worden aangewend voor het opsporen van schulden en het voorkomen van witwassen van geld alsook voor het beheren van de rekening van de Klant. 40. Bescherming van gegevens 40.1 Door het aangaan van deze Overeenkomst stemt de klant erin toe CMC persoonlijke informatie te verstrekken welke valt onder de Data Protection Act 1998 (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De Klant staat CMC toe om al deze gegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst en om de relatie tussen haar en de Klant te kunnen beheren. CMC kan deze informatie bekendmaken aan elk van haar Geassocieerde ondernemingen ten behoeve van verkoop- en marketingactiviteiten, tenzij de Klant zijn bezwaren hiertegen schriftelijk kenbaar maakt. 41. Klantengroepen 41.1 Indien de Klant bestaat uit meer dan een persoon (bijvoorbeeld verbonden rekeninghouders) geldt dat:

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Group Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 934 Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDWAY TALENT B.V., gevestigd te Nijkerk.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDWAY TALENT B.V., gevestigd te Nijkerk. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDWAY TALENT B.V., gevestigd te Nijkerk. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie