Algemene ledenvergadering 1 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering 1 maart 2013"

Transcriptie

1 1 Verslag: Locatie: aanvang clublokaal SCC De Vink, Schijndel Afwezig met kennisgeving; Leon van Heertum, Corrie Brekelmans, Joke van Hamond, Theo van der Pasch, Jan Bolwerk, Wil van Dorp, Simon Bout, Ronald van Heertum. 1. Opening en mededelingen Peter geeft een terugblik op dit jubileumjaar en bedankt hierbij met name de voorbesprekers en de makers van het Jubileum- Clubjaarboek. Cor, Jos en Corrie worden hartelijk bedankt voor de inzet die jullie zij in dit jubileumjaar hebben geleverd. Ze worden bedankt met een bosje bloemen. Ook geeft hij aan dat 2012 ook een jaar was van de fotografische vooruitgang; Verschillende leden hebben zich op fotografisch gebied positief ontwikkeld. Voorbesprekers hebben een zetje in de rug gehad om eens iets anders te proberen en uit de Veilige modus te stappen. We hebben het als koudwatervrees ervaren maar gaan door met deze ontwikkelingen om elkaar te prikkelen. Peter bedankt iedereen, die extra inzet heeft geleverd en aan dit geslaagde jaar heeft meegewerkt voor hun inzet en hoopt dat dit alles heeft bijgedragen tot nog meer saamhorigheid dan er al was. 2. Verslag vergadering 2012 Geen opmerkingen. 3. Presentatie Financieel jaarverslag Zie bijlage, De ALV gaat akkoord. 4. Presentatie Verslag kascommissie Zie bijlage. Antoon geef zijn complimenten aan Jos voor zijn inzet en accuratesse. Desalniettemin adviseert hij om het kasboek anders in te richten. Hij wil hierbij graag ondersteuning geven aan onze nieuwe penningmeester Leon van Heertum. 5. Presentatie Begroting 2013

2 2 Zie bijlage. De ALV gaat akkoord. 6. Bestuurswijzigingen De Penningmeester heeft zijn periode van 3 jaar ruim volbracht (4 jaar). Omdat Jos aangeeft geen nieuwe periode meer te willen doen is er een vacature. Leon van Heertum heeft zich aangemeld als kandidaat voor het Penningmeesterschap. De ALV gaat akkoord. Peter van Oorschot heeft te kennen gegeven eind 2013 te willen stoppen. Jos Schouten heeft aangegeven de taken van Peter over te willen nemen. De ALV gaat akkoord. 7. Commissiewijzigingen Zittende commissie 2012 Wisselende Commissies Selectiecommissie 1. Henk van Oers 2. Guido van Schijndel 3. Jan Voets 4. Peter van Damme Activiteitencommissie 1. Joke van Hamond 2. Marian van den Broek 3. Laura Hoeven Tentoonstellingscommissie 1. Peter van Oorschot 2. Erik van Os 3. Jos Schouten Feestcommissie 1. Jos Schouten 2. Cor van Oorschot Kascommissie 1. Antoon Giezen 2. Jan Bolwerk 3. Wil van Dorp Werkgroepen (vaste commissies) Nieuwe commissie Guido van schijndel 2. Jan Voets 3. Peter van Damme 4. Gerry vd Westelaken 1. Marian van den Broek 2. Laura Hoeven 3. Joke van Hamond 1. Jos Schouten 2. Peter van Oorschot 3. Antoon Giezen 1. Cor van Oorschot 2. Jos Schouten 1. Antoon Giezen (vast kaslid) 2 Wil van Dorp 3. Paul Deelen

3 3 Studiobeheer Gerard Deelen Jan Voets Digi Kerngroep Corrie Brekelmans Ronald van Heertum Website Harrie Dirksen Theo van der Pasch Cor van Oorschot Fotobrief Harrie Dirksen Gerard Deelen Jan Voets Corrie Brekelmans Ronald van Heertum Harrie Dirksen Theo van der Pasch Cor van Oorschot Harrie Dirksen Jo vraagt wat het bestuur vind van het functioneren van de verschillende commissies. Zijns inziens is m.n. de selectie afgelopen periode in gebreke gebleven door het niet tijdig reageren op de inzenddatum. Peter beaamt dat het deze keer niet goed is gegaan en geeft aan dit in te toekomst te willen voorkomen door het tijdig op de agenda te plaatsen en vooraf de inzamelingsprocedure op te gaan starten. Jo geeft tevens aan dat hij vindt dat de werkzaamheden van activiteitencommissie te veel door het bestuurslid dat hier verantwoordelijk voor is gedaan worden het geen volgens hem de continuïteit in gevaar brengt als dit bestuurslid ermee stopt omdat dan de ervaring bij de andere commissieleden ontbreekt. De leden van de commissie geven aan dat zij voldoende inbreng hebben. 8. Organisatie Clubavonden De voorzitter besluit dat dit item op de agenda van de bestuursvergadering komt klaarzetten, drank/koffie halen, opruimen Er zijn klachten van het bestuur en van kleden dat de werkverdeling zoals afgesproken voor de clubavonden niet goed verloopt. Met name het opruimen na afloop gebeurt steeds vaker door dezelfde personen die zich hier verantwoordelijk voor voelen. De afspraak is dat de clubleden die foto s tonen de boel na afloop opruimen aanwezigheid van de leden / inzenden van foto s Het aantal aanwezige leden op de clubavonden is gemiddeld personen per avond. Het aantal ingezonden foto s per avond is gemiddeld 12. Er worden diverse opties besproken om meer foto s te kunnen bespreken;

4 4 Een buffer aanleggen van foto s die besproken kunnen worden als er te weinig is ingeleverd wordt afgewezen omdat het organisatorisch lastig uitvoerbaar is en al het werk weer bij dezelfde persoon terecht komt. Het bestuur doet een voorstel om 2 kandidaten van de wachtlijst als lid aan te nemen om de lacune op te vullen. De ALV gaat hiermee akkoord mits het geen consequenties heeft voor de expositie. (Peter heeft inmiddels aangegeven dat dit geen problemen zal opleveren bij de expositie) inzamelen consumptiegeld en afrekenen Het handelen van de kleine kas door 1 persoon is niet wenselijk. Het bestuur vindt dat de verplichting om elke clubavond als laatste te kunnen vertrekken een te zware taak is. Het bestuur doet een voorstel om meer vrijwilligers te betrekken bij het ophalen en afreken van het geld voor de consumpties. Karel, Jo, Annemie, Cor en Laura geven zich op om bij toerbeurt deze kas te beheren. Op de komende bestuursvergadering zal een passende procedure worden vastgesteld. 9. Wijzigingsvoorstellen Verenigingsinformatieboek 9.1. Voorstellen van het Bestuur Projecten bij fotoclub Schijndel. Steeds meer wordt door leden of door externe een beroep gedaan op de medewerking fotografische kennis en kunde van onze leden. Op zich geen probleem dat wij als club participeren in een project. Inmiddels hebben wij geleerd van onze bereidwilligheid om mee te werken aan projecten. Van deze projecten als Schijndel 700, de Schaapskooi, en als laatste het project tentoonstelling (afdrukken) hebben wij geleerd. Het bestuur is van mening, duidelijkheid te moeten verschaffen aan ieder die in een project stapt en wat door het bestuur is geaccordeerd. Onderstaande werkwijze zal definitief verankerd moeten worden binnen onze club, het bestuur wil onderstaand voorstel aan de leden voorleggen om als leidraad te laten gelden voor projecten. Wat moet er gebeuren. Betreft een: Intern Project; Voor elke project zal een projectplan worden opgesteld. Het projectplan dient onderstaande items te omvatten; a. Bij wie zijn de verantwoordelijkheden belegd: het projectteam, al naar gelang de omvang of duur van het project, zal altijd één verantwoordelijk persoon (projectleider) hebben namens

5 5 de club. Voor het projectteam zal een bestuurslid de vaste Back up zijn. Het bestuurslid hoeft niet de projectleider te zijn. Alle beslissingen die de club- of de clubkas aangaan zullen met hem worden overlegd. b. Bij wie ligt de financiële verantwoordelijkheid: Voor elke project zal het bestuur, al dan niet, in overleg met het projectteam, de financiële middelen vast stellen. Beschikbaar gestelde financiële middelen moet verantwoord worden en in de clubkas aanwezig zijn. c. Hoe communiceren we met het bestuur en de leden: Het projectteam zal het bestuur mondeling of schriftelijk, elke bestuursvergadering op de hoogte brengen van de projectstatus. Het projectteam zal zelf, tijdens de clubavonden, verslag doen aan de leden wanneer men dit noodzakelijk acht. Communicatie naar de leden zal via het projectteam plaatsvinden. d. Hoe de verslaglegging van het team te borgen: Van elke projectteambespreking zal kort verslag worden gemaakt. Toebedeelde taken aan projectteamleden worden vastgelegd in korte verslagen. Elk verslag wordt aan het verantwoordelijk bestuurslid toegezonden. Opmerkingen uit het bestuur worden schriftelijk via het datzelfde bestuurslid aan het projectteam toegezonden. e. Eindverantwoordelijkheid: Het bestuur is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van het projectteam. Zij kan ingrijpen wanneer functioneren van het team herhaaldelijk in twijfel wordt getrokken. Dit voorstel wordt opgenomen in het Verenigings Informatie Boek print voor de clubavond alleen als de voorbespreker dit nodig vindt In de enquête heeft een ruime meerderheid van de leden aangegeven dat zij geen verplichting meer willen om op elke clubavond een print in passe- partout aan te leveren. Dit o.a. vanwege de kosten en de onmogelijkheid om thuis zelf een fatsoenlijke print te kunnen maken. De beamer biedt voldoende resolutie om de foto te kunnen beoordelen. Omdat de voorbesprekers het soms wenselijk vinden om toch een print te hebben vanwege de vorm van de bespreking wordt voorgesteld om de verplichting van een print te laten vervallen tenzij de voorbespreker het voor de vorm van de bespreking het noodzakelijk vindt. In de fotobrief wordt aangegeven of de betreffende voorbespreking een print noodzakelijk vindt. Karel geeft aan dat hij het moeilijk vindt om voor dat hij de foto s gezien heeft al te bepalen hoe de vorm van de bespreking gaat worden. Organisatorisch is dit echter niet anders te regelen. De ALV gaat hiermee akkoord geen passe- partoutverplichting Indien een foto moet worden aangeleverd is er geen passe- partout verplichting meer. De ALV gaat hiermee akkoord.

6 op de expositie: 1 bord per lid. De ALV gaat hiermee akkoord voor de expositie De volgende ALV opnieuw in stemming brengen op de expositie: minimaal fotoformaat 30x op de expositie: alleen printen op forex formaten 40x60 / 50x50 of de helft van deze formaten; 25x50, 30x40, 20x60. Na discussie over de vrijheid van de fotograaf voor de keuze van het formaat van de opname en de uitvoering wordt het voorstel opnieuw gewijzigd ingebracht. Op de expositie zijn de volgende opties toegestaan 1. Foto s in lijst formaten 30x40, 40x50 en 50x50, formaat van de foto en kleur passe- partout onbepaald. 2. Foto s op Forex formaten 40x60 / 50x50 of de helft van deze formaten; 25x50, 30x40, 20x60. De borden worden per loting bepaald. 9.2 Voorstel Activiteitencommissie Uit de enquête is gebleken dat iedereen de fotobrief leest en de fotobesprekingen bekijkt. Waar minder of geen behoefte aan is zijn de dingen die door iedereen is gezegd. Er zijn vaak teveel verschillende uitgangspunten, eigen interesses en meningen die te gevarieerd zijn om hier iets van te leren. Wat de activiteitencommissie vooral van belang vindt als je de foto bekijkt is hoe die is gemaakt. Met welke sluitertijd, ISO, diafragma enzovoort. Inderdaad dus weer de exif gegevens. Dan kun je nadien eens uitproberen of jij eenzelfde resultaat kunt bereiken door op deze manier ook een dergelijke foto te maken. Natuurlijk zijn de tips over inkadering, uitsnijden, compositie e.d. die een foto sterker maken ook van belang en moeten ook vermeld worden. Dus alleen dingen waar je iets van leert. Voor diegenen die niet weten waar de exif gegevens te vinden zijn is dit in je camera, of bij het bekijken op de computer door met je rechter muis knop op de foto te klikken en naar eigenschappen te gaan. Of in een fotoprogramma. Mocht iemand hier problemen mee hebben dan graag even op een clubavond aangeven en alles wordt duidelijk uitgelegd. Voorstel om naar een standaard zakelijk verslag te gaan met daarin; - Exif info: Sluitertijd, diafragma. ISO, lens/cameratype - Inhoud - Compositie/kadrering - Scherpte/scherptediepte - Contrast - Aanbevelingen

7 7 Er wordt een standaard formulier gemaakt voor de verslaglegging. De ALV gaat hiermee akkoord. 10 Contributie / consumpties Zoals bekend heeft de Fotobond een contributieverhoging van 3,- vastgesteld. Hiermee komt de contributie op 18,- De Vink heeft in verband met kostenstijgingen de huur van de zaal verhoogd. Tevens moet de BTW verhoging nog doorberekend worden. De zaalhuur moeten wij doorberekenen in de contributie om de zaalhuur voor de expositie te betalen. Huidige contributie Verhoging Bond Verhoging zaalhuur Nieuwe Contributie 50,- 3,- 6,- 60,- Consumpties; Van de prijs die wij betalen voor een consumptie moet zowel de consumptie als de zaalhuur van die avond betaald worden. Gebleken is dat het afgelopen jaar de inkomsten van de consumpties niet dekkend waren voor deze beide kostenposten. Daar komt bij dat De Vink de prijzen van de consumpties en de zaalhuur heeft verhoogt. De prijzen moeten met 0,10 of 0,05 verhoogt worden, de nieuwe prijs wordt dan: Koffie/thee 1,70 Fris 1,70 Bier 2,40 Alc.vrij 2,00 Palm 2,80 De ALV gaat hiermee akkoord. 11 Vormgeving Expositie Vervalt; reeds besproken bij Rondvraag

8 8 Paul; wanneer zijn er meer voorbesprekers? Toi geeft aan dat hij en Antoon tot mei nog op cursus zitten. Daarna draaien zij zo snel mogelijk mee. Jan Voets; is het mogelijk om een mobile website te maken? Te complex voor de webmaster. Gerard; de studio wordt niet gebruikt. Het bestuur is van mening dat de activiteiten commissie hier aandacht aan moet gaan geven. Karel; geeft nogmaals argumenten aan om regulier foto s bij de besprekingen te willen. Het bestuur merkt op dat dit onderwerp afgesloten is. Antoon; merkt op dat er zich een nieuwe Fotogroep in de regio heeft genesteld; de Fotogroep De Meierij. Het betreft een fotogroep met voornamelijk natuurfotografen. Karel; vraagt of zijn fotobesprekingen bevallen en wil o.a. sleur vermijden. Peter van Damme verzekert hem dat zijn besprekingen uitstekend bevallen. De ALV ondersteund dit. Cor; vraagt de notulisten nogmaals om ook de mededelingen voorafgaand aan de fotobespreking op te nemen in de notulen zodat dit vastgelegd kan worden in de fotobrief. 13 Sluiting Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie