III ifil,11j, 6,V181J1 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III ifil,11j, 6,V181J1 1"

Transcriptie

1 wvvw.bdmv.eu T: +32(0) F: +32(0) : Ie vermeld p: bij iedere be ling of br' isseling III ifil,11j, 6,V181J1 1 r GTK DAGVAARDING Het jaar 2000 en twaalf, op twaalf december.- OP VERZOEK VAN: 1. NV Arjav Diamonds, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE , waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Schupstraat 18; 2. NV Arjav Manufacturing, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE , waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Schupstraat 18; 3. NV Ariav Associates, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE , waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Schupstraat 18; Hebbende als raadslieden de heer Jeroen Smets, advocaat, en mevrouw Isabelle De Smedt, advocaat, met kantoor te Nijverheidsstraat 26/38, 1040 Brussel, Aangezien huidige dagvaarding gebaseerd is op de hierna volgende overwegingen: 1. Overzicht relatie tussen partijen ABN Amro Bank N.V. (hierna de "bank") handelde als kredietverstrekker en verleende diensten als financiële tussenpersoon aan Arjav Diamonds N.V. en Arjav Manufacturing N.V. (hierna "Arjav") en Arjav Associates N.V. (waar relevant wordt Arjav Associates ook aangeduid met de definitie "Arjav") gedurende een periode van 30 jaar. De relatie werd eenzijdig en op onrechtmatige wijze beëindigd door de bank op 4 december Als kredietverstrekker verschafte de bank aanvankelijk kredieten voor de commerciële activiteiten van Arjav, bestaande uit het aankopen, bewerken, in voorraad houden en verkopen van diamanten. Later werden tevens progressief kredieten verleend voor complexe financiële transacties. De kredietovereenkomst tussen de bank en Arjav voorzag een (zeer) beperkte mogelijkheid voor de bank om krediet te verschaffen aan Arjav ter financiering van financiële instrumenten bedoeld om wisselkoersrisico' s eigen aan de handelsactiviteiten van Arjav af te dekken. De interest die voor deze kredieten aangerekend werd door de bank op debet posities lag zeer hoog, daar waar credit posities geen interest opleverden. Blz. 1/39 KI3C KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

2 Gerechts deurwaarders T : +32(0) F : +32(0) Ie vermelden ij iedere beta/44 of briejivi4fseling Als financiële tussenpersoon verschafte de bank advies, plaatste orders voor rekening van, en trad op als rechtstreekse tegenpartij van Arjav in verband met verrichting n met financiële instrumenten, voornamelijk afgeleide producten op vreemde valut l. Deze activiteit was in principe slechts als bijkomstig voorzien in de overeenkoms n zoals afgesloten tussen partijen, en beperkt wat betreft de bedragen die hiervoor konden gebruikt worden, de in aanmerking te nemen valuta en daarenboven enkel om de bedrijfsgerelateerde interest- en valutarisico's af te dekken. De bank bekleedde een quasi monopoliepositie op de markt voor diamantfinanciering in Antwerpen en deze positie werd contractueel vastgelegd door een verplichting om een minimumomzet van Arjav via de bank te laten verlopen en een verbod op financiering bij andere banken. Vanaf het midden van de jaren negentig begon de bank in toenemende mate Arjav te adviseren en aan te zetten om de kredietlijn te gebruiken voor deviezenverrichtingen in de vorm van spot verrichtingen (directe aankopen van vreemde deviezen) en afgeleide producten zoals swaps, futures en opties op vreemde deviezen (hierna "Forexverrichtingen"). De Forexverrichtingen waren aanvankelijk bedoeld om een optimalisatie van de financieringskost te bekomen. Op termijn namen de volumes en de complexiteit van deze verrichtingen - die niet geschikt waren voor een cliënt als Arjav - enorm toe en resulteerden in massale verliezen. De Forexverrichtingen werden door de bank uitgevoerd in strijd met de limieten die zij zelf in haar eigen documentatie had opgelegd, met de bank als rechtstreekse tegenpartij en aan frauduleuze voorwaarden en prijzen die totaal buiten proportie stonden met de werkelijke waarde van de gebruikte financiële instrumenten. De verrichtingen resulteerden in enorme verliezen voor Arjav en zeer grote winsten voor de bank. De kredietlijn werd zo door de bank op frauduleuze wijze misbruikt om verrichtingen te laten plaatsvinden waarbij steeds groter wordende bedragen van de bedrijfsinkomsten van Arjav afgeleid werden naar de bank en er steeds minder krediet beschikbaar was voor de eigenlijk commerciële activiteiten van Arjav. Alleen al in de periode sloot de bank Forexverrichtingen af met Arjav voor een totaal bedrag van meer dan USD (meer dan twee honderd dertig miljard USD), en het gecumuleerde directe verlies als gevolg van deze Forexverrichtingen voor Arjav liep in diezelfde periode op tot meer dan USD (honderd dertig miljoen dollar). Daarnaast leed Arjav een groot verlies in de vorm van gederfde winsten doordat de commerciële activiteiten teruggeschroefd werden vanwege een gebrek aan krediet. Indien men tevens de jaren vóór 2004 meerekent lopen de verliezen nog veel hoger op. De bedragen van de Forexverrichtingen liepen in deze periode op tot procent van de omzet van Arjav. In november 2008 sloot de bank op onrechtmatige wijze eenzijdig en in tegenstrijd met de instructies van haar cliënt alle lopende Forexverrichtingen van Arjav af. Dit resulteerde in een zeer groot direct verlies als rechtstreeks gevolg van de onregelmatigheden begaan door de bank in verband met alle voorgaande Forexverrichtingen. Blz. 2/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEBI BE

3 Gerechts deurwaarders T : +32(0) F : +32(0) : te vermelden bij iedere beta g of brieftvfsseling Dit verlies werd, eenzijdig en in strijd met de bepalingen van de kredietovereen omst, door de bank aangerekend op de kredietlijn. Hierdoor werden de limieten lan de kredietlijn overschreden en kon de kredietlijn niet meer gebruikt worden voor com erciële activiteiten. De bank was zich bewust van haar enorme verantwoordelijkheid voor de verliezen en dreigde met het opzeggen van het krediet en het veroorzaken van het faillissement van het bedrijf indien Arjav een vordering ter vergoeding van de geleden schade zou instellen tegen de bank. Zo werd Arjav in 2009 verplicht zich te onthouden van het instellen van een vordering dit op voorwaarde van de tegenprestatie dat de bank Arjav de tijd zou geven om de verliezen, die de kredietlijn volledig blokkeerden, over een periode van 12 jaar terug te betalen. Deze uitgestelde betaling werd door de bank voorgesteld als een nieuwe commerciële kredietlijn. In werkelijkheid werd deze nieuwe kredietlijn echter gebruikt om de verliezen in onder te brengen. De terugbetaling van de toegebrachte verliezen werd op deze wijze voorgesteld als terugbetaling van een operationele kredietlijn. In 2010 stond de bank de gespreide betaling niet langer toe zonder hiervoor een reden op te geven en volledig in strijd met de gemaakte afspraken en plaatste het dossier van Arjav in een speciale afdeling voor probleemdossiers, de zogenaamde FR&R divisie (financial restructuring and recovery financiële herstructurering en invordering). Een FR&R afdeling behandelt problematische dossiers wat veelal neerkomt op de relatie met cliënten beëindigen. De beslissing om een dossier in deze afdeling te plaatsen komt dus meestal neer op de beslissing om een cliëntenrelatie te beëindigen. Aangezien de bank zelf in briefwisseling bevestigde dat Arjav in een economisch zeer goede positie verkeerde, uitstekende resultaten behaalde, en Arjav daarenboven al een deel van de kredietlijn B vervroegd had terugbetaald, lag er geen financieel of economisch probleem aan de grondslag van de beslissing van de bank om het dossier van Arjav door deze afdeling te laten behandelen. Het feit van door een bank in de FR&R afdeling geplaatst te worden wekt naar de buitenwereld de schijn dat het bedrijf in grote moeilijkheden verkeert en brengt in de ogen van leveranciers, klanten en andere banken de kredietwaardigheid van het bedrijf aan het wankelen. De bank gebruikte dit om Arjav onder druk te zetten om in te stemmen met nieuwe onwerkbare voorwaarden die door de bank werden opgelegd. De bank beloofde dat zij Arjav uit de FR&R afdeling zou halen als Arjav instemde met een nieuw document waarbij alle tegenprestaties werden ontnomen die Arjav had bekomen in ruil voor het engagement zich te onthouden van vorderingen tegen de bank op basis van de Forex fraude. De vrees bestond bij Arjav dat de bank voorbereidende stappen aan het nemen was om door onaanvaardbare voorwaarden op te leggen op kunstmatige wijze argumenten te fabriceren die de bank in een later stadium zou aanwenden om de kredieten op te zeggen Blz. 3/39 K Re KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB I BE2I

4 T : +32(0) F : +32(0) te verm I en bij iedere Jfje/aling of, efivisseling met als enige bedoeling elk spoor naar de begane Forex fraude en onregelmatigh den uit te wissen. Arjav weigerde dan ook om toe te geven. Daarop begon de bank essentiële betalingen van Arjav te blokkeren om de druk verder op te voeren. Arjav werd gedwongen om in 2011 een volledig nieuwe kredietovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst verving alle vorige overeenkomsten. De bank ontnam zo aan Arjav de mogelijkheid van een in de tijd gespreide betaling van de door de bank veroorzaakte verliezen, verhoogde de financieringskost, verminderde het bedrag van de toegestane kredieten, en verschafte zichzelf de mogelijkheid om de kredieten op elk ogenblik op te zeggen. De bank kwam hierdoor geen enkele van de tegenprestaties na waartoe zij zich verbonden had in ruil voor het engagement van Arjav om geen vordering in te stellen. De verplichting voor Arjav om zich te onthouden van het inroepen van de aansprakelijkheid van de bank voor de geleden verliezen werd echter niet langer aangehouden in deze nieuwe overeenkomst. Arjav had de nieuwe overeenkomst onder dwang getekend, en gaf dit reeds te kennen vlak na ondertekening in briefwisseling die duidelijk maakte dat de overeenkomst enkel negatieve elementen bevatte voor Arjav en dat Arjav hiermee niet akkoord ging. Voor Arjav gold nog steeds de overeenkomst van De bank kwam haar engagement om het dossier van Arjav uit de FR&R afdeling te halen nooit na. Het niet langer toestaan van de gespreide betalingen voor de verliezen trad in werking vanaf 31 maart Deze wijziging had in feite tot gevolg dat de bestaande situatie in verband met de opgenomen kredieten, zonder dat er op economisch of financieel vlak een verandering optrad, plots de ruimte om bijkomende kredieten op te nemen sterk verminderde. Na 31 maart 2012 zette de FR&R afdeling van de bank Arjav opnieuw onder druk met de bewering dat er een "Excess of Borrowing Base" (vrij vertaald: overschrijding van dekkinsgraad) was opgetreden en dat Arjav deze beweerde inbreuk op de kredietovereenkomst diende recht te zetten. De term of definitie "Excess of Borrowing Base" komt echter niet voor in de kredietovereenkomst. De FR&R afdeling van de bank stelde daarna nog een bijkomende eis om een zogenaamd Internal Business Review (intern onderzoek) van Arjav door te voeren. Ook hierover was niets voorzien in de overeenkomst van Aangezien Arjav hier niet mee akkoord ging begon de bank opnieuw essentiële betalingsopdrachten van Arjav te blokkeren. Dit gebeurde niet alleen voor betalingen die gegeven werden door Arjav, maar ook voor opdrachten die gegeven werden in India door andere vennootschappen binnen de bredere groep (maar geen deel uitmakend van Arjav). Blz. 4/39 KUC KRETWIERF1 13E ING BBRIIRERB BER BvP BPOTBEB1 BE t

5 T : +32(0) F : +32(0) Ie vermelden bij iedere bet i g of briejiijlsseliiig Deze vennootschappen hadden geen enkele link met de kredietovereenkomst van gracht tussen Arjav en de bank. Het werd Arjav duidelijk dat de bank slechts één doel voor ogen had, nam lijk het beëindigen van de relatie met Arjav, en dat vanaf 2008 alle onderhandelingen van de bank enkel dit doel voor ogen hadden gehad: de bank wenste zich te ontdoen van alle sporen die konden leiden naar de grootscheepse jarenlange Forex fraude en onregelmatigheden begaan door de bank. De bank had sinds 2008 onder dreiging steeds nadeligere voorwaarden opgelegd aan Arjav om tenslotte inbreuken op niet bestaande verplichtingen aan te halen ter verantwoording van een mogelijke beëindiging van de kredieten, en continu betalingen te blokkeren. De bank was zich bij dit alles zeer bewust van het feit dat de beëindiging van de kredieten het voortbestaan van Arjav zou kunnen bedreigen. Arjav was tot dan toe steeds onder druk gezwicht voor alle eisen van de bank. Het bedrijf had alle verliezen veroorzaakt door de fraude en onregelmatigheden van de bank op zich genomen, was telkens verplicht geweest om elke nieuwe eis van de bank in te willigen, en had zich steeds constructief opgesteld om de bank ter wille te zijn. Arjav was gedurende dertig jaar alle betalingsverplichtingen nagekomen en was één van de meest winstgevende cliënten zo niet de meest winstgevende - van de bank gedurende de volledige periode. Het werd duidelijk voor Arjav dat de bank enkel de beëindiging van de relatie voorbereidde. Arjav besloot niet langer toe te geven aan de nieuwe eisen van de bank. Arjav liet door externe experts bijkomende onderzoeken uitvoeren naar de exacte omstandigheden van de verliezen veroorzaakt door de Forexverrichtingen. Deze onderzoeken brachten aan het licht dat de bank de Forexverrichtingen op frauduleuze wijze had gemanipuleerd. Dit feit was tot dan toe, gelet op de zeer complexe aard van de verrichtingen, en de manipulaties van de bank gericht op het verborgen houden van de fraude en onregelmatigheden, niet bekend geweest aan Arjav. Tot dan toe was Arjav enkel op de hoogte van de contractuele aansprakelijkheid van de bank voor de verliezen, doch wist niet dat de transacties op frauduleuze wijze waren opgezet. Toch probeerde Arjav nog een onderhandelde oplossing voor de door de bank gecreëerde onmogelijke situatie te vinden en Arjav stelde zelfs een vergelijk voor waarbij het afzag van compensatie voor de geleden verliezen, en akkoord ging met een intern onderzoek en met een vermindering van de kredietlijn ten belope van USD 45 miljoen (en mogelijk zelfs meer), vergeleken met deze voorzien onder de 2009 overeenkomst. Niettegenstaande de zeer vergaande toegevingen vanwege Arjav en nadat de bank besefte dat Arjav op de hoogte was van de fraude begaan door de bank, verbrak de bank de onderhandelingen en beëindigde eenzijdig de overeenkomst, op 4 december 2012 op een wijze die kennelijk foutief was en misbruik van recht uitmaakt. Blz. 5/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

6 T : +32(0) te vermeld ij iedere F : +32(0) beta of brie seling In haar opzeggingsbrief stelt de bank dat Arjav 7 dagen heeft om de uitstaande b ragen ten belope van USD 154 miljoen terug te betalen. Men kan aannemen dat de bank zich zeer grondig geïnformeerd heeft over de g volgen van deze handelingen, niet alleen met het oog op het uitwinnen van de goederen om de uitstaande bedragen, maar ook wat betreft de gevolgen die deze handelingen zouden hebben op de continuïteit van de onderneming en mogelijk impact op de sector. H. Periode A. Kredietovereenkomst Sinds de aanvang van de relatie tussen partijen werden opeenvolgende kredietovereenkomsten afgesloten en gaandeweg gewijzigd. De kredietovereenkomst die van kracht was gedurende de periode van 2002 tot 2008 was deze afgesloten op 28 maart 1997 zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Daarnaast werden op 1 september 1998 en 16 mei 2000 verschillende ISDA overeenkomsten afgesloten (standaard overeenkomsten voor swaps). De kredietovereenkomsten vermeldden onderworpen te zijn aan algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden werden in praktijk niet overgemaakt noch ondertekend. Door de wijzigingen aangebracht aan de 1997 overeenkomst op 5 september 2002, 27 oktober 2003, en 11 augustus 2005 waren er binnen het krediet naast de operationele kredietlijnen twee bijkomende kredietlijnen (kredietlijn G en Kredietlijn H die later samengevoegd werden) voorzien ter financiering van Forexverrichtingen en afgeleide instrumenten om interest risico's af te dekken. Deze kredietlijnen waren beperkt wat betreft de beschikbare bedragen, de looptijd van de instrumenten, de vreemde valuta die gebruikt konden worden, en de doeleinden waarvoor de transacties met deze instrumenten dienden verricht te worden, zijnde verband houdend met de operationele activiteiten van Arjav. B. Forexverrichtingen in strijd met de kredietovereenkomst Een analyse uitgevoerd door de heer Van Der Herten van het kantoor Finacc & Partners op 17 februari 2009 met betrekking tot de Forexverrichtingen die plaatsvonden in de periode van 2004 tot 2008 toont aan dat: (i) (iii) er voor een totaal bedrag van USD (sic.ruim 237 miljard USD) Forexverrichtingen werden uitgevoerd, waarbij deze stelselmatig gebeurden in strijd met de bepalingen van de kredietovereenkomst doordat de daarin opgenomen limieten ruim en op continue basis overschreden werden; deze Forexverrichtingen in een rechtstreeks totaal verlies resulteerden voor Arjav ten belope van USD te vermeerderen met een bijkomende verliespost tengevolge van bijkomende interestlast, ten belope van USD ; Blz. 6/39 KUC KREDRF.BR BER ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

7 Alain Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocklandt T : +32(0) F : +32(0) Ie vermeldep j iedere belali of brie seling (w) (v) (vi) het volume Forexverrichtingen dat werd uitgevoerd procent uitmaaf4e van de omzet van de handelsactiviteiten van het bedrijf; deze Forexverrichtingen betrekking hadden op valuta die niet voorzien waren in de kredietovereenkomst; en deze Forexverrichtingen geen verband hielden met de eigenlijke activiteiten van Arjav, wat nochtans vereist werd onder de kredietovereenkomst. Wanneer men de Forexverrichtingen van voor deze periode in aanmerking neemt worden de transactievolumes en de door Arjav geleden verliezen nog aanzienlijk verhoogd. Door de kredietlijn te misbruiken om niet toegestane Forexverrichtingen mogelijk te maken leidde de bank belangrijke geldstromen weg van de operationele winstgevende activiteiten van Arjav, naar zwaar verlieslatende investeringen. Alle Forexverrichtingen werden afgesloten tussen Arjav en de bank. Bij deze transacties betekent winst voor één partij verlies voor de andere partij. Aangezien Arjav stelselmatig verliezen leed, en de bank winst, leidde de bank in feite een zeer aanzienlijk deel van de beschikbare kredietlijn af naar zichzelf via een totaal ondoorzichtig en op frauduleuze wijze door de bank gemanipuleerd systeem van transacties. Een bijkomende analyse, uitgevoerd door Professor Wtterwulghe, bevestigt talrijke inbreuken op de bepalingen van de kredietovereenkomst. Deze analyse toont aan dat om de limieten in de kredietovereenkomst te omzeilen transacties door de bank op een kunstmatige wijze gestructureerd werden. Dit verhoogde nog verder de winsten van de bank (en verliezen van Arjav). Door het onbeschikbaar maken van een zeer aanzienlijk deel van de kredietlijn voor de doeleinden waarvoor ze eigenlijk voorzien was, namelijk de financiering van winstgevende handelsactiviteiten van Arjav, werd het bedrijf sterk beknot in haar activiteiten. Dit resulteerde in aanzienlijke gederfde winsten C. Onregelmatigheden bij de uitvoering van de Forexverrichtingen 1. ISDA documentatie De kredietovereenkomst (wijziging van 27 oktober 2003) voorzag dat alle Forexverrichtingen (met inbegrip van swaps) dienden opgesteld te worden onder de standaard overeenkomsten opgesteld door ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.). De ISDA overeenkomsten verschaffen de mogelijkheid om door middel van zogenaamde "margin calls" (marge opvragingen) en "mark to market" rapporteringverplichtingen, partijen (i) op de hoogte te stellen van winst/verliesposities, en (ii) te waarschuwen voor verliesposities die een bepaalde limiet overschrijden, zoals hierna aangegeven; Mark-to-market - de winst/verliespositie van partijen bij een valutaswap wijzigen over de looptijd van een swap in functie van de fluctuaties van de onderliggende valuta. Mocht een partij slechts bij één (of een zeer beperkt aantal) swap(s) betrokken zijn zou het in theorie Blz. 7/39 KRe KRPT1RPRR 1,1F.R ING BBRITREBB BE BvP BPOTBEB1 BE

8 T : +32(0) F : +32(0) te vermelde 'bij iedere bet li g of bri sseling mogelijk zijn om zelf dagelijks de winst/verlies positie te berekenen en een zicht te ouden over het verloop van de positie. Gelet op de zeer grote hoeveelheid valutaswaps/vaarbij Arjav en de bank continu betrokken waren, was het in praktijk onmogelijk voor Ajjav om deze posities op geconsolideerde basis te kennen. Zonder een dergelijk overzicht kon Arjav onmogelijk weten of er op globale wijze geld gewonnen of verloren werd met de veelheid aan valutaswaps die in omloop waren op hetzelfde ogenblik. De ISDA overeenkomsten voorzien daarom in mark-to-market rapportering waarbij op gestelde tijdstippen de winst/verlies positie van elke swap dient meegedeeld te worden. Margin calls op basis van de winst/verlies weergave zoals deze resulteert uit mark-tomarket rapportering voorzien de ISDA overeenkomsten in een bijkomende bescherming om overdreven verliezen te vermijden, of tijdig te beperken. Wanneer verliesposities een bepaalde limiet overschrijden dient de partij van wie de posities deze limiet in negatieve zin overschreden hebben een waarborgbetaling te doen. Op deze wijze wordt vermeden dat verliezen op ongecontroleerde wijze opgestapeld worden zonder dat de verlieslijdende partij hiervan op de hoogte is en tijdig de nodige maatregelen kan treffen om verdere verliezen te vermijden. In tegenstrijd met de verplichtingen onder de kredietovereenkomst werd door de bank geen enkele valutaswap opgesteld in overeenstemming met de ISDA overeenkomsten. Noch werden er voor enige valutaswap door de bank mark-to-market informatie meegedeeld aan Arjav, of margin calls opgevraagd. De bank heeft door in strijd met de bepalingen van de kredietovereenkomst de valutaswaps niet op de juiste wijze op te stellen Arjav de mogelijkheid ontnomen om zich (i) een beeld te vormen van winst of verlies onder het veelvoud van transacties, en (ii) tijdig maatregelen te nemen om overdreven verliezen te beperken of vermijden. 2. Transparantie met betrekking tot kosten De kredietovereenkomst (wijziging van 27 oktober 2003) bepaalt verder dat elke Forexverrichting bevestigd diende te worden door een "Confirmation" (bevestiging) waarop de volgende gegevens dienden vermeld te worden: interest aangerekend, commissies, en vergoedingen voor de bank. De bevestigingen dienen verder het uur van uitvoering vast te stellen doch zelfs dit werd niet vermeld. In praktijk werd geen enkele bevestiging van een valutaswap op correcte wijze opgesteld en werden noch tijdstip van uitvoering noch de hierboven vermelde gegevens erin opgenomen. De commissies en vergoedingen van de bank werden dus niet meegedeeld aan Arj av. De bank heeft door deze verplichtingen onder de kredietovereenkomst niet na te leven Arjav de mogelijkheid ontnomen om inzicht te krijgen in de vergoedingen die de bank zichzelf toekende. 3. Omzeiling kredietlimieten Het rapport opgesteld door professor Wtterwulghe toont aan dat de bank kunstgrepen heeft toegepast met als doel de limieten voorzien in de kredietovereenkomst (kredietlijnen G en H) te omzeilen, zoals hierna uiteengezet. Dit op een wijze die haar inkomsten vergrootte. Blz. 8/39 KBC KRETA:1E1:1B 1,1F ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB I BE

9 T : +32(0) F : +32(0) te vermei bij iedere bet li g of bri sseling Een valutaswap bestaat technisch gezien uit een spotverrichting gevolgd d r een termijnverrichting in omgekeerde zin op hetzelfde valutapaar. Hoe verder in tijd de termijnverrichting verwijderd is van de initiële spotverrichting hoe groter het risic dat en wijziging van de wisselkoers in één van de valuta een winst- of verliespositie doet ontstaan. De limieten in de kredietlijnen G en H waren onder meer berekend op het risicogehalte van de Forexverrichtingen waarbij het toekomstig risico een rol speelde. Hoe langer de duurtijd, hoe groter het risico, en hoe meer van de limieten gebruikt werd. Aangezien valutaswaps aangegaan tussen de bank en Arjav vaak over verschillende maanden liepen, en de limieten door het enorme transactievolume al sterk overschreden werden, paste de bank kunstgrepen toe om de looptijd van de valutaswaps en de impact hiervan op de kredietlimieten te verminderen. Een eerste techniek bestond erin om de swaps voor te stellen niet als swap verrichting maar als twee afzonderlijke verrichtingen, namelijk een spot verrichting en (een vaak impliciete) termijn verrichting. De spot verrichting werd niet aangerekend op de kredietlijn B, maar op de rekening courant. Op de rekening courant werden zeer hoge interesten aangerekend op debet posities doch geen interest betaald op credit posities. Hierdoor verhoogde de bank haar inkomsten door het aanrekenen van zeer hoge interesten. De bank manipuleerde valuta data om termijnverrichtingen te registreren als een spot verrichting met een latere valuta datum. Ook op deze wijze strookte de wijze waarop de bank de verrichtingen intern boekte op geen enkele wijze met de economische realiteit. Wat geboekt had moeten worden als een financieel instrument werd in werkelijkheid als een reeks spot transacties in de boeken van de bank opgenomen. Het foutief boeken van verrichtingen stelde de bank in staat om abnormaal hoge posities voor zeer lange tijd mogelijk te maken, met inbreuk op alle limieten in de overeenkomst en ontduiking van alle normale detectie mechanismen. Om de duurtijd van de termijnverrichting te verminderen brak de bank de termijnverrichting op in een groot aantal identieke opeenvolgende spot- en termijnverrichtingen met kortere looptijd. Op deze wijze werd bv. één valutaswap met duurtijd van 5 maanden omgezet in 20 valutaswaps van één week. De commissies verschuldigd aan de bank werden hierdoor met eenzelfde factor vermenigvuldigd. De bank manipuleerde valuta data om termijnverrichtingen te registreren als een spot verrichting met een latere valuta datum. Ook op deze wijze strookte de wijze waarop de bank de verrichtingen intern boekte op geen enkele wijze met de economische realiteit. Het foutief boeken van verrichtingen stelde de bank in staat om abnormaal hoge posities voor zeer lange tijd mogelijk te maken, met inbreuk op alle limieten in de overeenkomst en ontduiking van alle normale detectie mechanismen. Een voorbeeld uit het rapport van Professor Wtterwulghe illustreert deze techniek voor wat betreft een valutaswap die liep van 21 mei 2007 tot 10 september 2007 op een valutapaar GBP/JPY voor een bedrag van GBP Blz. 9/39 KUC KREDFIF.RR RF ING BBRURERR BER BvP BPOTBEB1 BE

10 Alán Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocldandt T: +32(0) F: +32(0) : te vermelden 14f iedere betali of briefwib eling Wat in werkelijkheid plaatsvond was de volgende eenvoudige valutaswap: VALt ArE REFEREICE Na AMOUNT C C 2 22 Fortp exhange OD Pl 10 kelp exhaw opreact [Vertaling: Datum verrichting valutadatum referentie nr. bedrag munt koers impliciete toekomstige koers 21 mei mei 2005 buitenl. wissel contr GBP/JPY 239, mei sep buitenl. wissel contr JPY/GPB 235,7000-5,0125 Vo] Op 21 mei 2007 vond er een spotverrichting plaats waarbij GBP gewisseld wordt in JPY, en op 10 september 2007 vond een omgekeerde verrichting plaats. De bank vormde deze valutaswap, bestaande uit 2 transacties om tot de volgende aaneenschakeling van transacties [vertaling overbodig want hierboven weergegeven]: Blz. 10/39 "I( RE"' v uni-intrrm nrsm nnic cm 1 1 «) RIztTninpnn 1:1P24 1/fin 01'7d nacn RvP 1:11,11TRPTII 1:1P11 mon (11201 annl

11 Alain Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocklandt T : +32(0) Ie vermeldenbj iedere F : +32(0) beialibfof briefiv ling OPEAADONbAfE" 1~1 Aif0i/NTORRENdY MiE 91dPuCITFORWARDkA1E 21.a07 22-liay-07 Flx. eignerframecdact , 000 PY/GBP % -5,0549% 67 ct Icoria catact d 6`1 672,,76w3 _Eg _ _500, GBPIJPY 23 p 22441;120 25,11 gg E're0ex,.4, 294%07 Fweigiḻ dtairjecorkact c kcriect rr.tirpr w...,, ---ct ' 69772m 3371:il gtja4 wgbppi rf"16f3p em7 rnmiii, exchange corkrad : 640,000, :46j: : mr.,000 GB Foreign exctenge jpylof3p u t GBP/JF'Y no Foietoodonget'nfrau ''''5"2 140, JPY/GBP FOIcign eithfutecofilract g1 d é73,57j,4(29.n8 G Orkfirj JPTIEIP 2-5,0253% -1,8196%.5,1119%1-9356'4.5,0485%1-5,0753%' -5,4167%1-5,3032% -5,32.%%.52632% -5,3301% 31 Ji JPYIGBP Enig' exchange cdrad , GBP1JPY 211,00000 gugg Forejgn excharige contrad gndecorlmd _0 JPY1GBP 'td óo 210, C1' 7-A*07 imign «harpje *act ,E4',LtrZ JPOGBP ;s111,! I Faeigg exthanie corkad moa» 6BP1JPY Foreign -exchange oint-ract : JPY/GBP 239,4000! 7:A (18ep-07 4.J21 :9_11~ mr!t!a_c_t ,000 JPY1GBP 238, Usb1d6P 2,02390', G8P1JPY 49,16000 I-megl oreign exchange coriract ,Sep.07 Foffignachange contract %'.5,3079% -5,2328%, -5,1794% -3,50Ti% Elk transactiepaar betreft dezelfde swap die nu echter 18 keer herhaald wordt. Gelet op het feit dat voor elk transactiepaar commissies en vergoedingen aan de bank verschuldigd zijn verschaft de structurering van de transactie op deze wijze de volgende voordelen aan de bank: (i) de bank omzeilt haar eigen opgelegde limieten waardoor grotere geldstromen onder de kredietfaciliteit afgeleid kunnen worden naar de bank; Blz. 11/39 KW'. KR FTIRFFIR RFR ING BBR1TRFRR RER BvP BPOTBEB1 BE

12 T : +32(0) F : +32(0) te vermelden bij ie re betaling o lm briefivisseli (ii) door de swap op te breken in een aaneenschakeling van kortlopende transacties en aa te rekenen op de kredietlijn in plaats van te boeken als financieel instrument, ontwijkt verlaagt de bank op kunstmatige wijze de kapitaalvereisten onder de regelgeving van Ba el II; (iii) de bank vermenigvuldigt de kosten en vergoedingen met een factor die in dit geval 18 bedraagt, doch kan oplopen tot een veelvoud hiervan. De onnodige vermenigvuldiging van transacties biedt geen voordeel voor Arjav, het verhoogt enkel de kosten voor eenzelfde instrument. Daarnaast omzeilde de bank ook op andere wijzen (die telkens resulteerden in grotere winsten voor de bank), de limieten gesteld in de kredietovereenkomst zoals in de volgende transactie: OPERA TION DATE VALUE DATE REFERENCE NO. AMOUNT CURRENCY RAT, Bij deze transactie blijft de bank ogenschijnlijk onder de limieten opgenomen in de kredietovereenkomst per transactie. Twee transacties van EUR 40 miljoen vinden plaats op dezelfde dag en met zelfde valuta datum. Het totaal van EUR 80 miljoen overschrijdt ruimschoots de limiet van USD 55 miljoen. Door deze transacties op te delen in twee transacties en de eerste transacties direct door te rollen verbergt de bank de limietoverschrijding. Voorts zijn er transacties met valuta die niet toegelaten waren, met name GBP. Bepaalde transacties GBP/JPY met looptijd van minder dan een week resulteerden in verliezen per transactie die groter waren dan de limiet onder de kredietovereenkomst. 4. Frauduleuze prijszetting 4.1. Swaps De bank vermenigvuldigde de kosten voor de valutaswaps met een factor gaande van 18 tot een veelvoud hiervan. De kost voor Arjav voor de valutaswaps lag aldus volledig buiten proportie vergeleken met de kost die normaal voor een dergelijke transactie aangerekend werd. De bank deelde geen informatie mee omtrent de aangerekende commissies en vergoedingen en Arjav was daardoor onwetend omtrent de werkelijke kost, alsmede het overdreven karakter daarvan. De vereiste contractuele documentatie (ISDA) werd voor geen enkele swap correct opgemaakt, en de bank manipuleerde valuta data om de swap te "verbergen" en bedrieglijk voor te stellen als spot verrichtingen. Blz. 12/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

13 T : +32(0) Ie vermelden bij iedere F : +32(0) beiqli)j of brie seling De bank omzeilde haar eigen limieten, creëerde een situatie van totale onwetendhe'd voor de cliënt over posities en kosten, en dit met als resultaat en doel haar eigen winst z er sterk op te drijven. De bank heeft haar cliënt nooit ingelicht over het feit dat er gelijkaardige instrumenten op een gereglementeerde markt konden aangekocht worden. Dit zou voordelen hebben opgeleverd voor Arjav omdat de prijszetting objectief vastgesteld werd en deze instrumenten te allen tijd verhandeld konden worden. De bovenstaande praktijken veroorzaakten een kredietschaarste voor de commerciële activiteiten van Arjav. 4.2 Opties Deze kredietschaarste aangehaald onder punt 4.1 werd door de bank opgelost door Arjav opties op valuta te laten uitschrijven met de bank als tegenpartij. Hierdoor verkrijgt de bank het recht (doch niet de plicht) om van Arjav bij afloop van de optie een aantal valuta te bekomen tegen een vastgestelde prijs. Aangezien de bank deze optie enkel zou lichten indien de vastgestelde prijs op het ogenblik van uitoefening lager lag dan de marktprijs verkreeg de bank de mogelijkheid om in principe onbeperkte winsten te generen voor zichzelf onder deze opties. De prijs die de bank betaalde in ruil voor het verkregen recht is een premie als dekking voor het door Arjav aangenomen risico. De opties werden uitgevoerd met de bank als tegenpartij en rechtstreeks tussen partijen (zogenaamde OTC of Over the Counter). Arjav leed ook op deze opties enorme verliezen. Prijsberekening van de premies voor OTC valuta-opties is een uitermate complexe aangelegenheid die zelfs door banken soms aan derde partijen uitbesteed wordt, en Arjav beschikte niet over de nodige informaticasystemen, marktinformatie, technische kennis of gekwalificeerd personeel om op enige wijze de door de bank voorgestelde prijzen te controleren. Het rapport opgesteld door Professor Wtterwulghe toont aan dat de premies betaald door de bank zeer sterk afweken van de marktconforme prijszetting. Professor Wtterwulghe maakte een herberekening van de premies door de bank betaald onder de opties. Deze berekening is gebaseerd op de gangbare formule gebruikt voor valuta optieprijsberekeningen, de zogenaamde Garman-Kohlhagen formule (een variant op de Black & Scholes formule). De berekeningen tonen aan dat de door de bank betaalde premies 30 procent lager liggen dan wat er betaald had dienen te worden op basis van deze berekeningen. De prijszetting voor de opties wijkt dus zeer ver af van de reële waarde van dergelijke instrumenten. Andere berekeningsmethodes gebruikt door Professor Wtterwulghe leidden tot hetzelfde resultaat. Blz. 13/39 K Re. KRFDBERB 14E ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

14 wwvv.bdmv.eu T : +32(0) F : +32(0) te vermelden ij iedere beta of briefififseling Arjav verkeerde hierover in onwetendheid en had niet de nodige kennis, midd en of gekwalificeerd personeel om dit na te gaan. Het rapport van Professor Wtterwulghe toont verder aan dat als gevolg van deze prijszetting Arjav mathematisch enkel zware verliezen kon lijden op deze financiële producten. De berekeningen tonen aan dat zelfs indien Arjav tegenovergestelde posities zou ingenomen hebben, de prijszetting gehanteerd door de bank nog steeds als resultaat opleverde dat Arjav verlies zou geleden hebben (en de bank winst). De bank, als tegenpartij, won steeds. De bank verzekerde zich op deze wijze van enorme inkomsten ten nadele van Arjav. Buiten opties en valutaswaps werden door de bank ook andere, meer complexe producten, aan de man gebracht, met de bank als rechtstreekse tegenpartij, zoals (technische termen), knockout, double knockout, best-off opties, waarvoor zelfs geen mathematische formule om de prijszetting te berekenen bestaat. Het is duidelijk dat dergelijke instrumenten op geen enkele wijze aangepast waren aan de kennis en noden van Arjav. Het door de bank voor Arjav opgezette systeem komt erop neer dat operationele inkomsten door de bank afgeleid werden naar complexe verlieslatende producten om daarna het tekort aan operationele inkomsten te compenseren met nog meer complexe verlieslatende producten. De afgeleide producten waren zo gestructureerd dat ze op zekere wijze disproportioneel veel winst opbrachten voor de bank. 5. Belangenconflict Door de hierboven beschreven handelswijze plaatste de bank zich in een positie met diametraal tegengestelde belangen ten aanzien van Arjav, haar cliënt. De bank gebruikte haar rol als kredietverstrekker en financiële tussenpersoon door met op elkaar afgestelde handelingen zichzelf te positioneren tegen de cliënt met het oog op het behalen van winsten rechtstreeks ten koste van de cliënt, en dit niet alleen door het verhogen van de interesten en kosten verbonden aan de dienstverlening van de bank naar de cliënt toe, maar tevens door het behalen van opbrengsten uit financiële instrumenten waarbij de bank de contractueel rechtstreekse tegenpartij was van Arjav. De betrokken personen binnen de bank werden aangemoedigd deze transacties op te drijven door de bonuspolitiek van de bank. De afdeling in Antwerpen plaatste deze producten bij de afdelingen in Londen en/of Amsterdam, en ontving in ruil hiervoor allicht vergoedingen of voordelen. 6. Verbergen van winsten De bank verdeelde de winsten die gegenereerd werden door de Forexverrichtingen aangegaan met onder andere Arjav maar ook vele anderen doelbewust over de desks in Londen en Amsterdam, en verder over verschillende product desks elk verantwoordelijk voor één product. Blz. 14/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

15 T : +32(0) F : +32(0) Ie vermelden iij iedere bet g of brie sseling Bij de overname van de bank door het consortium (Royal Bank of Scotland, anco Santander en Fortis) werd alle winst van de Londen desk onder het consortium ontract ondergebracht bij de Royal Bank of Scotland, en deze bevindt zich dus niet lan er in de boeken van de bank. Op deze wijze werden de enorme winsten vele keren opgesplitst over een groot aantal verschillende geografische en product desks met het oog op het verbergen van de frauduleus behaalde winsten. Mocht er dan een audit of analyse gemaakt worden zou deze geen abnormale winsten kunnen aan het licht brengen. Dit toont duidelijk aan dat de bank op alle vlak de onregelmatigheden en enorme winsten op kunstmatige wijze verborg. III. Periode 2008/2009 A. Afsluiten posities In november 2008 sloot de bank zonder toestemming van Arjav, eenzijdig en in één keer alle openstaande posities van Arjav onder de Forexverrichtingen af. Dit leidde tot een enorme plotse contractuele verplichting voor Arjav om alle overeenkomsten ten overstaan van de bank af te handelen. Deze verplichting vond haar rechtstreekse oorzaak in de Forexverrichtingen die voorheen plaatsvonden. De bank rekende zonder de toestemming van Arjav deze contractuele verplichting aan op de kredietlijn, waardoor de globale limiet van deze kredietlijn overschreden werd en het in praktijk onmogelijk werd voor Arjav om verder zaken te blijven doen. In een schrijven vanwege de bank van 20 februari 2009 gaf de bank aan dat de toenmalige kredietoverschrijding op de rekening USD bedroeg en dat er een overschrijding van de limieten had plaatsgevonden. Deze overschrijding was het rechtstreekse gevolg van de onrechtmatige handelingen van de bank in de voorafgaande periode. Aan Arjav wordt 15 dagen gegeven om dit tekort, veroorzaakt door de bank zelf, aan te zuiveren. B. Dwang uitgeoefend op Arjav door de bank om geen vordering in te stellen In 2009 vonden onderhandelingen plaats tussen partijen waarbij de aansprakelijkheid van de bank voor de geleden verliezen door Arjav werd aangekaart. De bank reageerde hierop door belangrijke betalingen van Arjav te blokkeren en te dreigen met faillissement tenzij Arjav (i) alle verliezen voor haar rekening zou nemen, en (ii) zich zou onthouden van het inroepen van de aansprakelijkheid van de bank in verband met de geleden verliezen. Briefwisseling tussen de bank en Arjav illustreert dit: (i) schrijven van de bank van 15 februari 2009 (vrije vertaling): Blz. 15/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEBI BE

16 Alain Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocklandt T : +32(0) F : +32(0) te vermelde betah briefw ** iedere of ing "[.J de voortzetting van het krediet kan enkel gebaseerd zijn op vertrouwen en wedeiftijds respect. Wat momenteel voorgesteld wordt zou neerkomen op een verlies voor de/bank tengevolge van een geschil in verband met de transacties die wij gedurende jaren afgesloten hebben. Dit zal de zaak niet vooruithelpen". "[J wij hebben gemeend dat het bedrijf zou kunnen voortbestaan over de jaren heen. We hopen dat dit nog steeds zou kunnen gebeuren, doch dit kan niet indien de bank formeel aansprakelijk wordt gesteld. Indien er een geschil rijst zullen wij geen verdere steun meer verlenen". Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de bank dreigt om het voortbestaan van Arjav op de helling te zetten mocht Arjav de aansprakelijkheid van de bank inroepen. (ii) schrijven van de bank van 31 maart 2009 (vrije vertaling): In een discussie over een mogelijke rechtszaak over de geleden verliezen stelt de bank het volgende: "Het is duidelijk dat advocaten in deze tijden graag een zaak aanhangig maken. Zeker nu zij zoveel business verloren hebben. Advocaten zullen veel geld kosten, zullen de discussie verlengen, en zij zullen beide partijen een fortuin aanrekenen maar zowel Arjav als AAB zullen verliezen, ongeacht wie de rechtszaak wint. Dit is voor geen van beide partijen een goed vooruitzicht en hierdoor kan de [diamant industrie] nog een bank verliezen [...1. De diamantairs noch de diamantmijnen zullen dit appreciëren" Uit deze zinsnede blijkt dat de bank zeer bewust is van de omvang van haar aansprakelijkheid. Uit de verdere briefwisseling blijkt dat de bank niet instemt met enig door Arjav voorgesteld akkoord en het voortbestaan van Arjav zou onmogelijk maken, tenzij Arjav instemde met het op zich nemen van alle verliezen en zich zou onthouden de aansprakelijkheid van de bank in te roepen. De bank maakte verschillende ontwerp term sheets over die dit vastlegden en de partijen onderhandelden over de modaliteiten. C. Term Sheet van 2009 Uiteindelijk bevestigde Arjav in de avond van 28 april 2009 schriftelijk akkoord te gaan met de laatste term sheet die de belangrijkste bepalingen bevatte voor een nieuwe overeenkomst, zoals die overgemaakt was door de bank op 24 april 2009 en waarbij de bank Arjav verplichtte alle door de bank veroorzaakte verliezen in verband met de Forexverrichtingen op zich te nemen, en zich te onthouden van het inroepen van de aansprakelijkheid van de bank voor de geleden verliezen voor zover de overeenkomsten zoals beoogd in de goedgekeurde term sheet uitgevoerd zouden worden. De uiteindelijke ondertekening van de term sheet vond plaats de volgende ochtend, 29 april De bank bereidde de versie van de term sheet die zou ondertekend worden voor, doch bracht hier, zonder Arjav hiervan op de hoogte te stellen, bepaalde (prima facie onopvallende) wijzigingen aan in het nadeel van Arjav. Arjav werd bij ondertekening niet bijgestaan door raadslieden en bemerkte deze technische wijzigingen niet op. Het is dan ook duidelijk dat de geldige term sheet deze is waarover het akkoord gegeven is, namelijk Blz. 16/39 KBC KREDBEBB BE ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEBI BE

17 Alain Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocklandt T : +32(0) te vermelden b- iedere F : +32(0) betali of briejivi eling deze goedgekeurd op 28 april 2009 en niet de bedrieglijk gewijzigde versie van 29 pril De gewijzigde kredietfaciliteit bestond uit een kredietlijn A van USD 190 miljoen die bedoeld was voor de operationele activiteiten van Arjav, en een kredietlijn B van USD 100 miljoen, met een vaste looptijd van 12 jaar die in werkelijkheid diende om een gespreide betaling van de verliezen toe te laten. Uit de briefwisseling blijkt dat de bank zich ertoe verbond de vaste looptijd van de kredietlijn B in feite uit te breiden naar de kredietlijn A omdat de kredietlijn B enkel kon afgelost worden met de opbrengsten voortgebracht door de commerciële activiteiten van Arjav. Indien de bank de kredietlijn A om één of andere reden zou beëindigen zou de kredietlijn B niet langer kunnen afgelost worden. In werkelijkheid creëerde de kredietlijn B geen nieuwe lening voor Arjav. De kredietlijn diende om het geleden verlies te plaatsen en over een periode van 12 jaar terug te betalen. D. Interest Rate Swap Agreement (interest swap overeenkomst) Er was afgesproken tussen partijen dat de gecombineerde totale interest last voor leningen onder de kredietfaciliteiten A en B 3.5 procent zou bedragen. Deze interest last werd gestructureerd op basis van een variabele interest voor leningen opgenomen onder de kredietfaciliteit A, gecombineerd met een interest rate swap ("IRS") met een looptijd van 10 jaar, en een vaste interest van 3 procent voor de kredietfaciliteit B, vastgelegd voor een periode van de volledige looptijd van het krediet, zijnde 12 jaar. Teneinde uitwerking te geven aan de hierboven uiteengezette bepalingen werd er tussen partijen een interest swap afgesloten die aanvang nam op 13 juli 2009 en een normaal gezien zou aflopen op 31 mei 2019, met een notioneel bedrag van USD 245 miljoen. Deze swap kan gezien worden als een verzekering genomen door Arjav om zeker te zijn dat de interest nooit hoger zou zijn dan 3.5 procent. De wijze waarop de bank de interesten gestructureerd heeft, namelijk met een variabele intrest voor de leningen, die dan "verzekerd" werd door middel van de IRS op 3.5 procent, is gecompliceerder dan nodig, aangezien hetzelfde resultaat had bekomen kunnen worden door een vaste interest van 3.5 procent op te nemen in de kredietovereenkomst. Het verschil tussen beide methodes speelt in het voordeel van de bank. Door te werken via de IRS kon de bank bijkomende vergoedingen ontvangen van Arjav, aangezien Arjav diende te betalen voor de IRS. De structuur zoals opgelegd door de bank was ook voordeliger voor de bank mocht deze later de kredieten wensen te verminderen (dit weliswaar in tegenspraak met wat uitdrukkelijk afgesproken was), doordat enig interestverlies ontstaan ten gevolge van de vermindering voor de rekening van Arjav was. Gelet op het feit dat de bank daadwerkelijk in 2011 de kredieten verminderde lijkt het aannemelijk dat de bank deze vermindering al gepland had bij het afsluiten van de overeenkomst in 2009 en daarom deze structuur had opgelegd. Blz. 17/39 KRC ICRFD1FF11:1 11PR4 aps in] A 1159 ING RRRI TAFF11:1 14F.Rfil7nn RvP 1,113()T1ER1 F1E R

18 T : +32(0) Ie vermelden ij edere F : +32(0) beialin j" briefwis ling Daarenboven bevatte de IRS een aantal abnormale clausules. Deze clausules hadde als gevolg dat de kosten voor Arjav (en opbrengsten voor de bank) onder deze swap oger lagen dan normaal: (i) bij normale interest swaps gebeurt de betaling met betrekking tot de vaste rente eenmaal per jaar. De IRS afgesloten tussen Arjav en de bank voorzag echter in kwartaalafrekeningen. Dit had tot gevolg dat de werkelijke rente hoger lag dan de in de kredietovereenkomst afgesproken 3.5 procent. Hierdoor debiteerde de bank Arjav op één jaar USD teveel aan interesten; (ii) het notioneel bedrag van de swap wordt verminderd vanaf Bij het aflopen van de swap zou het bedrag verminderd zijn tot USD 185 miljoen. Gelet op deze afschrijvingen is de gemiddelde looptijd van het gegeven bedrag minder dan 10 jaar, en zou in dergelijk geval de interest lager moeten geweest zijn dan 3.5 procent. In de periode van 13 juni 2009 tot 30 november 2012 heeft Arjav voor de IRS USD ,75 betaald aan de bank. De bank blijft met andere woorden verdergaan met het opzetten van structuren waarbij Arjav te hoge vergoedingen moet betalen aan de bank, ook na de enorme verliezen die de bank net daarvoor veroorzaakt had. III. Periode A. Nieuwe eisen van de bank In 2010 verliepen de operationele activiteiten van Arjav voorspoedig. De omzet omzet en brutomarges stegen gestaag. In september 2010 maakte de bank duidelijk dat het niet langer wenste de overeenkomst van 2009 na te leven. De bank eiste een vermindering van het krediet, de afschaffing van de in tijd gespreide betaling van de verliezen, vergaande informatieverstrekking en de mogelijkheid om de kredieten op elk ogenblik te kunnen opzeggen. Daarnaast eiste de bank dat Arjav financiering zou zoeken bij andere banken. In haar schrijven van 29 september 2010 stelt de bank (vrije vertaling): "Wij hebben aangegeven dat de huidige kredietstructuur niet langer aangepast is voor lange termijn en we moeten een manier vinden om de krediet structuur aan te passen naar een draaglijke situatie. Alhoewel de overeenkomst ons het recht geeft eenzijdig het krediet gedeeltelijk te beëindigen, verkiezen we een onderhandelde oplossing"; alsook "Al bij al beklemtonen wij de noodzaak om in ons beider belang tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle voorgaande punten voor het eind van het jaar [...] We hopen op tijd een verstandhouding te vinden voor deze punten. Indien dit niet mogelijk is worden we gedwongen onze positie te herzien en verdere stappen te beslissen zoals mogelijk, en zonder limiet, het verhogen van de kosten of (gedeeltelijke) beëindiging." Deze eisen hebben geen economische of financiële grondslag. Arjav deed het als bedrijf namelijk zeer goed. Blz. 18/39 KTU K12FT)RF11R RF1l44095 i ING RFIRI TRFRR RFR6 19nn 01' RvP RMTRFR1 RF ORcil 4001

19 T: +32(0) F: +32(0) : te vermelde bij iedere beta g of brie sseling Dit werd erkend door de bank. Het schrijven van de bank van 17 januari 2011 stel (vrije vertaling): "De richting die ingeslagen werd met volledige toewijding van uzelf alsmede uw familie aan deze industrie, resulteerde in een ongeziene vooruitgang van uw bedrijf dat vandaag gekenmerkt wordt door aanzienlijke verkoopsvolumes gebaseerd op onder meer een directe toegang tot ruwe diamant bij de belangrijkste producenten in de wereld, met een gezonde kredietpolitiek ten overstaan van uw klanten en belangrijkst aanzienlijke brutomarges. Arjav wordt in de markt aanzien als één van de belangrijkste spelers. Zeer goed gedaan!" Het is dan ook verwonderlijk dat de bank bijkomende eisen bleef stellen. Zo eiste de bank dat het bedrijf een financiële directeur zou aanstellen. In haar schrijven van 17 januari 2011 stelt de bank in dit verband (vrije vertaling): "De financiële directeur moet de nodige kwalificaties bezitten en een goede reputatie genieten. De bank wenst deze persoon te interviewen en na te trekken voor de aanwerving en we verwachten dat dit gebeurt voor midden 2011". Het is uiterst ongewoon voor een bank om te eisen zelf de aanwerving van personeel bij haar klanten te bepalen en erop staat om zelf de kandidaten te interviewen en te beoordelen. Dit vormt een inbreuk op de verplichting van een bankier zich niet in te mengen met het dagelijks beleid van haar cliënt. Verder stelt dit schrijven: "[de goede resultaten, etc] zullen U in staat stellen om alternatieve financieringen te vinden die, dollar voor dollar, delen van ons krediet kunnen afbetalen. Om Uw bedrijf te laten doorgroeien naar de omvang en winstgevendheid die U verlangt zal U grotere banken nodig hebben om Uw groei te financieren dan ABN Amro." Er werd in dit schrijven ook meegedeeld dat de gespreide betaling van de verliezen de kredietlijn B niet langer mogelijk was. Het komt erop neer dat de bank zich feitelijk en met inbreuk op alle gemaakte afspraken wenst terug te trekken uit het dossier van Arjav, temeer daar normaal gezien de kredietovereenkomst een verbod bevatte om elders kredieten te zoeken. Nu werd het gevraagd door de bank. B. Drukkingsmiddelen gebruikt door de bank Arjav reageerde hierop door aan te geven dat de gestelde eisen het bedrijf in moeilijkheden konden brengen en dat de economische en financiële situatie van het bedrijf fundamenteel sterk was. Arjav gaf ook aan dat zij inderdaad bijkomende financiering zou zoeken maar dat de eis om hiermee de bestaande kredieten van de bank af te betalen er niet toe zou bijdragen verdere expansie mogelijk te maken, het zou enkel de bank toelaten zich terug te trekken. Blz. 19/39 KR(' FFIRFRR AFRd dm SQ INf BFIPI TFFPR UFSIA A511 RvP RPC)TRFR 1 RF nrol 4nnl

20 Alain Van der Steichel Kris Slabbaert Johan Bocklandt T : +32(0) te vermei en bij iedere F : +32(0) b ling of br4fwisseiing Arjav nam contact op met een andere bank, Standard Chartered Bank, n ging onderhandelingen aan met het oog op het afsluiten van een bijkomend krediet. lhoewel de bank zelf hierop had aangedrongen begon zij het onderhandelings roces te bemoeilijken door problemen te creëren omtrent het delen van zekerheden met deze nieuwe bank. Dit was een noodzakelijke voorwaarde voor Standard Chartered 1ank om de kredieten toe te kennen. Uiteindelijke sloot Arjav, zoals de bank eiste, een kredietovereenkomst af met Standard Chartered Bank, en gebruikte dit krediet om het krediet met de bank (ABN Amro) te verminderen met USD 75 miljoen. Tevens verhoogde Arjav haar kapitaal op aanzienlijke wijze. De bank bleef echter druk uitoefenen om haar andere eisen ingewilligd te zien en begon essentiële betalingen te blokkeren en plaatste het dossier van Arjav in de FR&R afdeling zonder dat hiervoor een ernstige economische of financiële reden aan ten grondslag lag. De dossiers die door de FR&R afdeling behandeld worden zijn probleemdossiers, en de taak van deze afdeling bestaat erin om dossiers af te sluiten tegen een zo laag mogelijke kost voor de bank. Aangezien FR&R probleemdossiers behandelt kon het feit dat het dossier van Arjav door deze afdeling behandeld werd ernstige problemen veroorzaken omdat hierdoor de indruk kon ontstaan bij leveranciers en klanten dat Arjav in ernstige moeilijkheden verkeerde. In de diamantsector ligt dit zeer gevoelig en indien de uitstekende reputatie van Arjav in het gedrang zou komen zou dit de business in haar geheel kunnen bedreigen. De bank gebruikte dit als drukkingsmiddel: het dossier zou niet langer door de FR&R afdeling behandeld worden als Arjav met alle eisen van de bank akkoord ging. Zo schreef de bank op 17 mei 2011 (vrije vertaling): "wij hopen dat we tijdig een nieuw akkoord bereiken[...j. Daarna zal FR&R niet langer uw contact zijn binnen de bank". C document Uiteindelijk werd Arjav gedwongen om op 2 december 2011 onder druk van de bank een nieuw document te ondertekenen. Dit gebeurde in India op een ogenblik dat er zich een acuut technisch probleem voordeed binnen het bedrijf. Deze nieuwe overeenkomst bood geen enkel voordeel voor Arjav en het is dan ook enkel door de uitgeoefende, en ongeoorloofde, dwang vanwege de bank dat het bedrijf zich verplicht zag om het document te tekenen. Het nieuwe document hield volgende nadelen in voor Arjav: (i) de gespreide betaling van de verliezen is niet langer mogelijk; (ii) het krediet kan op elk ogenblik opgezegd worden, en is niet langer vastgelegd voor 12 jaar; Blz. 20/39 KBC KREDBFRB RF ING BBRUBEBB BE BvP BPOTBEB1 BE

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie